ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 314

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 9. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Centrālā banka

2008/C 314/01

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2008. gada 18. novembris) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 94/19/EK par noguldījumu garantiju sistēmām attiecībā uz seguma līmeni un izmaksas aizkavējumu (CON/2008/70)

1

 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija
Eurojust

2008/C 314/02

Informācija saistībā ar Praktisko nolīgumu par Eurojust un OLAF sadarbības nosacījumiem

3

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2008/C 314/03

Euro maiņas kurss

8

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2008/C 314/04

Informācija, ko sniedz dalībvalstis par valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1628/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu valsts reģionālajam ieguldījumu atbalstam ( 1 )

9

 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Komisija

2008/C 314/05

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus saistībā ar Iespēju darba programmu, kas iekļauta EK Septītajā pamatprogrammā pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem

11

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2008/C 314/06

Sūdzības lietas 2007/2001 paredzētā slēgšana

12

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2008/C 314/07

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5358 — Arizona/Abieta) ( 1 )

14

 

2008/C 314/08

Piezīme lasītājam(sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

ATZINUMI

Eiropas Centrālā banka

9.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 314/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2008. gada 18. novembris)

pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 94/19/EK par noguldījumu garantiju sistēmām attiecībā uz seguma līmeni un izmaksas aizkavējumu

(CON/2008/70)

(2008/C 314/01)

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2008. gada 24. oktobrī saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 94/19/EK par noguldījumu garantiju sistēmām attiecībā uz seguma līmeni un izmaksas aizkavējumu (1) (tālāk tekstā — “ierosinātā direktīva”).

ECB kompetence sniegt atzinumu par ierosināto direktīvu balstās Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 105. panta 4. punktā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

1.   Vispārīgi apsvērumi

1.1.

ECB atzīmē, ka pašreizēja finanšu tirgus krīze apliecinājusi, ka noguldījumu garantiju sistēmas ir būtiskas noguldītāju uzticības saglabāšanai un finanšu stabilitātes nodrošināšanai. ECB atbalsta mērķi veicināt noguldītāju uzticību, un ECB saprot, ka ierosinātā direktīva steidzamības dēļ galvenokārt vērsta uz nodrošinājuma līmeņa palielināšanu nacionālajās noguldījumu garantiju sistēmās (tālāk tekstā — “nacionālās sistēmas”) saskaņā ar Ecofin Padomes 2008. gada 7. oktobra secinājumiem (2), kā arī uz izmaksu aizkavējuma samazināšanu un pastāvošās līdzapdrošināšanas iespējas pārtraukšanu.

1.2.

ECB tāpat atbalsta Komisijas vēlmi turpināt darbu pie nacionālo sistēmu konverģences, jo īpaši to finansēšanas mehānismu harmonizēšanas, kā arī mērķi līdz 2009. gada 31. decembrim par šo jautājumu iesniegt ziņojumu Eiropas Parlamentam (3). Ņemot vērā nacionālo sistēmu finansēšanas mehānismu nozīmi finanšu drošības līdzekļu efektivitātē un finanšu stabilitātes nodrošināšanā, ECB ir gatava palīdzēt Komisijas turpmākajā darbā šajā jomā un aicina savlaicīgi pabeigt Komisijas ziņojumu. Šajā sakarā ECB uzsver to, ka nacionālo sistēmu finansēšanas mehānismiem cita starpā jāievēro Līgumā noteiktais monetārās finansēšanas aizliegums un jo īpaši aizliegums nacionālajām centrālajām bankām nodrošināt konta pārtēriņa iespēju vai cita veida iespēju Līguma 101. panta izpratnē (4), kas sīkāk analizēts ECB atzinumos par nacionālo tiesību aktu projektiem (5) un ECB Konverģences ziņojumos (6).

2.   Īpaši apsvērumi

2.1.   Garantijas konverģences līmenis

ECB atzinīgi novērtē garantēto noguldījumu minimālās summas palielināšanu līdz EUR 50 000 līdz 2008. gada beigām un tālāko palielināšanu līdz EUR 100 000 (7), kas minēta Padomes 2008. gada 7. oktobra secinājumos (8). Tajā pašā laikā ECB uzsver, ka jebkura nodrošinājuma palielināšana, kas pārsniedz pēdējo minēto summu, vispirms jākoordinē ES līmenī, jo ievērojamām nacionālo noteikumu atšķirībām var būt negatīvas sekas un tās var radīt vienotā tirgus darbības traucējumus.

2.2.   Izmaksas aizkavējuma samazināšana

ECB atzinīgi novērtē vēlmi ievērojami samazināt garantēto noguldījumu izmaksas aizkavējumus, tādējādi stiprinot noguldītāju uzticību (9). Šajā sakarā ECB vēlas uzsvērt to, ka nesenos starptautiska līmeņa pētījumos konstatēts, ka ātra noguldītāju prasību izmaksa ir ļoti nozīmīga efektīvai noguldījumu aizsardzībai. Tajā pašā laikā, ieviešot nepieciešamo samazinājumu izmaksu aizkavējumā, jāievēro pragmatiska pieeja, saglabājot noguldījumu garantiju sistēmu uzticamību. Tas nozīmē, ka jāievieš efektīvas darbības procedūras prasību pārbaudei un izmaksām noguldītājiem, kā arī to, ka jāpārliecinās, vai ir pieejams pietiekams finansējums. Jo īpaši jāievieš procedūras, kas nodrošina, ka, bankrotējot bankai, kura veic pārrobežu darījumus, noguldītāji izmaksas saņem tik pat ātri kā tad, ja bankrotējusī banka būtu darbojusies vienā dalībvalstī. Turklāt ECB iesaka Komisijas plānam, kurā tiek vērtēts, vai nav iespējams tālāk saskaņot nacionālajās sistēmās izmantotos finansēšanas mehānismus, pievienot izmaksas procedūru efektivitātes vērtējumu. Nobeigumā, papildus izmaksas perioda samazinājumam ECB iesaka sabiedrības uzticību noguldījumu garantiju sistēmām veicināt, uzlabojot noguldītāju zināšanas par noguldījumu aizsardzības noteikumiem un nosacījumiem, t.sk. par šiem noteikumiem un nosacījumiem pienācīgi informējot no kredītiestāžu puses.

Frankfurtē pie Mainas, 2008. gada 18. novembrī

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2008) 661 galīgā redakcija.

(2)  Sk. Padomes 2894. sanāksmes paziņojumu presei, kas pieejams Padomes tīmekļa vietnē www.consilium.europa.eu, un atsauci ierosinātās direktīvas paskaidrojuma raksta 1. sadaļas sestajā daļā.

(3)  Direktīvas 94/19/EK 12. pants ar ierosinātās direktīvas 1. panta 6. punkta grozījumiem; sal. sk. ierosinātās direktīvas 1. un 7. apsvērumu.

(4)  Interpretē ievērojot Padomes 1993. gada 13. decembra Regulu (EK) Nr. 3603/93 ar ko precizē definīcijas, lai piemērotu Līguma 104. pantā un 104.b panta 1. punktā minētos aizliegumus (OV L 332, 31.12.1993., 1. lpp.).

(5)  Sk. 11.–14. punktu ECB 2001. gada 11. oktobra Atzinumā CON/2001/32 pēc Portugāles Finanšu ministrijas lūguma par likumprojektu, ar ko groza kredītiestāžu un finanšu sabiedrību tiesisko regulējumu; 11.–13. punktu ECB 2005. gada 1. decembra Atzinumā CON/2005/50 pēc Národná banka Slovenska lūguma par likumprojektu, ar ko groza Aktu Nr. 566/1992 Coll. par Národná banka Slovenska, ar grozījumiem; 2.1.–2.3. punktu ECB 2007. gada 27. augusta Atzinumā CON/2007/26 pēc Polijas Finanšu ministra lūguma par likumprojektu, ar ko groza Likumu par banku garantiju fondu; un 2.2.–2.8. punktu ECB 2008. gada 17. janvāra Atzinumā CON/2008/5 pēc Polijas Finanšu ministra lūguma par likumprojektu, ar ko groza Likumu par banku garantiju fondu.

(6)  Sk., piemēram, ECB 2006. gada decembra Konverģences ziņojumu, 30. lpp.

(7)  Direktīvas 94/19/EK 7. panta 1. punkts, ko groza ierosinātās direktīvas 1. panta 3. punkta a) apakšpunkts un papildina ierosinātās direktīvas 2. panta 1. punkta pirmā un otrā daļa, kas paredz paaugstinātā nodrošinājuma atpakaļejošu piemērošanu no 2008. gada 15. oktobra; sal. sk. ierosinātās direktīvas 3. apsvērumu un ierosinātās direktīvas paskaidrojuma raksta 5.3. sadaļu.

(8)  Padome vienojās, ka visas dalībvalstis vismaz gadu ilgā sākotnējā periodā nodrošinās privātpersonu noguldījumu aizsardzību vismaz EUR 50 000 apmērā, atzīmējot, ka vairākas dalībvalstis nolēmušas, minimālo aizsargāto summu palielināt līdz EUR 100 000.

(9)  Direktīvas 94/19/EK 1. panta 3. punkts, kas grozīts ar ierosinātās direktīvas 1. panta 1. punktu, un Direktīvas 94/19/EK 10. panta 1. un 2. punkts, kas grozīti ar ierosinātās direktīvas 1. panta 5. punktu; sal. sk. ierosinātās direktīvas 5. apsvērumu un ierosinātās direktīvas paskaidrojuma raksta 5.1. sadaļu.


II Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Komisija Eurojust

9.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 314/3


Informācija saistībā ar “Praktisko nolīgumu par Eurojust un OLAF sadarbības nosacījumiem”

(2008/C 314/02)

Eiropas Tiesiskās sadarbības struktūrvienība (Eurojust) un Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) 2008. gada 24. septembrī parakstīja praktisko nolīgumu par turpmāku koordinācijas un sadarbības uzlabošanu cīņā pret krāpšanu finanšu jomā, korupciju un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas apdraud Eiropas Kopienas finanšu intereses. Praktiskajā nolīgumā iekļauti noteikumi par ciešu un pastiprinātu sadarbību, kā arī noteikumi par vispārēju un personas datu apmaiņu. Padome apstiprināja nolīgumu 2008. gada 25. jūlijā.


PIELIKUMS

Practical Agreement on arrangements of cooperation between Eurojust and OLAF

EUROJUST AND OLAF,

Hereinafter referred to as “the Parties”,

Having regard to the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust and the Commission Decision of 28 April 1999 establishing the European Anti-fraud Office (OLAF) as well as Regulations (EC) No 1073/1999 and (Euratom) No 1074/1999 and the tasks, objectives and responsibilities assigned to Eurojust and OLAF in the fight against fraud, corruption and any other criminal offence or illegal activity adversely affecting the European Communities' financial interests;

Having regard to the opinion of the Joint Supervisory Body of Eurojust of 26 April 2007, re-iterated on 24 April 2008;

After consulting the European Data Protection Supervisor;

Considering that Article 26(3) of the Council Decision setting up Eurojust stipulates that Eurojust shall establish and maintain close co-operation with OLAF;

Considering Articles 26(4) and 27 of the Council Decision setting up Eurojust explicitly dealing with the exchange of information;

Considering the Council Framework Decision of 13 June 2002 on Joint Investigation Teams as well as Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union of 2000 and in particular the provision for the setting up of Joint Investigation Teams;

Considering that both Parties have adequate rules in place regarding the protection of personal data;

Considering that it is within the common interest of Eurojust and OLAF to enhance their co-operation, in an effort to make the fight against fraud, corruption and any other criminal offence or illegal activity adversely affecting the European Communities' financial interests as efficient as possible and to avoid duplication of effort wherever possible,

HAVE AGREED:

CHAPTER 1

DEFINITIONS AND PURPOSE OF THE PRACTICAL AGREEMENT ON ARRANGEMENTS OF COOPERATION

Point 1

Definitions

For the purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation:

1.

“Eurojust Decision” means the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime (1);

2.

“Rules of Procedure of Eurojust” means the Rules of Procedure of Eurojust (2);

3.

“Eurojust” means the unit set up by the Eurojust Decision;

4.

“OLAF” means the European Anti-Fraud Office established by the Commission Decision of 28 April 1999 (3), carrying out the administrative investigation tasks set out in Council Regulation (EC) No 1073/1999 (4) and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999 (5);

5.

“President of the College” means the President as elected by the College, as referred to in Article 28 of the Eurojust Decision;

6.

“Director of OLAF” means the Director, as referred to in Article 12 of Regulation (EC) No 1073/1999 and Regulation (Euratom) No 1074/1999;

7.

“College” means the College of Eurojust, as referred to in Article 10 of the Eurojust Decision;

8.

“Eurojust National Member” means the national member seconded to Eurojust by each Member State, as referred to in Article 2(1) of the Eurojust Decision;

9.

“Assistant” means a person who may assist each Eurojust National Member, as referred to in Article 2(2) of the Eurojust Decision, unless defined otherwise in this Practical Agreement on arrangements of cooperation;

10.

“Administrative Director” means the Administrative Director as referred to in Article 29 of the Eurojust Decision;

11.

“Eurojust Staff” means the staff referred to in Article 30 of the Eurojust Decision;

12.

“Competent OLAF Unit” means the unit within OLAF, whose tasks comprise, amongst others, liaising with national judicial authorities;

13.

“OLAF Staff” means staff as referred to in Article 6(1) of Commission Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom establishing the European Anti-fraud Office (OLAF);

14.

“Data Protection Provisions” means, within Eurojust, the applicable data protection rules as laid down in the Eurojust Decision and the Rules of Procedure on the Processing and Protection of Personal Data at Eurojust (6), and, within OLAF, the Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data (7);

15.

“Personal Data” means any information relating to an identified or identifiable natural person: an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity;

16.

“Processing” of Personal Data means any operation or set of operations which are performed upon Personal Data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, organisation, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction;

17.

“Case Summary” means general information on a case dealt with either by Eurojust or OLAF and describing the main features of elements of the case, but without containing any Personal Data;

18.

“Joint Investigation Team” means a Joint Investigation Team, as referred to in Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union (8) and in the Framework Decision 2002/465/JHA on Joint Investigation Teams (9).

Point 2

Purpose of the Practical Agreement on arrangements of cooperation

1.

The purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation is to enhance the fight against fraud, corruption or any other criminal offence or illegal activities affecting the European Communities' financial interests and to define to this end the modalities for a close co-operation between the Parties. The co-operation will take place with due regard to transparency, complementarity of tasks and coordination of efforts.

2.

This Practical Agreement on arrangements of cooperation does not modify any relevant legal rules and does not interfere with or amend the legal framework governing Eurojust or OLAF.

CHAPTER 2

CO-OPERATION

Point 3

Regular contacts and co-operation

1.

The Parties will maintain close and regular contacts. To this end, they will set up teams consisting for Eurojust of designated Eurojust National Members and/or their Assistants and for OLAF of the Competent OLAF Unit.

2.

The teams will meet regularly, at least quarterly. The meetings will be chaired by a representative of each Party in rotation, on the basis of an agenda agreed on beforehand.

3.

The teams will exchange Case Summaries in accordance with Point 5 and provide general feedback on the progress made and the activities performed in cases exchanged between the Parties with a view to reinforcing, if necessary, the co-operation.

4.

Moreover, the meetings and further contacts between the teams are intended

(a)

to reinforce common strategies on cases and to resolve practical problems in the co-operation which may arise from the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation;

(b)

to consult on matters of common interest in order to allow the Parties to achieve their respective objectives and co-ordinate their activities;

(c)

to support the development of priorities and strategies which are complementary to each other having regard to the priorities established in accordance with the respective legal framework of both Parties and the overall objective of enhancing the fight against fraud, corruption or any other criminal offence or illegal activities affecting the European Communities' financial interests within their respective competences;

(d)

to identify individual or joint activities, if any, that need to be taken thereafter with a view to a more efficient and better use of the resources of the Parties;

(e)

to help in coordinating the Parties' support and assistance of the national judicial authorities and of the authorities in charge of investigations and prosecutions.

5.

If necessary to improve co-operation, the teams may invite other Eurojust National Member(s), their Assistants and/or Eurojust and OLAF Staff to take part in a meeting.

6.

The designation of teams does not have any effect on direct contacts of OLAF Staff responsible for a specific case with one or more of the Eurojust National Members concerned and vice versa.

Point 4

General rules on operational co-operation

1.

The Parties may collaborate in accordance with their respective competences and tasks either at the request of OLAF or on the initiative of Eurojust. This collaboration includes in particular the exchange of Case Summaries with a view to identifying appropriate cases requiring co-operation in accordance with Point 5, the exchange of operational information in accordance with Point 6, the participation in operational meetings in accordance with Point 8 and the provision of such mutual assistance and advice as may be useful to the Parties for the efficient and effective fulfilment of their respective tasks.

2.

Before taking up collaboration with OLAF on a case concerning the protection of the European Communities' financial interests, Eurojust will verify in accordance with Article 26(3) of the Eurojust Decision that the competent authorities of the Member States concerned do not oppose the collaboration in such case.

3.

Unless otherwise specified in this Practical Agreement on arrangements of cooperation, collaboration and any kind of communication will take place directly between the person(s) or, as the case may be, the College in charge of the case.

To this end, the Parties will promptly inform each other after having taken up collaboration of the competent person(s) or, as the case may be, the College in charge of the case and his/her/their contact details.

4.

The Parties will inform each other of any action taken, responses received or other relevant developments or encountered difficulties in cases where they collaborate. This includes information on the decision to close or not to pursue a specific case.

Point 5

Exchange of Case Summaries

1.

With a view to identifying appropriate cases for collaboration, the Parties will inform each other as soon as possible via the transmission of Case Summaries of the existence of any case dealt with under their respective competences where:

in respect of Eurojust, it appears that the case is related to fraud, corruption or any criminal offence affecting the European Communities' financial interests,

in respect of OLAF, it appears that the case directly involves judicial co-operation between the competent national authorities of two or more Member States, or where the case concerns a Member State and the Community.

Unless otherwise stated when transmitting the Case Summary, the transmission of a Case Summary constitutes a request to the other Party (requested Party) to examine the necessity for close co-operation on a specific case.

2.

As soon as the requested Party has decided that a specific case, for which a Case Summary was transmitted, requires co-operation:

in respect of Eurojust, the College and/or the National Member(s) concerned,

in respect of OLAF, the Competent OLAF unit and/or the Director of OLAF and/or the OLAF Staff member responsible for the case

will inform the other Party of this decision without undue delay.

Information will also be provided when the requested Party decides that a case is not appropriate for co-operation.

3.

Nothing prevents one Party from directly requesting the other Party to collaborate in a specific case without exchanging Case Summaries beforehand.

Point 6

Exchange of case-related information

1.

When collaborating on a specific case, the Parties will exchange any necessary information, including personal data, in order to achieve the purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation as set forth in Point 2. Any exchange of information takes place within the limits of their respective competences and as far as allowed under their respective legal framework and this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

2.

The Requesting Party will notify the other Party of the purpose for which the information is requested. In the case of a spontaneous transfer of information, the Party providing information will notify the other Party of the purpose for which the information is supplied.

3.

Personal Data transmitted from OLAF to Eurojust will be transmitted:

directly to the College, when the case falls within the competence of the College, or

directly to the Eurojust National Member(s) concerned, when the case falls within the competence of one or more of the Eurojust National Members.

4.

The respective Eurojust National Member(s) concerned with a case may transmit personal data to OLAF.

5.

Information not containing Personal Data can be exchanged between the Parties also via other channels, in particular via the teams.

Point 7

Exchange of strategic information

Within the limits of their respective competences, the Parties will exchange strategic information necessary for the accomplishment of the missions of each Party, either spontaneously or on specific request. Strategic information may include:

trends in criminality related to fraud, corruption or any other illegal activities affecting the European Communities' financial interests,

operational structures of the organisations implicated in these activities, as well as the links existing between these organisations operating inside or outside the European Union,

strategies, modus operandi, techniques and the financing of these organisations.

Point 8

Operational and strategic meetings

1.

When operational meetings, organised by Eurojust, deal with cases the purpose of which is to co-ordinate investigations and prosecutions regarding the protection of the European Communities' financial interests, the participation of OLAF will, at the initiative of the Eurojust National Members concerned, be at the invitation of the President of the College.

2.

OLAF may also participate in strategic meetings, organised by Eurojust, dealing with the protection of the European Communities' financial interests, at the invitation of the President of the College and with the approval of the Eurojust National Members concerned.

3.

OLAF may also be invited by the President of the College to participate in operational and strategic meetings on its own request provided that the competent national authorities concerned do not oppose such participation.

4.

Eurojust National Members and their Assistants, the Administrative Director, Eurojust Staff and, where appropriate, Liaison Magistrates and Liaison Prosecutors at Eurojust may also attend meetings organised by OLAF at the invitation of OLAF.

Point 9

Joint Investigation Teams

1.

If either Eurojust or OLAF participates in a Joint Investigation Team set up by the Member States related to fraud, corruption or any criminal offence affecting the European Communities' financial interests, the Party will, when appropriate, inform the other Party and propose to the Member States to consider inviting the other Party to participate in the Joint Investigation Team.

2.

The Parties may assist the Member States in the setting up of the Joint Investigation Team.

3.

Eurojust and OLAF, acting separately or together, may recommend to the national authorities of the Member States the setting up of Joint Investigation Teams when the information they possess shows the usefulness of doing so.

Point 10

Co-operation in the field of professional training, seminars and workshops

The Parties will co-operate in the field of professional training, seminars and workshops:

by informing each other of relevant activities which they organise and which may be of common interest, and, when appropriate, by inviting each other to these activities,

by organising joint activities in this field.

CHAPTER 3

PROTECTION OF PERSONAL DATA

Point 11

General principles

1.

The transmission of Personal Data between the Parties and their Processing will take place in accordance with:

in respect of Eurojust, the Eurojust Decision and the Rules of Procedure on the Processing and Protection of Personal Data at Eurojust,

in respect of OLAF, Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of Personal Data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data.

2.

When transmitting the information, the Party may notify the other Party of any restriction on the use of the provided information. This includes possible access restrictions, restrictions on transmission to the competent authorities of the Member States and terms for deletion or destruction. Notification may also be given at a later stage, when the need for such restrictions becomes apparent after the transfer.

3.

As far as allowed under the respective legal frameworks, the Parties may further process information obtained from the other Party under this Practical Agreement on arrangements of cooperation for the purpose of achieving the objectives of this Practical Agreement on arrangements of cooperation as set forth in Point 2.

Point 12

Documentation

Each Party will maintain a record of the transmission and receipt of Personal Data communicated to the other Party under this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

Point 13

Data security

The Parties will inform each other of the technical measures and organisational arrangements, which they have taken in accordance with the respective law applicable to the Parties, to protect Personal Data against accidental or unlawful destruction, accidental loss or unauthorised disclosure, alteration, access or any unauthorised form of Processing. The Parties in particular ensure that only those authorised to access Personal Data can have access to such data.

Point 14

Rights of data subjects

The transmitting Party will be consulted by the other Party before it takes a final decision on the request by an individual to have access to, and to request the correction, blocking or deletion of, Personal Data concerning him transmitted under this Practical Agreement on arrangements of cooperation, in accordance with the applicable Data Protection Provisions of the Party to which the request is addressed.

Point 15

Correction and deletion of information

1.

Each Party will immediately inform the other Party in all cases where information which has been transmitted to or received from that Party is corrected or deleted, stating the reasons. It will also inform the other Party in cases where it emerges that the information should not have been transmitted.

2.

When the transmitting Party informs the receiving Party that it has corrected or deleted information previously transmitted, or that the information should not have been transmitted, the receiving Party will correct or delete the information accordingly.

3.

When a Party has reason to assume that information received from the other Party is not accurate, or no longer up to date, it will inform the other Party. This Party will verify the data and inform the other Party of the outcome of such verification.

4.

In cases where Personal Data received from a Party and transmitted onward to a third party is corrected or deleted afterwards, the onward transmitting Party will inform that third party thereof.

Point 16

Time limits for the storage of Personal Data

Personal Data will be stored in accordance with the respective laws applicable to the Parties.

CHAPTER 4

FINAL PROVISIONS

Point 17

Evaluation of co-operation

1.

During the meetings of the teams set out in Point 3, the Parties will evaluate periodically the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation and the necessity for amendments.

2.

The President of Eurojust and the Director of OLAF, or their nominees, will consult each other regularly on the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation. They will meet at least once a year to oversee the evaluation process conducted by the teams.

3.

The Parties will provide information on their collaboration in their respective annual reports.

Point 18

Amendments

1.

This Practical Agreement on arrangements of cooperation may be amended by mutual consent of the Parties at any time, provided that these amendments are approved in accordance with the procedures established for obtaining approval for this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

2.

The Parties will enter into consultations with respect to the amendment of this Practical Agreement on arrangements of cooperation at the request of either of them.

Point 19

Relation to other instruments

This Practical Agreement on arrangements of cooperation replaces the Memorandum of Understanding between Eurojust and OLAF, dated 14 April 2003.

Point 20

Entry into force

This Practical Agreement on arrangements of cooperation will enter into force on the first day after its signature.

Done at Brussels, this twenty fourth of September two thousand and eight, in two copies in the English language.

For Eurojust

José Luís LOPES DA MOTA

President

For OLAF

Franz-Hermann BRÜNER

Director


(1)  OJ L 63, 6.3.2002, p. 1.

(2)  OJ C 286, 22.11.2002, p. 1.

(3)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 20.

(4)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 1.

(5)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 8.

(6)  OJ C 68, 19.3.2005, p. 1.

(7)  OJ L 8, 12.1.2001, p. 1.

(8)  OJ C 197, 12.7.2000, p. 3.

(9)  OJ L 162, 20.6.2002, p. 1.


IV Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

Komisija

9.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 314/8


Euro maiņas kurss (1)

2008. gada 8. decembris

(2008/C 314/03)

1 euro=

 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,2854

JPY

Japānas jēna

120,10

DKK

Dānijas krona

7,4497

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,86510

SEK

Zviedrijas krona

10,4150

CHF

Šveices franks

1,5590

ISK

Islandes krona

290,00

NOK

Norvēģijas krona

9,1270

BGN

Bulgārijas Ieva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,712

EEK

Igaunijas krona

15,6466

HUF

Ungārijas forints

264,45

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,7093

PLN

Polijas zlots

3,8875

RON

Rumānijas leja

3,8795

SKK

Slovākijas krona

30,195

TRY

Turcijas lira

2,0341

AUD

Austrālijas dolārs

1,9377

CAD

Kanādas dolārs

1,6067

HKD

Hongkongas dolārs

9,9633

NZD

Jaunzēlandes dolārs

2,3690

SGD

Singapūras dolārs

1,9400

KRW

Dienvidkorejas vons

1 865,53

ZAR

Dienvidāfrikas rands

13,1246

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

8,8436

HRK

Horvātijas kuna

7,1948

IDR

Indonēzijas rūpija

14 974,91

MYR

Malaizijas ringits

4,6756

PHP

Filipīnu peso

62,470

RUB

Krievijas rublis

36,0075

THB

Taizemes bats

45,702

BRL

Brazīlijas reāls

3,1580

MXN

Meksikas peso

17,3209


(1)  

Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

9.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 314/9


Informācija, ko sniedz dalībvalstis par valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1628/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu valsts reģionālajam ieguldījumu atbalstam

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 314/04)

Atbalsta Nr.

XR 16/08

Dalībvalsts

Polija

Reģions

Lubuskie

Atbalsta shēmas nosaukums vai tā uzņēmuma nosaukums, kas papildus saņēmis ad hoc atbalstu

Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Juridiskais pamats

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. nr 121, poz. 844 ze zm.).

Uchwała nr XI/158/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Plānotie gada izdevumi

PLN 1 milj

Atbalsta maksimālā intensitāte

50 %

Saskaņā ar regulas 4. pantu

Īstenošanas datums

9.6.2007.

Atbalsta ilgums

31.12.2013.

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kurās var piešķirt reģionālo atbalstu

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

ul. Sikorskiego 3–4

PL-66-400 Gorzów Wlkp

tel. (48-95) 721 95 27

e-mail: wojnicka@um.gorzow.pl

Atbalsta shēmas publikācijas tīmekļa vieta

http://www.wojewodalubuski.pl/download.php?what=../dzienniki/2007/duwl52.pdf

Papildu informācija


Atbalsta Nr.

XR 41/08

Dalībvalsts

Beļģija

Reģions

Brabant wallon (Tubize); Namur (Dinant, Houyet, Rochefort, Sambreville et Somme-Leuze); Liège (Awans, Dison, Engis, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Verviers et Visé); Luxembourg (Bastogne, Bertogne, La roche-en Ardenne, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Tellin et Vielsalm).

Atbalsta shēmas nosaukums vai tā uzņēmuma nosaukums, kas papildus saņēmis ad hoc atbalstu

Incitants en favour des entreprises (grandes entreprises et PME) objectif convergence

Juridiskais pamats

Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement pour la période 2007-2013

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Plānotie gada izdevumi

EUR 18,7 milj

Atbalsta maksimālā intensitāte

15 %

Saskaņā ar regulas 4. pantu

Īstenošanas datums

8.2.2008.

Atbalsta ilgums

31.12.2013.

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kurās var piešķirt reģionālo atbalstu

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Direction générale de l'Économie et de l'Emploi

Direction de la Politique économique

Place de la Wallonie, 1, bât. 1

B-5100 Jambes

Atbalsta shēmas publikācijas tīmekļa vieta

http://wallex.wallonie.be

Papildu informācija


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Komisija

9.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 314/11


Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus saistībā ar “Iespēju” darba programmu, kas iekļauta EK Septītajā pamatprogrammā pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem

(2008/C 314/05)

Ar šo aicinām iesniegt priekšlikumus saistībā ar “Iespēju” darba programmu, kas iekļauta Eiropas Kopienas Septītajā pamatprogrammā pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (no 2007. līdz 2013. gadam).

Priekšlikumi iesniedzami turpmāk minētajam uzaicinājumam.

Īpašā programma “Iespējas”

Daļa

:

Pētniecības infrastruktūras

Uzaicinājuma kods

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2009-1

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attiecas uz darba programmu, kas pieņemta ar Komisijas 2008. gada 26. augusta Lēmumiem K(2008) 4566.

Informācija par uzaicinājuma budžetu, termiņiem un precīzu saturu, darba programma un norādījumi pretendentiem, kā iesniegt priekšlikumus, ir pieejami CORDIS tīmekļa vietnē http://cordis.europa.eu/fp7/ calls/


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Komisija

9.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 314/12


Sūdzības lietas 2007/2001 paredzētā slēgšana

(2008/C 314/06)

Eiropas Komisija ir saņēmusi daudzas sūdzības par diskriminējošām nodevām, ko Rumānija iekasē saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu pirmo reģistrāciju tās teritorijā. Eiropas Komisijas ģenerālsekretariāts ir reģistrējis lielu skaitu sūdzību un vēstuļu saistībā ar šo jautājumu. Sūdzības, kuras ir reģistrētas ar atsauces numuru 2007/4078, 2007/4079, 2007/4151, un pārējās iesaistīto ES pilsoņu atsūtītās vēstules tika izskatītas kā kopēja lieta ar atsauces numuru 2007/2001.

Atbildīgais Komisijas dienests pabeidza pārbaudi minētajā lietā. Lai informētu ne tikai sūdzības iesniedzējus, bet arī visas pārējās iesaistītās personas, Komisija nolēma publicēt šo atzinumu, paužot nodomu šo lietu slēgt.

Lai gan ir skaidrs, ka Kopienas līmenī nav veikta nodevu saskaņošana attiecībā uz vieglajiem automobiļiem, un tādējādi dalībvalstis var uzlikt šādas nodevas, kā arī lemt par to apjomu un piemērošanas metodēm, šādu rīcības brīvību ierobežo Eiropas Kopienas (EK) dibināšanas līguma noteikumi, jo īpaši tā 90. pants, kurā ir aizliegta diskriminējoša nodokļu uzlikšana citu dalībvalstu ražojumiem.

Rumānijas noteikumi attiecībā uz automašīnu reģistrācijas nodevām nešķiet atbilstīgi EK 90. pantam. Tādēļ 2007. gada 23. martā Komisija uzsāka pārkāpumu procedūru, nosūtot Rumānijai oficiāla paziņojuma vēstuli (IP/07/372). Komisija atsaucas uz Eiropas Kopienu Tiesas pastāvīgo judikatūru saskaņā ar kuru gadījumā, ja nodeva par jauniem un lietotiem mehāniskiem transportlīdzekļiem ir jāmaksā tikai vienu reizi, no citas dalībvalsts ievestiem lietotiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem piemērotā nodevas likme nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt atlikušo nodevas daļu, kas ir iekļauta līdzīgas lietotas automašīnas tirgus vērtībā, kura attiecīgajā dalībvalstī jau ir reģistrēta kā jauna automašīna. Šajā saistībā dalībvalstīm ir jāņem vērā lietoto mehānisko transporta līdzekļu, kuri ir importēti, nolietojumu.

Rumānija ņēma vērā oficiālā paziņojuma vēstuli un noteica pamatnostādnes saskaņā ar kurām izstrādāja nepieciešamos grozījumus, kā arī aprēķina formulu attiecībā uz automobiļa reģistrācijas nodevas apmēru un tās vērtības, kuras ir jāizmanto šim mērķim, tostarp fiksētu nolietojuma tabulu. Tomēr nepieciešamie grozījumi netika pieņemti noteiktajā termiņā.

Komisija 2007. gada 28. novembrī nosūtīja Rumānijai pamatotu atzinumu, kurā tā aicināja šo dalībvalsti nodrošināt tās tiesību aktu atbilstību Kopienas tiesību aktiem, kā tos interpretējusi Tiesa (IP/07/1799). Tam sekoja vairākas tehniska rakstura sanāksmes un sarunas par tiesību aktu projektu versijām, kā rezultātā 2008. gada 21. aprīlī tika pieņemts Ārkārtas rīkojums Nr. 50/2008 (publicēts Rumānijas Oficiālajā Vēstnesī 2008. gada 25. aprīlī), ar kuru apstrīdētajos tiesību aktos izdarīja grozījumus. Rumānijas valdība arī apstiprināja metodoloģijas normas Ārkārtas rīkojuma Nr. 50/2008 piemērošanai, iekļaujot V sadaļu“Lietotu mehānisko transportlīdzekļu reālā nolietojuma noteikšana” uzlabotās fiksētās nolietojuma tabulas piemērošanā, kura ir iekļauta ārkārtas rīkojuma 4. pielikumā. Tādējādi tiek nodrošināts, ka, aprēķinot maksājamo automobiļa reģistrācijas nodevu, tiek ņemts vērā faktiskais lietota mehāniskā transportlīdzekļa nolietojums.

Turklāt ar minētajiem Rumānijas tiesību aktiem ir atcelts diskriminējošs korelācijas koeficients, ieviesta piemērota “jauna mehāniska transportlīdzekļa” definīcija, kā arī nodokļa maksātājam ir piešķirtas tiesības personīgi veikt sava mehāniskā transporta līdzekļa nolietojuma pārbaudi, lai noteiktu tā faktisko nolietojuma pakāpi. Visbeidzot, pieņemtie tiesību akti informēja sabiedrību par kritērijiem, pamatojoties uz kuriem nosaka lietota mehāniskā transportlīdzekļa nolietojumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju, Komisijas atbildīgais dienests uzskata, ka Rumānijas iestādes ir veikušas atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu valsts tiesību aktu atbilstību Kopienas tiesību aktiem, un, šķiet, ka tagad ir panākta Rumānijas tiesību aktu par automobiļu reģistrācijas nodevām atbilstība EK līguma 90. pantam.

Tāpēc atbildīgais dienests ierosinās Komisijai šo lietu slēgt.


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Komisija

9.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 314/14


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5358 — Arizona/Abieta)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 314/07)

1.

Komisija 2008. gada 2. decembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot 4. pantu un 4. panta 5. punktā noteikto Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), kuras rezultātā uzņēmums Arizona Chemical GmbH (“Arizona”, Vācija), kas pieder Arizona Chemical group, Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē iegūst kontroli pār visu uzņēmumu Abieta Chemie GmbH (“Abieta”, Vācija), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Arizona: tauku pārstrādes produktu pārstrāde, ražošana un pārdošana;

Abieta: sveķu sārmu, ko izmanto kā emulgatorus, ražošana un pārdošana.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs: (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5358 — Arizona/Abieta uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


9.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 314/s3


PIEZĪME LASĪTĀJAM

Iestādes ir nolēmušas savos tekstos turpmāk nenorādīt jaunākos tiesību aktu grozījumus.

Ja vien nav noteikts citādi, par tiesību aktiem, kuri ir norādīti šeit publicētajos tekstos, uzskatāmi tiesību akti to spēkā esošajā redakcijā.