ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 134

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

51. sējums
2008. gada 31. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2008/C 134/01

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 1 )

1

2008/C 134/02

Komisijas paziņojums par riska faktoru novērtēšanas rezultātiem un riska samazināšanas stratēģijām šādām vielām: 2-nitrotoluols un 2,4-dinitrotoluols ( 1 )

4

 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA

2008/C 134/03

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2008. gada 23. maijs) par diviem Komisijas regulu priekšlikumiem, ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Kopienas brīvo darbavietu ceturkšņa statistiku (CON/2008/22)

10

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2008/C 134/04

Euro maiņas kurss

12

2008/C 134/05

Komisijas paziņojums par 27 dalībvalstu pašreizējām valsts atbalsta atgūšanas procentu likmēm un atsauces/diskonta likmēm, ko piemēro no 2007. gada 1. janvāra(Publicēts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) 794/2004 (OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp.) un Komisijas paziņojumu par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodi (OV C 273, 9.9.1997., 3. lpp.))

13

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2008/C 134/06

To uzturēšanās atļauju saraksta (publicēts OV C 247, 13.10.2006., 1. lpp., OV C 153, 6.7.2007., 5. lpp., OV C 192, 18.8.2007., 11. lpp., OV C 271, 14.11.2007., 14. lpp., OV C 57, 1.3.2008., 31. lpp.) atjaunināšana, kas minētas 2. panta 15. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

14

2008/C 134/07

To robežšķērsošanas vietu saraksta atjaunināšana, kas minētas 2. panta 8. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglementē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OJ C 316, 28.12.2007., 1. lpp.)

16

2008/C 134/08

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 5. panta 3. punktā minēto atsauces summu, kas nepieciešamas, lai šķērsotu ārējās robežas, saraksta (publicēts OV C 247, 13.10.2006., 19. lpp., OV C 153, 6.7.2007., 22. lpp., OV C 182, 4.8.2007., 18. lpp., OV C 57, 1.3.2008., 38. lpp.) atjaunināšana

19

2008/C 134/09

Francijas izdarītais grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībās, kas uzliktas attiecībā uz regulārās gaisa satiksmes pakalpojumiem maršrutā Renna–Milūza ( 1 )

20

 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2008/C 134/10

Valsts atbalsts — Spānija — Valsts atbalsts C 8/08 (ex NN 4/08; ex CP 60/07) — Ciudad de la Luz kinostudijas komplekss, Alikante — Uzaicinājums iesniegt apsvērumus saskaņā ar EK līguma 88. panta 2. punktu ( 1 )

21

2008/C 134/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

40

2008/C 134/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5173 — STM/NXP/JV) ( 1 )

41

2008/C 134/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5176 — CVC/Schuitema) ( 1 )

42

 

CITI AKTI

 

Komisija

2008/C 134/14

Atzinums par pieprasījumu atbilstoši Direktīvas 2004/17/EK 30. pantam — Dalībvalsts iesniegts pieprasījums

43

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Komisija

31.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 134/1


Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 134/01)

Lēmuma pieņemšanas datums

11.3.2008.

Atbalsta Nr.

N 326/07

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Riduzione della tassazione sul biodiesel

Juridiskais pamats

La base giuridica è la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, paragrafi da 368 a 371

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Vides aizsardzība

Atbalsta forma

Tiešā dotācija

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms: EUR 384 milj

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

1.1.2007.-31.12.2010.

Tautsaimniecības nozares

Enerģētika

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Customs Agency

Via Carucci, 71

I-00143 Roma

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Lēmuma pieņemšanas datums

7.4.2008.

Atbalsta Nr.

N 621/07

Dalībvalsts

Austrija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften

Juridiskais pamats

Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften-Gesetz 2007, Körperschaftsteuergesetz 1988, Einkommensteuergesetz 1988

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Riska kapitāls, Mazie un vidējie uzņēmumi

Atbalsta forma

Nodokļu priekšrocības

Budžets

Plānotie gada izdevumi: EUR 10 milj

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

25.3.2008.-31.12.2012.

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Bundesministerium für Finanzen

Hintere Zollamtsstraße 2b

A-1030 Wien

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Lēmuma pieņemšanas datums

18.3.2008.

Atbalsta numurs

N 52/08

Dalībvalsts

Kipra

Reģions

Atbalsta shēmas nosaukums (un/vai atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums)

Καθεστώς ενίσχυσης για την ανάπτυξη αεροπορικών γραμμών 2008-2012

(Kathestos enischisis gia tin anaptiksi aeroporikon grammon 2008-2012)

Juridiskais pamats

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Atbalsta mērķis

Reģionālā attīstība, transporta savienojumi

Atbalsta veids

Piešķīrums

Budžets

EUR 18 miljoni

Atbalsta intensitāte

Atbilstīgi 79. panta f) punktam Kopienas vadlīnijās par lidostu finansēšanu un valsts atbalstu darbības uzsākšanai aviosabiedrībām, kas veic lidojumus no reģionālām lidostām (2005/C 312/01)

Atbalsta ilgums

1.4.2008.-31.3.2012.

Tautsaimniecības nozares

Transports

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Kupriakos Organismos Tourismou)

Λεωφόρος Λεμεσού 19 (Leophoros Lemesou 19)

CY-2112 Αγλαντζιά (CY-2112 Aglantzia)

Cita informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


31.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 134/4


Komisijas paziņojums par riska faktoru novērtēšanas rezultātiem un riska samazināšanas stratēģijām šādām vielām: 2-nitrotoluols un 2,4-dinitrotoluols

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 134/02)

Padomes 1993. gada 23. marta Regulā (EEK) Nr. 793/93 par esošo vielu riska faktoru novērtējumu un kontroli (1) paredzēti noteikumi par datu paziņošanu, prioritāšu noteikšanu, riska faktoru novērtēšanu un, vajadzības gadījumā, stratēģiju izstrādāšanu esošo vielu bīstamības riska samazināšanai.

Ņemot vērā Regulu (EEK) Nr. 793/93, novērtēšanai saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2364/2000 (2) attiecīgi par prioritāro vielu ceturto sarakstu, kā paredzēts Regulā (EEK) Nr. 793/93, par prioritārām identificētas šādas vielas:

2-nitrotoluols;

2,4-dinitrotoluols.

Ziņotāja dalībvalsts, kas izraudzīta saskaņā ar šo regulu, ievērojot Komisijas 1994. gada 28. jūnija Padomes Regulu (EK) Nr. 1488/94, ar ko nosaka principus esošo vielu riska faktoru novērtēšanai attiecībā uz cilvēkiem un vidi (3), ir pabeigusi riska faktoru novērtēšanas pasākumus, kas attiecas uz šo vielu bīstamības novērtēšanu cilvēka organismam un videi, un, kā paredzēts Padomes Regulā (EEK) Nr. 793/93, ierosinājusi bīstamības riska samazināšanas stratēģiju.

Notikušas apspriedes ar Veselības un vides risku zinātnisko komiteju (SCHER), kas sniegusi atzinumu par ziņotājas dalībvalsts sagatavoto novērtējumu. Šie atzinumi atrodami zinātniskās komitejas tīmekļa vietnē.

Riska novērtēšanas rezultāti un riska samazināšanas ieteicamās stratēģijas, kā paredzēts 11. panta 2. punktā Regulā (EEK) Nr. 793/93, jāpieņem Kopienas līmenī, un Komisijai tās jāpublicē. Šajā paziņojumā un attiecīgajā Komisijas ieteikumā 2008/405/EK (4) sniegti riska faktoru novērtēšanas rezultāti (5), kā arī stratēģijas, kā ierobežot iepriekšminēto vielu bīstamības risku.

Šajā paziņojumā iekļautie riska faktoru novērtēšanas rezultāti un riska samazināšanas stratēģijas saskan ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 793/93 15. panta 1. punktu.


(1)  OV L 84, 5.4.1993., 1. lpp.

(2)  OV L 273, 26.10.2000., 1. lpp.

(3)  OV L 161, 29.6.1994., 3. lpp.

(4)  OV L 141, 31.5.2008.

(5)  Riska novērtēšanas ziņojuma pilns teksts un kopsavilkums atrodami Eiropas Ķīmisko vielu biroja tīmekļa vietnē:

http://ecb.jrc.it/existing-substances/


PIELIKUMS

1. DAĻA

CAS Nr. 88-72-2

 

Einecs Nr. 201-853-3

Struktūrformula:

Image

Einecs nosaukums:

2-nitrotoluols

IUPAC nosaukums:

2-nitrotoluols

Ziņotāja dalībvalsts:

Spānija

Klasifikācija (1):

2. kl. kanc.; R45

2. kl. mutag.; R46

3. kl. repr.; R62

Xn; R22

N; R51-53

Riska novērtējuma (2) pamatā ir pašreizējā prakse, kas attiecas uz Eiropas Kopienā ražotas vai importētas vielas aprites ciklu, kā aprakstīts pilnajā riska novērtējuma ziņojumā, kuru Komisijai nosūtījusi ziņotāja dalībvalsts.

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, riska novērtējumā konstatēts, ka Eiropas Kopienā 2-nitrotoluolu izmanto agroķimikāliju, gumijas, sprāgstvielu, termojutīgo krāsu, azokrāsvielu un sēru saturošu krāsvielu ražošanas starpproduktu sintēzei, kā arī daudzu dažādu savienojumu, tostarp naftas ķīmijas produktu, pesticīdu un ārstniecības vielu sintēzē. Svarīgākais 2-nitrotoluola iegūšanas paņēmiens ir toluola nitrēšana, un parasti to tajā pašā uzņēmumā izmanto o-toluidīna vai 2,4-dinitrotoluola ražošanai.

Šai vielai nav noteikta sensibilizācijas spēja, un tāpēc riska novērtējumā netiek izvērtēti populāciju sensibilizācijas riski. Šādi izmēģinājumi nav arī nepieciešami, jo viela ir identificēta kā kancerogēna arī tādās devās, kas mazākas par nenovērojamās kaitīgās iedarbības līmeni, kad vajadzīgi kontroles pasākumi, kas paliek nemainīgi arī iegūstot vairāk informācijas, neatkarīgi no tā, vai viela ir arī sensibilizējoša.

RISKA NOVĒRTĒJUMS

A.   Cilvēka veselība

Riska novērtējuma secinājums attiecībā uz

STRĀDĀJOŠAJIEM

ir tāds, ka vajadzīgi īpaši riska ierobežošanas pasākumi vielas ražošanas un turpmākas izmantošanas laikā. Šāds secinājums ir izdarīts, jo:

ir bažas par mutagenitāti un kancerogenitāti kā kaitīgas iedarbības sekām ieelpojot vai uzsūcoties caur ādu,

bažas par atkārtotas devas (hronisku) toksicitāti un reproduktīvo toksicitāti (auglība un attīstība), kā sekām uzsūcoties caur ādu.

Riska novērtējuma secinājums attiecībā uz

PATĒRĒTĀJIEM

ir tāds, ka patlaban nav vajadzīga sīkāka informācija un/vai testēšana, vai riska samazināšanas pasākumi papildus tiem, ko jau izmanto. Šāds secinājums ir izdarīts, jo:

tiek uzskatīts, ka nav nekādas kaitīgas iedarbības uz patērētājiem.

Riska novērtējuma secinājums attiecībā uz

CILVĒKIEM, KURI PAKĻAUTI IEDARBĪBAI AR VIDES STARPNIECĪBU

ir tāds, ka vajadzīgi īpaši riska ierobežošanas pasākumi. Secinājums ir izdarīts, jo:

ir bažas par kancerogenitāti kā kaitīgas vietējas iedarbības sekām ieelpojot vai orāli un par mutagenitāti kā kaitīgas vietējas iedarbības sekām ieelpojot vai orāli, kā arī tādas reģionālas iedarbības sekām, kas saistīta ar vielas ražošanu un pārstrādi.

Riska novērtējuma secinājums attiecībā uz

CILVĒKA VESELĪBU (fizikāli ķīmiskajām īpašībām)

ir tāds, ka patlaban nav vajadzīga sīkāka informācija un/vai testēšana, vai riska samazināšanas pasākumi papildus tiem, ko jau izmanto. Šāds secinājums ir izdarīts, jo:

riska novērtējums rāda, ka risks nav sagaidāms. Riska samazināšanas pasākumi, ko jau izmanto, tiek uzskatīti par pietiekamiem.

B.   Vide

Riska novērtējuma secinājums attiecībā uz

ATMOSFĒRU, ŪDENS EKOSISTĒMU (arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, sedimentiem) un SAUSZEMES EKOSISTĒMU

ir tāds, ka patlaban nav vajadzīga papildu informācija un/vai testēšana, vai riska samazināšanas pasākumi papildus tiem, ko jau izmanto. Šāds secinājums ir izdarīts, jo:

riska novērtējums rāda, ka risks attiecībā uz iepriekš minētajiem vides segmentiem nav sagaidāms. Riska samazināšanas pasākumi, ko jau izmanto, tiek uzskatīti par pietiekamiem;

riska novērtējuma secinājums attiecībā uz

MIKROORGANISMIEM NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTĀS

ir tāds, ka patlaban nav vajadzīga papildu informācija un/vai testēšana, vai riska samazināšanas pasākumi papildus tiem, ko jau izmanto. Šāds secinājums ir izdarīts, jo:

riska novērtējums rāda, ka risks attiecībā uz iepriekš minētajiem vides segmentiem nav sagaidāms. Riska samazināšanas pasākumi, ko jau izmanto, tiek uzskatīti par pietiekamiem.

RISKA IEROBEŽOŠANAS STRATĒĢIJA

STRĀDĀJOŠAJIEM

Vispāratzīts, ka patlaban Kopienas līmenī spēkā esošie tiesību akti, kas attiecas uz strādājošo aizsardzību, nodrošina pietiekamu tiesisko regulējumu vielas radītā riska ierobežošanai vajadzīgajā apjomā, un tas ir jāizmanto.

CILVĒKIEM, KURI PAKĻAUTI IEDARBĪBAI AR VIDES STARPNIECĪBU

Tiesību akti, kas attiecas uz to cilvēku aizsardzību, kuri pakļauti iedarbībai ar vides starpniecību, jo īpaši pasākumi saskaņā ar Padomes Direktīvu 2008/1/EK (3), tiek uzskatīti par pietiekamiem iedzīvotājiem identificēto risku novēršanai.

2. DAĻA

CAS Nr.: 121-14-2

 

Einecs Nr. 204-450-0

Struktūrformula:

Image

Einecs nosaukums:

2,4-dinitrotoluols

IUPAC nosaukums:

1,3-dinitro-4-metilbenzols

Ziņotāja dalībvalsts:

Spānija

Klasifikācija (4):

2. kl. kanc.: R45

3. kl. mutag.: R68

3. kl. repr.: R62

T: R23/24/25

Xn: R48/22

N: R51-53

Riska novērtējuma (2) pamatā ir pašreizējā prakse, kas attiecas uz Eiropas Kopienā ražotas vai importētas vielas aprites ciklu, kā aprakstīts pilnajā riska novērtējuma ziņojumā, kuru Komisijai nosūtījusi ziņotāja dalībvalsts.

Riska novērtējumā, pamatojoties uz pieejamo informāciju, konstatēts, ka Eiropas Kopienā 2,4-dinitrotoluolu izmanto par starpproduktu toluol-2,4-diizocianāta (TDI) ražošanai no toluol-2,4-diamīna (TDA). Šim lietojumam izmanto apmēram 99 % no kopējā 2,4-dinitrotoluola ražošanas apjoma.

RISKA NOVĒRTĒJUMS

A.   Cilvēka veselība

Riska novērtējuma secinājums attiecībā uz

STRĀDĀJOŠAJIEM

ir tāds, ka vajadzīgi īpaši riska ierobežošanas pasākumi. Secinājums ir izdarīts, jo:

ir bažas par mutagenitāti un kancerogenitāti kā iedarbības sekām ieelpojot un uzsūcoties caur ādu un pēc visiem iedarbības scenārijiem uz strādājošajiem;

bažas par atkārtotas iedarbības un reproduktīvo toksicitāti (auglība) kā sekām uzsūcoties caur ādu sprāgstvielu ražošanas un lietošanas laikā;

bažas par atkārtotas iedarbības un reproduktīvo toksicitāti (auglība) kā sekām ieelpojot sprāgstvielu ražošanas un lietošanas laikā.

Riska novērtējuma secinājums attiecībā uz

PATĒRĒTĀJIEM

ir tāds, ka patlaban nav vajadzīga sīkāka informācija un/vai testēšana, vai riska samazināšanas pasākumi papildus tiem, ko jau izmanto. Šāds secinājums ir izdarīts, jo:

tiek uzskatīts, ka nav nekādas kaitīgas iedarbības uz patērētājiem.

Riska novērtējuma secinājums attiecībā uz

CILVĒKIEM, KURI PAKĻAUTI IEDARBĪBAI AR VIDES STARPNIECĪBU

ir tāds, ka vajadzīgi īpaši riska ierobežošanas pasākumi. Secinājums ir izdarīts, jo:

ir bažas par mutagenitāti un kancerogenitāti kā sekām ieelpojot un orāli pēc viena lokāla iedarbības scenārija.

Riski ir iespējami pēc visiem pārējiem iedarbības scenārijiem, jo viela ir identificēta kā kancerogēna arī devās, kas mazākas par nenovērojamas kaitīgas iedarbības līmeni. Jānovērtē esošo kontroles pasākumu piemērotība, kā arī īpašu papildu pasākumu nepieciešamība un to īstenošanas iespējas. Tomēr riska novērtējums rāda, ka šie riski jau patlaban ir zemi. Tas jāņem vērā, izvērtējot esošo kontroles pasākumu piemērotību un īpašu riska samazināšanas papildu pasākumu lietderību un īstenošanas iespējas.

Riska novērtējuma secinājums attiecībā uz

CILVĒKA VESELĪBU (fizikāli ķīmiskajām īpašībām)

ir tāds, ka patlaban nav vajadzīga sīkāka informācija un/vai testēšana, vai riska samazināšanas pasākumi papildus tiem, ko jau izmanto. Šāds secinājums ir izdarīts, jo:

riska novērtējums rāda, ka risks nav sagaidāms. Riska samazināšanas pasākumi, ko jau izmanto, tiek uzskatīti par pietiekamiem.

B.   Vide

Riska novērtējuma secinājums attiecībā uz

ATMOSFĒRU un SAUSZEMES EKOSISTĒMU

ir tāds, ka patlaban nav vajadzīga papildu informācija un/vai testēšana, vai riska samazināšanas pasākumi papildus tiem, ko jau izmanto. Šāds secinājums ir izdarīts, jo:

riska novērtējums rāda, ka risks attiecībā uz iepriekš minētajiem vides segmentiem nav sagaidāms. Riska samazināšanas pasākumi, ko jau izmanto, tiek uzskatīti par pietiekamiem;

riska novērtējuma secinājums attiecībā uz

ŪDENS EKOSISTĒMU (arī sedimentiem)

ir tāds, ka vajadzīga risku ierobežošana; jāņem vērā riska samazināšanas pasākumi, ko jau piemēro.

Riska novērtējums liecina, ka vides ūdens segmentam un sedimentos dzīvojošajiem organismiem lokāli vienā vietā ir vajadzīgi riska samazināšanas pasākumi. Sagaidāms, ka virszemes ūdeņu aizsardzībai paredzētie riska samazināšanas pasākumi varētu samazināt riskus arī sedimentiem.

Riska novērtējuma secinājums attiecībā uz

MIKROORGANISMIEM NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTĀS

ir tāds, ka patlaban nav vajadzīga sīkāka informācija un/vai testēšana, vai riska samazināšanas pasākumi papildus tiem, ko jau izmanto. Šāds secinājums ir izdarīts, jo:

riska novērtējums rāda, ka risks nav sagaidāms. Riska samazināšanas pasākumi, ko jau izmanto, tiek uzskatīti par pietiekamiem.

RISKA IEROBEŽOŠANAS STRATĒĢIJA

STRĀDĀJOŠAJIEM

Vispāratzīts, ka patlaban Kopienas līmenī spēkā esošie tiesību akti, kas attiecas uz strādājošo aizsardzību, nodrošina pietiekamu tiesisko regulējumu vielas radītā riska ierobežošanai vajadzīgajā apjomā, un tas ir jāizmanto.

CILVĒKIEM, KURI PAKĻAUTI IEDARBĪBAI AR VIDES STARPNIECĪBU

Tiesību akti, kas attiecas uz to cilvēku aizsardzību, kuri pakļauti iedarbībai ar vides starpniecību, jo īpaši pasākumi saskaņā ar Direktīvu 2008/1/EK, tiek uzskatīti par pietiekamiem iedzīvotājiem identificēto risku novēršanai.

VIDEI

Lai vienkāršotu emisijas atļauju piešķiršanu un kontroli saskaņā ar Direktīvu 2008/1/EK (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole), ieteicams 2,4-dinitrotoluolu iekļaut pastāvīgajā darba programmā par pamatnostādņu izstrādāšanu attiecībā uz labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP).


(1)  Patlaban šī ķīmiskā viela ir iekļauta I pielikumā Direktīvā 67/548/EEK. Vielas klasifikācija ir noteikta ar Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/73/EK, ar ko divdesmit devīto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu. OV L 152, 30.4.2004., 1. lpp.; labojums ar OV L 216, 16.6.2004., 3. lpp.

(2)  Riska novērtēšanas ziņojuma pilns teksts un kopsavilkums atrodami Eiropas Ķīmisko vielu biroja tīmekļa vietnē:

http://ecb.jrc.it/existing-substances/

(3)  OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.

(4)  Vielas klasifikācija ir noteikta ar Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/73/EK, ar ko divdesmit devīto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu. OV L 152, 30.4.2004., 1. lpp.; labojums ar OV L 216, 16.6.2004., 3. lpp.


III Sagatavošanā esoši tiesību akti

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA

31.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 134/10


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2008. gada 23. maijs)

par diviem Komisijas regulu priekšlikumiem, ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Kopienas brīvo darbavietu ceturkšņa statistiku

(CON/2008/22)

(2008/C 134/03)

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2008. gada 13. maijā saņēma Eiropas Kopienu Komisijas lūgumu sniegt atzinumu par diviem Komisijas regulu priekšlikumiem, ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2008 (1) par Kopienas brīvo darbavietu ceturkšņa statistiku, vienai no Komisijas regulām attiecoties uz sezonālās izlīdzināšanas procedūrām un kvalitātes pārskatiem (tālāk tekstā — “pirmā ierosinātā regula”), bet otrai — uz brīvās darbavietas definīciju, datu vākšanas atsauces datumiem, datu nosūtīšanas specifikācijām un priekšizpēti (tālāk tekstā — “otrā ierosinātā regula”).

ECB kompetence sniegt atzinumu balstās uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 105. panta 4. punkta pirmo ievilkumu. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Vispārīgi apsvērumi

1.

ECB ir svarīgi dati par brīvajām darbavietām Kopienā, uz kuriem attiecas abas ierosinātās regulas. ECB ir publicējusi savas prasības īstermiņa statistikai, kas vajadzīga monetārās politikas īstenošanai (2) un kas ietver datus par brīvajām darbavietām. Turklāt brīvo darbavietu statistikas nepieciešamība izriet no Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) statistikas prasību rīcības plāna, kuru pēc Ecofin Padomes lūguma un sadarbībā ar ECB izstrādājusi Eiropas Komisija (Eurostat), kā rezultātā tapa arī Galvenie Eiropas Ekonomiskie rādītāji (GEER), kas tika pieņemti 2003. gada 18. februāraEcofin Padomē un kas ietver brīvo darbavietu statistiku.

Pirmā ierosinātā regula

2.

Sezonāli izlīdzināto laikrindu izveide, kas izklāstīta pirmajā ierosinātajā regulā, ir svarīga saistībā ar brīvo darbavietu datiem, kurus gada laikā izmanto ekonomiskajā analīzē. Arī datu kvalitātes pārskatu sagatavošana un publicēšana ir kvalitātes nodrošināšanas neatņemama sastāvdaļa.

3.

ECB atzinīgi vērtē sezonāli un attiecībā uz darbadienām izlīdzināto brīvo darbavietu datu pieejamību tiklīdz publicēti dati par 16 ceturkšņiem. Turklāt būtu vēlams šī darba veicināšanai izmantot metodes, kas izklāstītas Eiropas Statistikas sistēmas sezonālās izlīdzināšanas pamatnostādnēs (3).

4.

Pirmās ierosinātās regulas pielikumā paredzētie kvalitātes pārskati, ir vērtīgs meteriāls datu lietotāju informēšanai par statistikas kvalitāti. ECB atzinīgi vērtētu nacionālo pārskatu plašāku izplatīšanu datu lietotājiem.

Otrā ierosinātā regula

5.

ECB atbalsta otrās ierosinātās regulas mērķi noteikt tādas definīcijas un atsauces datumus, kuri ir līdzsvarā starp lietotāju vajadzībām un respondentiem noteikto pienākumu apjomu.

6.

ECB atzinīgi vērtē to, ka vēlamais datu vākšanas atsauces periods ir attiecīgā perioda vidējais, saglabājot iespēju izmantot aplēses, kamēr tās tiek uzskatītas par reprezentatīvām attiecībā uz konkrēto periodu. Pētījumi rāda, ka datu vākšanas laikam var būt ievērojama ietekme uz datiem. Tādēļ ECB iesaka šo aspektu pienācīgi apsvērt pirmajā ierosinātajā regulā paredzētajos kvalitātes pārskatos.

7.

ECB vēlas uzsvērt otrās ierosinātās regulas pielikumā minētās priekšizpētes nozīmi:

a)

Priekšizpēte tam, lai novērtētu, kā var tikt iegūta brīvo darbavietu ceturkšņa statistika par NACE 2. red. O, P, Q, R un/vai S nodaļām, ir svarīga tādēļ, ka nodarbinātība šajās NACE nodaļās aptver vairāk nekā 35 % euro zonas nodarbinātības.

b)

Priekšizpēte tam, lai novērtētu, kā var tikt iegūta brīvo darbavietu ceturkšņa statistika no uzņēmumiem, kuros ir mazāk par 10 darbiniekiem, ir svarīga tādēļ, ka daudzās dalībvalstīs šie uzņēmumi nodrošina lielāko daļu no kopējās nodarbinātības. Turklāt pētījumi rāda, ka šādi uzņēmumi bieži rada vairāk jauno darbavietu nekā lielākie uzņēmumi.

Frankfurtē pie Mainas 2008. gada 23. maijā.

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes priekšsēdētāji tiesību akta kopīgo parakstīšanu veica 2008. gada 23. aprīlī, taču tiesību akts vēl nav publicēts; tādēļ tiesību aktam vēl nav piešķirts oficiālais numurs.

(2)  Eiropas Centrālās bankas prasībās tautsaimniecības statistikas jomā, Eiropas Centrālā banka, 2000. gada augusts (pārstrādāts 2004. gada decembrī), pieejam ECB tīmekļa vietnē www.ecb.europa.eu.

(3)  Skatīt “ESS sezonālās izlīdzināšanas pamatnostādnes”, 2008. gada aprīlis, kas pieejamas Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komitejas tīmekļa vietnē http://www.cmfb.org.


IV Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

Komisija

31.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 134/12


Euro maiņas kurss (1)

2008. gada 30. maijs

(2008/C 134/04)

1 euro=

 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,5508

JPY

Japānas jēna

163,74

DKK

Dānijas krona

7,4588

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,786

SEK

Zviedrijas krona

9,328

CHF

Šveices franks

1,6276

ISK

Islandes krona

115,53

NOK

Norvēģijas krona

7,908

BGN

Bulgārijas Ieva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,088

EEK

Igaunijas krona

15,6466

HUF

Ungārijas forints

241,33

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,7013

PLN

Polijas zlots

3,3749

RON

Rumānijas leja

3,6256

SKK

Slovākijas krona

30,28

TRY

Turcijas lira

1,8834

AUD

Austrālijas dolārs

1,6212

CAD

Kanādas dolārs

1,5382

HKD

Hongkongas dolārs

12,1049

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,9812

SGD

Singapūras dolārs

2,1183

KRW

Dienvidkorejas vons

1 595,39

ZAR

Dienvidāfrikas rands

11,8211

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

10,7657

HRK

Horvātijas kuna

7,2498

IDR

Indonēzijas rūpija

14 445,7

MYR

Malaizijas ringits

5,0246

PHP

Filipīnu peso

67,824

RUB

Krievijas rublis

36,8

THB

Taizemes bats

50,405

BRL

Brazīlijas reāls

2,5391

MXN

Meksikas peso

16,0105


(1)  

Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


31.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 134/13


Komisijas paziņojums par 27 dalībvalstu pašreizējām valsts atbalsta atgūšanas procentu likmēm un atsauces/diskonta likmēm, ko piemēro no 2007. gada 1. janvāra

(Publicēts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) 794/2004 (OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp.) un Komisijas paziņojumu par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodi (OV C 273, 9.9.1997., 3. lpp.))

(2008/C 134/05)

No

Līdz

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.6.2008.

30.6.2008.

5,19

5,19

8,97

5,19

4,89

5,19

5,36

5,50

5,19

5,19

5,19

5,19

8,72

5,19

5,19

6,49

5,19

6,64

5,19

5,19

6,42

5,19

8,67

5,46

5,19

5,23

6,29

1.1.2008.

31.5.2008.

5,19

5,19

8,97

5,19

4,89

5,19

5,36

5,50

5,19

5,19

5,19

5,19

7,58

5,19

5,19

6,49

5,19

6,64

5,19

5,19

6,42

5,19

8,67

5,46

5,19

5,23

6,29

1.10.2007.

31.12.2007.

5,42

5,42

8,30

5,74

4,90

5,42

5,58

5,50

5,42

5,42

5,42

5,42

8,54

5,42

5,42

6,49

5,42

6,64

7,00

5,42

5,94

5,42

9,10

5,49

5,42

5,20

6,83

1.9.2007.

30.9.2007.

5,42

5,42

8,30

5,74

4,24

5,42

5,58

5,50

5,42

5,42

5,42

5,42

8,54

5,42

5,42

6,49

5,42

6,64

7,00

5,42

5,94

5,42

9,10

5,49

5,42

5,20

5,90

1.7.2007.

31.8.2007.

4,62

4,62

8,30

5,74

4,24

4,62

4,76

5,50

4,62

4,62

4,62

4,62

8,54

4,62

4,62

6,49

4,62

6,64

7,00

4,62

5,94

4,62

9,10

4,68

4,62

5,20

5,90

1.6.2007.

30.6.2007.

4,62

4,62

8,30

5,74

4,24

4,62

4,76

5,50

4,62

4,62

4,62

4,62

8,54

4,62

4,62

6,49

4,62

6,64

7,00

4,62

5,94

4,62

10,17

4,68

4,62

5,20

5,90

1.1.2007.

31.5.2007.

4,62

4,62

8,30

5,49

4,24

4,62

4,76

5,50

4,62

4,62

4,62

4,62

8,54

4,62

4,62

6,49

4,62

6,64

7,00

4,62

5,94

4,62

10,17

4,68

4,62

5,20

5,90


DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

31.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 134/14


To uzturēšanās atļauju saraksta (publicēts OV C 247, 13.10.2006., 1. lpp., OV C 153, 6.7.2007., 5. lpp., OV C 192, 18.8.2007., 11. lpp., OV C 271, 14.11.2007., 14. lpp., OV C 57, 1.3.2008., 31. lpp.) atjaunināšana, kas minētas 2. panta 15. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

(2008/C 134/06)

To uzturēšanās atļauju saraksta publicēšana, kas minētas 2. panta 15. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), pamatojas uz informāciju, ko dalībvalstis dara zināmu Komisijai saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 34. pantu.

Papildus publikācijai Oficiālajā Vēstnesī Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ir pieejams ikmēneša atjauninājums.

IGAUNIJA

OV C 271, 14.11.2007., 14. lpp. publicētā saraksta aizstāšana ar citu sarakstu

Dokumenti, kas piešķir uzturēšanās tiesības:

1.

personas apliecība;

2.

uzturēšanās atļaujas uzlīme (ielīmēta ceļošanas dokumentā, ko izsniegusi Igaunija vai cita valsts).

1.

Personas apliecībā, kas izsniegta trešās valsts piederīgajam, var būt šādas atzīmes:

pagaidu uzturēšanās atļauja derīga līdz dd.mm.gg./tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa;

ES pilsoņa ilgtermiņa uzturēšanās atļauja/pikaajaline elanik EL;

pastāvīgās uzturēšanās atļauja/alaline elamisluba — izsniegta līdz 31.5.2006. ieskaitot.

Šī personas apliecība nav derīga kā ceļošanas dokuments, lai šķērsotu valsts robežu. Ceļojot personas apliecība jāuzrāda kopā ar derīgu pasi.

2.

Uzturēšanās atļaujas uzlīmē var būt šādas atzīmes:

pagaidu uzturēšanās atļauja/tähtajaline elamisluba;

ES pilsoņa ilgtermiņa uzturēšanās atļauja/pikaajaline elanik EL;

pastāvīgās uzturēšanās atļauja/alaline elamisluba — izsniegta līdz 31.5.2006. ieskaitot.

Uzturēšanās atļauja var būt:

pagaidu (maksimālais derīguma termiņš ir pieci gadi) vai

pastāvīgā.

Visas atzīmes, izņemot tās, kas attiecas uz pastāvīgās uzturēšanās atļauju, ir angļu valodā.

3.

Ārlietu ministrijas izsniegtās diplomātiskās un dienesta apliecības:

Diplomaadikaart

(Diplomātiskā personas apliecība: A kategorija — diplomātiskās misijas vadītājs/-a un viņa/viņas ģimenes loceklis; zilā krāsā)

Diplomaadikaart

(Diplomātiskā personas apliecība: B kategorija — diplomāts un viņa/viņas ģimenes loceklis; zilā krāsā)

Teenistuskaart

(Dienesta apliecība: C kategorija — administratīvais darbinieks un viņa/viņas ģimenes loceklis; sarkanā krāsā)

Teenistuskaart

(Dienesta apliecība: D kategorija — dienesta darbinieks un viņa/viņas ģimenes loceklis; zaļā krāsā)

Teenistuskaart

(Dienesta apliecība: E kategorija — privātais mājkalpotājs; zaļā krāsā)

Teenistuskaart

(Dienesta apliecība: F kategorija — vietējais darbinieks; zaļā krāsā)

Teenistuskaart

(Dienesta apliecība: HC kategorija — goda konsuls; pelēkā krāsā)


31.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 134/16


To robežšķērsošanas vietu saraksta atjaunināšana, kas minētas 2. panta 8. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglementē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OJ C 316, 28.12.2007., 1. lpp.)

(2008/C 134/07)

To robežšķērsošanas punktu saraksta publicēšana, kas minēti 2. panta 8. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglementē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), pamatojas uz informāciju, ko dalībvalstis dara zināmu Komisijai saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 34. pantu.

Papildus publikācijai Oficiālajā Vēstnesī Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ir pieejams ikmēneša atjauninājums.

SPĀNIJA

OV C 316, 28.12.2007., 1. lpp., publicētas informācijas aizstāšana ar citu informāciju

Jūras robežas

Jauns jūras robežšķērsošanas punkts:

 

Puerto de Santa Cruz de La Palma (La Palma).

AUSTRIJA

OV C 316, 28.12.2007., 1. lpp., publicētās informācijas aizstāšana ar citu informāciju

Lidostas un lidlauki

Lidostas

1)

Graz–Thalerhof

2)

Innsbruck–Kranebitten

3)

Klagenfurt–Wörthersee

4)

Linz–Hörsching

5)

Salzburg–Maxglan

6)

Wien–Schwechat

Lidlauki

1)

Bad Kleinkirchheim

2)

Dobersberg

3)

Eferding

4)

Feldkirchen–Ossiacher See

5)

Ferlach

6)

Ferlach (Hubschrauberplatz Glock)

7)

Ferlach-Glainach

8)

Freistadt

9)

Friesach-Hirt

10)

Fürstenfeld

11)

Gmunden

12)

Goldeck Talstation

13)

Halleg

14)

Hofkirchen

15)

Hohenems-Dornbirn

16)

Kapfenberg

17)

Kappl

18)

Kitzbühel

19)

Krems-Langenlois

20)

Kufstein-Langkampfen

21)

Lanzen-Turnau

22)

Leoben-Timmersdorf

23)

Leopoldsdorf

24)

Lienz-Nikolsdorf

25)

Linz-Ost

26)

Mariazell

27)

Mauterndorf

28)

Mayerhofen

29)

Micheldorf

30)

Niederöblarn

31)

Nötsch im Gailtal

32)

Ottenschlag

33)

Pinkafeld

34)

Pöchlarn-Wörth

35)

Pongau Heliport (Hubschrauberplatz)

36)

Punitz-Güssing

37)

Reutte-Höfen

38)

Ried-Kirchheim

39)

Schärding-Suben

40)

Scharnstein

41)

Seitenstetten

42)

Spitzerberg

43)

St. Andrä im Lavanttal

44)

St. Donat–Mairist

45)

St. Georgen am Ybbsfeld

46)

St. Johann/Tirol

47)

St. Pölten

48)

Stockerau

49)

Trieben

50)

Villach

51)

Völkermarkt

52)

Völtendorf

53)

Vöslau

54)

Waidring

55)

Wattens

56)

Weiz-Unterfladnitz

57)

Wels

58)

Wiener Neudorf

59)

Wiener Neustadt/Ost

60)

Wietersdorf

61)

Wolfsberg

62)

Zell am See

63)

Zeltweg

64)

Zwatzhof (Hubschrauberflugplatz)

Ostas

Konstancas ezera ostas

1)

Hafen Bregenz (1)

2)

Hafen Hard (1)

Sauszemes robeža ar Šveici (un Lihtenšteinu)

1)

Bangs (2)

2)

Bregenz-St. Margrethen (Eisenbahn)

3)

Feldkirch-Buchs (Eisenbahn)

4)

Feldkirch–Mauren (Radweg)

5)

Fimberpass

6)

Gaissau (einschließlich Radweg Gaissau)

7)

Höchst

8)

Hohenems

9)

Koblach

10)

Lustenau

11)

Lustenau — Schmitterbrücke

12)

Lustenau — Wiesenrain

13)

Mäder

14)

Martinsbruck

15)

Meiningen

16)

Nofels

17)

Nofels–Fresch

18)

Pfunds

19)

Spiss

20)

Tisis

21)

Tosters

22)

Tschagguns (3)

23)

Zeblas

SLOVĀKIJA

OV C 316, 28.12.2007., 1. lpp., publicētās informācijas aizstāšana ar citu informāciju

SLOVĀKIJA-UKRAINA

Sauszemes robežas

1)

Čierna nad Tisou-Čop (dzelzceļš)

2)

Ubľa-Malyj Bereznyj

3)

Veľké Slemence-Mali Selmenci

4)

Vyšné Nemecké-Užhorod

5)

Maťovské Vojkovce-Pavlovo (dzelzceļš; tikai kravas pārvadājumi)

Gaisa robežas

1)

Bratislava lidosta

2)

Košice lidosta

3)

Poprad lidosta

Lidlauki

1)

Nitra

2)

Piešťany

3)

Prievidza

4)

Sliač

5)

Žilina.


(1)  Konstancas ezera osta, kurā nav regulāras kuģu satiksmes, ir paredzēta tikai ekskursijām.

(2)  Robežšķērsošanas punkts Bangs ir kopējs nosaukums, kas apzīmē robežšķērsošanas punktus Nofels-Egg, Gantensteinweg, Rainweg, Haberweg, Rheindammweg un Jägersteig-Feldbandweg.

(3)  “Tschagguns”ir kopējs nosaukums, kas apzīmē robežšķērsošanas punktus Plankner Sattel, Saminatal, Kirchlspitzen, Brandner Gletscher, Schesaplana, Tote Alpe, Bartümeljoch, Salarueljoch, Mattlerjoch, Sareiserjoch, Bettlerjoch, Schweizertor, Drusentor, Grünes Fürkele, Plaseggenpass un Sarottlpass.


31.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 134/19


Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 5. panta 3. punktā minēto atsauces summu, kas nepieciešamas, lai šķērsotu ārējās robežas, saraksta (publicēts OV C 247, 13.10.2006., 19. lpp., OV C 153, 6.7.2007., 22. lpp., OV C 182, 4.8.2007., 18. lpp., OV C 57, 1.3.2008., 38. lpp.) atjaunināšana

(2008/C 134/08)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 5. panta 3. punktā minēto atsauces summu, kas nepieciešamas, lai šķērsotu ārējās robežas, saraksta publicēšana pamatojas uz informāciju, ko dalībvalstis dara zināmu Komisijai saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 34. pantu.

Papildus publikācijai Oficiālajā Vēstnesī Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ir pieejams ikmēneša atjauninājums.

SLOVĀKIJA

OV C 247, 13.10.2006., 19. lpp., publicētās informācijas aizstāšana ar citu informāciju

Saskaņā ar 4. pantu Likumā Nr. 48/2002 Coll. par ārvalstnieku uzturēšanos un vairāku likumu grozījumiem finanšu līdzekļi, kas nepieciešami, lai trešās valsts valstspiederīgais varētu uzturēties Slovākijas Republikas teritorijā, ir SKK 1 700 katrai personai par katru uzturēšanās dienu.

Summā SKK 1 700 ir iekļauts:

a)

SKK 1 000 par mitekli;

b)

SKK 100 par brokastīm;

c)

SKK 200 par pusdienām;

d)

SKK 200 par vakariņām;

e)

SKK 200 kabatas naudai.

Ja izdevumi saistībā ar trešās valsts valstspiederīgā uzturēšanos Slovākijas Republikas teritorijā tiek daļēji segti, šo faktu ņem vērā.

Ielūgums, kuru apstiprinājusi policijas iestāde, var aizstāt pierādījumu par finanšu līdzekļiem.

GRIEĶIJA

OV C 247, 13.10.2006., 19. lpp., publicētās informācijas aizstāšana ar citu informāciju

Kopējā ministrijas 2007. gada 24. decembra lēmumā Nr. 3021/22/10-f ir noteikta iztikas līdzekļu summa, kurai ir jābūt ārvalstnieku — izņemot Eiropas Savienības dalībvalstu valstspiederīgo — rīcībā, ja tie vēlas ieceļot Grieķijas teritorijā.

Saskaņā ar iepriekšminēto lēmumu summa valūtā, kas ļauj ārvalstniekiem, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu valstspiederīgie, ieceļot Grieķijā, ir EUR 50 katrai personai par katru dienu, un uzturēšanās ilgumam ne vairāk par 5 dienām minimālā pieļaujamā kopsumma ir EUR 300.

Ja ārvalstnieks ir nepilngadīga persona, iepriekš norādītās summas samazina par 50 %.

To trešo valstu valstspiederīgiem, kuras uzliek pienākumu Grieķijas valstspiederīgajiem uz robežas mainīt valūtu, arī piemēro šādu pienākumu atbilstīgi savstarpības principam.


31.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 134/20


Francijas izdarītais grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībās, kas uzliktas attiecībā uz regulārās gaisa satiksmes pakalpojumiem maršrutā Renna–Milūza

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 134/09)

1.

Francija ir nolēmusi grozīt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, kas saskaņā ar 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu Padomes 1992. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2408/92 par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem uzliktas attiecībā uz regulārās gaisa satiksmes pakalpojumiem starp Rennas lidostu (Saint-Jacques) un Bāzeles–Milūzas lidostu un 2006. gada 2. martā publicētas Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša numurā C 52.

2.

Minēto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību 2. punktā paredzētos noteikumus par minimālo lidojumu skaitu un biežumu aizstāj ar šādiem noteikumiem:

“Obligātajam pakalpojumu biežumam ir jābūt vismaz diviem turp un atpakaļ lidojumiem dienā, no rīta un vakarā, no pirmdienas līdz ceturtdienai, un vienam turp un atpakaļ lidojumam vakarā piektdienās, 220 dienas gadā, izņemot svētku dienas.”


V Atzinumi

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Komisija

31.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 134/21


VALSTS ATBALSTS — SPĀNIJA

Valsts atbalsts C 8/08 (ex NN 4/08; ex CP 60/07) — Ciudad de la Luz kinostudijas komplekss, Alikante

Uzaicinājums iesniegt apsvērumus saskaņā ar EK līguma 88. panta 2. punktu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 134/10)

Ar 2008. gada 2. februāra vēstuli, kuras atveidojums tās autentiskajā valodā ir sniegts šā kopsavilkuma pielikumā, Komisija paziņojusi Spānijai par lēmumu uzsākt EK līguma 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru attiecībā uz iepriekš minēto pasākumu.

Ieinteresētās personas var iesniegt apsvērumus par atbalsta pasākumu, attiecībā uz kuru Komisija uzsāk procedūru, viena mēneša laikā pēc šā kopsavilkuma un tam pievienotās vēstules publicēšanas dienas, adresējot tos:

European Commission

Directorate-General for Competition

State aid Registry

SPA-3, 6/5

B-1049 Brussels

Fakss: (32-2) 296 12 42

Šie apsvērumi tiks darīti zināmi Spānijas iestādēm. Ieinteresētā persona, kas iesniedz apsvērumus, var rakstveidā pieprasīt, lai tās identitāte netiktu atklāta, norādot šādas prasības iemeslus.

KOPSAVILKUMS

PROCEDŪRA

Komisijas oficiālā izmeklēšana ir rezultāts sūdzībām, kuras tika atsevišķi saņemtas 2007. gada februārī un jūlijā no diviem galvenajiem Eiropas kino nozares dalībniekiem, kas ir reģistrēti citās dalībvalstīs, nevis Spānijā. Sūdzībās apgalvots, ka nelikumīgais valsts atbalsts, ko piešķīrusi Valensijas reģionālā pašvaldība Ciudad de la Luz kinostudijas kompleksa būvniecībai un darbībai Alikantē, ir ļāvis tai noteikt cenas, kas zemākas par tirgus cenām. Komisija iepriekš no Spānijas iestādēm nebija saņēmusi nevienu paziņojumu par valsts atbalstu attiecībā uz iesaistītiem valsts līdzekļiem.

Komisija Spānijas iestādēm nosūtīja informācijas pieprasījumus 2007. gada 10. aprīlī un atkārtoti 2007. gada 13. jūlijā. Ar sūdzību iesniedzēju atļauju Komisija Spānijas iestādēm pārsūtīja arī abas sūdzības. Spānijas iestādes sniedza atbildes attiecīgi 2007. gada 15. jūnijā un 2007. gada 8. oktobrī.

APRAKSTS

Ciudad de la Luz ir lielākais kinostudijas komplekss Alikantē (Valensija). Ciudad de la Luz būvniecības izmaksas un darbības laikā ciestie zaudējumi līdz šim pilnībā tika finansēti no valsts līdzekļiem. Saskaņā ar 2006. gada aplēsēm, ko iesniedza Spānijas iestādes, paredzams, ka tikai būvniecības izmaksas vien līdz 2007. gada beigām pārsniegs 270 miljonus euro.

Ciudad de la Luz kompleksa aktīvu turētāja ir Ciudad de la Luz SAU, kas tagad pilnībā pieder Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valencia SAU (SPTCV). Pati SPTCV pilnībā pieder Valensijas reģionālajai pašvaldībai. Kompleksu apsaimnieko Producciones Aguamarga SL. Spānijas iestādes ir iecerējušas 2014. gadā rīkot publisko piedāvājumu par kompleksa apsaimniekošanu.

IZVĒRTĒJUMS

Saskaņā ar Spānijas iestāžu viedokli iesaistītie valsts līdzekļi nav uzskatāmi par valsts atbalstu, jo ieguldījums projektā tika veikts, piemērojot tirgus investora principu. Tomēr Komisijai pēc projektu uzņēmējdarbības plāna iepriekšēja novērtējuma ir vērā ņemamas šaubas par to, ka tirgus investors būtu ieguldījis tik augsta riska jaunā uzņēmumā ar tādiem pašiem nosacījumiem un tādā pašā apmērā kā Valensijas reģionālā pašvaldība.

Komisija jo īpaši šaubās par to pieņēmumu pamatotību, uz kuriem ir balstītas Spānijas iestāžu iesniegtās 2002. gada aplēses nolūkā pamatot lēmumu par ieguldījumu. Aplēses ir balstītas uz kapitāla izmaksām, kas ir zemākas par Spānijas valsts obligāciju likmi 4,96 % apmērā attiecīgajā brīdī. Aplēšu pamatā ir arī ienākošā naudas plūsma 2014. gadā, kas būs lielāka par paredzētajām būvniecības izmaksām, un acīmredzot radīsies, nododot kompleksa apsaimniekošanu publiskajā piedāvājumā.

Spānijas iestādes minēja arī to, ka valsts līdzekļi tika ieguldīti valsts infrastruktūras projektā. Tomēr kopš tā atklāšanas, kompleksu ir izmantojušas gandrīz tikai audiovizuālās radošās apvienības. Tādēļ Komisija apšauba, ka komplekss sniedz pakalpojumu, kas ietilpst valsts iestādes ierastajos pienākumos un kas nesniedz priekšrocības konkrētiem un viegli nosakāmiem uzņēmumiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, šajā posmā Komisija uzskata, ka Ciudad de la Luz SAU ir saņēmis valsts atbalstu EK līguma 87. panta 1. punkta nozīmē.

Spānijas iestādes apgalvo, ka, pat ja valsts līdzekļi tiek uzskatīti par valsts atbalstu, Ciudad de la Luz finansēšana varētu būt saderīga vai nu kā atbalsts kultūras veicināšanai, vai arī reģionālais atbalsts.

Komisija neuzskata, ka šajā gadījumā var piemērot 87. panta 3. punkta d) apakšpunkta atrunu par kultūru. Patiesībā Komisija ļoti apšauba to, ka Ciudad de la Luz kompleksa būvniecība un darbība būtu uzskatāma par kultūru veicinošu vai kultūras mantojumu saglabājošu.

Tā kā komplekss tika būvēts Alikantes atbalstāmajā reģionā, Spānijas iestādes apgalvo, ka reģionālā atbalsta noteikumi būtu pieļāvuši valsts atbalstu līdz 40 % apmērā no attaisnotajiem ieguldījumiem 2000.–2006. gadā. Nesaņemot sīkāku informāciju no Spānijas iestādēm, Komisija nevar precīzāk pārbaudīt to, cik liels atbalsta apjoms un vai atbalsts vispār būtu attaisnojams saskaņā ar reģionālā atbalsta pamatnostādnēm.

Ciudad de la Luz kompleksa mērogs (1) Eiropas tirgū klasificē to kā lielu kinostudiju. Šādas studijas galvenie klienti ir lielo kinofilmu ražotāji, un daudzas no tām, ko filmē Eiropā, producē vai līdzproducē ASV lielās kino radošās apvienības. Lai piesaistītu šādus lielo filmu ražotājus, pastāv globāla konkurence, un šādi producenti darbojas visas pasaules mērogā, pārvietojot filmēšanu nolūkā izmantot zemākas filmēšanas izmaksas un/vai atvieglojumus. Līdz ar to, ņemot vērā, ka šādu filmu budžets bieži vien ir ap 100 miljoniem dolāru, valsts atbalsts Ciudad de la Luz, iespējams, ietekmēs tirdzniecību starp dalībvalstīm un kropļos konkurenci.

SECINĀJUMS

Komisija šaubās, ka tirgus investors būtu ieguldījis Ciudad de la Luz ar tādiem pašiem noteikumiem un tādā pašā apmērā kā Valensijas reģionālā pašvaldība. Komisija apšauba arī to, ka kinostudijas kompleksu var uzskatīt par valsts infrastruktūru vai ka valsts atbalsts Ciudad de la Luz būtu saderīgs saskaņā ar 87. panta 3. punkta d) apakšpunkta atrunu par kultūru. Komisija arī apšauba to, ka uz lielāko daļu valsts atbalsta attiektos reģionālā atbalsta pamatnostādnes.

Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 659/1999 14. pantu no saņēmēja var atgūt visu nelikumīgo atbalstu.

VĒSTULES TEKSTS

“(1)

La Comisión desea informar al Reino de España de que, tras examinar la información facilitada por sus autoridades en relación a la ayuda financiera del Gobierno autonómico de Valencia al complejo de estudios cinematográficos “Ciudad de la Luz” de Alicante, ha decidido incoar un procedimiento de investigación formal de la misma en virtud del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE.

1.   PROCEDIMIENTO

(2)

El 22 de febrero de 2007, la Comisión recibió del denunciante A (2) una denuncia relativa a la ayuda presuntamente concedida por el Gobierno de Valencia a los estudios cinematográficos “Ciudad de la Luz”. El 15 de marzo de 2007, el denunciante A confirmó que la denuncia podía remitirse a las autoridades españolas.

(3)

El 10 de abril de 2007, la Comisión remitió la denuncia completa a las autoridades españolas, solicitando información sobre la presunta ayuda. Previamente, la Comisión no había recibido de las autoridades españolas, para su aprobación como ayudas de Estado, notificación alguna de medidas de apoyo al cine en Valencia.

(4)

Tras pedir una extensión del plazo el 18 de abril de 2007 (concedida el 24 de abril), las autoridades españolas respondieron a la solicitud de información de la Comisión el 15 de junio de 2007.

(5)

El 30 de abril de 2007, el denunciante A facilitó enlaces de artículos publicados en “Variety” que referían subvenciones de producción al cine en Valencia y confirmaban que los estudios “Ciudad de la Luz” estaban atrayendo producciones cinematográficas de gran presupuesto (3).

(6)

El 13 de julio de 2007, la Comisión solicitó información adicional a las autoridades españolas. Tras pedir una extensión del plazo el 18 de julio de 2007 (concedida el 19 de julio), las autoridades españolas respondieron a la solicitud de información de la Comisión el 8 de octubre de 2007.

(7)

El 15 de julio de 2007, la Comisión recibió una denuncia del denunciante B (4). Después de obtener el acuerdo del denunciante, la Comisión remitió su denuncia a las autoridades españolas el 2 de agosto de 2007.

2.   DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

2.1.   Ciudad de la Luz

(8)

“Ciudad de la Luz” es un importante complejo de estudios cinematográficos de Alicante. El 24 de octubre de 2000, el Gobierno autonómico de Valencia adoptó su decisión inicial de invertir en el proyecto “Ciudad de la Luz”. “Ciudad de la Luz SA” se constituyó el 2 de noviembre de 2000. Su objetivo es llevar a cabo las actividades necesarias para la promoción, organización y gestión de centro “Ciudad de la Luz”, incluidas la construcción, gestión y explotación de las instalaciones audiovisuales y cinematográficas, así como otras actividades de ocio y alojamiento.

(9)

75 % del capital social inicial de 600 000 EUR de “Ciudad de la Luz SA” era propiedad de la “Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana” (SPTCV), entidad pública que lleva a cabo actividades de inversión en nombre del Gobierno autonómico de Valencia. El 25 % restante pertenecía a “Aguamarga Producciones”, una empresa privada.

(10)

En noviembre de 2001, el capital social se amplió a 9 millones de EUR y SPTCV adquirió todas las nuevas acciones, elevando su participación hasta el 98,4 %. SPTCV aumentó aun más su participación en febrero de 2003 y mayo de 2004 a través de compras similares del nuevo capital social. En julio de 2004, “Aguamarga Producciones” vendió su participación en “Ciudad de la Luz SA” (5) a SPTCV por 139,059 EUR. Desde entonces, la Comunidad Valenciana, a través de SPTCV, ha detentado el 100 % del capital social de “Ciudad de la Luz”. Sin embargo, “Aguamarga Producciones” continúa siendo responsable del trabajo de construcción restante, de la promoción de “Ciudad de la Luz” y de la gestión de los estudios.

(11)

Los estudios iniciaron su actividad de rodaje de películas a finales de 2005. La construcción, que arrancó en 2002, se había dividido en tres fases:

fase 1 (finalizada): 6 estudios de sonido con aire acondicionado y una superficie conjunta de 11 000 m2, edificios de apoyo a la producción, 15 050 m2 de talleres y almacenes, y 2 zonas de rodaje de exteriores de 14 hectáreas en total,

fase 2 (cuya finalización estaba prevista para final de 2007): incluye una tercera zona de rodaje de exteriores de 5 hectáreas, instalaciones de restauración, un tanque de rodaje acuático y un gran estanque de agua profunda con horizonte natural,

la fase 3 (finalización prevista para 2009/2010) incluye un estudio de sonido de 5 000 m2.

(12)

Ciertos aspectos de las instalaciones “último modelo” de “Ciudad de la Luz” la ponen muy por delante del limitado número de estudios europeos importantes en cuanto a capacidad para grandes producciones. Así, por ejemplo, el estudio de sonido de 5 000 m2, actualmente en construcción en “Ciudad de la Luz”, será, al parecer, el mayor del mundo (6). La Comisión observa que las grandes estudios de sonido sólo tienen interés para grandes producciones.

2.2.   Plan de negocios de “Ciudad de la Luz”: 2002-2014 (2002)

(13)

En su escrito de 13 de junio de 2007, las autoridades españolas incluyeron la siguiente previsión de pérdidas y ganancias de “Ciudad de la Luz SA” para el período 2002-2014.

Previsión de pérdidas y ganancias de “Ciudad de la Luz”: 2002-2014 (2002)

 

Preparación

Pruebas

Explotación experimental

Consolidación

Cifras en miles de EUR

Años

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

INGRESOS DIRECTOS DE PRODUCCIONES

Total ingresos directos de producciones

[…] (7)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

INGRESOS INDIRECTOS DE PRODUCCIONES

Total ingresos indirectos de producciones

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

OTROS INGRESOS

Total otros ingresos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

GASTOS DIRECTOS DE PRODUCCIONES

Total gastos directos de producciones

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

GASTOS INDIRECTOS

Total gastos indirectos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones (EBITDA)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

AMORTAZACIONES

Total amortizaciones

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…] 5

[…]

[…]

[…]

[…]

Beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

GASTOS FINANCIEROS

Gastos financieros

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Beneficio antes de impuestos (EBT)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

IMPUESTOS

Impuesto de sociedades

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

0,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficio neto

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(14)

Como muestran las partidas del cuadro, el período de 13 años se dividió en cuatro fases: preparación (2002-2003), pruebas (2004-2005), explotación experimental (2006-2010) y consolidación (2011-2014). Según las autoridades españoles, el cuadro refleja el objetivo de ceder la gestión del complejo “Ciudad de la Luz” en 2014.

(15)

En su escrito, las autoridades españolas señalan que el funcionamiento de “Ciudad de la Luz” prevé (preveía) un EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) positivo antes de […], que alcanzaría […] millones de EUR antes de […]. Sin embargo, tras incluir en el cálculo la depreciación de edificios y equipo técnico, “Ciudad de la Luz” sólo podría arrojar ganancias positivas netas para […] ([…] millones), que aumentarían hasta […] millones para […].

(16)

Las autoridades españolas han presentado también las proyecciones correspondientes hechas en 2002 de las inversiones y los flujos de tesorería de “Ciudad de la Luz SA” previstos entre 2002 y 2014.

Previsión de flujo de tesorería para “Ciudad de la Luz”: 2002-2014 (2002)

Cash flow — Inversión necesaria

Preparación

Pruebas

Explotación experimental

Consolidación

Cifras en miles de EUR

Años

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

 

Caja inicial

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

+

EBITDA

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

-

Inversiones

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

-

Impuestos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

+

Aportación de capital requerida

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Caja Final

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Aportación necesaria acumulada

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Flujo de fondos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

lad

TIR

[…] %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN

[…] EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% deuda/capital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión acumulada

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Amortización acumulada

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Valor contable del activo

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(17)

Según las autoridades españolas, las proyecciones arriba mostradas se realizaron empleando el coste medio ponderado del capital (WACC) del […] % como factor de descuento. El WACC se calculó según la fórmula usual que pondera los costes y el porcentaje de recursos financieros reales o previstos para el funcionamiento de “Ciudad de la Luz” a partir de la deuda y los recursos propios, respectivamente. Los cálculos WACC presentados por las autoridades españoles indican lo siguiente:

los costes de la deuda se calcularon en […] % pero, dado que no se previó financiación alguna de la deuda, la contribución de ésta al WACC fue del 0 %,

los costes del capital, que en 2002 se preveía que cubrieran el 100 % de las necesidades de financiación, se calcularon en […] %. Dicho porcentaje se deducía únicamente de un cálculo de una tasa libre de riesgo del […] % a la que no se añadía ninguna prima de riesgo específica de inversión o de liquidez.

(18)

Sobre la base de la previsión de tesorería, se estimó que la inversión generaría una tasa interna de rentabilidad del […] % y un valor actual neto positivo de […] millones de EUR. El rendimiento de […] % previsto excede del […] % del coste del capital calculado por las autoridades españolas.

(19)

Estos resultados positivos globales dependen en primer lugar de la entrada neta acumulativa de […] millones de EUR que muestra la previsión de tesorería para 2014. La entrada neta de tesorería procedente del funcionamiento de “Ciudad de la Luz” en 2014 es, según las previsiones, de […] millones de EUR (8). Las autoridades españolas no han indicado claramente ni la fuente de la entrada adicional de tesorería de […] millones de EUR (9) en 2014 ni el modo en que se calculó dicha cifra. A este respecto, la Comisión observa que las autoridades españolas afirman que sus previsiones de 2002 reflejaban el objetivo de ceder la gestión del complejo “Ciudad de la Luz” en 2014.

(20)

La Comisión entiende que las previsiones de tesorería y de pérdidas y beneficios de 2002 presentadas por las autoridades españolas y aquí reproducidas constituyen el plan de negocios en que se basó el Gobierno Autónomo de Valencia para invertir en la construcción y explotación del complejo “Ciudad de la Luz”.

2.3.   Apoyo público a “Ciudad de la Luz”

2.3.1.   Financiación del capital social y los créditos

(21)

Los datos de las previsiones iniciales de tesorería de 2002 muestran que la inversión total requerida era de 204 millones de EUR (10) a precios de 2002. Se esperaba que la mayor parte de esta inversión estuviera en construcción, junto con las obras públicas correspondientes, en los años 200-2007. Hasta la fecha, la inversión se ha financiado principalmente de dos maneras:

i)

inversiones de capital que ya han alcanzado los 104 millones de EUR, incluidos terrenos por un valor de 9,8 millones de EUR, aportados en especie al capital social por el SPTCV,

ii)

en abril de 2005, SPTCV concedió a “Ciudad de la Luz SAU” un crédito de 95 millones de EUR. Dicho crédito se concedió por un período de 10 años a interés fijo ajustado al tipo EURIBOR de un año más un 1 % y una tasa de interés variable del 1,25 % de beneficios después de impuestos.

(22)

Los informes de 2004 y 2005 realizados sobre SPTCV y “Ciudad de la Luz SAU” por la Sindicatura de Cuentas hacen referencia a un acuerdo de préstamo participativo concedido por SPTCV en abril de 2005. En opinión de la Comisión, un préstamo participativo es un híbrido de capital y deuda que sitúa al beneficiario debajo de los demás deudores si la compañía suspende su actividad, aunque lo sitúa por encima de los accionistas. Los préstamos participativos pueden no reembolsarse pronto a menos que el capital de la empresa aumente en un importe igual.

(23)

En la previsión de pérdidas y ganancias de 2002, no se contabilizaron intereses. Por ello, es posible que, cuando se adoptó la decisión de inversión original, no se hubiera pensado en la posibilidad del crédito.

(24)

Las autoridades españolas han presentado a la Comisión una previsión revisada, parece que de 2006, que muestra que las contribuciones públicas a los costes de construcción hasta finales de 2007 se habían calculado en 273,5 millones de EUR. Dado que la tercera fase de la construcción no estará finalizada hasta finales de 2009, la mera contribución pública final a la construcción del complejo podría superar dicha cifra.

(25)

Basándose en los datos aportados hasta ahora por las autoridades españolas, la Comisión no ha podido conciliar las cifras de las previsiones de 2002 con las de las previsiones de 2006.

2.3.2.   Descuentos ofrecidos por “Ciudad de la Luz SAU”

(26)

En la práctica, SPTCV es la única que ha financiado hasta ahora “Ciudad de la Luz SAU”. La mayoría de las pérdidas de explotación sufridas durante este período se originaron en la construcción del complejo “Ciudad de la Luz” y estaban incluidas en las previsiones de 2002. Sin embargo, según las autoridades españolas, los descuentos que se consideraron necesarios para atraer producciones cinematográficas durante la explotación del complejo antes de 2005/2006 no se incluyeron en las previsiones de 2002.

(27)

En su solicitud de información de 13 de julio de 2007, la Comisión recordó a las autoridades españolas que las medidas que emplean recursos públicos para apoyar la producción de obras cinematográficas o audiovisuales se consideran ayudas de Estado y deben notificarse a la Comisión Europea. Todos los incentivos concedidos (también los concedidos por las autoridades regionales y locales) deben notificarse a la Comisión Europea. Pese a ello, la Comisión no había recibido notificación alguna de un proyecto valenciano de apoyo al cine.

(28)

La Comisión había citado un artículo de “Screen Finance” (11) de febrero de 2007 que parecía indicar que el Gobierno regional de Valencia había preparado dicho proyecto sin notificarlo a la Comisión. En su respuesta, las autoridades españolas alegaron que el apoyo al cine en cuestion no se notificó porque creyeron que los recursos públicos se aportaban según el principio del inversor en una economía de mercado, por lo que no constituían ayuda de Estado.

(29)

Sin embargo, las autoridades españolas proporcionaron a la Comisión detalles confidenciales de los descuentos ofrecidos a diversas producciones cinematográficas rodadas en “Ciudad de la Luz”. En octubre de 2007 se habían rodado en “Ciudad de la Luz” 19 películas y 3 anuncios publicitarios. Casi todas las películas (pero ninguno de los anuncios) se beneficiaron de descuentos, que totalizaron 12 millones de EUR, IVA no incluido. Según las autoridades españolas, los planes iniciales de “Ciudad de la Luz” no preveían la necesidad de dichos incentivos para atraer producciones. Hacen observar que, para 2006, la diferencia entre las pérdidas reales de explotación ([…] (12) millones de EUR) y las pérdidas iniciales previstas ([…] millones de EUR en las proyecciones de 2002) se produce porque en aquel momento no se tuvieron en cuenta los costes de los incentivos. En su opinión, el hecho de que las previsiones hubieran sido equivalentes a los resultados reales si se hubieran calculado los incentivos, demuestra la precisión y fiabilidad del plan de negocios inicial.

(30)

A este respecto, las autoridades españolas consideran también que el objetivo original de “Ciudad de la Luz” era ofrecer estudios a precios competitivos y que, aun siendo inferiores a los de las empresas que lideran el mercado, los precios de “Ciudad de la Luz” siguen siendo superiores a los de estudios comparables.

(31)

Como apunta el denunciante A, el 16 de noviembre de 2005, “Ciudad de la Luz SAU” publicó en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana un anuncio en el que ofrecía ayudas a la producción (supuestamente mediante acuerdos con patrocinadores) a cualquiera que estuviera interesado en utilizar “Ciudad de la Luz” para el rodaje de largometrajes, series de televisión, espacios publicitarios, etc.

(32)

En febrero de 2006, la revista especializada “Screen International” publicó un artículo sobre el complejo de “Ciudad de la Luz” titulado “La carga de la brigada ligera”. Empezaba observando que la “apertura de los estudios ‘Ciudad de la Luz’ proporciona a España instalaciones para competir con las mayores de Europa”. A continuación detallaba el paquete de ofertas que se ofrecían a los productores internacionales de películas.

(33)

Según el artículo, para competir con los “bien establecidos superestudios” Babelsberg de Alemania, Pinewood/Shepperton del Reino Unido y Cinecittà de Italia, la Comunidad Valenciana ha ideado un sistema provisional de ayudas financieras para propulsar el inicio de la producción en las instalaciones (13).

(34)

Según el denunciante A, el único requisito significativo para aspirar al incentivo es que el productor/coproductor esté inscrito en el Registro de Empresas Audiovisuales de Valencia. El Denunciante A aducía además que los dos únicos criterios principales para beneficiarse de las subvenciones eran:

cuanto más tiempo se utilicen las instalaciones de “Ciudad de la Luz”, mayor es la posibilidad de obtener subvenciones (por ejemplo: cada semana de utilización de las instalaciones se contabilizará en favor del solicitante), y

cuanto mayor sea el prepresunto de la producción, mayor posibilidad hay de obtener la subvención (por ejemplo: las producciones con presupuestos inferiores a 4 millones de EUR obtendrán 10 puntos, mientras que las producciones con presupuestos superiores a 40 millones de EUR obtendrán 40 puntos).

(35)

La Comisión señala que el informe de la Sindicatura de 2005 critica a “Ciudad de la Luz SAU” por no haber adjudicado sus cinco primeros acuerdos de patrocinio con arreglo a los principios de publicidad, libre concurrencia y objetividad que regulan la concesión de subvenciones y la adjudicacion de contratos públicos.

(36)

Por las razones expuestas, la Comisión no tiene seguridad de estar plenamente al corriente de todos los incentivos que puede obtener el rodaje de una producción en “Ciudad de la Luz”, sean del Gobierno autonómico de Valencia sean de “Ciudad de la Luz SAU” u otro organismo valenciano. La Comisión tampoco ha recibido de las autoridades españolas información sobre el cálculo de las cantidades concedidas a las películas ni sobre las condiciones que implicaban los incentivos.

2.3.3.   Otros incentivos para el rodaje en “Ciudad de la Luz”

(37)

La Comisión observa también que las producciones cinematográficas a las que “Ciudad de la Luz SA” adjudicó acuerdos de patrocinio han podido haberse beneficiado asimismo de otros incentivos que la Comisión evalúa por separado.

(38)

Por ejemplo, en julio de 2007, el Gobierno autonómico de Valencia notificó un plan de ayuda para primar a las películas que tuvieran éxito comercial en las salas valencianas. La Comisión cree que las grandes producciones cinematográficas que pudieran rodarse en “Ciudad de la Luz” se las ingeniarían probablemente para cumplir los criterios del plan.

(39)

Paralelamente, tales películas pueden también beneficiarse de los planes españoles de apoyo al cine.

3.   COMENTARIOS DE LAS PARTES IMPLICADAS

3.1.   Alegaciones de los denunciantes

3.1.1.   Diversas formas de apoyo público

(40)

Ambos denunciantes alegan que diversas formas de apoyo proporcionadas por el Gobierno regional de Valencia para facilitar la construcción y explotación de “Ciudad de la Luz” podrían distorsionar significativamente la competencia en el mercado europeo de superproducciones. Las formas del presunto apoyo reseñadas por los denunciantes son:

aportaciones de capital por un valor de al menos 104 millones de EUR (14),

uso libre de coste de terrenos de propiedad pública valorados en 9 millones de EUR (15), y

subvenciones de producción que permiten utilizar las instalaciones de “Ciudad de la Luz” a precios inferiores a los practicados en el mercado.

(41)

El denunciante A observa que los grandes estudios cinematográficos compiten a escala internacional y que hay una ardua pugna entre ellos para atraer y retener grandes producciones. A la vez que reconoce las ventajas de la competencia, el denunciante A se muestra preocupado de que la competencia ceda terreno en favor de “Ciudad de la Luz” a consecuencia no de una real disputa de méritos sino de los beneficios que reportan a “Ciudad de la Luz” ayudas de Estado presuntamente ilegales.

(42)

El denunciante B alega que el Gobierno autonómico de Valencia ha contribuido muy sustancialmente a la financiación del proyecto mediante esas tres formas de apoyo. Hace notar también, citando un artículo de “El País” de 21 de mayo de 2006, que el presupuesto inicial del proyecto, 100 millones de EUR, alcanzaba ya los 340 millones.

3.1.2.   Presunto falseamiento del mercado

(43)

Según el denunciante A, la mayoría de los actuales proveedores de instalaciones de estudio son empresas del sector privado y la gran mayoría funciona sin el nivel de apoyo de estado que presuntamente recibe “Ciudad de la Luz”. Alega también que montar un nuevo complejo de estudios cinematográficos como “Ciudad de la Luz” es una empresa de alto riesgo teniendo en cuenta el contexto de ardua competencia del mercado. En opinión del denunciante A, los riesgos eran más elevados en Valencia, que no disponía de un plantel de personas y empresas con suficiente capacidad para impulsar la realización de grandes producciones.

(44)

Consiguientemente, el denunciante A considera que es muy poco probable que un inversor privado apoyara un proyecto como “Ciudad de la Luz”, y mucho menos en las condiciones que parece ofrecer el Gobierno autonómico de Valencia.

(45)

El denunciante A apunta también que el rendimiento normal del capital en una inversión cinematográfica es del 15 %. En su opinión, el rendimiento que un inversor privado esperaría de un nuevo estudio cinematográfico sería más elevado, vistos los escollos adicionales y la incertidumbre de lograr capital riesgo.

(46)

El denunciante A concluye que la existencia misma del complejo “Ciudad de la Luz” distorsiona la competencia en el mercado de instalaciones cinematográficas, especialmente de los estudios más grandes. Además, el denunciante A considera que la presunta ayuda de Estado permite realmente a “Ciudad de la Luz” batir los precios de competidores eficaces del sector privado.

(47)

Teniendo en cuenta esto, el denunciante A considera que, sobre todo a largo plazo, la presunta ayuda de Estado puede llegar a socavar tanto la propia viabilidad comercial del proyecto como la de otros proveedores.

(48)

A corto plazo, según el denunciante A, la pérdida, por exigua que fuera, de un pequeño número de grandes producciones en beneficio de “Ciudad de la Luz” podría tener una incidencia signicativa en sus competidores, entre los que se incluye el denunciante A. El denunciante A sugiere además que la presunta ayuda de Estado podría contribuir a expulsar directamente del mercado a algunos operadores del sector privado.

(49)

En apoyo de su afirmación, el denunciante A ha aportado ejemplos de estudios europeos que se han visto forzados a cerrar estos últimos años o que han renunciado a planes de construcción o renovación.

(50)

La argumentación del denunciante B, que ha estado considerando la eventualidad de introducirse en el mercado de estudios cinematográficos, refleja la misma visión. Alude a la altísima competencia del medio y subraya que la construcción y el lanzamiento de un estudio es una empresa arriesgada. En su opinión, la posibilidad de que un un inversor privado se embarcara en un proyecto similar, sobre todo en proporciones similares a las del Gobierno autonómico de Valencia, es extremadamente baja, por no decir nula.

(51)

Para confirmarlo, el denunciante B cita la negativa del inversor privado minoritario inicial a participar en la ampliación de capital de 2003. Esto redujo su participación en el proyecto a menos del 1 %. El denunciante B cita asimismo varios artículos de “El País” entre mayo de 2003 y diciembre de 2006 que reiteradamente cuestionaban la viabilidad y rentabilidad del proyecto.

(52)

El denunciante B alega además que la ayuda de Estado de la que se ha beneficiado “Ciudad de la Luz”, y de la que continúa beneficiándose, permite al complejo mantenerse al margen de la competencia del mercado, ofreciendo, en particular, tarifas un 25 % inferiores aproximadamente a las de sus competidores, que no se benefician de dicha ayuda de Estado. Como ilustración de ello, el denunciante B cita una intrevista realizada al productor de “Astérix y Obélix en los Juegos Olímpicos”, una producción de 78 millones de EUR, la más cara del cine europeo hasta la fecha. Presuntamente dicha producción recibió 4 millones de EUR en contribución de “Ciudad de la Luz”. En declaraciones del productor, eligieron rodar en “Ciudad de la Luz” en vez de en estudios del norte de África porque la ayuda de la región de Valencia abarataba el precio hasta el nivel del precio de Marruecos (16).

(53)

Por último, el denunciante B considera que sus propios planes para lanzar un complejo de estudios cinematográficos se ven afectados directamente por la presunta distorsión de la competencia que crea la presunta ayuda de Estado a “Ciudad de la Luz”. Por ello cree que las condiciones en las que se ha desarrollado el complejo “Ciudad de la Luz” deben examinarse atentamente, pues parecen sugerir que la presunta ayuda de Estado concedida a “Ciudad de la Luz” (pero no notificada a la Comisión) pudiera distorsionar la competencia y debería ser considerada una infracción del artículo 87 del Tratado CE.

3.2.   Posición de las autoridades españolas en cuanto a la existencia de la ayuda de Estado

3.2.1.   Aplicación del principio de inversor en una economía de mercado

(54)

Las autoridades españolas argumentan que, considerando la estrategia subyacente y las proyecciones, las expectativas de rentabilidad de SPTCV eran comparables a las de un inversor privado en el momento de llevar a cabo el proyecto de “Ciudad de la Luz”. En su opinión, la intervención de SPTCV estuvo dirigida por criterios económicos encaminados a obtener los beneficios que arrojaría un rendimiento del capital invertido a medio plazo. Esta afirmación se apoya previsiblemente en el cálculo de un valor actual neto positivo de la tesorería de […] millones de EUR y una tasa interna de rendimiento (TIR) de […] % entre 2002 y 2014, que superaba el […] %, supuesto coste del capital.

(55)

Las autoridades españolas subrayan que, aunque las proyeccciones pueden mostrar un período de reembolso muy largo, la cuantía de la inversión no supone que la duración sea excesiva. La razón aducida es que, según la jurisprudencia, el comportamiento que debe guiar la aplicación del inversor en una economía de mercado es la de un consorcio o un grupo de empresas privadas que persiguen una política estructural, global o sectorial, y se guía por perspectivas de lucro a más largo plazo (17). Amén de ello, las autoridades españolas argumentan que, antes de octubre de 2007, las proyecciones iniciales quedaron superadas por beneficios mayores de los previstos inicialmente, lo que exigía reducir el período de reembolso calculado al principio.

3.2.2.   Proyecto general de infraestructura

(56)

Las autoridades españolas alegan también que el complejo de estudios de “Ciudad de la Luz” es una infraestructura pública de interés general. Pues los estudios están abiertos a todas las empresas audiovisuales o de producción cinematográfica en condiciones de mercado no discriminatorias independientemente de la nacionalidad de las mismas. En su escrito, esta opinión se apoya en la calificación de infraestructura pública incluida en el plan regulador urbano aplicable al centro, que está ratificada en diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Las autoridades españolas afirman que ni la empresa a la que se confiaron la construcción y la explotación del complejo, Aguamarga Producciones, ni las empresas que produjeron material audiovisual o películas en “Ciudad de la Luz” recibieron trato de favor.

3.3.   Posición de las autoridades españolas en cuanto a la compatibilidad de la ayuda de Estado

(57)

Las autoridades españolas alegan, como argumento subsidiario en caso de que la Comisión considerase que las medidas en cuestión constituyen una ayuda de Estado, que dichas medidas serían compatibles con el artículo 87, apartado 3, del Tratado, en cuanto ayudas regionales y en cuanto ayudas encaminadas a promover la cultura.

3.3.1.   Ayudas regionales

(58)

Las autoridades españolas alegan que al menos el 40 % de los fondos públicos inyectados por el SPTCV en “Ciudad de la Luz” serían compatibles con las disposiciones del Tratado en aplicación de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional aplicables entre 2000 y 2006, en el momento en que se constituyó e inició sus actividades “Ciudad de la Luz” (18). En aquel momento, la provincia de Alicante era una región que se podía acoger al artículo 87, apartado 3, letra a). Las autoridades españolas alegan que, en términos de desarrollo y cohesión regionales, la contribución a la renta y al empleo de la provincia eran considerables y estaban documentados por una evaluación de impacto económico.

3.3.2.   Ayuda al fomento de la cultura

(59)

Las autoridades españolas consideran que un análisis de la compatibilidad de las medidas que se investigan debe incluir la aplicación de la excepción cultural establecida en el artículo 87, apartado 3, letra d). El apoyo a la producción audiovisual en general y a la industria del cine en particular que implicaban las medidas que se investigan, justifican, en su opinión, la consideración de que las medidas satisfacen las condiciones de dicha excepción.

(60)

Más concretamente, las autoridades españolas subrayan que la excepción cultural prevista en el Tratado no distingue entre medidas de estado de apoyo a la producción cultural y medidas de estado de apoyo a la infraestructura cultural. En el caso presente, hay medidas que afectan tanto a la producción de películas como a la infraestructura audiovisual. Se argumenta que los incentivos al cine en “Ciudad de la Luz” satisfacen todos los criterios de compatibilidad establecidos en la Comunicación sobre el Cine de la Comisión, pese a que las autoridades españolas no los notificaran a la Comisión. No obstante, en opinión de las autoridades españolas, el hecho de que los criterios de compatibilidad establecidos en la Comunicación sobre el Cine de la Comisión se circunscribieran al apoyo a la producción audiovisual no excluye que la excepción invocada se aplique también a la inversión en infraestructura cultural.

4.   Evaluación de la medida

(61)

El artículo 87, apartado 1, del Tratado CE establece:

“Salvo que en el Tratado presente se disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.”.

(62)

Para la aplicabilidad del artículo 87, apartado 1, se necesita: i) una medida de ayuda atribuible al Estado, que ii) se conceda con cargo a los fondos públicos, iii) afecte al comercio entre Estados miembros, iv) falsee o amenace falsear la competencia en el mercado común, y v) otorgue una ventaja selectiva a alguna empresa.

4.1.   Existencia de ayuda

(63)

Los recursos detallados en la descripción de la medida, a saber, la inversión de capital, el préstamo y los incentivos al cine aportados por el Gobierno autonómico de Valencia a través de SPTCV a “Ciudad de la Luz”, son recursos públicos.

(64)

No obstante, en el caso presente es necesario confirmar si dichos recursos públicos se han aportado en condiciones que hubieran sido aceptables para un inversor en una economía de mercado. A este respecto, las cifras de previsiones de beneficios y pérdidas y la contabilidad de tesorería presentada por las autoridades españolas pueden considerarse representativas de las proyecciones realizadas en el momento en que se tomó la decisión más significativa de inversión en la construcción del complejo “Ciudad de la Luz”. Permiten, por consiguiente, evaluar la aplicación del principio de inversor en una economía del mercado a la inversión de recursos públicos en “Ciudad de la Luz”.

(65)

Las ulteriores desviaciones, positivas o negativas, de dichas proyecciones deben sólo tenerse en consideración en la medida en que hubiera un riesgo que pudiera contabilizarse en aquel momento. Como quiera que las autoridades españolas no alegan haber contabilizado ingresos superiores a los inicialmente previstos en el momento de decidir la inversión, la tesis de que beneficios reales superiores a los previstos en la explotación de “Ciudad de la Luz” antes de octubre de 2007 obliguen a reducir el período real de reembolso de la inversión no es pertinente a efectos de aplicar el principio del inversor en una economía del mercado. En todo caso, debe tenerse en cuenta que todo beneficio superior al inicialmente previsto puede depender, al menos parcialmente, de los incentivos financieros, no previstos en el plan inicial, ofrecidos a los clientes de “Ciudad de la Luz”. Amén de ello, las autoridades españolas pasan por alto que el período de devolución previsto en 2002 debía ampliarse para incorporar las pérdidas, superiores a lo previsto, que soportó “Ciudad de la Luz” en 2006 (véase punto 29).

4.1.1.   Principio del inversor en una economía de mercado

(66)

Según se detallará a continuación, hay dudas fundadas en cuanto a que las bases del cálculo de la rentabilidad esperado del proyecto fuesen adecuada e independientes del hecho de que los ingresos y costes de la operación previstos hasta 2014 se consideraran razonables en 2002. Lo que debe evaluarse es si las bases del cálculo son las que guiarían la implicación de un inversor privado en el proyecto de “Ciudad de la Luz” y, en caso contrario, basándose en cifras corregidas si fuera necesario, si un inversor privado hubiera invertido casi 200 millones de EUR en el proyecto entre 2002 y 2007 como hizo SPTCV.

Rentabilidad del proyecto

(67)

Las cifras presentadas por las autoridades españolas señalan que, antes de 2002, la explotación del proyecto de “Ciudad de la Luz” se preveía deficitaria hasta […] incluido. Hay pocos indicios, o ninguno, de que inversores privados acepten a sabiendas inyectar fondos en una empresa durante ocho años, es decir, hasta 2010 en el caso que nos ocupa. Para el siguiente período de 2010-2014, los indicadores de rentabilidad de la explotación recogidos a continuación muestran igualmente resultados muy pobres tanto en valores absolutos como en comparación con los registrados por los estudios de la competencia en un período reciente.

Indicadores de rentabilidad de la explotación de Ciudad de la Luz: 2010-2014 (19)

 

2010

2011

2012

2013

2014

Período completo

Rendimiento por ventas (ROS)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Rendimiento del capital (ROCE)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Rendimiento del capital accionarial (%)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Fuente: Presentación de información del 13 de junio y 10 de octubre de 2007, cálculos de la Comisión.

(68)

En términos absolutos, la explotación de “Ciudad de la Luz” muestra un bajo rendimiento en las ventas, del 5 %, incluso durante el período 2010-2014, cuando se esperaban los primeros beneficios contables de la operación tras una fase inusualmente larga de implantación de ocho años, fase durante la que el rendimiento en las ventas es negativo.

(69)

En la medida en que la rentabilidad de la explotación de los estudios de la competencia pueda servir de referencia adecuada para evaluar las previsiones de explotación del proyecto de “Ciudad de la Luz”, los datos disponibles indican que, ni siquiera a largo plazo, se esperaba que el complejo aventajara a sus competidores. En prácticamente todos los indicadores, las proyecciones de “Ciudad de la Luz” son sensiblemente inferiores a las de los demás estudios de la competencia.

Indicadores de rentabilidad de la explotación de estudios de la competencia

 

2006

2005

2004

2003

Período completo

Pinewood Shepperton plc

ROS

15,0 %

1,2 %

11,8 %

4,9 %

8,6 %

ROCE

6,2 %

0,3 %

4,6 %

1,9 %

3,2 %

ROES

10,5 %

0,8 %

8,8 %

68,6 %

7,8 %

Studio Babelsberg AG

ROS

21,7 %

27,8 %

– 21,0 %

No disponible

16,4 %

ROCE

6,7 %

10,0 %

– 3,9 %

No disponible

4,8 %

ROES

4,3 %

6,5 %

– 2,5 %

No disponible

3,1 %

Fuente: Informes anuales de empresa, cálculos de la Comisión.

(70)

En particular, en lo referente al indicador en que haría más hincapié un hipotético inversor privado, las proyecciones de 10 % de rentabilidad sobre el capital accionarial en “Ciudad de la Luz” para el período de explotación comercial plena de 2010-2014 son, respectivamente, tres veces y casi ocho veces más bajas que las ofrecidas por los estudios de la competencia, a saber, Studio Babelsberg AG (3,1 %) y Pinewood Shepperton plc (7,8 %). Por consiguiente, podría parecer dudoso que un inversor privado hubiera deseado entrar o ampliar su actividad en el negocio de estudios cinematográficos, hubiera apoyado la explotación del proyecto ni siquiera para 2010, cuando estaba previsto que se generaran los primeros ingresos netos.

(71)

Se podría, no obstante, alegar, que, incluso con una rentabilidad inferior a la de la competencia, un inversor privado hubiera apoyado “Ciudad de la Luz” de contar con perspectivas suficientes de rentabilidad de su inversión. A este respecto, las cifras presentadas por las autoridades españolas indican que las expectativas eran que el proyecto fuera rentable en su conjunto. La TIR de […] % hasta 2014 supera el […] % del WACC en […] %. Esto supone que un inversor cuyo coste de financiación fuera igual a un […] % de WACC habría logrado una rentabilidad de […] % para los fondos invertidos.

(72)

Además, los descuentos ofrecidos por “Ciudad de la Luz SAU” no estaban previstos en dichas cifras, según las autoridades españolas. En esta fase, la Comisión no está en condiciones de asegurar si a SPTCV se le concedieron otros recursos aparte de los comprometidos en base a las previsiones de 2002. Si tal fuera el caso, la Comisión pediría a las autoridades españolas que proporcionaran toda la información necesaria, incluido el plan de negocios correspondiente, para que la Comisión pudiera evaluar los recursos adicionales, por ejemplo los recursos necesarios para financiar los descuentos no previstos.

(73)

Sin embargo, la Comisión tiene serias dudas sobre si dichas cifras son realistas. En particular, la Comisión duda de que el WACC y el valor terminal del proyecto se hayan calculado correctamente.

Coste de financiación del proyecto (WACC)

(74)

En el cálculo que realizan, las autoridades españolas presumen que el WACC lo determina únicamente el coste de capital, fijado al […] %. Pero no justifican este valor.

(75)

En primer lugar, atendiendo exclusivamente al coste del capital, la Comisión considera que el WACC de […] % utilizado en la previsión financiera de “Ciudad de la Luz” es extremadamente bajo y muy inferior a los costes de financiación, no sólo de un inversor privado sino también de un inversor público y, con toda probabilidad, de la misma SPTCV.

(76)

La Comisión considera que el coste de capital debe equivaler a la suma de la tasa libre de riesgo (es decir, la de bonos de Estado a 10 años) más una prima de riesgo que depende de la situación del mercado, de factores sectoriales y de factores específicos de la empresa.

(77)

El coste de capital social presentado por las autoridades españoles es incluso inferior a la tasa libre de riesgo. Por ejemplo, para 2002, la rentabilidad media de los bonos españoles a 10 años era del 4,96 %. Esto supone que, si la SPTCV hubiera tenido la misma certificación crediticia que el Reino de España y hubiera financiado con emisiones de bonos su inversión en “Ciudad de la Luz”, sus costes de financiación hubieran sido un […] % superiores al WACC empleado en el plan de negocios. En otras palabras, el menor WACC aceptado por la SPTCV supone que la inversión en “Ciudad de la Luz” se consideraba más segura que la inversión en bonos de Estado españoles. Sin embargo, la referencia de un bono público a 10 años se considera una inversión prácticamente sin riesgo, a diferencia de la inversión en la construcción y explotación de un estudio cinematográfico.

(78)

El coste de financiación sería perceptiblemente superior al 4,96 % para cualquier inversor en una economía de mercado, y, por ello, los costes de financiación serían muy superiores a los del WACC aducido.

(79)

Además, de los datos presentados se deduce que las autoridades españolas no han exigido ninguna prima de riesgo, liquidez y volatilidad sobre la inversión libre de riesgo de referencia para su inversión de capital, como hubiera hecho cualquier inversor sensato en una economía de mercado. Las autoridades españolas no han aportado ningún elemento que apoye esta opción. Amén de ello, las autoridades españolas no aportaron ningún elemento que permitiera a la Comisión determinar en qué medida los factores específicos del sector (por ejemplo, la evolución del negocio de estudios cinematográficos) y los factores específicos de la empresa (por ejemplo, el hecho de que “Ciudad de la Luz” fuese una empresa en período de lanzamiento) influirían en la prima de riego y consiguientemente en el coste de capital del proyecto.

(80)

Como conclusión preliminar, la Comisión tiene dudas sobre si un WACC de […] % refleja adecuadamente el coste de capital del proyecto. En consecuencia, el cálculo basado en este valor de WACC puede no haber reflejado de una forma realista las perspectivas de rentabilidad ofrecidas por “Ciudad de la Luz”.

(81)

En segundo lugar, la Comisión no entiende que el WACC se base exclusivamente en el coste de capital sin tener en cuenta el coste de la deuda. A este respecto, la Comisión hace observar que “Ciudad de la Luz” tiene que devolver intereses por el crédito de 95 millones de EUR obtenido de SPTCV (20).

Condiciones de reembolso del crédito

(82)

Además de ello, las condiciones aplicadas a este crédito plantean interrogantes. El interés sobre el crédito se calcula en una parte fija y una parte variable. La parte fija se calcula a un tipo de interés fijo EURIBOR a un año más un punto porcentual, lo que parece un diferencial muy bajo para un crédito a 10 años no garantizado (21).

(83)

La parte fija, inusualmente baja, del crédito podría, en teoría, compensarse con la perspectiva de una rentabilidad adecuada del crédito participativo gracias a la parte variable ligada a la rentabilidad del proyecto. Sin embargo, éste no es el caso del proyecto que examinamos, ya que es poco probable que el proyecto arroje beneficios significativos durante la duración del crédito. En realidad, la parte variable se fija al […] % de los beneficios antes de impuestos, lo que, según las cifras del plan de explotación, equivaldría a menos de […] EUR para todo el período 2005-2014.

(84)

Por último, la Comisión considera inusitado que se previera una devolución del crédito antes de abril de 2015, es decir, después de la fecha de finalización del proyecto (y posiblemente de la cesión del mismo), estimada para 2014.

(85)

Basándose en estos elementos, la Comisión duda de que las condiciones aplicadas al crédito de 95 millones concedido por SPTCV fueran las que hubiera reclamado un inversor privado.

Valor de cesión final en 2014

(86)

Según se comentó en el punto 14, la previsión de tesorería muestra entradas netas de […] millones de EUR en 2014, de los que […] millones provienen de la explotación del complejo. Las autoridades españolas no han explicqado claramente la base de la entrada de tesorería de los restantes […] millones en 2014. Como las autoridades españolas han declarado su objetivo de ceder la gestión del complejo “Ciudad de la Luz” en 2014, la Comisión sólo puede deducir que la cifra de […] millones representa el valor de cesión del negocio previsto en 2014 (a precios de 2002) o el precio que se prevea vaya a pagar el beneficiario de la adjudicación por la gestión de “Ciudad de la Luz”.

(87)

En términos financieros, dicha distinción no altera la estimación de la posible rentabilidad. Sin embargo, la Comisión hace notar que, en 2002, las autoridades españolas estimaron las previsiones del valor del activo para 2014 en […] millones de EUR. Por consiguiente, una entrada de tesorería casi el doble de esta cuantía previsto para 2014 hace suponer a la Comisión que el futuro explotador de “Ciudad de la Luz” será también su propietario.

(88)

En otras palabras, la TIR de […] % que apoya la afirmación de que SPTCV actuó con arreglo al principio del inversor privado en una economía del mercado, se basa en el supuesto de que el negocio de “Ciudad de la Luz” tendría un valor de […] millones de EUR en 2014. La Comisión entiende que las autoridades españolas consideran que serían capaces de vender el negocio en una licitación pública antes de 2014 a un comprador que ofreciera dicha cantidad.

(89)

La Comisión cree que esta pretensión es discutible. Las autoridades españolas no han aportado información sobre la metodología ni sobre las premisas específicas que han utilizado para calcular el valor de cesión final del proyecto. Resulta, pues, imposible a la Comisión evaluar los elementos específicos que han contribuido a fijar dicho valor. Ello no obstante, la Comisión considera que la cifra de […] millones de EUR está probablemente sobreevaluada si se atiende a las perspectivas financieras del proyecto incluidas en las previsiones de 2002 y comunicadas a la Comisión.

(90)

Ciertamente, contemplando las previsiones de rentabilidad, el valor de cesión de […] millones de EUR supone una proporción precio/beneficios (o período de reembolso) desusadamente alta de 117 años y representa casi el doble del valor contable de los activos de “Ciudad de la Luz” para 2014, según los cálculos de las autoridades españolas ([…] millones de EUR). Aunque las proyecciones del valor futuro de un negocio que se piensa vender doce años después estén cargadas de incertidumbres, las autoridades españolas no han aportado ningún elemento que justifique dichas cifras. En realidad, tampoco han presentado razones plausibles que expliquen por qué un eventual comprador pudiera ofrecer en 2014 una cantidad 117 veces superior a la de los ingresos anuales netos generados por “Ciudad de la Luz” ese mismo año (el mejor año en términos de rentabilidad), ni explicación alguna de la enorme diferencia existente entre el valor contable de los activos y la entrada de tesorería prevista en 2014 (22).

(91)

En apoyo de estas reservas, la Comisión hace notar que, de acuerdo con informes de prensa, en julio de 2004, la venta por Vivendi Universal Group de los estudios Babelsberg GmbH, un negocio comparable en muchos aspectos a “Ciudad de la Luz” y en competencia con ésta, se realizó por el precio simbólico de un euro. Así pues, no está claro en qué se basaban las autoridades españolas para, dos años antes, en 2002, prever un valor de cesión de […] millones de EUR en 2014 para “Ciudad de la Luz”. En la industria, era bien sabido que los estudios Babelberg habían resultado deficitarios al grupo Vivendi Universal desde su adquisición en 1992.

(92)

En conclusión, la Comisión duda de que un inversor privado en una economía de mercado que hubiese operado en el lugar de SPTCV en 2002 y con posterioridad, hubiera aceptado el valor de cesión final del proyecto en el plan de negocios y aportado el capital necesario para explotar el negocio hasta 2014.

Conclusión sobre el principio del inversor privado en una economía de mercado

(93)

Basándose en los elementos expuestos en esta sección, la Comisión tiene serias dudas de que la intervención pública en el proyecto sea conforme con el principio de inversor privado en una economía del mercado y no aporte a “Ciudad de la Luz” una ventaja a tenor del artículo 87, apartado 1.

Otros incentivos a la producción de películas

(94)

Como se observó en la sección 2.3.3, es posible que se hayan ofrecido otros incentivos a la producción de películas. Si tal fuera el caso, además de las consideraciones anteriores sobre la financiación de “Ciudad de la Luz SAU”, la Comisión precisaría considerar si dichos incentivos procedían o no de recursos públicos.

4.1.2.   Ventaja económica para las empresas y selectividad de la medida

(95)

“Ciudad de la Luz SAU” es el único beneficiario de los fondos públicos concedidos para la construcción y explotación del complejo de estudios “Ciudad de la Luz”.

(96)

La cuestión central es determinar si el complejo de estudios desarrolla una actividad económica. Al haber varios estudios cinematográficos comerciales de propiedad privada en Europa, el complejo “Ciudad de la Luz” se une a un mercado existente en que ya compiten otros. Además, según las autoridades españolas, “Ciudad de la Luz” no ofrece sus servicios a título gratuito. Por consiguiente, la Comisión considera que “Ciudad de la Luz” desarrolla una actividad económica.

(97)

Como ya se ha señalado, las autoridades españolas argumentan que un inversor en una economía de mercado hubiera apoyado el proyecto basándose en sus perspectivas de rentabilidad y, a la vez, que el proyecto corresponde a una infraestructura general. Ello plantea la cuestión de saber si el apoyo público de un complejo de estudios no es selectivo sino que beneficia a la sociedad en general. La financiación, construcción y explotación de un complejo de estudios cinematográficos va en beneficio exclusivo de las empresas activas en el sector audiovisual. Por consiguiente, dicho apoyo público favorece selectivamente a una categoría muy específica e identificable de empresas.

(98)

En el caso de los incentivos a la producción de películas con recursos públicos, la Comisión tiende a considerar que son de índole selectivo pues los únicos beneficiarios probables son las empresas productoras de películas. Ello supondría que el Estado estaría favoreciendo a ciertas empresas y la producción de determinados productos, por lo que la Comisión consideraría que dichos incentivos amenazan falsear la competencia en la UE. La Comisión hace notar que los productores de películas pueden haber combinado dichos incentivos con ayudas a la producción tales como las del régimen español de apoyo a las películas nacionales y el plan de primas a la exhibición rentable de películas en salas valencianas, que las autoridades españolas han notificado recientemente a la Comisión.

4.1.3.   Falseamiento de la competencia y efectos en el comercio entre Estados miembros

(99)

De la magnitud del complejo “Ciudad de la Luz” parece deducirse que se ideó pensando en superproducciones. Su conceptor Gary Bastien, residente en California, es un conocido arquitecto de estudios de Hollywood. Cada uno de los cuatro estudios de sonido más pequeños es de 1 620 m2, con una altura libre de 12,5 m y puertas descomunales de 10 m de ancho y 8 m de alto. Los estudios de sonido más grandes tienen cada uno 2 340 m2, una altura libre de 15 m y puertas de 24 m de ancho por 8 m de alto. Parece que, en la última fase del complejo, está construyéndose un super estudio de 5 000 m2. Según la prensa especializada, las medidas lo convertirían en el estudio de sonido mayor del mundo.

(100)

Las instalaciones de “Ciudad de la Luz” parecen, pues, primar la capacidad del lugar para atraer a grandes producciones cinematográficas de Europa. Los principales clientes de grandes estudios cinematográficos son grandes productoras internacionales, basadas principalmente en Estados Unidos (por ejemplo, Fox, Universal, Time Warner, Columbia, Paramount & Disney). Los presupuestos de producción de sus películas oscilan con frecuencia en torno a los 100 millones de USD. Dado que estas empresas tienen una actividad global, pueden elegir entre los grandes estudios cinematográficos de todo el mundo.

(101)

Los grandes estudios cinematográficos europeos que competirían con “Ciudad de la Luz” incluyen probablemente los Estudios Korda de Hungría, construidos recientemente, Babelsberg en Alemania, Barrandov en República Checa, Cinecittà en Italia y Pinewood en el Reino Unido.

(102)

En este contexto competitivo, la presunta ayuda de Estado a favor de “Ciudad de la Luz SAU” ha permitido ofrecer tarifas bajas e incentivos considerables. Como se ha reseñado, la Comisión duda de que “Ciudad de la Luz” hubiera podido competir en este mercado sin una financiación continua proviniente de fondos públicos. Por consiguiente, “Ciudad de la Luz” parece falsear la competencia de precios de mercado en la prestación de servicios de estudios cinematográficos en la UE.

(103)

Además, dado que las grandes producciones cinematográficas pueden trasladarse fácilmente y que hay otros grandes estudios competidores en otros Estados miembros, la ayuda a “Ciudad de la Luz” podría falsear la competencia y afectar al comercio entre Estados miembros de la UE.

(104)

En caso de cualquier incentivo a la producción con recursos públicos, hay que decir que, dado que las películas se comercializan internacionalmente, las ventajas financieras concedidas a los beneficiarios afectan al comercio entre Estados miembros.

4.1.4.   Legalidad de la ayuda

(105)

Los fondos públicos a favor de “Ciudad de la Luz SAU” pueden constituir ayuda de Estado a tenor del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. Si se confirma la ayuda de Estado, dicha ayuda, que no ha sido notificada, sería ilegal.

(106)

En caso de cualquier incentivo a la producción con recursos públicos, hay que decir que, muy probablemente, dicho incentivo constituiría ayuda de Estado a tenor del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. La compatibilidad de la ayuda debería, pues, examinarse. Además, dado que la ayuda no se ha notificado, sería ilegal.

4.2.   Compatibilidad de la ayuda

4.2.1.   Ayuda regional

(107)

“Ciudad de la Luz” se ha construido en la zona asistida de Alicante con la máxima intensidad de ayuda posible del 40 % para inversiones subvencionables en 2000-2006. En cualquier caso, la ayuda regional sólo se concedería a inversiones subvencionables si se cumplen las condiciones establecidas en las Directrices. Según la información disponible, parece que la ayuda entraría dentro del marco multistorial de 1998, lo que podría tener como efecto una reducción de la intensidad de la ayuda por debajo del 40 %. Consiguientemente, en el momento actual, y a la espera de la información más detallada que deben proporcionar las autoridades españolas, no es, por ello, posible afirmar si, y en qué proporción precisa, parte de la ayuda podría acabar siendo compatible con el espíritu, si no con la letra, de las normas de ayuda aplicables en el momento en que se adoptó la decisión de inversión.

4.2.2.   Ayuda a la promoción de la cultura

(108)

La Comisión considera que la excepción cultural prevista en el artículo 87, apartado 3, letra d), del Tratado CE debe, como toda excepción a las normas generales del Tratado, interpretarse restrictivamente.

(109)

En el caso presente, la Comisión estima que no hay elementos que indiquen que tal excepción pueda aplicarse a una ayuda de Estado que facilite los costes de construcción y explotación de un nuevo gran complejo de estudios cinematográficos.

(110)

En primer lugar, es evidente que el proyecto se crea de la nada y que no fomenta la conservación del patrimonio.

(111)

En segundo lugar, el complejo “Ciudad de la Luz” es un medio en el que prácticamente puede desarrollarse todo tipo de obras audiovisuales, independientemente del contenido de las mismas. En consecuencia, resulta difícil mantener que las películas realizadas en “Ciudad de la Luz” fomenten cualquier aspecto de la cultura europea. Por tanto, la Comisión considera que sería difícil demostrar que la construcción y la explotación de “Ciudad de la Luz” con una base comercial —un nuevo complejo importante de estudios cinematográficos muy alejado de las empresas audiovisuales existentes en España— eran necesarias para el fomento de la cultura

(112)

En tercer lugar, la magnitud del complejo “Ciudad de la Luz” tiene como objetivo las grandes producciones internacionales. La Comisión hace notar que ya hay en Europa un cierto número de grandes estudios cinematográficos que compiten entre sí, y otros estudios en España. Las películas españolas más conocidas, incluyendo “Mar adentro”, ganadora de un Oscar en 2004, han sido todas ellas realizadas en instalaciones más pequeñas. Por consiguiente, la construcción del complejo de “Ciudad de la Luz” no parece ser proporcionada al objetivo de promover la cultura valenciana, española o incluso europea.

(113)

En cuarto lugar, “Ciudad de la Luz” no limita sus servicios a las producciones cinematográficas: en efecto, en el complejo se han rodado también espacios publicitarios. Tampoco las autoridades españolas argumentan que la selección de películas rodadas en “Ciudad de la Luz” haya estado, o vaya a estar, basada en criterios culturales verificables previamente establecidos. Además, la información disponible hasta la fecha no señala que “Ciudad de la Luz” compita por atraer películas basadas en consideraciones culturales sino más bien en criterios estrictamente comerciales.

(114)

Por ello, la Comisión considera que la excepción cultural prevista en el artículo 87, apartado 3, letra d) del Tratado CE sólo podía, en principio, aplicarse a la financiación ofrecida a producciones que se rodasen en “Ciudad de la Luz” (12 millones de EUR en octubre de 2007, aportados directamente por “Ciudad de la Luz SAU”, según la información presentada por las autoridades españolas; posiblemente más, según las publicaciones especializadas disponibles (23).

(115)

La Comunicación sobre el Cine de 2001 (24) establece la base para que la Comisión aplique la excepción cultural del artículo 87, apartado 3, letra d), a los planes de ayuda a la producción de obras audiovisuales.

(116)

Sin embargo, al no haber aportado las autoridades españolas detalles sobre la cuantía de la financiación ni sobre las condiciones en que se proporcionó la misma, la Comisión carece de elementos para evaluar su compatibilidad con el Tratado CE. En este estadio, la Comisión se limita a observar que un plan de apoyo al cine que requiere que las películas, para ser subvencionables, se rueden en un estudio cinematográfico determinado y durante un período de tiempo determinado, sería considerado ayuda a una actividad de producción específica y no sería, pues, considerado compatible con arreglo a la Comunicación sobre el Cine (25).

5.   CONCLUSIÓN

(117)

Habida cuenta de las consideraciones precedentes y de conformidad con el procedimiento establecido en artículo 88, apartado 2, del Tratado CE, la Comisión insta al Reino de España a presentar sus observaciones y a facilitar toda la información que pueda contribuir a evaluar las ayudas. La Comisión pide también a las autoridades españolas que proporcionen sus datos reales y sus previsiones más recientes relativos al complejo “Ciudad de la Luz” hasta la finalización de su construcción.

(118)

La Comisión insta a sus autoridades a que transmitan inmediatamente una copia de la presente carta a los beneficiarios potenciales.

(119)

La Comisión desea recordar a España el efecto suspensivo del artículo 88, apartado 3, del Tratado CE y llama su atención sobre el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, que prevé que toda ayuda concedida ilegalmente podrá recuperarse de su beneficiario.

(120)

Por la presente, la Comisión comunica al Reino de España que informará a los interesados mediante la publicación de la presente carta y de un resumen significativo en el Diario Oficial de la Unión Europea. Asimismo, informará a los interesados de los Estados miembros de la AELC signatarios del Acuerdo EEE mediante la publicación de una comunicación en el suplemento EEE del citado Diario Oficial, y al Órgano de Vigilancia de la AELC mediante copia de la presente. Se invitará a todos los interesados mencionados a presentar sus observaciones en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de la presente.”


(1)  Skatīt www.ciudaddelaluz.com

(2)  El denunciante A es un importante estudio de cine europeo. Ha pedido que no se divulgara su identidad.

(3)  “Un nuevo estudio de Valencia ofrece rebajas de película”:

http://www.variety.com/article/VR1117958591.html?categoryid=19&cs=1

“La Pompeya de Polanski cobra forma”:

http://mobile.variety.com/article/VR1117963040.html?categoryid=13&cs=1

(4)  El denunciante B es una figura importante del sector cinematográfico europeo. También ha pedido que no se divulgara su identidad.

(5)  Con la transferencia de capital correspondiente de 7 de octubre de 2004, “Ciudad de la Luz SA” se convirtió en “Ciudad de la Luz SAU”, una empresa con un solo accionista (sociedad anónima unipersonal) con la totalidad de su capital social en manos de SPTCV.

(6)  Fuente: “Hágase la luz” en “Hollywood Reporter”, 31 de octubre de 2006:

http://www.hollywoodreporter.com/hr/content_display/international/features/eí45879d0f68a3095f5df04bc254cf9f3

(7)  A través de esta versión pública de esta decisión, los datos cubiertos por la obligación del secreto profesional se han substituido cerca […].

(8)  El movimiento de tesorería neto de las operaciones es el movimiento entre la apertura y el cierre de los balances de tesorería previstos en 2014: […] millones de EUR – […] millones de EUR = […] millones de EUR.

(9)  Ésta es la diferencia entre la entrada acumulativa neta de tesorería en 2014 y la tesorería neta de operaciones: […] millones de EUR – […] millones de EUR = […] millones de EUR.

(10)  Esta cifra es la aportación necesaria acumulada máxima para el proyecto según la previsión de tesorería de 2002. Se produce a finales de 2007, después de lo cual la aportación acumulada disminuye, según la previsión.

(11)  “Valencia (España) ofrece a los productores subvenciones de hasta 5,4 millones de EUR (3,7 millones de GBP) por película. Para optar a ellas, los proyectos deben rodarse tres semanas en Valencia —dos en los nuevos estudios ‘Ciudad de la Luz’ de Alicante—, pasando allí entre el 30 y el 50 % del tiempo total de rodaje. A cambio, los productores pueden reclamar una ayuda de hasta 18 % del gasto local, un 90 % de la cual se abonará durante la filmación.” — “Screen Finance”, 21 de febrero de 2007.

(12)  19 millones de EUR según el informe 2006 del Sindicatura de Cuentas:

http://www.sindicom.gva.es/web/informes.nsf/0/DDED7B9A9251B641C12573B10045371E/$file/06CVIII.pdf

(13)  

“Para tener acceso a estos fondos, un productor necesita asociarse con un coproductor de Valencia. Los fondos se conceden según un sistema de puntos, que contabilizan desde el número de semanas de rodaje en estudio al número de coproductores extranjeros o a la repercusión mediática calculada para la película y sus participantes. Las producciones de presupuesto inferior a 4,8 millones de USD (4 millones de EUR) pueden obtener hasta el 10 % de su presupuesto total; las que cuesten entre 4,8 y 48 millones de USD (de 4 a 40 millones de EUR) podrán recuperar hasta un 7,5 %; y las producciones con un presupuesto superior a 48 millones de USD (40 millones de EUR), hasta el 5 % de su presupuesto. Se espera que los productores gasten el doble de los fondos recibidos en la Comunidad Valenciana y también que reembolsen un porcentaje de la financiación a partir de los beneficios.”.

(14)  Como se observó en el punto 21, esta cifra corresponde sólo a las ampliaciones de capital de “Ciudad de la Luz SA”.

(15)  Como se observó en el punto 21, esta cantidad se trata como parte de las ampliaciones de capital de “Ciudad de la Luz SA” y debe, pues, incluirse en la cifra antes citada de 104 millones de EUR.

(16)  “La ayuda de la región de Valencia ha puesto el precio español al nivel del precio de Marruecos” — Jérôme Seydoux, “La Tribune”, 21 de mayo de 2007.

(17)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1991, asunto C-305/89, Italia/Comisión (Alfa Romeo), Rec. 1603, 20.

(18)  DO C 74 de 10.3.1998, p. 9.

(19)  Los indicadores se definen del siguiente modo:

Rendimiento por ventas= ingresos netos/ingresos directos e indirectos

Rendimiento por capital= ingresos netos/valor contable neto de los activos

Rendimiento por capital accionarial= ingresos netos/capital accionarial (aportación de capital 2002-2007).

(20)  Por la misma razón, la Comisión no comprende que no se incluyera ningún coste financiero en la previsión de pérdidas y beneficios del período 2002-2014.

(21)  En lo que respecta a la parte fija, la Comisión no ha podido comprender, de la información proporcionada por las autoridades españolas, qué tipo de interés se utilizará. Efectivamente, las autoridades españolas mencionan “un tipo de interés un punto diferencial de interés fijo por EURIBOR a un año más un diferencial de un punto porcentual”, sin especificar si el índice anual EURIBOR se actualiza anualmente o simplemente se mantiene al nivel de de abril de 2005. En el último caso, el índice pertinente sería el 3,3 %. Si dicho índice se tuviera que fijar para 10 años, además de presentar un diferencial muy reducido, beneficiaría al prestatario a expensas del prestamista, porque los vencimientos a largo plazo (y el riesgo para el prestamista) se remuneran normalmente con un tipo de interés más alto que los vencimientos a corto plazo. Efectivamente, cualquier prestamista que hubiera aceptado un tipo de interés fijo basado en el EURIBOR anual de abril de 2005 (un momento de tipos de interés históricamente bajos) hubiera renunciado a los ingresos procedentes de los aumentos posteriores del EURIBOR de referencia.

(22)  Si, en una primera aproximación, el valor contable de los activos se adoptara como el precio de venta prospectivo en 2014, las previsiones del total de la explotación de “Ciudad de la Luz” entre 2002 y 2014 hubieran sido deficitarias para un inversor, con una TIR negativa de […] %.

(23)  Véase “Screen Finance”, 21 de febrero de 2007, y “Variety”, 7 de febrero de 2007. Los artículos reseñan subvenciones de hasta 5,4 millones de EUR por un rodaje mínimo de tres semanas en Valencia, con dos semanas, al menos, en “Ciudad de la Luz”. Supuestamente, todas las películas reciben automáticamente 12 % de los gastos que realicen en la regional y un 6 % adicional, dependiente del “impacto mediático, económico e industrial de la producción”:

http://www.variety.com/article/VR117958591.html?categoryid=19&cs=1

(24)  Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre determinados aspectos jurídicos vinculados a las obras cinematográficas y a otras producciones del sector audiovisual [COM(2001) 534 final de 26 de septiembre de 2001 (DO C 43 de 16.2.2002, p. 6); prorrogada en 2004 (DO C 123 de 30.4.2004, p. 1) y 2007 (DO C 134 de 16.6.2007, p. 7)].

(25)  Véase el cuarto criterio de compatibilidad de la sección 2.3 b)(4) de la Comunicación sobre el Cine.


31.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 134/40


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 134/11)

1.

Komisija 2008. gada 22. maijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), kuras rezultātā uzņēmums Sofinco S.A. (“Sofinco”, Francija), kas ir meitas uzņēmums, kas pilnībā pieder Crédit Agricole S.A. (“CA”, Francija), un uzņēmums Saracen HoldCo AB (“Saracen”, Zviedrija), kas ir meitas uzņēmums, kas pilnībā pieder FCE Bank Plc, kuru kontrolē Ford Motor Company, Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē iegūts kopīgu kontroli pār uzņēmumu Forso Nordic AB (“Forso”, Zviedrija), iegādājoties akcijas jaunizveidotā sabiedrībā, kas veido kopuzņēmumu.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Sofinco: patēriņa finansēšana;

CA: banku pakalpojumi, privātklientu banku pakalpojumi, finanšu pakalpojumi, dzīvības un nedzīvības apdrošināšana;

Saracen: Ford Motor Company kontrolakciju sabiedrība, kas ražo un izplata mehāniskos transportlīdzekļus;

Forso: finansēšanas un administratīvie pakalpojumi.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija uzaicina ieinteresētās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darījumu.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienās pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (fakss: (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5062 — Sofinco/Saracen/Forso uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004.,1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005.,32. lpp.


31.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 134/41


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5173 — STM/NXP/JV)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 134/12)

1.

Komisija 2008. gada 23. maijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), kuras rezultātā uzņēmumi STMicroelectronics N.V. (“STM”, Nīderlande) un NXP B.V. (“NXP”, Nīderlande) Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē iegūst kontroli pār jaunizveidotu sabiedrību, kas veido kopuzņēmumu.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

STM: pusvadītāju izstrādājumi;

NXP: pusvadītāju izstrādājumi;

kopuzņēmums: pusvadītāju izstrādājumi mobilajām telekomunikācijām.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija uzaicina ieinteresētās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darījumu.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienās pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (fakss: (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5173 — STM/NXP/JV uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


31.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 134/42


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5176 — CVC/Schuitema)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 134/13)

1.

Komisija 2008. gada 22. maijā. saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), kuras rezultātā uzņēmums CVC Fund IV (“CVC Fund IV”, Kaimanu salas), kas pieder CVC Capital Partners Group S.a.r.l. (“CVC”, Luksemburga), minētās Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kontroli pār visu uzņēmumu Schuitema N.V (“Schuitema”, Nīderlande), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

CVC/CVC Fund IV: ieguldījumi un vadības konsultācijas ieguldījumu fondiem un/vai ieguldījumu pārvaldīšana ieguldījumu fondu vārdā;

Schuitema: publiskais iepirkums, ikdienas patēriņa preču vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība un ar to saistīti pakalpojumi Nīderlandē.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienās pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (fakss: (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5176 — CVC/Schuitema uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


CITI AKTI

Komisija

31.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 134/43


Atzinums par pieprasījumu atbilstoši Direktīvas 2004/17/EK 30. pantam

Dalībvalsts iesniegts pieprasījums

(2008/C 134/14)

Komisija 2008. gada 19. maijā saņēma pieprasījumu atbilstīgi 30. panta 4. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvā 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (1). Pirmā darba diena pēc pieprasījuma saņemšanas ir 2008. gada 20. maijs.

Šis pieprasījums ir no Polijas Republikas un attiecas uz elektroenerģijas ražošanu un vairumtirdzniecību šajā valstī. Minētajā 30. pantā noteikts, ka Direktīvu 2004/17/EK nepiemēro, ja uz attiecīgo darbību attiecas tieša konkurence tirgos, piekļuve kuriem nav ierobežota. Šos nosacījumus izvērtē vienīgi saskaņā ar Direktīvu 2004/17/EK, neskarot konkurences noteikumu piemērošanu.

Lai pieņemtu lēmumu attiecībā uz šo pieprasījumu, Komisijas rīcībā ir trīs mēneši, sākot no minētās darba dienas. Tādējādi termiņš beidzas 2008. gada 20. augustā.

Piemēro minētā 4. punkta trešo daļu. Līdz ar to Komisijas rīcībā esošo laika periodu vajadzības gadījumā var pagarināt par vienu mēnesi. Informācija par šādu termiņa pagarinājumu ir jāpublicē.


(1)  OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp.