ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 36

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 13. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2009/C 036/01

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

1

2009/C 036/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5265 — Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung) ( 1 )

3

2009/C 036/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5358 — Arizona Chemical GmbH/Abieta Chemie GmbH) ( 1 )

3

2009/C 036/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT) ( 1 )

4

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2009/C 036/05

Euro maiņas kurss

5

2009/C 036/06

Atzinums, ko sniegusi padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos 2008. gada 3. novembra sanāksmē par lēmuma projektu Lieta COMP/39.388 — Vācijas elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus un COMP/39.389 — Vācijas elektroenerģijas līdzsvarošanas tirgus — Ziņotājs: Nīderlande

6

2009/C 036/07

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums lietā COMP/39.388 — Vācijas elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus un COMP/39.389 — Vācijas elektroenerģijas līdzsvarošanas tirgus

7

2009/C 036/08

Komisijas lēmuma kopsavilkums (2008. gada 26. novembris) par procesu saskaņā ar EK līguma 82. pantu un EEZ līguma 54. pantu (Lieta COMP/39.388 — Vācijas elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus un COMP/39.389 — Vācijas elektroenerģijas līdzsvarošanas tirgus (Paziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7367, galīgā redakcija)  ( 1 )

8

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2009/C 036/09

Lēmums Nr. 655 (2008. gada 23. oktobris) par procedūras uzsākšanu, lai piešķirtu atļauju naftas un dabasgāzes apakšzemes dabas resursu izpētei un ieguvei saskaņā ar Likuma par apakšzemes dabas resursiem 2. panta 1. punkta 3. apakšpunktu — Knežas 1.–12. blokā, kas atrodas Vraca, Plevenas, Lovečas, Gabrovas un Veliko Tirnovas reģionā, un paziņojums par paredzēto konkursu attiecībā uz atļaujas piešķiršanu

9

2009/C 036/10

Komisijas paziņojums saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 18.a panta 3. punkta a) apakšpunktu — Gaisakuģu operatoru un to administrējošo dalībvalstu pagaidu saraksts ( 1 )

11

 

Labojumi

2009/C 036/11

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 5. panta 3. punktā minēto atsauces summu, kas nepieciešamas, lai šķērsotu ārējās robežas, saraksta atjaunināšanā (OV C 33, 10.2.2009.)

100

2009/C 036/12

Labojums to robežšķērsošanas vietu saraksta atjaunināšanā, kas minētas 2. panta 8. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2007, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OV C 33, 10.2.2009.)

100

 

2009/C 036/13

Piezīme lasītājam(sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Komisija

13.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 36/1


Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(2009/C 36/01)

Lēmuma pieņemšanas datums

23.12.2008.

Atbalsta Nr.

N 475/08

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Sardegna

Nosaukums (un/vai atbalsta saņēmēja nosaukums)

Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo

Juridiskais pamats

L.R. 5 marzo 2008, n. 3 (Finanziaria 2008) — articolo 7, comma 1

DGR n. 31/12 del 27 maggio 2008, concernente «Legge regionale del 5 marzo 2008, n. 3 — articolo 7 comma 1 — Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo»

Pasākuma veids

Ieguldījumu atbalsts

Mērķis

Ieguldījumu atbalsts

Atbalsta veids

Tiešais piešķīrums

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms: EUR 2 milj

Atbalsta intensitāte

40 % no attaisnotajiem ieguldījumiem un 50 % no attaisnotajiem ieguldījumiem mazāk labvēlīgos apgabalos. Jaunajiem lauksaimniekiem maksimālā intensitāte ir palielināta par 10 %

Atbalsta ilgums

No Komisijas apstiprinājuma datuma līdz 31.12.2010.

Tautsaimniecības nozare(s)

Lauksaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Regione Autonoma Sardegna

Assessorato Agricoltura

Via Pessagno 4

Cagliari

Italia

Cita informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Lēmuma pieņemšanas datums

23.12.2008.

Atbalsta Nr.

N 643/08

Dalībvalsts

Īrija

Reģions

Nosaukums (un/vai atbalsta saņēmēja nosaukums)

Special measures relating to meat products of animal origin from pigs following a dioxin contamination in Ireland

Juridiskais pamats

The Central Fund (Permanent Provisions) Act, 1965

The Annual Appropriation Act

Pasākuma veids

Kompensācija, lai atlīdzinātu ārkārtēju apstākļu radītos zaudējumus (līguma 87. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

Atbalsta mērķis

Līdzekļi būtisku tautsaimniecības problēmu risināšanai

Atbalsta veids

Tiešais piešķīrums

Budžets

Aptuveni EUR 170 miljoni

Atbalsta intensitāte

Līdz 100 %

Atbalsta ilgums

Līdz 31.3.2009.

Tautsaimniecības nozare(-s)

Lauksaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

Cita informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


13.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 36/3


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5265 — Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/C 36/02)

2008. gada 18. septembrī Komisija nolēma necelt iebildumus pret augstāk paziņoto koncentrāciju un paziņo, ka tā ir saderīga ar kopējo tirgu. Šis lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Lēmuma pilns teksts ir pieejams vienīgi vācu un tiks publicēts pēc tam, kad tiks noskaidrots, vai tas ietver jelkādus komercnoslēpumus. Tas būs pieejams:

Eiropas konkurences tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Šī tīmekļa vietne nodrošina dažādas iespējas, lai palīdzētu ievietot individuālos apvienošanās lēmumus, norādot arī uzņēmuma nosaukumu, lietas numuru, datumu un sektorālo indeksu;

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē ar dokumenta numuru 32008M5265. EUR-Lex ir tiešsaite piekļūšanai Eiropas Kopienas likumdošanas datorizētai dokumentācijas sistēmai. (http://eur-lex.europa.eu)


13.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 36/3


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5358 — Arizona Chemical GmbH/Abieta Chemie GmbH)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/C 36/03)

2009. gada 16. janvārī Komisija nolēma necelt iebildumus pret augstāk paziņoto koncentrāciju un paziņo, ka tā ir saderīga ar kopējo tirgu. Šis lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Lēmuma pilns teksts ir pieejams vienīgi angļu un tiks publicēts pēc tam, kad tiks noskaidrots, vai tas ietver jelkādus komercnoslēpumus. Tas būs pieejams:

Eiropas konkurences tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Šī tīmekļa vietne nodrošina dažādas iespējas, lai palīdzētu ievietot individuālos apvienošanās lēmumus, norādot arī uzņēmuma nosaukumu, lietas numuru, datumu un sektorālo indeksu;

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē ar dokumenta numuru 32009M5358. EUR-Lex ir tiešsaite piekļūšanai Eiropas Kopienas likumdošanas datorizētai dokumentācijas sistēmai. (http://eur-lex.europa.eu)


13.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 36/4


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/C 36/04)

2009. gada 6. februārī Komisija nolēma necelt iebildumus pret augstāk paziņoto koncentrāciju un paziņo, ka tā ir saderīga ar kopējo tirgu. Šis lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Lēmuma pilns teksts ir pieejams vienīgi angļu un tiks publicēts pēc tam, kad tiks noskaidrots, vai tas ietver jelkādus komercnoslēpumus. Tas būs pieejams:

Eiropas konkurences tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Šī tīmekļa vietne nodrošina dažādas iespējas, lai palīdzētu ievietot individuālos apvienošanās lēmumus, norādot arī uzņēmuma nosaukumu, lietas numuru, datumu un sektorālo indeksu;

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē ar dokumenta numuru 32009M5423. EUR-Lex ir tiešsaite piekļūšanai Eiropas Kopienas likumdošanas datorizētai dokumentācijas sistēmai. (http://eur-lex.europa.eu)


IV Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

Komisija

13.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 36/5


Euro maiņas kurss (1)

2009. gada 12. februāris

(2009/C 36/05)

1 euro=

 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,2833

JPY

Japānas jēna

115,46

DKK

Dānijas krona

7,4524

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,90300

SEK

Zviedrijas krona

10,7945

CHF

Šveices franks

1,4885

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

8,8155

BGN

Bulgārijas Ieva

1,9558

CZK

Čehijas krona

28,620

EEK

Igaunijas krona

15,6466

HUF

Ungārijas forints

298,55

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,7066

PLN

Polijas zlots

4,6050

RON

Rumānijas leja

4,2951

TRY

Turcijas lira

2,1249

AUD

Austrālijas dolārs

1,9844

CAD

Kanādas dolārs

1,5994

HKD

Hongkongas dolārs

9,9479

NZD

Jaunzēlandes dolārs

2,4738

SGD

Singapūras dolārs

1,9384

KRW

Dienvidkorejas vons

1 813,05

ZAR

Dienvidāfrikas rands

12,9636

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

8,7703

HRK

Horvātijas kuna

7,4660

IDR

Indonēzijas rūpija

15 348,27

MYR

Malaizijas ringits

4,6404

PHP

Filipīnu peso

60,600

RUB

Krievijas rublis

44,6081

THB

Taizemes bats

45,063

BRL

Brazīlijas reāls

2,9468

MXN

Meksikas peso

18,7362

INR

Indijas rūpija

62,3560


(1)  

Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


13.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 36/6


Atzinums, ko sniegusi padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos 2008. gada 3. novembra sanāksmē par lēmuma projektu Lieta COMP/39.388 — Vācijas elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus un COMP/39.389 — Vācijas elektroenerģijas līdzsvarošanas tirgus

Ziņotājs: Nīderlande

(2009/C 36/06)

1.

Padomdevējas komitejas locekļu vairākums piekrīt sākotnējā vērtējumā paustajām Komisijas bažām. Mazākums atturas.

2.

Padomdevējas komitejas locekļu vairākums piekrīt Komisijai, ka izmeklēšanu var izbeigt, pieņemot lēmumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. panta 1. punktu. Atturas mazākums, un nepiekrīt mazākums.

3.

Padomdevējas komitejas locekļu vairākums piekrīt Komisijai, ka, ņemot vērā E.ON AG piedāvātās saistības, Komisijas rīcībai vairs nav pamata, neierobežojot Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. panta 2. punktu. Mazākums atturas.

4.

Padomdevējas komitejas locekļu vairākums piekrīt Komisijai, ka, E.ON AG piedāvātās saistības ir proporcionālas. Atturas mazākums, un nepiekrīt mazākums.

5.

Padomdevējas komitejas locekļi iesaka publicēt atzinumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6.

Padomdevējas komitejas locekļi lūdz Komisiju ņemt vērā visus pārējos jautājumus, kas izvirzīti apspriedes laikā.


13.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 36/7


Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums lietā COMP/39.388 — Vācijas elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus un COMP/39.389 — Vācijas elektroenerģijas līdzsvarošanas tirgus (1)

(2009/C 36/07)

Lēmuma projekts, ko Komisijai iesniedza atbilstīgi 9. pantam Padomes Regulā (EK) Nr. 1/2003, ir par dažām uzņēmuma E.ON darbībām. Apgalvojumi attiecas uz jaudas ierobežošanu, lai paaugstinātu elektroenerģijas cenas un atturētu trešās personas no ieguldījumiem elektroenerģijas ražošanā Vācijas elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgū un uz savas elektroenerģijas ražošanas meitasuzņēmuma atbalstīšanu, novirzot izdevumus uz galapatērētājiem Vācijas elektroenerģijas līdzsvarošanas tirgū, kā arī neļaujot citu dalībvalstu elektroenerģijas ražotājiem pārdot līdzsvarošanas elektroenerģiju E.ON līdzsvarošanas elektroenerģijas tirgos.

Komisija sāka lietas izskatīšanu, lai pieņemtu lēmumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 III sadaļu, un 2008. gada 7. maijā tā pieņēma Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. panta 1. punktā minēto sākotnējo vērtējumu. Pēc sarunām ar Komisijas dienestiem E.ON iesniedza saistības 2008. gada 27. maijā.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu Komisija 2008. gada 12. jūnijāEiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēja paziņojumu, apkopojot problēmas un saistības un aicinot mēneša laika no minētā paziņojuma publicēšanas ieinteresētos uzņēmumus par to sniegt savus apsvērumus. Saņemtie apsvērumi galvenokārt apstiprināja, ka saistības bija atbilstošas, lai kliedētu sākotnējā vērtējumā paustās bažas.

Šobrīd Komisija ir secinājusi, ka, ievērojot E.ON ierosinātas saistības un neskarot Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. panta 2. punktu, lietas izskatīšana ir jāpārtrauc.

Lēmumā, kas pieņemts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu, netiek konstatēti konkurences noteikumu pārkāpumi, bet attiecīgais uzņēmums atzīst, ka ir jānovērš Komisijas sākotnējā vērtējumā paustās bažas. Abas puses ir izteikušas gatavību vienkāršot administratīvās un tiesiskās prasības, ar ko parasti sastopas, veicot pilnu izmeklēšanu iespējama pārkāpuma gadījumā. Šā iemesla dēļ kolēģijas vairākos jau pieņemtajos lēmumos (2) tika atzīts, ka vajadzīgā procedūra ir izpildīta, ja attiecīgais uzņēmums informē Komisiju par to, ka tas ir saņēmis pietiekošu piekļuvi informācijai, kas tam ir vajadzīga, lai ierosinātu saistības Komisijas pausto bažu novēršanai.

Šī lieta arī tika izskatīta tādā pašā veidā, kad E.ON2008 gada 29. oktobrī iesniedza Komisijai attiecīgu deklarāciju.

Ņemot vērā iepriekš minēto, es uzskatu, ka šajā gadījumā iesaistīto personu tiesības tikt uzklausītām ir ievērotas.

Briselē, 2008. gada 10. novembrī

Michael ALBERS


(1)  Saskaņā ar 15. un 16. pantu Komisijas 2001. gada 23. maija Lēmumā (2001/462/EK, EOTK) par uzklausīšanas amatpersonu darba uzdevumiem dažos tiesas procesos par konkurenci — OV L 162, 19.6.2001., 21. lpp.

(2)  Sal. 2005. gada 22. jūnija lēmums COMP/39.116 — Coca-Cola; 2005. gada 19. janvāra lēmums COMP/37.214 — DFB; 2007. gada 14. septembra lēmums COMP/39.142 — Toyota.


13.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 36/8


Komisijas lēmuma kopsavilkums

(2008. gada 26. novembris)

par procesu saskaņā ar EK līguma 82. pantu un EEZ līguma 54. pantu

(Lieta COMP/39.388 — Vācijas elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus un COMP/39.389 — Vācijas elektroenerģijas līdzsvarošanas tirgus

(Paziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7367, galīgā redakcija)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/C 36/08)

Komisija 2008. gada 26. novembrī pieņēma lēmumu par procesu saskaņā ar EK līguma 82. pantu. Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003  (1) 30. pantu Komisija ar šo publicē lēmumu, ievērojot uzņēmumu likumīgās tiesības aizstāvēt savas uzņēmējdarbības intereses. Lēmuma nekonfidenciāla versija ir pieejama Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē šeit:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/

(1)

Lēmums ir adresēts E.ON AG, Diseldorfa (turpmāk “E.ON”) un attiecas uz divām lietām — Vācijas elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgu un Vācijas elektroenerģijas līdzsvarošanas tirgu. Saskaņā ar šo lēmumu E.ON saistības pabeigt minētās lietas ir saistošas. Ņemot vērā pieņemtās saistības, Komisija uzskata, ka tās rīcībai vairs nav pamata.

(2)

Attiecībā uz lietu par Vācijas vairumtirdzniecības tirgu, Komisijas bažas bija par to, ka E.ON varēja izstrādāt stratēģiju, kas samazina pieejamo ražošanas jaudu (samazinot elektroenerģijas piegādi no dažām elektrostacijām īstermiņa tirgū — enerģētikas birža EEX), lai paceltu elektroenerģijas cenas, kaitējot patērētājiem, tādējādi palielinot savu dominējošo stāvokli Vācijas elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgū. Turklāt Komisijai ir bažas, ka šo stratēģiju papildina E.ON vidēja termiņa un ilgtermiņa stratēģija, kuras mērķis ir atturēt esošos vai potenciālos konkurentus no ienākšanas elektroenerģijas ražošanas tirgū un tādējādi samazināt šā tirgus apjomu.

(3)

Attiecībā uz lietu par Vācijas elektroenerģijas līdzsvarošanas tirgu Komisija bažījās, ka E.ON, iespējams, ir EK līguma 82. panta nozīmē ļaunprātīgi izmantojis savu dominējošo stāvokli sekundāro līdzsvarošanas rezervju tirgū reģionos, kurus pārklāj E.ON tīkli, pirmkārt, paaugstinot savas izmaksas, lai atbalstītu savu elektroenerģijas ražošanas meitasuzņēmumu, novirzot izdevumus uz galapatērētājiem, un, otrkārt, neļaujot citu dalībvalstu elektroenerģijas ražotājiem pārdot līdzsvarošanas elektroenerģiju E.ON elektroenerģijas līdzsvarošanas tirgos.

(4)

Komisija uzskata, ka saistības, ko piedāvāja pēc sākotnējiem novērtējumiem un novērojumiem, ko iesniedza ieinteresētās trešās personas, ir pietiekamas, lai novērstu paustās bažas par konkurenci. Pirmkārt, aptuveni 5 000 MW E.ON ražošanas jaudas nodalīšana kliedēja bažas par vairumtirdzniecības tirgu. Šī nodalīšana izslēdz iespēju un motivāciju samazināt ražošanas jaudu ar peļņu, kas bija iespējams, ņemot vērā E.ON elektroenerģijas uzņēmuma portfeļa struktūru. Nodalītās elektrostacijas arī palīdzēs esošajiem un potenciālajiem konkurentiem piekļūt jaunajām elektrostacijām, kā arī elektrostacijām, kas izmanto tehnoloģijas, kas konkurentiem nav pieejamas. Turklāt konkurenti iegūs piekļuvi jaunām teritorijām, kas pateicoties jaunām elektrostacijām tiem palīdzēs vēl vairāk palielināt (vai atjaunot) ražošanas jaudas. Otrkārt, nodalot E.ON pārvades sistēmu jomu (Transmission System Business), ko veido 380/220 kV līniju tīkls, sistēmu ekspluatācija E.ON pārvaldītajā reģionā un saistītās darbības kliedē bažas par elektroenerģijas līdzsvarošanas tirgu, kas rodas dēļ vertikāli integrētās struktūras uzņēmumā E.ON, kas nodarbojas ar ražošanu/ piegādi un pārvadi.

(5)

Šis lēmums nosaka, ka ņemot vērā šīs saistības, Komisijas rīcībai vairs nav pamata.

(6)

Padomdevēja komiteja konkurences ierobežojumu un dominējoša stāvokļa jautājumos 2008. gada 3. novembrī sniedza labvēlīgu atzinumu.


(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.


DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

13.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 36/9


LĒMUMS Nr. 655

(2008. gada 23. oktobris)

par procedūras uzsākšanu, lai piešķirtu atļauju naftas un dabasgāzes apakšzemes dabas resursu izpētei un ieguvei saskaņā ar Likuma par apakšzemes dabas resursiem 2. panta 1. punkta 3. apakšpunktu — Knežas 1.–12. blokā, kas atrodas Vraca, Plevenas, Lovečas, Gabrovas un Veliko Tirnovas reģionā, un paziņojums par paredzēto konkursu attiecībā uz atļaujas piešķiršanu

(2009/C 36/09)

BULGĀRIJAS REPUBLIKA

MINISTRU PADOME

Ievērojot Likuma par apakšzemes dabas resursiem 5. panta 2. punktu, 42. panta 1. punkta 1. apakšpunktu un 44. panta 3. punktu un ņemot vērā Enerģētikas likuma 4. panta 2. punkta 16. apakšpunktu un 1. punkta 24.a apakšpunktu,

MINISTRU PADOME IR PIEŅĒMUSI LĒMUMU:

1.

Uzsākt procedūru, lai piešķirtu atļauju jēlnaftas un dabasgāzes izpētei un ieguvei Knežas 1.-12. blokā, kuru platība ir 1 348,45 kvadrātkilometri un koordinātas starp punktiem ir tādas, kā norādīts izpētes un ieguves līguma projektā, kas ir konkursa dokumentācijas neatņemama sastāvdaļa.

2.

Paziņot, ka atļauju piešķirs konkursa kārtībā.

3.

Precizēt, ka laika posms, uz ko attiecas izpētes un ieguves atļauja, būs 5 gadi pēc izpētes un ieguves līguma stāšanās spēkā ar tiesībām pagarināt šo laika posmu saskaņā ar Likuma par apakšzemes dabas resursiem 31. panta 3. punktu.

4.

Konkurss par atļaujas piešķiršanu saskaņā ar 1. punktu notiks 150. dienā pēc šā lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīEkonomikas un enerģētikas ministrijas ēkā Triadica ielā 8, Sofijā.

5.

Konkursa dokumentācijas iegādes termiņš — līdz plkst. 17.00 120. dienā pēc šā lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6.

Paziņojumi par dalību konkursā jāiesniedz līdz plkst. 17.00 130. dienā pēc šā lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7.

Pieteikumi par dalību konkursā jāiesniedz līdz plkst. 17.00 144. dienā pēc šā lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

8.

Atļauju piešķiršanā nav jāpiedalās personīgi.

9.

Konkursa dokumentācijas cena ir noteikta BGN 500 (500 Bulgārijas levu). Konkursa dokumentāciju var iegādāties Ekonomikas un enerģētikas ministrijas 802. kabinetā, Triadica ielā 8, Sofijā 5. punktā noteiktajā laikā.

10.

Konkursa dalībniekiem jāatbilst prasībām, kas izklāstītas Likuma par apakšzemes dabas resursiem 23. panta 1. punktā.

11.

Konkursa dalībnieku pieteikumus izvērtēs, ņemot vērā piedāvātās darba programmas, vides aizsardzības un mācību līdzekļus, papildu labumus, kā arī dalībnieku pārvaldības un finanšu iespējas.

12.

Lai piedalītos konkursā, līdz 6. punktā noteiktajam termiņam Ekonomikas un enerģētikas ministrijas bankas kontā jāiemaksā BGN 10 000 (10 000 Bulgārijas levu), kā tas paredzēts konkursa dokumentācijā.

13.

Ja pretendentu neapstiprina dalībai konkursā, iemaksāto summu atmaksā 14 dienu laikā pēc tam, kad pretendentam ir paziņots par viņa neapstiprināšanu.

14.

Izraudzītā pretendenta iemaksu ieturēs, bet visu pārējo pretendentu iemaksātās summas atmaksās 14 dienu laikā pēc tam, kad “Valdības Vēstnesī” būs publicēts Ministru Padomes lēmums par izpētes un ieguves atļaujas piešķiršanu.

15.

Paziņojumi par dalību konkursā un pretendentu priekšlikumi par konkursa nosacījumiem jāiesniedz Ekonomikas un enerģētikas ministrijā Triadica ielā 8 atbilstīgi Likuma par apakšzemes dabas resursiem 46. panta prasībām.

16.

Konkursa pieteikumiem jāatbilst konkursa dokumentācijā norādītajām prasībām un nosacījumiem.

17.

Konkurss var notikt pat tad, ja dalībai konkursā ir apstiprināts tikai viens pretendents.

18.

Ekonomikas un enerģētikas ministrs ir pilnvarots:

18.1

nosūtīt šā lēmuma tekstu publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un “Valdības Vēstnesī”, kā arī Ministru Padomes tīmekļa vietnē;

18.2

izraudzīties konkursa organizācijas un īstenošanas komiteju.

19.

Šo lēmumu var pārsūdzēt un iesniegt Augstākajā administratīvajā tiesā 14 dienu laikā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Ministru prezidents

Sergejs STANIŠEVS

Ministru Padomes galvenais sekretārs

Sevdalins MARINOVS

Apstiprināts noraksts

Valdības kancelejas direktors

Veselins DAKOVS


13.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 36/11


Komisijas paziņojums saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 18.a panta 3. punkta a) apakšpunktu

Gaisakuģu operatoru un to administrējošo dalībvalstu pagaidu saraksts

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/C 36/10)

Atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvai 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā (1), kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2008/101/EK (2), to gaisakuģu operatoru aviācijas darbības, kuri veic lidojumus uz Kopienas lidlaukiem un no tiem, ir iekļautas Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā no 2012. gada 1. janvāra.

Dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt to, ka gaisakuģu operatori atbilst Direktīvas 2003/87/EK prasībām. Lai samazinātu administratīvo slogu gaisakuģu operatoriem, direktīvā noteikts, ka par katru gaisakuģu operatoru jāatbild vienai dalībvalstij. Direktīvas 18.a panta 1. un 2. punktā izklāstīti noteikumi katra gaisakuģu operatora iedalīšanai to administrējošajai dalībvalstij. Saskaņā ar minētajiem noteikumiem dalībvalstis ir atbildīgas par tiem gaisakuģu operatoriem, kuriem izsniegta licence saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2407/92 noteikumiem šajā dalībvalstī, vai par gaisakuģu operatoriem bez darbības licences vai no trešās valsts, kuru emisijas bāzes gadā galvenokārt aprēķinātas minētajai dalībvalstij.

Direktīvas 18.a panta 3. punkta a) apakšpunktā noteikts, ka Komisija publicē to gaisakuģu operatoru sarakstu, kuri 2006. gada 1. janvārī vai pēc minētā datuma ir veikuši I pielikumā uzskaitītās aviācijas darbības, katram gaisakuģa operatoram norādot administrējošo dalībvalsti. Tādēļ šā saraksta mērķis ir norādīt, kura dalībvalsts būs administrējošā dalībvalsts katram gaisakuģu operatoram saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 18.a panta 1. un 2. punktu. Šajā paziņojumā ir iekļauts minētais gaisakuģu operatoru saraksts.

Komisija var publicēt atjauninātu sarakstu jebkurā brīdī, ja tā uzskata par vajadzīgu izdarīt grozījumus sarakstā. Lai nodrošinātu šā saraksta precizitāti, Komisija līdz 2009. gada 31. martam aicina dalībvalstis un citas ieinteresētās personas iesniegt savus apsvērumus. Pamatojoties uz iesniegtajiem apsvērumiem, Komisija apsvērs to, vai drīzumā publicēt pārskatīto sarakstu.

Saraksta pamatā ir jaunākie dati, ko iesniedzis Eurocontrol, pamatojoties uz lidojumu plānu reģistru. Komisijas tīmekļa vietnē būs pieejama sīkāka informācija par izmantoto metodiku saraksta izveidē, kā arī to kompetento iestāžu kontaktinformācija, par kurām ir paziņojušas dalībvalstis.

Sarakstā ir iekļauti visi tie gaisakuģu operatori, kuri ir veikuši atbilstošas aviācijas darbības 2006. gada 1. janvārī vai pēc minētā datuma. Gaisakuģu operatori, kuri pastāvīgi vai pagaidām neveic aviācijas darbības, var būt iekļauti šajā sarakstā, kā arī operatori, kuri ir mainījuši nosaukumu, apvienojušies vai veikuši pārņemšanu. Sarakstā nav ņemts vērā arī tas, vai gaisakuģu operatori ir iekļauti gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstā par darbības aizliegumu Kopienā drošības apsvērumu dēļ saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2111/2005. Līdz ar to jebkāda gaisakuģu operatoru, uz kuriem attiecas darbības aizliegums, iekļaušana sarakstā, kas minēts šajā paziņojumā, neattiecas uz Komisijas un dalībvalstu pieņemtajiem lēmumiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2111/2005.

Saskaņā ar 18.a panta 3. panta b) apakšpunktu Komisija līdz katra nākamā gada 1. februārim atjaunina sarakstu, lai iekļautu gaisakuģu operatorus, kas vēlāk ir veikuši I pielikumā uzskaitītās aviācijas darbības.

Gaisakuģu operatora iedalīšana tā administrējošai dalībvalstij ir spēkā visam tirdzniecības periodam, kas minēts Direktīvas 2003/87/EK 3.c pantā. Pirms katra tirdzniecības perioda sākuma Komisija publicēs atjauninātu sarakstu, ņemot vērā gaisakuģu operatora nodošanu citai administrējošai dalībvalstij saskaņā ar direktīvas 18.a panta 2. punktu.

Nodrošinot, ka dalībvalstis Direktīvu 2003/87/EK ir ieviesušas pareizi, Komisija pamatos savu rīcību, ņemot vērā jaunāko publicēto saraksta versiju.

Pielikumā ir saraksts ar katras administrējošās dalībvalsts gaisakuģu operatoriem.


(1)  OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.

(2)  OV L 8, 13.1.2009., 3. lpp.


PIELIKUMS

KATRAS ADMINISTRĒJOŠĀS DALĪBVALSTS GAISAKUĢU OPERATORI

BEĻĢIJA

Operatora nosaukums

Operatora valsts

ACCOFORM

Beļģija

AERODATA BELGIUM

Beļģija

AFRICA WEST CARGO

Togo

ALROSA-AVIA

Krievijas Federācija

AVIASTAR-TU CO.

Krievijas Federācija

BRUSSELS AIRLINES

Beļģija

CAIRO AVIATION

Ēģipte

CAL CARGO AIRLINES

Izraēla

CANADIAN NORTH

Kanāda

CARGO B AIRLINES

Beļģija

CENTURION AIR CARGO

Amerikas Savienotās Valstis

DOVE AIR INC

Amerikas Savienotās Valstis

EAT

Beļģija

EGYPTAIR CARGO

Ēģipte

EXELLAIR

Luksemburga

GAFI GENERAL AVIAT

Šveice

GEMINI AIR CARGO

Amerikas Savienotās Valstis

HEWA BORA AIRWAYS

Kongo

INTER EKSPRES HAVA

Turcija

INTER-WETALL

Šveice

INTL PAPER CY

Amerikas Savienotās Valstis

INVICTA AVIATION

Apvienotā Karaliste

KALITTA AIR

Amerikas Savienotās Valstis

LAS VEGAS CHARTER

Amerikas Savienotās Valstis

MATRACO

Beļģija

MIL BELGIUM

Beļģija

MONTE CARLO AVTN

Beļģija

MURRAY AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

N604FJ LLC

Amerikas Savienotās Valstis

NEWELL RUBBERMAID

Amerikas Savienotās Valstis

SAUDIA

Saūda Arābija

SEA-AIR

Beļģija

SIA CARGO PTE LTD

Singapūra

SILVERBACK CARGO

Ruanda

TARHANKULE HAVA

Turcija

TECHNOMAG

Šveice

THOMAS COOK ARL BELG

Beļģija

TNT AIRWAYS

Beļģija

TOYOTA MOTOR EUROPE

Beļģija

TUI AIRLINES — JAF

Beļģija

V L M

Beļģija


BULGĀRIJA

Operatora nosaukums

Operatora valsts

748 AIR SERVICES (2)

Kenija

AIR BAN

Bulgārija

AIR ONE CORP

Šveice

AIR VIA BULGARIAN

Bulgārija

ANIKAY AIR MIDDLE E

Jordānija

ATLANT SOYUZ

Krievijas Federācija

AVB-2004 LTD

Bulgārija

AVIO DELTA LTD

Bulgārija

BH AIR

Bulgārija

BULGARIA AIR

Bulgārija

BULGARIAN AIR CHRTR.

Bulgārija

BULGARIAN MIN.TRANSP

Bulgārija

CARGO AIR LTD.

Bulgārija

CROIX ROUGE

Šveice

EAST WING KAZAKHSTAN

Kazahstāna

EXPRESSAVIA

Ukraina

HEMUS AIR

Bulgārija

IRANIAN AIR TRANSPOR

Irāna

KHORIV AVIA

Ukraina

KOKSHETAU AIRLINE

Kazahstāna

KREMENCHUK FLIGHT

Ukraina

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

Krievijas Federācija

ROSAVIA AIR COMPANY

Ukraina

RUBYSTAR

Baltkrievija

SAYAT AIR KAZAKSTAN

Kazahstāna

YETI AIRLINES (2)

Nepāla


ČEHIJA

Operatora nosaukums

Operatora valsts

ACL SLOVACKY

Čehija

AERO VODOCHODY

Čehija

AIR ALMATY JSC

Kazahstāna

AIRCRAFT INDUSTRIES

Čehija

ATMA AIRLINES

Kazahstāna

CAA CZECH REPUBLIC

Čehija

CONSTANTA UKRAINE

Ukraina

CZECH AIRLINES

Čehija

EARTH ONE LIMITED

Apvienotā Karaliste

GEORGEAN NATIONAL

Gruzija

INCLEDON ENTERPRISES

Kipra

JUMP-TANDEM S.R.O.

Slovākija

LETS FLY SRO

Čehija

MAGLIONE SRL

Itālija

MIL CZECH REPUBLIC

Čehija

NORSE AIR CHARTER

Dienvidāfrika

NOVA CHEMICALS

Amerikas Savienotās Valstis

POLISH AIRPORT PPL

Polija

ROCKWELL AUTOMATION

Amerikas Savienotās Valstis

ROVNO UNIVERSAL AVIA

Ukraina

SKY DIVING FOR FUN

Slovākija

SKYDIVE LK

Čehija

TRAVEL SERVIS A.S.

Čehija

WAHA OIL COMPANY

Lībija

YAMAL

Krievijas Federācija


DĀNIJA

Operatora nosaukums

Operatora valsts

AIR ALPHA A/S

Dānija

AIR ALSIE

Dānija

AIR GREENLAND

Dānija

ANDERSEN INVEST

Dānija

ATLANTIC AIRWAYS

Dānija

BRUEL NIELS

Dānija

CHC DENMARK

Dānija

CIMBER AIR DENMARK

Dānija

COOK AIRCRAFT LEASNG

Amerikas Savienotās Valstis

COWI

Dānija

DRT VERTRIEBS GMBH

Dānija

ELILARIO SPA

Itālija

EXECUJET EUROPE A/S

Dānija

FLUGSTODIR

Īslande

GLOBAL AVIATION LIBY

Lībija

GLOBE AERO (3)

Amerikas Savienotās Valstis

GOL TRANSPORTES

Brazīlija

GRAAKJAER A/S

Dānija

INVESTERINGSSELSK

Dānija

JET TIME A/S

Dānija

K/S CLIPPER

Dānija

KIRKBI TRADING

Dānija

LUFT AVTN CHARTER

Austrālija

MYFLUG

Īslande

NILAN A/S

Dānija

PHARMA NORD

Dānija

PROPJET

Itālija

ROYAL UNIBREW A/S

Dānija

SEMLER SERVICE A/S

Dānija

STAR AIR

Dānija

STERLING BLUE

Dānija

SUNAIR DENMARK

Dānija

TEPPER AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

THOMAS COOK SCAND.

Dānija

THRANE

Dānija

VIP PARTNERFLY

Dānija

WEATHER MODIFICATION

Amerikas Savienotās Valstis

WEIBEL SCIENTIFIC

Dānija

WIDEROE FLYVESELSKAP

Norvēģija


VĀCIJA

Operatora nosaukums

Operatora valsts

ADO HAVACILIK A.S.

Turcija

ADVANCED AVIATION

Vācija

AERO GMBH

Vācija

AERO MONGOLIA

Mongolija

AERO PERSONAL

Meksika

AERODATA AKTIENGES 1

Vācija

AEROFLOT

Krievijas Federācija

AEROFLOT CARGO

Krievijas Federācija

AEROFLOT DON JSC

Krievijas Federācija

AFI FLIGHT INSPECT.

Vācija

AGRATA AVIATION

Igaunija

AHRENKIEL CONSULTING

Šveice

AHSEL HAVA

Turcija

AIR ALLIANCE GMBH

Vācija

AIR ASTANA

Kazahstāna

AIR BERLIN PLC CO.

Vācija

AIR CHINA CARGO LTD

Ķīna

AIR MOLDOVA

Moldova

AIR NAMIBIA

Namībija

AIR NATIONAL CORP

Jaunzēlande

AIR NUNAVUT LTD

Kanāda

AIR SERVICE BERLIN

Vācija

AIR TRANSPORT INTL 2

Amerikas Savienotās Valstis

AIRBRIDGE CARGO

Krievijas Federācija

AIRCHARTER FLUGSERV.

Vācija

AIRCRAFT AFRICA CO

Dienvidāfrika

AIRSERVICE GMBH

Vācija

AIRSEVEN GMBH

Vācija

AIRTRANS

Vācija

AL HOKAIR

Bermudas (AK)

AMOLA GMBH

Vācija

ANTONOV DESIGN

Ukraina

AOP AIR OPERATING

Šveice

APPLERA CORP

Amerikas Savienotās Valstis

ARCHER DANIELS

Amerikas Savienotās Valstis

ARTOC AIR

Ēģipte

ASIA CONTINENTAL

Kazahstāna

ASIA TODAY LTD

Ķīna

ASIA UNIVERSAL

Krievijas Federācija

ASIANA AIRLINES INC

Korejas Republika

ATG SWISS FIRST

Šveice

ATLAS AIR

Vācija

ATLAS AIR USA

Amerikas Savienotās Valstis

ATLASJET HAVACILIK

Turcija

AURON LTD

Bermudas (AK)

AVIA MOBIL GMBH

Vācija

BAE SYSTEMS FLT SYST

Amerikas Savienotās Valstis

BAHAG

Vācija

BALL CORP

Amerikas Savienotās Valstis

BARG GMBH MEERBUSCH

Vācija

BASF

Vācija

BAUHAUS GMBH

Vācija

BAYAIR

Vācija

BEECHCRAFT AUGSBURG

Vācija

BEECHCRAFT BERLIN

Vācija

BERGER JULIUS

Nigērija

BERTELSMANN

Vācija

BESTAIR TURKEY

Turcija

BLUE SKY AIRSERVICE

Vācija

BLUE SKY GROUP

Amerikas Savienotās Valstis

BLUE WINGS AG

Vācija

BLUEBIRD AVIATION GM

Vācija

BLUEBIRD CARGO

Īslande

BMW AG

Vācija

BOHLKE VENEER

Amerikas Savienotās Valstis

BOMBARDIER GERMANY

Vācija

BOMBARDIER PRE-OWNED

Amerikas Savienotās Valstis

BOSCH

Vācija

BROSE FAHRZEUGTEILE

Vācija

BUNDESPOLIZEI

Vācija

BURDA REISEFLUG

Vācija

CAAC CHINA

Ķīna

C-A-C CHIEMSEE AIR

Vācija

CANJET AIRLINES

Kanāda

CAPELINK ESTABLISH.

Šveice

CEBU PACIFIC AIR INC

Filipīnas

CENTRAL MOUNTAIN AIR

Kanāda

CHALLENGE AERO

Ukraina

CIRRUS AIRLINES

Vācija

CIRRUS AVIATION

Vācija

CL LEASING GMBH CO

Vācija

CLICK MEXICANA

Meksika

CMAC CITY MARKETING

Vācija

COMMANDER MEXICANA

Meksika

COMPASS FOOD

Amerikas Savienotās Valstis

CONDOR

Vācija

CONSORCIO BIENES

Spānija

COOK AIRCRAFT

Amerikas Savienotās Valstis

CORP JET SVCS

Apvienotā Karaliste

CROATIA AIRLINES

Horvātija

CSM AVIATION

Kipra

CTL LOGISTICS S.A.

Polija

D2 AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

DAUAIR

Vācija

DBA LUFTFAHRTGESELL.

Vācija

DC AVIATION GMBH

Vācija

DEERE COMPANY

Amerikas Savienotās Valstis

DEERPORT AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

DELTA AIR LINES

Amerikas Savienotās Valstis

DELTA TECHNICAL SVCS

Vācija

DIAMOND AIRCRAFT

Vācija

DLR BRAUNSCHWEIG

Vācija

DULCO HANDEL GMBH

Vācija

DUPONT DE NEMOURS DE

Amerikas Savienotās Valstis

DUSSMANN P

Amerikas Savienotās Valstis

DYNAMIC AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

EAST INDIA HOTELS

Indija

EBM PAPST MULFINGEN

Vācija

ESCHMANN H D

Vācija

EUROFLUG FRENZEL

Vācija

EVERGREEN AIRLINES

Amerikas Savienotās Valstis

EXECUTIVE AIR SERV

Vācija

EXECUTIVE JET CHRTR

Vācija

FANCOURT FLUGCHARTER

Šveice

FIS GMBH CO.KG

Vācija

FLIGHT CALIBRATION

Vācija

FLUGSCHULE HAMBURG

Vācija

FMG-FLUGSCHULE

Vācija

FMU FLIEG MIT UNS

Vācija

FORUM AIR GMBH

Vācija

FOX FLIGHT

Kanāda

FOXAIR GMBH

Vācija

FREE BIRD LT

Turcija

FRENZEL G

Vācija

FRESENA FLUG

Vācija

FRONTIER AIRLINES

Amerikas Savienotās Valstis

GAS AIR SERVICE GMBH

Vācija

GEKO TRADE

Vācija

GEMUE GMBH

Vācija

GENERAL MOTORS

Amerikas Savienotās Valstis

GENEX LTD.

Baltkrievija

GEOJET LUFTFAHRZEUGE

Vācija

GEORGIAN AIRWAYS

Gruzija

GERMANIA

Vācija

GERMANWINGS

Vācija

GLOBAL AVTN BERMUDA

Bermudas (AK)

GOVERNMENT CROATIA

Horvātija

GOVERNMENT MACEDONIA

Maķedonijas Republika

GROB WERKE

Vācija

GSGA AON AIR RUSSIA

Krievijas Federācija

GUGGENHEIM AVTN PART

Amerikas Savienotās Valstis

HAERING A

Vācija

HAMBURG INTL

Vācija

HANSGROHE AG

Vācija

HAPAG LLOYD TUI

Vācija

HAPAG-LLOYD EXPRESS

Vācija

HASLBERGER FINANZ.

Vācija

HEIDELBERG CEMENT

Vācija

HERRENKNECHT AVIAT.

Vācija

HOMAC AVIATION AG

Šveice

HORNBACH REISEDIENST

Vācija

HTM JET SERVICE

Vācija

IFF PRIVATE AUSBILD

Vācija

INTERMAP TECHNOLOGY

Kanāda

IRANAIR

Irāna

JAT AIRWAYS

Serbija

JET AIRLINES JSC

Kazahstāna

JET GROUP LTD

Izraēla

JETAIR FLUG GMBH

Vācija

JETFLIGHT AVTN

Šveice

JETS EXECUTIVOS

Meksika

JOHNSON CONTROLS

Amerikas Savienotās Valstis

JOHNSON CTRLS

Šveice

KAM AIR

Afganistāna

KARMANN GMBH

Vācija

KIEV AVIATION PLANT

Ukraina

KNAUF ASTRA GMBH

Vācija

KOMPASS GMBH

Vācija

KOREAN AIRLINES

Korejas Republika

LANGNER E

Vācija

LBA BRAUNSCHWEIG

Vācija

LECH-AIR GMBH

Vācija

LGM LUFTFAHRT GMBH

Vācija

LIBRA TRAVEL

Šveice

LIBYAN AIR AMBULANCE

Lībija

LIEBHERR GESCHAEFTSR

Vācija

LINDNER UNTERNEHMENS

Vācija

LOHFERT LOHFERT

Dānija

LTU LUFTTRANSPORT

Vācija

LUFTHANSA

Vācija

LUFTHANSA CARGO

Vācija

LUFTHANSA TECHNIK AG

Vācija

MAHAN AIR

Irāna

MAKEDONSKI AVIOTRANS

Maķedonijas Republika

MANDALA AIRLINES 3

Indonēzija

MARXER ANLAGEN

Vācija

MENEKSE HAVAYOLLARI

Turcija

MIL GERMANY

Vācija

MNG HAVAYOLLARI

Turcija

MOELLERS MASCHINEN

Vācija

MONTENEGRO AIRLINES

Melnkalne

MYN AVIATION

Saūda Arābija

NAYAK AIRCRAFT SERV.

Vācija

NEW YORKER S H K

Vācija

NORTH AMERICAN JET

Amerikas Savienotās Valstis

NOVELLUS SYSTEMS

Amerikas Savienotās Valstis

OBO JET-CHARTER GMBH

Vācija

OETKER A

Vācija

OMNI AIR INTL

Amerikas Savienotās Valstis

ORENBURG AIRLINES

Krievijas Federācija

OSTFRIES LUFTTRANSP

Vācija

OWENS-CORNING

Amerikas Savienotās Valstis

PP PROMOTION

Vācija

PACELLI

Vācija

PAPIER METTLER

Vācija

PARAGON RANCH

Amerikas Savienotās Valstis

PARC AVTN

Īrija

PCT POWDER COATING

Luksemburga

PEAK AIR GMBH

Vācija

PEGASUS TURKEY

Turcija

PENTASTAR AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

PERSCH J

Vācija

PHIFER WIRE PRODUCTS

Amerikas Savienotās Valstis

PHOENIX AIR GMBH

Vācija

POLET ACFT MNGT

Bermudas (AK)

PREMIER FLUG GMBH

Vācija

PRESIDENTIAL AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

PRIVATAIR GMBH

Vācija

REGIO AIR MECKLENBRG

Vācija

RENTAIR UK LTD

Apvienotā Karaliste

RETTENMEIER AIR

Vācija

RHEMA BIBLE CHURCH

Amerikas Savienotās Valstis

RIKSOS TURIZM LT

Turcija

RUAG AEROSPACE SERV

Vācija

RUSSIA FSUE STC

Krievijas Federācija

RYAN INTL AIRLINES

Amerikas Savienotās Valstis

SAMSUNG TECHWIN

Korejas Republika

SAP AG

Vācija

SCHWARZMUELLER

Austrija

SEARAY BD100

Dienvidāfrika

SENECA V FLIGCHARTER

Vācija

SHANGHAI AIRLINES

Ķīna

SHANGHAI CARGO

Ķīna

SHENZHEN AIRLINES

Ķīna

SIBERIA AIRLINES

Krievijas Federācija

SILKWAY AIRLINES

Azerbaidžāna

SIXT

Vācija

SKY AIRLINES

Turcija

SKY JET

Šveice

SKY LINE

Turcija

SKYBUS AIRLINES

Amerikas Savienotās Valstis

SKYPLAN SERVICES

Kanāda

SM AVIATION

Vācija

SMS INDUSTRIE-SERV.

Vācija

SOUTH EAST ASIAN

Filipīnas

SPIRIT AIRLINES 2

Amerikas Savienotās Valstis

SPIRIT OF SPICES

Vācija

STAR AVIATION LTD

Bermudas (AK)

STARJET AVIATION

Šveice

STATE TRANSPT RUSSIA

Krievijas Federācija

STEINER FILM

Vācija

STENSRUD VENTURES

Amerikas Savienotās Valstis

SUEDZUCKER REISE

Vācija

SUN D'OR INTL AIRL

Izraēla

SUN EXPRESS

Turcija

SWISS GLOBAL JET MGT

Šveice

TACA

Salvadora

TAMSEN GMBH

Vācija

TEC AIRCRAFT LEASING

Austrija

THAI INTERNATIONAL

Taizeme

THYSSENKRUPP

Vācija

TOKOPH D P

Dienvidāfrika

TRUEB EMULSIONS CHEM

Vācija

TURKISH AIRLINES THY

Turcija

UKRAINIAN MEDITERRAN

Ukraina

UKSATSE

Ukraina

UPS

Amerikas Savienotās Valstis

URAL AIRLINES

Krievijas Federācija

US AIRWAYS

Amerikas Savienotās Valstis

USA 3000 AIRLINES

Amerikas Savienotās Valstis

UTAIR AVIATION

Krievijas Federācija

VACUNA JETS

Bermudas (AK)

VARIG LOGISTICA SA

Brazīlija

VEYEN HAVA TASIMACI

Turcija

VHM SCHUL & CHARTER

Vācija

VIESSMANN

Vācija

VOLARIS

Meksika

VOLGA DNEPR RUSSIA

Krievijas Federācija

VOLKSWAGEN

Vācija

VRG LINHAS AEREAS SA

Brazīlija

WAYLOCK OVERSEAS LTD

Krievijas Federācija

WEBER MANAGEMENT

Vācija

WEKA

Vācija

WHEELS AVIATION

Vācija

WORLD AIRWAYS

Amerikas Savienotās Valstis

WUERTH GMBH & CO KG

Vācija

XL AIRWAYS GERMANY

Vācija

ZEMAN

Vācija


IGAUNIJA

Operatora nosaukums

Operatora valsts

AERO AIRLINES A.S.

Igaunija

AEROVIS

Ukraina

AIR LIVONIA

Igaunija

DETA AIR

Kazahstāna

ESTONIAN AIR

Igaunija

ESTONIAN STATE AVTN

Igaunija

KAPO AVIA

Krievijas Federācija

MERIDIAN AIRCOMPANY

Ukraina

MIL AZERBAIJAN

Azerbaidžāna

MIL JAPAN

Japāna

SKY JET KAZAKHSTAN

Kazahstāna


GRIEĶIJA

Operatora nosaukums

Operatora valsts

224TH FLIGHT UNIT

Krievijas Federācija

ABU DHABI AVIATION

Apvienotie Arābu Emirāti

ADVANCED AV. LOGIST

Vācija

AEGEAN AIRLINES

Grieķija

AEROLAND

Grieķija

AEROSVIT

Ukraina

AIR LEASING

Kamerūna

AIR LINK UKRAINE

Ukraina

AIR TANZANIA 2

Tanzānija

AIRCRAFT SUPPRT & SRVC

Libāna

ALEXANDAIR

Grieķija

ALKAN AIR

Ēģipte

ALLPLANES

Nīderlande

AL-THANI

Katara

AMREF FLYING DOCTORS

Kenija

ARKASAIR

Turcija

ASHTON AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

ATHENIAN AIR LINK

Grieķija

AVIATION BRIDGE

Izraēla

BAC LEASING LTD

Apvienotā Karaliste

BELAIR AIRLINES LTD

Šveice

BLUEBIRD AVIATION

Kenija

CHURCHILL FINANCE

Francija

CONSOLID CONTRS INTL

Grieķija

COSTAIR LTD

Grieķija

DAL GROUP (SUDAN)

Sudāna

DBF AVIATION SERV 2

Austrālija

DIAMONDS OF RUSSIA

Krievijas Federācija

DONBASSAERO

Ukraina

EAGLE AIR LTD

Uganda

EUROAIR LTD

Grieķija

EXECUTIVE TURBINE

Dienvidāfrika

GOLIAF

Santome un Prinsipi

GREECE AIRWAYS

Grieķija

GULF JET

Apvienotie Arābu Emirāti

HAWKER PACIFIC 2

Austrālija

HCAA

Grieķija

HELLAS JET

Grieķija

HELLAS WINGS LTD

Grieķija

HELLENIC IMPERIAL

Grieķija

HELOG AG

Šveice

INTRACOM

Grieķija

INTRALOT

Amerikas Savienotās Valstis

JADAYEL AVIATION

Saūda Arābija

JAIR

Dienvidāfrika

KOMIAVIAVIATRANS 2

Krievijas Federācija

KSENODOXEIA ELLADOS

Grieķija

LEXATA

Grieķija

MIDDLE EAST AVIATION

Libāna

MIL GREECE

Grieķija

NARSS

Ēģipte

NATIONAL AEROTECH

Amerikas Savienotās Valstis

OLYMPIC AIRLINES

Grieķija

ORASCOM

Ēģipte

PAKISTAN STATE

Pakistāna

PALMYRA AVIATION LTD

Grieķija

PARADISE AVTN

Grieķija

PECOTOX AIR

Moldova

PEGASUS AVIATION GRC

Grieķija

PROFLITE

Amerikas Savienotās Valstis

RED WINGS CJSC

Krievijas Federācija

REFUSE EQUIPMNT MFTG

Saūda Arābija

RELIANCE INDUSTRIES2

Indija

RUSSIAN SKY AIRLINES

Krievijas Federācija

SEAFLIGHT AVTN

Grieķija

SINCOM AVIA

Ukraina

SKIPPERS AVIATION

Austrālija

SKY EXPRESS GREECE

Grieķija

SOUTH AFRICAN EXPRES

Dienvidāfrika

SUN AIR (EGYPT)

Ēģipte

SWIFT FLITE AVIATION

Dienvidāfrika

SWIFTAIR HELLAS

Grieķija

TAHE HAVA DANISMANLI

Turcija

TAMIR AIRWAYS

Izraēla

TOPSCORE

Šveice

TRAVCO AIR

Ēģipte

TRIDENT AVIATION HK

Kenija

VERAVIA VERNIKOS

Grieķija

VOYAGEUR AIRWAYS (2)

Kanāda

WALKER CORPORATION

Austrālija

WORLD HEALING CENTER

Amerikas Savienotās Valstis


SPĀNIJA

Operatora nosaukums

Operatora valsts

MIL SLOVENIA

Slovēnija

245 PILOT SERVICES

Amerikas Savienotās Valstis

AEBAL

Spānija

AERO ANGELES

Meksika

AEROLANE

Ekvadora

AEROLINEA PRINCIPAL

Čīle

AEROLINEAS ARGENTINA

Argentīna

AEROLINEAS EJECUTIVA

Meksika

AEROLINEAS SOL

Meksika

AEROTAXI LOS VALLES

Spānija

AEROVIAS DE MEXICO

Meksika

AEROVICS SA DE CV

Meksika

AEROVITRO

Meksika

AFRIQUE CARGO SERV

Senegāla

AIR 26

Angola

AIR AMDER

Mauritānija

AIR COMET S.A.

Spānija

AIR ESTE S.A.

Spānija

AIR EUROPA

Spānija

AIR EXECUTIVE S.L.

Spānija

AIR MADRID

Spānija

AIR NOSTRUM

Spānija

AIR PACK EXPRESS S.A

Spānija

AIRJET ANGOLA

Angola

ALTBRIDGE PROJECTS

Krievijas Federācija

AMB GROUP

Amerikas Savienotās Valstis

AMFM AIR SERVICES

Amerikas Savienotās Valstis

ANSETT WORLDWIDE

Austrālija

ANTRAK AIR GHANA

Gana

ARIK AIR LTD

Nigērija

AVIACIÓN COMERCIAL

Meksika

AVIANCA

Kolumbija

AVIAT.SERV. HELISECO

Polija

AVION I

Amerikas Savienotās Valstis

AWESOME FLIGHT SVCS

Dienvidāfrika

BESTFLY

Spānija

BINTER CANARIAS SA

Spānija

BLUE CITY HOLDINGS

Amerikas Savienotās Valstis

BRAVO AIRLINES S.A.

Spānija

BRISTOW HELI

Nigērija

C.S.P. SOCIETE

Mauritānija

CABO VERDE EXPRESS

Kaboverde salas

CANARIAS AERONAUTICA

Spānija

CASA

Spānija

CASA AIR SERVICES

Maroka

CETO MARKETING S.A.

Apvienotā Karaliste

CHC HELICOPTERS

Dienvidāfrika

CIRRUS AIR CLUB

Amerikas Savienotās Valstis

CLEOPATRA GROUP

Ēģipte

CLICKAIR SA

Spānija

CNL GROUP SERVICES

Amerikas Savienotās Valstis

COMERAVIA

Venecuēla

CONVIASA

Venecuēla

CORP YGNUS AIR S.A.

Spānija

CORPORATE JETS

Spānija

CORPORATE OIL & GAS

Nigērija

DANA (2)

Nigērija

DEAN FOODS

Amerikas Savienotās Valstis

DOMINGUEZ TOLEDO

Spānija

EASTMAN KODAK

Amerikas Savienotās Valstis

EDELWEISS SUISSE

Šveice

EJS-AVIATION SERVICE

Brazīlija

ENGUIA GEN CE LTDA

Brazīlija

EUROCONTINENTAL

Spānija

EXEC JET SERVICE (N)

Nigērija

EXECUTIVE AIR SVCS

Amerikas Savienotās Valstis

EXECUTIVE AIRLINES

Spānija

EXECUTIVE SKYFLEET

Amerikas Savienotās Valstis

FAASA

Spānija

FIRST INTL AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

FLIGHTLINE SL

Spānija

FLYANT SERVICIOS AER

Spānija

FORMACIÓN AEROFAN SL

Spānija

FORTAIR SL

Spānija

FRAPMAG LTD

Apvienotā Karaliste

FUGRO AVIAT CANADA

Kanāda

FUTURA INTNL AIRWAYS

Spānija

GESTAIR

Spānija

GESTIÓN AÉREA EJEC

Spānija

GO AHEAD INTERNATION

Šveice

GOF AIR SA DE CV

Meksika

HAGEL W

Austrija

HALCYONAIR

Kaboverde salas

HARVARD OIL & GAS

Kanāda

HAWKAIRE

Amerikas Savienotās Valstis

HELI IBÉRICA FOTO

Spānija

HELVETIC AIRWAYS

Šveice

HOLA AIRLINES S.L.

Spānija

HOTELES DINAMICOS SA

Meksika

HYUNDAY COLOMBIA

Kolumbija

IBERIA

Spānija

IBERWORLD S.A.U.

Spānija

IBIZA FLIGHTS

Spānija

ICE BIRD

Šveice

ILFC

Amerikas Savienotās Valstis

INAER AV. ANFIBIOS

Spānija

INDUSTRIAS TITAN

Spānija

IRS AIRLINES LTD

Nigērija

ISLAS AIRWAYS

Spānija

JET PREMIER ONE

Šveice

JETNOVA

Spānija

JUSAIR AVIACIÓN S.L.

Spānija

JWC HUNTINGTON

Amerikas Savienotās Valstis

K & M AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

KAVMINVODYAVIA

Krievijas Federācija

KD AVIA

Krievijas Federācija

KJ AIR

Amerikas Savienotās Valstis

LAGUN AIR SL

Spānija

LAN AIRLINES SA

Čīle

LAN PERÚ SA

Peru

LANZAROTE AERO CARGO

Spānija

LARK AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

LEMCO HOLDINGS LTD.

Bermudas (AK)

LEWIS AERONAUTICAL

Amerikas Savienotās Valstis

LIDER TAXI AEREO

Brazīlija

LÍNEAS AÉREAS ALAIRE

Spānija

LTE INTL AIRWAYS

Spānija

MARINA AEROSERVICE

Spānija

MEDAIR CHARTER

Dienvidāfrika

MENAJIAN

Amerikas Savienotās Valstis

MH AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

MIL SPAIN

Spānija

MONARCH GEN AVIATION

Šveice

MORRO VERMELHO TAXI

Brazīlija

NAV Y SERVICIO 3

Spānija

NHT LINHAS AEREAS

Brazīlija

NORMAN AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

OBODEN IBRU

Apvienotie Arābu Emirāti

ODYSSEY AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

PASSARO AZUL TAXI

Brazīlija

PERM AVIA ENTERPRISE

Krievijas Federācija

PIRINAIR EXPRESS SL

Spānija

PREMIER TRUST

Amerikas Savienotās Valstis

PRIVILEGE STYLE SA

Spānija

PRIYAN FOUNDATION

Amerikas Savienotās Valstis

PRONAIR AIRLINES SL

Spānija

PULLMANTUR AIR S.A.

Spānija

PUNTO-FA

Spānija

RAC DE VALENCIA

Spānija

RAINBOW AIR

Venecuēla

RAYTHEON AIRCRAFT

Apvienotā Karaliste

S ARGENTINA

Argentīna

SAGOLAIR TRASPORTES

Spānija

SANTA BARBARA (2)

Venecuēla

SAS INSTITUTE

Amerikas Savienotās Valstis

SAS NORGE

Norvēģija

SENEGALAIR

Senegāla

SERAIR TRANSWORLD

Spānija

SEV AÉREO POLICÍA

Spānija

SKYKAR AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

SOKO AVIATION SL

Spānija

SPANAIR S.A.

Spānija

SPENAERO

Amerikas Savienotās Valstis

STAR AVIATION (DA)

Alžīrija

STREAMLINE RUSSIA

Krievijas Federācija

SWIFTAIR ESPAÑA

Spānija

TAG AVIATION (MNGT)

Šveice

TAG AVTN ESPAÑA

Spānija

TAKE AIR LINES

Francija

TAWARTA

Maroka

TAXI AEREO MARILIA

Brazīlija

TAXI FLY GROUP SA

Spānija

TAYLOR ENERGY CO

Amerikas Savienotās Valstis

TOP FLY S L

Spānija

TOTAL LINHAS AEREAS

Brazīlija

TRABAJOS AER ESPEJO

Spānija

TRANSAERO AIRLINES

Krievijas Federācija

TURBOR AIR CARGO (2)

Senegāla

UNICA IND. DE MOVEIS

Brazīlija

UNIVERSAL JET SL

Spānija

URGEMER CANARIAS SL

Spānija

US EUROPE AFRICA TR

Amerikas Savienotās Valstis

VICTOR ECHO S.A.

Spānija

VIM AIRLINES

Krievijas Federācija

VIRGIN BLUE

Austrālija

VUELING AIRLINES

Spānija


FRANCIJA

Operatora nosaukums

Operatora valsts

AIR ALGÉRIE

Alžīrija

171JC

Amerikas Savienotās Valstis

223RD FLIGHT UNIT

Krievijas Federācija

685TA CORP

Amerikas Savienotās Valstis

900NB

Amerikas Savienotās Valstis

AAK COMPANY

Bermudas (AK)

ABC AEROLINEAS S.A.

Meksika

ABDULLAH SAID B.

Šveice

ACCOR S.A.

Francija

ACM AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

ACME OPERATING

Amerikas Savienotās Valstis

ADAM AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

AELIS AIR SERVICES

Francija

AERCAP AVIATION

Nīderlande

AERCAP IRELAND LTD.

Īrija

AERO CAPITAL SAS

Francija

AERO ENTREPRISE

Francija

AERO JET CORPORATE

Francija

AERO RIO TAXI AEREO

Brazīlija

AERO SAINT EXUPERY

Francija

AERO SERVICES LF

Francija

AERO SVC CORPORATE

Francija

AERO SVC EXECUTIVE

Francija

AERO VISION S.À.R.L. LF

Francija

AEROKLUB AIST

Krievijas Federācija

AEROLINEAS MEXICANAS

Meksika

AEROPHOTO EUROPE

Francija

AEROSTOCK

Francija

AFRIJET

Gabona

AFRIJET AIRLINES(2)

Nigērija

AFRIQIYAH AIRWAYS

Lībija

AGUSTA SPA

Itālija

AIGLE AZUR

Francija

AIR AFFAIRES GABON

Gabona

AIR ARABIA

Apvienotie Arābu Emirāti

AIR ASIA

Malaizija

AIR AUSTRAL 2

Francija

AIR BURKINA (2)

Burkinafaso

AIR CAIRO

Ēģipte

AIR CARAÏBES (2)

Francija

AIR CORPORATE FRANCE

Francija

AIR DECCAN

Indija

AIR FRANCE

Francija

AIR GEFCO

Francija

AIR IVOIRE (2)

Kotdivuāra

AIR KING JET

Šveice

AIR MADAGASCAR

Madagaskara

AIR MANA

Francija

AIR MAURITIUS

Maurīcija

AIR MÉDITERRANÉE

Francija

AIR MIDI CENTRE

Francija

AIR ND

Francija

AIR PRINT

Luksemburga

AIR SÉNÉGAL INTL

Senegāla

AIR SEYCHELLES

Seišelu salas

AIR TAHITI NUI

Francija

AIR TURQUOISE SAS

Francija

AIR VENDÉE INVEST

Francija

AIRBUS FRANCE

Francija

AIRBUS SAS

Francija

AIRBUS TRANSPORT

Francija

AIRCRAFT INTL RENT

Īrija

AIRCRAFT SALE & LEASE

Luksemburga

AIRCRAFT SUPPORT

Libāna

AIREDALE ENTERPRISE

Apvienotie Arābu Emirāti

AIRFAST INDONESIA

Indonēzija

AIRFLEET CREDIT

Amerikas Savienotās Valstis

AIRFLITE

Amerikas Savienotās Valstis

AIRLINAIR

Francija

AK HAVACILIK

Turcija

AL ANWAE TRADING

Saūda Arābija

AL MISEHAL GROUP

Saūda Arābija

AL NASSR LTD

Šveice

ALCATEL USA

Amerikas Savienotās Valstis

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

Saūda Arābija

AL-GHAZZAWI (N727GG)

Saūda Arābija

ALL NIPPON AIRWAYS

Japāna

ALLJETS CAPITAL AVV

Krievijas Federācija

ALPHA CHARLIE

Amerikas Savienotās Valstis

ALTONA

Šveice

ALTRIA CLIENT SVCS

Amerikas Savienotās Valstis

AMERICAN HOME PROD

Amerikas Savienotās Valstis

AMERIDAIR

Francija

ANCFCC

Maroka

APACHE AVIATION

Francija

APEX OIL

Amerikas Savienotās Valstis

ARAB WINGS

Jordānija

ARABASCO AVIATION

Saūda Arābija

ARAMCO

Amerikas Savienotās Valstis

ARKIA ISRAEL AL

Izraēla

ARTEMIS SA

Francija

ASECNA (SENEGAL)

Senegāla

ASHMAWI AVIATION

Saūda Arābija

ATLAS BLUE

Maroka

AVANGARD AVTN AVV

Krievijas Federācija

AVDEF

Francija

AVIA TREASURY GMBH

Austrija

AVIALAIR

Francija

AVIATION CMP

Kanāda

AVIENT AVIATION

Zimbabve

AVIENT LTD

Apvienotā Karaliste

AVIO SERVICE BEOGRAD

Serbija

AVIREX

Gabona

AVWEST PTY

Austrālija

AWSAJ AVIATION SVCS

Lībija

AXIS AIRWAYS

Francija

AZA AIR LLC

Amerikas Savienotās Valstis

BALTIC JET AIRCOMP.

Latvija

BANCO SAFRA SA

Brazīlija

BANGKOK AIRWAYS

Taizeme

BARBEDOS GROUP LTD

Nigērija

BARRON INTL HOLDING

Luksemburga

BB AVIATION INC.

Šveice

BCA-BUSINESS

Francija

BCC EQUIPMENT LEASE

Amerikas Savienotās Valstis

BERGAIR

Šveice

BERI 21

Francija

BERKUT AIR

Kazahstāna

BIZAIR LTD

Apvienotā Karaliste

BLS AVIATION USA

Amerikas Savienotās Valstis

BLUE AERO

Francija

BLUE HERON AVIATION

Šveice

BLUE LINE

Francija

BOMBARDIER AEROSPACE

Amerikas Savienotās Valstis

BONAIR TURKEY

Turcija

BONDCO

Amerikas Savienotās Valstis

BONGRAIN BÉNÉLUX

Beļģija

BOUTSEN AVIATION

Beļģija

BOUYGUES

Francija

BREITLING

Šveice

BRITAIR

Francija

BRUME

Francija

BUREAU POLICE AERO.

Francija

BUSINESS JET LTD

Jaunzēlande

BUSINESS-AERO OOO

Krievijas Federācija

CANADIAN NAT RAILWAY

Kanāda

CANYON GATE FLT SVCS

Amerikas Savienotās Valstis

CARTIER EUROPE

Nīderlande

CBMM

Brazīlija

CEIBA

Ekvatoriālā Gvineja

CENTRAL MANAGMT SVCS

Amerikas Savienotās Valstis

CFPR

Francija

CFS AIR

Amerikas Savienotās Valstis

CGTM

Francija

CHC HELICOPTERS INTL

Kanāda

CHINA CARGO AIRLINES

Ķīna

CHINA EASTERN

Ķīna

CHURCHILL AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

CIE AÉRIENNE DU MALI

Mali

CIT AEROSPACE INT.

Īrija

COCA COLA

Amerikas Savienotās Valstis

COMILOG

Gabona

COMPANY TAWIQ

Šveice

COMPAR FOUNDATION

Šveice

CONSOLIDATED CONTRTS

Apvienotā Karaliste

COPLEY NEWSPAPERS

Amerikas Savienotās Valstis

CORP JET MGMT

Virdžīnu salas (AK)

CORPORATE AIR

Amerikas Savienotās Valstis

CORSAIR FRANCE

Francija

CORSE MÉDITERRANÉE

Francija

COX ENTERPRISES

Amerikas Savienotās Valstis

CP MANAGEMENT

Amerikas Savienotās Valstis

CROWN EQUIPMENT

Amerikas Savienotās Valstis

D & D AVIATION

Apvienotā Karaliste

DAALLO AIRLINES 2

Džibutija

DALCAM LLC

Amerikas Savienotās Valstis

DALIA AIRLINES

Luksemburga

DALLAH AL BARAKA

Saūda Arābija

DANAHER CORPORATION

Amerikas Savienotās Valstis

DASNAIR

Šveice

DASSAULT AVIATION

Francija

DASSAULT FALCON JET

Amerikas Savienotās Valstis

DASSAULT ST. CLOUD

Francija

DECAUX

Francija

DIAGO CONTINENTAL

Apvienotie Arābu Emirāti

DIAMAIR

Šveice

DOGAN HAVACILIK

Turcija

DOUANES FRANCAISES

Francija

DSWA

Amerikas Savienotās Valstis

DUBROVNIK AIRLINES

Horvātija

EARTH STAR

Amerikas Savienotās Valstis

EASTWAY AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

EASYJET SWITZERLAND

Šveice

EBONY SHINE

Apvienotie Arābu Emirāti

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

Krievijas Federācija

ELILOMBARDA

Itālija

ELI'S BREAD

Amerikas Savienotās Valstis

ELITAVIA D.O.O.

Slovēnija

ELITE AIR INC

Amerikas Savienotās Valstis

ELITE AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

ELIXAIR

Šveice

ELYSAIR SAS

Francija

EMERSON ELECTRIC

Amerikas Savienotās Valstis

EQUAFLIGHT SERVICE

Kongo

EURL JC DARMON

Francija

EUROCOPTER FRANCE

Francija

EUROPE AIR LINES S.A.

Francija

EUROPE AIRPOST

Francija

EXECUJET EUROPE

Šveice

EXECUJET MIDDLE EAST

Apvienotie Arābu Emirāti

EXECUTIVE ACFT SRVCS

Libāna

EXECUTIVE JET A/C

Šveice

EXECUTIVE JET SRVCS

Dānija

EXECUTIVE WINGS HE

Ēģipte

EXPRESS CAMEL

Saūda Arābija

FAIR WIND AIR CHTR

Amerikas Savienotās Valstis

FAL HOLDINGS ARABIA

Saūda Arābija

FARNER AIRWINGS

Šveice

FC AVIATION

Francija

FEDERAL EXPRESS

Amerikas Savienotās Valstis

FIA (PARIS)

Francija

FISHER SCIENTIFIC

Amerikas Savienotās Valstis

FLIGHT LEVELS

Amerikas Savienotās Valstis

FLIGHT TEST CONSULT.

Šveice

FLY 18

Šveice

FLY AIR SA

Francija

FLY AWAY BRASIL

Brazīlija

FLY EXEC

Libāna

FLY INTL AIRWAYS

Tunisija

FLY ONE EIGHTY EIGHT

Šveice

FLYBABOO

Šveice

FLYING BIRD

Francija

FOCUS AIR USA

Amerikas Savienotās Valstis

FOX AVIATION CANADA

Kanāda

FUTURE ELECTRONICS

Kanāda

GABON AIRLINES

Gabona

GAINJET

Grieķija

GANDEL INVESTMENTS

Austrālija

GENEL HAVACILIK

Turcija

GHK COMPANY LLC

Amerikas Savienotās Valstis

GIE AIR NET

Francija

GIE ATR

Francija

GIORI ROBERTO

Monako

GLOBAL FLIGHT SRVS

Amerikas Savienotās Valstis

GOAIRLINES INDIA

Indija

GOODRICH CORP

Amerikas Savienotās Valstis

GREAT ALLIANCE WORLD

Luksemburga

GUTMEN INC.

Brazīlija

HAMILTON AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

HILTON HOTELS

Amerikas Savienotās Valstis

HOLIDAY RETIREMENT

Amerikas Savienotās Valstis

IGN INST GEO NAT LF

Francija

IKAROS AVIATION AVV

Ukraina

INAER HELI.OFF-SHORE

Spānija

INDIGO (VI)

Indija

INTER AMERICAN

Angola

INTERCON USA

Amerikas Savienotās Valstis

INTERFACE OPS LLC

Amerikas Savienotās Valstis

INTERJET ABC

Meksika

INTERLAKEN CAPITAL

Amerikas Savienotās Valstis

IRAQI AIRWAYS (2)

Irāka

ISRAIR LTD

Izraēla

IXAIR

Francija

IXAIR DPT JET

Francija

JAPAT

Šveice

JAR VENTURE

Francija

JAZEERA AIRWAYS

Kuveita

JCAS

Šveice

JDP FRANCE

Francija

JET 2000

Krievijas Federācija

JET AVIATION BASEL

Šveice

JET AVIATION FZCO

Apvienotie Arābu Emirāti

JET BLUE AIRWAYS

Amerikas Savienotās Valstis

JET CRUISING

Luksemburga

JET SUPPORT GROUP

Kaimanu salas (AK)

JET4YOU

Maroka

JETFLY SUISSE SARL

Šveice

JETS RENT AVTN

Francija

JETSTAR AIRWAYS

Austrālija

JEX S.À.R.L.

Luksemburga

JORDAN AVTN USA

Amerikas Savienotās Valstis

JPM AVIATION

Francija

JR EXECUTIVE

Libāna

JUNEYAO AIRLINES

Ķīna

KALAIR USA CORP

Amerikas Savienotās Valstis

KARTHAGO AIRLINES

Tunisija

KB HOME

Amerikas Savienotās Valstis

KBBD

Amerikas Savienotās Valstis

KELLY CORP

Amerikas Savienotās Valstis

KFC MANAGEMENT

Amerikas Savienotās Valstis

KILMER MANAGEMENT

Kanāda

KINGDOM HOLDING CO

Saūda Arābija

KIRCHMAN

Amerikas Savienotās Valstis

KOMAR AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

KROLL G

Šveice

KUGU HAVACILIK

Turcija

LABORATOIRE ASL

Francija

LAS VEGAS JET

Amerikas Savienotās Valstis

LAYAN INTL.

Šveice

LEACH CAPITAL

Amerikas Savienotās Valstis

LIBYAN AIR CARGO

Lībija

LIMITED STORES

Amerikas Savienotās Valstis

LJ ASSOCIATES

Amerikas Savienotās Valstis

LOC'HELI

Francija

LORRAINE AVIATION

Francija

LOTUS AIR

Ēģipte

LOWA LTD

Šveice

LOYD'S BUSINESS JETS

Polija

LUXFLIGHT EXECUTIVE

Luksemburga

LYRECO

Francija

MAG AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

MAGIC CONDOR LTD

Bermudas (AK)

MAJJEC JHETT

Amerikas Savienotās Valstis

MALIBU CONSULTING

Amerikas Savienotās Valstis

MANO RIVER

Amerikas Savienotās Valstis

MARMON GROUP

Amerikas Savienotās Valstis

MASC AIR LTD

Šveice

MASTERJET SWITZ.

Šveice

MATADORO MGMT INVEST

Amerikas Savienotās Valstis

MAURITANIA AIRWAYS

Mauritānija

MCKINLEY ACFT HLDNG

Amerikas Savienotās Valstis

ME LEASING

Amerikas Savienotās Valstis

MEA AIR LIBANON

Libāna

MEDI BUSINESS JET

Maroka

MELVIN SIMON

Amerikas Savienotās Valstis

MENAJET

Apvienotie Arābu Emirāti

MID EAST JET

Saūda Arābija

MIDDLE EAST JET SVCS

Libāna

MIL FRANCE

Francija

MILLION AIR

Indija

MILLION AIR DALLAS

Amerikas Savienotās Valstis

MISTRAL AEREO

Kanāda

MITRE AVIATION LTD

Apvienotā Karaliste

MOET HENNESSY

Francija

MONDIOL

Amerikas Savienotās Valstis

MORNINGSTAR

Kanāda

MORRIS COMMUNICATION

Amerikas Savienotās Valstis

MOTOROLA AUSTIN TX

Amerikas Savienotās Valstis

MOUAWAD NATIONAL CO

Saūda Arābija

N846QM

Amerikas Savienotās Valstis

NABBAN INVESTMENTS

Krievijas Federācija

NATASHA ESTABLISMENT

Apvienotie Arābu Emirāti

NATIONAL AIR SERVICE

Saūda Arābija

NEBULA LTD.

Apvienotie Arābu Emirāti

NEW AXIS AIRWAYS

Francija

NISSAN C/O ACI PACIF

Amerikas Savienotās Valstis

NOFA

Apvienotie Arābu Emirāti

NORDEX AIR

Krievijas Federācija

NORTH AMERICAN AIRCH

Amerikas Savienotās Valstis

NOUVELAIR TUNISIE

Tunisija

NOVARTIS GROUP

Amerikas Savienotās Valstis

NOVESPACE

Francija

NS AVIATION

Šveice

NWT AIRCRAFT

Amerikas Savienotās Valstis

NY JETS TRANSPORTER

Bermudas (AK)

O AIR

Francija

OCANA ASSETS LTD

Amerikas Savienotās Valstis

OCEAN SKY (TURKEY)

Turcija

OCIM LOC ET CIE

Francija

OLDBURY HOLDINGS

Apvienotie Arābu Emirāti

OLDBURY HOLDINGS II

Šveice

OMEGA AIR CANADA

Kanāda

OMNI FLYS

Meksika

OMY AVIATION SUISSE

Šveice

ONE THIRTY NINE

Luksemburga

ORIENT GLOBAL AVTN

Singapūra

OUTFITTER AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

OUTPOST INTL

Amerikas Savienotās Valstis

OVERLAND AIRWAYS LTD

Nigērija

OYONNAIR

Francija

PALMALI HAVA TASI

Turcija

PARAFFIN AIR

Amerikas Savienotās Valstis

PARC AVIATION

Šveice

PARK HAVACILIK

Turcija

PARTNERSHIP 35 55

Amerikas Savienotās Valstis

PASPALEY PEARLING

Austrālija

PELIKAN AIRWAYS

Serbija

PLANET AVIATION UU

Krievijas Federācija

PPG INDUSTRIES

Amerikas Savienotās Valstis

PREMIER AVIA, JSC

Krievijas Federācija

PRINCELY JETS LTD.

Pakistāna

PROAIR CHARTER

Vācija

PROVINCIAL AIRLINES

Kanāda

QATAR AMIRI FLIGHT

Katara

RAININ AIR

Amerikas Savienotās Valstis

RANI S AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

RAPTOR AIR ACFT MGMT

Amerikas Savienotās Valstis

RAYAJET

Jordānija

RDV PROPERTIES (ARC)

Amerikas Savienotās Valstis

REALI TAXI AEREO

Brazīlija

REATEX INVEST

Virdžīnu salas (AK)

REGIONAL CAE

Francija

REGOURD AVIATION

Francija

RELATIONAL INVESTORS

Amerikas Savienotās Valstis

RELIEF & LOGISTICS

Beļģija

RIDA AVIATION LTD

Bermudas (AK)

RM HOLDINGS

Latvija

RONSO SA DE CV

Meksika

ROUST TRADING

Apvienotie Arābu Emirāti

ROYAL AIR MAROC

Maroka

S EGYPT

Ēģipte

S ALGERIE

Alžīrija

S BURKINA FASO

Burkinafaso

S CONGO (KIN)

Kongo

S GABON

Gabona

S IVORY COAST

Kotdivuāra

S MONACO

Monako

S NAMIBIA

Namībija

S NIGERIA

Nigērija

S SEFA

Francija

S SENEGAL

Senegāla

S TCHAD

Čada

S.K.M.

Bermudas (AK)

SABRINA FISHERIES

Amerikas Savienotās Valstis

SAFIRE-METEO FRANCE

Francija

S-AIR JSC

Krievijas Federācija

SALEM AVIATION

Saūda Arābija

SATA VENEZUELA

Venecuēla

SAUDI OGER

Saūda Arābija

SCHREINER CAMEROUN

Kamerūna

SCM ARUBA A.V.V.

Aruba (Nīderlande), Nīderlandes Antiļas

SÉCURITÉ CIVILE LF

Francija

SEFA FRANCE

Francija

SELIA

Francija

SENTINEL AIR

Amerikas Savienotās Valstis

SERLUX

Luksemburga

SHAR INK

Krievijas Federācija

SHARE PLANE AG

Šveice

SICHUAN AIRLINES (3)

Ķīna

SIEBEL SYSTEMS UK

Apvienotā Karaliste

SIGAIR LTD

Bermudas (AK)

SINDEL HAVACILIK

Turcija

SK TRAVEL

Amerikas Savienotās Valstis

SKY RIVER MANAGEMENT

Amerikas Savienotās Valstis

SKYBIRD AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

SKYTRADERS PTY

Austrālija

SMART AVIATION

Francija

SMART AVIATION HE

Ēģipte

SNC BOETOS

Francija

SNC CAVOK

Francija

SOCATA

Francija

SOFAXIS

Francija

SOGERMA

Francija

SOLIDAIR FRANCE

Francija

SONY EUROPE

Vācija

SOUTHERN AIRLINES

Nigērija

SOUTHERN CROSS USA

Amerikas Savienotās Valstis

SPECIALISED TRANSP.

Apvienotā Karaliste

SPHINX WINGS

Šveice

SQUADRON AVTN SVCS

Bermudas (AK)

STAFF AIR SERVICE

Francija

STARLING AVIATION

Apvienotie Arābu Emirāti

STARLINK AVIATION

Kanāda

STARR EQUIPMENT

Amerikas Savienotās Valstis

STATE AIR BERKUT

Kazahstāna

STC BERMUDA LTD.

Ēģipte

STEELCASE

Amerikas Savienotās Valstis

STOCKWOOD V

Amerikas Savienotās Valstis

STORMJETS SA

Šveice

STRASBOURG AVIATION

Francija

SULTAN AVIATION

Apvienotie Arābu Emirāti

SUPER AIR

Turcija

SUPER CONSTELLATION

Šveice

SYMPHONY MASTER

Šveice

SYNTHES

Amerikas Savienotās Valstis

TAG AVIATION GWCIN

Apvienotā Karaliste

TAGANROG ANTK

Krievijas Federācija

TAJ AIR

Indija

TAK AVIATION UK LTD

Apvienotā Karaliste

TALLWOOD MANAGEMNT

Amerikas Savienotās Valstis

TAM LINHAS AEREAS

Brazīlija

TAPAJ

Amerikas Savienotās Valstis

TASSILI AIRLINES SA

Alžīrija

TAV HAVACILIK

Turcija

TAVISTOCK AVTN

Bahamu salas

TELUS COMMUNICATIONS

Kanāda

TGB

Francija

THAI AIRASIA LTD

Taizeme

THALES

Francija

TIGER AIRWAYS

Singapūra

TOUMAI AIR TCHAD SA

Čada

TPS

Amerikas Savienotās Valstis

TRANCHANT GAMING

Francija

TRANSAVIA FRANCE SAS

Francija

TRIGANA AIR SERVICE

Indonēzija

TUDOR SALIBA

Amerikas Savienotās Valstis

TUNIS AIR

Tunisija

TURNBERRY MANAGEMENT

Amerikas Savienotās Valstis

TWC AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

TWO THOUSAND

Luksemburga

TY AIR

Amerikas Savienotās Valstis

UKRAINE AVTN STATE

Ukraina

UNITED AVTN KUWAIT

Kuveita

UNITED HEALTHGROUP

Amerikas Savienotās Valstis

UNITED STATES AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

UNITED TECHNOLOGIES

Amerikas Savienotās Valstis

UNIV AVN MIDDLE EAST

Apvienotie Arābu Emirāti

VALAVIA

Francija

VALIANT AVIATION

Bermudas (AK)

VALMONT

Amerikas Savienotās Valstis

VENTURA AVIATION

Monako

VENTURI ENTRISE

Apvienotie Arābu Emirāti

VENUS SHIPPING COMP

Bermudas (AK)

VICTORY AVTN FLORIDA

Amerikas Savienotās Valstis

VIETNAM AIRLINES

Vjetnama

VIRGIN AMERICA

Amerikas Savienotās Valstis

VOLARE UKRAINE

Ukraina

VOLO AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

VOYAGER JET CENTER

Amerikas Savienotās Valstis

VULCAN AVIATION

Apvienotā Karaliste

VULCAN FLIGHT OPS

Amerikas Savienotās Valstis

WAF LTD

Kaimanu salas (AK)

WASSERSTEIN

Aruba (Nīderlande), Nīderlandes Antiļas

WEDGE AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

WELLS AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

WESTJET

Šveice

WHITE LOTUS

Amerikas Savienotās Valstis

WIP TRADING

Šveice

WORLDWIDE JET CHARTR

Amerikas Savienotās Valstis

XL AIRWAYS FRANCE

Francija

YEMENIA

Jemena

YYA AVIATION

Šveice

ZYMAN AVIATION LLC

Amerikas Savienotās Valstis


ĪRIJA

Operatora nosaukums

Operatora valsts

WIZZ AIR LTD

Ungārija

AER ARANN

Īrija

AER LINGUS

Īrija

AERO TIMBER PARTNERS

Amerikas Savienotās Valstis

AERO TOY STORE

Amerikas Savienotās Valstis

AERO WAYS

Amerikas Savienotās Valstis

AEROLINEAS MARCOS

Meksika

AEROMANAGMENT N333EC

Amerikas Savienotās Valstis

AIR SHAMROCK

Amerikas Savienotās Valstis

AIR TREK

Amerikas Savienotās Valstis

AIRELOCK HOLDINGS

Apvienotā Karaliste

ALLTECH

Amerikas Savienotās Valstis

ALPHA ONE FLIGHT SCV

Amerikas Savienotās Valstis

AMERICAN TRANS AIR

Amerikas Savienotās Valstis

APACHE CORP

Amerikas Savienotās Valstis

ASTOR STREET ASSET

Amerikas Savienotās Valstis

AVIA PARTNER DENMARK

Dānija

B & G LEASING

Amerikas Savienotās Valstis

BARD

Amerikas Savienotās Valstis

BAXTER HEALTH CARE

Amerikas Savienotās Valstis

BEACON AVIATION

Īrija

BECKER GROUP

Amerikas Savienotās Valstis

BELLSOUTH TELECOM

Amerikas Savienotās Valstis

BILLION AIR LTD

Īrija

CAMDEN AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

CAMERON HENKIND

Amerikas Savienotās Valstis

CARLISLE HOLDINGS

Amerikas Savienotās Valstis

CARR L J

Amerikas Savienotās Valstis

CASTLELANDS

Īrija

CCA AIR CHARTER

Amerikas Savienotās Valstis

CENTURION AVTN SRVCS

Amerikas Savienotās Valstis

CHC IRELAND LTD

Īrija

CINTAS

Amerikas Savienotās Valstis

CITYJET

Īrija

CORPORATE JETS PA

Amerikas Savienotās Valstis

CROSS AVTN

Apvienotā Karaliste

DB AVIATION USA

Amerikas Savienotās Valstis

DENISTON ENTERPRISES

Amerikas Savienotās Valstis

DMB AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

DOW CHEMICAL

Amerikas Savienotās Valstis

DOW CORNING

Amerikas Savienotās Valstis

EIRJET

Īrija

ELI LILLY

Amerikas Savienotās Valstis

EMC IRELAND

Amerikas Savienotās Valstis

FEDERAL MOGUL

Amerikas Savienotās Valstis

FHR REAL ESTATE CORP

Kanāda

FIRST VIRTUAL AIR

Amerikas Savienotās Valstis

FRIEDKIN INTL

Amerikas Savienotās Valstis

FUTURA GAEL

Īrija

FUTURE HOLDINGS

Īrija

GE CAPITAL-GECAS EI

Īrija

GENERAL MILLS SALES

Amerikas Savienotās Valstis

GLOBAL WINGS LTD

Šveice

GOLDNER D

Amerikas Savienotās Valstis

GOODYEAR

Amerikas Savienotās Valstis

GRANT EXECUTIVE JETS

Kanāda

GREENHILL AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

GREENLEAF

Amerikas Savienotās Valstis

GROUP HOLDINGS

Amerikas Savienotās Valstis

HARLEY-DAVIDSON

Amerikas Savienotās Valstis

HAWKER PARTNERSHIP

Apvienotā Karaliste

HAWORTH TRANSPORT

Amerikas Savienotās Valstis

HEAVYLIFT INT.

Apvienotie Arābu Emirāti

HERTZ CORP

Amerikas Savienotās Valstis

HOLLY CORP

Amerikas Savienotās Valstis

HUMANA

Amerikas Savienotās Valstis

IFFTG

Amerikas Savienotās Valstis

IRVING AIR SERVICE

Kanāda

JARDEN CORP

Amerikas Savienotās Valstis

JEP LEASING

Amerikas Savienotās Valstis

JEPPESEN UK LTD

Apvienotā Karaliste

JET ICU AIR AMBULNCE

Amerikas Savienotās Valstis

JOHNSON & JOHNSON

Amerikas Savienotās Valstis

KAIZEN AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

KELLOGG

Amerikas Savienotās Valstis

KINTORE

Īrija

KNICKERBOCKER

Amerikas Savienotās Valstis

LONDON CITY JET

Apvienotā Karaliste

MANDAN

Amerikas Savienotās Valstis

MC AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

MERCURY ENGINEERING

Īrija

MHS CONSULTING

Amerikas Savienotās Valstis

MIL IRELAND

Īrija

MIN.OF EXTREME SIT

Krievijas Federācija

MMRB SERVICES

Amerikas Savienotās Valstis

NESTLE PURINA PETCAR

Amerikas Savienotās Valstis

NEXT FLIGHT JETS

Amerikas Savienotās Valstis

NINETY EIGHT AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

NOMADS

Amerikas Savienotās Valstis

NORTH AMERICAN AIRL

Amerikas Savienotās Valstis

OMEGA AIR (USA)

Amerikas Savienotās Valstis

ORBIS INTL

Amerikas Savienotās Valstis

OTTER INSPIRATIONS

Amerikas Savienotās Valstis

OWENS ILLINOIS

Amerikas Savienotās Valstis

OXY USA

Amerikas Savienotās Valstis

P & E PROPERTIES

Amerikas Savienotās Valstis

PALMER A

Amerikas Savienotās Valstis

PEPSICO

Amerikas Savienotās Valstis

PHOENIX AIR

Amerikas Savienotās Valstis

PILOT PARTNERS

Amerikas Savienotās Valstis

PRIVATE SKY AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

RBGT LLC

Amerikas Savienotās Valstis

RIPPLEWOOD AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

ROMEO MIKE AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

RORO 212

Amerikas Savienotās Valstis

ROWAN DRILLING

Amerikas Savienotās Valstis

RYANAIR

Īrija

SAFE FLIGHT INSTRMT

Amerikas Savienotās Valstis

SAFEWAY

Amerikas Savienotās Valstis

SHORT HILLS AVIATORS

Amerikas Savienotās Valstis

SOUTHERN JET MGMT

Amerikas Savienotās Valstis

STAR GAZER AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

SUNSTATE AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

TEXAS INSTRUMENTS

Amerikas Savienotās Valstis

TIDNISH HOLDING

Kanāda

TIMBERLAND

Amerikas Savienotās Valstis

TRANSIT AIR SRVC

Amerikas Savienotās Valstis

TRICYCLE AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

TYCO HEALTH CARE

Amerikas Savienotās Valstis

UNITED STATES STEEL

Amerikas Savienotās Valstis

VALLEJO

Amerikas Savienotās Valstis

VALLEY AIR SRVCS

Amerikas Savienotās Valstis

VEN AIR

Īrija

VIA FELIZ II

Amerikas Savienotās Valstis

WESTON LTD

Īrija

WINGEDFOOT AVTN

Amerikas Savienotās Valstis


ITĀLIJA

Operatora nosaukums

Operatora valsts

WORTHINGTON INDUSTRY

Amerikas Savienotās Valstis

WRENAIR

Īrija

ACTION AIR

Itālija

AERODYNAMICS USA

Amerikas Savienotās Valstis

AEROITALIA

Itālija

AEROMANAGEMENT EUROP

Itālija

AEROPORTUL MARCULEST

Moldova

AEROSTAR

Ukraina

AIC CANADA

Kanāda

AIR ITALY

Itālija

AIR MEMPHIS

Ēģipte

AIR ONE EXECUTIVE

Itālija

AIR ONE ITALIA

Itālija

AIR WING S.P.A.

Itālija

AIRAMERICA SRL

Itālija

AIRCRAFT GENERAL

Itālija

AIRCRAFT PROPERTIES

Amerikas Savienotās Valstis

AIRGREEN SRL

Itālija

AIRON AIR

Dānija

AIRSTARS AIRWAY

Krievijas Federācija

ALBA MILANO

Itālija

ALBANIAN AIRLINE

Albānija

ALBERTO CULVER

Amerikas Savienotās Valstis

ALBINATI AERONAUTICS

Šveice

ALENIA AERMACCHI

Itālija

ALENIA AEROSPAZIO

Itālija

ALENIA DIV AERONAUT

Itālija

ALIPARMA

Itālija

ALITALIA

Itālija

ALITALIA EXPRESS

Itālija

ALPI EAGLES SPA

Itālija

AMRASH

Amerikas Savienotās Valstis

ASSICURATRICE MILANO

Itālija

ASTAR (RCH FLIGHTS)

Amerikas Savienotās Valstis

AVANGARD MALZ AG

Vācija

AVTN DEVLPMENT INTL

Īrija

BAA JET MANAGEMENT

Ķīna

BALMORAL AIR PTY

Austrālija

BEDEK AVIATION

Izraēla

BELAVIA AIRLINES

Baltkrievija

BELL TEXTRON

Amerikas Savienotās Valstis

BELLE AIR

Albānija

BERJAYA AIR SDN (2)

Malaizija

BERWIND AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

BIZ JET AIRCRAFT

Itālija

BLUE JET

Amerikas Savienotās Valstis

BLUE PANORAMA LI

Itālija

BOEING — SEATTLE

Amerikas Savienotās Valstis

BRENZIL PTY

Austrālija

BURAQ AIR

Lībija

BURMESTER OVERSEAS

Virdžīnu salas (AK)

BUSINESS JET SERVICE

Amerikas Savienotās Valstis

CABLEAIR

Amerikas Savienotās Valstis

CAPITAL ACFT GROUP

Beļģija

CAREMARK AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

CARGOITALIA

Itālija

CARNIVAL CORP

Amerikas Savienotās Valstis

CATEX USA

Amerikas Savienotās Valstis

CGR PARMA

Itālija

CLOSE AIR

Apvienotā Karaliste

CLUB AIR SPA

Itālija

CNH AMERICA

Amerikas Savienotās Valstis

CONSOLIDATED INVESTM

Amerikas Savienotās Valstis

COVIDIEN INC

Amerikas Savienotās Valstis

CZAR AVIATION LTD

Apvienotā Karaliste

DATELINE OVERSEAS

Kipra

DEADSON PROPERTY

Austrālija

DI AIR

Melnkalne

DOBRO LTD

Saūda Arābija

DOLE FOODS

Amerikas Savienotās Valstis

DOLPHIN AIR EXPRESS

Itālija

DOMUS

Itālija

DOYSA VIP HAVA A.S.

Turcija

DRAX GROUP

Amerikas Savienotās Valstis

DRUK AIR (2)

Butāna

DS AVIATION

Izraēla

DUDMASTON LTD

Šveice

ELANAIR INC

Amerikas Savienotās Valstis

ELITICINO SA

Šveice

ELIWORK SRL

Itālija

ENAV ITALIE

Itālija

ERS SRL

Itālija

ETHIOPIAN AIRLINES

Etiopija

EURAVIATION 2

Itālija

EUROFLY

Itālija

EUROFLY SERVICE

Itālija

EUROPEAN 2000 AIRL

Malta

EUROPEAN AIR CRANE

Itālija

EUTELIA S.P.A.

Itālija

FAMILY AIRLINES

Šveice

FIBA AIR HAVA

Turcija

FININVEST

Itālija

FINITAL FINANZIARIA

Itālija

FLIGH TEST ASSOCIATE

Amerikas Savienotās Valstis

FLYFORT

Norvēģija

FLYING FALCON

Amerikas Savienotās Valstis

FLYNOR JET

Itālija

GEDEAM SERVICES

Luksemburga

GENERAL WORK GUINEA

Ekvatoriālā Gvineja

GEOFOTO D.O.O.

Horvātija

GKW UNIFIED HODLINGS

Amerikas Savienotās Valstis

GLOBAL TAXI AEREO

Brazīlija

GLORIA AVIATION APS

Monako

GOLDEN AIR SRL

Itālija

GULF AVIATION

Apvienotie Arābu Emirāti

GULF HELICOPTERS CO

Katara

HANSUNG AIRLINES

Korejas Republika

ICAR AIR

Bosnija un Hercegovina

ICARO

Itālija

INTELLECTUAL VENTURE

Amerikas Savienotās Valstis

INTERFLY SRL

Itālija

INTERJET ITALY

Itālija

ISLAND AVIATION SVCS

Maldīvija

ITALFLY 2

Itālija

ITALI AIRLINES SPA

Itālija

ITALY FIRST

Itālija

JET PLANE CORP

Dānija

JETEX FLIGHT SUPPORT

Apvienotie Arābu Emirāti

JETLINK EXPRESS

Kenija

KORAL BLUE AIRLINES

Ēģipte

LATIUM JET SERVICES

Apvienotā Karaliste

LEMOINE INVESTMENTS

Amerikas Savienotās Valstis

LENNAR

Amerikas Savienotās Valstis

LIVINGSTON SPA

Itālija

LUKOIL AVIA

Krievijas Federācija

LVOV AIRLINES

Ukraina

MASS MUTUAL LIFE

Amerikas Savienotās Valstis

MERIDIANA ITALIA

Itālija

MIL ITALY

Itālija

MISTRAL AIR ROMA

Itālija

MODENA CAPITALE AVTN

Itālija

MSC AVIATION

Šveice

MVA AVIATION LTD.

Apvienotā Karaliste

MYAIR.COM

Itālija

N349BA

Amerikas Savienotās Valstis

NEOS

Itālija

NEW WORLD JET

Amerikas Savienotās Valstis

NEWCO MANAGEMENT GRP

Amerikas Savienotās Valstis

NEWSFLIGHT CALIFORNI

Amerikas Savienotās Valstis

NEXT CENTURY AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

NIKE

Amerikas Savienotās Valstis

NOEVIR AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

NUROL HAVACILIK

Turcija

OAK MANAGEMENT

Amerikas Savienotās Valstis

OCEAN AIRLINES ITALY

Itālija

OZEK HAVACILIK

Turcija

PAFO

Amerikas Savienotās Valstis

PETROFF AIR

Krievijas Federācija

PITTCO

Amerikas Savienotās Valstis

PRATT HOLDINGS

Austrālija

PRECISIONAIR SVCS

Tanzānija

PRINCE AVIATION

Serbija

RAE — REGIONAL AIR

Vācija

RENCO USA

Amerikas Savienotās Valstis

RHEA VENDORS

Itālija

SAO CONRADO TAXI

Brazīlija

SBM GROUP

Amerikas Savienotās Valstis

SEQUOIA MILLENNIUM

Amerikas Savienotās Valstis

SERVIS AIR HAVA

Turcija

SERVIZI AEREI

Itālija

SILVER VENTURES INC

Amerikas Savienotās Valstis

SIRIO

Itālija

SIRIO EXECUTIVE

Itālija

SKYSERVICE AIRLINES

Kanāda

SKYWEST AIRLINES

Austrālija

SLAM

Itālija

SOREM S.R.L.

Itālija

SOUTHERN AIR SYSTEM

Amerikas Savienotās Valstis

SPRINGWAY

Krievijas Federācija

SPRINGWAY LTD

Krievijas Federācija

STAR ACFT LEASING

Amerikas Savienotās Valstis

TECHNO SKY S.R.L.

Itālija

TOSCANA JET S.R.L.

Itālija

TRIP LINHAS AEREAS 2

Brazīlija

U S ALPHA

Amerikas Savienotās Valstis

VF CORP

Amerikas Savienotās Valstis

VIZAVI-AVIA LTD

Krievijas Federācija

VOLARE AIRLINES LI 2

Itālija

VOLARE S.P.A.

Itālija

VOLKSWAGEN USA

Amerikas Savienotās Valstis

WESTERN STONE & METAL

Amerikas Savienotās Valstis

WHIRLPOOL

Amerikas Savienotās Valstis

WIDEWORLD SRVCS

Argentīna

WIND JET SPA

Itālija


KIPRA

Operatora nosaukums

Operatora valsts

AEROGRAPHICS INC

Amerikas Savienotās Valstis

ALLIANCE AIR

Indija

AL-MORRELL DEVELOPMT

Amerikas Savienotās Valstis

AVIATORS INDIA

Indija

AYEET AVIATION

Izraēla

BASHKORTOSTAN AIR

Krievijas Federācija

BATAVIA AIR

Indonēzija

CYPRUS AIRWAYS

Kipra

EDT OFFSHORE

Kipra

ELITE JETS DUBAI

Apvienotie Arābu Emirāti

EUROCYPRIA

Kipra

FALCON EXPRESS CARGO

Apvienotie Arābu Emirāti

FLAIR AVIATION GMBH

Vācija

FUNAIR

Amerikas Savienotās Valstis

HAMRA AIR

Apvienotie Arābu Emirāti

HONG KONG EXPRESS

Ķīna

JENSON & NICHOLSON

Singapūra

JOANNOU PARASKEVAIDE

Saūda Arābija

KINGFISHER AIRLINES

Indija

KUBASE AVIATION

Indija

MARSLAND AVIATION

Sudāna

MEGA

Kazahstāna

MIL DENMARK

Dānija

MINOR AVIATION

Taizeme

NEFTEYUGANSK AVIA

Krievijas Federācija

ORION-X

Krievijas Federācija

PANKH

Krievijas Federācija

PARAMOUNT AIRWAYS VI

Indija

PEARSONS ASSETS GRP

Singapūra

PLANES AND PARTS

Kanāda

RUSLINE JSC

Krievijas Federācija

SAKAVIA SERVICE

Gruzija

SAMA

Saūda Arābija

SIRIUS AERO

Krievijas Federācija

SKY GATE

Jordānija

UKRAINIAN HELICOPTER

Ukraina

VERTIKAL-T COMPANY

Krievijas Federācija

XIAMEN AVIATION AVV

Krievijas Federācija


LATVIJA

Operatora nosaukums

Operatora valsts

WORLD JET DELAWARE

Amerikas Savienotās Valstis

YAKUTIA AIRCOMPANY J

Krievijas Federācija

AIR BALTIC

Latvija

FERAFORT INVESTMENT

Apvienotie Arābu Emirāti

RUSAIR JOINT STOCK

Krievijas Federācija


LIETUVA

Operatora nosaukums

Operatora valsts

SMARTLYNX AIRLINES

Latvija

UNIVERSAL JET AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

AURELA

Lietuva

LITHUANIAN AIRLINES

Lietuva

MIL LITHUANIA

Lietuva

MIL US NAVY

Amerikas Savienotās Valstis

QANOT-SHARQ

Uzbekistāna


LUKSEMBURGA

Operatora nosaukums

Operatora valsts

STAR UP

Peru

VESPERA UAB

Lietuva

AERO-CHARTER UKRAINE

Ukraina

CARGOLUX

Luksemburga

GLOBAL JET LUXEMBOURG

Luksemburga

HUSKY

Kanāda

HUSKY IMS

Luksemburga

LUXAIR

Luksemburga

PHOENIX AVTN LTD

Kenija

RANGE FLYERS

Amerikas Savienotās Valstis


UNGĀRIJA

Operatora nosaukums

Operatora valsts

ZAHID TRACTOR

Saūda Arābija

ABC AIR HUNGARY

Ungārija

AIR-INVEST KFT.

Ungārija

ARTIC GROUP KFT.

Ungārija

BALTYKA LTD.

Ukraina

BLACKBURN INTL. HU

Ungārija

DEER AIR CO LTD.

Ķīna

DHMI TURKEY

Turcija

FARNAIR AIR HUNGARY

Ungārija

GLOBE JET

Libāna

HAINAN AIRLINES (2)

Ķīna

HEAVYLIFT CONGO

Kongo

INDICATOR

Ungārija

ISD AVIA

Ukraina

KRUNK AVIATION

Ukraina

MALEV

Ungārija

MIL HUNGARY

Ungārija

MOLDAVIAN AIRLINES

Moldova

PANNON AIR SERVICE

Ungārija

SKY EUROPE HUNGARY

Ungārija

SKYEXPRESS JSC

Krievijas Federācija

SKYJET AVIATION

Ungārija

STARLINE KZ JSC

Kazahstāna

TAM AIR JSC

Gruzija

TRAVEL SERVICE KFT.

Ungārija

UB AIR PVT LTD.

Amerikas Savienotās Valstis

VALKYRIE AVTN

Amerikas Savienotās Valstis


MALTA

Operatora nosaukums

Operatora valsts

TRADEWINDS AIRLINES

Amerikas Savienotās Valstis

WEST AIR LUXEMBOURG

Luksemburga

AERO POWER LTD

Apvienotā Karaliste

AIR MALTA

Malta

AIR-TEC MAURITIUS

Maurīcija

BAE SYSTEM OPS LTD

Apvienotā Karaliste

CSIM AIR

Amerikas Savienotās Valstis

FUGRO AIRBORNE

Austrālija

HEAVYLIFT CARGO

Sjerraleone

IAP GROUP AUSTRALIA

Austrālija

JETCRAFT AVIATION

Austrālija

KHARKOV AIRCRAFT

Ukraina

MEDAVIA MALTA

Malta

NAC

Dienvidāfrika

ORANGE AIRCRAFT LSNG

Nīderlande

S TOGO

Togo

SOLENTA AVIATION

Dienvidāfrika


NĪDERLANDE

Operatora nosaukums

Operatora valsts

SRD AVIATION

Austrālija

WASHINGTON TIMES AVT

Amerikas Savienotās Valstis

AEROVERTIGO 2

Amerikas Savienotās Valstis

ARMAVIA

Armēnija

ASPEN I LLC

Amerikas Savienotās Valstis

AVSOURCE GROUP

Amerikas Savienotās Valstis

BLUE AIRWAYS LLC

Armēnija

CHINA AIRLINES

Ķīna

CHINA SOUTHERN

Ķīna

CORENDON AIRLINES

Turcija

EASTMAN CHEMICAL

Amerikas Savienotās Valstis

ELAL

Izraēla

ELAS PROFESSIONAL

Nīderlande

EMERGO FINANCE

Kanāda

EXACT HOLDING

Nīderlande

FLORIDA WEST INTL AW

Amerikas Savienotās Valstis

FLY HAVA YOLLARY

Turcija

FOKKER HERITAGE

Nīderlande

FOKKER SERVICES

Nīderlande

GCB BEHEER

Nīderlande

GLOBAL ACFT SERVICES

Amerikas Savienotās Valstis

GREAT WALL AIRLINES

Ķīna

HEEREMA VLIEGBEDRIJF

Nīderlande

INTERNET JET

Nīderlande

INTERSTATE AIRLINE

Nīderlande

JADE CARGO INTL

Ķīna

JET SOURCE CHARTER

Amerikas Savienotās Valstis

JETAWAY

Amerikas Savienotās Valstis

JETSUPPORT

Nīderlande

JLJ EQUIPMENT LEASIN

Amerikas Savienotās Valstis

JM FAMILY AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

KALITTA CHARTERS

Amerikas Savienotās Valstis

KEYCORP

Amerikas Savienotās Valstis

KLM

Nīderlande

KOM ACTIVITY

Nīderlande

LIBERTY GLOBAL EUROP

Nīderlande

LUCHT RUIMTEV LABO

Nīderlande

MARTINAIR

Nīderlande

MASS HOLDING NV

Nīderlande

MIL NETHERLANDS

Nīderlande

NIPPON CARGO

Japāna

NORTHWEST AIRLINES

Amerikas Savienotās Valstis

PATH

Amerikas Savienotās Valstis

PINKERTON

Šveice

POLAR AIR CARGO WW

Amerikas Savienotās Valstis

RED BARN FARMS

Amerikas Savienotās Valstis

RIJSSEN

Nīderlande

ROONEY HOLDINGS INC

Amerikas Savienotās Valstis

RUYGROK

Nīderlande

SCD AVIATION

Gabona

SHELL AIRCRAFT

Apvienotā Karaliste

SKYLINE AVIATION

Nīderlande

SOC. DE CONSERVATION

Nīderlande

SOUTHERN AIR

Amerikas Savienotās Valstis

TISMA

Amerikas Savienotās Valstis

TRANSAVIA AIRLINES

Nīderlande


AUSTRIJA

Operatora nosaukums

Operatora valsts

AAA — AIR ALPS AVTN

Austrija

AIR CHARTER LTD

Šveice

ASTRON AVIATION LTD

Šveice

AUSTRIAN AIRLINES

Austrija

BFS BUSINESS FLIGHT

Austrija

BOMBARDIER DOWNSVIEW

Kanāda

BUNDESAMT F|R EICH

Austrija

CENTRE-AVIA AIRLINES

Krievijas Federācija

COLUMBA AIR LTD

Horvātija

FLICK, INGRID

Vācija

FLIGHT MANAGMNT LLC

Amerikas Savienotās Valstis

FLY JET

Itālija

GEORGETOWN MNGMNT

Amerikas Savienotās Valstis

GLOBAL JET AUSTRIA

Austrija

GLOCK GMBH

Austrija

INTER AVIA FLUGBETR.

Austrija

INTERJET AG

Šveice

INTERNATIONAL JET

Austrija

INTERSKY LUFTFAHRT

Austrija

JETALLIANCE

Austrija

KRONO AIR

Austrija

KRONOTRANS SPEDITION

Vācija

M.A.P. EXECUTIVE

Austrija

MAGNA INTERNATIONAL

Kanāda

MIL AUSTRIA

Austrija

NIKI LUFTFAHRT GMBH

Austrija

OCA INTERNATIONAL

Vācija

PLANE FOLK LLC

Amerikas Savienotās Valstis

PORSCHE KONSTRUKTION

Austrija

PREMIERE FLIGHT

Amerikas Savienotās Valstis

RED STAR AIR AMBUL

Turcija

ROSTRUM AIRCRAFT LTD

Monako

SCHAFFER

Austrija

SCHAFFER GMBH

Šveice

SEMITOOL EUROPE

Apvienotā Karaliste

STRASSER GMBH

Austrija

STYRIAN AIRWAYS AG

Austrija

THE FLYING BULLS

Austrija

TUPACK

Austrija

TYROLEAN JET SERVICE

Austrija

UKRAINE INTL AIRLINE

Ukraina

VISTAJET

Austrija

VOLGA AVIAEXPRESS

Krievijas Federācija


POLIJA

Operatora nosaukums

Operatora valsts

TUI NED. ARKEFLY

Nīderlande

UIM AIRCRAFT

Amerikas Savienotās Valstis

WILMINGTON TRUST CY

Amerikas Savienotās Valstis

AIR ITALY POLSKA

Polija

AIR SERVICE SRPSKA

Bosnija un Hercegovina

ALG TRANSP UK OFFICE

Amerikas Savienotās Valstis

ALPLA WERKE

Austrija

AMC AVIATION

Ēģipte

AWAS AVTN SRVC

Amerikas Savienotās Valstis

BUEGE C

Vācija

CARD AERONAUTICS

Amerikas Savienotās Valstis

CARDINAL AVIATION AG

Šveice

DIRECT DISTRIBUTION

Francija

EUROMEDITERRANEAN

Ēģipte

FAS FINOW-AIR-SERV

Vācija

GENERAL AVIATION EP

Polija

GRONBACH

Vācija

HANSEATIC AVIATION

Vācija

LC ENGINEERING

Polija

LIBERTY POLAND

Polija

LOT

Polija

MARITIME OFFICE

Polija

MIL ALGERIA

Alžīrija

MIL FINLAND

Somija

MIL ISRAEL

Izraēla

MIL NATO NAPMA

Amerikas Savienotās Valstis

MIL POLAND

Polija

MIL RUSSIA

Krievijas Federācija

MIL SPAIN NAVY

Spānija

MIL SWITZERLAND

Šveice

MIL TURKEY

Turcija

MIL UKRAINE

Ukraina

MIL USA

Amerikas Savienotās Valstis

NOWY PRZEWOZNIK

Polija

PLAZA CENTERS LTD.

Ungārija

POLISH AIR NAVIG

Polija

PRIMA CHARTER POLAND

Polija

PRIMARIS AIRLINES

Amerikas Savienotās Valstis

PYRLANDIA BOOGIE SP.

Polija

PZL MIELEC

Polija

RAY AVIATION

Izraēla

SALWATOR SPOLKA

Polija

SCHUETZ GMBH

Vācija

UHENDATUD KAPITAL AS

Igaunija


PORTUGĀLE

Operatora nosaukums

Operatora valsts

UKRAINIAN PILOT

Ukraina

VTS CLIMA

Polija

WEISERT

Vācija

AGROAR

Portugāle

AIR BEAR

Amerikas Savienotās Valstis

AIR JETSUL

Portugāle

AIR LUXOR GB LDA

Gvineja–Bisava

AIR LUXOR STP

Santome un Prinsipi

AIR SERVICES EP

Polija

AIR TRACTOR EUROPE

Spānija

ALLIANCE JET TAXI

Brazīlija

ANGEL MARTINEZ RIDAO

Spānija

ANGOLA AIR SERVICE

Angola

ANGOLA AIRLINES

Angola

ASSOCIATED AVTN

Apvienotā Karaliste

AVIALSA

Spānija

AVIATECH LTD

Amerikas Savienotās Valstis

AVIATION SRVCS INTL

Amerikas Savienotās Valstis

BASLER TURBO

Amerikas Savienotās Valstis

BRA TRANSP AEREOS

Brazīlija

BRITISH ANTARCTIC

Apvienotā Karaliste

BROAD RIVER AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

CANADIAN METRO AIRL

Kanāda

CASBAH

Šveice

CHARTERTECH PARTNER

Dienvidāfrika

CIELOS DEL PERÚ SA

Peru

CLOS DE BERRY MGMT

Amerikas Savienotās Valstis

COMAIR SALES LTD

Dienvidāfrika

CONSORCIO UNIBANCO

Brazīlija

CONSTRUCTORA SAMBIL

Venecuēla

CRYSTAL AIR AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

DES R CARGO EXPRESS

Mauritānija

DISTRIBUIDORA PHARMA

Brazīlija

DODSON AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

DPMG

Amerikas Savienotās Valstis

DUTCH ANTILLES EXPR.

Aruba (Nīderlande), Nīderlandes Antiļas

EAGLE MOUNTAIN INTL

Amerikas Savienotās Valstis

ELITE AIRCRAFT HOLDG

Amerikas Savienotās Valstis

EUROATLANTIC AIRWAYS

Portugāle

FAITH LANDMARK

Amerikas Savienotās Valstis

FALCONCREST AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

FAYARD ENTERPRISES

Amerikas Savienotās Valstis

FLIGHTEXEC

Kanāda

FLUIRDADOS SA

Portugāle

FLYING SQUIRREL

Amerikas Savienotās Valstis

GAMBIA INTL (2)

Gambija

GAVILAN

Amerikas Savienotās Valstis

GLOBAL EQUITIES

Dienvidāfrika

HELIBRAVO AVIACO

Portugāle

HELIPORTUGAL

Portugāle

HMY AIRWAYS INC

Kanāda

IBIS PARTICIPACOES

Brazīlija

INTL PRIVATE JET

Šveice

JORDAN AVIATION

Jordānija

KING AIR & TRAVELS

Nigērija

KNIGHTS ARILINES LTD

Nigērija

LADS

Austrālija

LUZAIR SA

Portugāle

MACAU LANDMARK MGMT

Makao (Ķīna)

MANACA TAXI AEREA

Brazīlija

MARINER MANAGEMENT 2

Barbadosa

MBF HEALTCARE MGMT

Amerikas Savienotās Valstis

MENTE

Amerikas Savienotās Valstis

MIL PORTUGAL

Portugāle

MINISTRY TRANSPORT

Nigērija

MORGAN FLIGHT

Amerikas Savienotās Valstis

MOURITZEN FAMILY

Dienvidāfrika

NATURELINK

Dienvidāfrika

NETJETS TRANSPORTES

Portugāle

OCEANAIR LINHAS AER

Brazīlija

ORIENT THAI AIRLINES

Taizeme

PARTNERSHIP

Dienvidāfrika

PAY S AIR SERVICE

Austrālija

PEGASUS ELITE AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

PILOT INTERNATIONAL

Amerikas Savienotās Valstis

PORTUGALIA

Portugāle

R & R AIRCRAFT

Amerikas Savienotās Valstis

RB SPORTS INTL

Apvienotie Arābu Emirāti

RICH PRODUCTS

Amerikas Savienotās Valstis

SAL EXPRESS

Santome un Prinsipi

SATA AZORES

Portugāle

SATA INTERNATIONAL

Portugāle

SONAIR ANGOLA

Angola

SOTAN

Brazīlija

SPECIALIZED AIRCRAFT

Amerikas Savienotās Valstis

SPECTREM AIR

Dienvidāfrika

STEPHENSON AIR SVCS

Amerikas Savienotās Valstis

STP

Santome un Prinsipi

SUMMER SUN TRADING

Dienvidāfrika

TACV CABO VERDE

Kaboverde salas

TAP PORTUGAL

Portugāle

TINAIRLINES

Portugāle

TOMBOUCTOU AVTN COMP

Mali

TRANS CAPITAL AIR

Kanāda

TRUSH AIRCRAFT

Amerikas Savienotās Valstis

UAC AIR CHARTER

Vācija

ULTIMATE ACFT SERVIC

Amerikas Savienotās Valstis

VINAIR AEROSERVICOS

Portugāle

VITESSE AVIATION

Brazīlija

WEST CENTRAL AIR

Kanāda

WHITE-AIRWAYS SA

Portugāle


RUMĀNIJA

Operatora nosaukums

Operatora valsts

WILKES AND MCHUGH

Amerikas Savienotās Valstis

WINGS AVTN NIGERIA

Nigērija

WORLDWIDE FERRYING

Kanāda

AIRCRAFT TRADERS

Beļģija

ARP 410 AIRLINES

Ukraina

AVE. COM FZC

Apvienotie Arābu Emirāti

BLUE AIR TRANSPORT

Rumānija

CARPATAIR

Rumānija

DOLPHIN AIR

Apvienotie Arābu Emirāti

EMAIR

Turcija

FIRAT HAVACILIK

Turcija

JETRAN

Amerikas Savienotās Valstis

JETRAN AIR S.R.L.

Rumānija

MIA

Libāna

PACTEC

Amerikas Savienotās Valstis

ROMANIAN CIVIL

Rumānija

ROMAVIA ROMANIAN

Rumānija

S CAMEROON

Kamerūna

TAROM

Rumānija


SLOVĒNIJA

Operatora nosaukums

Operatora valsts

MIL SLOVAKIA

Slovākija

SEAGLE AIR

Slovākija

SKY EUROPE AIRLINES

Slovākija

SLOVAK AIRLINES

Slovākija

STEEL KOSICE

Slovākija

ADRIA AIRWAYS

Slovēnija

AURORA AIRLINES

Slovēnija

CITIC GA G. AVIATION

Ķīna

DAC-AVIATION

Kanāda

MIL BULGARIA

Bulgārija

MIL ROMANIA

Rumānija


SLOVĀKIJA

Operatora nosaukums

Operatora valsts

TRAST AERO

Krievijas Federācija

UAS UNITED AVIATION

Apvienotie Arābu Emirāti

VICTORIA AVTN

Šveice

VISION AIRLINES

Amerikas Savienotās Valstis

AEROMIST KHARKIV

Ukraina

AIR SLOVAKIA BWJ

Slovākija

CAA SLOVAK REPUBLIC

Slovākija

DUBNICA AIR LTD

Slovākija

EASTERN AIRWAYS (FD)

Svazilenda

GOVERNMENT SLOVAKIA

Slovākija

ILYICH IRON & STEEL

Ukraina

JET AMERICA SALES

Amerikas Savienotās Valstis


SOMIJA

Operatora nosaukums

Operatora valsts

AEROSYNCRO (2)

Zviedrija

AIR FINLAND

Somija

ALTICOR

Amerikas Savienotās Valstis

ATYRAU AUE JOLY

Kazahstāna

BLUE1

Somija

CARLBAD ENTERPRISES

Ukraina

CHIPOLA AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

COPTERLINE OY

Somija

FIN AVIATION ACADEMY

Somija

FINNAIR OY

Somija

FINNISH COMMUTER

Somija

HELSINKI UNIVERSITY

Somija

KAZAIR WEST

Kazahstāna

LASKUVARJOKERHO RY

Somija

METROPOLITAN LIFE

Amerikas Savienotās Valstis

PICTON LTD

Bermudas (AK)

RIVER AVIATION

Somija

RIVER AVIATION OY

Somija

TUPOLEV OAO

Krievijas Federācija

VK AVIATION USA

Amerikas Savienotās Valstis


ZVIEDRIJA

Operatora nosaukums

Operatora valsts

US EUROPE AFRICA TR

Amerikas Savienotās Valstis

VICTOR ECHO S.A.

Spānija

VIM AIRLINES

Krievijas Federācija

VIRGIN BLUE

Austrālija

VUELING AIRLINES

Spānija

WACHOVIA FINANCIAL

Amerikas Savienotās Valstis

ZOREX S.A.

Spānija

AIR EXPRESS SWEDEN

Zviedrija

AIR NELSON (2)

Jaunzēlande

AIRWING AS

Norvēģija

ALLEGIANT AIR

Amerikas Savienotās Valstis

ATRAN-AVIATRANS

Krievijas Federācija

AVITRANS NORDIC AB

Zviedrija

BENDERS AIR

Zviedrija

BIRGMA SWEDEN AB

Zviedrija

BLUE CHIP JET

Zviedrija

CITY AIRLINE AB

Zviedrija

DAFGARD

Zviedrija

DC-YHDISTYS

Somija

DLS AIR

Amerikas Savienotās Valstis

EAST AIR KB

Zviedrija

EFS EUROPEAN

Zviedrija

EZNIS AIRWAYS

Mongolija

FALCON AIR AB

Zviedrija

FF INVETS AB

Zviedrija

FLYGANDE VETERANER

Zviedrija

FLYME SWEDEN

Zviedrija

GLOBAL AVTN PARTNERS

Krievijas Federācija

GOLDEN AIR FLYG AB

Zviedrija

GRAFAIR (S) 2

Zviedrija

HASTENS SANGAR AB

Zviedrija

INTERNAL MINISTRY UK

Ukraina

JULA POSTORDER

Zviedrija

KINNARPS

Zviedrija

KUSTBEVAKNINGEN

Zviedrija

LUNDS UNIVERSITET

Zviedrija

MALMO AVIATION

Zviedrija

MARINE R CORP

Amerikas Savienotās Valstis

MASTER TOP LINHAS

Brazīlija

MIL LATVIA

Latvija

MIL SWEDEN

Zviedrija

MIL/CIV SWEDEN

Zviedrija

NORDIC AIRLINK HOLD

Zviedrija

NORDIC AIRWAYS

Zviedrija

NORDWAYS SWEDEN AB

Zviedrija

NOVA AIRLINES

Zviedrija

NYGREN U

Zviedrija

OCCIDENTAL PETROLEUM

Amerikas Savienotās Valstis

PA-FLYG AB

Zviedrija

SAAB AB

Zviedrija

SAAB AEROTECH

Zviedrija

SAS

Zviedrija

SCANDINAVIAN MEDICOP

Zviedrija

SEB FINANS AB

Zviedrija

SKYDIVE AIRLINES AB

Zviedrija

SKYWAYS EXPRESS AB

Zviedrija

SNAS COURIERS

Bahreina

TABY AIR MAINTENANCE

Zviedrija

TANDORO

Šveice


APVIENOTĀ KARALISTE

Operatora nosaukums

Operatora valsts

TRANSMILE AIR SVCS 2

Malaizija

TRANSWEDE AIRWAYS

Zviedrija

TUIFLY NORDIC AB

Zviedrija

VARTIOLENTOLAIVUE

Somija

VASTGOTA

Zviedrija

VIKING AIRLINES

Zviedrija

VOLVO AERO

Zviedrija

WEST AIR SWEDEN AB

Norvēģija

247 JET LTD

Apvienotā Karaliste

328 SUPPORT SERVICES

Vācija

3M COMPANY

Amerikas Savienotās Valstis

57 AVIATION SERVICES

Amerikas Savienotās Valstis

711 CODY INC

Amerikas Savienotās Valstis

994748 ONTARIO INC

Kanāda

ABBOTT LABORATORIES

Amerikas Savienotās Valstis

ABCO AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

ACASS CANADA LTD

Kanāda

ACE-INA FLIGHT OPS

Amerikas Savienotās Valstis

ACFT SARL

Luksemburga

ACT AIRLINES

Turcija

AD AVTN

Apvienotā Karaliste

ADL LEASING

Amerikas Savienotās Valstis

ADVENTAIR

Amerikas Savienotās Valstis

AEC INTERN. LTD

Šveice

AERGO BETA LEASING

Īrija

AERO MEXICO CONNECT

Meksika

AERO TAXI AVTN 2

Amerikas Savienotās Valstis

AERODYNAMICS

Apvienotā Karaliste

AEROMAR AIRLINES

Meksika

AEROMEDICAL EVAC

Saūda Arābija

AERONORTE

Portugāle

AEROSERVICIOS EJE

Meksika

AFRICAN AIR SOLUT

Dienvidāfrika

AGILE AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

AIM AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

AIR ALPHA JEDDAH

Saūda Arābija

AIR AMBULANCE SUPPRT

Amerikas Savienotās Valstis

AIR ATLANTA

Īslande

AIR ATLANTA EUROPE

Apvienotā Karaliste

AIR BLESSING

Amerikas Savienotās Valstis

AIR CANADA

Kanāda

AIR CHTR EXPRESS 2

Apvienotie Arābu Emirāti

AIR CONTRACTORS

Apvienotā Karaliste

AIR GROUP (VAN NUYS)

Amerikas Savienotās Valstis

AIR HARRODS

Apvienotā Karaliste

AIR INDIA

Indija

AIR MACAU CO. LTD

Makao (Ķīna)

AIR MERCIA LTD

Apvienotā Karaliste

AIR NEW ZEALAND

Jaunzēlande

AIR PARTNER

Apvienotā Karaliste

AIR ROUTING

Amerikas Savienotās Valstis

AIR RUTTER INTL

Amerikas Savienotās Valstis

AIR SAHARA

Indija

AIR SOUTH WEST LTD

Apvienotā Karaliste

AIR TRANSAT

Kanāda

AIRBLUE LTD

Pakistāna

AIRLIFT NORWAY

Norvēģija

AIRSTAR GROUP

Amerikas Savienotās Valstis

AIRTIME CHARTERS

Apvienotā Karaliste

AIRTIME LLC

Amerikas Savienotās Valstis

AJW-AVIATION

Apvienotā Karaliste

AL RUSHAID AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

AL SALAM 319 LTD

Apvienotie Arābu Emirāti

ALBION AVTN LEASING

Apvienotā Karaliste

ALIA ROYAL JORDANIAN

Jordānija

ALII AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

AMBER AIR UAB

Lietuva

AMBRION AVIATION

Apvienotā Karaliste

AMERICAN AIRLINES

Amerikas Savienotās Valstis

AMERICAN EXPRESS

Amerikas Savienotās Valstis

AMERICAN INT GROUP

Amerikas Savienotās Valstis

AMGEN

Amerikas Savienotās Valstis

ANDALEX RESOURCES

Amerikas Savienotās Valstis

ANDAMAN AVIATION

Apvienotie Arābu Emirāti

ANGLO OPERATIONS

Dienvidāfrika

ANHEUSER BUSCH

Amerikas Savienotās Valstis

ANSCHUTZ

Amerikas Savienotās Valstis

APEX AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

APRILIA HOLDINGS INC

Izraēla

ARAMARK

Amerikas Savienotās Valstis

ARAMCO SAUDI ARABIA

Amerikas Savienotās Valstis

ARINC DIRECT

Amerikas Savienotās Valstis

ARKAS SHIPPING

Turcija

ASIA AVIATION LTD

Indija

ASTRAEUS LTD

Apvienotā Karaliste

ATLANTIC AIRLINES UK

Apvienotā Karaliste

ATLANTIC ARL-N176AF

Apvienotā Karaliste

ATLANTIC AVTN 2

Amerikas Savienotās Valstis

ATLANTIC BRIDGE AV 2

Apvienotā Karaliste

AURIGNY AIR

Apvienotā Karaliste

AVALON CAPITAL GROUP

Amerikas Savienotās Valstis

AVCARD

Amerikas Savienotās Valstis

AVENIR WORLDWIDE

Apvienotie Arābu Emirāti

AVIA CONSULT

Austrija

AVIAMAX

Vācija

AVIONETA

Amerikas Savienotās Valstis

AVJET CORP

Amerikas Savienotās Valstis

AVN AIR

Amerikas Savienotās Valstis

AVTN SVCS MGMT

Apvienotie Arābu Emirāti

AVTRADE UK

Apvienotā Karaliste

AWAIR

Apvienotā Karaliste

AZERBAIJAN AIRLINES

Azerbaidžāna

B & D AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

BA CITYFLYER LTD

Apvienotā Karaliste

BA CONNECT

Apvienotā Karaliste

BAE SYSTEMS HATFIELD

Apvienotā Karaliste

BAE SYSTEMS MARINE

Apvienotā Karaliste

BAE SYSTEMS OPS CAT

Apvienotā Karaliste

BAHRAIN AMIRI FLIGHT

Bahreina

BAKEWELL INDUSTRIES

Apvienotā Karaliste

BAMFORD EXCAVATOR

Apvienotā Karaliste

BANGLADESH BIMAN

Bangladeša

BANLINE AVIATION

Apvienotā Karaliste

BARTLETT AND SONS

Apvienotā Karaliste

BASEOPS

Amerikas Savienotās Valstis

BASS ENTERPRISES

Amerikas Savienotās Valstis

BECHTEL

Amerikas Savienotās Valstis

BECTON DICKINSON

Amerikas Savienotās Valstis

BEEHAWK AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

BEL AIR

Apvienotā Karaliste

BERGEN AIR TRANSPORT

Norvēģija

BEXAIR

Bahreina

BHARAT FORGE

Indija

BLACK & DECKER

Amerikas Savienotās Valstis

BLUE CITY AVIATION

Apvienotā Karaliste

BOEING EXECUTIVE FLT

Amerikas Savienotās Valstis

BOMBARDIER CANADAIR

Kanāda

BOMBARDIER DE HAVILL

Kanāda

BOMBARDIER INC

Kanāda

BOND OFFSHORE HELIS

Apvienotā Karaliste

BOOKAJET ACFT MNG

Apvienotā Karaliste

BOOKAJET OPS LTD

Apvienotā Karaliste

BOOTH CREEK MGMT

Amerikas Savienotās Valstis

BOULTBEE AVTN 2

Apvienotā Karaliste

BPG PROPERTIES

Amerikas Savienotās Valstis

BRAMPTONIA LTD

Apvienotā Karaliste

BRAVO AVIATION

Apvienotā Karaliste

BRECO INTL

Apvienotā Karaliste

BRIDGE AVIATION

Apvienotā Karaliste

BRIDGTOWN PLANT

Apvienotā Karaliste

BRISTOL AIR LTD

Saūda Arābija

BRISTOL MYERS SQUIBB

Amerikas Savienotās Valstis

BRITANNIA AIRWAYS

Apvienotā Karaliste

BRITISH AIRWAYS BA

Apvienotā Karaliste

BRITISH MEDITERR

Apvienotā Karaliste

BRITISH MIDLAND

Apvienotā Karaliste

BRITISH NORTH WEST

Apvienotā Karaliste

BROKERAGE & MANAGMT

Amerikas Savienotās Valstis

BROOM P AVTN SVCS

Amerikas Savienotās Valstis

BROOME WELLINGTON

Apvienotā Karaliste

BRUNSWICK

Amerikas Savienotās Valstis

BUCKHEAD

Amerikas Savienotās Valstis

BURLINGTON RESOURCES

Amerikas Savienotās Valstis

BZL

Šveice

C AND S AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

CAERNARFON AIRWORLD

Apvienotā Karaliste

CALIFORNIA JET SHARE

Amerikas Savienotās Valstis

CALSPAN

Amerikas Savienotās Valstis

CAMPBELL SOUP

Amerikas Savienotās Valstis

CAN PACIFIC RAILWAY

Kanāda

CANADIAN GLOBAL AIR

Kanāda

CAPE CLEAR CAPITAL

Amerikas Savienotās Valstis

CAPITAL AVIATION

Apvienotā Karaliste

CARDAL

Amerikas Savienotās Valstis

CARGILL

Amerikas Savienotās Valstis

CARIS AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

CARRE AVIATION LTD

Apvienotā Karaliste

CATERPILLAR

Amerikas Savienotās Valstis

CATHAY PACIFIC

Ķīna

CATHTON HOLDINGS LTD

Kanāda

CB APPLICATIONS

Amerikas Savienotās Valstis

CBAIR

Amerikas Savienotās Valstis

CBAS (PVT) LTD

Indija

CELTIC TECH JET

Kanāda

CENDANT

Amerikas Savienotās Valstis

CENTAERO AVIATION

Kanāda

CESSNA CITATION OPS

Amerikas Savienotās Valstis

CESSNA PROPJET DP880

Amerikas Savienotās Valstis

CHAMARAC

Amerikas Savienotās Valstis

CHARTRIGHT AIR

Kanāda

CHARTWELL AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

CHEVRONTEXACO

Amerikas Savienotās Valstis

CIGNA

Amerikas Savienotās Valstis

CIRRUS EHF

Īslande

CIT LEASING

Amerikas Savienotās Valstis

CITELYNX TRAVEL

Apvienotā Karaliste

CITIGROUP

Amerikas Savienotās Valstis

CITY STAR AIRLINES

Apvienotā Karaliste

CJ AIRWAYS

Apvienotā Karaliste

CLAESSENS INTL

Apvienotā Karaliste

CLAY LACY AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

CLEARWATER AVIATION

Apvienotā Karaliste

CLEARWATER FINE FOOD

Kanāda

CLOUD AIR SERVICE

Apvienotie Arābu Emirāti

CLUB 328 LTD

Apvienotā Karaliste

COBHAM FLIGHT INSP.

Apvienotā Karaliste

COCA COLA ENTERPRISE

Amerikas Savienotās Valstis

COLLEEN

Amerikas Savienotās Valstis

COLT INTL

Kanāda

COLT INTL HOUSTON

Amerikas Savienotās Valstis

COMCO

Amerikas Savienotās Valstis

COMLUX AVTN

Šveice

COMPANHIA VALE RIO

Brazīlija

COMPUTAPLANE

Apvienotā Karaliste

CONDOR AVTN

Apvienotā Karaliste

CONOCOPHILLIPS AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

CONSOLIDATED CHARTER

Amerikas Savienotās Valstis

CONSOLIDATED PRESS 2

Austrālija

CONSTELLATION AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

CONTINENTAL AIRLINES

Amerikas Savienotās Valstis

COPART INC

Amerikas Savienotās Valstis

COSTA AZZOURA

Saūda Arābija

COSTCO WHOLESALE

Amerikas Savienotās Valstis

COUGAR HELICOPTERS

Kanāda

COUNTRYWIDE HOME

Amerikas Savienotās Valstis

COVE PARTNERS

Amerikas Savienotās Valstis

CRAFT AIR SA

Luksemburga

CRANE COMPANY

Amerikas Savienotās Valstis

CRANFIELD INSTITUTE

Apvienotā Karaliste

CRESAIR INC

Amerikas Savienotās Valstis

CSC TRANSPORTATION

Amerikas Savienotās Valstis

CTC AVTN JET SVCS

Apvienotā Karaliste

CUMULUS INV. HOL. LTD

Apvienotā Karaliste

CW AVIATION HOLDINGS

Apvienotā Karaliste

DACION

Amerikas Savienotās Valstis

DAIDALOS AVIATION

Ukraina

DAKOTA NORWAY

Norvēģija

DANA EXECUTIVE JETS

Sīrija

DARWIN AIRLINE

Šveice

DATEL DIRECT LTD

Apvienotā Karaliste

DELTA AIRELITE

Amerikas Savienotās Valstis

DESERT AIR CHTR INC

Amerikas Savienotās Valstis

DIRECT AIR EXECUTIVE

Apvienotā Karaliste

DITCO SA

Bermudas (AK)

DLF LTD

Indija

DONINGTON AVIATION

Apvienotā Karaliste

DOVE AIR

Amerikas Savienotās Valstis

DRAGONFLY AVTN SVCS

Apvienotā Karaliste

DTC LLC

Amerikas Savienotās Valstis

DUBAI AIR WING

Apvienotie Arābu Emirāti

DUBLIN AERO SERVICES

Īrija

DUKE OF WESTMINSTER

Apvienotā Karaliste

DUNAVANT ENTERPRISES

Amerikas Savienotās Valstis

DUNMORE HOMES

Amerikas Savienotās Valstis

DUNVIEW

Šveice

DX SERVICE COMPANY

Amerikas Savienotās Valstis

E*TRADE GROUP

Amerikas Savienotās Valstis

EAGLE AIRCRAFT

Amerikas Savienotās Valstis

EAS AEROSERVIZI (2)

Itālija

EASSDA IRELAND LTD

Īrija

EASTERN AIRWAYS UK

Apvienotā Karaliste

EASTERN SKYJETS

Apvienotie Arābu Emirāti

EASY AVIATION

Apvienotā Karaliste

EASYJET AIRLINE

Apvienotā Karaliste

EBJ OPERATIONS LTD

Apvienotā Karaliste

EDREES MUSTAFA

Saūda Arābija

EDS USA

Amerikas Savienotās Valstis

EFB AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

EGYPTAIR

Ēģipte

EIE EAGLE

Apvienotā Karaliste

ELLIOTT AVIATION LTD

Apvienotā Karaliste

ELMET AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

EL-SEIF ENGINEERING

Saūda Arābija

EMBRAER

Brazīlija

EMIRATES INTL

Apvienotie Arābu Emirāti

EMPIRE AVIATION

Apvienotie Arābu Emirāti

ENNA — ALGERIE

Alžīrija

EOS AIRLINES

Amerikas Savienotās Valstis

EPC HOLDINGS 644

Amerikas Savienotās Valstis

ERNIR

Īslande

ERRIGAL AVIATION LTD

Apvienotā Karaliste

ETIHAD AIRWAYS

Apvienotie Arābu Emirāti

EURO BUSINESS JETS

Apvienotā Karaliste

EURO-ASIA AIR

Kazahstāna

EUROMANX AUSTRIA

Apvienotā Karaliste

EUROPEAN AVIAT CHART

Apvienotā Karaliste

EVA AIR

Taivāna (Ķīnas Tautas Republika)

EVERGREEN HELICPTR 2

Amerikas Savienotās Valstis

EWA WEST

Amerikas Savienotās Valstis

EXCEL AIRWAYS LTD

Apvienotā Karaliste

EXCELAIRE USA

Amerikas Savienotās Valstis

EXCELLENT GLIDE

Kazahstāna

EXEC JET MANAGEMENT

Apvienotā Karaliste

EXECUJET ASIA

Austrālija

EXECUJET AUSTRALIA

Austrālija

EXECUJET EUROPE GMBH

Vācija

EXECUJET FLIGHT OPS

Dienvidāfrika

EXECUTIVE AVIAT SERV

Apvienotā Karaliste

EXECUTIVE FLITEWAYS

Amerikas Savienotās Valstis

EXECUTIVE JET BBJ

Amerikas Savienotās Valstis

EXECUTIVE JET GROUP

Apvienotā Karaliste

EXECUTIVE JET INC

Amerikas Savienotās Valstis

EXECUTIVE JET LONDON

Apvienotā Karaliste

EXECUTIVE JET MNGMT

Amerikas Savienotās Valstis

EXECUTIVE JETS LTD

Saūda Arābija

EXXON PENNSYLVANIA

Amerikas Savienotās Valstis

FAA

Amerikas Savienotās Valstis

FALCONAIR LTD

Dienvidāfrika

FAROE JET

Dānija

FAS GMBH

Vācija

FAYAIR (JERSEY)

Apvienotā Karaliste

FEGOTILA LTD

Bermudas (AK)

FERNCROFT

Apvienotā Karaliste

FERTITTA ENTERPRISES

Amerikas Savienotās Valstis

FIRST CHOICE AIRWAYS

Apvienotā Karaliste

FIRSTFLIGHT

Amerikas Savienotās Valstis

FJ900

Amerikas Savienotās Valstis

FJL LEASING

Amerikas Savienotās Valstis

FJR PRIVATE FLIGHT

Apvienotie Arābu Emirāti

FLEET INT AVTN & FIN

Apvienotā Karaliste

FLIGHT CONSULTANCY

Apvienotā Karaliste

FLIGHT MANAGEMENT

Amerikas Savienotās Valstis

FLIGHT OPTIONS

Amerikas Savienotās Valstis

FLIGHTLINE

Apvienotā Karaliste

FLIGHTWORKS

Amerikas Savienotās Valstis

FLYBE

Apvienotā Karaliste

FLYCORP AVIATION

Apvienotā Karaliste

FLYING LION

Amerikas Savienotās Valstis

FLYNN FINANCIAL

Amerikas Savienotās Valstis

FML AVIATION

Apvienotā Karaliste

FORD EUROPE LTD

Apvienotā Karaliste

FOREST AVIATION LTD

Apvienotā Karaliste

FORMULA ONE MNGMT

Amerikas Savienotās Valstis

FOUNTAIN AIR

Apvienotā Karaliste

FOUR STAR

Amerikas Savienotās Valstis

FRANKLIN TEMPLETON

Amerikas Savienotās Valstis

FRONTLINER

Amerikas Savienotās Valstis

FUTURA TRAVELS

Indija

G5 EXECUTIVE

Šveice

GALLAGHER ENTERPRISE

Amerikas Savienotās Valstis

GAMA AVIATION

Apvienotā Karaliste

GAMA AVIATION INC

Amerikas Savienotās Valstis

GANTT AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

GB AIRWAYS LTD

Apvienotā Karaliste

GE CORPORATE AIR TRP

Amerikas Savienotās Valstis

GEMINAIR LTD

Apvienotā Karaliste

GENERAL DYNAMICS

Amerikas Savienotās Valstis

GF AIR

Amerikas Savienotās Valstis

GHANA INTL AIRLINES

Gana

GIFFORD D

Amerikas Savienotās Valstis

GLOBAL AVIATION (OR)

Amerikas Savienotās Valstis

GLOBAL EXEC AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

GLOBAL JET CONCEPT

Luksemburga

GLOBAL SUPPLY SYSTEM

Apvienotā Karaliste

GLOBAL TRIP SUPPORT

Amerikas Savienotās Valstis

GLOBESPAN AIRWAYS

Apvienotā Karaliste

GODWIN PUMPS

Amerikas Savienotās Valstis

GOLDEN EUROPE JET

Vācija

GRAHAM CAPITAL

Amerikas Savienotās Valstis

GRAINGER

Amerikas Savienotās Valstis

GRANARD LTD

Apvienotā Karaliste

GREEN FLAG AVIATION

Sudāna

GREENDRAKE

Amerikas Savienotās Valstis

GREYSCAPE

Apvienotā Karaliste

GSC PARTNERS

Amerikas Savienotās Valstis

GSCP (NJ) INC

Amerikas Savienotās Valstis

GTC MANAGEMT BURBANK

Amerikas Savienotās Valstis

GTC MGMT NEW YORK

Amerikas Savienotās Valstis

GUARD SYSTEMS ASA

Norvēģija

GUILD INVESTMENTS

Amerikas Savienotās Valstis

GULF AIR

Bahreina

GULFSTREAM SAVANNAH

Amerikas Savienotās Valstis

HAMILTON COMPANIES

Amerikas Savienotās Valstis

HAMLIN AVIATION

Apvienotā Karaliste

HANGAR 8 LTD

Apvienotā Karaliste

HANGAR ACQUISITION

Amerikas Savienotās Valstis

HARBERT AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

HARRAH'S OPERATING C

Amerikas Savienotās Valstis

HARRIS

Amerikas Savienotās Valstis

HARSCO

Amerikas Savienotās Valstis

HARTH TRADING EST

Saūda Arābija

HAUGHEY AIR LTD

Apvienotā Karaliste

HAVERFORD SUISSE

Šveice

HAWKER BEECHCRAFT

Amerikas Savienotās Valstis

HAWKER WEST

Kanāda

HBC AVIATION

Apvienotā Karaliste

HCC SERVICE CO

Amerikas Savienotās Valstis

HD AIR LIMITED

Apvienotā Karaliste

HEINZ COMPANY

Amerikas Savienotās Valstis

HELITRANS

Norvēģija

HELLO

Šveice

HENFIELD LODGE AVTN

Apvienotā Karaliste

HENNIG

Dienvidāfrika

HERITAGE JETS (FL)

Amerikas Savienotās Valstis

HESNES AIR

Norvēģija

HILL AIR

Amerikas Savienotās Valstis

HOME DEPOT

Amerikas Savienotās Valstis

HONEYWELL ARIZONA

Amerikas Savienotās Valstis

HONEYWELL MORRISTOWN

Amerikas Savienotās Valstis

HONG KONG DRAGON AIR

Ķīna

HOZU-AVIA LTD

Kazahstāna

HUGHES AIR CORP

Kanāda

HUNDRED PERCENT AVTN

Apvienotā Karaliste

IBM

Amerikas Savienotās Valstis

ICEJET (2)

Īslande

ICELAND COAST GUARD

Īslande

ICELAND FROZEN FOODS

Apvienotā Karaliste

ICELANDAIR

Īslande

IDAHO ASSOCIATES

Amerikas Savienotās Valstis

IL LIONE ALATO ARL

Apvienotā Karaliste

IMAGE AIR CHARTER

Kanāda

INDO PACIFIC AVTN

Indija

INDYCAR AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

INFINITY AVIATION

Apvienotie Arābu Emirāti

INFLITE ENGINEERING

Apvienotā Karaliste

INTERLEASE AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

INTERNATIONAL JET MG

Amerikas Savienotās Valstis

INTL JET CLUB

Apvienotā Karaliste

INTL JETCLUB LTD

Apvienotā Karaliste

INVESTAVIA

Kazahstāna

ISCAR ISRAEL

Izraēla

ISLAND AVTN USA

Amerikas Savienotās Valstis

ISM AVIATION

Apvienotā Karaliste

ISTITHMAR WORLD AVTN

Apvienotie Arābu Emirāti

ITCA C/O ACI PACIFIC

Amerikas Savienotās Valstis

ITT INDUSTRIES

Amerikas Savienotās Valstis

IVANHOE AVIATION 2

Singapūra

J MAX AIR SERVICES

Apvienotā Karaliste

J S AIRLINES LTD

Apvienotā Karaliste

JANNAIRE LLP

Apvienotā Karaliste

JAPAN AIRLINES

Japāna

JATO AVTN

Apvienotā Karaliste

JEDINAK R AND R

Kanāda

JEPPESEN DATAPLAN 2

Amerikas Savienotās Valstis

JET AIRWAYS INDIA

Indija

JET ASIA LTD

Makao (Ķīna)

JET AVIATION H KONG

Ķīna

JET AVTN TETERBORO

Amerikas Savienotās Valstis

JET CHARTER (FLORIDA)

Amerikas Savienotās Valstis

JET FLIGHT CORP

Amerikas Savienotās Valstis

JET LINK

Izraēla

JET OPTIONS LTD

Apvienotā Karaliste

JET2. COM

Apvienotā Karaliste

JETPORT

Kanāda

JETSTEFF AVIATION

Apvienotā Karaliste

JETSTREAM EXEC

Apvienotā Karaliste

JETT8 A/L CARGO

Singapūra

JOHN MASON ACFT SVCS

Apvienotā Karaliste

JOHNSON FRANKLIN

Amerikas Savienotās Valstis

JOHNSON SC AND SON

Amerikas Savienotās Valstis

JOHNSONS AIR LTD

Gana

JOKLAFLUG

Īslande

JOLUK AVTN

Amerikas Savienotās Valstis

JP MORGAN CHASE CY

Amerikas Savienotās Valstis

KAISERAIR

Amerikas Savienotās Valstis

KANGRA AVIATION (FA)

Dienvidāfrika

KAY R

Apvienotā Karaliste

KENDRIS PRIVATE LTD

Šveice

KENN BOREK AIR (A)

Kanāda

KENYA AIRWAYS

Kenija

KERR-MCGEE

Amerikas Savienotās Valstis

KERZNER INTL.

Amerikas Savienotās Valstis

KEY AIR

Amerikas Savienotās Valstis

KEYPOINT AVIATION

Apvienotā Karaliste

KIBRIS TURK HAVA YOL

Turcija

KING AIRLINES (2)

Nigērija

KLEIN TOOLS

Amerikas Savienotās Valstis

KMI MANAGEMENT

Amerikas Savienotās Valstis

KOHLER

Amerikas Savienotās Valstis

KRAFT

Amerikas Savienotās Valstis

KUWAIT AIRWAYS

Kuveita

KUZU AIRLINES CARGO

Turcija

LANGLEY HOLDINGS

Apvienotā Karaliste

LARVOTTO LP

Apvienotā Karaliste

LAS VEGAS SANDS

Amerikas Savienotās Valstis

LEARJET

Amerikas Savienotās Valstis

LEDAIR CANADA

Kanāda

LEGATUM AVIATION

Apvienotā Karaliste

LEVEL 3 COMMUNICATN

Amerikas Savienotās Valstis

LIBERTY AVTN COMPANY

Apvienotā Karaliste

LIBERTY MEDIA LLC

Amerikas Savienotās Valstis

LIBERTY MUTUAL

Amerikas Savienotās Valstis

LIBYAN ARAB AIRLINES

Lībija

LIGHTAIR

Amerikas Savienotās Valstis

LINK AVIATION

Apvienotā Karaliste

LOCKHEED MARTIN

Amerikas Savienotās Valstis

LOGANAIR

Apvienotā Karaliste

LONDON AIR SERVICES

Kanāda

LONDON CORPORATE JET

Apvienotā Karaliste

LONDON EXEC AVIATION

Apvienotā Karaliste

LONGTAIL AVTN

Bermudas (AK)

LOWE'S COMPANIES

Amerikas Savienotās Valstis

LUKOIL-AVIA SWISS

Šveice

LWOOD AVIATION

Amerikas Savienotās Valstis

LYDD AIR LTD

Apvienotā Karaliste

M G TRANSPORT

Amerikas Savienotās Valstis

MAINE AVIATION 2

Amerikas Savienotās Valstis

MALAYSIAN AIRLINES

Malaizija

MANHATTAN JET CHTR

Apvienotā Karaliste

MANN AIR LTD

Apvienotā Karaliste