ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 271

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 14. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2007/C 271/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank) ( 1 )

1

2007/C 271/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV) ( 1 )

1

2007/C 271/03

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK Līguma 87. un 88. panta noteikumiem — Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 1 )

2

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Padome

2007/C 271/04

Padomes lēmums (2007. gada 8. novembris), ar ko ieceļ Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras Valdes locekļus un locekļu aizstājējus

4

 

Komisija

2007/C 271/05

Euro maiņas kurss

8

2007/C 271/06

Komisijas paziņojums attiecībā uz piemērošanas datumu izcelsmes noteikumu protokoliem, kuri paredz diagonālo kumulāciju starp Kopienu, Alžīriju, Ēģipti, Farēru salām, Islandi, Izraēlu, Jordāniju, Libānu, Maroku, Norvēģiju, Šveici (ieskaitot Lihtenšteinu), Sīriju, Tunisiju, Turciju un Rietumkrastu un Gazas sektoru

9

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2007/C 271/07

Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/9/EK īstenošanu par trošu ceļu iekārtām cilvēku pārvadāšanai īstenošanu ( 1 )

11

2007/C 271/08

To uzturēšanās atļauju saraksta (OV C 247, 13.10.2006., 1. lpp., OV C 153, 6.7.2007., 5. lpp., OV C 182, 4.8.2007., 18. lpp.) atjaunināšana, kas minētas 2. panta 15. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

14

2007/C 271/09

To robežšķērsošanas punktu saraksta (OV C 247, 13.10.2006., 25. lpp., OV C 153, 6.7.2007., 9. lpp.) atjaunināšana, kas minēti 2. panta 8. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

15

 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2007/C 271/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

16

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Komisija

14.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 271/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/C 271/01)

2007. gada 27. septembrī Komisija nolēma necelt iebildumus pret augstāk paziņoto koncentrāciju un paziņo, ka tā ir saderīga ar kopējo tirgu. Šis lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Lēmuma pilns teksts ir pieejams vienīgi angļu un tiks publicēts pēc tam, kad tiks noskaidrots, vai tas ietver jelkādus komercnoslēpumus. Tas būs pieejams:

Eiropas konkurences tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Šī tīmekļa vietne nodrošina dažādas iespējas, lai palīdzētu ievietot individuālos apvienošanās lēmumus, norādot arī uzņēmuma nosaukumu, lietas numuru, datumu un sektorālo indeksu.

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē ar dokumenta numuru 32007M4880. EUR-Lex ir tiešsaite piekļūšanai Eiropas Kopienas likumdošanas datorizētai dokumentācijas sistēmai. (http://eur-lex.europa.eu)


14.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 271/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/C 271/02)

2007. gada 31. oktobrī Komisija nolēma necelt iebildumus pret augstāk paziņoto koncentrāciju un paziņo, ka tā ir saderīga ar kopējo tirgu. Šis lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Lēmuma pilns teksts ir pieejams vienīgi angļu un tiks publicēts pēc tam, kad tiks noskaidrots, vai tas ietver jelkādus komercnoslēpumus. Tas būs pieejams:

Eiropas konkurences tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Šī tīmekļa vietne nodrošina dažādas iespējas, lai palīdzētu ievietot individuālos apvienošanās lēmumus, norādot arī uzņēmuma nosaukumu, lietas numuru, datumu un sektorālo indeksu.

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē ar dokumenta numuru 32007M4807. EUR-Lex ir tiešsaite piekļūšanai Eiropas Kopienas likumdošanas datorizētai dokumentācijas sistēmai. (http://eur-lex.europa.eu)


14.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 271/2


Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK Līguma 87. un 88. panta noteikumiem

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/C 271/03)

Lēmuma pieņemšanas datums

27.6.2007.

Atbalsta Nr.

N 900/06

Dalībvalsts

Portugāle

Reģions

Figueira da Foz

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

CELBI, S.A.

Juridiskais pamats

Decreto-Lei 409/99 de 15 de Outubro — regulamenta a concessão de Benefícios Fiscais

Decreto-Lei No 70-B/2000 de 5 Maio — aprova o enquadramento legal de referência para apoio directo e indirecto ás empresas

Pasākuma veids

Individuāls atbalsts

Mērķis

Reģionālā attīstība

Atbalsta forma

Aizdevums ar atvieglotiem nosacījumiem, Nodokļu priekšrocības

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms: EUR 89,93 milj

Atbalsta intensitāte

18,60 %

Atbalsta ilgums

1.1.2008.-31.12.2017.

Tautsaimniecības nozares

Ražojošā rūpniecība

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

API — Agência Portuguesa para o Investimento, E.P.E.

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Lēmuma pieņemšanas datums

13.6.2007.

Atbalsta atsauces numurs

N 156/07

Dalībvalsts

Beļģija

Reģions

Vlaanderen

Nosaukums (un/vai atbalsta saņēmēja nosaukums)

Luchtvaartmaatschappijen (te definiëren)

Aanloopbijdrage voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de Luchthaven Antwerpen ten goede komen

Juridiskais pamats

Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 15.08.1980), inzonderdheid artikel 6, § 1, X, 7o dat bepaalt dat de Gewesten bevoegd zijn voor de „uitrusting en de uitbating van de luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-Nationaal

Wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 13.08.1988)

Samenwerkingsakkoord van 30 november 1989 tussen de Belgische Staat die optreedt voor de Nationale Maatschappij der Luchtwegen en de Gewesten (Belgisch Staatsblad 09.03.1989) samengelezen met het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1992 (Belgisch Staatsblad 05.08.1992) bewerkstelligen de overdracht van goederen, rechten en verplichtingen van de Nationale Maatschappij der Luchtwegen aan het Vlaamse Gewest en aan het Waalse Gewest

Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer Luchthaven Antwerpen en Luchthaven Oostende (Belgisch Staatsblad 20.10.1994) dat bepaalt dat de Luchthaven Antwerpen bevoegd is om „andere tarieven voor het gebruik van de infrastructuur en de verkoopprijzen van eigen prestaties vast te leggen

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd door besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005 (Belgisch Staatsblad 04.08.2004)

Ministrieel Besluit van 1 juni 2006 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Antwerpen (Belgisch Staatsblad 13.06.2006), inzonderdheid artikel 13, § 3 dat bepaalt dat „voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de luchthaven ten goede komen, specifieke overeenkomsten kunnen gesloten worden

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Atbalsta mērķis

Antverpenes lidostas attīstība

Atbalsta veids

Atbalsts tirdzniecības, reklāmas un ierīkošanas izdevumiem

Budžets

EUR 4 116 279

Atbalsta intensitāte

Līdz 30 %

Atbalsta ilgums

1.1.2007.-1.1.2010.

Attiecīgās nozares

Aviācija

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Dienst met Afzonderlijk Beheer Luchthaven Antwerpen

Cita informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

Padome

14.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 271/4


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 8. novembris),

ar ko ieceļ Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras Valdes locekļus un locekļu aizstājējus

(2007/C 271/04)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94 (1994. gada 18. jūlijs), ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā (1), un jo īpaši tās 8. pantu,

ņemot vērā kandidatūru sarakstu, ko apstiprināšanai Padomē iesniegušas dalībvalstu valdības,

ņemot vērā kandidatūru sarakstu, ko apstiprināšanai Padomē iesniedzis Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas priekšsēdētājs sakarā ar priekšlikumiem par locekļu grupām, kas minētajā komitejā pārstāv darba devēju un darba ņēmēju organizācijas,

tā kā:

1)

Padome ar 2002. gada 3. jūnija (2) lēmumu ir iecēlusi Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras Valdes locekļus un viņu aizstājējus termiņam no 2002. gada 3. jūnija līdz 2005. gada 2. jūnijam.

2)

Padome ar 2004. gada 15. novembra (3) lēmumu iecēla locekļus un viņu aizstājējus, kas pārstāv jaunās dalībvalstis.

3)

Administratīvā valde saglabā savas pilnvaras, līdz stājas spēkā Padomes Regula (EK) Nr. 1112/2005, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94.

4)

Stājoties spēkā Padomes Regulai (EK) Nr. 1112/2005, Administratīvo valdi aizstāja ar Valdi.

5)

Valdes locekļi un viņu aizstājēji būtu jāieceļ uz trim gadiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras Valdes locekļiem un viņu aizstājējiem uz laiku no 2007. gada 8. novembra līdz 2010. gada 7. novembrim tiek iecelti:

I.   VALDĪBU PĀRSTĀVJI

Valsts

Locekļi

Aizstājēji

Beļģija

Willy IMBRECHTS kungs

Christian DENEVE kungs

Bulgārija

Atanas KOLCHAKOV kungs

Petar HADJISTOJKOV kungs

Čehija

Daniela KUBÍČKOVÁ kundze

Martina KAJÁNKOVÁ kundze

Dānija

Charlotte SKJOLDAGER kundze

Tove LOFT kundze

Vācija

Ulrich RIESE kungs

Kai SCHÄFER kungs

Igaunija

Egle KÄÄRATS kundze

Īrija

Daniel KELLY kungs

Mary DORGAN kundze

Grieķija

Trifon GINALAS kungs

Konstantinos PETINIS kungs

Spānija

Mario GRAU-RIOS kungs

Pilar CASLA-BENITO kundze

Francija

Mireille JARRY kundze

Yvan DENION kungs

Itālija

Lea BATTISTONI kundze

Mario ALVINO kungs

Kipra

Leandros NICOLAIDES kungs

Marios KOURTELLIS kungs

Latvija

Renārs LŪŠA kungs

Jolanta KANČAS kundze

Lietuva

Aldona SABAITIENĖ kundze

Aušra STANKIUVIENĖ kundze

Luksemburga

Paul WEBER kungs

Robert HUBERTY kungs

Ungārija

András BÉKÉS kungs

Mária GROSZMANN kundze

Malta

Mark GAUCI kungs

Vincent ATTARD kungs

Nīderlande

R. FERINGA kungs

M.G. DEN HELD kungs

Austrija

Gertrud BREINDL kundze

Eva-Elisabeth SZYMANSKI kundze

Polija

Danuta KORADECKA kundze

Daniel PODGÓRSKI kungs

Portugāle

Rumānija

Daniela MARINESCU kundze

Dan Ion OPREA kungs

Slovēnija

Tatjana PETRIČEK kundze

Jože HAUKO kungs

Slovākija

Miloš JANOUŠEK kungs

Elena PALIKOVÁ kundze

Somija

Mikko HURMALAINEN kungs

Anna-Liisa SUNDQUIST kundze

Zviedrija

Bertil REMAEUS kungs

Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI kundze

Apvienotā Karaliste

Elizabeth HODKINSON kundze

Malcolm DARVILL kungs

II.   ARODBIEDRĪBU PĀRSTĀVJI

Valsts

Locekļi

Aizstājēji

Beļģija

François PHILIPS kungs

Herman FONCK kungs

Bulgārija

Aleksandar ZAGOROV kungs

Ivan KOKALOV kungs

Čehijas Republika

Miroslav KOSINA kundze

Jaroslav ZAVADIL kungs

Dānija

Jan KAHR FREDERIKSEN kungs

Lone JACOBSEN kundze

Vācija

Marina SCHROEDER kundze

Maximilian ANGERMAIER kungs

Igaunija

Argo SOON kungs

Ülo KRISTJUHAN kungs

Īrija

Sylvester CRONIN kungs

Fergus WHELAN kungs

Grieķija

Ioannis ADAMAKIS kungs

Spānija

Fernando RODRIGO CENCILLO kungs

Dionis OÑA kungs

Francija

Gilles SEITZ kungs

Henri FOREST kungs

Itālija

Cinzia FRASCHERI kundze

Diego ALHAIQUE kungs

Kipra

Nicos ANDREOU kungs

Maria THEOCHARIDOU kundze

Latvija

Ziedonis ANTAPSONA kungs

Mārtiņš PUŽULA kungs

Lietuva

Luksemburga

Claude FORGET kungs

Marcel GOEREND kungs

Ungārija

Károly GYÖRGY kungs

Pál GERGELY kungs

Malta

Anthony CASARU kungs

Salv SAMMUT kungs

Nīderlande

Willem VAN VEELEN kungs

Arie WOLTMEIJER kungs

Austrija

Julia LISCHKA kundze

Karin ZIMMERMANN kundze

Polija

Anita NOWAKOWSKA kundze

Iwona PAWLACZYK kundze

Portugāle

Armando DA COSTA FARIAS kungs

Rumānija

Adrian COJOCARU kungs

Maria GHIMPU kundze

Slovēnija

Lučka BÖHM kundze

Spomenka GERŽELJ kundze

Slovākija

Bohuslav BENDÍK kungs

Jaroslav BOBELA kungs

Somija

Raili PERIMÄKI kundze

Erkki AUVINEN kungs

Zviedrija

Sven BERGSTRÖM kungs

Börje SJÖHOLM kungs

Apvienotā Karaliste

Hugh ROBERTSON kungs

Liz SNAPE kundze

III.   DARBA DEVĒJU ORGANIZĀCIJU PĀRSTĀVJI

Valsts

Locekļi

Aizstājēji

Beļģija

André PELEGRIN kungs

Ir. Kris DE MEESTER kungs

Bulgārija

Čehijas Republika

Karel PETRŽELKA kungs

Miroslav BURIŠIN kungs

Dānija

Thomas PHILBERT NIELSEN kungs

Anne-Marie RØGE KRAG kundze

Vācija

Thomas HOLTMANN kungs

Herbert BENDER kungs

Igaunija

Heddi LUTTERUS kundze

Ilmar LINK kungs

Īrija

Tony BRISCOE kungs

Kevin ENRIGHT kungs

Grieķija

Pavlos KYRIAKONGONAS kungs

Natascha AVLONITOU kundze

Spānija

Pilar IGLESIAS VALCARCE kundze

Pere TEIXIDÓ CAMPÁS kungs

Francija

Nathalie BUET kundze

Patrick LÉVY kungs

Itālija

Kipra

Lefteris KARYDIS kungs

Christina VASILA kundze

Latvija

Liene VANCĀNES kundze

Lietuva

Luksemburga

François ENGELS kungs

Ungārija

Géza BOMBERA kungs

Antal SZABADKAI kungs

Malta

Joe DELIA kungs

Nīderlande

Bob KONING kungs

Mario VAN MIERLO kungs

Austrija

Christa SCHWENG kundze

Heinrich BRAUNER kungs

Polija

Jacek MECINA kungs

Portugāle

Marcelino PENA E COSTA kungs

José COSTA TAVARES kungs

Rumānija

Ovidiu NICOLESCU kungs

Adrian IZVORANU kungs

Slovēnija

Igor ANTAUER kungs

Slovākija

Boris MICHALÍK kungs

Somija

Jyrki HOLLMÉN kungs

Rauno TOIVONEN kungs

Zviedrija

Bodil MELLBLOM kundze

Apvienotā Karaliste

Janet ASHERSON kundze

Keith SEXTON kungs

2. pants

Padome vēlāk iecels kandidātus, kas vēl nav izvirzīti.

3. pants

Šo lēmumu informācijas nolūkā publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2007. gada 8. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

R. PEREIRA


(1)  OV L 216, 20.8.1994., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1112/2005 (OV L 184, 15.7.2005., 5. lpp.).

(2)  OV C 161, 5.7.2002., 5. lpp.

(3)  OV C 24, 29.1.2005., 2. lpp.


Komisija

14.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 271/8


Euro maiņas kurss (1)

2007. gada 13. novembris

(2007/C 271/05)

1 euro=

 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,4607

JPY

Japānas jēna

160,96

DKK

Dānijas krona

7,4525

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,70470

SEK

Zviedrijas krona

9,2805

CHF

Šveices franks

1,6436

ISK

Islandes krona

88,22

NOK

Norvēģijas krona

7,9090

BGN

Bulgārijas Ieva

1,9558

CYP

Kipras mārciņa

0,5842

CZK

Čehijas krona

26,691

EEK

Igaunijas krona

15,6466

HUF

Ungārijas forints

254,27

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,7023

MTL

Maltas lira

0,4293

PLN

Polijas zlots

3,6445

RON

Rumānijas leja

3,4430

SKK

Slovākijas krona

32,866

TRY

Turcijas lira

1,7601

AUD

Austrālijas dolārs

1,6294

CAD

Kanādas dolārs

1,3945

HKD

Hongkongas dolārs

11,3708

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,9220

SGD

Singapūras dolārs

2,1159

KRW

Dienvidkorejas vons

1 342,09

ZAR

Dienvidāfrikas rands

9,8775

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

10,8581

HRK

Horvātijas kuna

7,3457

IDR

Indonēzijas rūpija

13 415,07

MYR

Malaizijas ringits

4,8933

PHP

Filipīnu peso

62,788

RUB

Krievijas rublis

35,8350

THB

Taizemes bats

46,221


(1)  

Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


14.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 271/9


Komisijas paziņojums attiecībā uz piemērošanas datumu izcelsmes noteikumu protokoliem, kuri paredz diagonālo kumulāciju starp Kopienu, Alžīriju, Ēģipti, Farēru salām, Islandi, Izraēlu, Jordāniju, Libānu, Maroku, Norvēģiju, Šveici (ieskaitot Lihtenšteinu), Sīriju, Tunisiju, Turciju un Rietumkrastu un Gazas sektoru

(2007/C 271/06)

Kopiena un attiecīgās valstis ar Eiropas Komisijas starpniecību viena otrai paziņo par spēkā esošajiem izcelsmes noteikumiem ar citām valstīm, lai izveidotu diagonālo kumulatīvo izcelsmi starp Kopienu, Alžīriju, Ēģipti, Farēru salām, Islandi, Izraēlu, Jordāniju, Libānu, Maroku, Norvēģiju, Šveici (ieskaitot Lihtenšteinu), Sīriju, Tunisiju, Turciju un Rietumkrastu un Gazas sektoru.

Pievienotajā tabulā ir izmantoti no attiecīgajām valstīm saņemtie paziņojumi, sniedzot pārskatu par izcelsmes noteikumu protokoliem, kas nosaka diagonālo kumulāciju, un precizējot dienu, kurā stājas spēkā šāda kumulācija. Ar šo tabulu aizstāj iepriekšējo tabulu (OV C 229, 29.9.2007.).

Tiek norādīts, ka kumulāciju var piemērot tikai gadījumā, ja gala produkta ražotājvalstis un galamērķa valstis ar visām tām valstīm, kuras piedalās izcelsmes statusa iegūšanā, t.i., ar visām tām valstīm, kuru izcelsmes materiāli tika izmantoti, ir noslēgušas brīvās tirdzniecības līgumus, kuros iekļauti identiski izcelsmes noteikumi. Materiālus ar izcelsmi tajā valstī, kas nav noslēgusi līgumu ar gala produkta ražotājvalstīm un galamērķa valstīm, uzskata par nenoteiktas izcelsmes materiāliem. Konkrēti piemēri atrodami paskaidrojumos attiecībā uz Eiropas un Vidusjūras valstu protokoliem par izcelsmes noteikumiem (1).

Tiek norādīts arī, ka:

Šveice un Lihtenšteinas Firstiste ir muitas ūnija;

Eiropas Ekonomikas zonā, kurā ir ES, Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, piemērošanas datums ir 1.11.2005.

Alpha-2 ISO valstu kodi ir norādīti turpmāk tabulā.

Alžīrija

DZ

Ēģipte

EG

Farēru salas

FO

Islande

IS

Izraēla

IL

Jordānija

JO

Libāna

LB

Lihtenšteina

LI

Maroka

MA

Norvēģija

NO

Šveice

CH

Sīrija

SY

Tunisija

TN

Turcija

TR

Rietumkrasts un Gazas sektors

PS


Izcelsmes noteikumu protokolu piemērošanas datums, ar kuriem paredz diagonālo kumulāciju Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu zonā

 

EU

DZ

CH

(EFTA)

EG

FO

IL

IS

(EFTA)

JO

LB

LI

(EFTA)

MA

NO

(EFTA)

PS

SY

TN

TR

EU

 

1.11.2007.

1.1.2006.

1.3.2006.

1.12.2005.

1.1.2006.

1.1.2006.

1.7.2006.

 

1.1.2006.

1.12.2005.

1.1.2006.

 

 

1.8.2006.

 (2)

DZ

1.11.2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH (EFTA)

1.1.2006.

 

 

1.8.2007.

1.1.2006.

1.7.2005.

1.8.2005.

17.7.2007.

1.1.2007.

 

1.3.2005.

1.8.2005.

 

 

1.6.2005.

 

EG

1.3.2006.

 

1.8.2007.

 

 

 

1.8.2007.

6.7.2006.

 

1.8.2007.

6.7.2006.

1.8.2007.

 

 

6.7.2006.

1.3.2007.

FO

1.12.2005.

 

1.1.2006.

 

 

 

1.11.2005.

 

 

1.1.2006.

 

1.12.2005.

 

 

 

 

IL

1.1.2006.

 

1.7.2005.

 

 

 

1.7.2005.

9.2.2006.

 

1.7.2005.

 

1.7.2005.

 

 

 

1.3.2006.

IS (EFTA)

1.1.2006.

 

1.8.2005.

1.8.2007.

1.11.2005.

1.7.2005.

 

17.7.2007.

1.1.2007.

1.8.2005.

1.3.2005.

1.8.2005.

 

 

1.3.2006.

 

JO

1.7.2006.

 

17.7.2007.

6.7.2006.

 

9.2.2006.

17.7.2007.

 

 

17.7.2007.

6.7.2006.

17.7.2007.

 

 

6.7.2006.

 

LB

 

 

1.1.2007.

 

 

 

1.1.2007.

 

 

1.1.2007.

 

1.1.2007.

 

 

 

 

LI (EFTA)

1.1.2006.

 

 

1.8.2007.

1.1.2006.

1.7.2005.

1.8.2005.

17.7.2007.

1.1.2007.

 

1.3.2005.

1.8.2005.

 

 

1.6.2005.

 

MA

1.12.2005.

 

1.3.2005.

6.7.2006.

 

 

1.3.2005.

6.7.2006.

 

1.3.2005.

 

1.3.2005.

 

 

6.7.2006.

1.1.2006.

NO (EFTA)

1.1.2006.

 

1.8.2005.

1.8.2007.

1.12.2005.

1.7.2005.

1.8.2005.

17.7.2007.

1.1.2007.

1.8.2005.

1.3.2005.

 

 

 

1.8.2005.

 

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006.

 

1.6.2005.

6.7.2006.

 

 

1.3.2006.

6.7.2006.

 

1.6.2005.

6.7.2006.

1.8.2005.

 

 

 

1.7.2005.

TR

 (2)

 

 

1.3.2007.

 

1.3.2006.

 

 

 

 

1.1.2006.

 

 

 

1.7.2005.

 


(1)  OV C 83, 17.4.2007., 1. lpp.

(2)  Precēm, ko aptver EK-Turcijas muitas savienība, piemērojuma diena ir 2006. gada 27. jūlijs.

Lauksaimniecības produkutiem piemērojuma diena ir 2007. gada 1. janvāris.

Ogļu un tērauda ražojumiem diagonālā kumulācija vēl nav piemērojama.


DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

14.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 271/11


Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/9/EK īstenošanu par trošu ceļu iekārtām cilvēku pārvadāšanai īstenošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar direktīvu)

(2007/C 271/07)

ESO (1)

Saskaņotā standarta numurs un nosaukums

(un atsauces dokuments)

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta atbilstības prezumpcijas beigu datums

1. piezīme

CEN

EN 1709:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai — Pirmsekspluatācijas pārbaude, apkope, pārbaude un kontrole ekspluatācijas laikā

 

CEN

EN 1908:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai — Spriegotājierīces

 

CEN

EN 1909:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai — Glābšana un evakuēšana

 

CEN

EN 12385-8:2002

Tērauda stiepļu troses — Drošība — 8.daļa: Vītās transportēšanas un celšanas-transportēšanas troses cilvēku pārvadāšanas trošu ceļu iekārtām

 

CEN

EN 12385-9:2002

Tērauda stiepļu troses — Drošība — 9.daļa: Slēgta tipa stiepļu troses trošu ceļu iekārtām cilvēku pārvadāšanai

 

CEN

EN 12397:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai — Ekspluatācija

 

CEN

EN 12927-1:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai — Troses — 1.daļa: Trošu un to gala stiprinājumu izvēles kritēriji

 

CEN

EN 12927-2:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai — Troses. 2.daļa: Drošības faktori

 

CEN

EN 12927-3:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai — Troses — 3.daļa: Sešu dzīslu transportēšanas, celšanas-transportēšanas trošu un vilcējtrošu savienošana

 

CEN

EN 12927-4:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai — Troses — 4.daļa: Gala stiprinājumi

 

CEN

EN 12927-5:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai — Troses — 5.daļa: Glabāšana, transportēšana, uzstādīšana un nostiepšana

 

CEN

EN 12927-6:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai — Troses — 6.daļa: Brāķēšanas kritēriji

 

CEN

EN 12927-7:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai — Troses — 7.daļa: Pārbaude, remonts un apkope

 

CEN

EN 12927-8:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai — Troses — 8.daļa: Trošu magnētiskā testēšana

 

CEN

EN 12929-1:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai — Vispārīgās prasības — 1.daļa: Prasības visām iekārtām

 

CEN

EN 12929-2:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai — Vispārīgās prasības — 2.daļa: Papildprasības reversīviem divu trošu gaisa ceļiem bez vagona bremzēm

 

CEN

EN 12930:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai — Aprēķini

 

CEN

EN 13107:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai — Inženierbūves

 

CEN

EN 13223:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai — Piedziņas sistēmas un citas mehāniskās iekārtas

 

CEN

EN 13243:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai — Elektroiekārtas, izņemot piedziņas sistēmas

 

EN 13243:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN 13796-1:2005

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai — Nesējierīces — 1.daļa: Satvērēji, vagonetes, tvērbremzes, kabīnes, sēdekļi, ratiņi, apkopes ratiņi, iekarvilcēji

 

EN 13796-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 13796-2:2005

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai — Nesējierīces — 2.daļa: satvērēju testēšana uz slīdes pretestību

 

CEN

EN 13796-3:2005

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai — Nesējierīces — 3.daļa: Nogurumtesti

 

1. piezīme

Parasti atbilstības prezumpcijas beigu datums ir atsaukšanas datums (“dow”), ko noteikusi Eiropas Standartizācijas organizācija, bet standartu lietotājiem jāievēro, ka dažos izņēmuma gadījumos var būt citādi.

3. piezīme

Grozījumu gadījumā atsauces standarta numurs ir EN CCCCC:YYYY, iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, un attiecīgie jaunie grozījumi. Aizstātais standarts (3. aile) ir attiecīgi EN CCCCC:YYYY un tā iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, bet bez jaunā grozījuma. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz direktīvas pamatprasībām.

Piezīme:

Informāciju, kas attiecas uz standartu pieejamību, var iegūt no Eiropas standartizācijas organizācijām vai no valstu standartizācijas organizācijām, kuru saraksts ir pievienots pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 98/34/EK (2), kas grozīta ar Direktīvu 98/48/EK (3).

Atsauces numuru publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nenozīmē, ka standarti ir pieejami visās Kopienas valodās.

Ar šo sarakstu aizstāj visus iepriekšējos sarakstus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Komisija nodrošina šā saraksta atjaunināšanu.

Sīkāka informācija par saskaņotajiem standartiem Internet tīklā ir atrodama adresē:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Eiropas standartizācijas organizācijas:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

(3)  OV L 217, 5.8.1998., 18. lpp.


14.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 271/14


To uzturēšanās atļauju saraksta (OV C 247, 13.10.2006., 1. lpp., OV C 153, 6.7.2007., 5. lpp., OV C 182, 4.8.2007., 18. lpp.) atjaunināšana, kas minētas 2. panta 15. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

(2007/C 271/08)

To uzturēšanās atļauju saraksta publicēšana, kas minētas 2. panta 15. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (1), pamatojas uz informāciju, ko dalībvalstis dara zināmu Komisijai saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 34. pantu.

Papildus publikācijai Oficiālajā Vēstnesī Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ir pieejams ikmēneša atjauninājums.

IGAUNIJA

OV C 247, 2006. gada 13. oktobrī publicētā saraksta aizstāšana.

Dokumenti, kas piešķir uzturēšanās tiesības:

1.

personas apliecība;

2.

uzturēšanās atļaujas uzlīme (ielīmēta ceļošanas dokumentā, ko izsniegusi Igaunija vai cita valsts).

1.

Personas apliecībā, kas izsniegta trešās valsts piederīgajam, var būt šādas atzīmes:

pagaidu uzturēšanās atļauja derīga līdz dd.mm.gg./tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa;

ES pilsoņa ilgtermiņa uzturēšanās atļauja/pikaajaline elanik EÜ;

pastāvīgās uzturēšanās atļauja/alaline elamisluba — izsniegta līdz 31.5.2006. ieskaitot.

Šī personas apliecība nav derīga kā ceļošanas dokuments, lai šķērsotu valsts robežu. Ceļojot personas apliecība jāuzrāda kopā ar derīgu pasi.

2.

Uzturēšanās atļaujas uzlīmē var būt šādas atzīmes:

pagaidu uzturēšanās atļauja/tähtajaline elamisluba;

ES pilsoņa ilgtermiņa uzturēšanās atļauja/pikaajaline elanik EÜ;

pastāvīgās uzturēšanās atļauja/alaline elamisluba — izsniegta līdz 31.5.2006. ieskaitot.

Uzturēšanās atļauja var būt:

pagaidu (maksimālais derīguma termiņš ir pieci gadi) vai

pastāvīgā.

Visas atzīmes, izņemot tās, kas attiecas uz pastāvīgās uzturēšanās atļauju, ir angļu valodā.


(1)  OV L 105, 13.4.2006., 1. lpp.


14.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 271/15


To robežšķērsošanas punktu saraksta (OV C 247, 13.10.2006., 25. lpp., OV C 153, 6.7.2007., 9. lpp.) atjaunināšana, kas minēti 2. panta 8. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

(2007/C 271/09)

To robežšķērsošanas punktu saraksta publicēšana, kas minēti 2. panta 8. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), pamatojas uz informāciju, ko dalībvalstis dara zināmu Komisijai saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 34. pantu.

Papildus publikācijai Oficiālajā Vēstnesī Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ir pieejams ikmēneša atjauninājums.

SPĀNIJA

Jūras robežas

Jauns jūras robežšķērsošanas punkts:

 

Puerto del Rosario (Fuerteventura).

NORVĒĢIJA

Gaisa robežas

Jauns gaisa robežšķērsošanas punkts (atklāts 2007. gada 1. oktobrī):

 

Moss Lufthavn Rygge.


V Atzinumi

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Komisija

14.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 271/16


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/C 271/10)

1.

Komisija 2007. gada 31. oktobrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums 3i Group plc (“3i Group”, Apvienotā Karaliste) minētās Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē iegūst pilnu kontroli pār uzņēmumu Global Garden Products B, S.à r.l. (“Global Garden Products”, Luksemburga), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

3i Group: ieguldījumu veikšana un vadības pakalpojumu sniegšana ieguldījumu fondiem, ieguldījumu pārvaldība to uzdevumā;

Global Garden Products: motorizēto dārzkopības darbarīku un iekārtu mājsaimniecības un profesionālai lietošanai ražošana un tirdzniecība.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darbību.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp.