ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 32

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 14. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2007/C 032/01

Euro maiņas kurss

1

 

V   Atzinumi un paziņojumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2007/C 032/02

Valsts atbalsts — Itālija — Valsts atbalsts Nr. C 1/2004 — Reģionālais likums Nr. 9/98 procedūras C 1/2004 kļūdu labojums un paplašinājums atbilstoši EK Līguma 88. panta 2. punktam — Uzaicinājums iesniegt apsvērumus saskaņā ar EK Līguma 88. panta 2. punktu ( 1 )

2

2007/C 032/03

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

6

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU PAZIŅOJUMI

Komisija

14.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 32/1


Euro maiņas kurss (1)

2007. gada 13. februāris

(2007/C 32/01)

1 euro=

 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,3022

JPY

Japānas jēna

157,99

DKK

Dānijas krona

7,4534

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,66995

SEK

Zviedrijas krona

9,1660

CHF

Šveices franks

1,6233

ISK

Islandes krona

88,54

NOK

Norvēģijas krona

8,1110

BGN

Bulgārijas Ieva

1,9558

CYP

Kipras mārciņa

0,5791

CZK

Čehijas krona

28,233

EEK

Igaunijas krona

15,6466

HUF

Ungārijas forints

254,02

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,6965

MTL

Maltas lira

0,4293

PLN

Polijas zlots

3,9100

RON

Rumānijas leja

3,3920

SKK

Slovākijas krona

34,397

TRY

Turcijas lira

1,8270

AUD

Austrālijas dolārs

1,6811

CAD

Kanādas dolārs

1,5253

HKD

Hongkongas dolārs

10,1756

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,8953

SGD

Singapūras dolārs

2,0068

KRW

Dienvidkorejas vons

1 223,48

ZAR

Dienvidāfrikas rands

9,4280

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

10,1131

HRK

Horvātijas kuna

7,3561

IDR

Indonēzijas rūpija

11 816,81

MYR

Malaizijas ringits

4,5577

PHP

Filipīnu peso

63,118

RUB

Krievijas rublis

34,3220

THB

Taizemes bats

44,050


(1)  

Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


V Atzinumi un paziņojumi

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Komisija

14.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 32/2


VALSTS ATBALSTS — ITĀLIJA

Valsts atbalsts Nr. C 1/2004 — Reģionālais likums Nr. 9/98 procedūras C 1/2004 kļūdu labojums un paplašinājums atbilstoši EK Līguma 88. panta 2. punktam

Uzaicinājums iesniegt apsvērumus saskaņā ar EK Līguma 88. panta 2. punktu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/C 32/02)

Ar 2006. gada 22. novembra vēstuli, kas autentiskā valodā ir pievienota šim kopsavilkumam, Komisija ir paziņojusi Itālijai par savu lēmumu labot un paplašināt procedūras C 1/2004 jomu atbilstoši EK Līguma 88. panta 2. punktam attiecībā uz minēto pasākumu.

Viena mēneša laikā pēc šā kopsavilkuma un pievienotās vēstules publicēšanas ieinteresētās personas var iesniegt savus apsvērumus par pasākumu, attiecībā uz kuru Komisija labo un paplašina procedūru, adresējot tās:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Registry

B-1049 Brussels

Faksa Nr.: (32-2) 296 12 42.

Šos apsvērumus darīs zināmus Itālijai. Ieinteresētā persona, kas iesniedz apsvērumus, var rakstveidā lūgt ievērot konfidencialitāti attiecībā uz tās identitāti, atbilstīgi to motivējot.

KOPSAVILKUMS

PROCEDŪRA UN PRIEKŠVĒSTURE

Atbalsta shēmu Nr. 272/98 apstiprināja 1998. gadā un tā paredz atbalstus sākotnējiem ieguldījumiem viesnīcu nozarē Sardīnijā, Itālijā.

Pēc apstiprinājuma Itālijas iestādes ar dažādiem administratīviem lēmumiem, proti, ar dekrētu Nr. 285/99, deliberazione Nr. 33/4, 27.7.2000., un deliberazione Nr. 33/6, 27.7.2000., kopā ar Nr. 33/4, pieņēma īstenošanas noteikumus. Komisija nebija informēta par dekrētu Nr. 285/99 un deliberazione Nr. 33/6.

Saskaņā ar administratīvajiem lēmumiem Nr. 285/99 un Nr. 33/6 valsts atbalstu var piešķirt ieguldījumiem, kas sākti pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas.

Atbildot uz sūdzību par valsts reģionālā atbalsta noteikumu pārkāpumiem, proti, par to, ka atbalsts piešķirts ieguldījumiem, par kuriem nav iesniegts atbalsta pieteikums, pirms tiek uzsākts darbs pie minētā projekta, Komisija 2004. gada 3. februārī nolēma sākt oficiālo izmeklēšanas procedūru “ļaunprātīgi izmantots valsts atbalsts Nr. 272/98 — Lēmums uzsākt EK Līguma 88. panta 2. punktā minēto procedūru” (Lieta C 1/2004).

IEMESLI, KURU DĒĻ PROCEDŪRU LABOJA UN PAPLAŠINĀJA

Vērtējot atbalstu, Komisija galveno uzmanību ir pievērsusi faktam, ka tā nav bijusi informēta par abiem iepriekš minētajiem īstenošanas noteikumiem. Procedūras uzsākšanas lēmumā viena no galvenajām īstenošanas regulām deliberazione Nr. 33/6 vispār nav pieminēta.

Šajā sakarā jāatzīmē, ka vismaz 28 gadījumi, par kuriem tiek apgalvots, ka atbalsts piešķirts pārkāpjot vajadzības pamatprincipu, ir jāattiecina uz deliberazione Nr. 33/6 nevis uz deliberazione Nr. 33/4, kā kļūdaini norādīts lēmumā par oficiālās izmeklēšanas procedūras uzsākšanu. Deliberazione Nr. 33/6 “pārejas noteikumos pirmajam konkursa uzaicinājumam (bando)” ir norādīts, ka izņēmuma kārtā attiecībā uz pirmo uzaicinājumu iesniegt pieteikumus, par izdevumiem, kas radušies par darbiem pēc 05.04.98.(reģionālā likuma Nr. 9/98 spēkā stāšanās datums), ir tiesības saņemt atbalstu.

Turklāt lēmums par oficiālas izmeklēšanas procedūras uzsākšanu attiecas uz apstiprinātas atbalsta shēmas ļaunprātīgu piemērošanu procedūras regulas 16. panta nozīmē. Tomēr parasti 16. pantu attiecina uz situācijām, kurās apstiprināta atbalsta saņēmējs izmanto atbalstu pretēji nosacījumiem par individuālā atbalsta piešķiršanu vai pretēji atbalsta līgumam, un tas nav paredzēts situācijām, kurās dalībvalstis, grozot esošu atbalsta shēmu, rada jaunu nelikumīgu atbalstu (procedūras regulas 1. panta c) un f) apakšpunkti).

NOVĒRTĒJUMS

Valstu reģionālā atbalsta pamatnostādnēs (1) (turpmāk tekstā “Pamatnostādnes”) ir noteikts, ka atbalsta shēmām ir jāparedz, ka atbalsta pieteikumu iesniedz pirms uzsākts darbs pie projektiem (4. punkta 2. apakšpunkts).

Turklāt šis pienākums ir iekļauts Komisijas 1998. gada lēmumā par shēmas apstiprināšanu, kurā paredzēts, ka saņēmējiem jāiesniedz atbalsta pieteikums, pirms sākts darbs pie projekta.

Iepriekš minētie administratīvie lēmumi ļauj piešķirt atbalstu projektiem, kas sākti pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas. Tādējādi Itālijas iestādes nav ievērojušas ne 1998. gada Komisijas lēmumu, ne arī Pamatnostādnēs noteiktās prasības.

Komisija uzskata, ka atbalsta stimulējošā ietekme varētu būt mazināta tālab, ka atbalsta pieteikums nav iesniegts pirms darbs pie projekta faktiski sākās. Komisija uzskata, ka šāds atbalsts, kas piešķirts ārpus jebkādas esošas atbalsta shēmas, un par kuru Komisijai nav iepriekš paziņots, ir uzskatāms par nelikumīgu atbalstu Regulas Nr. 659/99. 1. panta f) apakšpunkta nozīmē un tai ir šaubas par pirms pieteikumu iesniegšanas piešķirtā atbalstā ieguldījumu projektiem saderību.

Turklāt, iztrūkstot stimulējošai ietekmei, šāds atbalsts ir jāuzskata par darbības atbalstu, kas kalpo vienīgi tam, lai uzņēmumiem samazinātu to ikdienas darbības izmaksas. Saskaņā ar Pamatnostādņu 4. punkta 15. apakšpunktu šāds atbalsta veids parasti ir aizliegts. Tomēr izņēmuma kārtā šādu atbalstu var piešķirt reģionos, uz kuriem attiecas 87. panta 3. punkta a) apakšpunkta atkāpe, šajā gadījumā Sardīnijai, ar nosacījumu, ka i) to attaisno šā atbalsta devums reģiona attīstībā un tā veids, un ii) tā līmenis ir proporcionāls trūkumiem, ko ar šo atbalstu paredzēts mazināt. Līdz šim Itālijas iestādes tomēr nav varējušas pierādīt šādu trūkumu esību un apmēru.

Tālab šajā procedūras posmā Komisija šaubās par to, vai atbalstu var uzskatīt par saderīgu ar kopējo tirgu.

VĒSTULES TEKSTS

“La Commissione La informa che ha deciso, dopo ulteriori indagini, di rettificare ed estendere l'ambito del procedimento in corso C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

1.   PROCEDIMENTO E ANTEFATTI

1.

Il 21 febbraio 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia (lettera A/31409, registrata come CP 15/2003) riguardante l'applicazione abusiva di un regime di aiuti a finalità regionale in favore dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna), approvato dalla Commissione nel 1998 (N 272/98) (2).

2.

Con lettera del 26 febbraio 2003 (D/51355), la Commissione ha richiesto chiarimenti alle autorità italiane. Con lettera del 28 marzo 2003 la Commissione ha accettato di prorogare il termine per la comunicazione delle informazioni. Con lettera del 22 aprile 2003 (A/33012 del 28 aprile 2003), le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste.

3.

Secondo l'autore della denuncia, nell'ambito del suddetto regime di aiuti sono state concesse agevolazioni a investimenti per i quali non era stata presentata domanda di aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto, in violazione delle norme sugli aiuti di Stato a finalità regionale.

4.

Il regime di aiuti N 272/98 prevedeva sovvenzioni da destinare a investimenti iniziali nell'ambito dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna). Tale regime era stato approvato nel 1998 essendo stato giudicato dalla Commissione compatibile con il mercato comune in base alla deroga di cui all'articolo 87, lettera 3, paragrafo a).

5.

Dopo l'adozione della decisione con cui la Commissione ha approvato la misura N 272/98, le autorità italiane hanno adottato i regolamenti d'attuazione del regime tramite diverse decisioni amministrative, in particolare il decreto n. 285/99 (3), la deliberazione n. 33/4 del 27.7.2000 e la deliberazione n. 33/6 del 27.7.2000 coesistente con la n. 33/4. Il Decreto n. 285/99 e la deliberazione n. 33/6 non sono stati portati a conoscenza della Commissione.

6.

In base a due delle decisioni amministrative citate, la n. 285/99 e la n. 33/6, l'aiuto può essere concesso, eccezionalmente e soltanto per il primo bando, agli investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto.

7.

In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, risulta che nel 2002 sono stati concessi aiuti a beneficio di almeno 28 progetti di investimento avviati prima della data della domanda di aiuto, per un importo complessivo d'aiuto tra gli 8 e i 16 milioni di EUR.

8.

Il 3 febbraio 2004 la Commissione ha adottato la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale (4)“Applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98 — Decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE”.

9.

Il 26 aprile 2004 una terza parte ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Il 30 aprile 2004 e il 30 giugno 2005 le autorità italiane hanno formulato i propri commenti in merito alla stessa decisione.

2.   MOTIVI PER LA RETTIFICA E L'ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO

10.

Nel valutare l'aiuto, la Commissione ha concentrato la sua analisi sul fatto che due dei regolamenti d'attuazione sopra citati non sono mai stati portati alla sua conoscenza. Inoltre, la deliberazione n. 33/6 non è affatto menzionata nella decisione di avvio del procedimento d'indagine formale.

11.

È opportuno sottolineare che almeno 28 casi di concessione di aiuti in violazione del principio di necessità sono da attribuirsi alla deliberazione n. 33/6 e non alla deliberazione n. 33/4, erroneamente menzionata nella decisione del 3.2.2004. La deliberazione n. 33/6, “Norma transitoria riferita al 1o bando”, indica che eccezionalmente, per il primo invito a presentare domanda, sono ammissibili agli aiuti i costi per i lavori sostenuti dopo il 5 aprile 1998, la data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/98 (5).

12.

Inoltre, la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale considera che si configuri un caso di attuazione abusiva di un regime di aiuti approvato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di procedura (6). L'articolo 16 viene generalmente inteso come riferito a situazioni in cui il beneficiario di un aiuto approvato attua gli aiuti in modo contrario alle condizioni della decisione di concessione dell'aiuto individuale o al contratto relativo agli aiuti, e non è inteso come riguardante situazioni in cui uno Stato membro, modificando un regime di aiuti esistente, crea nuovi aiuti illegali (articolo 1, lettere c) e f) del Regolamento di procedura).

3.   BREVE SINTESI DELLE RISPOSTE ITALIANE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

13.

La parte terza afferma che il principio dell'effetto incentivante sarebbe rispettato perché i lavori sono cominciati dopo aver presentato la prima domanda di aiuti, nonostante il fatto che tale domanda sia stata introdotta sulla base di un altro regime esistente.

14.

Le autorità italiane si richiamano al regolamento d'attuazione (decreto n. 285/99) che considera come costi ammissibili le spese sostenute dopo la data d'entrata in vigore della legge (quindi dopo il 5.4.1998). La misura avrebbe quindi generato una legittima aspettativa nei beneficiari.

15.

Nelle loro dichiarazioni, infatti, le autorità italiane sostengono che il sistema di concessione degli aiuti previsto dal decreto n. 285/99 (“a sportello”) aveva portato i possibili beneficiari ad avere legittime aspettative quanto all'ammissibilità agli aiuti anche in situazioni in cui i progetti erano già cominciati.

16.

Le autorità italiane indicano che l'attuazione concreta del regime, dopo l'entrata in vigore delle deliberazioni n. 33/4 e 33/6 del 27.7.2000, ha richiesto per la prima volta il ricorso a una procedura “a bando”; pertanto, il passaggio da una procedura “a sportello” a una procedura “a bando” ha indotto l'amministrazione regionale a includere nel regolamento d'attuazione una clausola che stabiliva che le domande di aiuto presentate prima della pubblicazione del primo bando dovevano essere introdotte di nuovo secondo le forme prescritte. L'amministrazione regionale, in tale contesto, ha accettato domande di aiuti anche per progetti già avviati.

17.

Infine, le autorità italiane sottolineano che la deliberazione n. 33/4, vagliata dai servizi della Commissione, prevede che 'le misure ai sensi dell'articolo 9 debbano essere applicate in osservanza del “de minimis”'.

4.   VALUTAZIONE

18.

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (7) prevedono che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti (punto 4.2).

19.

Tale obbligo è inoltre contenuto nella decisione della Commissione del 1998 (8) di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti a finalità regionale a favore dell'industria alberghiera italiana — Regione Sardegna (N 272/1998). La decisione della Commissione stabilisce che i beneficiari devono aver presentato la domanda di aiuto prima che inizi l'esecuzione del progetto.

20.

Le autorità italiane hanno confermato esplicitamente (9) che tale obbligo era soddisfatto, nell'ambito dell'esercizio delle opportune misure che ha fatto seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

21.

Tuttavia, con la decisione amministrativa n. 33/6, le autorità italiane hanno autorizzato la concessione di agevolazioni a progetti di investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto. Sotto questo profilo, pare che le autorità italiane non abbiano rispettato le condizioni previste nella decisione della Commissione che autorizzava il regime degli aiuti, né i requisiti fissati dagli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.

22.

Di conseguenza, la Commissione considera che l'effetto d'incentivo dell'aiuto possa risultare compromesso per la mancanza di una domanda di aiuto precedente l'avvio effettivo dell'esecuzione del progetto.

23.

Tale aiuto, concesso al di fuori di ogni regime di aiuto esistente, e senza la notifica preventiva alla Commissione, dovrebbe essere considerato come aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera e) del regolamento n. 659/99.

24.

Inoltre, in mancanza di un effetto d'incentivo, tale aiuto va considerato come aiuto al funzionamento volto solo a sollevare le imprese dai loro normali costi d'esercizio. Conformemente al punto 4.15 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, questi tipi di aiuti sono di norma vietati. In via eccezionale, però, essi possono essere concessi nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) — che è attualmente il caso della Sardegna — purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. In questa fase del procedimento, tuttavia, le autorità italiane non hanno dimostrato l'esistenza di tali svantaggi né ne hanno quantificato l'importanza.

25.

Per quanto riguarda i commenti ricevuti, la Commissione al presente considera che:

(a)

Non è possibile trasferire l'effetto di incentivo da un regime all'altro. Poiché i parametri di ogni regime sono diversi, l'effetto di incentivo è legato ad un regime in particolare e quindi la scelta, per le imprese, nell'applicare un regime o un altro non può essere accettata come una valida ragione che dia ai beneficiari il diritto di affermare di aver rispettato il principio dell'effetto incentivante.

(b)

La Commissione ha approvato le disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale n. 9/98, secondo cui possono essere accettate come ammissibili spese già sostenute, ma questo limitatamente alla conformità con la regola del “de minimis”. Tuttavia l'Italia, per individuare i costi rientranti nella regola del “de minimis”, ha proceduto suddividendo i progetti, distinguendo così le spese ammissibili sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto da quelle sostenute dopo. Nel caso in cui i costi sostenuti prima della domanda di aiuto siano al di sotto della soglia “de minimis”, l'Italia sostiene la conformità con la regola del “de minimis”. Come già ricordato, il punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale dispone che la domanda di aiuto debba essere presentata prima che inizi l'esecuzione del progetto. Ne deriva che non è possibile considerare come ammissibili le spese sostenute dopo la domanda di aiuto se il progetto, preso nella sua totalità, è cominciato prima.

26.

Di conseguenza, in questa fase del procedimento, la Commissione nutre dubbi sul fatto che gli aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune.

5.   CONCLUSIONE

27.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. In particolare, la Commissione chiede all'Italia di spiegare il motivo per cui la deliberazione n. 33/6 non le sia stata presentata insieme alla deliberazione 33/4. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

28.

La Commissione desidera ricordare all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare l'eventuale aiuto illegale dal beneficiario.

29.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA, firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.”


(1)  OV C 74, 10.3.1998., lpp. 9.

(2)  Legge regionale n. 9/98

(3)  Annullato per vizi il 27.7.2000 con decisione del Governo regionale.

(4)  Pubblicata sulla GU C 79/2004.

(5)  Solo la deliberazione n. 33/4 è stata trasmessa, il 2.11.2000, ai servizi della Commissione nel contesto della procedura relativa alle opportune misure in seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 1998.

(6)  Regolamento n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [ora art. 88], GU L 83 del 27.3.1999.

(7)  GU C 74 del 10.3.1998.

(8)  La decisione della Commissione è stata comunicata alle autorità italiane con lettera del 12.11.98, SG(98) D/9547.

(9)  Con lettera in data 25.4.2001 n. 5368 (registrata come A/33473). In quell'occasione, la Commissione ha invitato l'Italia ad accettare le opportune misure conformemente all'articolo 88, paragrafo 1 del trattato e a rendere il regime compatibile con gli orientamenti. Rispondendo a tale esercizio di opportune misure, l'Italia ha presentato solo la deliberazione n. 33/4 e non la deliberazione n. 33/6. Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità italiane, la Commissione ha riconosciuto che l'Italia aveva accolto la proposta di opportune misure e che il regime era compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.


14.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 32/6


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta Nr. COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/C 32/03)

1.

Komisija 2007. gada 6. februārī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, ar kuru uzņēmums MVV Energie AG (“MVV”, Vācija), kuru kontrolē Manheimas pilsēta, Vācija, un uzņēmums GSW Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft Berlin mbH (“GSW”, Vācija), kurus kopīgi kontrolē uzņēmums The Goldman Sachs Group, Inc. (“Goldman Sachs”, ASV) un Cerberus Group (“Cerberus”, ASV), Padomes regulas 3. panta 1.punkta b) apakšpunkta nozīmē 3iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumu WGB Wärme GmbH & Co. KG (“WGB”, Vācija), kuru pirms tam vienpersoniski kontrolēja uzņēmums GSW, iegādājoties vērtspapīrus.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

GSW: nekustamo īpašumu noma un pārvaldīšana,

Goldman Sachs: investīciju banku pakalpojumi,

Cerberus: ieguldījumi nekustamajos īpašumos un finanšu aktīvos dažādās nozarēs visā pasaulē,

MVV: elektroenerģijas, siltuma, gāzes un ūdens ieguve un piegāde,

Manheimas pilsēta: pašvaldību darbība, nekustamo īpašumu noma un pārvaldīšana,

WGB: enerģētikas līgumpakalpojumi un īpašumu pārvaldīšanas pakalpojumi.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā izklāstītajai procedūrai.

4.

Komisija uzaicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darbību.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienās pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (fakss numerus (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.4528 — GSW/MVV/JV uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp.