ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 103

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 8. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi, nostādnes un atzinumi

 

IETEIKUMI

 

Padome

2007/C 103/01

Padomes Ieteikums — 2007. gada 19. marts atbrīvot Komisiju no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (Sestais EAF) darbību īstenošanu attiecībā uz 2005. finanšu gadu

1

2007/C 103/02

Padomes Ieteikums — 2007. gada 19. marts atbrīvot Komisiju no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (Septītais EAF) darbību īstenošanu attiecībā uz 2005. finanšu gadu

2

2007/C 103/03

Padomes Ieteikums — 2007. gada 19. marts atbrīvot Komisiju no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (Astotais EAF) darbību īstenošanu attiecībā uz 2005. finanšu gadu

3

2007/C 103/04

Padomes Ieteikums — 2007. gada 19. marts atbrīvot Komisiju no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (Devītais EAF) darbību īstenošanu attiecībā uz 2005. finanšu gadu

4

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2007/C 103/05

Euro maiņas kurss

5

2007/C 103/06

Zvejniecības un akvakultūras padomdevējas komitejas locekļu pilnvaru atjaunošana

6

 

DALĪBVALSTU PAZIŅOJUMI

2007/C 103/07

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem ( 1 )

7

2007/C 103/08

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem ( 1 )

11

2007/C 103/09

Grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībās, kas piemērotas dažiem regulāras gaisa satiksmes pakalpojumiem Azoru salu autonomajā apgabalā ( 1 )

14

 

V   Atzinumi un paziņojumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2007/C 103/10

Paziņojums par termiņa beigu pārskatīšanas uzsākšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, ko piemēro Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kumarīna importam

15

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Komisija

2007/C 103/11

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 10/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

20

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


I Rezolūcijas, ieteikumi, nostādnes un atzinumi

IETEIKUMI

Padome

8.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 103/1


PADOMES IETEIKUMS

2007. gada 19. marts

atbrīvot Komisiju no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (Sestais EAF) darbību īstenošanu attiecībā uz 2005. finanšu gadu

(2007/C 103/01)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Trešo ĀKK un EEK konvenciju, kas parakstīta 1984. gada 8.decembrī Lomē (1),

ņemot vērā Iekšējo nolīgumu 86/126/EEK par Kopienas atbalsta finansēšanu un pārvaldību (2) un jo īpaši tā 29. panta 3. punktu,

ņemot vērā Finanšu Regulu (1986. gada 11. novembris), ko piemēro Sestajam Eiropas Attīstības fondam (Sestais EAF) (3), un jo īpaši tās 66. līdz 73. pantu,

izskatījusi ieņēmumu un izdevumu pārskatu un bilanci saistībā ar Sestā EAF darbībām līdz 2005. gada 31. decembrim un Revīzijas palātas ziņojumu attiecībā uz 2005. finanšu gadu kopā ar Komisijas atbildēm (4),

tā kā:

(1)

saskaņā ar Iekšējā nolīguma 29. panta 3. punktu Eiropas Parlaments atbrīvo Komisiju no atbildības par Sestā EAF finanšu pārvaldību pēc Padomes ieteikuma,

(2)

Sestā EAF darbības 2005. finanšu gadā Komisija ir vispārēji īstenojusi apmierinoši,

AR ŠO IESAKA, lai Eiropas Parlaments atbrīvo Komisiju no atbildības par Sestā EAF darbību īstenošanu attiecībā uz 2005. finanšu gadu.

Briselē, 2007. gada 19. martā .

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

H. SEEHOFER


(1)  OV L 86, 31,3.1986., 3. lpp.

(2)  OV L 86, 31.3.1986., 210. lpp. Nolīgumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 86/281/EEK (OV L 178, 2.7.1986., 13. lpp.).

(3)  OV L 325, 20.11.1986., 42. lpp.

(4)  OV C 263, 31.10.2006., 205. lpp.


8.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 103/2


PADOMES IETEIKUMS

2007. gada 19. marts

atbrīvot Komisiju no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (Septītais EAF) darbību īstenošanu attiecībā uz 2005. finanšu gadu

(2007/C 103/02)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Ceturto ĀKK un EK konvenciju, kas parakstīta 1989. gada 15. decembrī Lomē (1) un grozīta ar 1995. gada 4. novembrī Maurīcijā parakstīto nolīgumu (2),

ņemot vērā Iekšējo nolīgumu 91/401/EEK par to, kā finansē un pārvalda Kopienas atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Ceturto ĀKK un EK konvenciju (3), ar kuru izveido, cita starpā, Septīto Eiropas Attīstības fondu (Septītais EAF), un jo īpaši tā 33. panta 3. punktu,

ņemot vērā Finanšu Regulu (1991. gada 29. jūlijs), kas attiecas uz sadarbību attīstības finansēšanas jomā atbilstīgi Ceturtajai ĀKK un EK konvencijai (4), un jo īpaši tās 69. līdz 77. pantu,

izskatījusi ieņēmumu un izdevumu pārskatu un bilanci saistībā ar Septītā EAF darbībām līdz 2005. gada 31. decembrim un Revīzijas palātas ziņojumu attiecībā uz 2005. finanšu gadu kopā ar Komisijas atbildēm (5),

tā kā

(1)

saskaņā ar minētā iekšējā nolīguma 33. panta 3. punktu Eiropas Parlaments atbrīvo Komisiju no atbildības par Septītā EAF finanšu pārvaldību pēc Padomes ieteikuma,

(2)

Septītā EAF darbības 2005. finanšu gadā Komisija ir vispārēji īstenojusi apmierinoši,

AR ŠO IESAKA, lai Eiropas Parlaments atbrīvo Komisiju no atbildības par Septītā EAF darbību īstenošanu attiecībā uz 2005. finanšu gadu.

Briselē, 2007. gada 19. martā.

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

H. SEEHOFER


(1)  OV L 229, 17.8.1991., 3. lpp.

(2)  OV L 156, 29.5.1998., 3. lpp.

(3)  OV L 229, 17.8.1991., 288. lpp.

(4)  OV L 266, 21.9.1991., 1. lpp.

(5)  OV C 263, 31.10.2006., 205. lpp.


8.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 103/3


PADOMES IETEIKUMS

2007. gada 19. marts

atbrīvot Komisiju no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (Astotais EAF) darbību īstenošanu attiecībā uz 2005. finanšu gadu

(2007/C 103/03)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Ceturto ĀKK un EK konvenciju, kas parakstīta 1989. gada 15. decembrī Lomē (1) un grozīta ar 1995. gada 4. novembrī Maurīcijā parakstīto nolīgumu (2),

ņemot vērā Iekšējo nolīgumu par to, kā finansē un pārvalda Kopienas atbalstu saskaņā ar Otro finanšu protokolu Ceturtajai ĀKK un EK konvencijai (3), ar ko izveido, cita starpā, Astoto Eiropas Attīstības fondu (Astotais EAF), un jo īpaši minētā nolīguma 33. panta 3. punktu,

ņemot vērā Finanšu Regulu (1998. gada 16. jūnijs), kas attiecas uz sadarbību attīstības finansēšanas jomā atbilstīgi Ceturtajai ĀKK un EK konvencijai (4), un jo īpaši tās 66. līdz 74. pantu,

izskatījusi ieņēmumu un izdevumu pārskatu un bilanci saistībā ar Astotā EAF darbībām līdz 2005. gada 31. decembrim un Revīzijas palātas ziņojumu attiecībā uz 2005. finanšu gadu kopā ar Komisijas atbildēm (5),

tā kā

(1)

saskaņā ar minētā iekšējā nolīguma 33. panta 3. punktu Eiropas Parlaments atbrīvo Komisiju no atbildības par Astotā EAF finanšu pārvaldību pēc Padomes ieteikuma,

(2)

Astotā EAF darbības 2005. finanšu gadā Komisija ir vispārēji īstenojusi apmierinoši,

AR ŠO IESAKA, lai Eiropas Parlaments atbrīvo Komisiju no atbildības par Astotā EAF darbību īstenošanu attiecībā uz 2005. finanšu gadu.

Briselē, 2007. gada 19. martā.

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

H. SEEHOFER


(1)  OV L 229, 17.8.1991., 3. lpp.

(2)  OV L 156, 29.5.1998., 3. lpp.

(3)  OV L 156, 29.5.1998., 108. lpp.

(4)  OV L 191, 7.7.1998., 53. lpp.

(5)  OV C 263, 31.10.2006., 205. lpp.


8.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 103/4


PADOMES IETEIKUMS

2007. gada 19. marts

atbrīvot Komisiju no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (Devītais EAF) darbību īstenošanu attiecībā uz 2005. finanšu gadu

(2007/C 103/04)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā (1) un grozīts Luksemburgā (Luksemburgas Lielhercogiste) 2005. gada 25. jūnijā (2),

ņemot vērā Iekšējo nolīgumu par to, kā finansē un pārvalda Kopienas atbalstu saskaņā ar Finanšu protokolu ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumam (3), ar ko izveido, cita starpā, Devīto Eiropas Attīstības fondu (Devītais EAF), un jo īpaši minētā nolīguma 32. panta 3. punktu,

ņemot vērā Finanšu Regulu (2003. gada 27. marts), ko piemēro Devītajam Eiropas Attīstības fondam (4), un jo īpaši tās 96. līdz 103. pantu,

izskatījusi ieņēmumu un izdevumu pārskatu un bilanci saistībā ar Devītā EAF darbībām līdz 2005. gada 31. decembrim un Revīzijas palātas ziņojumu attiecībā uz 2005. finanšu gadu kopā ar Komisijas atbildēm (5),

tā kā

(1)

saskaņā ar minētā iekšējā nolīguma 32. panta 3. punktu Eiropas Parlaments atbrīvo Komisiju no atbildības par Devītā EAF finanšu pārvaldību pēc Padomes ieteikuma,

(2)

Devītā EAF darbības 2005. finanšu gadā Komisija ir vispārēji īstenojusi apmierinoši,

AR ŠO IESAKA, lai Eiropas Parlaments atbrīvo Komisiju no atbildības par Devītā EAF darbību īstenošanu attiecībā uz 2005. finanšu gadu.

Briselē, 2007. gada 19. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

H. SEEHOFER


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(2)  OV L 287, 28.10.2005., 4. lpp.

(3)  OV L 317, 15.12.2000., 355. lpp.

(4)  OV L 83, 1.4.2003., 1. lpp.

(5)  OV C 263, 31.10.2006., 205. lpp.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU PAZIŅOJUMI

Komisija

8.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 103/5


Euro maiņas kurss (1)

2007. gada 7. maijs

(2007/C 103/05)

1 euro=

 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,3615

JPY

Japānas jēna

163,31

DKK

Dānijas krona

7,4516

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,68230

SEK

Zviedrijas krona

9,1655

CHF

Šveices franks

1,6471

ISK

Islandes krona

86,37

NOK

Norvēģijas krona

8,1220

BGN

Bulgārijas Ieva

1,9558

CYP

Kipras mārciņa

0,5826

CZK

Čehijas krona

28,167

EEK

Igaunijas krona

15,6466

HUF

Ungārijas forints

246,20

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,6966

MTL

Maltas lira

0,4293

PLN

Polijas zlots

3,7413

RON

Rumānijas leja

3,3120

SKK

Slovākijas krona

33,537

TRY

Turcijas lira

1,8230

AUD

Austrālijas dolārs

1,6483

CAD

Kanādas dolārs

1,5028

HKD

Hongkongas dolārs

10,6428

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,8442

SGD

Singapūras dolārs

2,0613

KRW

Dienvidkorejas vons

1 255,85

ZAR

Dienvidāfrikas rands

9,4161

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

10,4889

HRK

Horvātijas kuna

7,3458

IDR

Indonēzijas rūpija

12 096,93

MYR

Malaizijas ringits

4,6495

PHP

Filipīnu peso

64,331

RUB

Krievijas rublis

35,0260

THB

Taizemes bats

44,335


(1)  

Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


8.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 103/6


Zvejniecības un akvakultūras padomdevējas komitejas locekļu pilnvaru atjaunošana

(2007/C 103/06)

Zvejniecības un akvakultūras padomdevēja komiteja tika atjaunota ar Komisijas Lēmumu 2004/864/EK (1), ar kuru groza Lēmumu 1999/478/EK (2), ar ko atjauno Zvejniecības (Zivsaimniecības) un akvakultūras padomdevēju komiteju.

Komitejas locekļa pilnvaru termiņš ir trīs gadi. To var atjaunot. Tādējādi 2004. gada 1. maijā izveidotās Zvejniecības un akvakultūras padomdevējas komitejas locekļu pilnvaru termiņš beidzas 2007. gada 30. aprīlī.

Tāpēc Zvejniecības un akvakultūras padomdevējas komitejas sastāvu laika posmā no 2007. gada 1. maija līdz 2010. gada 30. aprīlim Komisija ir nolēmusi atjaunot šādi:

KZP INTEREŠU GRUPAS

VIETAS

LOCEKĻI

Komiteja

 

Pilntiesīgi locekļi

Vietnieki

Privātie kuģu īpašnieki

1

B. DEAS kungs

J. M. GONZÁLEZ GIL DE BERNABÉ kungs

Kooperatīvie kuģu īpašnieki

1

G. VAN BALSFOORT kungs

J. R. FUERTES GAMUNDI kungs

Ražotāju organizācijas

1

C. OLESEN kungs

S. O'DONOGHUE kungs

Gliemeņu/vēžveidīgo audzētāji

1

G. FUCCI kungs

A. BAEKGAARD kungs

Zivju audzētāji

1

I. STEPHANIS kungs

P. A. SALVADOR kungs

Apstrādātāji

1

G. PASTOOR kungs

P. COMMERE kungs

Tirgotāji

1

P. BAMBERGER kungs

T. F. GEOGHEGAN kungs

Zvejnieki un darbinieki

1

R. OTERO kungs

A. MACEDO kungs

Patērētāji

1

J. GODFREY kungs

 

Vide

1

E. DUNN kungs

C. PHUA kundze

Attīstība

1

J. GOUYEN kungs

B. GOREZ kundze

Darba grupas

 

Priekšsēdētājs

Priekšsēdētāja vietnieks

I grupa

2

J. GARAT PÉREZ kungs

J. L. DE FEUARDENT kungs

II grupa

2

R. FLYNN kungs

G. BREST kungs

III grupa

2

M. KELLER kungs

J. A. SUÁREZ LLANOS kungs

IV grupa

2

N. WICHMANN kungs

J. A. MOZOS kungs


(1)  OV L 370, 17.12.2004., 91. lpp.

(2)  OV L 187, 20.7.1999., 70. lpp.


DALĪBVALSTU PAZIŅOJUMI

8.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 103/7


Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/C 103/07)

Atbalsta Nr.

XS 164/06

Dalībvalsts

Polija

Reģions

Północny 1.6

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Uzņēmēju, kas veic uzņēmējdarbību Elblongas pilsētas teritorijā un piesaista jaunas investīcijas, atbrīvojums no nekustamā īpašuma nodokļa.

Juridiskais pamats

art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591),

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844).

Plānotās ikgadējās izmaksas vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopējais apjoms

Atbalsta shēma

Kopējais apjoms gadā

0,2586 miljoni EUR

Galvotie aizdevumi

Individuālais atbalsts

Kopējais apjoms

Galvotie aizdevumi

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2.-6. punktu un 5. pantu

Ieviešanas datums

3.11.2006.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2006.

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU

Tautsaimniecības nozares, kurām atbalsts paredzēts

Visas nozares, kurās var piešķirt atbalstu MVU

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Prezydent Miasta Elbląg

ul. Łączności 1

PL-82-300 Elbląg

Liela apjoma individuālais atbalsts

Saskaņā ar regulas 6. pantu


Atbalsta Nr.

XS 170/06

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste (un Īrijas Republika)

Reģions

32 Counties of the island of Ireland — Northern Ireland and Republic of Ireland

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Konsultāciju atbalsts programmatūras izstrādei

Juridiskais pamats

British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its function

Saskaņā ar shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

Atbalsta shēma

Gada kopsumma

2006: 70 000 GBP

2007: 86 000 GBP

Garantētie aizdevumi

Individuālais atbalsts

Atbalsta kopsumma

Garantētie aizdevumi

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2.-6. punktu un 5. pantu

Īstenošanas datums

No 1.12.2006.

Shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2007.

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Attiecina uz noteiktām nozarēm

Citi pakalpojumi

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

InterTradeIreland

Old Gasworks Business Park

Kilmorey Street

Newry BT34 2DE

United Kingdom

Lielas individuālā atbalsta dotācijas

Saskaņā ar regulas 6. pantu


Atbalsta Nr.

XS 171/06

Dalībvalsts

Spānija

Reģions

Comunidad Valenciana

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

GESTA programma (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) mazo un vidējo uzņēmumu tehnoloģiskiem mērķiem paredzētiem rūpnieciskās izpētes projektiem

Juridiskais pamats

Resolución de 2 de noviembre de 2006, del presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan ayudas del Programa GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) a las pequeñas y medianas empresas para proyectos de investigación industrial dirigidos a alcanzar un objetivo tecnológico. [2006/S13035] DOGV — Núm. 5 387 de 14.11.2006

Plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā atbalsta kopsumma

Atbalsta shēma

Gada kopsumma

3,5 miljoni EUR

Garantētie aizdevumi

Individuālais atbalsts

Atbalsta kopsumma

Garantētie aizdevumi

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2.-6. punktu un 5. pantu

Īstenošanas datums

1.1.2007.

Shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2007.

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kurās drīkst piešķirt atbalstu MVU

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana

Plaza del Ayuntamiento, 6

E-46002 Valencia

Tlf. (34-6) 398 62 91

Lielas individuālā atbalsta dotācijas

Saskaņā ar regulas 6. pantu


Atbalsta numurs

XS 174/06

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Regione Basilicata

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Atbalsts ieguldījumiem tehnooloģiju inovācijā, vides aizsardzībā un organizatoriskās un tirgzinības jomas inovācijā

Juridiskais pamats

Deliberazione della giunta regionale n. 1110 del 17 luglio 2006 (B.U.R. n. 39 del 21 luglio 2006) «POR Basilicata 2000-2006 — Approvazione avviso pubblico Innovazione tecnologica, ambientale, organizzativa e commerciale a valere sulle misure IV.19 e IV.4», modificativa del regolamento di cui alla L. 598/84 — art. 11 e s.m.i. già approvata dalla Commissione con lettera D/53877 del 17 luglio 2000 — Aiuto N 487/95

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

Atbalsta shēma

Kopējais apjoms gadā

7 miljoni  (1)EUR

Galvotais aizdevums

Individuālais atbalsts

Atbalsta kopējais apjoms

Galvotais aizdevums

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. pantu

Īstenošanas datums

21.7.2006.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2006.

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU

Attiecīgā(-s) nozare(-s)

Kalnrūpniecība;

Apstrādājošā rūpniecība

Energoapgāde, gāzes apgāde un ūdensapgāde;

Pakalpojumi

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Regione Basilicata — Dipartimento Attività produttive, politiche dell'impresa e innovazione tecnologica

Viale della Regione Basilicata

I-85100 Potenza

Tel. (39) 0971 66 87 30


Atbalsta numurs

XS 181/06

Dalībvalsts

Īrija

Reģions

Visi reģioni

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Kapitāla nodokļu atlaides MVU viesnīcu nozarē (XS/24/2001)

Juridiskais pamats

Sections 268 to 282 of the Taxes Consolidation Act 1997

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopējais apjoms

Atbalsta shēma

Kopējais apjoms gadā

20 miljoni EURlaikposmā no 1.1.2007. līdz 31.7.2008.

Garantētie aizdevumi

Individuālais atbalsts

Kopējais atbalsta apjoms

Garantētie aizdevumi

Atbalsta maksimālā intensitāte

Atbilstīgi regulas 4. panta 2.— 6. punktam un 5. pantam

Īstenošanas datums

2.2.2001.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta darbības termiņš

Līdz 31.7.2008.

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Tikai noteiktas nozares

Citi pakalpojumi

Viesnīcu nozare

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Revenue Commissioners

Dublin Castle

Dublin 2

Ireland

Liela apjoma individuālais atbalsts

Atbilstīgi regulas 6. pantam


(1)  Šeit minētais gada kopapjoms aptver visus juridiskajā pamatā uzskaitītos pasākumus.


8.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 103/11


Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/C 103/08)

Atbalsta numurs

XS 187/06

Dalîbvalsts

Vācijas Federatīvā Republika

Reģions

Visi reģioni, kas var saņemt ŗeģionālo atbalstu atbilstīgi Vācijas reģionālo atbalstu kartei 2007.— 2013. gadam

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Reģionālo atbalstu programma ERP

Juridiskais pamats

ERP-Wirtschaftsplangesetz, ERP-Richtlinie „ERP-Regionalförderprogramm “sowie „Allgemeine Bedingungen für die Vergabe von ERP-Mitteln“

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopējais apjoms

Atbalsta shēma

Kopējais apjoms gadā

21 miljoni EUR

Garantētie aizdevumi

Individuālais atbalsts

Kopējais atbalsta apjoms

Garantētie aizdevumi

Atbalsta maksimālā intensitāte

Atbilstīgi regulas 4. panta 2.— 6. punktam un 5. pantam

Īstenošanas datums

Sākot no 1.1.2007.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta darbības termiņš

Līdz 31.12.2007. vai līdz spēkā esošās MVU atbrīvojuma regulas darbības beigām.

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kuras var saņemt atbalstu MVU

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

KfW-Bankengruppe im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie

Palmengartenstraße 5-9

D-60325 Frankfurt am Main

Liela apjoma individuālais atbalsts

Atbilstīgi regulas 6. pantam


Atbalsta Nr.

XS 2/07

Dalībvalsts

Polija

Reģions

Wszystkie 16 województw

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Wsparcie w zakresie inwestycji udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP 2.3)

Przedłużenie (XS133/04)

Juridiskais pamats

Art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Rozdział 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie inwestycji

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Budžets

Plānotie gada izdevumi: 387 milj EUR; Kopējais plānotais atbalsta apjoms: —

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2.-6. punktu un 5. pantu

Īstenošanas datums

7.9.2004.

Atbalsta ilgums

30.6.2008.

Mērķis

Mazie un vidējie uzņēmumi

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kurās drīkst piešķirt atbalstu MVU

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

PL-00-834 Warszawa


Atbalsta Nr.

XS 3/07

Dalībvalsts

Polija

Reģions

Wszystkie 16 województw

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Wsparcie w zakresie doradztwa udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP doradztwo)

Przedłużenie (XS 134/04)

Juridiskais pamats

Art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Rozdział 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie doradztwa

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Budžets

Plānotie gada izdevumi: 19 milj EUR; Kopējais plānotais atbalsta apjoms: —

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2.-6. punktu un 5. pantu

Īstenošanas datums

7.9.2004.

Atbalsta ilgums

30.6.2008.

Mērķis

Mazie un vidējie uzņēmumi

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kurās drīkst piešķirt atbalstu MVU

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

PL-00-834 Warszawa


Atbalsta Nr.

XS 47/07

Dalībvalsts

Nīderlande

Reģions

Alle regio's

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Innovatieve Prestatie Contracten (IPC)

Juridiskais pamats

Kaderwet EZ-subsidies (versie 01-01-1998)

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Budžets

Plānotie gada izdevumi: 34 milj EUR; Kopējais plānotais atbalsta apjoms: —

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2.-6. punktu un 5. pantu

Īstenošanas datums

1.1.2007.

Atbalsta ilgums

1.1.2012.

Mērķis

Mazie un vidējie uzņēmumi

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kurās drīkst piešķirt atbalstu MVU

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 20

2500 EC Den Haag

Nederland


Atbalsta Nr.

XS 127/07

Dalībvalsts

Spānija

Reģions

Cantabria

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento

Juridiskais pamats

Secciones 1a y 2a de la Orden GAN/8/2007, de 23 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2007 de las ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento (BOC no 43, de 1 de marzo de 2007)

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Budžets

Plānotie gada izdevumi: 0,25 milj EUR; Kopējais plānotais atbalsta apjoms: —

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2.-6. punktu un 5. pantu

Īstenošanas datums

2.3.2007.

Atbalsta ilgums

31.12.2013.

Mērķis

Mazie un vidējie uzņēmumi

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kurās drīkst piešķirt atbalstu MVU

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria

Consejería de Ganadería, Edificio Europa

E-39011 Santander (Cantabria)

Tfno (34) 942 20 78 60


8.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 103/14


Grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībās, kas piemērotas dažiem regulāras gaisa satiksmes pakalpojumiem Azoru salu autonomajā apgabalā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/C 103/09)

Azoru salu autonomā apgabala valdība saskaņā ar Komisijas 2002. gada 16. maija paziņojumu (OV C 115, 16.5.2002., 2. lpp.) ir pārskatījusi tarifus saistībā ar grozītajām sabiedrisko pakalpojumu saistībām, kas jāpilda gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzējiem, veicot iekšējos lidojumus Azoru salu autonomajā apgabalā; minētā paziņojuma A un B pielikumi tiek grozīti atbilstīgi zemāk redzamajām tabulām:

“A PIELIKUMS

Parastais tarifs ekonomiskajā klasē (RT) (euro) 2007. gadā

 

CVU

FLW

GRW

HOR

PDL

PIX

SJZ

SMA

TER

CVU

 

50

174

106

174

174

174

174

174

FLW

50

 

174

106

174

174

174

174

174

GRW

174

174

 

174

174

174

174

174

106

HOR

106

106

174

 

174

174

174

174

172

PDL

174

174

174

174

 

174

174

106

174

PIX

174

174

174

174

174

 

174

174

172

SJZ

174

174

174

174

174

174

 

174

106

SMA

174

174

174

174

106

174

174

 

174

TER

174

174

106

172

174

172

106

174

 

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira

B PIELIKUMS

Tarifs iedzīvotājiem (RT) (euro) 2007. gadā

 

CVU

FLW

GRW

HOR

PDL

PIX

SJZ

SMA

TER

CVU

 

42

146

82

146

146

146

146

146

FLW

42

 

146

82

146

146

146

146

146

GRW

146

146

 

94

146

94

94

146

82

HOR

82

82

94

 

146

94

94

146

140

PDL

146

146

146

146

 

146

146

82

146

PIX

146

146

94

94

146

 

94

146

140

SJZ

146

146

94

94

146

94

 

146

82

SMA

146

146

146

146

82

146

146

 

146

TER

146

146

82

140

146

140

82

146

 

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira”


V Atzinumi un paziņojumi

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Komisija

8.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 103/15


Paziņojums par termiņa beigu pārskatīšanas uzsākšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, ko piemēro Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kumarīna importam

(2007/C 103/10)

Pēc tam, kad tika publicēts paziņojums par Ķīnas Tautas Republikas (“attiecīgā valsts”) izcelsmes kumarīna importam noteikto spēkā esošo antidempinga pasākumu gaidāmo termiņa izbeigšanos (1), Komisija saņēma pieprasījumu veikt pārskatīšanu atbilstoši 11. panta 2. punktam Padomes Regulā (EK) Nr. 384/96 1995. gada 22. decembrī par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (“pamatregula”) (2).

1.   Pieprasījums veikt pārskatīšanu

Pieprasījumu iesniedza 2007. gada 8. februārī Eiropas Ķīmijas rūpniecības padome (CEFIC) (še turpmāk “pieprasījuma iesniedzējs”) vienīgā Kopienas ražotāja vārdā, kas pārstāv visu Kopienas kumarīna ražošanu.

2.   Ražojums

Ražojums, uz kuru attiecas pārskatīšana un kuru pašlaik klasificē ar KN kodu ex2932 21 00, ir Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kumarīns (“attiecīgais ražojums”). Šis KN kods ir norādīts vienīgi informācijai.

3.   Spēkā esošie pasākumi

Pašlaik spēkā esošie pasākumi ir galīgais antidempinga maksājums, kas noteikts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 769/2002 (3), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1854/2003, un kas ar Regulu (EK) Nr. 2272/2004 (4) attiecināts uz Indijas un Taizemes importa sūtījumiem un ar Regulu (EK) Nr. 1650/2006 (5) uz Indonēzijas un Malaizijas importa sūtījumiem.

4.   Pārskatīšanas pamatojums

Pieprasījums ir pamatots ar to, ka pasākumu izbeigšana, iespējams, izraisītu dempinga vai kaitējuma Kopienas ražošanas nozarei turpināšanos vai atkārtošanos.

Pieprasījuma iesniedzējs ir sniedzis pierādījumus tam, ka attiecīgo ražojumu no Ķīnas Tautas Republikas turpināja ievest Kopienā būtiskos daudzumos un par dempinga cenām.

Ņemot vērā pamatregulas 2. panta 7. punkta noteikumus, pieprasījuma iesniedzējs attiecībā uz Ķīnas Tautas Republiku ir noteicis normālo vērtību, pamatojoties uz esošo cenu atbilstošā tirgus ekonomikas valstī, kas minēta paziņojuma 5.1. punkta c) apakšpunktā. Apgalvojums par dempinga turpināšanos ir pamatots uz normālās vērtības, kā izklāstīts iepriekšējā teikumā, salīdzinājumu ar attiecīgā uz Kopienu eksportētā ražojuma cenām.

Šādi aprēķinātā dempinga starpība ir būtiska.

Attiecībā uz dempinga atkārtošanos tiek izteikts arī pieņēmums, ka eksports uz citām trešām valstīm, t.i., ASV un Brazīliju, notiek par dempinga cenām.

Pieprasījuma iesniedzējs ir sniedzis pierādījumus tam, ka absolūtos skaitļos un tirgus daļas izteiksmē attiecīgā ražojuma imports no Ķīnas Tautas Republikas aizvien ir būtisks.

Tāpat ir izvirzīts arī apgalvojums, ka attiecīgā importētā ražojuma apjomi un cenas, cita starpā, ir turpinājušas negatīvi ietekmēt Kopienas ražošanas nozares cenu līmeni, kas savukārt ir būtiski un negatīvi ietekmējis Kopienas ražošanas nozares finanšu un nodarbinātības situāciju.

Pieprasījuma iesniedzējs turklāt apgalvo, ka dempings, kas rada kaitējumu, iespējams, var turpināties. Šajā ziņā pieprasījuma iesniedzējs iepazīstina ar pierādījumiem par to, ka gadījumā, ja pasākumi zaudēs spēku, pašreizējais attiecīgā ražojuma importa līmenis, iespējams, pieaugs sakarā ar neizmantoto jaudu attiecīgajā valstī.

Turklāt pieprasījuma iesniedzējs apgalvo, ka situācija Kopienas ražošanas nozarē ir tāda, ka turpmāk būtiski palielinoties importam par dempinga cenām no attiecīgās valsts, atkārtoti tiktu nodarīts papildu kaitējums Kopienas ražošanas nozarei, ja pasākumus atceltu.

Turklāt pieprasījuma iesniedzējs norāda, ka pasākumu piemērošanas laika posmā Ķīnas Tautas Republikas attiecīgā ražojuma eksportētāji/ražotāji ir mēģinājuši vājināt spēkā esošos pasākumus, tos apejot, un minētā prakse ir neitralizēta, paplašinot pasākumu jomu ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2272/2004 un Nr. 1650/2006.

5.   Procedūra

Apspriežoties ar padomdevēju komiteju un konstatējot, ka ir pietiekami pierādījumi, lai pamatotu termiņa beigu pārskatīšanas uzsākšanu, Komisija ar šo sāk pārskatīšanu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 2. punktu.

5.1.   Iespējamā dempinga un kaitējuma noteikšanas procedūra

Izmeklēšanā noteiks, vai pasākumu izbeigšana varētu vai nevarētu izraisīt dempinga un kaitējuma turpināšanos vai atkārtošanos.

a)   Pārbaude izlases veidā

Ņemot vērā šajā procedūrā iesaistīto personu ievērojamo skaitu, Komisija var lemt par pārbaudi izlases veidā saskaņā ar pamatregulas 17. pantu.

i)   Ķīnas Tautas Republikas eksportētāju/ražotāju pārbaude izlases veidā

Lai Komisija varētu lemt par to, vai jāpiemēro pārbaude izlases veidā, un, ja ir, lai tā varētu veikt atlasi, visi eksportētāji/ražotāji vai to pārstāvji, kas rīkojas to vārdā, ar šo tiek aicināti pieteikties Komisijā termiņā, kas noteikts šā paziņojuma 6. punkta b) apakšpunkta i) daļā, un, ievērojot 7. punktā norādītos veidus, sniegt šādu informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem:

nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs un kontaktpersona,

laika posmā no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2007. gada 31. martam eksportā uz Kopienu pārdotā attiecīgā ražojuma apgrozījums vietējā valūtā un apjoms tonnās,

laika posmā no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2007. gada 31. martam iekšzemes tirgū pārdotā attiecīgā ražojuma apgrozījums vietējā valūtā un pārdošanas apjoms tonnās,

laika posmā no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2007. gada 31. martam citām trešām valstīm pārdotā attiecīgā ražojuma apgrozījums vietējā valūtā un pārdošanas apjoms tonnās,

uzņēmuma konkrētās darbības saistībā ar attiecīgā ražojuma ražošanu un tā ražošanas apjomu tonnās, ražošanas jauda un ieguldījumi ražošanas jaudā laika posmā no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2007. gada 31. martam,

visu attiecīgā ražojuma ražošanā un/vai pārdošanā (eksportam un/vai iekšzemes tirgum) iesaistīto saistīto uzņēmumu nosaukumi (6) un konkrētās darbības,

jebkura cita būtiska informācija, kas Komisijai palīdzētu veikt atlasi,

iesniedzot minēto informāciju, uzņēmums piekrīt tā iespējamai iekļaušanai izlasē. Ja uzņēmumu izvēlas iekļaut izlasē, tas nozīmē, ka tam būs jāatbild uz anketas jautājumiem un jāpiekrīt sniegto atbilžu pārbaudei klātienē. Ja uzņēmums norāda, ka nepiekrīt tā iespējamai iekļaušanai izlasē, tiks uzskatīts, ka tas nav sadarbojies ar izmeklēšanu. Nesadarbošanās sekas ir izklāstītas 8. punktā.

Lai gūtu informāciju, kas uzskatāma par vajadzīgu eksportētāju/ražotāju atlases veikšanai, Komisija turklāt sazināsies ar eksportētājvalsts iestādēm un visām zināmajām eksportētāju/ražotāju asociācijām.

ii)   Importētāju pārbaude izlases veidā

Lai Komisija varētu lemt par to, vai jāpiemēro pārbaude izlases veidā, un, ja ir, lai tā varētu veikt atlasi, visi importētāji vai to pārstāvji, kas rīkojas to vārdā, ar šo tiek aicināti pieteikties Komisijā termiņā, kas noteikts šā paziņojuma 6. punkta b) apakšpunkta i) daļā, un, ievērojot 7. punktā norādītos veidus, sniegt šādu informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem:

nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs un kontaktpersona,

uzņēmuma kopējais apgrozījums euro laika posmā no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2007. gada 31. martam,

kopējais darbinieku skaits,

uzņēmuma konkrētās darbības saistībā ar attiecīgo ražojumu,

apjoms tonnās un vērtība euro Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes attiecīgā ražojuma importam un tālākpārdošanai Kopienas tirgū laika posmā no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2007. gada 31. martam,

visu attiecīgā ražojuma ražošanā un/vai pārdošanā iesaistīto saistīto uzņēmumu nosaukumi (7) un konkrētās darbības,

jebkura cita būtiska informācija, kas Komisijai palīdzētu veikt atlasi,

iesniedzot minēto informāciju, uzņēmums piekrīt tā iespējamai iekļaušanai izlasē. Ja uzņēmumu izvēlas iekļaut izlasē, tas nozīmē, ka tam būs jāatbild uz anketas jautājumiem un jāpiekrīt sniegto atbilžu pārbaudei klātienē. Ja uzņēmums norāda, ka nepiekrīt tā iespējamai iekļaušanai izlasē, tiks uzskatīts, ka tas nav sadarbojies ar izmeklēšanu. Nesadarbošanās sekas ir izklāstītas 8. punktā.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu, lai veiktu importētāju atlasi, tā arī sazināsies ar visām zināmajām importētāju asociācijām.

iii)   Galīgā atlase

Visām ieinteresētajām personām, kas vēlas iesniegt jebkādu būtisku informāciju par atlasi, tas jādara 6. punkta b) apakšpunkta ii) daļā noteiktajā termiņā.

Komisija plāno veikt galīgo atlasi pēc apspriešanās ar attiecīgajām personām, kuras ir piekritušas iekļaušanai pārbaudāmajā izlasē.

Izlasē iekļautajiem uzņēmumiem jāatbild uz anketas jautājumiem šā paziņojuma 6. punkta b) apakšpunkta iii) daļā noteiktajā termiņā un jāsadarbojas izmeklēšanā.

Ja sadarbība nav pietiekama, Komisija saskaņā ar pamatregulas 17. panta 4. punktu un 18. pantu konstatējumus var pamatot ar pieejamajiem faktiem. Konstatējums, kura pamatā ir pieejamie fakti, attiecīgajai personai var būt mazāk labvēlīgs, kā paskaidrots šā paziņojuma 8. punktā.

b)   Anketas

Lai iegūtu informāciju, kas ir nepieciešama tās veiktajai izmeklēšanai, Komisija nosūtīs anketas Kopienas ražošanas nozarei un ikvienai Kopienas ražotāju apvienībai, izlasē iekļautajiem Ķīnas Tautas Republikas eksportētājiem/ražotājiem, ikvienai eksportētāju/ražotāju apvienībai, izlasē iekļautajiem importētājiem, ikvienai importētāju apvienībai, kas ir minēta prasībā vai kas ir piedalījusies izmeklēšanā, kuras rezultātā tika pieņemti pašreiz pārskatāmie pasākumi, un attiecīgās eksportētājvalsts iestādēm.

c)   Tirgus ekonomikas valsts izvēle

Komisija paredz kā atbilstīgu tirgus ekonomikas valsti izmantot Indiju, lai noteiktu normālo vērtību attiecībā uz Ķīnas Tautas Republiku. Ar šo ieinteresētās personas tiek aicinātas izteikt apsvērumus par šīs valsts atbilstību, ievērojot šā paziņojuma 6. punkta c) apakšpunktā noteikto termiņu.

d)   Informācijas vākšana un uzklausīšanas organizēšana

Ar šo visas ieinteresētās personas tiek aicinātas darīt zināmu savu viedokli, iesniegt informāciju, kas nav iekļauta anketās, un apstiprinošus pierādījumus. Šai informācijai un apstiprinošajiem pierādījumiem jānonāk Komisijā šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunkta ii) daļā noteiktajā termiņā.

Turklāt Komisija var uzklausīt ieinteresētās personas, ja tās to pieprasa, norādot konkrētus iemeslus, kādēļ tās būtu jāuzklausa. Šāds pieprasījums jāiesniedz šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunkta iii) daļā noteiktajā termiņā.

5.2.   Kopienas interešu novērtēšanas procedūra

Saskaņā ar pamatregulas 21. pantu un gadījumā, ja apstiprinās dempinga un kaitējuma turpināšanās vai atkārtošanās iespējamību, tiks noteikts, vai Kopienas interesēs ir saglabāt vai atcelt antidempinga pasākumus. Tāpēc Kopienas ražošanas nozare, importētāji, to pārstāvju asociācijas, reprezentatīvie lietotāji un reprezentatīvās patērētāju organizācijas šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunkta ii) daļā noteiktajā termiņā var paziņot par sevi un iesniegt Komisijai informāciju, ja tie pierāda, ka viņu darbība un attiecīgais ražojums ir objektīvi saistīti. Ieinteresētās personas, kuras ir rīkojušās saskaņā ar iepriekšējo teikumu, šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunkta iii) daļā noteiktajā termiņā var pieprasīt uzklausīšanu, norādot konkrētos iemeslus, kāpēc tās būtu jāuzklausa. Jānorāda, ka saskaņā ar 21. pantu jebkura iesniegtā informācija tiks ņemta vērā tikai tad, ja, to iesniedzot, tā būs pamatota ar faktiem.

6.   Termiņi

a)   Vispārēji termiņi

i)   Lai ieinteresētās personas pieprasītu anketas

Visām tām ieinteresētajām personām, kas nesadarbojās izmeklēšanā, kā rezultātā tika noteikti pasākumi, uz kuriem attiecas pašreizējā pārskatīšana, anketa vai cita pieprasījuma veidlapa jāpieprasa pēc iespējas drīz, taču ne vēlāk kā 15 dienas pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

ii)   Termiņš, kurā ieinteresētās personas var pieteikties, iesniegt atbildes uz anketas jautājumiem un cita veida informāciju

Lai izmeklēšanā ņemtu vērā sniegto informāciju, visām ieinteresētajām personām 40 dienu laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī jāsazinās ar Komisiju, jādara zināms savs viedoklis un jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem vai jebkura cita veida informācija, ja vien nav noteikts citādi. Uzmanība tiek pievērsta faktam, ka lielākās daļas pamatregulā noteikto procedurālo tiesību īstenošana ir atkarīga no tā, vai ieinteresētā persona piesakās iepriekš minētajā laika posmā.

Izlasē iekļautajiem uzņēmumiem šā paziņojuma 6. punkta b) apakšpunkta iii) daļā noteiktajā termiņā jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem.

iii)   Uzklausīšana

Visas ieinteresētās personas tajā pašā 40 dienu termiņā var arī pieprasīt, lai Komisija tās uzklausītu.

b)   Konkrēts termiņš attiecībā uz pārbaudi izlases veidā

i)

5.1. punkta a) apakšpunkta i) daļā un 5.1. punkta a) apakšpunkta ii) daļā precizētajai informācijai jānonāk Komisijā 15 dienu laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ņemot vērā to, ka Komisijai ir nodoms apspriesties ar iesaistītajām personām, kas apliecinājušas vēlēšanos tikt iekļautām izlasē, par galīgo atlasi 21 dienas laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

ii)

Kā minēts 5.1. punkta a) apakšpunkta iii) daļā, visai pārējai informācijai, kas ir svarīga atlases veikšanai, jānonāk Komisijā 21 dienas laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(iii)

Atlasīto personu atbildes uz anketas jautājumiem Komisijā jāsaņem 37 dienu laikā no dienas, kad paziņots, ka personas iekļautas pārbaudāmajā izlasē.

c)   Īpašs termiņš, lai izraudzītos tirgus ekonomikas valsti

Izmeklēšanā iesaistītās personas var vēlēties izteikt apsvērumus par Indijas atbilstību, kuru, kā minēts paziņojuma 5. punkta c) apakšpunktā, paredzēts izmantot kā tirgus ekonomikas valsti, lai noteiktu normālo vērtību attiecībā uz Ķīnas Tautas Republiku. Šiem apsvērumiem jānonāk Komisijā 10 dienu laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7.   Rakstiski iesniegtā informācija, atbildes uz anketas jautājumiem un sarakste

Visa ieinteresēto personu informācija un pieprasījumi jāiesniedz rakstiski (nevis elektroniskā veidā, ja vien nav noteikts citādi), un tajos jānorāda ieinteresētās personas nosaukums/vārds, uzvārds, adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa un faksa numurs. Visai rakstiski iesniegtajai informācijai, tostarp šajā paziņojumā pieprasītajai informācijai, atbildēm uz anketas jautājumiem un sarakstei, ko ieinteresētās personas veic konfidenciāli, jābūt ar norādi “Limited” (8), un saskaņā ar pamatregulas 19. panta 2. punktu šiem dokumentiem pievieno nekonfidenciālu versiju ar norādi “FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES”.

Komisijas adrese sarakstei:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fakss: (32-2) 295 65 05

8.   Nesadarbošanās

Gadījumos, kad kāda ieinteresētā persona atsakās darīt pieejamu nepieciešamo informāciju vai nesniedz to paredzētajos termiņos, vai arī ievērojami kavē izmeklēšanu, pozitīvus vai negatīvus secinājumus var izdarīt saskaņā ar pamatregulas 18. pantu, balstoties uz pieejamajiem faktiem.

Ja konstatē, ka ieinteresētā persona ir sniegusi nepareizu vai maldīgu informāciju, šo informāciju neņem vērā, un saskaņā ar pamatregulas 18. pantu var izmantot pieejamos faktus. Ja kāda ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji, un tādēļ tiek izmantoti pieejamie fakti, rezultāts attiecībā uz minēto personu var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

9.   Izmeklēšanas grafiks

Saskaņā ar pamatregulas 11. panta 5. punktu izmeklēšanu pabeigs 15 mēnešu laikā pēc dienas, kad šis paziņojums tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

10.   Iespēja pieprasīt pārskatīšanu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu

Tā kā šī termiņa beigu pārskatīšana ir sākta saskaņā ar pamatregulas 11. panta 2. punkta noteikumiem, tās konstatējumi nemainīs pašreizējo pasākumu līmeni, bet šie pasākumi tiks atcelti vai turpināti saskaņā ar pamatregulas 11. panta 6. punktu.

Ja kāda šajā procedūrā iesaistītā persona uzskata, ka ir pamats pārskatīt pasākumu līmeni tā, lai nodrošinātu iespēju to grozīt (t.i., paaugstināt vai samazināt), šī persona var pieprasīt pārskatīšanu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu.

Ieinteresētās personas, kuras vēlas pieprasīt šādu pārskatīšanu, ko veiks neatkarīgi no šajā paziņojumā minētās termiņa beigu pārskatīšanas, var sazināties ar Komisiju, izmantojot iepriekš norādīto adresi.


(1)  OV C 196, 19.8.2006., 2. lpp.

(2)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2117/2005 (OV L 340, 23.12.2005., 17. lpp.).

(3)  OV L 123, 9.5.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1854/2003 OV L 272, 23.10.2003., 1. lpp.

(4)  OV L 396, 31.12.2004., 18. lpp.

(5)  OV L 311, 10.11.2006., 1. lpp.

(6)  Lai noskaidrotu jēdzienu “saistītie uzņēmumi”, skatīt 143. pantu Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93, 1993. gada 2. jūlijāar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).

(7)  Lai noskaidrotu jēdzienu “saistītie uzņēmumi”, skatīt 143. pantu Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93.

(8)  Tas nozīmē, ka dokuments paredzēts tikai iekšējai lietošanai. Tas ir aizsargāts atbilstīgi 4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 2001. gada 30. maijā par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.). Tas ir konfidenciāls dokuments saskaņā ar pamatregulas 19. pantu un 6. pantu PTO Nolīgumā par VVTT 1994 VI panta īstenošanu (Antidempinga nolīgums).


CITI TIESĪBU AKTI

Komisija

8.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 103/20


Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 10/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

(2007/C 103/11)

Šī publikācija dod tiesības izteikt iebildumus pret pieteikumu atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 510/2006 (1) 7. pantam. Komisijai jāsaņem paziņojumi par iebildumiem sešu mēnešu laikā no šīs publikācijas dienas.

KOPSAVILKUMS

PADOMES REGULA (EK) Nr. 510/2006

“PARDUBICKÝ PERNÍK”

EK Nr.: CZ/PGI/005/0408/26.10.2004

ACVN ( ) AĢIN (X)

Šajā kopsavilkumā informācijas nolūkā ir sniegti galvenie produkta specifikācijas elementi.

1.   Atbildīgais dienests dalībvalstī:

Nosaukums:

Úřad průmyslového vlastnictví

Adrese:

Antonína Čermáka 2a

CZ-160 68 Praha 6

Tālr.:

(420) 220 383 111

Fakss:

(420) 224 324 718

E-pasts:

posta@upv.cz

2.   Grupa:

Nosaukums:

Sdružení Pardubický perník

Adrese:

Rožkova 1009

CZ-530 02 Pardubice

Tālr.:

(420) 466 303 637

Fakss:

(420) 466 303 637

E-pasts:

info@goldfein.cz

Sastāvs:

Ražotāji/pārstrādātāji ( X ) citi ( )

3.   Produkta veids:

2.4. klase: piparkūkas

4.   Specifikācija:

(Regulas (EK) Nr. 510/2006 4. panta 2. punkta prasību kopsavilkums)

4.1.   Nosaukums: “Pardubický perník”

4.2.   Apraksts: “Pardubický perník ”(Pardubices piparkūkas) ir maizes izstrādājums, kura sastāvā ir kviešu milti, cukurs, olas, medus, augļu ievārījums, augu tauki, kakao, piparkūku garšvielu sajaukums (kanēlis, koriandrs, krustnagliņas, anīss un dažādi pipari) un irdinātājs. Ir divi Pardubices piparkūku veidi, kuri aprakstīti turpmāk.

4.3.   Ģeogrāfiskais apgabals: Ģeogrāfiskajā apgabalā, kurā ražo Pardubices piparkūkas, ir iekļauta Pārdubices pilsētas teritorija, kāda tā ir ierakstīta kadastrālajā zemes plānā un Spojil ciemata teritorija.

4.4.   Izcelsmes apliecinājums: Pardubices piparkūkas ražo saskaņā ar Čehijas un Eiropas spēkā esošajām prasībām; ražošanas gaitu pārbauda Valsts lauksaimniecības un pārtikas inspekcija, turklāt tiek veikta iekšējā kontrole [HACCP (riska analīze un kritisko punktu kontrole)]. Saskaņā ar tiesību aktiem attiecībā uz izsekojamības prasībām, ražotāji reģistrē visus izejvielu piegādātājus un visus galaprodukta pircējus. Tā kā piparkūkas nav iekļautas svaigu maizes produktu kategorijā, tās jāiepako ražotāja telpās un jāpievieno vismaz tā informācija, kura ir noteikta iepriekš minētajās prasībās, proti, produkta nosaukums, svars un sastāvs, ka arī dati par ražotāju.

4.5.   Ražošanas metode: Pardubices piparkūku ražošanas process īpaši nav mainījies pēdējo trīs gadsimtu laikā.

Piparkūku ražošanai ir divi posmi ar dažu dienu pārtraukumu.

Pirmajā posmā pagatavo mīklu un pirms tālākām darbībām atstāj to uz dažām dienām raudzēties.

Otrais posms sākas ar to, ka mīklā iejauc olas, ievārījumu, garšvielas un raugu un mīca, līdz tā kļūst elastīga, tad to veltnē, pēc tam veido izstrādājumus:

4.2. punkta a) apakšpunktā norādītajiem izstrādājumiem: mīklu sagriež vienādos gabalos vai arī liek formās, pēc tam kad piparkūkas ir izceptas, tās pilda un glazē ar cukuru, želeju vai šokolādi; tad izstrādājumus iepako celofāna plēvē, kurai uzlīmē marķējumu ar attiecīgo informāciju par produktu;

4.2. punkta b) apakšpunktā norādītajiem izstrādājumiem: mīklu sagriež vienādos gabalos vai arī liek formās, lai iegūtu 4.2. punktā norādītās figūriņas vai arī, lai izgatavotu daļas triju daļu veidojumiem (skat. 4.2. punktu). Pēc tam tās cep, tad atdzesē. šos izstrādājumus pārdod bez glazējuma vai arī, visbiežāk, ar cukura, želejas vai šokolādes glazējumu. Tādā veidā iegūtos produktus dekorē ar roku, izmantojot cukuru, augu taukvielas vai šokolādi, tad izstrādājumus iepako celofāna plēvē, kurai uzlīmē marķējumu ar attiecīgo informāciju par produktu.

Viss ražošanas process, ieskaitot iepakošanu, notiek ražošanas vietā noteiktā apgabala teritorijā. Produktu iepako uz vietas tā īpašību dēļ. Ja gatavo produktu pārvadātu bez iepakojuma, būtu risks deformēt glazējumu un rotājumus; arī tiesību aktos ir noteikts, ka maizes izstrādājumi ar ilgu uzglabāšanas termiņu jāiepako ražošanas telpās.

4.6.   Saikne: Vēsturiskie dati liecina par to, ka jau kopš 16. gadsimta Pardubicē ražo piparkūkas un ka 1759. gadā Marija-Terēze atļāva tirgot šo produktu. Ražošana uzplauka 20. gadsimtā, kad līdzās mājamatnieciskajai ražošanai piparkūkas sāka ražot rūpnieciski. Mūsdienās Pardubices piparkūkām ir īpaša slava, par to arī liecina avīžu raksti laikrakstos Noviny Pernštejn, Blesk u. c. un fotogrāfijas, kuras uzņemtas bijušā Čehijas prezidenta Vaclava Havela vizītes laikā, kad viņš viesojās Pardubicē un apmeklēja uzņēmumu Goldfein CZ. Ir skaidrs, ka kopš seniem laikiem Pardubice bija vieta, kurā strādāja un mācījās piparkūku meistari, iegūstot izcilu piparkūku ražošanas prasmi, kuru nodeva arī tālāk. Pardubices piparkūku tradicionālie rotājumi arī ir to laiku mantojums. Rotājumu stilu un metodes var pilnībā apgūt tikai, ja ilgstoši strādā šajā profesijā, jo tām neapmāca nekur.

4.7.   Kontroles iestāde:

Nosaukums:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát v Hradci Králové

Adrese:

Březhradská 182

CZ-530 32 Hradec Králové

Tālr.:

(420) 495 454 110

Fakss:

(420) 495 532 518

E-pasts:

hradec@szpi.gov.cz

4.8.   Marķējums: —


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.