ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 153

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 6. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Pazinojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZINOJUMI

 

Komisija

2007/C 153/01

Paziņojums saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 34. pantu

1

2007/C 153/02

To uzturēšanās atļauju saraksta (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 247, 2006. gada 13. oktobris, 1. lpp.) atjaunināšana, kas minētas 2. panta 15. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

5

2007/C 153/03

To robežšķērsošanas punktu saraksta (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 247, 2006. gada 13. oktobris, 25. lpp.) atjaunināšana, kas minēti 2. panta 8. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

9

2007/C 153/04

To apliecību paraugu (publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 247, 2006. gada 13. oktobris, 85. lpp.) atjaunināšana, ko dalībvalstu ārlietu ministrijas izsniedz diplomātisko misiju un konsulāro pārstāvniecību akreditētiem darbiniekiem un to ģimenes locekļiem, kā norādīts 19. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

15

2007/C 153/05

To valsts dienestu saraksta (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 247, 2006. gada 13. oktobris, 17. lpp.) atjaunināšana, kuri ir atbildīgi par robežkontroli atbilstīgi 15. panta 2. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

21

2007/C 153/06

To atsauces summu atjaunināšana, kas nepieciešamas, lai šķērsotu ārējās robežas, kā minēts 5. panta 3. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), un kas publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 247, 2006. gada 13. oktobris, 19. lpp.

22

LV

 


II Pazinojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZINOJUMI

Komisija

6.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 153/1


Paziņojums saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 34. pantu

(2007/C 153/01)

Šengenas Robežu kodeksa 34. pants paredz, ka ES dalībvalstīm Komisijai ir jāpaziņo uzturēšanās atļauju saraksts, robežšķērsošanas vietu saraksts, pamatsummas, kas vajadzīgas, šķērsojot ārējās robežas un ko katru gadu nosaka valstu iestādes, par robežkontroli atbildīgo valsts dienestu saraksts un Ārlietu ministriju izdoto apliecību paraugi.

I.   34. panta 1. punkta a) apakšpunkts: Uzturēšanās atļauju saraksts

Saskaņā ar Bulgārijas tiesību aktiem uzturēšanās noteikumi ir atkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir ES dalībvalsts pilsonis vai trešās valsts pilsonis.

Bulgārijas likumā par ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanu un uzturēšanos, un izceļošanu ir noteikti šādi dokumenti:

Ilgtermiņa uzturēšanās atļaujas, ko ES pilsoņiem izdod Valsts policijas dienests un kas apliecina, ka šīs atļaujas turētājam ir tiesības ilgstoši uzturēties Bulgārijas Republikā.

Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, ko ES pilsoņiem izdod Valsts policijas dienests un kas apliecina, ka šīs atļaujas turētājam ir tiesības pastāvīgi uzturēties Bulgārijas Republikā.

Ilgtermiņa uzturēšanās apliecības ģimenes locekļiem, kuri nav ES pilsoņi. Šo dokumentu izdod atbildīgais departaments un tas apliecina, ka šā dokumenta turētājam ir tiesības ilgstoši uzturēties Bulgārijas Republikā.

Pastāvīgās uzturēšanās apliecības ES pilsoņu ģimenes locekļiem, kuri nav ES pilsoņi. Šo dokumentu izdod atbildīgais departaments, un tas apliecina, ka šā dokumenta turētājam ir tiesības pastāvīgi uzturēties Bulgārijas Republikā.

Šādi dokumenti tiek izdoti saskaņā ar 14. pantu Bulgārijas likumā par trešo valstu pilsoņu (ārvalstnieku) personu apliecinošiem dokumentiem lietošanai Bulgārijas Republikas teritorijā:

1)

ilgtermiņa uzturēšanās apliecības ārvalstniekiem;

2)

pastāvīgās uzturēšanās apliecības ārvalstniekiem;

3)

bēgļa apliecības;

4)

pagaidu apliecības bēgļiem un pagaidu apliecības bēgļiem paātrinātās procedūras gadījumā;

5)

bēgļiem paredzētas atļaujas ceļošanai uz ārvalstīm;

6)

bezvalstniekiem paredzētas atļaujas ceļošanai uz ārvalstīm;

7)

atļaujas, kas dod tiesības uz laiku pamest Bulgārijas Republiku;

8)

pagaidu personas apliecības ārvalstniekiem;

9)

atļaujas, kas dod tiesības ārvalstniekiem atgriezties Bulgārijas Republikā;

10)

personas apliecības ārvalstniekiem, kuriem ir piešķirts humanitārais statuss;

11)

pagaidu aizsardzības apliecības ārvalstniekiem;

12)

ārvalstniekiem, kuriem ir piešķirts humanitārais statuss, paredzētas atļaujas ceļošanai uz ārvalstīm;

13)

personas apliecības ārvalstniekiem, kuri ir akreditēti kā oficiāli ierēdņi vēstniecībās, konsulātos vai starptautiskās organizācijās Bulgārijas Republikas teritorijā.

Augstāk minētie personu apliecinošie dokumenti Bulgārijas tiesību aktu nozīmē ir izdoti saskaņā ar ICAO DOC 9303 ieteikumiem.

II.   34. panta 1. punkta b) apakšpunkts: Robežšķērsošanas vietu saraksts:

1)

robeža starp Bulgāriju un Serbiju: Bregovo, Vrashka Chuka, Kalotina, Strezimirovtsi, Oltomantsi;

2)

robeža starp Bulgāriju un Maķedoniju: Gyushevo, Stanke Lisichkovo, Zlatarevo;

3)

robeža starp Bulgāriju un Turciju: Malko Tarnovo, Lesovo, Kapitan Andreevo;

4)

robeža starp Bulgāriju un Grieķiju: Kulata, Ilinden, Kapitan Petko Voyvoda;

5)

robeža starp Bulgāriju un Rumāniju: Vidin Ferry Port, Oryahovo Ferry Port, Ruse Danube Bridge, Silistra, Kardam, Durankulak;

6)

upju ostas: Vidin, Lom, Somovit-Nikopol, Svishtov, Ruse, Tutrakan, Silistra;

7)

jūras ostas: Balchik, Varna, Burgas, Tsarevo;

8)

lidostas: Sofijas lidosta, Plovdivas lidosta, Gorna Oriahovitsa lidosta, Varnas lidosta, Burgas lidosta.

III.   34. panta 1. punkta c) apakšpunkts: Pamatsummas, kas vajadzīgas, šķērsojot ārējās robežas

Saskaņā ar 19. panta 5. punktu rīkojumā par vīzu izdošanas noteikumiem un procedūru, kas pieņemts ar Ministru padomes Dekrētu Nr. 97/11.05.2002, ārvalstniekiem, pieprasot Bulgārijas ieceļošanas vīzu, ir jāsniedz pierādījums par pietiekamiem iztikas līdzekļiem. Tie nedrīkst būt mazāki par EUR 50 dienā; minimālā summa vienā uzturēšanās laikā nedrīkst būt mazāka par EUR 500. Ja ārvalstnieki ieceļo Bulgārijas Republikas teritorijā, spēkā ir šīs pašas summas, izņemot gadījumus, ja tiem pieder iepriekš apmaksāti kuponi par tūrisma pakalpojumiem šajā valstī.

IV.   34. panta 1. punkta d) apakšpunkts: Valsts dienesti, kas atbild par robežkontroli

Valsts dienests, kas Bulgārijas Republikā atbild par robežkontroli, ir Valsts policijas dienesta Robežpolicijas ģenerāldirektorāts.

V.   34. panta 1. punkta e) apakšpunkts: Ārlietu ministrijas izdoto apliecību paraugi

Bulgārijas Republikas teritorijā esošo vēstniecību vai konsulātu darbiniekiem izdod šādas personas apliecības:

1)

diplomāta personas apliecība, ko izdod tikai ārvalstu pārstāvniecību diplomātiskā personāla darbiniekiem un to ģimenes locekļiem vecumā no 14 līdz 21 gadam;

Priekšpuse

Image

Aizmugure

Image

2)

konsulārā apliecība, ko izdod konsulāro pārstāvniecību diplomātiskā personāla darbiniekiem un to ģimenes locekļiem vecumā no 14 līdz 21 gadam;

Priekšpuse

Image

Aizmugure

Image

3)

personas apliecība diplomātisko pārstāvniecību administratīvā un tehniskā personāla darbiniekiem, ko izdod vēstniecību/konsulātu administratīvajiem un tehniskajiem darbiniekiem un to ģimenes locekļiem vecumā no 14 līdz 21 gadam;

Priekšpuse

Image

Aizmugure

Image

4)

personas apliecības apkalpojošam personālam, ko izdod attiecīgās kategorijas personām un to ģimenes locekļiem vecumā no 14 līdz 21 gadam;

Priekšpuse

Image

Aizmugure

Image

Ģimenes locekļi ir šādas personas, kas pieder pie ierēdņa mājsaimniecības:

vīrs/sieva,

neprecējušies bērni vecumā līdz 21 gadam, kas pastāvīgi dzīvo kopā ar saviem vecākiem,

neprecējušies bērni vecumā no 21 līdz 26 gadiem, kas pastāvīgi dzīvo kopā ar saviem vecākiem un studē Bulgārijā; tiem katru gadu tiek izdotas personas apliecības, ja tie iesniedz attiecīgās universitātes izdotu dokumentu, kas apliecina, ka minētā persona ir reģistrēta kā students jaunajam akadēmiskajam gadam,

neprecējušies bērni, kas ir pārsnieguši 21 gada vecumu un ir invalīdi, kas pastāvīgi dzīvo kopā ar saviem vecākiem, jo tiem ir nepieciešama aprūpe, ko apstiprina medicīniskā izziņa.

Minētajās apliecībās ir norādīti šādi dati:

apliecības veids un numurs,

fotogrāfija,

apliecības turētāja vārds,

dzimums,

valstspiederība,

dzimšanas datums,

diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība,

apliecības turētāja diplomātiskais rangs (attiecas tikai uz diplomāta apliecību),

oficiālais amats (attiecas uz pārējām trim apliecībām),

apliecības turētāja paraksts,

izdevējiestāde,

izdošanas datums,

derīguma termiņš,

valsts protokola vadītāja paraksts.


6.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 153/5


To uzturēšanās atļauju saraksta (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 247, 2006. gada 13. oktobris, 1. lpp.) atjaunināšana, kas minētas 2. panta 15. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

(2007/C 153/02)

To uzturēšanās atļauju saraksta publicēšana, kas minētas 2. panta 15. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), pamatojas uz informāciju, ko dalībvalstis dara zināmu Komisijai saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 34. pantu.

Papildus publikācijai Oficiālajā Vēstnesī Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ir pieejams ikmēneša atjauninājums.

FRANCIJA:

OV C 247 13.10.2006. publicētā saraksta aizstāšana ar citu sarakstu

1.

Pieaugušu ārvalstnieku rīcībā ir jābūt šādiem dokumentiem:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an)

(Pagaidu uzturēšanās atļauja ar izsmeļošu informāciju, kura atšķirsies atkarībā no uzturēšanās atļaujas pamatojuma) (1 gads)

Carte de résident (10 ans)

(Pastāvīgā iedzīvotāja karte) (10 gadi)

Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an, 2 ans, 10 ans)

(Alžīrijas pastāvīgā iedzīvotāja apliecība, ietver izsmeļošu norādi atkarībā no uzturēšanās atļaujas pamatojuma) (1 gads, 2 gadi, 10 gadi)

Carte de séjour des Communautés européennes (1 an, 5 ans, 10 ans, permanente)

(Eiropas Kopienu uzturēšanās atļauja) (1 gads, 5 gadi, 10 gadi, pastāvīgā)

atļauja paredzēta ES dalībvalstu valstspiederīgajiem vai viņu ģimenes locekļiem, arī tad, ja viņi ir trešo valstu valstspiederīgie

Carte de séjour de l'Espace économique éuropéen (1 an, 5 ans, 10 ans)

(Eiropas ekonomikas zonas uzturēšanās atļauja) (1 gads, 5 gadi, 10 gadi)

atļauja paredzēta EEZ dalībvalstu valstspiederīgajiem vai viņu ģimenes locekļiem, arī tad, ja viņi ir trešo valstu valstspiederīgie

Līdz 2006. gada 31. decembrim uzturēšanās atļaujas, kuru derīguma termiņš nepārsniedz vienu gadu, var būt ielīmes veidā, ko ielīmē pasē.

Pārējos gadījumos, neatkarīgi no derīguma termiņa, no 2002. gada 13. maija uzturēšanās atļaujas izdod vienota Eiropas parauga plastikāta kartes formā.

Uzturēšanās atļauju ražošanu Francijas parauga plastikāta kartes formā pārtrauca 2002. gada 12. maijā, taču šāda veida atļaujas būs lietošanā ilgākais līdz 2012. gada 12. maijam.

Cartes officielles valant de titre de séjour, délivrées par le ministère des affaires étrangères

(Oficiālās atļaujas, kuru statuss ir tāds pats kā Ārlietu ministrijas izsniegtajām uzturēšanās atļaujām)

a)

Titres de séjour spéciaux (speciālās uzturēšanās atļaujas)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivré aux chefs de mission diplomatique

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “CMD/A”, ko izsniedz diplomātisko pārstāvniecību vadītājiem)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivré aux chefs de mission d'organisation internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “CMD/M”, ko izsniedz starptautisko organizāciju misiju vadītājiem)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivré aux chefs d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “CMD/D”, ko izsniedz starptautisko organizāciju pastāvīgo delegāciju vadītājiem)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivré aux agents du corps diplomatique

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “CD/A”, ko izsniedz diplomātiskām amatpersonām)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivré aux hauts fonctionnaires d'une organisation internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “CD/M”, ko izsniedz starptautiskas organizācijas vecākajām amatpersonām)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivré aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “CD/D”, ko izsniedz amatpersonām, kuras pielīdzināmas starptautisko organizāciju pastāvīgo delegāciju diplomātiskām amatpersonām)

Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivré aux fonctionnaires consulaires

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “CC/C”, ko izsniedz konsulārām amatpersonām)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivré au personnel administratif ou technique d'une ambassade

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “AT/A”, ko izsniedz vēstniecības administratīvajam vai tehniskajam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivré au personnel administratif ou technique d'un consulat

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “AT/C”, ko izsniedz konsulāta administratīvajam vai tehniskajam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivré au personnel administratif ou technique d'une organisation internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “AT/M”, ko izsniedz starptautiskas organizācijas administratīvajam vai tehniskajam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivré au personnel administratif ou technique d'une délégation auprès d'une organisation internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “AT/D”, ko izsniedz starptautiskas organizācijas delegācijas administratīvajam vai tehniskajam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivré au personnel de service d'une ambassade

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “SE/A”, ko izsniedz vēstniecības apkalpojošam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivré au personnel de service d'un consulat

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “SE/C”, ko izsniedz konsulāta apkalpojošam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivré au personnel de service d'une organisation internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “SE/M”, ko izsniedz starptautiskas organizācijas apkalpojošam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivré au personnel de service d'une délégation auprès d'une organisation internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “SE/D”, ko izsniedz starptautiskas organizācijas delegācijas apkalpojošam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivré au personnel privé d'un diplomate

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “PP/A”, ko izsniedz diplomāta privātpersonālam)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivré au personnel privé d'un fonctionnaire consulaire

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “PP/C”, ko izsniedz konsulārās amatpersonas privātpersonālam)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivré au personnel privé d'un membre d'une organisation internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “PP/M”, ko izsniedz starptautiskas organizācijas locekļa privātpersonālam)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivré au personnel privé d'un membre d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “PP/D”, ko izsniedz starptautiskas organizācijas pastāvīgās delegācijas locekļa privātpersonālam)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'une ambassade

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “EM/A”, ko izsniedz vēstniecībai piesaistītiem skolotājiem vai īpašas nozīmes militārajam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'un consulat

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “EM/C”, ko izsniedz konsulātam piesaistītiem skolotājiem vai īpašas nozīmes militārajam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivré aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “EF/M”, ko izsniedz starptautiskām amatpersonām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs)

b.

Atļaujas Monako iedzīvotājiem

la carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(pagaidu uzturēšanās atļauja);

la carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(parastā uzturēšanās atļauja);

la carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(priviliģēta uzturēšanās atļauja);

la carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(uzturēšanās atļauja Monako valstspiederīgā laulātajam).

2.

Nepilngadīgo ārvalstnieku rīcībā ir jābūt šādiem dokumentiem:

Document de circulation pour étrangers mineurs

(Ceļošanas dokuments nepilngadīgiem ārvalstniekiem)

Titre d'identité républicain

(Francijas Republikas izdots personu apliecinošs dokuments)

Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

(Atgriešanās vīzas) (nepilngadīgi ārvalstnieki nav pakļauti valstspiederības nosacījumiem vai prasībai uzrādīt uzturēšanās atļauju)

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du ministère des affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

(Diplomātiskās/dienesta/parastās pases nepilngadīgajiem, kuru vecāki ir Ārlietu ministrijas izsniegtās īpašās caurlaides un tajā ielīmētas ceļojuma vīzas turētāji)

3.

Personu saraksts, kas piedalās skolas ekskursijā Eiropas Savienībā.

NB 1:

Jāpiebilst, ka apliecināti pirmreizēji pieteikumi uzturēšanās atļaujas saņemšanai nedod tiesības ieceļot bez vīzas. Turpretim apliecinātus lūgumus atjaunot vai grozīt uzturēšanās atļaujas, ja tiem pievienota vecā atļauja, uzskata par derīgiem.

NB 2:

Attestation de fonctions” (norīkojuma apliecība), ko izsniedz Ārlietu ministrijas Protokola daļa, neaizstāj uzturēšanās atļauju. Šīs apliecības turētājiem ir jābūt arī kādai no standarta uzturēšanās atļaujām.

MALTA

Uzturēšanās atļaujas trešo valstu valstspiederīgajiem izdod vienotā formā saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1030/2002 (2002. gada 13. jūnijs), ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu valstspiederīgajiem. Katrā dokumentā norādes “atļaujas veids” aizpildīšanai paredzētajā vietā izmantojamas šādas kategorijas:

Xogħol (nodarbinātības nolūkos);

Jaħdem għal rasu (pašnodarbinātības nolūkos);

Temporanju (pagaidu);

Residenti fit-tul- KE (ilgtermiņa uzturēšanās atļauja ES);

Benestant (ekonomiski neatkarīgs);

Adozzjoni (adopcija);

Raġunijiet ta' Saħħa (veselības nolūkos);

Reliġjuż (reliģiskos nolūkos);

Skema- Residenza Permanenti (pastāvīgas uzturēšanās atļauja).

Starpperiodā, kamēr tiek sagatavota uzturēšanās atļauja, pieprasītājam nosūta apstiprinājumu par viņa/viņas pieteikuma saņemšanu. Minēto dokumentu varētu izmantot kā pagaidu uzturēšanās dokumentu tikai valsts robežās.

Imigrācijas policija izdod “imigrācijas apliecību” humānu apsvērumu dēļ trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem nav neviena cita personu apliecinoša dokumenta. Šo dokumentu izmanto identifikācijas nolūkos valsts robežās, un tas nav derīgs ceļošanai.

Trešo valstu valstspiederīgajiem, kas ir to EEZ dalībvalstu valstspiederīgo ģimenes locekļi, kuri izmanto Līgumā paredzētās tiesības Maltā, izsniedz uzturēšanās dokumentu zīmoga veidā, kas tiek iespiests attiecīgās personas pasē.

Maltas pilsoņa laulāto/atraitni/bērnu, kas jaunāks par 21 gadu, uzskata par personu, uz kuru neattiecas prasība par uzturēšanās atļaujas nepieciešamību, un tādēļ šī persona var dzīvot un strādāt Maltā. Šādu personu imigrācijas stāvoklis tiek atspoguļots to pasēs, izmantojot kādu no šādiem zīmogiem:

turētājam ir tiesības brīvi pārvietoties Maltas Konstitūcijas 44. panta 4. punkta a) apakšpunkta nozīmē;

turētājs ir persona, uz kuru neattiecas prasība par uzturēšanās atļaujas nepieciešamību Maltas tiesību aktu 217. nodaļas 4. iedaļas 1. panta g) punkta h) apakšpunkta nozīmē.

NORVĒĢIJA:

OV C 247 13.10.2006. publicētā saraksta aizstāšana ar citu sarakstu

Oppholdstillatelse (Uzturēšanās atļauja)

Arbeidstillatelse (Darba atļauja)

Bosettingstillatelse (Dzīvesvietas atļauja/Pastāvīga darba un uzturēšanās atļauja)

Pirms 2000. gada 25. marta izsniegto uzturēšanās atļauju atšķirības zīme ir zīmogs (nevis ielīmes) turētāja ceļošanas dokumentos. Ārvalstu pilsoņiem, uz kuriem attiecas vīzas prasība, šiem zīmogiem pievieno Norvēģijas vīzas ielīmi, kas derīga uzturēšanās atļaujas spēkā esības periodā. Uzturēšanās atļaujas, kas izsniegtas pēc Šengenas [konvencijas] stāšanās spēkā 2001. gada 25. martā, ir ielīmes veidā. Ja ārvalstnieka ceļošanas dokumentā ir iespiests vecais zīmogs, tas būs derīgs līdz brīdim, kad Norvēģijas iestādēm zīmogs būs jāaizstāj ar jauno ielīmi, kas piestiprināma uzturēšanās atļaujai.

Minētās atļaujas nav derīgas kā ceļošanas dokumenti. Gadījumos, kad ārvalstniekam ir vajadzīgs ceļošanas dokuments, drīkst izmantot vienu no šādiem dokumentiem kā pielikumu darba, uzturēšanās vai dzīvesvietas atļaujai:

bēgļa ceļošanas dokuments (“Reisebevis” – zaļā krāsā);

imigranta pase (“Utlendingspass” – zilā krāsā).

Jebkura šāda ceļošanas dokumenta turētājam ir garantēta atļauja atgriezties Norvēģijā dokumenta spēkā esības periodā.

EEZ apliecība, ko izsniedz EEZ dalībvalstu valstspiederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri ir trešo valstu valstspiederīgie. Šīs apliecības vienmēr ir laminētas.

Identitetskort for diplomater (Diplomātu personas apliecība – sarkanā krāsā)

Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon (Palīgdarbinieku personas apliecība – brūnā krāsā)

Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon (Administratīvo un tehnisko darbinieku personas apliecība – zilā krāsā)

Identitetskort for utsendte konsuler (Konsulu personas apliecība – zaļā krāsā)

Uzturēšanās/vīzas ielīme, ko izsniedz diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētājiem, uz kuriem attiecas vīzas prasība, un ārvalstu pārstāvniecību darbiniekiem, kuriem ir valsts pase.


6.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 153/9


To robežšķērsošanas punktu saraksta (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 247, 2006. gada 13. oktobris, 25. lpp.) atjaunināšana, kas minēti 2. panta 8. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

(2007/C 153/03)

To robežšķērsošanas punktu saraksta publicēšana, kas minēti 2. panta 8. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), pamatojas uz informāciju, ko dalībvalstis dara zināmu Komisijai saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 34. pantu.

Papildus publikācijai Oficiālajā Vēstnesī Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ir pieejams ikmēneša atjauninājums.

ČEHIJAS REPUBLIKA:

Jauni sauszemes robežšķērsošanas punkti:

Čehijas Republika – Vācija

Krásný les – Breitenau

FRANCIJA:

13.10.2006. OV C 247 publicētās informācijas aizstāšana ar citu informāciju

Gaisa robežas:

1.

Abbeville

2.

Agen-la Garenne

3.

Ajaccio-Campo dell'Oro

4.

Albi-le Séquestre

5.

Amiens-Glisy

6.

Angers-Marcé

7.

Angoulême-Brie-Champniers

8.

Annecy-Methet

9.

Annemasse

10.

Auxerre-Branches

11.

Avignon-Caumont

12.

Bâle-Mulhouse

13.

Bastia-Poretta

14.

Beauvais-Tillé

15.

Bergerac-Roumanière

16.

Besançon-la Vèze

17.

Béziers-Vias

18.

Biarritz-Bayonne-Anglet

19.

Bordeaux-Mérignac

20.

Bourges

21.

Brest-Guipavas

22.

Caen-Carpiquet

23.

Cahors-Lalbenque

24.

Calais-Dunkerque

25.

Calvi-Sainte-Catherine

26.

Cannes-Mandelieu

27.

Carcassonne-Salvaza

28.

Castres-Mazamet

29.

Châlons-Vatry

30.

Chambéry-Aix-les-Bains

31.

Charleville-Mézières

32.

Châteauroux-Déols

33.

Cherbourg-Mauperthus

34.

Clermont-Ferrand-Aulnat

35.

Colmar-Houssen

36.

Courchevel

37.

Deauville-Saint-Gatien

38.

Dieppe-Saint-Aubin

39.

Dijon-Longvic

40.

Dinard-Pleurtuit

41.

Dôle-Tavaux

42.

Epinal-Mirecourt

43.

Figari-Sud Corse

44.

Gap-Tallard

45.

Genève-Cointrin

46.

Granville

47.

Grenoble-Saint-Geoirs

48.

Hyères-le Palivestre

49.

Issy-les-Moulineaux

50.

La Môle

51.

Lannion

52.

La Rochelle-Laleu

53.

Laval-Entrammes

54.

Le Castelet

55.

Le Havre-Octeville

56.

Le Mans-Arnage

57.

Le Touquet-Paris-Plage

58.

Lille-Lesquin

59.

Limoges-Bellegarde

60.

Lognes-Emerainville

61.

Lorient-Lann-Bihoué

62.

Lyon-Bron

63.

Lyon-Saint-Exupéry

64.

Marseille-Provence

65.

Meaux-Esbly

66.

Megève

67.

Metz-Nancy-Lorraine

68.

Monaco-Héliport

69.

Montbéliard-Courcelles

70.

Montpellier-Méditérranée

71.

Morlaix-Ploujean

72.

Nancy-Essey

73.

Nantes-Atlantique

74.

Nevers-Fourchambault

75.

Nice-Côte d'Azur

76.

Nîmes-Garons

77.

Orléans-Bricy

78.

Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel

79.

Paris-Charles de Gaulle

80.

Paris-le Bourget

81.

Paris-Orly

82.

Pau-Pyrénées

83.

Périgueux-Bassillac

84.

Perpignan-Rivesaltes

85.

Poitiers-Biard

86.

Pontarlier

87.

Pontoise-Cormeilles-en-Vexin

88.

Quimper-Pluguffan

89.

Reims-Champagne

90.

Rennes Saint-Jacques

91.

Roanne-Renaison

92.

Rodez-Marcillac

93.

Rouen-Vallée de Seine

94.

Saint-Brieuc-Armor

95.

Saint-Etienne-Bouthéon

96.

Saint-Nazaire-Montoir

97.

Saint-Yan

98.

Strasbourg-Entzheim

99.

Tarbes-Ossun-Lourdes

100.

Toulouse-Blagnac

101.

Tours-Saint-Symphorien

102.

Toussus-le-Noble

103.

Troyes-Barberey

104.

Valence-Chabeuil

105.

Valenciennes-Denain

106.

Vannes-Meucon

107.

Vesoul-Frotey

108.

Vichy-Charmeil

Jūras robežas:

1.

Ajaccio

2.

Bastia

3.

Bayonne

4.

Bonifacio

5.

Bordeaux

6.

Boulogne

7.

Brest

8.

Caen-Ouistreham

9.

Calais

10.

Calvi

11.

Cannes-Vieux Port

12.

Carteret

13.

Cherbourg

14.

Concarneau

15.

Dieppe

16.

Douvres

17.

Dunkerque

18.

Fécamp

19.

Granville

20.

Honfleur

21.

La Rochelle-La Pallice

22.

Le Havre

23.

Les Sables-d'Olonne-Port

24.

Le Tréport

25.

L'Ile-Rousse

26.

Lorient

27.

Marseille

28.

Monaco-Port de la Condamine

29.

Nantes-Saint-Nazaire

30.

Nice

31.

Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis

32.

Port-la-Nouvelle

33.

Porto-Vecchio

34.

Port-Vendres

35.

Propriano

36.

Roscoff

37.

Rouen

38.

Saint-Brieuc (jūras)

39.

Saint-Malo

40.

Sète

41.

Toulon

42.

Villefranche-sur-Mer

Sauszemes robežas:

Ar Šveici

1.

Bâle-Mulhouse lidosta (gājēju pāreja starp sektoriem)

2.

Bois-d'Amont

3.

Chatel

4.

Col France

5.

Delle route

6.

Evian Port

7.

Ferney-Voltaire

8.

Ferrières-sous-Jougne

9.

Gare de Genève-Cornavin

10.

Goumois

11.

La Cure

12.

Les Verrières route

13.

Moëllesulaz

14.

Pontarlier-gare

15.

Poste autoroute Saint-Julien-Bardonnex

16.

Prévessin

17.

Saint-Gingolph

18.

Saint-Julien-Perly

19.

Saint-Louis autoroute

20.

Saint-Louis-Bâle-gare ferroviaire

21.

Vallard-Thonex

22.

Vallorbe (starptautiskie vilcieni)

23.

Vallorcine

24.

Veigy

Ar Apvienoto Karalisti:

(noteiktās pārejas pāri Kanālam)

1.

Gare d'Ashford International

2.

Gare d'Avignon-Centre

3.

Cheriton/Coquelles

4.

Gare de Chessy-Marne-la-Vallée

5.

Gare de Fréthun

6.

Gare de Lille-Europe

7.

Gare de Londres-Waterloo

8.

Gare de Paris-Nord

Ar Andoru

Pas de la Case-Porta

UNGĀRIJA:

Ungārija-Serbija

Sauszemes robežas:

Bácsalmás – Bajmok: atvērta no 2006. gada 1. septembra uz laiku

Tiszasziget – Đjala (Gyála): slēgta no 2006. gada 1. septembra uz laiku

Ungārija – Ukraina

Sauszemes robežas:

Barabás – Kosino: slēgta no 2006. gada 15. septembra uz laiku

POLIJA:

Jauni jūras robežšķērsošanas punkti:

Międzyzdroje: Tikai ES, EEZ un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kas ceļo ar ES, EEZ vai Šveices Konfederācijā reģistrētiem kuģiem.

SLOVĀKIJA:

Jauni robežšķērsošanas punkti:

Slovākija – Čehijas Republika:

Skalica prístavisko-Hodonín přístaviště (upju robežšķērsošanas punkti)

1.4.-31.10 – darba laiks: 9:30-10:00; 11:30-12:00; 13:30-14:00; 15:30-16:00

Skalica prístavisko-Rohatec přístaviště (upju robežšķērsošanas punkti)

1.4.-31.10 – darba laiks: 10:30-11:30; 14:30-15:30.

Skalica prístavisko-Sudoměřice (Výklopník), (upju robežšķērsošanas punkti)

1.4.-31.10 – darba laiks: 10:45-11:15; 14:45-15:15

SLOVĒNIJA:

13.10.2006. OV C 247 publicētās informācijas aizstāšana ar citu informāciju

Slovēnija – Itālija

Sauszemes robežas:

1.

Fernetiči – Fernetti

2.

Kozina – Pese

3.

Lazaret – S. Bartolomeo

4.

Lipica – Basovizza

5.

Neblo – Venco

6.

Nova Gorica – Gorizia Casa Rossa

7.

Nova Gorica – Gorizia (dzelzceļš)

8.

Predel – Passo Predil

9.

Rateče – Fusine Laghi

10.

Robič – Stupizza

11.

Sežana – Villa Opicina (dzelzceļš)

12.

Škofije – Rabuiese

13.

Učeja – Uccea

14.

Vrtojba – S. Andrea

Sauszemes robežas – Vietējā pierobežas satiksme:

1.

Britof – Molino Vechio (1)

2.

Čampore – Chiampore (1)

3.

Golo Brdo – Mernico

4.

Gorjansko – S. Pelagio (1)

5.

Hum – S. Floriano (1)

6.

Kaštelir – S. Barbara

7.

Klariči – Jamiano (1)

8.

Livek – Polava di Cepletischis (1)

9.

Lokvica – Devetachi

10.

Miren – Merna (1)

11.

Most na Nadiži – Ponte Vittorio

12.

Nova Gorica I – S. Gabriele (1)

13.

Osp – Prebenico Caresana (1)

14.

Plavje – Noghere

15.

Plešivo – Plessiva (1)

16.

Pristava – Gorizia Via Rafut

17.

Repentabor – Monrupino (1)

18.

Robidišče – Robedischis

19.

Socerb – S. Servolo (1)

20.

Solkan – Salcano (1)

21.

Šempeter – Gorizia S. Pietro (1)

22.

Vipolže – Castelleto Versa (1)

Slovēnija – Austrija

Sauszemes robežas:

1.

Gederovci – Sicheldorf

2.

Gornja Radgona – Bad Radkersburg

3.

Holmec – Grablach

4.

Jesenice – Rosenbach (dzelzceļš)

5.

Jezersko – Seebergsattel

6.

Jurij – Langegg

7.

Karavanke – Karawankentunnel

8.

Korensko sedlo – Wurzenpass

9.

Kuzma – Bonisdorf

10.

Libeliče – Leifling

11.

Ljubelj – Loibltunnel

12.

Maribor – Spielfeld (dzelzceļš)

13.

Mežica – Raunjak

14.

Pavličevo sedlo – Paulitschsattel

15.

Prevalje – Bleiburg (dzelzceļš)

16.

Sveti Duh na Ostrem vrhu – Grosswalz

17.

Radlje – Radlpass

18.

Šentilj – Spielfeld

19.

Šentilj – Spielfeld (automaģistrāle)

20.

Trate – Mureck

21.

Vič – Lavamünd

Sauszemes robežas – Vietējā pierobežas satiksme:

1.

Cankova – Zelting

2.

Fikšinci – Gruisla

3.

Gerlinci – Pölten

4.

Gradišče – Schlossberg

5.

Kapla – Arnfels

6.

Korovci – Goritz

7.

Kramarovci – St. Anna

8.

Matjaševci – Tauka

9.

Muta – Soboth

10.

Pernice – Laaken

11.

Plač – Ehrenhausen

12.

Remšnik – Oberhaag

13.

Sladki Vrh – Weitersfeld (Murfäre)

14.

Sotina – Kalch

15.

Špičnik – Sulztal

16.

Svečina – Berghausen

Slovēnija – Ungārija

Sauszemes robežas:

1.

Čepinci – Kétvölgy

2.

Dolga vas – Rédics

3.

Hodoš – Bajánsenye

4.

Hodoš – Bajánsenye (dzelzceļš)

5.

Kobilje – Nemesnép

6.

Martinje – Felsőszölnök

7.

Pince – Tornyiszentmiklós

8.

Prosenjakovci – Magyarszombatfa

Slovēnija – Horvātija

Sauszemes robežas:

1.

Babno Polje – Prezid

2.

Bistrica ob Sotli – Razvor

3.

Dobova – Savski Marof (dzelzceļš)

4.

Dobovec – Lupinjak

5.

Dragonja – Kaštel

6.

Gruškovje – Macelj

7.

Ilirska Bistrica – Šapjane (dzelzceļš)

8.

Imeno – Kumrovec (dzelzceļš)

9.

Jelšane – Rupa

10.

Lendava – Čakovec (dzelzceļš)

11.

Metlika – Jurovski brod

12.

Metlika – Kamanje (dzelzceļš)

13.

Obrežje – Bregana

14.

Petišovci – Mursko središče

15.

Petrina – Brod na Kupi

16.

Podgorje – Jelovice

17.

Rakitovec – Buzet (dzelzceļš)

18.

Rogatec – Đurmanec (dzelzceļš)

19.

Sečovlje – Plovanija

20.

Sočerga – Požane

21.

Središče ob Dravi – Čakovec (dzelzceļš)

22.

Središče ob Dravi – Trnovec

23.

Starod – Pasjak

24.

Vinica – Pribanjci

25.

Zavrč – Dubrava Križovljanska

Sauszemes robežas – Robežšķērsošanas punkti starpvalstu satiksmei, kas atvērti ES, EEZ un Šveices Konfederācijas pilsoņiem:

1.

Gibina – Bukovje

2.

Imeno – Miljana

3.

Orešje – Mihanović Dol

4.

Ormož – Otok Virje

5.

Podplanina – Čabar

6.

Razkrižje – Banfi

7.

Rigonce – Harmica

8.

Rogatec – Hum na Sutli

9.

Slovenska vas – Bregana naselje

10.

Zg. Leskovec – Cvetlin

Sauszemes robežas – Vietējā pierobežas satiksme:

1.

Božakovo – Obrež

2.

Brezovica pri Gradinu – Lucija

3.

Brezovica – Brezovica

4.

Drenovec – Gornja Voća

5.

Hotiza – Sveti Martin na Muri

6.

Krasinec – Pravutina

7.

Krmačina – Vivodina

8.

Nova vas ob Sotli – Draše

9.

Novi Kot – Prezid I

10.

Novokračine – Lipa

11.

Osilnica – Zamost

12.

Planina v Podboču – Novo Selo Žumberačko

13.

Podčetrtek – Luke Poljanske

14.

Radovica – Kašt

15.

Rajnkovec – Mali Tabor

16.

Rakitovec – Slum

17.

Rakovec – Kraj Donji

18.

Sedlarjevo – Plavić

19.

Sodevci – Blaževci

20.

Središče ob Dravi I – Preseka

21.

Stara vas/Bizeljsko – Donji Čemehovec

22.

Žuniči – Prilišće

Jūras robežas:

1.

Izola – Isola (sezonāli)

2.

Koper – Capodistria

3.

Piran – Pirano

Gaisa robežas:

1.

Ljubljana–Brnik

2.

Maribor–Slivnica

3.

Portorož–Portorose


(1)  Atvērtas arī ES, EEZ un Šveices Konfederācijas pilsoņiem

citi robežšķērsošanas punkti, kas atvērti tikai vietējās pierobežas satiksmes atļauju saņēmējiem.


6.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 153/15


To apliecību paraugu (publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 247, 2006. gada 13. oktobris, 85. lpp.) atjaunināšana, ko dalībvalstu ārlietu ministrijas izsniedz diplomātisko misiju un konsulāro pārstāvniecību akreditētiem darbiniekiem un to ģimenes locekļiem, kā norādīts 19. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

(2007/C 153/04)

To apliecību paraugu publicēšana, ko dalībvalstu ārlietu ministrijas izsniedz diplomātisko misiju un konsulāro pārstāvniecību akreditētiem darbiniekiem un to ģimenes locekļiem, kā norādīts 19. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes (2006. gada 15. marts) Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), pamatojas uz informāciju, ko dalībvalstis dara zināmu Komisijai saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 34. pantu.

Papildus publikācijai Oficiālajā Vēstnesī Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ir pieejams ikmēneša atjauninājums.

IGAUNIJA:

13.10.2006. OV C 247 publicēto paraugu aizstāšana ar citiem paraugiem

Diplomātiskā personas apliecība

Priekšpuse

Image

Aizmugure

Image

Krāsa – zila

A kategorija – Diplomātiskās misijas vadītājs/-a un viņa/viņas ģimenes loceklis

 


Priekšpuse

Image

Aizmugure

Image

Krāsa – zila

B kategorija – Diplomāts/-e un viņa/viņas ģimenes loceklis

 

Dienesta apliecība

Priekšpuse

Image

Aizmugure

Image

Krāsa – sarkana

C kategorija – Administratīvais/-ā darbinieks/-ce un viņa/viņas ģimenes loceklis

 


Priekšpuse

Image

Aizmugure

Image

Krāsa – zaļa

D kategorija – Apkalpojošais/-ā darbinieks/-ce un viņa/viņas ģimenes loceklis

 


Priekšpuse

Image

Aizmugure

Image

Krāsa – zaļa

E kategorija – Personīgais/-ā kalpotājs/-a

 


Priekšpuse

Image

Aizmugure

Image

Krāsa – zaļa

F kategorija – Vietējais/-ā darbinieks/-ce

 


Priekšpuse

Image

Aizmugure

Image

Krāsa – pelēka

HC kategorija – Goda konsuls/-e

 

ITĀLIJA

13.10.2006. OV C 247 publicēto paraugu aizstāšana ar citiem paraugiem

Carta d'identità M.A.E.

(Ārlietu ministrijas izdota personas apliecība)

Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

(1. paraugs (zila) Diplomātisko korpusu akreditētie darbinieki un to laulātie, kam ir diplomātiskā pase)

Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico

(2. paraugs (zaļa) Konsulāro korpusu darbinieki, kam ir diplomātiskā pase)

Mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

(3. paraugs (oranža) II kategorijas ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas amatpersonas, kurām ir diplomātiskā, dienesta vai parastā pase)

Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio

(4. paraugs (oranža) Diplomātisko misiju tehniskais un administratīvais personāls, kam ir dienesta pase)

Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio

(5. paraugs (oranža) Konsulārais personāls, kam ir dienesta pase)

Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio

(7. paraugs (pelēka) Diplomātisko misiju mājkalpotāji, kuriem ir dienesta pase)

Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze Consolari titolare di passaporto di servizio

(8. paraugs (pelēka) Konsulāro pārstāvniecību mājkalpotāji, kuriem ir dienesta pase)

Mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli Onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo Diplomatico e Organizzazioni Internazionali titolari di passaporto ordinario

(11. paraugs (bēša) Starptautisku organizāciju ierēdņi, goda konsuli, vietējie darbinieki, ārvalstīs darbā pieņemti personīgie mājkalpotāji, kas devušies līdzi darba devējam, diplomātisko korpusu un starptautisko organizāciju ģimenes locekļi, kuriem ir parastā pase)

NB: 6. parauga (oranža) un 9. parauga (zaļa) – attiecīgi starptautisko organizāciju personālam, kam nav imunitātes, un ārvalstu goda konsuliem – apliecības vairs netiek izsniegtas, tās ir aizstātas ar 11. parauga apliecībām. Tomēr šie dokumenti ir derīgi līdz tajos norādītā derīguma termiņa beigām.

MOD. MAE/1

Image

Image

MOD. MAE/2

Image

Image

MOD. MAE/3

Image

Image

MOD. MAE/4

Image

Image

MOD. MAE/5

Image

Image

MOD. MAE/7

Image

Image

MOD. MAE/8

Image

Image

MOD. MAE/11

Image

Image


6.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 153/21


To valsts dienestu saraksta (publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 247, 2006. gada 13. oktobris, 17. lpp.) atjaunināšana, kuri ir atbildīgi par robežkontroli atbilstīgi 15. panta 2. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

(2007/C 153/05)

To valsts dienestu saraksta publicēšana, kuri ir atbildīgi par robežkontroli atbilstīgi 15. panta 2. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), pamatojas uz informāciju, ko dalībvalstis dara zināmu Komisijai saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 34. pantu.

Papildus publikācijai Oficiālajā Vēstnesī Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ir pieejams ikmēneša atjauninājums.

MALTA

Jauns valsts dienests, kas atbildīgs par robežkontroli:

Maltas bruņotie spēki.


6.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 153/22


To atsauces summu atjaunināšana, kas nepieciešamas, lai šķērsotu ārējās robežas, kā minēts 5. panta 3. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), un kas publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 247, 2006. gada 13. oktobris, 19. lpp.

(2007/C 153/06)

To atsauces summu publicēšana, kas nepieciešamas, lai šķērsotu ārējās robežas, kā minēts 5. panta 3. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), pamatojas uz informāciju, ko dalībvalstis dara zināmu Komisijai saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 34. pantu.

Papildus publikācijai Oficiālajā Vēstnesī Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē ir pieejams ikmēneša atjauninājums.

FRANCIJA:

13.10.2006. OV C 247 publicētās informācijas aizstāšana ar citu informāciju

Pietiekamu iztikas līdzekļu pamatsumma ārvalstnieka plānotajam uzturēšanās ilgumam vai tranzītam caur Franciju uz gala mērķi trešā valstī ir līdzvērtīga Francijas minimālajai algai (SMIC), ko aprēķina katru dienu pēc attiecīgā gada 1. janvārī noteiktā koeficienta.

Šo summu regulāri pārskata, par pamatu ņemot Francijas dzīves dārdzības indeksu:

automātiski, ja mazumtirdzniecības cenu indekss palielinās par vairāk nekā 2 %,

ar valdības lēmumu pēc apspriešanās ar valsts komisiju darba koplīgumu jautājumos, lai panāktu palielinājumu, kas ir lielāks par mazumtirdzniecības cenu indeksa pieaugumu.

No 2005. gada 1. jūlijaSMIC dienas summa (minimālā darba alga) ir EUR 56,20 dienā.

Personām, kurām ir izmitināšanas apliecinājums (“attestation d'accueil”), ir jābūt minimālajai pieļaujamai naudas summai, kas līdzvērtīga pusei no SMIC, lai uzturētos Francijā. Šī summa tādējādi ir EUR 28,10 dienā.