ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 31

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 7. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2009/C 031/01

Komisijas paziņojums par valsts atbalsta vērtēšanas kritērijiem, kas ietverti komisijas 2001. gada 26. septembra paziņojumā par atsevišķiem juridiskajiem aspektiem saistībā ar kinematogrāfijas un citiem audiovizuālajiem darbiem (Paziņojums par kinematogrāfiju) ( 1 )

1

2009/C 031/02

Lietas ierosināšana (Lieta COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige) ( 1 )

2

2009/C 031/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5168 — EADS/SSTL) ( 1 )

3

2009/C 031/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5420 — Kyocera Mita/Triumph-Adler) ( 1 )

3

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2009/C 031/05

Euro maiņas kurss

4

2009/C 031/06

Jauns apgrozībai paredzēto euro monētu reverss

5

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2009/C 031/07

Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstiem, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

6

2009/C 031/08

Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstiem, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

10

2009/C 031/09

Komisijas paziņojums saskaņā ar 16. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā — Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības attiecībā uz regulārajiem gaisa pārvadājumiem ( 1 )

14

 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Komisija

2009/C 031/10

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2009. gadā — Sagatavošanas darbība MEDIA International

15

2009/C 031/11

MEDIA 2007 — Izstrāde, izplatīšana, popularizēšana un apmācība — Aicinājums iesniegt piekšlikumus — EACEA/36/08 — Eiropas studentu un pasniedzēju kontaktu dibināšanas un mobilitātes atbalsts

17

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2009/C 031/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

19

2009/C 031/13

Nīderlandes Karalistes ekonomikas ministra paziņojums atbilstīgi 3. panta 2. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei

20

 

2009/C 031/14

Piezīme lasītājam(sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Komisija

7.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 31/1


Komisijas paziņojums par valsts atbalsta vērtēšanas kritērijiem, kas ietverti komisijas 2001. gada 26. septembra paziņojumā par atsevišķiem juridiskajiem aspektiem saistībā ar kinematogrāfijas un citiem audiovizuālajiem darbiem (Paziņojums par kinematogrāfiju)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/C 31/01)

Kā norādīts 2004. gada paziņojumā (1) un 2007. gada paziņojumā (2), ar ko pagarina 2001. gada Paziņojumā par kinematogrāfiju (3) ietverto valsts atbalsta vērtēšanas kritēriju spēkā esamību, Komisija ir veikusi plašu pētījumu par filmu atbalsta shēmās noteikto izdevumu teritorializācijas pienākumu ietekmi uz ekonomiku un kultūru. Pētījumu uzsāka 2006. gada 24. augustā (4), un 2007. gada 6. jūlijā Briselē notika ieinteresēto personu darba seminārs. Pētījuma rezultāti tika publicēti 2008. gada 22. maijā (5).

Pētījuma beigu ziņojums nesniedza pārliecinošus secinājumus par filmu atbalsta shēmās paredzēto izdevumu teritorializācijas pienākumu ietekmi uz ekonomiku vai kultūru. Tādējādi pētījuma rezultāti uzsver nepieciešamību veikt turpmākas apspriedes, pirms tiek ieteikti grozījumi attiecībā uz pastāvošajiem 2001. gada Paziņojumā par kinematogrāfiju ietvertajiem valsts atbalsta vērtēšanas kritērijiem saistībā ar izdevumu teritorializācijas pienākumu, kuri atbilst Līguma pamatprincipiem.

Komisija uzskata, ka pašreizējie valsts atbalsta vērtēšanas kritēriji pagaidām vēl var veicināt kultūras jaunradi un nodrošinās to, ka filmu un audiovizuālo darbu ražošanai piešķirtais atbalsts neietekmē konkurenci un tirdzniecības apstākļus tiktāl, lai tas būtu pretrunā ar kopīgām interesēm. Tomēr kopš 2001. gada Paziņojuma par kinematogrāfiju ir vērojamas vairākas atšķirīgas tendences, kas pienācīgā laikā prasīs veikt šo kritēriju precizējumus.

Šīs tendences ietver atbalstu citiem pasākumiem, kas nav filmu un TV programmu ražošana (piemēram, filmu izplatīšana un digitālā projicēšana), lielāku skaitu filmu atbalsta shēmu reģionālā līmenī, kā arī konkurenci starp dažām dalībvalstīm, kuras izmanto valsts atbalstu, lai piesaistītu ārvalstu ieguldījumus no lielajiem, galvenokārt ASV, filmu ražošanas uzņēmumiem. Šie ir sarežģīti jautājumi, kas jāapsver kopā ar dalībvalstīm, kā arī ar valstu un reģionālajām filmu atbalsta struktūrām, lai izstrādātu piemērotus kritērijus.

Tādēļ Komisija ir nolēmusi turpināt pašreizējo kritēriju piemērošanu līdz laikam, kad stājas spēkā jaunie valsts atbalsta noteikumi kinematogrāfijas un citiem audiovizuālajiem darbiem, vai vēlākais līdz 2012. gada 31. decembrim.


(1)  OV C 123, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 134, 16.6.2007., 5. lpp.

(3)  OV C 43, 16.2.2002., 6. lpp.

(4)  OV S 173, 12.9.2006., atsauce 2006/S 173-183834.

(5)  http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/library/studies/index_en.htm#finalised


7.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 31/2


Lietas ierosināšana

(Lieta COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/C 31/02)

2009. gada 29. janvārī Komisija nolēma ierosināt lietu par augstāk minēto koncentrāciju, tā kā Komisija ir konstatējusi, ka paziņotā koncentrācija rada pamatotas šaubas attiecībā uz atbilstību kopējam tirgum. Lietas ierosināšana uzsāk izmeklēšanas otro posmu attiecībā uz paziņoto koncentrāciju, un tā neskar galīgo lēmumu šajā lietā. Lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Komisija uzaicina ieinteresētās puses iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto koncentrāciju.

Lai nodrošinātu procedūras ievērošanu, novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 15 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


7.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 31/3


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5168 — EADS/SSTL)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/C 31/03)

2008. gada 17. decembrī Komisija nolēma necelt iebildumus pret augstāk paziņoto koncentrāciju un paziņo, ka tā ir saderīga ar kopējo tirgu. Šis lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Lēmuma pilns teksts ir pieejams vienīgi angļu un tiks publicēts pēc tam, kad tiks noskaidrots, vai tas ietver jelkādus komercnoslēpumus. Tas būs pieejams:

Eiropas konkurences tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Šī tīmekļa vietne nodrošina dažādas iespējas, lai palīdzētu ievietot individuālos apvienošanās lēmumus, norādot arī uzņēmuma nosaukumu, lietas numuru, datumu un sektorālo indeksu;

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē ar dokumenta numuru 32008M5168. EUR-Lex ir tiešsaite piekļūšanai Eiropas Kopienas likumdošanas datorizētai dokumentācijas sistēmai. (http://eur-lex.europa.eu)


7.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 31/3


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5420 — Kyocera Mita/Triumph-Adler)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/C 31/04)

2009. gada 21. janvārī Komisija nolēma necelt iebildumus pret augstāk paziņoto koncentrāciju un paziņo, ka tā ir saderīga ar kopējo tirgu. Šis lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Lēmuma pilns teksts ir pieejams vienīgi angļu un tiks publicēts pēc tam, kad tiks noskaidrots, vai tas ietver jelkādus komercnoslēpumus. Tas būs pieejams:

Eiropas konkurences tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Šī tīmekļa vietne nodrošina dažādas iespējas, lai palīdzētu ievietot individuālos apvienošanās lēmumus, norādot arī uzņēmuma nosaukumu, lietas numuru, datumu un sektorālo indeksu;

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē ar dokumenta numuru 32009M5420. EUR-Lex ir tiešsaite piekļūšanai Eiropas Kopienas likumdošanas datorizētai dokumentācijas sistēmai. (http://eur-lex.europa.eu)


IV Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

Komisija

7.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 31/4


Euro maiņas kurss (1)

2009. gada 6. februāris

(2009/C 31/05)

1 euro=

 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,2796

JPY

Japānas jēna

116,7

DKK

Dānijas krona

7,4516

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,8706

SEK

Zviedrijas krona

10,5655

CHF

Šveices franks

1,5012

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

8,773

BGN

Bulgārijas Ieva

1,9558

CZK

Čehijas krona

28,02

EEK

Igaunijas krona

15,6466

HUF

Ungārijas forints

292,6

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,7035

PLN

Polijas zlots

4,5995

RON

Rumānijas leja

4,2575

TRY

Turcijas lira

2,0891

AUD

Austrālijas dolārs

1,9407

CAD

Kanādas dolārs

1,6001

HKD

Hongkongas dolārs

9,9228

NZD

Jaunzēlandes dolārs

2,4684

SGD

Singapūras dolārs

1,9233

KRW

Dienvidkorejas vons

1 764,06

ZAR

Dienvidāfrikas rands

12,7049

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

8,7453

HRK

Horvātijas kuna

7,4045

IDR

Indonēzijas rūpija

15 067,29

MYR

Malaizijas ringits

4,6053

PHP

Filipīnu peso

60,4

RUB

Krievijas rublis

46,4607

THB

Taizemes bats

44,818

BRL

Brazīlijas reāls

2,9229

MXN

Meksikas peso

18,3271

INR

Indijas rūpija

62,093


(1)  

Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


7.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 31/5


Jauns apgrozībai paredzēto euro monētu reverss

(2009/C 31/06)

Image

Apgrozībā esošajām euro monētām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss visā euro zonā. Komisija publicē visus jauno euro monētu dizainparaugus (1), lai informētu visas personas, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar monētām, kā arī sabiedrību kopumā. Saskaņā ar Padomes 2003. gada 8. decembra secinājumiem (2) euro zonas dalībvalstīm un valstīm, kas ar Kopienu noslēgušas monetāro nolīgumu, ir atļauts laist apgrozībā noteiktu piemiņas euro monētu daudzumu ar nosacījumu, ka var emitēt tikai monētas 2 euro nominālvērtībā. Šīs monētas atbilst parasto apgrozībā esošo euro monētu tehniskajām pazīmēm, bet reversā tās rotā jubilejas monētas dizainparaugs.

Emitentvalsts: Vācija

Piemiņas monētas priekšmets: Sārzeme

Dizainparauga apraksts: Monētas iekšējā daļā attēlota Zārbrikenes Svētā Ludviķa baznīca. Zem šā pieminekļa attēla ir iegravēts federālās zemes nosaukums “SAARLAND” un monētu kaltuves zīme “A”, “D”, “F”, “G” vai “J”. Pa labi no attēla ir graviera Friedrich Brenner iniciāļi “FB”. Uz monētas ārējās uzmalas tās apakšējā ielokā ir emitentvalsts nosaukums “BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND”, bet virs tās — gadskaitlis “2009” un divpadsmit zvaigznes.

Emisijas apjoms: 30 miljoni monētu

Aptuvenais emisijas datums: 2009. gada februāris

Uzraksts uz monētas jostas: “EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT” un federālās republikas simbols — ērglis.


(1)  Sk. OV C 373, 28.12.2001., 1. Ipp. informācijai par visu 2002. gadā apgrozībā laisto monētu reversiem.

(2)  Sk. Vispārējo lietu padomes 2003. gada 8. decembra secinājumus par izmaiņām euro monētu reversu dizainparaugos.


DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

7.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 31/6


Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstiem, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

(2009/C 31/07)

Atbalsta numurs: XA 278/08

Dalībvalsts: Francija

Reģions: Département de la Moselle

Atbalsta shēmas nosaukums: Aides aux investissements pour le développement de l'utilisation des énergies renouvelables, des bioénergies est des économies d'énergies dans le secteur agricole

Juridiskais pamats: Regulas (EK) Nr. 1857/2006 4. pants

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi: Maksimāli EUR 270 000 atkarībā no vajadzībām un pieejamajiem budžeta līdzekļiem

Atbalsta maksimālā intensitāte: Atbalsta apmērs nedrīkst pārsniegt maksimāli noteikto atbalsta intensitāti, proti, 40 % attīstītos reģionos un 50 % no attiecināmajiem ieguldījumiem mazāk attīstītos apvidos (papildus 10 % jaunajiem lauksaimniekiem)

Īstenošanas datums: No dienas, kad Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē publicēts attiecīgā atbrīvojuma pieprasījuma reģistrācijas numurs un ar nosacījumu, ka būs pieejamas atbilstošas apropriācijas

Atbalsta shēmas ilgums: Trīs gadi no dienas, kad no Eiropas Komisijas atsūtīts apliecinājums par saņemšanu (ar nosacījumu, ka būs pieejamas atbilstošas apropriācijas)

Atbalsta mērķi un noteikumi: Mērķis ir aizstāt iepriekšējos neatjaunojamos enerģijas avotus ar atjaunojamās enerģijas un bioenerģijas ražošanas sistēmām, kuras paredzētas, lai nodrošinātu normālu saimniecības darbību, ierobežojot siltumnīcefekta gāzu rašanos, bet saražoto enerģiju nepārdodot. Būs attiecināmi šādi turpmāk minētie ieguldījumi, kas sniedz ieguldījumu kvalitātes uzlabošanā un dabiskas vides aizsardzībā un uzlabošanā:

paraugprojekti, kas pozitīvi ietekmē dabu un dod nozīmīgu ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu samazināšanā (atbalsta maksimālais apjoms EUR 20 000),

iekārtas siena un labības žāvēšanai,

siltuma atgūšanas iekārtas utt.

Atbalsti tiks piešķirti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1857/2006 4. pantu, ievērojot visus tajā ietvertos noteikumus

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Visas Mozeles departamenta lauku saimniecības

Atbildīgās iestādes nosaukums un adrese:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Tīmekļa vietne: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Cita informācija: Lai stingri ievērotu maksimālo robežu, kas katram paredzētā atbalsta veidam ir noteikta ar Kopienas tiesību aktiem, atbalsta summa vajadzības gadījumā tiks pārskatīta, to samazinot atkarībā no summas, ko sedz citi publiskie finansētāji.

Atbalsts tiks piešķirts tikai tiem lauksaimniekiem, kuri nav saņēmuši līdzīgu atbalstu piecu iepriekšējo gadu laikā, izņemot tos lauksaimniekus, kuru iepriekšējās atbalsta lietas ir noslēgtas.

Atbalsta numurs: XA 280/08

Dalībvalsts: Francija

Reģions: Département de la Moselle

Atbalsta shēmas nosaukums: Développement des filières atypiques, démarches qualité, volets “investissements” et “assistance technique”

Juridiskais pamats: Regulas (EK) Nr. 1857/2006 4. un 15. pants

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi: EUR 460 000 gadā, no kuriem EUR 400 000“kapitālieguldījumiem” un EUR 60 000“tehniskajai palīdzībai”

Atbalsta maksimālā intensitāte: “Kapitālieguldījumi”

Subsīdijas maksimālais pieļaujamais apjoms ir EUR 20 000.

“Tehniskā palīdzība”

Ar atbalsta līdzekļiem varēs segt 80 % izdevumu, nepārsniedzot EUR 3 000 par katru pakalpojumu

Īstenošanas datums: No dienas, kad Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē publicēts attiecīgā atbrīvojuma pieprasījuma reģistrācijas numurs, un atbilstoši attiecīgajām apropriācijām

Atbalsta shēmas darbības ilgums: Trīs gadi no dienas, kad no Eiropas Komisijas atsūtīts apliecinājums par saņemšanu (atbilstoši attiecīgajām apropriācijām)

Atbalsta mērķi un noteikumi: Atbalstu sniedz, lai veicinātu atsevišķu Mozeles departamenta lauksaimnieciskās ražošanas nozaru pārstrukturēšanu un pasākumu īstenošanu kvalitātes uzlabošanai primārās ražošanas jomā. Atbalstītas tiks iniciatīvas ražošanas uzsākšanai jaunās nozarēs, radot lauku saimniecībām pievienoto vērtību, inovatīvi projekti vai netipisku nozaru attīstības projekti. Daži pasākumi tiks veikti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1857/2006 4. pantu, citi (iepriekš veicot izpēti) — saskaņā ar tās 15. pantu

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Visas Mozeles departamenta lauku saimniecības

Atbildīgās iestādes nosaukums un adrese:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Tīmekļa vietne: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Cita informācija: Lai nodrošinātu, ka tiek stingri ievēroti maksimālie apjomi, kas katram atbalsta veidam noteikti Kopienas tiesību aktos, atbalstu vajadzības gadījumā pārskatīs, samazinot tā apjomu par tādu summu, kāda būs pārējo publisko finansētāju dalība.

Atbalstu varēs saņemt ražotāju grupas, kuras šāda veida atbalstu nav saņēmušas piecos iepriekšējos gados un kuras nokārtojušas visus maksājumus saistībā ar iepriekšējām atbalsta lietām.

Atbalsta numurs: XA 282/08

Dalībvalsts: Francija

Reģions: Département de la Moselle

Atbalsta shēmas nosaukums: Diagnostic-conseil pour optimiser les investissements matériels et réduire les coûts de mécanisation (assistance technique)

Juridiskais pamats: Regulas (EK) Nr. 1857/2006 15. pants

Article L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général de la Moselle du 15 octobre 2007

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi: Nepārsniedzot EUR 68 000, saskaņā ar vajadzībām un atkarībā no pieejamajiem budžeta līdzekļiem

Atbalsta maksimālā intensitāte: 80 % no izdevumiem, nepārsniedzot šādus maksimālos apjomus:

EUR 400 par diagnosticēšanu un padoma sniegšanu attiecībā uz aprīkojumu;

EUR 500 par diagnosticēšanu un padoma sniegšanu attiecībā uz mehanizācijas izmaksu samazināšanu

Īstenošanas datums: No dienas, kad Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē publicēts attiecīgā atbrīvojuma pieprasījuma reģistrācijas numurs, un atbilstoši attiecīgajām apropriācijām

Atbalsta shēmas ilgums: Trīs gadi no dienas, kad no Eiropas Komisijas atsūtīts apliecinājums par saņemšanu (atbilstoši attiecīgajām apropriācijām)

Atbalsta mērķi un noteikumi: Ar diagnosticēšanu, padoma sniegšanu un apmācību atbalstīt lauksaimniekus materiālo ieguldījumu optimizēšanā, palīdzot tiem izdarīt pareizu izvēli jo īpaši dabas resursu aizsardzības un pārvaldības nodrošināšanai.

Tiks ievēroti visi Regulas (EK) Nr. 1857/2006 15. panta noteikumi

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Visi Mozeles departamenta lauksaimniecības uzņēmumi (lauku saimniecības, lauku saimniecību grupas, lauksaimnieciskās ražošanas iekārtu koplietošanas kooperatīvi [CUMA])

Atbildīgās iestādes nosaukums un adrese:

Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Division de l'Environnement et de l'Espace Rural (SAEN)

Hôtel du Département

1, rue du Pont Moreau

BP 11096

F-57036 METZ Cedex 1

Tīmekļa vietne: http://www.cg57.fr/front/go.do?sid=site/environnement_1076429797630/gestion_de_l_espace/agriculture

Cita informācija: Lai nodrošinātu, ka tiek stingri ievēroti maksimālie apjomi, kas katram atbalsta veidam noteikti Kopienas tiesību aktos, atbalstu vajadzības gadījumā pārskatīs, samazinot tā apjomu par tādu summu, kāda būs pārējo publisko finansētāju dalība.

Atbalstu varēs saņemt ražotāju grupas, kuras šāda veida atbalstu nav saņēmušas piecos iepriekšējos gados un kuras nokārtojušas visus maksājumus saistībā ar iepriekšējām atbalsta lietām.

Atbalsta numurs: XA 348/08

Dalībvalsts: Nīderlande

Reģions: Provincie Fryslân

Atbalsta nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Saņēmēja nosaukums:

S. Jelsma, Mienskerwei 2, 9262 SM Suameer, Nederland

Juridiskais pamats: Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslân 2007

Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslân 2007, Hoofdstuk 1.3. Subsidie agrarische bedrijfsverplaatsing (blz 28).

www.fryslan.nl/pmjp (landbouw, Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslan 2007)

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: —

Maksimālais vienreizējs atbalsts: EUR 178 925

Atbalsta maksimālā intensitāte: Subsīdiju piešķir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1857/2006 6. panta 3. un 4. punktu. Tā kā uzņēmums Regulas (EK) Nr. 1857/2006 2. panta 9. punkta izpratnē atrodas mazāk labvēlīgā apgabalā, atbalsta maksimālā intensitāte ir 50 %.

Pārvietošana notiek sabiedrības interesēs, proti, Valsts ekoloģiskā tīkla (EHS) izveides un lauksaimniecības struktūru uzlabošanas kontekstā, un tā nodrošinās lauksaimnieku ar modernākām iekārtām un paaugstinās ražošanas jaudu. Kopējās attaisnotās izmaksas ir EUR 357 850, no kurām 50 % sedz atbalsts. Izmaksas rodas sakarā ar piena dzesēšanas cisternu palielināšanu, ar skābbarības uzglabāšanas plākšņu aizņemto teritoriju un vispārējo uzņēmuma telpu paplašināšanu, kā arī ieviešot modernākas darbarīku uzglabāšanas vietas — modernāku nojumi un plašāku cieto segumu

Īstenošanas datums: 2008. gada 1. novembris vai pēc Komisijas apstiprinātas pieteikuma saņemšanas (ieskaitot identifikācijas numuru)

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Pēdējā iemaksa tiks veikta vēlākais līdz 2010. gada novembrim

Atbalsta mērķis: Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem. Sekundārais mērķis: lauku saimniecības ēku pārvietošana sabiedrības interesēs, proti, Valsts ekoloģiskā tīkla (EHS) izveides un lauksaimniecības struktūru uzlabošanas kontekstā. Tiek izmantota iespēja saskaņā ar 6. pantu pārvietot lauku saimniecības ēkas sabiedrības interesēs, un šīs pārvietošanas rezultātā tiks iegūtas modernākas iekārtas un paaugstināta ražošanas jauda

Attiecīgā (-ās) nozare(-es): Lauksaimniecība

Apakšsektors: Piena lopkopība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Provincie Fryslân (Friesland)

Sneekertrekweg 1

Leeuwarden

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Nederland

Tīmekļa vietne: www.fryslan.nl/regelgevingeuropa

lietotājvārds: europa

parole: regelgeving

Sīkāka informācija par šo atbalstu un mazāk labvēlīgo apgabalu karte ir pieejama tīmekļa vietnē www.fryslan.nl/pmjp (landbouw, Kadersubsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Provincie Fryslan 2007).

Atbalsta numurs: XA 407/08

Dalībvalsts: Apvienotā Karaliste

Reģions: Northern Ireland

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Northern Ireland Fallen Stock Scheme

Juridiskais pamats: Shēma ir brīvprātīga.

Regulā (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam, noteikts, ka dalībvalstis nodrošina atbilstīgus pasākumus, lai dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus iznīcinātu atbilstīgi regulai

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: No 2008. gada 1. decembra līdz 2009. gada 31. martam GBP 240 000.

Kopā: GBP 240 000

Atbalsta maksimālā intensitāte: Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1857/2006 16. panta 1. punkta d) apakšpunktu atbalsta intensitāte transporta izmaksu segšanai ir līdz 100 % no izmaksām par nobeigušos mājlopu liemeņu aizvākšanu no saimniecībām, ko veic apstiprināts līgumdarba izpildītājs.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1857/2006 16. panta 1. punkta d) apakšpunktu atbalsta intensitāte iznīcināšanas izmaksu segšanai ir līdz 75 % no izmaksām par kautķermeņu pārstrādes vai sadedzināšanas izmaksām, ko veic apstiprināts līgumdarba izpildītājs

Īstenošanas datums: 2008. gada 1. decembris vai no dienas, kad shēma publicēta Komisijas tīmekļa vietnē, par noteicošo uzskatot vēlāko datumu

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: 2008. gada 1. decembris vai no dienas, kad shēma publicēta Komisijas tīmekļa vietnē, par noteicošo uzskatot vēlāko datumu. Atbalsta shēmas darbība beidzas 2009. gada 31. martā. Pēdējais pieteikumu iesniegšanas datums ir 2009. gada 31. marts

Atbalsta mērķis: Atbalsta shēmas mērķis ir tāds pats, kā Valsts shēmai nobeigušos dzīvnieku iznīcināšanai [National Fallen Stock Scheme] (Apvienotā Karaliste) XA 168/07, kuras darbība beidzas 2008. gada novembrī, tas ir, nodrošināt valsts atbalstītu brīvprātīgas pieteikšanās sistēmu nobeigušos mājlopu aizvākšanai un iznīcināšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1774/2002. Tomēr šajā jaunajā shēmā paziņotais atbalsta elements paredzēts vienīgi Ziemeļīrijas MVU, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanu, nobeigušos mājlopu aizvākšanai un iznīcināšanai tikai Ziemeļīrijā

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese: Oficiālā par atbalsta shēmu atbildīgā iestāde ir:

Department of Agriculture and Rural Development

Environmental Policy Branch

Room 654

Dundonald House

Upper Newtownards Road

BT4 3SB Belfast

Northern Ireland

Organizācija, kas pārvalda shēmu:

The National Fallen Stock Company Ltd

Stuart House

City Road

PE1 1QF Peterborough

Tīmekļa vietne: http://nfsco.co.uk/news/press-releases/northern-ireland-members/

Cita informācija: Valsts shēmas nobeigušos dzīvnieku iznīcināšanai (Apvienotā Karaliste) XA 168/07 darbība beidzas 2008. gada novembrī. Šobrīd paziņotā shēma attiecas tikai uz MVU Ziemeļīrijā.

Komisija ir aicināta pievērst uzmanību šādai informācijai.

Uzņēmums “National Fallen Stock Company” no Valsts shēmas nobeigušos dzīvnieku iznīcināšanai (Apvienotā Karaliste) XA 168/07 dalībniekiem šobrīd iekasē ikgadējo dalības maksu GBP 28 gadā. Ir ierosināts no 2008. gada 1. decembra iekasēt no dalībniekiem nelielu administratīvo maksu par mēnešiem, kuros tie izmanto shēmu.

Plānots, ka par mainīto Valsts shēmu nobeigušos dzīvnieku iznīcināšanai pārējai AK teritorijai paziņos 2009. gada janvārī.

Papildu un sīkāka informācija par atbilstību shēmai un tās noteikumi atrodami iepriekš minētajā tīmekļa vietnē.


7.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 31/10


Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstiem, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

(2009/C 31/08)

Atbalsta numurs: XA 350/08

Dalībvalsts: Somija

Reģions:

Finland

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon avustaminen

Juridiskais pamats: Valtionavustuslaki (2001/688) 6-8 §

Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta (606/2008)

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Kopējais gada budžets ir EUR 3 miljoni. Atbalsts tiek sniegts 2009.–2013. gadā

Atbalsta maksimālā intensitāte: 100 %

Īstenošanas datums:

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Līdz 2013. gada 31. decembrim

Atbalsta mērķis: Atbalsts tiek piešķirts reģistrētām sabiedriskām asociācijām vai citām valsts sektora iestādēm. Saņēmēji ir lauksaimnieki, kas uzskatāmi par maziem vai vidējiem uzņēmējiem un ir iesaistīti primārajā ražošanā.

Atbalsts tiek sniegts, pamatojoties uz 15. pantu

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): NACE kods:

A1 — Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītās palīgdarbības

I pielikums. Preces

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Tīmekļa vietne: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/tuet/markkinoinnin_kehittaminen.html

Cita informācija: Atbalstu piešķir un administrē Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrija. Atbalsta summa ir EUR 3 miljoni gadā, t. i., laikā no 2009. līdz 2013. gadam (ieskaitot) kopā tiks piešķirti EUR 15 miljoni. Atbalstu var piešķirt lieliem valsts līmeņa lauksaimniecības marketinga un ražošanas attīstības projektiem, kas veicina izpratni par lauksaimniecības produktu kvalitāti, pārtikas produktu kultūru vai veselīgu uzturu un attiecīgās informācijas apmaiņu.

Projekta pasākumi var ietvert marketinga un ražošanas attīstīšanu, piemēram, informācijas sniegšanu, pētījumus, apmācību un konsultāciju pakalpojumus lauksaimniekiem, informācijas apmaiņu starp pārtikas ražotājiem, gadatirgu un izstāžu organizēšanu. Projekta mērķgrupa var būt lauksaimnieki, patērētāji vai pārtikas nozarē iesaistītie, piemēram, profesionālās virtuves, izglītības iestādes, mediji vai uztura speciālisti.

Atbalsts tiek īstenots, bezpeļņas iestādēm izmantojot saņemto atbalstu, lai aktivizētu citas mērķgrupas, piemēram, patērētājus vai lauksaimniekiem izdevīgus projektus. Piemēram, projekts, kurā tiek sniegta informācija par ieguvumiem, ko nodrošina kāda produkta lietošana uzturā, var būt vērsts uz patērētājiem, bet netiešu labumu var gūt arī šī produkta ražotāji, jo šāda informācija var paaugstināt produkta vērtību un līdz ar to netieši paaugstināt arī patēriņu.

Projektos nedrīkst būt norādīta produktu izcelsme, konkrēti produkti vai zīmoli, un tiem jāatbilst Valsts atbalsta likuma prasībām. Šo pasākumu mērķis ir konkurences kropļošanas novēršana.

Atbalsta intensitāte: Atbalsta intensitāti 100 % apmērā saskaņā ar Kopienas noteikumiem ierobežo Somijas Valsts atbalsta likuma 6. pants, kas nosaka, ka pilna apjoma kompensācija ir iespējama tikai tad, ja tā ir attaisnojama un nepieciešama atbalsta mērķu sasniegšanai.

Publicitāte

Publicitātes pasākumi var ietvert, piemēram, sezonālo pārtikas produktu kampaņas un informāciju, kas palielina patērētāju interesi par pārtikas produktiem, kuri uzlabo veselību un dzīves kvalitāti. Turklāt attiecīgās receptes var publicēt elektroniskā kulinārijas grāmatā vai popularizēt plašsaziņas līdzekļos.

Citas aktivitātes var būt, piemēram, īsas sanāksmes, semināri, vizītes un izstādes par aktuālām tēmām, kas saistītas ar lauksaimniecības pārtikas produktu ražošanu un paredzētas žurnālistiem, kas raksta par pārtiku, patērētājiem vai finanšu tēmām, kā arī skolām.

Var izstrādāt arī tīmekļa vietnes un tiešsaistes režīma pētījumu materiālus (tie var būt arī drukātā formā), sniedzot informāciju, piemēram, par medus ražošanu, apstrādi, īpašībām un lietošanu.

“Medmāsu kampaņas” mērķis ir medmāsu un vecāku zināšanu uzlabošana par labu uzturu, kā arī uztura kultūras uzlabošana ģimenēs ar bērniem, nodrošinot informāciju un iespējas, veicinot pārtikas izvēli, kas uzlabo veselību un dzīves kvalitāti.

Skolu ēdnīcas un līdzīgas ēdināšanas iestādes var sniegt informāciju par bioloģisko produktu lietošanu uzturā. Publicitātes pasākumi var ietvert arī dažādus pētījumus, piemēram, stratēģisko darbu, marketinga izpēti vai mācību vizītes.

Apmācība

Lauksaimnieku apmācība ietver apmācību sēņu un ogu vākšanā un, piemēram, eksāmenu par diviem līdz četriem augiem vai sēnēm vienā reizē; lauksaimnieki, kas veiksmīgi nokārto eksāmenu, saņem attiecīgu ierakstu savā “sēņu un ogu vākšanas kartē”. Sēņu un ogu vākšanas kursus var organizēt tikai tajos gada periodos, kad pētāmie produkti ir pieejami brīvā dabā.

Lauksaimniekiem ir nepieciešama informācija, piemēram, par bioloģisko produktu īpašībām, lai spētu attīstīt to ražošanu. Šajā nolūkā tiks organizēta apmācība sadarbībā ar nozares iestādēm.

Informācijas apmaiņa

Informācijas apmaiņas pasākumi var būt gadatirgi, prezentācijas, konkursi vai citas aktivitātes, kas sekmē informācijas apmaiņu starp pārtikas ražotājiem un iesaisti šajā nozarē.

Konsultācijas

Atbalstu var piešķirt arī lauksaimnieku konsultāciju pakalpojumu sniedzējiem.

Atbalsta numurs: XA 353/08

Dalībvalsts: Somija

Reģions: Visa valsts

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittäminen

Juridiskais pamats: Valtionavustuslaki (688/2001), Valtioneuvoston asetus elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta (638/2008)

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie ikgadējie izdevumi: EUR 1,2 miljoni gadā. Atbalsts tiek sniegts 2009.–2013. gadā

Atbalsta maksimālā intensitāte: Atbalsta intensitāti 100 % apmērā saskaņā ar Kopienas noteikumiem ierobežo Somijas Valsts atbalsta likuma 6. pants, kas nosaka, ka pilna apjoma kompensācija ir iespējama tikai tad, ja tā ir attaisnojama un nepieciešama atbalsta mērķu sasniegšanai

Īstenošanas datums:

Atbalsta shēmas ilgums: Līdz 2013. gada 31. decembrim

Atbalsta mērķis: Atbalsts tiek piešķirts reģistrētām sabiedriskām asociācijām un organizācijām, valsts iestādēm vai citām sabiedriskā sektora iestādēm. Saņēmēji ir lauksaimnieki, kas uzskatāmi par maziem vai vidējiem uzņēmējiem un ir iesaistīti primārajā ražošanā.

Atbalsta shēmu nosaka Regulas (EK) Nr. 1857/2006 15. panta 2. punkta a), c), d) un e) apakšpunkts

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): NACE kods:

A1 — Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītās palīgdarbības

I pielikums. Preces

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Tīmekļa vietne: http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/hankkeet/index.php

www.finlex.fi

Cita informācija: Atbalstu piešķir un administrē Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrija. Atbalsta summa ir EUR 1,2 miljoni gadā, t. i., laikā no 2009. līdz 2013. gadam (ieskaitot) kopā tiks piešķirti EUR 6 miljoni. Atbalstu var piešķirt dalībvalstī īstenotiem attīstības projektiem, ar kuriem tiek īstenota Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrijā saskaņotā pārtikas stratēģija. Projektiem jāuzlabo pārtikas nozares konkurētspēja, jāstiprina sociālā atbildība (tostarp izsekojamības sistēmu attīstība un atbilstība ētikas normām) un jāuzlabo patērētāju izpratne par pārtikas nozarē notiekošajām aktivitātēm.

Projektu iespējams īstenot pasākumu veidā, lai uzlabotu lauksaimniecības pārtikas produktu vai attiecīgo darbību kvalitāti vai lai sekmētu lauksaimniecības pārtikas produktu vērtības ķēdes, piemēram, informācijas sniegšanu, pētījumus, lauksaimniecības produktu ražotāju konsultēšanu vai informācijas apmaiņas organizēšanu starp lauksaimniecības pārtikas produktu nozares pārstāvjiem. Projekta mērķgrupa var būt lauksaimniecības produktu ražotāji, patērētāji vai pārtikas nozarē iesaistītie, piemēram, profesionālās virtuves, izglītības iestādes, mediji un uztura speciālisti. Saņēmēji ir lauksaimnieki, kas uzskatāmi par maziem vai vidējiem uzņēmējiem un ir iesaistīti primārajā ražošanā.

Atbalsta sistēma tiek īstenota, saņēmējiem (reģistrētām asociācijām un organizācijām, pētniecības institūtiem, valsts iestādēm vai citām sabiedriskām iestādēm) izmantojot sniegto atbalstu, lai īstenotu nacionālos projektus, no kuriem labumu nereti gūst visa pārtikas ķēde. Piemēram, projekti, kas popularizē pasākumus, kuru mērķis ir noteiktas ražošanas nozares produkta kvalitātes uzlabošana, var būt orientēti uz patērētājiem. Līdztekus patērētājiem, šāds projekts var radīt netiešu labumu arī lauksaimniekiem, kas ražo attiecīgo produktu. Sniegtā informācija var palielināt uzticēšanos ražošanas procesam un produktam, vienlaikus paaugstinot produkta vērtību un līdz ar to palielinot tā noietu.

Projektos nedrīkst būt norādīta produktu izcelsme, konkrēti produkti vai zīmoli, un tiem jāatbilst Valsts atbalsta likuma prasībām. Šo pasākumu mērķis ir konkurences kropļošanas novēršana.

Atbalsta intensitāti 100 % apmērā saskaņā ar Kopienas noteikumiem ierobežo Somijas Valsts atbalsta likuma 6. pants, kas nosaka, ka pilna apjoma kompensācija ir iespējama tikai tad, ja tā ir attaisnojama un nepieciešama atbalsta mērķu sasniegšanai.

Publicitāte

Publicitātes pasākumos nedrīkst iekļaut reklāmu.

Publicitātes pasākumi var ietvert šādas aktivitātes:

publikācijas presē un paziņojumus presei (piemēram, par jaunām iespējām nodrošināt mājdzīvnieku labturību vai par elektroniskām datu apmaiņas sistēmām lauksaimniecības produktu ražošanas uzraudzībai);

īsas sanāksmes, seminārus, vizītes un izstādes par aktuālām tēmām, kas saistītas ar lauksaimniecības pārtikas produktu ražošanu un paredzētas žurnālistiem, kas raksta par pārtiku, patērētājiem vai finanšu tēmām, kā arī skolām;

tīmekļa vietņu izveidi un tiešsaistes režīma pētījumu materiālus, kas var būt sagatavoti arī drukātā formā (piemēram, ogošanas higiēnas prasības, nodrošināšana, lai graudaugi būtu brīvi no slimībām, dzīvnieku labturības noteikumi, lauksaimniecība saskaņā ar ilgtspējīgu attīstību vai patērētāju tiesības un cerības);

publicitātes pasākumi profesionālajām virtuvēm (skolu ēdnīcām vai līdzīgām ēdināšanas iestādēm), piemēram, par jautājumiem, kas saistīti ar vietējā ražojuma produktu iegādi.

Publicitātes pasākumi var ietvert arī dažādus pētījumus, piemēram, stratēģisko darbu, marketinga izpēti vai mācību vizītes.

Apmācība

Lauksaimniecības produktu ražotāju apmācība var ietvert, piemēram, ogotāju apmācību, iepazīstinot viņus ar labu higiēnas praksi ogu vākšanā un pārvadāšanā. Apmācība var ietvert arī dzīvnieku veselības pārbaudi un elektronisko uzskaiti.

Informācijas apmaiņa

Informācijas apmaiņas pasākumi var būt gadatirgi, prezentācijas, konkursi vai citas aktivitātes, kas sekmē informācija apmaiņu starp pārtikas ražotājiem un iesaisti šajā nozarē.

Konsultācijas

Atbalstu var piešķirt arī lauksaimnieku produktu ražotāju konsultāciju pakalpojumu sniedzējiem.

Atbalsta numurs: XA 398/08

Dalībvalsts: Apvienotā Karaliste

Reģions: North-East England

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Living North Pennines

Juridiskais pamats: National Heritage Act (1980)

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: GBP 76 508

Atbalsta maksimālā intensitāte: Atbalsta intensitāte ir līdz 100 %. Atbalstu piemēro faktiskajām izmaksām attiecībā uz ieguldījumiem vai kapitālieguldījumiem, kuru mērķis ir saglabāt ar ražošanu nesaistītus kultūrvēsturiskus objektus, kas atrodas lauku saimniecību teritorijās. Atbalsts tiks izmaksāts saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1857/2006 5. panta 2. punktu

Īstenošanas datums: Atbalsta shēma sāks darboties no 2008. gada 28. novembra vai no dienas, kad Eiropas Komisija publicē shēmu, par noteicošo uzskatot vēlāko datumu

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: Atbalsta shēma sāks darboties no 2008. gada 28. novembra vai no dienas, kad Eiropas Komisija publicē shēmu, par noteicošo uzskatot vēlāko datumu. Tās darbība beigsies 2010. gada 31. decembrī. Pēdējais maksājums tiks veikts 2010. gada 31. decembrī

Atbalsta mērķis: Atbalsts paredzēts kapitālieguldījumiem, kuru mērķis ir saglabāt ar ražošanu nesaistītus kultūrvēsturiskus objektus, kas atrodas lauku saimniecību teritorijās. Veicamie darbi ietver ēkas sienu restaurēšanu, veicot ēkas remontu, aizdarot šuves un nostiprinot balstus, lai novērstu ēkas sabrukšanu. Tas ir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1857/2006 5. panta 2. punktu

Attiecīgā(-s) nozare(-s): Lauksaimniecība — lauku saimniecību klasificē kā MVU, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1857/2006 2. panta 5. punktā

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Heritage Lottery Fund

St Nicholas Building

St Nicholas Street

NE1 1RF Newcastle Upon Tyne

United Kingdom

Oficiālā par atbalsta shēmu atbildīgā iestāde:

Durham County Council

County Hall

DH1 5UL Durham

United Kingdom

Organizācija, kas pārvalda shēmu:

The North Pennines AONB Partnership

Weardale Business Centre

The Old Co-op Building

1 Martin Street

Stanhope

DL13 2UY County Durham

United Kingdom

Tīmekļa vietne: http://www.northpennines.org.uk/getmedia.cfm?mediaid=11391

Cita informācija: Papildu un sīkāka informācija par atbilstību shēmai un tās noteikumi atrodami iepriekš minētajā tīmekļa vietnē.


7.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 31/14


Komisijas paziņojums saskaņā ar 16. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā

Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības attiecībā uz regulārajiem gaisa pārvadājumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/C 31/09)

Dalībvalsts

Spānija

Attiecīgais maršruts

Canary Islands/Kanāriju salas (Gran Canaria- Tenerife ziemeļu un dienvidu daļa, Gran CanariaFuerte Ventura, Lanzarote, El Hierro, Tenerife Noth and SouthLa Gomera- La Palma, La PalmaLanzarote)

Datums, kad stājas spēkā sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības

Šā paziņojuma publicēšanas diena

Adrese, kurā bez maksas var saņemt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību tekstu un visu attiecīgo informāciju un/vai dokumentus

Dirección General de Aviación Civil

Sudireción General de Transporte Aéreo

Area de Explotación

Tel.: (34-91) 59 77 505

Fax (34-91) 59 78 643

E-mail: mmederos@fomento.es


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Komisija

7.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 31/15


Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2009. gadā — Sagatavošanas darbība “MEDIA International”

(2009/C 31/10)

1.   Mērķi un apraksts

Sagatavošanas darbība “MEDIA International” paredzēta, lai izpētītu un pārbaudītu sadarbības pasākumus starp Eiropas un trešo valstu kinomāksliniekiem. Tā aptver šādas jomas:

atbalsts apmācībai;

atbalsts izplatīšanai;

atbalsts popularizēšanai;

atbalsts kinomākslas tīklu izveidei;

atbalsts pieaugošām skatītāju prasībām.

Saskaņā ar sagatavošanās darbības “MEDIA International” 2009. gada darba programmu Komisija uzaicina pretendentus iesniegt priekšlikumus.

2.   Tiesīgie pretendenti

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attiecas uz juridiskām personām 27 ES dalībvalstīs un visās trešās valstīs. Īpašie nosacījumi ir izklāstīti sagatavošanās darbības “MEDIA International” 2009. gada darba programmā.

3.   Projektu budžets

Maksimālā summa, ko var piešķirt saskaņā ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, ir 4,96 miljoni euro.

Komisijas finansiālais atbalsts nedrīkst pārsniegt 50 %, 75 % vai 80 % no kopējiem attaisnotajiem izdevumiem atkarībā no darbības rakstura.

Finansiālais ieguldījums būs piešķīrums.

4.   Vērtēšanas un atlases kārtība

Komisija izvērtēs saņemtos priekšlikumus, piesaistot neatkarīgus ekspertus. Vērtēšanas kritēriji ir noteikti sagatavošanās darbības “MEDIA International” 2009. gada darba programmā. Vērtēšanā atlasītos priekšlikumus sarindos pēc to kvalitātes.

Vērtēšanas process attiecībā uz pieteikumiem Komisijas piešķīrumu saņemšanai ir noteikts Finanšu regulā, kas piemērojama Eiropas Kopienu kopbudžetam (1).

5.   Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Pieteikumi jāiesūta ne vēlāk kā 2009. gada 2. jūnijā uz šādu adresi:

Ms Aviva Silver

European Commission

Directorate-General Information Society and Media

Directorate A — Audiovisual, Media and Internet

Unit A2 — MEDIA programme and media literacy

Office BU33 02/005

B-1049 Brussels

6.   Pilnīga informācija

Uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus pilns teksts, kā arī sagatavošanās darbības “MEDIA International” 2009. gada darba programma, pieteikuma veidlapas un vadlīnijas pretendentiem ir pieejamas šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/media

Pieteikumiem jāatbilst visām prasībām uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, un tos iesniedz, aizpildot norādīto veidlapu.


(1)  Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.).


7.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 31/17


MEDIA 2007 — IZSTRĀDE, IZPLATĪŠANA, POPULARIZĒŠANA UN APMĀCĪBA

Aicinājums iesniegt piekšlikumus — EACEA/36/08

Eiropas studentu un pasniedzēju kontaktu dibināšanas un mobilitātes atbalsts

(2009/C 31/11)

1.   Mērķi un apraksts

Šim paziņojumam par aicinājumu iesniegt priekšlikumus pamatā ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra Lēmums Nr. 1718/2006/EK par atbalsta programmas īstenošanu Eiropas audiovizuālajā nozarē (MEDIA 2007).

Viens no programmas mērķiem ir apmaiņas un sadarbības veicināšana, atbalstot kontaktu dibināšanu starp Eiropas profesionāļiem apmācību jomā, it īpaši starp augstākās izglītības iestādēm, apmācību organizācijām un audiovizuālajā nozarē iesaistītajiem partneriem, kā arī Eiropas studentu un pasniedzēju mobilitātes veicināšana.

2.   Pretendenti, kam ir tiesības piedalīties programmā

Šis paziņojums ir attiecināms uz Viseiropas augstākās izglītības iestāžu, apmācību organizāciju un audiovizuālajā nozarē iesaistīto partneru konsorcijiem, kuru darbība sniedz ieguldījumu Padomes Lēmumā norādīto MEDIA programmas mērķu sasniegšanā.

Pieteikumu iesniedzējiem jābūt reģistrētiem vienā no šīm valstīm:

27 Eiropas Savienības dalībvalstis;

EBTA valstis, Šveice un Horvātija.

3.   Atbilstīgās darbības

Šādas darbības un to aktivitātes, kas notiek MEDIA valstīs, ir uzskatāmas par atbilstīgām.

Darbības, kuru mērķis ir topošo audiovizuālās nozares profesionāļu spēju attīstīšana, lai izprastu un integrētu Eiropas dimensiju viņu darbā, pilnveidojot pieredzi un zināšanas šādās jomās:

ekonomikas, finanšu un komercdarbības pārvaldības apguve;

jauno audiovizuālo tehnoloģiju apguve;

scenāriju sagatavošanas apguve.

Darbības ilgums (t. i., izmaksu attiecināmības ilgums) ir 12 mēneši (bet ne vairāk kā 18 mēneši, ja šāds termiņa pagarinājums ir pamatots).

Darbības ir īstenojamas laikā no 2009. gada 1. septembra līdz 2011. gada 30. jūnijam.

4.   Piešķiršanas kritēriji

Pretendentiem, kam ir tiesības piedalīties programmā, tiek piešķirts noteikts punktu skaits no 100 iespējamiem, ņemot vērā šādu svērumu:

darbības satura kvalitāte (20 punkti);

projekta vadība (20 punkti);

konsorcija kvalitāte (20 punkti);

Eiropas dimensija (20 punkti);

ietekme (20 punkts).

5.   Budžets

Kopējais pieejamais budžets ir EUR 1 900 000.

Finansiālo atbalstu piešķir subsīdijas formā. Komisijas piešķirtais finansiālais atbalsts nedrīkst pārsniegt 50 % vai 75 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Aģentūra patur tiesības nepiešķirt visus pieejamos finanšu resursus.

6.   Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Pieteikumi iesniedzami izpildaģentūrā (EACEA) ne vēlāk kā līdz 2009. gada 27. martam, nosūtot pieteikumu uz šādu adresi:

Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA)

Call for proposals EACEA 36/2008/“MEDIA Support for the networking and mobility of students and trainers in Europe”

Mr Constantin Daskalakis

BOUR 03/30

Avenue du Bourget 1

B-1140 Brussels

Tiek pieņemti tikai pieteikumi, kas iesniegti uz oficiālās pieteikuma veidlapas, kurus parakstījusi persona, kas ir tiesīga uzņemties juridiskas saistības pieteikuma iesniedzējas organizācijas vārdā.

Pieteikumi, kas nosūtīti pa faksu vai e-pastu, tiek noraidīti.

7.   Pilna informācija

Pilns norādījumu teksts un pieteikuma veidlapas ir atrodami šādā interneta adresē:

http://ec.europa.eu/information_society/media/exhibit/index_en.htm

Pieteikumiem jāatbilst visiem norādījumiem, tie ir iesniedzami uz attiecīgajām veidlapām, ietverot visu informāciju un pielikumus, kas norādīti aicinājuma pilnajā tekstā.


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Komisija

7.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 31/19


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/C 31/12)

1.

Komisija 2009. gada 30. janvārī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), kuras rezultātā uzņēmums Atlantia S.p.A. (Itālija) un uzņēmums Acciona (Spānija) Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār daļu no uzņēmuma Itínere (Spānija).

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

uzņēmums Atlantia: maksas automaģistrāles Itālijā un ārvalstīs;

uzņēmums Acciona: infrastruktūras, enerģētikas, ūdensapgādes un koncesijas pakalpojumi;

uzņēmums Itínere: aktīvi, uz kuriem attiecas paziņojums, ir maksas automaģistrāles Čīlē.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienās pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp.


7.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 31/20


Nīderlandes Karalistes ekonomikas ministra paziņojums atbilstīgi 3. panta 2. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei

(2009/C 31/13)

Nīderlandes Karalistes ekonomikas ministrs paziņo, ka ir saņemts pieteikums atļaujai veikt ogļūdeņražu ieguvi.

Apgabals, uz kuru attiecas pieteikums, atrodas Ziemeļbrabantes provincē, un tā robežas ir šādas.

a)

Taisna līnija no punkta P caur punktu A līdz šīs līnijas krustpunktam ar līniju, kas iet pa Amer upes vidu, punkta B tuvumā;

b)

Līnija, kas iet pa Amer upes vidu un pēc tam pa Bergsche Maas upi no a) apakšpunktā norādītā krustpunkta līdz punktam C, kas atrodas Bergsche Maas upes vidū;

c)

Taisna līnija starp punktu pāriem C-D un D-E;

d)

Taisna līnija no punkta E caur punktu F līdz šīs līnijas krustpunktam ar līniju, kas iet pa Bergsche Maas upes vidu, punkta F tuvumā;

e)

Līnija, kas iet pa Bergsche Maas upes vidu, no d) apakšpunktā minētā krustpunkta līdz punktam, kurā šī līnija šķērso koordinātas x = 137100.00 līniju, punkta G tuvumā;

f)

Provinču robeža starp Helderlandi un Ziemeļbrabanti no e) apakšpunktā minētā krustpunkta līdz krustpunktam ar līniju no punkta J caur punktu I, punkta H tuvumā;

g)

Taisna līnija no f) apakšpunktā minētā krustpunkta līdz punktam I;

h)

Taisna līnija no punkta I caur punktu J līdz krustpunktam ar līniju starp punktiem ar koordinātām x = 164000.00, y = 421000.00 en x = 189000.00, y = 373000.00, punkta K tuvumā;

i)

Taisna līnija no h) apakšpunktā minētā krustpunkta līdz punktam, kurā taisna līnija no punkta N caur punktu M krustojas ar līniju caur punktiem ar koordinātām x = 164000.00, y = 421000.00 en x = 189000.00, y = 373000.00, punkta L tuvumā;

j.

Taisna līnija no i) apakšpunktā minētā krustpunkta līdz punktam M;

k.

Taisna līnija starp punktu pāriem M-N, N-O un O-P;

Minēto punktu koordinātas ir šādas.

Punkts

X

Y

A

115338.00

413290.00

B

115338.00

413678.55

C

120700.00

414650.00

D

120000.00

418500.00

E

135000.00

418500.00

F

136200.28

416299.48

G

137100.00

416580.00

H

153173.00

419368.00

I

153329.00

419368.00

J

162400.00

419368.00

K

164850.00

419368.00

L

187645.83

375600.00

M

186939.00

375600.00

N

151430.00

375600.00

O

130074.00

390264.00

P

115338.00

390264.00

Daļa no iepriekš aprakstītā apgabala nav apgabals, kuru norobežo šādi punkti un taisnas līnijas starp tiem:

Punkts

X

Y

1

130074.00

416300.00

2

130074.00

416300.00

3

130074.00

393000.00

4

130074.00

393000.00

Koordinātas ir norādītas saskaņā ar Rijksdriehoeksmeting (RD) sistēmu.

Saskaņā ar šo robežu aprakstu attiecīgā teritorija ir 2 026 km2.

Ekonomikas ministrs ar šo aicina iesniegt konkurējošus pieteikumus atļaujai veikt ogļūdeņražu meklēšanu apgabalā, ko ierobežo minētie punkti un koordinātas, norādot uz iepriekš minētās direktīvas ievaddaļu un Likuma par derīgo izrakteņu ieguvi (MijnbouwwetStaatsblad 2002., Nr. 542) 15. pantu.

Par atļauju izsniegšanu atbildīgā iestāde ir Ekonomikas ministrija. Kritēriji, noteikumi un prasības, kuras paredzētas minētās direktīvas 5. panta 1. un 2. punktā un 6. panta 2. punktā, ir iekļauti Likumā par derīgo izrakteņu ieguvi (MijnbouwwetStaatsblad 2002., Nr. 542).

Pieteikumus var iesniegt 13 nedēļu laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, nosūtot tos Ekonomikas ministrijai uz šādu adresi:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP A/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Nederland

Pēc minētā termiņa beigām saņemtie pieteikumi netiks izskatīti.

Lēmumu par pieteikumiem pieņem divpadsmit mēnešu laikā pēc minētā termiņa beigām.

Sīkāku informāciju iespējams saņemt no E.J. Hoppel, zvanot pa tālruņa numuru: (31-70) 379 77 62.


7.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 31/s3


PIEZĪME LASĪTĀJAM

Iestādes ir nolēmušas savos tekstos turpmāk nenorādīt jaunākos tiesību aktu grozījumus.

Ja vien nav noteikts citādi, par tiesību aktiem, kuri ir norādīti šeit publicētajos tekstos, uzskatāmi tiesību akti to spēkā esošajā redakcijā.