ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 318

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 12. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Revīzijas palāta

2008/C 318/01

Ārējā revidenta ziņojums par Revīzijas palātas 2007. finanšu gada pārskatiem

1

 

2008/C 318/02

Piezīme lasītājam (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

LV

 


IV Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

Revīzijas palāta

12.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 318/1


ĀRĒJĀ REVIDENTA ZIŅOJUMS PAR REVĪZIJAS PALĀTAS 2007. FINANŠU GADA PĀRSKATIEM

(2008/C 318/01)

PIEZĪME LASĪTĀJIEM

Neskarot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 248. pantu, ar kuru Revīzijas palātai uzticēts revidēt visus Kopienas ieņēmumus un izdevumus, kā arī neskarot tā paša līguma 276. pantu, ar kuru reglamentē budžeta izpildes apstiprināšanu, Revīzijas palāta kopš 1987. finanšu gada slēgšanas katru gadu lūdz ārējo revidentu revidēt tās ieņēmumu un izdevumu pārskatus.

Revīzijas palātas ārējā revidenta ziņojumus par Palātas pārskatiem no 1987. līdz 1991. finanšu gadam iesniedza vienīgi Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejas priekšsēdētājam.

Saskaņā ar Revīzijas palātas Kolēģijas 1993. gada 8. jūlija sanāksmes lēmumu ārējā revidenta ziņojumus kopš 1992. finanšu gada publicē arī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Revīzijas palātas vārdā –

Eiropas Revīzijas palātas ģenerālsekretārs

Michel HERVÉ


REVIDĒTIE FINANŠU PĀRSKATI PAR 2007. GADA 31. DECEMBRĪ SLĒGTO GADU

SATURS

Ārējā revidenta ziņojums

Bilance

Pārskats par saimnieciskās darbības rezultātu

Naudas plūsmas pārskats

Pārskats par tīro aktīvu izmaiņām

Grāmatvedības metodes un finanšu pārskatu piezīmes

1.

Grāmatvedības noteikumi un pārskatu sagatavošana

2.

Nozīmīgas grāmatvedības metodes un finanšu pārskatu sagatavošana

3.

Bilances piezīmes

4.

Piezīmes pārskatam par saimnieciskās darbības rezultātu

5.

Ārpusbilances saistības

Neatkarīgais ticamības ziņojums

Ārējā revidenta ziņojums

Eiropas Revīzijas

palātas vadībai

Mēs revidējām pievienotos Eiropas Revīzijas palātas pārskatus, kas ietver 2007. gada 31. decembra bilanci, pārskatu par saimnieciskās darbības rezultātu, pārskatu par tīro aktīvu izmaiņām un naudas plūsmas pārskatu minētajā datumā slēgtajam finanšu gadam un kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citas paskaidrojošas piezīmes.

Revīzijas palātas vadības atbildība par finanšu pārskatiem

Eiropas Revīzijas palātas vadība atbild par šo finanšu pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu, ievērojot Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002, Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību minētajai Padomes regulai, un Eiropas Revīzijas palātas grāmatvedības noteikumus. Šajos pienākumos ietilpst iekšējās kontroles koncepcijas izstrāde, ieviešana un pārraudzība, kas ir svarīga finanšu pārskatu sagatavošanai un patiesam izklāstam un nesatur būtiski nepatiesu informāciju vai nu krāpšanas, vai kļūdu rezultātā, kā arī atbilstīgu grāmatvedības metožu izvēle un piemērošana un apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu formulēšana.

Revidenta atbildība

Mūsu pienākums ir, pamatojoties uz savu revīzijas darbu, sniegt atzinumu par šiem finanšu pārskatiem. Revīziju veicām atbilstīgi Starptautiskajiem revīzijas standartiem, ko pieņēmis Institut des Réviseurs d’Entreprises. Atbilstīgi šiem standartiem mums jāievēro ētikas normas un jāplāno un jāveic revīzija, lai iegūtu pamatotu pārliecību par to, ka finanšu pārskati nesatur būtiski nepatiesu informāciju.

Revīzija ietver procedūras, kas paredzētas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatos norādītām summām un informāciju. Procedūru izvēle ir revidenta ziņā, tāpat kā riska novērtējums par to, vai finanšu pārskatos krāpšanas vai kļūdu rezultātā nav iekļauta būtiski nepatiesa informācija. Novērtējot risku, revidents ņem vērā revidējamajā vienībā pastāvošo iekšējo kontroli, kas attiecas uz finanšu pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu, lai izstrādātu apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis nolūkā sniegt atzinumu par minētās iekšējās kontroles efektivitāti.

Revīzija ietver arī novērtējumu par piemēroto grāmatvedības metožu atbilstīgumu un par Eiropas Revīzijas palātas vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī novērtējumu par finanšu pārskatu vispārējo izklāstu.

Uzskatām, ka gūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un piemēroti mūsu atzinuma pamatošanai.

Atzinums

Uzskatām, ka šie finanšu pārskati sniedz patiesu priekšstatu par Eiropas Revīzijas palātas finanšu stāvokli 2007. gada 31. decembrī, kā arī par tās finanšu izpildi un naudas plūsmām minētajā datumā slēgtajā finanšu gadā, ievērojot Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002, Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību minētajai Padomes regulai, un Eiropas Revīzijas palātas grāmatvedības noteikumus.

Luksemburgā, 2008. gada 1. jūlijā

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.

Réviseur d’entreprises

pārstāve

Marianne WEYDERT

 

Bilance 2007. gada 31. decembrī

Piezīmes pielikumā ir šo finanšu pārskatu daļa.

(EUR)

Aktīvi

Piezīme

2007. gada 31. decembrī

2006. gada 31. decembrī

Nemateriālie pamatlīdzekļi

 

209 449

591 516

Materiālie pamatlīdzekļi

3.1.

33 283 667

35 620 496

Īstermiņa debitoru parādi

 

550

74

Ilgtermiņa aktīvi kopā

 

33 493 666

36 212 086

Īstermiņa debitoru parādi

3.2.

1 679 772

1 992 778

Nauda un tās ekvivalenti

3.3.

2 012 791

1 807 092

Ilgtermiņa aktīvi kopā

 

3 692 563

3 799 870

Aktīvi kopā

 

37 186 229

40 011 956


(EUR)

Pasīvi

Piezīme

2007. gada 31. decembrī

2006. gada 31. decembrī

Kapitāls

 

–13 098 711

–11 418 315

Uzkrātais deficīts

 

–11 418 315

–11 450 318

Gada saimnieciskās darbības rezultāts –peļņa+/zaudējumi–

 

–1 680 396

32 003

Darbinieku pabalsti

3.4.

41 867 460

44 146 971

Citas ilgtermiņa saistības

3.5.

175 000

201 995

Ilgtermiņa saistības kopā

 

42 042 460

44 348 966

Uzkrājumi riskiem un maksājumiem

3.6.

1 927 531

2 008 320

Parādi kreditoriem

3.7.

6 314 949

5 072 985

Īstermiņa saistības kopā

 

8 242 480

7 081 305

Pasīvi kopā

 

37 186 229

40 011 956

Pārskats par saimnieciskās darbības rezultātu 2007. gada 31. decembrī slēgtajā gadā

(EUR)

 

Piezīme

2007

2006

Līdzekļi, ko Komisija pārskaita citām iestādēm

4.1.

90 474 401

82 296 774

Ieņēmumi no administratīvām darbībām

4.2.

16 339 509

15 907 326

Citi darbības ieņēmumi

4.3.

210 887

355 529

Darbības ieņēmumi kopā

 

107 024 797

98 559 628

Administratīvie izdevumi

 

– 109 022 598

–99 847 625

Personāla izdevumi

4.4.

–84 209 144

–78 717 811

Ar pamatlīdzekļiem saistītie izdevumi

3.1. un 4.5.

–3 426 683

–3 637 514

Citi administratīvie izdevumi

4.6.

–21 386 771

–17 492 300

Darbības izdevumi

 

–32 486

–19 493

Darbības izdevumi kopā

 

– 109 055 084

–99 867 118

Atlikums/(deficīts) no pamatdarbībām

 

–2 030 287

–1 307 490

Finanšu ieņēmumi

4.7.

105 517

80 199

Finanšu izdevumi

4.8.

–15 096

–15 025

Izmaiņas pensijās (– izdevumi, + ieņēmumi)

3.4. un 4.9.

259 470

1 274 319

Atlikums/(deficīts) no citām darbībām

 

349 891

1 339 493

Gada saimnieciskās darbības rezultāts

 

–1 680 396

32 003

Piezīmes pielikumā ir šo finanšu pārskatu daļa.


Naudas plūsmas pārskats par 2007. gada 31. decembrī slēgto gadu

(EUR)

 

2007

2006

Naudas plūsmas no parastām darbībām

Atlikums/(deficīts) no parastām darbībām

–1 680 396

32 003

Pamatdarbības – pielāgojumi

Amortizācija (nemateriālie pamatlīdzekļi) (+)

55 323

268 240

Nolietojums (materiālie pamatlīdzekļi) (+)1632

3 321 950

2 440 049

Palielinājums/(samazinājums) uzkrājumos riskiem un saistībām

–80 789

–23 290

(Palielinājums)/samazinājums ilgtermiņa debitoru parādos

– 475

(Palielinājums)/samazinājums īstermiņa debitoru parādos

309 862

769 309

(Palielinājums)/samazinājums maksājumos EK struktūrām

3 144

15 444

Palielinājums/(samazinājums) citās ilgtermiņa saistībās

–26 995

26 995

Palielinājums/(samazinājums) parādos kreditoriem

1 192 756

378 360

Palielinājums/(samazinājums) saistībās attiecībā uz konsolidēto EK

49 208

–1 010 845

(Peļņa)/zaudējumi no īpašuma, iekārtu un aprīkojuma pārdošanas

666 205

Naudas plūsma (neto) no pamatdarbības

3 809 793

2 896 265

Naudas plūsmas no ieguldījumu darbībām

Materiālo un nemateriālo pamatlīdzekļu iegāde (–)

–1 362 613

–1 314 108

Ieņēmumi no materiālajiem un nemateriālajiem pamatlīdzekļiem (+)

38 030

925 007

Naudas plūsma (neto) no ieguldījumu darbībām

–1 324 583

– 389 101

Palielinājums/(samazinājums) darbinieku pabalstos

–2 279 511

–3 546 954

Naudas un tās ekvivalentu (neto) palielinājums/(samazinājums)

205 699

–1 039 790

Nauda un tās ekvivalenti finanšu gada sākumā

1 807 092

2 846 882

Nauda un tās ekvivalenti finanšu gada beigās

2 012 791

1 807 092

Piezīmes pielikumā ir šo finanšu pārskatu daļa.


Pārskats par tīro aktīvu izmaiņām par 2007. gada 31. decembrī slēgto gadu

(EUR)

Kapitāls

Uzkrātais deficīts

Gada saimnieciskās darbības rezultāts

Kapitāls kopā

Bilance 2006. gada 31. decembrī

–11 450 318

32 003

–11 418 315

Iepriekšējā gada saimnieciskās darbības rezultāta iedalījums

32 003

–32 003

Gada saimnieciskās darbības rezultāts

–1 680 396

–1 680 396

Bilance 2007. gada 31. decembrī

–11 418 315

–1 680 396

–13 098 711

Piezīmes pielikumā ir šo finanšu pārskatu daļa.

GRĀMATVEDĪBAS METODES UN FINANŠU PĀRSKATU PIEZĪMES

1.   Grāmatvedības noteikumi un pārskatu sagatavošana

Eiropas Revīzijas palātu (turpmāk tekstā – “Palāta”) izveidoja ar Briseles līgumu 1975. gada 22. jūlijā, bet 1977. gada oktobrī tā sāka darbu kā Kopienas ārējās revīzijas struktūra, kura atrodas Luksemburgā.

Eiropas Revīzijas palāta ir ES iestāde, kas ar Līgumu izveidota ES finanšu revīzijas veikšanai. Pildot ES ārējās revīzijas pienākumus, Palāta sekmē ES finanšu labāku pārvaldību un darbojas kā neatkarīga Eiropas Savienības pilsoņu finansiālo interešu aizstāve.

Palāta veic revīzijas, kurās vērtē ES finanšu līdzekļu iekasēšanu un tēriņus. Tā pārbauda, vai finanšu darījumi ir pareizi iegrāmatoti un atspoguļoti, likumīgi un pareizi veikti un pārvaldīti tā, lai nodrošinātu ekonomiju, efektivitāti un produktivitāti. Revīziju rezultātus Palāta izklāsta skaidros, būtiskos un objektīvos ziņojumos un pārskatos. Tā sniedz arī atzinumus jautājumos par finanšu pārvaldību.

Palāta veicina pārskatatbildību un pārredzamību, palīdz Eiropas Parlamentam un Padomei pārraudzīt ES budžeta izpildi, īpaši budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras laikā.

Palātas finanšu gads ir no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

2.   Nozīmīgas grāmatvedības metodes un finanšu pārskatu sagatavošana

2.1.   Pārskatu sagatavošanas pamats

Palātas pārskati tiek sagatavoti saskaņā ar Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, kā arī saskaņā ar Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz minētās finanšu regulas īstenošanas kārtību.

Finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar Eiropas Kopienu grāmatvedības noteikumiem, kuru pamatā ir Starptautiskie publiskā sektora grāmatvedības standarti (IPSAS). Pēc apspriešanās ar pārējām iestādēm šos grāmatvedības noteikumus ir pieņēmis Komisijas grāmatvedis.

2.2.   Ārvalstu valūtas atlikumu un darījumu vērtēšana

Monetārie posteņi, kas norādīti citās valūtās, ir konvertēti EUR pēc maiņas kursa, kas bija spēkā pārskata sagatavošanas dienā.

Nemonetārie posteņi, kuri uzskaitīti pēc sākotnējām izmaksām citā valūtā, kas nav EUR, pārskatos norādīti, izmantojot maiņas kursu, kas bija spēkā iegādes dienā.

Nemonetārie posteņi, kuri uzskaitīti pēc to patiesās vērtības citā valūtā, kas nav EUR, pārskatos norādīti, izmantojot maiņas kursu, kas bija spēkā, kad noteica vērtības.

2.3.   Materiālie un nemateriālie pamatlīdzekļi

Materiālos un nemateriālos pamatlīdzekļus novērtē pēc to sākotnējām izmaksām, no kurām atskaita nolietojumu/amortizāciju un vērtības samazinājumu. Posteņus, kuru vērtība ir mazāka par EUR 420, iegrāmato kā izdevumus to iegādes gadā. Aktīvus, kas piegādāti uzskaites gadā, bet līdz gada beigām nav apmaksāti, iegrāmato kā tādus, kas ir “veidošanas procesā”.

Nolietojumu/amortizāciju aprēķina pēc lineārās metodes, sākot no iegādes mēneša un pamatojoties uz attiecīgajiem aktīviem lēsto lietderīgās lietošanas laiku.

Nemateriālie pamatlīdzekļi (datorprogrammatūras licences)

4 gadi

Ēkas

25 gadi

Iekārtas, mehānismi un darbarīki

4, 8 gadi

Mēbeles un autoparks

4, 8, 10 gadi

Datortehnika

4 gadi

Nomāto ēku labiekārtošana

nomas termiņš

Cits aprīkojums un ierīces

6 gadi

2.4.   Darbinieku pabalsti

Darbinieku pabalstus veido Palātas locekļu pensiju tiesības nākotnē. Saskaņā ar 19. pantu Padomes 1977. gada 18. oktobra Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 2290/77 par Revīzijas palātas locekļu atalgojumu (OV L 268, 20.10.1977., 1 lpp.) pensiju shēmā paredzētos pabalstu maksājumus iekļauj Kopienu budžetā, un dalībvalstis kopīgi garantē šo pabalstu samaksu.

Dalībvalstu garantētās summas nosaka, no vienas puses, pamatojoties uz 12. grāmatvedības standartu “Darbinieku pabalsti”, kas pieņemts 2004. gada 28. decembrī ar Komisijas grāmatveža lēmumu, ievērojot 133. pantu Finanšu regulā, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, un, no otras puses, pamatojoties uz aktuāranalīzi, ko veic specializētā Komisijas Atalgojuma un individuālo tiesību biroja eksperti.

2.5.   Uzkrājumi saistībām un maksām

Uzkrājumi saistībām un maksām paredzēti, lai segtu zaudējumus vai parādus, kuru raksturs ir skaidri definēts un kuri bilances slēgšanas dienā vai nu varētu rasties, vai ir skaidrs, ka radīsies, tomēr vēl vai nu nav zināma summa, vai nav zināma diena, kad tie radīsies.

3.   Bilances piezīmes

3.1.   Materiālie pamatlīdzekļi

Izmaiņas materiālajos pamatlīdzekļos 2007. gadā bija šādas:

(EUR)

 

Uzskaites vērtība (bruto)

2007. gada 1. janvārī

Pamatlīdzekļu iegāde

Pamatlīdzekļu realizācija

Uzskaites vērtība (bruto)

2007. gada 31. decembrī

Uzkrātais nolietojums

2007. gada 31. decembrī

Uzskaites vērtība (neto)

2007. gada 31. decembrī

Zeme

776 630

776 630

776 630

Ēkas

52 074 987

52 074 987

–21 887 128

30 187 859

Iekārtas, aprīkojums un darbarīki

1 198 673

126 083

–68 534

1 256 222

– 917 760

338 462

Datortehnika

3 867 333

921 863

– 426 784

4 362 412

–3 268 464

1 093 948

Mēbeles un autoparks

1 845 083

95 793

– 225 307

1 715 569

–1 179 800

535 769

Cits aprīkojums un ierīces

1 043 800

1 043 800

– 782 848

260 952

Aktīvi veidošanas procesā

199 254

90 047

– 199 254

90 047

90 047

Kopā

61 005 760

1 233 786

– 919 879

61 319 667

–28 036 000

33 283 667

3.2.   Īstermiņa debitoru parādi

(EUR)

 

2007. gada 31. decembrī

2006. gada 31. decembrī

Īstermiņa debitoru parādi, kas rodas, pārnesot iestāžu darbinieku valsts pensiju tiesības

628 778

846 304

Atliktie maksājumi par ēku nomu un IT līgumiem

560 782

296 449

Dažādi debitoru parādi, galvenokārt attiecas uz algām un avansiem par komandējumiem

485 079

841 749

Citu EK struktūrvienību (Publikāciju birojs) debitoru saistības

5 133

8 276

Kopā

1 679 772

1 992 778

3.3.   Nauda un tās ekvivalenti

(EUR)

 

2007. gada 31. decembrī

2006. gada 31. decembrī

Avansu konts

1 000

1 000

Bankā

2 011 791

1 806 092

Kopā

2 012 791

1 807 092

3.4.   Darbinieku pabalsti

Kopš 2006. gada nākotnē maksājamo pensiju saistības aprēķina bez nodokļiem, ko atgūst par nākotnes pensijas maksājumiem. Finanšu pārskatos 2006. gada 31. decembrī visas Kopienu iestādes bija izmantojušas 12,4 % nodokļu likmi. Savukārt 2007. gada 31. decembrī visām iestādēm bija norādīts aprēķinus pilnveidot, pamatojoties uz saviem vēsturiskajiem datiem par pēdējiem trim gadiem. Šīs nodokļu likmes pārvērtējums Palātai deva vidējo nodokļu likmi 17,7 %. Lai gan vispārējā pensiju saistību aprēķināšanas metode nemainās, pārskatītā nodokļu likme ietekmē pensiju saistību variāciju 2007. gadā. Kā turpmāk parādīts tabulā, uzkrājums pensijai samazinās par EUR 2 279 511 tā vietā, lai palielinātos par EUR 416 693, ja nodokļu likme būtu palikusi nemainīga.

(EUR)

Pensiju saistības un pārskatītās nodokļu likmes ietekme

 

Finanšu pārskati

31.12.2006. (12,4 %)

Pirms grozījumiem

31.12.2007. (12,4 %)

Finanšu pārskati

31.12.2007. (17,7 %)

Summa (bruto)

50 396 086

50 871 762

50 871 762

Nodokļu likme (%)

12,40 %

12,40 %

17,70 %

Nodokļi

6 249 115

6 308 098

9 004 302

Summa (neto)

44 146 971

44 563 664

41 867 460

Pensiju saistību (neto) variācija 2007. gadā

– 416 693

2 279 511

3.5.   Ilgtermiņa saistības

Pēc K9 ēkas nomas līguma izbeigšanas saskaņā ar līgumu ir jāmaksā EUR 175 000.

3.6.   Uzkrājums riskiem un maksājumiem

Summa (bez nodokļiem) atbilst neizņemtajām brīvdienām, kas pienākas darbiniekiem 2007. gada 31. decembrī.

3.7.   Parādi kreditoriem

(EUR)

 

2007. gada 31. decembrī

2006. gada 31. decembrī

Uzkrātās maksas veido izdevumi, kuri jau radušies, bet par kuriem vēl nav saņemti faktūrrēķini; no tiem EUR 1 100 000 tika rezervēti 2007. gadā, lai segtu izdevumus, kas radās saistībā ar K3 ēkas sagatavošanās darbiem

5 250 342

3 706 745

Dažādi parādi darbiniekiem (likumīgās tiesības, darbinieku medicīniskā apdrošināšana)

522 592

557 087

Īstermiņa parādi piegādātājiem

484 724

801 070

Īstermiņa parādi konsolidētajām EK struktūrām (galvenokārt Eiropas Parlamentam un Tulkošanas centram)

57 291

8 083

Kopā

6 314 949

5 072 985

4.   Piezīmes pārskatam par saimnieciskās darbības rezultātu

4.1.   Atbilst līdzekļiem, ko Palāta katru mēnesi prasa Komisijai sava bankas konta papildināšanai.

4.2.   Galvenokārt šo pozīciju veido atskaitījumi no locekļu un darbinieku algām nodokļiem un sociālajām iemaksām.

4.3.   “Citi darbības ieņēmumi” cita starpā rodas, kad Publikāciju birojs pārdod publikācijas.

4.4.   Palātas locekļu un darbinieku algas veido 96 % no šīs summas. Pārējie līdzekļi ietver līgumdarbinieku un pagaidu darbinieku algas.

4.5.   Ar pamatlīdzekļiem saistītos izdevumus veido materiālo un nemateriālo pamatlīdzekļu nolietojums/amortizācija.

4.6.   Svarīgākie posteņi šajā pozīcijā ir:

ēku noma un ar to saistītās izmaksas, tostarp izmaksas par K3 ēku,

IT un telekomunikācijas,

komandējumu izdevumi,

telpu uzkopšanas un apsardzes pakalpojumi.

4.7.   Bankas procenti par līdzekļu atlikumu Palātas norēķinu kontā.

4.8.   Bankas komisijas maksas, kas atskaitītas no Palātas norēķinu konta.

4.9.   Šajā summā ietverti:

(EUR)

pensijas maksājumi attiecīgajā gadā

–2 020 041

locekļu pensiju saistību (neto) variācija

2 279 511

Kopā

259 470

5.   Ārpusbilance

5.1.   Iespējamie aktīvi

Saskaņā ar līgumsaistībām pakalpojumu sniedzēji ir snieguši šādas bankas garantijas:

(EUR)

 

2007. gadā

Ceļojumu aģentūra

50 000

Autoparka noma

75 000

Apdrošināšanas sabiedrība

1 361

Kopā

126 361

5.2.   Saistības finansējumam nākotnē

Attiecībā uz pašreizējiem biroju nomas līgumiem neizpildītās nomas saistības EUR 6 347 948 apmērā sīkāk iedalās šādi:

(EUR)

 

2007

K8 ēka

3 243 684

K9 ēka

2 894 873

Briseles birojs

61 833

Citi (Cetrel, autostāvvieta, Maison de l'Europe)

147 558

Starpsumma

6 347 948

Automašīnu un kopējamo mašīnu operatīvais līzings

1 174 806

Saistības pret apropriācijām, kas vēl nav izlietotas (RAL), pēc 2007. gada uzkrājumu atskaitījumiem

2 859 584

Kopā

10 382 338

5.3.   Palātas ēku celtniecības projekti

Attiecībā uz galvenajiem ēku celtniecības projektiem Palāta 1999. gada 15. decembrī noslēdza pamatlīgumu ar Luksemburgas valsti par viena vai vairāku Palātas ēku paplašinājumu izbūvi, un pirmais paplašinājums ir uzbūvēts (K2 ēka).

Luksemburgas valsts apņēmās iznomāt Palātai zemi pirmajam paplašinājumam par EUR 1 uz 49 gadiem.

Turpmāk iznomājot Palātai zemi, kas vajadzīga citiem paplašinājumiem, nomas termiņš nedrīkst pārsniegt termiņu, kas noteikts pirmajam paplašinājumam.

Luksemburgas valsts arī apņēmās jebkurā laikā šo zemi pārdot pēc tirgus cenas, kuru noteiktu kopīgs ekspertu slēdziens.

No savas puses Palāta apņēmās darīt visu, lai varētu šo zemi no Luksemburgas valsts nopirkt. Tai būtu jālūdz budžeta lēmējiestādēm nepieciešamie līdzekļi.

Palāta ir nolēmusi būvēt otru paplašinājumu (K3 ēku), un saistībā ar dažādiem šā projekta sagatavošanās darbiem Luksemburgas valsts un Palāta 2008. gada 22. februārī noslēdza jaunu pamatnolīgumu. Līdz ar šā nolīguma paraktīšanu Palāta uzņēmās atmaksāt Luksemburgas valstij summu EUR 1 058 560, par kuru Palātas vārdā ir uzņemtas saistības arhitekta un inženieru pētījumiem. Izdevumu atlīdzināšana notiks, pamatojoties uz summu, kuru būs samaksājusi Luksemburgas valsts un par kuru būs iesniegti apliecinoši dokumenti. Šo saistību segšanai pārskatos ir iekļauts uzkrājums – EUR 1 100 000.

Abus zemesgabalus iepriekš minētajiem paplašinājumiem Luksemburgas valsts tagad pārdos Palātai par simbolisku cenu – EUR 1. Ja Palāta no savas puses jebkad nolems iznomāt trešajai personai, kas nav Kopienas iestāde vai struktūra, vienu vai otru ēku, tā atdos zemi Luksemburgas valstij, par to saņemot simbolisko samaksu EUR 1 apmērā, tuklāt Luksemburgas valstij būs tiesības konkrēto ēku nopirkt par neatkarīga eksperta noteiktu cenu. Ja valsts nolems šo iespēju neizmantot, tā var piešķirt zemes lietošanas tiesības ēkas pircējiem.

5.4.   Potenciālās saistības tiesvedības gadījumā

Nav.

Neatkarīgs ticamības ziņojums

Eiropas Revīzijas

palātas locekļiem

Esam noskaidrojuši, ka Eiropas Revīzijas palātai (turpmāk – “Palāta”) piešķirtie finanšu līdzekļi ir izlietoti tiem paredzētajiem mērķiem un ka kredītrīkotāju ieviestās kontroles procedūras sniedz garantijas, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu finanšu darbību atbilstību normatīvajiem aktiem un noteikumiem, ko piemēro finanšu resursiem, kuri bija pieejami un ir izlietoti no 2007. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim.

Palātas vadības pienākumos ietilpst grāmatvedība un lietvedība, kā arī pienācīgu kontroles mehānismu ieviešana un uzturēšana. Mūsu pienākums ir sniegt atzinumu, kura pamatā ir mūsu veiktā pārbaude.

Pārbaudi veicām saskaņā ar Starptautiskajiem standartiem par ticamības gūšanu (“Starptautiskie apliecinājuma uzdevumu standarti” – ISAE 3000), ko pieņēmis revidentu institūts – Institut des Réviseurs d’Entreprises. Šajos standartos ir noteikts pārbaudi plānot un veikt tā, lai ar pamatotu pārliecību atklātu resursu nepienācīgu izlietojumu, kas būtiski ietekmē Palātas grāmatvedību. Mūsu darbs ir galvenokārt, testējot un atlasot paraugus, pārbaudīt pierādījumus, kuri pamato apgalvojumu, ka:

Palātai piešķirtie līdzekļi ir izlietoti tiem paredzētajiem mērķiem,

ieviestās kontroles procedūras sniedz garantijas, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu finanšu darbību atbilstību piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem.

Mūsu pārbaudes kritēriji ir turpmāk minētie normatīvie akti un noteikumi:

Padomes 2002. gada 25. jūnija Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (turpmāk – “budžets” un “Finanšu regula”),

Komisijas 2002. gada 23. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (turpmāk – “Īstenošanas kārtība”),

Eiropas Revīzijas palātas 2007. gada 12. un 19. jūlija Lēmums Nr. 36/2007 par Palātas budžeta izpildes iekšējo kārtību. Šie noteikumi veido daļu no procedūrām, kas paredzētas ar Līgumiem vai uz to pamata slēgtiem nolīgumiem, kuri attiecas uz darbībām, kas saistītas ar budžeta izpildi.

Par kritērijiem izmantoti šādi iekšējās kārtības noteikumi:

7. pants. Paraksti – “Katra no pusēm, kas iesaistīta tādu darbību plānošanā, kontrolē un reģistrācijā, kuru mērķis ir noteikt un gūt ieņēmumus vai tērēt līdzekļus un veikt maksājumus, par savu iesaistīšanos parakstās, norādot datumu”,

9. pants. Celtniecības projekti – “Pirms Palāta dod savu piekrišanu jebkādām līgumsaistībām attiecībā uz šādu projektu, atbildīgais dienests iesniedz paskaidrojuma dokumentu, kurā pamatota projekta atbilstība finanšu shēmai”,

16. pants. Maksājumu veikšana – “Grāmatvedis izpilda maksājumu rīkojumus, kas definēti Finanšu regulas 80. pantā, pēc tam, kad ir pārbaudījis obligātos rekvizītus, kuri aprakstīti Īstenošanas kārtības 103. panta 1. punktā un 104. pantā”,

23. panta 1. punkts. Apropriāciju pārskaitījumi – “Ievērojot Finanšu regulas 21. pantu, apropriācijas iezīmē konkrētiem mērķiem, iedalot pa sadaļām un nodaļām; nodaļas sīkāk iedala pantos un posteņos”,

23. panta 2. punkts. Apropriāciju pārskaitījumi – “Visos pārskaitījumu pieprasījumos jāpaskaidro, kādēļ apropriāciju nepietiek. Pārskaitījuma pieprasījumu paraksta atbildīgais direktors”,

24. pants. Apropriāciju pārnešana – “Atbildīgais kredītrīkotājs sagatavo sarakstu, kurā norāda pieejamo saistību atlikumu; šo atlikumu koriģē budžeta pārskatos, ņemot vērā anulējamās apropriācijas, un norāda uz nākamo gadu pārnesamās apropriācijas”,

26. pants. Īpašumu inventarizācija – “Materiālo pamatlīdzekļu uzskaites sarakstu glabā datubāzē”,

27. pants. Obligātās pārvaldības un iekšējās kontroles procedūras – “Saskaņā ar Palātas pieņemtajiem obligātajiem iekšējās kontroles standartiem kredītrīkotāji izstrādā pārvaldības un iekšējās kontroles procedūras. Katru budžeta darbību veic (..) persona, kas atbild par ex ante verifikāciju. (..) Ja par ex ante verifikāciju atbildīgā persona konstatē, ka minētā darbība atbilst Īstenošanas kārtības 47. panta 3. punktam, tā konkrēto darbību apstiprina un dokumentē šo apstiprinājumu”.

Uzskatām, ka pārbaude, kuru veicām, pamato mūsu sniegto atzinumu.

Balstoties uz šajā ziņojumā aprakstīto darbu, mūsu uzmanības lokā nenonāca nekas tāds, kas liktu domāt, ka visos būtiskajos aspektos un pamatojoties uz iepriekš aprakstītajiem kritērijiem:

a)

Palātai piešķirtie resursi nav izlietoti tiem paredzētajiem mērķiem;

b)

ieviestās kontroles procedūras nesniedz garantijas, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu finanšu darbību atbilstību piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem.

Mūsu ziņojums sniegts vienīgi pirmajā punktā izklāstītajam mērķim un ir paredzēts tikai jūsu zināšanai Šis ziņojums nav izmantojams nekādiem citiem nolūkiem un nav izplatāms trešām personām.

Luksemburgā, 2008. gada 1. jūlijā

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.

Réviseur d’entreprises

pārstāve

Marianne WEYDERT


12.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 318/s3


PIEZĪME LASĪTĀJAM

Iestādes ir nolēmušas savos tekstos turpmāk nenorādīt jaunākos tiesību aktu grozījumus.

Ja vien nav noteikts citādi, par tiesību aktiem, kuri ir norādīti šeit publicētajos tekstos, uzskatāmi tiesību akti to spēkā esošajā redakcijā.