ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 247

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 13. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Informācija

 

Komisija

2006/C 247/1

Uzturēšanās atļauju saraksts, kas minēts 2. panta 15. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

1

2006/C 247/2

To valsts dienestu saraksts, kuri ir atbildīgi par robežkontroli atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 15. panta 2. punktam

17

2006/C 247/3

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) 5. panta 3. punktā minētās atsauces summas, kas nepieciešamas, lai šķērsotu ārējās robežas

19

2006/C 247/4

Robežšķērsošanas punkti, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) 2. panta 8. punktā

25

2006/C 247/5

Paraugi apliecībām, ko dalībvalstu ārlietu ministrijas izsniedz diplomātisko misiju un konsulāro pārstāvniecību akreditētiem darbiniekiem un to ģimenes locekļiem, kā norādīts Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

85


LV

 


I Informācija

Komisija

13.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 247/1


Uzturēšanās atļauju saraksts, kas minēts 2. panta 15. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

(2006/C 247/01)

BEĻĢIJA

Carte d'identité d'étranger

Identiteitskaart voor vreemdelingen

Personalausweis für Ausländer

Ārvalstnieka personas apliecība

Certificat d'inscription au registre des étrangers

Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

Bescheinigung der Eintragung im Ausländer-register

Ārvalstnieka reģistrācijas apliecība

Certificato d'iscrizione nel registro degli stranieri

Ārlietu ministrijas izsniegtas īpašas uzturēšanās atļaujas:

Carte d'identité d'étranger

Diplomatieke identiteitskaart

Diplomatischer Personalausweis

(Diplomātiskā personas apliecība)

Carte d'identité consulaire

Consulaire identiteitskaart

Konsularer Personalausweis

Konsulārā personas apliecība

Carte d'identité spéciale — couleur bleue

Bijzondere identiteitskaart — blauw

Besonderer Personalausweis — blau

Īpaša personas apliecība — zilā krāsā

Carte d'identité spéciale — couleur rouge

Bijzondere identiteitskaart — rood

Besonderer Personalausweis — rot

Īpaša personas apliecība — sarkanā krāsā

Pièce d'identité pour enfant d'étranger privilégié

(Certificat d'identité pour les enfants âgés de moins de cinq ans des étrangers privilégiés titulaires d'une carte d'identité diplomatique, d'une carte d'identité consulaire, d'une carte d'identité spéciale — couleur bleue ou d'une carte d'identité spéciale — couleur rouge)

Identiteitsbewijs voor een kind van een bevoorrecht vreemdeling

(Identiteitsbewijs voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart — blauw of bijzondere identiteitskaart — rood)

Identitätsdokument für ein Kind eines bevorrechtigten Ausländers

(Identitätsnachweis für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises, eines konsularischen Personalausweises, eines besonderen Personalausweises — blau — oder eines besonderen Personalausweises — rot — sind)

Personu apliecinošs dokuments priviliģētu ārvalstnieku bērniem

(Personas apliecība ārvalstnieku, kas ir diplomātisko personas apliecību, konsulāro personas apliecību, speciālo zilo personas apliecību vai speciālo sarkano personas apliecību turētāji, bērniem līdz piecu gadu vecumam)

Certificat, d'identité pour enfant âgé de moins de 12 ans

(Certificat d'identité avec photographie délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de douze ans)

Bewijs, van identiteit voor een kind van minder dan 12 jaar

(Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de 12 jaar afgegeven identiteitsbewijs met foto)

Ausweis für ein Kind unter 12 Jahren

(Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter Personalausweis mit Lichtbild)

(Personas apliecība ar fotogrāfiju, ko Beļģijas komūnas izsniedz bērniem, kuri jaunāki par divpadsmit gadiem)

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie

Liste der Reisenden für Schülerreisen innerhalb der Europäischen Union

Personu saraksts, kas piedalās skolas ekskursijā Eiropas Savienībā

ČEHIJAS REPUBLIKA

Povolení k pobytu (štítek v pasu)

(Uzturēšanās atļauja) (ielīme pasē)

Průkaz o povolení pobytu pro cizince (zelené provedení)

(Uzturēšanās atļaujas apliecinājums ārvalstniekam) (zaļā grāmatiņa)

Průkaz o povolení pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství (fialové provedení)

(Uzturēšanās atļaujas apliecinājums Eiropas Kopienu dalībvalsts pilsonim) (violetā grāmatiņa)

Cestovní doklad — Úmluva z 28. července 1951) vydávaný azylantům (modré provedení)

(Ceļošanas dokuments — 1951. gada 28. jūlija Konvencija) (zilā grāmatiņa)

Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana EU (tumši violetā grāmatiņa)

(Uzturēšanās atļaujas apliecinājums ES pilsonim)

Průkaz o povolení k trvalému pobytu rodinní příslušníci občana EU (tumši zaļā grāmatiņa)

(Uzturēšanās atļaujas apliecinājums ES pilsoņa ģimenes locekļiem)

DĀNIJA

Uzturēšanās apliecības

EF/EØ — opholdskort (EU/EEA uzturēšanās apliecība) (nosaukums uz apliecības)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere)

(A parauga apliecība: pagaidu ES/EEZ uzturēšanās atļauja ES/EEZ valstspiederīgajiem)

Kort B. Tidsubegrænset EP/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere)

(B parauga apliecība: ES/EEZ beztermiņa uzturēšanās atļauja ES/EEZ valstspiederīgajiem)

Kort K. Tidsbegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter ER/EØS-reglerne)

(K parauga apliecība: pagaidu uzturēšanās atļauja trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem izsniegta uzturēšanās atļauja saskaņā ar ES/EEZ noteikumiem)

Kort L. Tidsubegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter ER/EØS-reglerne)

(L parauga apliecība: beztermiņa uzturēšanās atļauja trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem izsniegta uzturēšanās atļauja saskaņā ar ES/EEZ noteikumiem)

Uzturēšanās atļaujas (nosaukums uz apliecības)

Kort C. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(C parauga apliecība: pagaidu uzturēšanās atļauja ārvalstniekiem, kuriem nav vajadzīga darba atļauja)

Kort D. Tidsubegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(D parauga apliecība: beztermiņa uzturēšanās atļauja ārvalstniekiem, kuriem nav vajadzīga darba atļauja)

Kort E. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(E parauga apliecība: pagaidu uzturēšanās atļauja ārvalstniekiem, kuriem nav tiesību strādāt)

Kort F. Tidsbegrænset opholdstilladelse til flygtninge — er fritaget for arbejdstilladelse

(F parauga apliecība: pagaidu uzturēšanās atļauja bēgļiem — darba atļauja nav vajadzīga)

Kort G. Tidsbegrænset opholdstilladelse til EF/EØS — stats borgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne — er fritaget for arbejdstilladelse

(G parauga apliecība: pagaidu uzturēšanās atļauja ES/EEZ valstspiederīgajiem, kuriem ir cits iemesls uzturēties valstī, kas neizriet no ES noteikumiem — darba atļauja nav vajadzīga)

Kort H. Tidsubegrænset opholdstilladelse til EF/EØS — stats borgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne — er fritaget for arbejdstilladelse

(H parauga apliecība: beztermiņa uzturēšanās atļauja ES/EEZ valstspiederīgajiem, kuriem ir cits iemesls uzturēties valstī, kas neizriet no ES noteikumiem — darba atļauja nav vajadzīga)

Kort J. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge

(J parauga apliecība: pagaidu uzturēšanās un darba atļauja ārvalstniekiem)

Kopš 1998. gada 14. septembra Dānija ir izdevusi jaunas uzturēšanās atļaujas kredītkartes formātā.

Vēl arvien apritē ir dažas derīgas B, D un H tipa uzturēšanās atļaujas, kuru noformējums ir savādāks. Šīs apliecības ir izgatavotas no laminēta papīra, to izmēri — aptuveni 9 cm x 13 cm, un uz tām ir Dānijas ģerboņa raksts baltā krāsā. B parauga apliecībai fons ir smilškrāsā, D parauga apliecībai tas ir viegli sārtā krāsā un H parauga apliecībai — gaišsārti violets.

Pasēs ielīmējamas ielīmes ar šādu tekstu:

Sticker B. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(B parauga ielīme: pagaidu uzturēšanās atļauja ārvalstniekiem, kuriem nav tiesību strādāt)

Sticker C. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse

(C parauga ielīme: pagaidu uzturēšanās un darba atļauja)

Sticker D. Medfølgende slægtninge (opholdstilladelse til børn, der er optaget i forældres pas)

(D parauga ielīme: pavadošie radinieki (uzturēšanās atļauja bērniem, kuri ierakstīti vecāku pasē))

Sticker H. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbjdstilladelse

(H parauga ielīme: pagaidu uzturēšanās atļauja ārvalstniekiem, kuriem nav vajadzīga darba atļauja)

Ārlietu ministrijas izsniegtās ielīmes:

Sticker E — Diplomatisk visering

(E parauga ielīme — diplomātiskā vīza): izsniedz diplomātiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri iekļauti diplomātiskajos sarakstos, un Dānijā izvietotu starptautisku organizāciju līdzvērtīga ranga darbiniekiem. Derīga, lai uzturētos un vairākkārt ieceļotu, cik vien ilgi attiecīgā persona ir iekļauta Kopenhāgenas diplomātiskajos sarakstos)

Sticker F — Opholdstilladelse

(F parauga ielīme — uzturēšanās atļauja): izsniedz dienestā norīkotiem tehniskiem vai administratīviem darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem un izcelsmes valsts ārlietu ministrijas dienestā norīkotu diplomātu — dienesta pasu turētāju — mājkalpotājiem. Izsniedz arī Dānijā izvietotu starptautisku organizāciju līdzvērtīga ranga darbiniekiem. Derīga, lai uzturētos un vairākkārt ieceļotu dienesta norīkojuma laikposmā.

Sticker S (i kombination med sticker E eller F)

(S parauga ielīme (kopā ar E vai F parauga ielīmi))

Uzturēšanās atļauja pavadošiem tuviem radiniekiem, ja tie ir ierakstīti pasē.

Būtu jāatzīmē, ka personas apliecības, kuras Ārlietu ministrija izsniegusi ārvalstu diplomātiem, tehniskiem vai administratīviem darbiniekiem, mājkalpotājiem u. c., nedod to turētājiem tiesības ieceļot valstī bez vīzas, jo šādas personas apliecības nav pierādījums atļaujai uzturēties Dānijā.

Citi dokumenti:

Personu saraksts, kas piedalās skolas ekskursijā Eiropas Savienības robežās

Atgriešanās atļauja vīzas ielīmes formā ar valsts kodu “D”

VĀCIJA

I.   Vispārīgi dokumenti

Aufenthaltserlaubnis

(uzturēšanās atļauja)

Niederlassungserlaubnis

(apmešanās atļauja)

Aufenthaltserlaubnis — EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind

(uzturēšanās atļauja ES vai EEZ dalībvalstu valstspiederīgo ģimenes locekļiem, kuri nav ES vai EEZ dalībvalstu valstspiederīgie)

Fiktionsbescheinigung

(pagaidu apliecība), kurā izdarīta atzīme 3. lappusē, trešajā lodziņā (“uzturēšanās atļauja paliek spēkā (§ punkts 81(4) AufenthG)”. Ieceļošana ir iespējama tikai kopā ar uzturēšanās atļauju, kam beidzies derīguma termiņš, vai vīzu. Pirmais un otrais atzīmējamais lodziņš nedod nepārprotamu atļauju ieceļot bez vīzas.

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind

(uzturēšanās atļauja Šveices valstspiederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri nav Šveices valstspiederīgie)

Arī turpmāk norādītās atļaujas, kas izdotas pirms 2005. gada 1. janvāra, dod tiesības to turētājiem ieceļot bez vīzas:

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(uzturēšanās atļauja EK dalībvalstu valstspiederīgajiem)

Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

(neierobežota atļauja uzturēties Vācijas Federatīvajā Republikā)

Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(uzturēšanās atļauja Vācijas Federatīvajā Republikā — īpašiem mērķiem)

Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(ārkārtēja uzturēšanās atļauja Vācijas Federatīvajā Republikā)

Šīs atļaujas ir derīgas kā dokumenti, kas aizstāj vīzas, ieceļošanai bez vīzas tikai tad, ja tās izsniegtas pasē vai atsevišķi saistībā ar pasi, bet ne tad, ja tās izsniegtas kā iekšējs dokuments, ar ko aizstāj personas apliecības.

Arī “Aussetzung der Abschiebung (Duldung)” (izraidīšanas atlikšana (izņēmuma atļauja palikt valstī)) vai “Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber” (pagaidu uzturēšanās atļauja politiskā patvēruma meklētājiem) nav derīga ieceļošanai bez vīzas.

II.   Caurlaides diplomātisko pārstāvniecību locekļiem

Katras caurlaides aizmugurē ir norādītas attiecīgās privilēģijas.

Caurlaides diplomātiem un viņu ģimenes locekļiem:

Ar atzīmi “D” aizmugurē:

diplomātiskās caurlaides ārvalstu diplomātiem:

Diplomatenausweis

(caurlaide diplomātiem) (1999. gads–2003. gada 31. jūlijs)

Protokollausweis für Diplomaten

(protokola caurlaide diplomātiem) (kopš 2003. gada 1. augusta)

diplomātiskās caurlaides ģimenes locekļiem, kuri strādā algotu darbu:

Diplomatenausweis “A”

(“A” caurlaide diplomātiem) (1999. gads–2003. gada 31. jūlijs)

Protokollausweis für Diplomaten “A”

(“A” protokola caurlaide diplomātiem) (kopš 2003. gada 1. augusta)

diplomātiskās caurlaides diplomātiem, kuri ir Vācijas valstspiederīgie vai pastāvīgi dzīvo Vācijā

Diplomatenausweis Art. 38 WÜD

(caurlaide diplomātiem saskaņā ar Vīnes Konvencijas par diplomātiskajām attiecībām 38. pantu) (1999. gads–2003. gada 31. jūlijs)

Diplomatenausweis Art. 38I WÜD

(protokola caurlaide diplomātiem saskaņā ar Vīnes Konvencijas par diplomātiskajām attiecībām 38. panta 1. punktu) (kopš 2003. gada 1. augusta)

Caurlaides administratīviem vai tehniskiem darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem:

Ar atzīmi “VB” aizmugurē:

protokola caurlaide ārvalstu administratīviem vai tehniskiem darbiniekiem:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(protokola caurlaide administratīviem darbiniekiem) (kopš 1999. gada)

protokola caurlaide administratīvo vai tehnisko darbinieku ģimenes locekļiem, kuri strādā algotu darbu:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal “A”

(“A” protokola caurlaide administratīviem darbiniekiem) (kopš 2003. gada 1. augusta)

protokola caurlaide administratīvajiem vai tehniskajiem darbiniekiem, kuri ir Vācijas valstspiederīgie vai pastāvīgi dzīvo Vācijā:

Protokollausweis für Mitglieder VB Art. 38 2 WÜD

(protokola caurlaide diplomātiem saskaņā ar Vīnes Konvencijas par diplomātiskajām attiecībām 38. panta 2. punktu) (kopš 2003. gada 1. augusta)

Caurlaides dienesta darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem:

Ar atzīmi “DP” aizmugurē:

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(protokola caurlaide dienesta darbiniekiem) (kopš 1999. gada)

Caurlaides vietējam personālam un viņu ģimenes locekļiem:

Ar atzīmi “OK” aizmugurē:

Protokollausweis für Ortskräfte

(protokola caurlaide vietējam personālam) (kopš 1999. gada)

Caurlaides privātajiem mājkalpotājiem:

Ar atzīmi “PP” aizmugurē:

Protokollausweis für privates Hauspersonal

(protokola caurlaide privātajiem mājkalpotājiem) (kopš 1999. gada)

III.   Caurlaides karjeras veida konsulāro dienestu darbiniekiem

Katras caurlaides aizmugurē ir norādītas attiecīgās privilēģijas.

Caurlaides konsulārajiem ierēdņiem:

Ar atzīmi “K” aizmugurē:

caurlaides ārvalstu konsulārajiem ierēdņiem:

Ausweis für Konsularbeamte

(caurlaide konsulārajiem ierēdņiem) (1999. gads–2003. gada 31. jūlijs)

Protokollausweis für Konsularbeamte

(protokola caurlaide konsulārajiem ierēdņiem) (kopš 2003. gada 1. augusta)

caurlaides konsulāro ierēdņu ģimenes locekļiem, kuri strādā algotu darbu:

Ausweis für Konsularbeamte “A”

(“A” caurlaide konsulārajiem ierēdņiem) (1999. gads–2003. gada 31. jūlijs)

caurlaides konsulārajiem ierēdņiem, kuri ir Vācijas valstspiederīgie vai pastāvīgi dzīvo Vācijā:

Ausweis für Konsularbeamte “Art. 71 WÜK”

(caurlaide konsulārajiem ierēdņiem saskaņā ar Vīnes Konvencijas par konsulārajām attiecībām 71. pantu) (1999. gads–2003. gada 31. jūlijs)

Protokollausweis für Konsularbeamte “Art. 71 I WÜK”

(protokola caurlaide konsulārajiem ierēdņiem saskaņā ar Vīnes Konvencijas par konsulārajām attiecībām 71. panta 1. punktu) (kopš 2003. gada 1. augusta)

Caurlaides karjeras veida konsulāro dienestu administratīviem vai tehniskiem darbiniekiem:

Ar atzīmi “VK” aizmugurē:

protokola caurlaide ārvalstu administratīviem vai tehniskiem darbiniekiem:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(protokola caurlaide administratīviem darbiniekiem) (kopš 1999. gada)

protokola caurlaide administratīvo vai tehnisko darbinieku ģimenes locekļiem, kuri strādā algotu darbu:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal “A”

(“A” protokola caurlaide administratīviem darbiniekiem) (1999. gads–2003. gada 31. jūlijs)

protokola caurlaides administratīvajiem vai tehniskajiem darbiniekiem, kuri ir Vācijas valstspiederīgie vai pastāvīgi dzīvo Vācijā:

Ausweis für Verwaltungspersonal “Art. 71 WÜK”

(caurlaide administratīvajiem darbiniekiem saskaņā ar Vīnes Konvencijas par konsulārajām attiecībām 71. pantu) (1999. gads–2003. gada 31. jūlijs)

Protokollausweis für Mitglieder VK Art. 71 II WÜK

(protokola caurlaide administratīvajiem darbiniekiem saskaņā ar Vīnes Konvencijas par konsulārajām attiecībām 71. panta 2. punktu) (kopš 2003. gada 1. augusta)

Caurlaides karjeras veida konsulāro dienestu darbiniekiem:

Ar atzīmi “DH” aizmugurē:

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(protokola caurlaide dienesta darbiniekiem) (kopš 1999. gada)

Caurlaides konsulāro ierēdņu vai administratīvo, tehnisko vai dienesta darbinieku ģimenes locekļiem:

Ar atzīmi “KF” aizmugurē:

Protokollausweis f. Familienangehörige (Konsulat)

(protokola caurlaide (konsulāro iestāžu darbinieku) ģimenes locekļiem)

Jauna veida caurlaide ieviesta kopš 2003. gada 1. augusta. Pirms tam konsulāro ierēdņu vai administratīvo, tehnisko vai dienesta darbinieku ģimenes locekļiem izsniedza tāda paša veida caurlaides kā pašiem konsulāro iestāžu darbiniekiem, izņemot gadījumus, kad viņiem izsniedza iepriekš minētās “A” caurlaides, pamatojoties uz to, ka viņi strādā algotu darbu.

Caurlaides karjeras veida konsulāro dienestu vietējam personālam:

Ar atzīmi “OK” aizmugurē:

Protokollausweis für Ortskräfte

(protokola caurlaide vietējam personālam) (kopš 1999. gada)

Caurlaides karjeras veida konsulāro darbinieku privātajiem mājkalpotājiem:

Ar atzīmi “PP” aizmugurē:

Protokollausweis für privates Hauspersonal

(protokola caurlaide privātajiem mājkalpotājiem) (kopš 1999. gada)

IV.   Speciālās caurlaides

Caurlaides starptautisku organizāciju darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem:

Ar atzīmi “IO” aizmugurē:

Sonderausweis “IO”

(“IO” speciālā caurlaide) (kopš 1999. gada)

Ievērībai: starptautisko organizāciju vadītājiem un viņu ģimenes locekļiem izsniedz caurlaides ar atzīmi “D”; starptautisko organizāciju amatpersonu privātajiem mājkalpotājiem izsniedz caurlaides ar atzīmi “PP”.

Caurlaides mājsaimniecību locekļiem saskaņā ar Uzturēšanās noteikumu 27. iedaļas 1. punkta 5. apakšpunktu:

Ar atzīmi “S” aizmugurē:

Sonderausweis “S”

(“S” speciālā caurlaide) (kopš 2005. gada 1. janvāra)

V.   Personu saraksts, kas piedalās skolas ekskursijā Eiropas Savienībā

IGAUNIJA

Uz uzturēšanās atļaujas uzlīmes var būt šādas atzīmes:

pagaidu uzturēšanās atļauja,

pastāvīgās uzturēšanās atļauja,

ES pilsoņa ilgtermiņa uzturēšanās atļauja.

Attiecīgie Ārvalstnieku akta grozījumi stājās spēkā 2006. gada 1. jūnijā. Saskaņā ar šiem grozījumiem pastāvīgās uzturēšanās atļauju izsniegšanu Igaunijā aizstāj ar ilgtermiņa uzturēšanās atļauju izsniegšanu. Visiem ārvalstniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, automātiski piešķir pastāvīgas uzturēšanās statusu.

Tādējādi uzturēšanās atļauja var būt:

pagaidu (derīguma termiņš līdz pieciem gadiem) vai

ilgtermiņa.

GRIEĶIJA

1.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (ενιαίου τύπου)

Ārvalstnieka uzturēšanās atļauja (vienots formāts)

[Šis dokuments ir derīgs laikposmam no sešiem mēnešiem līdz pat neierobežotam termiņam. To izsniedz visiem ārvalstniekiem, kas likumīgi uzturas Grieķijā.]

Iepriekš minēto uzturēšanās atļauju ielīmē Grieķijas atzītos ceļošanas dokumentos. Ja trešās valsts valstpiederīgam nav Grieķijas atzīta ceļošanas dokumenta, Grieķijas kompetentās iestādes ielīmē vienota formāta uzturēšanās atļauju īpašā veidlapā. Uz šīs īpašās veidlapas, ko Grieķijas iestādes izdevušas, balstoties uz 7. pantu Regulā (EK) Nr. 333/2002, ar īpašām drošības specifikācijām, kas aprakstītas tajā pašā regulā, ir trīs vertikālas līnijas oranžā, zaļā un oranžā krāsā, un veidlapas nosaukums ir “Φύλλο επί του οποίου τίθεται άδεια διαμονής” [Veidlapa uzturēšanās atļaujas ielīmēšanai].

2.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (χρώμα μπεζ-κίτρινο) (1)

(Ārvalstnieka uzturēšanās atļauja) (smilškrāsas–dzeltena)

[To izsniedza visiem ārvalstniekiem, kas likumīgi uzturējās Grieķijā. Tas ir derīgs no gada līdz pat neierobežotam termiņam.]

3.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (χρώμα λευκό) (2)

(Ārvalstnieka uzturēšanās atļauja) (balta)

[Šo dokumentu izsniedza ārvalstniekiem, kas ir precējušies ar Grieķijas valstspiederīgajiem. Tas ir derīgs piecus gadus.]

4.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (βιβλιάριο χρώματος λευκού) (3)

(Ārvalstnieka uzturēšanās atļauja (balta grāmatiņa)

[Šo dokumentu izsniedza personām, kas atzītas par bēgļiem saskaņā ar 1951. gada Ženēvas Konvenciju.]

5.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (χρώμα πράσινο) (4)

(Ārvalstnieka personas apliecība) (zaļa)

[Šo dokumentu izsniedz tikai grieķu izcelsmes ārvalstniekiem; tas var būt derīgs divus vai piecus gadus.]

6.

Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (χρώμα μπεζ) (4)

(Īpaša personas apliecība grieķu izcelsmes personām (smilškrāsas)

[Šo dokumentu izsniedz grieķu izcelsmes Albānijas pilsoņiem; tas ir derīgs trīs gadus. Šo apliecību izsniedz arī viņu dzīvesbiedriem, neatkarīgi no to valstspiederības, un bērniem, ja ir oficiāls dokuments, kas apliecina radniecības saites.]

7.

Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (χρώμα ροζ) (4)

(Īpaša personas apliecība grieķu izcelsmes personām) (rozā)

[Šo dokumentu izsniedz grieķu izcelsmes ārvalstniekiem no bijušās PSRS. Tas ir beztermiņa.]

8.

Ειδικές Ταυτότητες της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών

(Īpašās personas apliecības, ko izsniedz Ārlietu ministrijas Protokola direktorāts)

A.

“D” formāts (diplomātiskais personāls) (sarkana)

Šo dokumentu izsniedz visu diplomātisko misiju vadītājiem un darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem (dzīvesbiedriem un bērniem līdz astoņpadsmit gadu vecumam), kuriem ir diplomātiskās pases.

B.

“A” formāts (administratīvais un tehniskais personāls) (oranža)

Šo dokumentu izsniedz diplomātisko misiju darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem (dzīvesbiedriem un bērniem līdz astoņpadsmit gadu vecumam), kuriem ir dienesta pases.

C.

“C” formāts (dienesta personāls) (zaļa)

Šo dokumentu izsniedz diplomātisko misiju darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem (dzīvesbiedriem un bērniem līdz astoņpadsmit gadu vecumam).

D.

“CC” formāts (konsulārais ierēdnis) (zila)

Šo dokumentu izsniedz konsulāro iestāžu darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem (dzīvesbiedriem un bērniem līdz astoņpadsmit gadu vecumam).

E.

“CE” formāts (konsulārais darbinieks) (gaiši zila/debeszila)

Šo dokumentu izsniedz konsulāro iestāžu administratīvajiem darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem (dzīvesbiedriem un bērniem līdz astoņpadsmit gadu vecumam).

F.

“CH” formāts (goda konsulārais ierēdnis) (pelēka)

Šo dokumentu izsniedz goda konsuliem.

G.

“IO” formāts (starptautiska organizācija) (tumši violeta)

Šo dokumentu izsniedz starptautisko organizāciju darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem (dzīvesbiedriem un bērniem līdz astoņpadsmit gadu vecumam), kuriem ir diplomātiskais statuss.

H.

“IO” formāts (starptautiska organizācija) (gaiši violeta)

Šo dokumentu izsniedz starptautisku organizāciju administratīvajiem darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem (dzīvesbiedriem un bērniem līdz astoņpadsmit gadu vecumam)

Būtu jāņem vērā, ka, ja tie ir Eiropas Savienības dalībvalstu valstspiederīgie un pieder pie iepriekš minētajām kategorijām no A līdz E, uz jaunā parauga personas apliecības otras puses ir uzdrukāts Eiropas Savienības karogs.

9.

Personu saraksts, kas piedalās skolas ekskursijā Eiropas Savienībā.

SPĀNIJA

Bez vīzas būs atļauts ieceļot personām, kam ir derīga atgriešanās atļauja.

Pašreiz ir derīgas šādas uzturēšanās atļaujas, kas dod tiesības ārvalstniekiem, kurus valststpiederības dēļ parasti pakļautu vīzas prasībai, ieceļot Spānijas teritorijā bez vīzas:

Modelo uniforme de permiso de residencia conforme al Reglamento CE 1030/02 del Consejo de 13 de Junio de 2002.

Tarjeta de extranjeros “régimen comunitario”.

Tarjeta de extranjeros “estudiante”.

Bez vīzas drīkst ieceļot personas, kam ir šādas Ārlietu ministrijas izsniegtas derīgas akreditācijas kartes:

Tarjeta especial (Speciālā caurlaide, sarkanā krāsā), uz tās vāka rakstīts “Cuerpo Diplomático. Embajador. Documento de Identidad” (Diplomātiskais korpuss. Vēstnieks. Personu apliecinošs dokuments), ko izsniedz akreditētiem vēstniekiem

Tarjeta especial (Speciālā caurlaide, sarkanā krāsā), uz tās vāka rakstīts “Cuerpo Diplomático. Documento de Identidad” (Diplomātiskais korpuss. Personu apliecinošs dokuments), ko izsniedz akreditētiem diplomātisko pārstāvniecību darbiniekiem ar diplomāta statusu. Dokumentam pieraksta burtu F, ja to izsniedz dzīvesbiedriem vai bērniem.

Tarjeta especial (Speciālā caurlaide, dzeltenā krāsā), uz tās vāka rakstīts “Misiones Diplomáticas. Personal Administrativo y Técnico. Documento de Identidad” (Diplomātiskās pārstāvniecības. Administratīvais un tehniskais personāls. Personu apliecinošs dokuments), ko izsniedz akreditētiem diplomātisko pārstāvniecību administratīvajiem darbiniekiem. Dokumentam pieraksta burtu F, ja to izsniedz dzīvesbiedriem vai bērniem.

Tarjeta especial (Speciālā caurlaide, sarkanā krāsā), uz vāka rakstīts “Tarjeta Diplomática de Identidad” (Diplomāta personas apliecība), ko izsniedz Arābu valstu līgas biroja darbiniekiem ar diplomātisko statusu un akreditētiem Palestīnas ģenerālmisijas biroja (Oficina de la Delegación General) darbiniekiem. Dokumentam pieraksta burtu F, ja to izsniedz dzīvesbiedriem vai bērniem.

Tarjeta especial (Speciālā caurlaide, sarkanā krāsā), uz tās vāka rakstīts “Organismos Internacionales. Estatuto Diplomático. Documento de Identi-dad” (Starptautiskās organizācijas. Diplomātiskais statuss. Personu apliecinošs dokuments), ko izsniedz akreditētiem starptautisku organizāciju darbiniekiem ar diplomātisko statusu. Dokumentam pieraksta burtu F, ja to izsniedz dzīvesbiedriem vai bērniem.

Tarjeta especial (Speciālā caurlaide, zilā krāsā), uz tās vāka rakstīts “Organismos Internacionales. Personal Administrativo y Técnico. Documento de Identidad” (Starptautiskās organizācijas. Administratīvais un tehniskais personāls. Personu apliecinošs dokuments), ko izsniedz starptautisko organizāciju akreditētām administratīvām amatpersonām. Dokumentam pieraksta burtu F, ja to izsniedz dzīvesbiedriem vai bērniem.

Tarjeta especial (Speciālā caurlaide, zaļā krāsā), uz tās vāka rakstīts “Funcionario Consular de Carrera. Documento de Identidad” (Karjeras konsulārā amatpersona. Personu apliecinošs dokuments), ko izsniedz Spānijā akreditētām karjeras konsulārajām amatpersonām. Dokumentam pieraksta burtu F, ja to izsniedz dzīvesbiedriem vai bērniem.

Tarjeta especial (Speciālā caurlaide, zaļā krāsā) ar nosaukumu “Empleado Consular. Emitido a .... Documento de Identidad” (Konsulārs darbinieks. Izdota … vārdā. Personu apliecinošs dokuments), ko izsniedz Spānijā akreditētām konsulārām administratīvajām amatpersonām. Dokumentam pieraksta burtu F, ja to izsniedz dzīvesbiedriem vai bērniem.

Tarjeta especial (Speciālā caurlaide, pelēkā krāsā) ar nosaukumu “Personal de Servicio. Missiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y Organismos Internacionales. Emitido a .... Documento de Identidad” (Saimniecības daļas personāls. Diplomātiskās pārstāvniecības, konsulārie dienesti un starptautiskās organizācijas. Izdota … vārdā. Personu apliecinošs dokuments). Šo caurlaidi izsniedz diplomātisko pārstāvniecību, konsulātu un starptautisko organizāciju saimniecības daļas darbiniekiem (saimniecības daļas personāls) un personālam ar karjeras diplomātisko vai konsulāro statusu (privātie mājkalpotāji). Dokumentam pieraksta burtu F, ja to izsniedz dzīvesbiedriem vai bērniem.

FRANCIJA

1.

Pieaugušu ārvalstnieku rīcībā ir jābūt šādiem dokumentiem:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

(Pagaidu uzturēšanās atļauja, ietver izsmeļošu informāciju, kura atšķirsies atkarībā no uzturēšanās atļaujas pamatojuma)

Carte de résident

(Pastāvīgā iedzīvotāja karte)

Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an, 10 ans)

(Alžīrijas pastāvīgā iedzīvotāja apliecība, ietver izsmeļošu norādi atkarībā no uzturēšanās atļaujas pamatojuma) (1 gads, 10 gadi)

Certificat de résidence d'Algérien portant la mention “membre d'un organisme officiel”) (2 ans)

(Alžīrijas pastāvīgā iedzīvotāja apliecība ar uzrakstu “oficiālas organizācijas loceklis”) (2 gadi)

Carte de séjour des Communautés européennes (1 an, 5 ans, 10 ans)

(Eiropas Kopienu uzturēšanās atļauja) (1 gads, 5/10 gadi)

Carte de séjour de l'Espace Economique Européen

(Eiropas ekonomikas zonas uzturēšanās atļauja)

Cartes officielles valant de titre de séjour, délivrées par le Ministère des Affaires Etrangères

(Oficiālās atļaujas, kuru statuss ir tāds pats kā Ārlietu ministrijas izsniegtajām uzturēšanās atļaujām)

a.

Titres de séjour spéciaux (speciālās uzturēšanās atļaujas)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivrée aux Chefs de Mission diplomatique

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “CMD/A”, ko izsniedz diplomātisko pārstāvniecību vadītājiem)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivrée aux Chefs de Mission d'Organisation Internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “CMD/M”, ko izsniedz starptautisko organizāciju misiju vadītājiem)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivrée aux Chefs d'une délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “CMD/D”, ko izsniedz starptautisko organizāciju pastāvīgo delegāciju vadītājiem)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivrée aux agents du Corps Diplomatique

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “CD/A”, ko izsniedz diplomātiskām amatpersonām)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivrée aux Chefs de Mission organisation Internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “CD/M”, ko izsniedz starptautiskas organizācijas vadošām amatpersonām)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivrée aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “CD/D”, ko izsniedz amatpersonām, kuras pielīdzināmas starptautisko organizāciju pastāvīgo delegāciju diplomātiskām amatpersonām)

Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivrée aux Fonctionnaires Consulaires

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “CC/C”, ko izsniedz konsulārām amatpersonām)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Ambassade

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “AT/A”, ko izsniedz vēstniecības administratīvajam vai tehniskajam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivrée au personnel Administratif ou Technique d'un Consulat

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “AT/C”, ko izsniedz konsulāta administratīvajam vai tehniskajam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Organisation Internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “AT/M”, ko izsniedz starptautiskas organizācijas administratīvajam vai tehniskajam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Délégation auprès d'une Organisation Internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “AT/DM”, ko izsniedz starptautiskas organizācijas delegācijas administratīvajam vai tehniskajam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivrée au personnel de Service d'une Ambassade

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “SE/A”, ko izsniedz vēstniecības apkalpojošam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivrée au personnel de Service d'un Consulat

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “SE/C”, ko izsniedz konsulāta apkalpojošam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivrée au personnel de Service d'une Organisation Internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “SE/M”, ko izsniedz starptautiskas organizācijas apkalpojošam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivrée au personnel de Service d'une Délégation auprès d'une Organisation Internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “SE/D”, ko izsniedz starptautiskas organizācijas delegācijas apkalpojošam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivrée au personnel Administratif ou

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “PP/A”, ko izsniedz diplomāta privātpersonālam)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivrée au Personnel Privé d'un Fonctionnaire consulaire

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “PP/C”, ko izsniedz konsulārās amatpersonas privātpersonālam)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Organisation Internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “PP/M”, ko izsniedz starptautiskas organizācijas locekļa privātpersonālam)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “PP/D”, ko izsniedz starptautiskas organizācijas pastāvīgās delegācijas locekļa privātpersonālam)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivrée aux Enseignants ou Militaires à statut spécial attachés auprès d'une Ambassade

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “EM/A”, ko izsniedz vēstniecībai piesaistītiem skolotājiem vai īpašas nozīmes militārajam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivrée aux Enseignants ou Militaires à statut spécial attachés auprès d'un Consulat

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “EM/C”, ko izsniedz konsulātam piesaistītiem skolotājiem vai īpašas nozīmes militārajam personālam)

Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivrée aux Fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger

(īpaša uzturēšanās atļauja ar norādi “EF/M”, ko izsniedz starptautiskām amatpersonām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs)

b.

Atļaujas Monako iedzīvotājiem

la carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(pagaidu uzturēšanās atļauja);

la carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(parastā iedzīvotāja atļauja);

la carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(priviliģēta uzturēšanās atļauja);

la carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(uzturēšanās atļauja Monako valstspiederīgā dzīvesbiedram).

2.

Nepilngadīgo ārvalstnieku rīcībā ir jābūt šādiem dokumentiem:

Document de circulation pour étrangers mineurs

(Ceļošanas dokuments nepilngadīgiem ārvalstniekiem)

Titre d'identité républicain

(Francijas Republikas personu apliecinošs dokuments)

Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

(Atgriešanās vīzas) (nepilngadīgi ārvalstnieki nav pakļauti valstspiederības nosacījumiem vai prasībai uzrādīt uzturēšanās atļauju)

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du Ministère des Affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

(Diplomātiskās/dienesta/parastās pases nepilngadīgajiem, kuru vecāki ir Ārlietu ministrijas izsniegtās īpašās caurlaides un tajā ielīmētas ceļojuma vīzas turētāji)

3.

Personu saraksts, kas piedalās skolas ekskursijā Eiropas Savienībā.

NB 1:

Jāpiebilst, ka apliecināti pirmreizēji pieteikumi uzturēšanās atļaujas saņemšanai nedod tiesības ieceļot bez vīzas. Turpretim apliecinātus lūgumus atjaunot vai grozīt uzturēšanās atļaujas, ja tiem pievienota vecā atļauja, uzskata par derīgiem.

NB 2:

“Attestation de fonctions” (norīkojuma apliecība), ko izsniedz Ārlietu ministrijas Protokola daļa, neaizstāj uzturēšanās atļauju. Šīs apliecības turētājiem ir jābūt arī kādai no standarta uzturēšanās atļaujām.

ITĀLIJA

Carta di soggiorno (validità illimitata)

(Uzturēšanās atļauja) (beztermiņa)

Permesso di soggiorno con esclusione delle sotto elencate tipologie:

(Uzturēšanās atļauja, izņemot šādas atļaujas):

1.

Permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo politico ai sensi della Convenzione di Dublino

(Pagaidu uzturēšanās atļauja politiskā patvēruma meklētājiem atbilstīgi Dublinas konvencijai)

2.

Permesso di soggiorno per cure mediche

(Ārstēšanās nolūkā izsniegta uzturēšanās atļauja)

3.

Permeso di soggiorno per motivi di giustizia

(Juridiskā nolūkā izsniegta uzturēšanās atļauja)

Carta d'identità M.A.E.

(Ārlietu ministrijas izsniegts personu apliecinošs dokuments)

Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

(1. modelis (zilā krāsā) Akreditēti diplomātiskā korpusa pārstāvji un viņu laulātie, kuriem ir diplomātiskā pase)

Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico

(2. modelis (zaļā krāsā) Konsulārā dienesta pārstāvji, kuriem ir diplomātiskā pase)

Mod. 3 (orange) Funzionari II^ FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

(3. modelis (oranžā krāsā) II kategorijas FAO amatpersonas, kurām ir diplomātiskā, dienesta vai parastā pase)

Mod. 4 (orange) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio

(4. modelis (oranžā krāsā) Diplomātisko pārstāvniecību tehniskie un administratīvie darbinieki, kuriem ir dienesta pase)

Mod. 5 (orange) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio

(5. modelis (oranžā krāsā) Konsulāro iestāžu darbinieki, kuriem ir dienesta pase)

Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio

(7. modelis (pelēkā krāsā) Diplomātisko pārstāvniecību privātie mājkalpotāji, kuriem ir dienesta pase)

Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze Consolari titolare di passaporto di servizio

(8. modelis (pelēkā krāsā) Konsulāro pārstāvniecību privātie mājkalpotāji, kuriem ir dienesta pase)

Mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli Onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo Diplomatico e Organizzazioni Internazionali titolari di passaporto ordinario

(11. modelis (smilškrāsā) Starptautisko organizāciju amatpersonas, goda konsuli, vietējie darbinieki, ārvalstīs nolīgti mājkalpotāji, kas sekojuši savam darba devējam, diplomātiskā korpusa un starptautisko organizāciju pārstāvju ģimenes locekļi, kuriem ir parastā pase)

Piezīme: 6. modelis (oranžā krāsā) un 9. modelis (zaļā krāsā), attiecīgi, starptautisko organizāciju personālam, kam nav imunitātes, un ārvalstu goda konsuliem vairs netiek izsniegtas, un tās ir nomainītas ar 11. modeli. Tomēr šie dokumenti ir derīgi līdz derīguma termiņa beigām, kas norādīts tajos.

Personu saraksts, kas piedalās skolas ekskursijā Eiropas Savienībā.

LATVIJA

Pastāvīgās uzturēšanās atļauja — zaļā krāsā, ko izsniedza līdz 2004. gada 1. maijam (Pastāvīgās uzturēšanās atļauja)

Uzturēšanās atļauja; termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja, ko izsniedz no 2004. gada 1. maija atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1030/2002 (Uzturēšanās atļauja)

Nepilsoņa pase, violetā krāsā (Nepilsoņa pase)

LIETUVA

1.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

(Lietuvas Republikas pagaidu uzturēšanās atļauja — apliecība)

2.

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje

(Lietuvas Republikas pastāvīgas uzturēšanās atļauja — apliecība)

3.

Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi

(Uzturēšanās atļauja ES dalībvalsts valstspiederīgajam — apliecība)

4.

Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat

(Pastāvīgas uzturēšanās atļauja ES dalībvalsts valstspiederīgajam — apliecība)

5.

Asmens grįžimo pažymėjimas

(Repatriācijas apliecība, paredzēta vienīgi, lai atgrieztos Lietuvas Republikā — grāmatiņa zaļgandzeltenā krāsā)

6.

Akreditacijos pažymėjimas “A”

(“A” kategorijas akreditācijas apliecība — dzeltena)

Izsniedz vēstniecības diplomātiskajam personālam, viņu ģimenes locekļiem.

Parasti tā ir derīga, lai uzturētos, vienīgi, ja izsniegta kopā ar “D” kategorijas vīzu (dažos divpusējos līgumos paredzēti izņēmumi).

7.

Akreditacijos pažymėjimas “B”

(“A” kategorijas akreditācijas apliecība — dzeltena).

Izsniedz vēstniecības tehniskajam personālam, viņu ģimenes locekļiem.

Parasti tā ir derīga, lai uzturētos, vienīgi, ja izsniegta kopā ar “D” kategorijas vīzu (dažos divpusējos līgumos paredzēti izņēmumi).

LUKSEMBURGA

Carte d'identité d'étranger

(Ārvalstnieka personas apliecība)

N.B. Tikai līdz jau izsniegto apliecību derīguma termiņa beigām

Carte diplomatique délivrée par le Ministère des Affaires étrangères

(Ārlietu ministrijas izsniegta diplomāta caurlaide)

Titre de légitimation délivré par le Ministère des Affaires étrangères au personnel administratif et technique des Ambassades

(Apliecība, ko Ārlietu ministrija izsniedz vēstniecības administratīvajam un tehniskajam personālam)

Titre de légitimation délivré par le Ministère des Affaires étrangères au personnel des institutions et organisations internationales établies au Luxembourg

(Apliecība, ko Tieslietu ministrija izsniedz Luksemburgā darbojošos iestāžu un starptautisku organizāciju personālam)

Liste scolaire pour les voyages d'école dans l'Union européenne

(Personu saraksts, kas piedalās skolas ekskursijā Eiropas Savienībā)

Carte de séjour de membre de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique

(uzturēšanās atļauja Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas ekonomikas zonas vai Šveices Konfederācijas valstspiederīgā ģimenes loceklim)

UNGĀRIJA

1.

Humanitárius tartózkodási engedély

(humānu apsvērumu dēļ izsniegta uzturēšanās atļauja) (apliecības formā) — kopā ar valsts pasi

2.

Tartózkodási engedély

(uzturēšanās atļauja) (apliecības formā) — kopā ar valsts pasi

3.

Tartózkodási engedély

(uzturēšanās atļauja) (ielīmes formā) — kopā ar valsts pasi

4.

Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

(Imigrantam izsniegta personas apliecība) — kopā ar valsts pasi, kurā norādīta imigrācijas atļaujas izsniegšana

5.

Letelepedési engedély

(pastāvīgas uzturēšanās atļauja) — kopā ar valsts pasi, kurā norādīta pastāvīgas uzturēšanās atļaujas izsniegšana

6.

Letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély

(pastāvīgi dzīvojošām personām izsniegta uzturēšanās atļauja) (ielīmes formā) — ielīmēta valsts pasē

7.

Diáklista

(Personu saraksts, kas piedalās skolas ekskursijā Eiropas Savienībā)

8.

Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére

(īpaša apliecība diplomātiem un viņu ģimenes locekļiem) (diplomāta personas apliecība) — ja vajadzīgs, kopā ar Ārlietu ministrijas izsniegtu D vīzu

9.

Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére

(īpaša apliecība konsulāro dienestu darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem) (konsulārā personas apliecība) — ja vajadzīgs, kopā ar Ārlietu ministrijas izsniegtu D vīzu

10.

Igazolvány képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére

(īpaša apliecība diplomātisko pārstāvniecību administratīvajiem un tehniskajiem darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem) — ja vajadzīgs, kopā ar Ārlietu ministrijas izsniegtu D vīzu

11.

Igazolvány képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére

(īpaša apliecība diplomātisko pārstāvniecību apkalpojošam personālam, privātiem kalpotājiem un viņu ģimenes locekļiem) — ja vajadzīgs, kopā ar Ārlietu ministrijas izsniegtu D vīzu

NĪDERLANDE

1.

Šādi ārvalstnieku dokumentu veidi:

I

(Regulier bepaalde tijd)

(parastais — uz noteiktu termiņu)

II

(Regulier onbepaalde tijd)

(parastais — uz nenoteiktu laiku)

III

(Asiel bepaalde tijd)

(patvērums — uz noteiktu termiņu)

IV

(Asiel onbepaalde tijd)

(patvērums — uz nenoteiktu laiku)

EU/EER

(Gemeenschapsonderdanen)

(ES valstspiederīgie)

2.

Het Geprivilegeerdendocument

(Privileģētas personas dokuments)

Dokuments, ko izsniedz “privileģētu personu” grupai, pie kuras pieder diplomātiskā korpusa, konsulārā korpusa un atsevišķu starptautisku organizāciju darbinieki un viņu ģimeņu locekļi.

3.

Visum voor terugkeer

(Atgriešanās vīza)

4.

Personu saraksts, kas piedalās skolas ekskursijā Eiropas Savienībā.

AUSTRIJA

Sichtvermerke; wurden bis 31.12.1992 von Inlandsbehörden, aber auch von Vertretungsbehörden in Form eines Stempels ausgestellt;

(Vīzas; ko valsts iestādes izsniegušas līdz 1992. gada 31. decembrim, kā arī pārstāvniecības ārzemēs iespiesta zīmoga veidā)

Aufenthaltstitel in Form einer grünen Vignette bis Nr. 790.000

(Uzturēšanās atļaujas zaļas ielīmes līdz Nr. 790 000 veidā)

Aufenthaltstitel in Form einer grün-weißen Vignette ab Nr. 790.001

(Uzturēšanās atļaujas zaļas un baltas ielīmes, sākot no Nr. 790 001, veidā)

Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahme 97/11/JI des Rates vom 16. Dezember 1996, Amtsblatt L 7 vom 10.1.1997 zur einheitlichen Gestaltung der Aufenthaltstitel — In Österreich ausgegeben ab 1.1.1998

(Uzturēšanās atļauja ielīmes veidā, kas paredzēta ar Vienoto rīcību, ko Padome 1996. gada 16. decembrī pieņēmusi attiecībā uz vienotu uzturēšanās atļauju formu, dok. 97/11/TI, OV L 7, 10.1.1997.) - Austrijā izsniedz no 1998. gada 1. janvāra.

Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaats-angehörige — In Österreich ausgegeben ab 1.1.2005

(Uzturēšanās atļauja ielīmes veidā, kas paredzēta ar Vienoto rīcību, kas pieņemta, pamatojoties uz Padomes 2002. gada 13. jūnija Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem) – Austrijā izsniedz no 2005. gada 1. janvāra.

Aufenthaltstitel “Niederlassungsnachweis” im Kartenformat ID1 entsprechend der Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige — In Österreich ausgegeben im Zeitraum 1.1.2003 bis 31.12.2005

(Uzturēšanās atļauja “pastāvīgās uzturēšanās atļauja” ID1 kartes veidā, kas paredzēta ar Vienoto rīcību, kas pieņemta, pamatojoties uz Padomes 2002. gada 13. jūnija Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem) – Austrijā izsniedza no 2003. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim.

Aufenthaltstitel “Niederlassungsbewilligung”, “Familienangehöriger”, “Daueraufenthalt-EG”, “Daueraufenthalt-Familienangehöriger” und “Aufenthaltsbewilligung” im Kartenformat ID1 entsprechend der Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige — In Österreich ausgegeben ab 1.1.2006

(Uzturēšanās atļaujas “pastāvīgās uzturēšanās atļauja”, “ģimenes loceklis”, “pastāvīgas uzturēšanās EK atļauja”, “ģimenes locekļa pastāvīgas uzturēšanās atļauja” un “uzturēšanās atļauja” ID1 kartes veidā, kas paredzēta ar Vienoto rīcību, kas pieņemta, pamatojoties uz Padomes 2002. gada 13. jūnija Regulu (EK) Nr. 1030/2002, ar ko nosaka vienotu uzturēšanās atļauju formu trešo valstu pilsoņiem) – Austrijā izsniedz kopš 2006. gada 1. jūnija.

Aufenthaltstitel “Daueraufenthaltskarte” für Angehörige von freizügigkeits-berechtigten EWR-Bürgern gem. § 54 NAG 2005

(Uzturēšanās atļauja “pastāvīgās uzturēšanās karte” EEZ pilsoņu ģimenes locekļiem, uz kuriem attiecas personu brīva kustība saskaņā ar 54. pantu 2005. gada likumā par uzņēmējdarbības veikšanu un uzturēšanos “NAG”).

Aufenthaltstitel “Lichtbildausweis für EWR Bürger” gem. § 9 Abs. 2 NAG 2005

(Uzturēšanās atļauja “personu apliecinošs dokuments ar fotogrāfiju EEZ pilsoņiem”, kas paredzēta 9. panta 2. punktā 2005. gada likumā par uzņēmējdarbības veikšanu un uzturēšanos “NAG”).

“Bestätigung über den Antrag auf Verlängerung des Aufenthaltstitels” in Form einer Vignette aufgrund § 24/1 NAG 2005

(“Uzturēšanās atļaujas pagarinājuma pieprasījuma apliecinājums” ielīmes veidā, kas paredzēta 24. panta 1. punktā 2005. gada likumā par uzņēmējdarbības veikšanu un uzturēšanos “NAG”)

Anmeldebescheinigung für EWR Bürger/-innen und Schweizer Bürger/-innen gem. § 51 bis 53 u. 57 NAG 2005 in Form eines A4 Blattes

(EEZ un Šveices pilsoņu reģistrācijas apliecinājums A4 lapas formā, kas paredzēts 51. – 53. pantā un 57. pantā 2005. gada likumā par uzņēmējdarbības veikšanu un uzturēšanos “NAG”).

Konventionsreisepass ausgestellt ab 1.1.1996

(Ceļošanas dokuments, ko izsniedz no 1996. gada 1. janvāra).

Lichtbildausweis für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb und blau, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

(Sarkans, dzeltens un zils personu apliecinošs dokuments ar fotogrāfiju personām ar privilēģijām un neaizskaramību, ko izsniedz Ārlietu ministrija)

Lichtbildausweis im Kartenformat für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb, blau, grün, braun, grau und orange, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

(Sarkans, dzeltens, zils, zaļganbrūns, pelēks un oranžs personu apliecinošs dokuments (apliecības formā) ar fotogrāfiju personām ar privilēģijām un neaizskaramību, ko izsniedz Ārlietu ministrija)

Aufenthaltsberechtigungskarte gem. § 51 AsylG 2005 ausgegeben ab 1.1.2006

(Atļauja uzturēties, kas paredzēta 51. pantā 2005. gada likumā par patvērumu, ko izsniedz no 2006. gada 1. janvāra)

Karte für subsidiär Schutzberechtigte gem. § 52 AsylG 2005

(Karte personām, kurām ir tiesības uz subsidiāro aizsardzību, kas paredzēta 52. pantā 2005. gada likumā par patvērumu)

POLIJA

1.

Karta pobytu (Uzturēšanās apliecība, “KP” sērija, izdod kopš 2001. gada 1. jūlija, un “PL” sērija, izdod kopš 2003. gada 1. septembra)

Uzturēšanās apliecība ārvalstniekam, kurš saņēmis:

pagaidu uzturēšanās atļauju,

pastāvīgas uzturēšanās atļauju,

ilgtermiņa uzturēšanās atļauju ES (izdod kopš 2005. gada 1. oktobra)

bēgļa statusu,

pieļaujamas uzturēšanās piekrišanu.

Tā ir personības apliecība, un kopā ar ceļošanas dokumentu tā dod turētājam tiesības ieceļot Polijas teritorijā bez vīzas.

2.

Karta stałego pobytu (Pastāvīgas uzturēšanās atļauja, “XS” sērija, izdeva līdz 2001. gada 30. jūnijam)

Uzturēšanās apliecība ārvalstniekam, kurš saņēmis pastāvīgas uzturēšanās atļauju. Tā ir personības apliecība, un kopā ar ceļošanas dokumentu tā dod turētājam tiesības ieceļot Polijas teritorijā bez vīzas. Derīga 10 gadus. Pēdējā šī izdevuma atļauja derīga līdz 2011. gada 29. jūnijam.

3.

Ārlietu ministrijas izsniegtās īpašas akreditācijas apliecības:

Legitymacja dyplomatyczna (Diplomāta apliecība)

Izsniedz akreditētiem vēstniekiem un diplomātisko misiju dienesta darbiniekiem

Legitymacja konsularna (zielona) (Konsulārā apliecība — zaļa)

Izsniedz konsulāro dienestu vadītājiem un personāla locekļiem

Legitymacja konsularna (żółta) (Konsulārā apliecība — dzeltena)

Izsniedz goda konsuliem

Legitymacja służbowa (Dienesta apliecība)

Izsniedz pārstāvniecību administratīvajiem un tehniskajiem darbiniekiem, un apkalpojošajam personālam

Zaświadczenie (Apliecība)

Izsniedz citu, 3. punktā neminētu, kategoriju ārvalstniekiem, kam piešķirta diplomātiskā un konsulārā imunitāte, pamatojoties uz aktiem, nolīgumiem un starptautiskajām paražām

4.

Uzturēšanās atļauja — izsniedz Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas ekonomikas zonas (EEZ) valstspiederīgā ģimenes locekļiem, pamatojoties uz saņemto pagaidu uzturēšanās atļauju vai pastāvīgas uzturēšanās atļauju. To izsniedz kā personu apliecinošu dokumentu, tā nedod tiesības šķērsot valsts robežu.

PORTUGĀLE

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Ārlietu ministrijas izsniegts personu apliecinošs dokuments)

Corpo Consular, Chefe de Missão

(Konsulārais korpuss, pārstāvniecības vadītājs)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Ārlietu ministrijas izsniegts personu apliecinošs dokuments)

Corpo Consular, Funcionário de Missão

(Konsulārais korpuss, pārstāvniecības amatpersona)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Ārlietu ministrijas izsniegts personu apliecinošs dokuments)

Pessoal Auxiliar de Missão Estrangeira

(Ārvalstu pārstāvniecībā strādājošs palīgpersonāls)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Ārlietu ministrijas izsniegts personu apliecinošs dokuments)

Funcionário Admnistrativo de Missão Estrangeira

(Ārvalstu pārstāvniecībā strādājoša administratīva amatpersona)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Ārlietu ministrijas izsniegts personu apliecinošs dokuments)

Corpo Diplomático, Chefe de Missão

(Diplomātiskais korpuss, pārstāvniecības vadītājs)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Ārlietu ministrijas izsniegts personu apliecinošs dokuments)

Corpo Diplomático, Funcionário de Missão

(Diplomātiskais korpuss, pārstāvniecības amatpersona)

Título de Residência

(Uzturēšanās atļauja)

Autorização de Residência Temporária

(Pagaidu uzturēšanās atļauja)

Autorizaçåo de Residência Permanente

(Pastāvīgas uzturēšanās atļauja)

Autorização de Residência Vitalícia

(Uzturēšanās atļauja, kas derīga visu mūžu)

Cartão de Identidade de Refugiado

(Bēgļa personas apliecība)

Autorização de Residência por razões humanitárias

(Uzturēšanās atļauja humānu apsvērumu dēļ)

Cartão de Residência de nacional de um Estado-membro da Comunidade Europeia

(EK dalībvalsts valstspiederīgā uzturēšanās atļauja)

Cartão de Residência Temporária

(Pagaidu uzturēšanās atļauja)

Cartão de Residência

(Uzturēšanās atļauja)

Autorização de Permanência

(Atļauja uzturēties)

SLOVĀKIJA

Povolenie na pobyt — vo forme nálepky (nalepená v cestovnom doklade cudzinca)

(Uzturēšanās atļauja ielīmes veidā)

(ielīme ārvalstnieka ceļošanas dokumentā)

Povolenie na pobyt — vo forme identifikačnej karty (polykarbonátová karta)

(Uzturēšanās atļauja personas apliecības veidā) (polikarbonāta karte)

Povolenie na pobyt — vo forme identifikačnej karty, v ktorom je uvedený názov “osoba s dlhodobým pobytom — ES” (je vydávaný cudzincom, ktorých pobyt na území SR zodpovedá dlhodobému pobytu cudzinca v Európskom hospodárskom priestore)

(Uzturēšanās atļauja personas apliecības veidā ar uzrakstu “persona, kurai ir ilgtermiņa uzturēšanās atļauja — ES”. Šo dokumentu izsniedz personai, kuras uzturēšanās Slovākijas Republikā ir pielīdzināma ilgtermiņa uzturēšanās atļaujai Eiropas ekonomikas zonā)

Povolenie na pobyt — vo forme identifikačnej karty, v ktorom je uvedený názov “rodinný príslušník občana Európskeho hospodárskeho priestoru” (od 1. 5. 2006 bude vydávaný cudzincovi tretej krajiny, ktorý je zároveň rodinným príslušníkom občana Európskeho hospodárskeho priestoru)

(Uzturēšanās atļauja personas apliecības veidā ar uzrakstu “Eiropas ekonomikas zonas pilsoņa ģimenes loceklis”. Šo dokumentu no 2006. gada 1. maija izsniegs trešo valstu valstspiederīgajiem, kas ir Eiropas ekonomikas zonas dalībvalsts pilsoņu ģimenes locekļi).

SLOVĒNIJA

a)

Dovoljenje za stalno prebivanje

(Pastāvīgās uzturēšanās atļauja)

b)

Dovoljenje za začasno prebivanje

(Pagaidu uzturēšanās atļauja)

c)

Osebna izkaznica begunca

(Bēgļa personu apliecinošs dokuments)

d)

Diplomatska izkaznica

(Ārlietu ministrijas izsniegta diplomāta caurlaide)

e)

Službena izkaznica

(Ārlietu ministrijas izsniegta amatpersonas caurlaide)

f)

Konzularna izkaznica

(Ārlietu ministrijas izsniegta konsulāra caurlaide)

SOMIJA

Izsniedza līdz 1.5.2004.:

Pysyvä oleskelulupa

(Pastāvīgās uzturēšanās atļauja) ielīmes veidā

Oleskelulupa tai oleskelulupa ja työlupa

(Pagaidu uzturēšanās atļauja vai pagaidu uzturēšanās un darba atļauja) ielīmes veidā, kurā skaidri norādīts derīguma termiņa beigu datums un kurā norādīts viens no šiem kodiem:

A.1, A.2, A.3, A.4, A.5

E.A.1, E.A.2, E.A.4, E.A.5 vai

B.1, B.2, B.3, B.4

E.B.1, E.B.2, E.B.3, E.B.4, vai

D.1 un D.2

Izsniedz kopš 1.5.2004.:

Uzturēšanās atļaujas ir pastāvīgas vai arī uz noteiktu laiku. Uzturēšanās atļaujas uz noteiktu laiku izsniedz pagaidu uzturēšanās nolūkā (pagaidu uzturēšanās atļauja) vai ilgstošas uzturēšanās nolūkā (ilgstošas uzturēšanās atļauja).

Pysyvä oleskelulupa

Pastāvīgās uzturēšanās atļauja ielīmes veidā ar burtu P.

Jatkuva oleskelulupa

Pastāvīgās uzturēšanās atļauja ielīmes veidā ar burtu A.

Tilapäinen oleskelulupa

Pastāvīgās uzturēšanās atļauja ielīmes veidā ar burtu B.

Citas atļaujas:

Oleskelulupa uppehållstillstånd

Uzturēšanās atļauja apliecības veidā, ko izsniedz ES vai EEZ dalībvalstu valstspiederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem

Henkilökortti A, B, C and D

Personu apliecinošs dokuments, ko Ārlietu ministrija izsniedz diplomātiskajam, administratīvajam un tehniskajam personālam, ieskaitot to ģimenes locekļus

Oleskelulupa diplomaattileimaus tai olekelulupa virkaleimaus

Uzturēšanās atļauja ielīmes veidā, ko izsniedz Ārlietu ministrija, ar norādi “diplomātiskā” (diplomaattileimaus) vai “dienesta” (virkaleimaus)

Personu saraksts, kas piedalās skolas ekskursijā Eiropas Savienībā.

ZVIEDRIJA

Pastāvīgās uzturēšanās atļauja ielīmes veidā ar tekstu “Sverige Permanent uppehållstillstånd. Utan tidsbegränsning” (Zviedrija — Pastāvīgās uzturēšanās atļauja. Bez laika ierobežojuma), ko ielīmē pasē.

Pagaidu uzturēšanās atļauja ielīmes veidā ar tekstu “Sverige Uppehållstillstånd” (Zviedrija — Uzturēšanās atļauja), ko ielīmē pasē.

Uzturēšanās atļauja apliecības veidā, ko izsniedz ES/EEZ pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem šādās kategorijās:

darba ņēmēji

citi

vecāki, kuri nav EEZ valsts pilsoņi

Uzturēšanās atļauja ielīmes veidā, ko valdības iestādes (Ārlietu ministrija) (regeringskansliet (UD)) izsniedz ārvalstu diplomātiem, tehniskajam/administratīvajam personālam, apkalpojošam personālam un privātiem kalpotājiem, kas piesaistīti Zviedrijā izvietotām vēstniecībām vai konsulārajiem dienestiem, un viņu ģimenes locekļiem.

ISLANDE

Kopš 2004. gada 1. jūlija Islande izsniedz vienotas ES uzturēšanās ielīmes. Imigrācijas direktorāts izsniedz atļaujas, kuras klasificē šādi:

a.

Dalarleyfi án atvinnuþátttöku,

(Uzturēšanās atļaujas bez tiesībām strādāt)

b.

Dalarleyfi vegna atvinnuþátttöku sem er grundvöllur búsetuleyfis,

(Atļaujas strādāt, kas kalpo par pamatu uzturēšanās atļaujas izsniegšanai)

c.

Dalarleyfi vegna atvinnuþátttöku með takmörkunum,

(Atļaujas strādāt, ar ierobežojumiem)

d.

Óendurnýjanlegt dvalarleyfi vegna atvinnuþátttöku,

(Atjaunojamas atļaujas strādāt)

e.

Dvalarleyfi fyrir aðstandendur skv. 13. gr. útlendingalaga,

(Uzturēšanās atļaujas ģimenes locekļiem saskaņā ar Likuma par ārzemniekiem 13. sadaļu)

f.

Dvalarleyfi vegna námsdvalar,.

(Mācību nolūkā izsniegtas uzturēšanās atļaujas)

g.

Dvalarleyfi vegna vistráðningar,

(Atļauja strādāt kā au-pair)

h.

Dvalarleyfi af mannúðarástæðum skv. 2. mgr. 11. gr. útlendingalaga,

(Uzturēšanās atļaujas humānu apsvērumu dēļ saskaņā ar Likuma par ārzemniekiem 11. sadaļas otro daļu)

i.

Bráðabirgðadvalarleyfi skv. 3. mgr. 11. gr. útlendingalaga,

(Pagaidu uzturēšanās atļaujas saskaņā ar Likuma par ārzemniekiem 11. sadaļas trešo daļu)

j.

Dvalarleyfi til EES- eða EFTA-útlendings,

(Uzturēšanās atļaujas ES un EBTA valstu valstspiederīgajiem)

k.

Búsetuleyfi skv. 15. gr. útlendingalaga.

(Uzturēšanās atļaujas saskaņā ar Likuma par ārzemniekiem 15. iedaļu)

NORVĒĢIJA

Oppholdstillatelse

(Uzturēšanās atļauja)

Arbeidstillatelse

(Darba atļauja)

Bosettingstillatelse

(Dzīvesvietas atļauja/Pastāvīga darba un uzturēšanās atļauja)

Pirms 2000. gada 25. marta izsniegto uzturēšanās atļauju atšķirības zīme ir zīmogs (nevis uzlīmes) turētāja ceļošanas dokumentos. Ārvalstu pilsoņiem, kas pakļauti vīzas prasībai, šiem zīmogiem pievieno Norvēģijas vīzas ielīmi, kas derīga uzturēšanās atļaujas laikposmā. Uzturēšanās atļaujas, kas izsniegtas pēc tam, kad 2001. gada 25. martā stājās spēkā Šengenas [konvencija], ir ielīmes veidā. Ja ārvalstnieka ceļošanas dokumentā ir iespiests vecais zīmogs, tas būs derīgs līdz brīdim, kad Norvēģijas iestādēm zīmogs būs jāaizstāj ar jauno ielīmi, kas piestiprināma uzturēšanās atļaujai.

Minētās atļaujas nav derīgas kā ceļošanas dokumenti. Gadījumos, kad ārvalstniekam ir vajadzīgs ceļošanas dokuments, drīkst izmantot vienu no šiem dokumentiem kā pielikumu darba, uzturēšanās vai dzīvesvietas atļaujai:

Bēgļa ceļošanas dokumentu (“Reisebevis” — zilā krāsā)

Imigranta pasi (“Utlendingspass” — zaļā krāsā).

Jebkura no šo ceļošanas dokumentu turētājam ir garantēta atļauja atgriezties Norvēģijā dokumenta derīguma termiņā.

EEZ apliecība, ko izsniedz EEZ pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri ir trešo valstu valstspiederīgie. Šīs apliecības vienmēr ir laminētas

Identitetskort for diplomater

(Diplomātu personas apliecība — sarkanā krāsā)

Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon

(Palīgdarbinieku personas apliecība — brūnā krāsā)

Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon

(Administratīvo un tehnisko darbinieku personas apliecība — zilā krāsā)

Identitetskort for utsendte konsuler

(Konsulu personas apliecība — zaļā krāsā)

Uzturēšanās/vīzas ielīme, ko izsniedz diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētājiem, kas ir pakļauti vīzas prasībai, un ārvalstu pārstāvniecību personālam, kuriem ir valsts pase.


(1)  Šo dokumentu pārtrauca izdot 1.7.2003.

(2)  Šis dokuments ir spēkā līdz tā derīguma termiņa beigām. Šo dokumentu pārtrauca izdot 2.6.2001.

(3)  Šī veida uzturēšanās atļaujas plānots aizstāt ar atsevišķu dokumentu, kā paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 1030/2002. Tūlīt pēc šīs pārmaiņas dalībvalstis tiks attiecīgi informētas.

(4)  Tas pats.


13.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 247/17


To valsts dienestu saraksts, kuri ir atbildīgi par robežkontroli atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 15. panta 2. punktam

(2006/C 247/02)

Valstu dienesti, kas saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem ir atbildīgi par robežkontroli atbilstīgi 15. panta 2. punktam:

Beļģijas Karalistē: Federālā policija (Police Fédérale/Federale Politie);

Čehijas Republikā: Ārvalstnieku un robežpolicijas dienests, Muita;

Dānijas Karalistē: det danske politi (Dānijas policija);

Vācijas Federatīvajā Republikā: Bundespolizei (Federālā policija), Muitas un federālā valsts policija Bavārijā, Brēmenē un Hamburgā;

Igaunijas Republikā: Robežapsardzes pārvalde (Piirivalveamet) un Nodokļu un muitas pārvalde (Tolliamet);

Grieķijas Republikā: Ελληνική Αστυνομία (Helliniki Astynomia — Grieķijas policija), Λιμενικό Σώμα (Limeniko Soma — Grieķijas krasta apsardze), Τελωνεία (Telonia — Muita);

Spānijas Karalistē: Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Servicios de Aduanas;

Francijas Republikā:

a)

atbildība par robežkontroli robežpārejas punktos: Direction centrale de la police aux frontières, Direction générale des douanes et droits indirects;

b)

atbildība par robežu uzraudzību starp robežpārejas punktiem: services de la Direction générale de la police nationale, t. i., Direction centrale de la police aux frontières, Direction générale des douanes et droits indirects, Gendarmerie nationale et Marine nationale;

Itālijas Republikā: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza;

Kipras Republikā: Αστυνομία Κύπρου (Kipras policija), Τμήμα Τελωνείων (Muitas un akcīzes departaments);

Latvijas Republikā: Valsts robežsardze (State Border Guard);

Lietuvas Republikā: Valsts robežsardzes dienests, kas atrodas Iekšlietu ministrijas pakļautībā;

Luksemburgas Lielhercogistē: īpaša policijas nodaļa lidostā (Service de Contrôle à l'Aéroport (SCA) de la Police grand-ducale);

Ungārijas Republikā: Robežsardze (Határőrség) un muita (Vám-és Pénzügyőrség), pēdējā tikai Ukrainas, Serbijas–Melnkalnes, Horvātijas un Rumānijas robežpārejas punktos;

Maltas Republikā: Imigrācijas policijas un muitas departaments;

Nīderlandes Karalistē: Koninklijke Marechaussee, Muita (importa un akcīzes nodevas), Roterdamas apgabala policija (ostā);

Austrijas Republikā: Bundespolizei (Federālā policija);

Polijas Republikā: Robežsardze;

Portugāles Republikā: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Brigada Fiscal da Guarda Nacional Republicana;

Slovēnijas Republikā: slovenska policija (Slovēnijas policija);

Slovākijas Republikā: Robežpolicija un Muita;

Somijas Republikā: Robežsardze (galvenais pienākums), Muita un Policija;

Zviedrijas Karalistē: Policija (galvenais pienākums), kurai palīdz Krasta apsardze, Muita un Migrācijas pārvalde. Krasta apsardzes neatkarīgs pienākums ir jūras robežu kontrole;

Islandes Republikā: Ríkislögreglustjóri (Valsts policijas ģenerāldirektorāts), Lögreglustjórar (Policijas apgabalu pārvaldes);

Norvēģijas Karalistē: Policija (galvenais pienākums), kurai dažos gadījumos palīdz Muita vai Bruņotie spēki (Krasta apsardze vai Varanger garnizons — dienvidos).


13.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 247/19


Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) 5. panta 3. punktā minētās atsauces summas, kas nepieciešamas, lai šķērsotu ārējās robežas

(2006/C 247/03)

BEĻĢIJA

Beļģijas tiesību aktos ir paredzēts, ka ir jāpierāda atbilstīgu iztikas līdzekļu pieejamība.

Administratīvā prakse ir šāda:

a)   Ārvalstnieki, kurus izmitina privātpersona

Pierādījumu iztikas līdzekļu esamībai var nodrošināt garantijas vēstule, ko parakstījusi persona, kura izmitina ārvalstnieku Beļģijā, un ko apliecinājusi šīs personas dzīvesvietas pašvaldības iestāde.

Saistību deklarācija ietver ārvalstnieka uzturēšanās, veselības aprūpes, izmitināšanas un repatriācijas izmaksas gadījumā, ja ārvalstnieks nav spējīgs samaksāt, lai nodrošinātu, ka šīs izmaksas nav jāsedz valsts iestādēm. Deklarācija ir jāparaksta maksātspējīgai personai, kurai gadījumā, ja šī persona ir ārvalstnieks, ir uzturēšanās atļauja vai dzīvesvietas atļauja.

Ja vajadzīgs, ārvalstniekam var pieprasīt iesniegt pierādījumu personisko līdzekļu esamībai.

Ja ārvalstnieka rīcībā nav nekādu pierādījumu finanšu esamībai, viņam jābūt pieejamiem aptuveni EUR 38 katrai plānotās uzturēšanās dienai.

b)   Ārvalstnieki, kuri dzīvo viesnīcā

Ja ārvalstnieks nespēj sniegt pierādījumu finanšu esamībai, viņam jābūt pieejamiem aptuveni EUR 50 katrai plānotās uzturēšanās dienai.

Vairumā gadījumu attiecīgajai personai papildus ir jāuzrāda biļete (lidmašīnas biļete), kas ļauj tai atgriezties savā izcelsmes vai dzīvesvietas valstī.

ČEHIJA

Ieteicamā līdzekļu summa ir noteikta likumā Nr. 326/1999 Sb. “Par ārvalstnieku uzturēšanos Čehijas Republikas teritorijā” un dažu likumu grozījumos.

Saskaņā ar likuma “Par ārvalstnieku uzturēšanos Čehijas Republikas teritorijā” 5. sadaļu pēc policijas pieprasījuma ārvalstniekam ir pienākums uzrādīt dokumentu, kas apliecina, ka viņam/viņai ir pieejami līdzekļi, lai sedz uzturēšanos valsts teritorijā (13. sadaļa), vai apstiprinātu ielūgumu, kas nav izdots agrāk kā 90 dienas pirms datuma, kad to apliecinājusi policija (15. un 180. sadaļa).

Likuma 13. sadaļā ir noteikts:

“Līdzekļi, kas sedz uzturēšanos valsts teritorijā

1.

Ja vien turpmāk nav noteikts citādi, ir jāsniedz šādi pierādījumi tam, ka ir pieejami līdzekļi, kas sedz uzturēšanos valsts teritorijā:

a)

līdzekļi, kuru minimālā pieejamā summa ir noteikta šādi:

ar 0,5 reizinot īpašā tiesību aktā noteikto iztikas minimumu, kas vajadzīgs, lai segtu uzturēšanās un citas svarīgākās personiskās vajadzības (še turpmāk “iztikas minimums personiskām vajadzībām”) katrai uzturēšanās dienai, ja kopējais uzturēšanās laikposms nepārsniedz 30 dienas;

ar 15 reizinot iztikas minimumu personiskām vajadzībām, ja uzturēšanās laikposms valsts teritorijā pārsniedz 30 dienas, turpretim par katru pilnu mēnesi, ko paredzēts pavadīt valsts teritorijā, šī summa divkāršojama;

ar 50 reizinot iztikas minimumu personiskām vajadzībām, ja uzturēšanās nolūks ir uzņēmējdarbība un uzturēšanās kopējais laikposms pārsniedz 90 dienas;

dokuments, kas apliecina maksājumu par pakalpojumiem, kuri saistīti ar ārvalstnieka uzturēšanos valsts teritorijā, vai dokuments, kas apliecina, ka pakalpojumi tiks sniegti bez maksas.

2.

To līdzekļu vietā, kas minēti pirmajā apakšsadaļā, var sniegt šādus pierādījumus tam, ka ir pieejami līdzekļi, ar ko sedz uzturēšanos valsts teritorijā:

a)

uz ārvalstnieka vārda izdotu bankas rēķina izrakstu, kas apstiprina, ka ārvalstnieks, uzturoties Čehijas Republikas teritorijā, var brīvi rīkoties ar līdzekļiem pirmajā apakšsadaļā minētajā apjomā; vai

b)

citu dokumentu, lai apliecinātu līdzekļu pieejamību, piemēram, derīgu starptautiski atzītu kredītkarti.

3.

Ārvalstnieks, kas valsts teritorijā uzturēsies mācību nolūkā, kā pierādījumu par uzturēšanās līdzekļu pieejamību var sniegt valsts iestādes vai juridiskas personas saistību rakstu segt ārvalstnieka uzturēšanos, nodrošinot līdzekļus, kuri līdzvērtīgi iztikas minimumam personiskām vajadzībām paredzētās uzturēšanās 1 mēnesim, vai dokumentu, kas apstiprina, ka visas ar mācībām un uzturēšanos saistītās izmaksas segs uzņemošā organizācija (mācību iestāde). Ja saistību rakstā norādītā summa nav pietiekami liela, ārvalstnieks obligāti iesniedz dokumentu, kas pierāda, ka viņam paredzētās uzturēšanās laikposmā ir pieejami līdzekļi, kuru apjoms ir līdzvērtīgs starpībai starp iztikas minimumu personiskām vajadzībām un saistību rakstā norādīto summu, tomēr nepārsniedzot seškārtēju iztikas minimumu personiskām vajadzībām. Dokumentu par kādas personas uzturēšanās līdzekļu nodrošinājumu var aizstāt ar lēmumu vai vienošanos piešķirt stipendiju, kas iegūta atbilstīgi Čehijas Republikai saistošam starptautiskam līgumam.

4.

Ārvalstniekam, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, ir obligāti jāpierāda ar uzturēšanos saistīto līdzekļu pieejamība atbilstīgi pirmajai apakšsadaļai, kuru apjoms sastāda pusi no noteiktās summas.”

un 15. sadaļā ir noteikts:

“Ielūgums

Ielūgumā persona, kas ielūdz ārvalstnieku, apņemas segt izmaksas:

a)

par ārvalstnieka uzturēšanos visā viņa uzturēšanās laikposmā valsts teritorijā līdz brīdim, kad viņš izbrauc no valsts;

b)

par ārvalstnieka izmitināšanu visā viņa uzturēšanās laikposmā valsts teritorijā līdz brīdim, kad viņš izbrauc no valsts;

c)

par veselības aprūpes nodrošināšanu ārvalstniekam visā viņa uzturēšanās laikposmā valsts teritorijā līdz brīdim, kad viņš izbrauc no valsts, un saistībā ar ārvalstnieka pārvešanu slimības gadījumā vai viņa mirstīgo atlieku pārvešanu;

d)

kas rodas policijai saistībā ar ārvalstnieka uzturēšanos valsts teritorijā un izbraukšanu no valsts administratīvas izraidīšanas gadījumā.”

DĀNIJA

Saskaņā ar Dānijas likumu par ārvalstniekiem ārvalstniekam, kas ieceļo Dānijas teritorijā, ir jābūt pietiekamiem līdzekļiem iztikai un atpakaļceļam.

Katrā atsevišķā gadījumā tas ir robežas šķērsošanas vietas robežkontroles dienestu uzdevums — noteikt, vai iztikas līdzekļi ir pietiekami, veicot ārvalstnieka ekonomiskās situācijas īpašu novērtējumu, ņemot vērā informāciju par ārvalstnieka iespējām attiecībā uz izmitināšanu un atpakaļceļu.

Lai noteiktu, vai ārvalstniekam ir pietiekami līdzekļi, administrācija ir noteikusi atbilstīgu iztikas līdzekļu summu – DKK 350 katram 24 stundu uzturēšanās laikposmam. Šī ir summa, kurai ir jābūt ārvalstnieka rīcībā.

Turklāt ārvalstniekam ir jāspēj pierādīt, ka viņam ir pietiekami līdzekļi atpakaļceļam, piemēram, atpakaļceļa biļetes veidā.

VĀCIJA

Saskaņā ar 15. panta 2. punktu 2004. gada 30. jūlija Aktā par uzturēšanos pie robežas ārvalstniekam var liegt ieceļot, ja viņš neatbilst ieceļošanas prasībām dalībvalsts teritorijā atbilstīgi Šengenas Konvencijas 5. pantam. Piemēram, ja ārvalstniekam nav nepieciešamo finanšu līdzekļu, vai ja viņš nevar likumīgi iegūt nepieciešamos līdzekļus, lai samaksātu par savu uzturēšanos, tostarp par atpakaļ braucienu uz savu izcelsmes valsti vai trešo valsti, kurā viņam ir uzturēšanās atļauja, kas dod viņam tiesības šajā valstī atgriezties.

Katrai dienai nav noteikti obligātie atsauces apjomi. Taču robežkontroles darbiniekiem katra situācija jāizskata atsevišķi. Būtu jāņem vērā ārvalstnieka personīgā situācija, kā, piemēram, brauciena veids un mērķis, uzturēšanās ilgums, tas, vai viņš apciemo radus vai draugus, kā arī uzturēšanās izmaksas.

Ja trešās valsts valstspiederīgais nevar pierādīt šādu apstākļu esamību vai vismaz sniegt ticamus apstiprinājumus, viņa rīcībā būtu jābūt EUR 45 dienā. Tāpat ir arī nepieciešams nodrošināt, ka trešās valsts valstspiederīgais var atgriezties vai turpināt savu braucienu. Kā pierādījums tam, piemēram, var būt turpceļa vai atpakaļceļa biļete.

Kā finanšu līdzekļu pierādījums var būt skaidra nauda, kredītkartes un čeki, kā arī:

tādas kredītiestādes izsniegtas likumīgas garantijas, kas pilnvarota darboties Vācijas Federatīvajā Republikā,

garantijas vēstule no personas, pie kuras ārvalstnieks apmetīsies,

telegrāfisks naudas pārvedums,

uzņēmējvalsts vai trešās personas garantijas depozīts par uzturēšanos atbildīgajā imigrācijas iestādē,

finansiāla atbalsta saņemšanas deklarācija.

Ja ir iemesls apšaubīt ārvalstnieka neskaidrās naudas likviditāti, šī lieta būtu jāizskata pirms ieceļošanas.

IGAUNIJA

Saskaņā ar Igaunijas tiesību aktiem, ārvalstnieks, kas Igaunijā ierodas bez ielūguma vēstules, ieceļojot valstī, pēc robežsardzes amatpersonas pieprasījuma sniedz pierādījumu, ka viņam pietiek naudas līdzekļu, lai segtu ar uzturēšanos un izbraukšanu no Igaunijas saistītos izdevumus. Par pietiekamiem katrai atļautās uzturēšanās dienai tiek uzskatīti naudas līdzekļi, kuru daudzums atbilst Republikas valdības noteiktās minimālās mēnešalgas reizinājumam ar 0,2, t. i., 600 EEK.

Pretējā gadījumā persona, kas ārvalstnieku uzaicinājusi, uzņemas pilnu atbildību par izmaksām, kas saistītas ar ārvalstnieka uzturēšanos Igaunijā un izbraukšanu no valsts.

GRIEĶIJA

Valdības 1992. gada 11. janvāra dekrētā Nr. 3011/2/1f ir noteikta iztikas līdzekļu summa, kurai ir jābūt ārvalstnieku — izņemot Eiropas Kopienas dalībvalstu valstspiederīgo — rīcībā, ja tie vēlas ieceļot Grieķijas teritorijā.

Atbilstīgi minētajam valdības dekrētam summa valūtā, kas ļauj ārvalstniekiem, kuri nav Eiropas Kopienas dalībvalstu valstspiederīgie, ieceļot Grieķijā, ir EUR 20 vai līdzvērtīga summa ārvalsts valūtā katrai personai par katru dienu, un minimālā pieļaujamā kopsumma ir EUR 100.

Katrai dienai nepieciešamo summu ārvalsts valūtā samazina par 50 % ārvalstnieka nepilngadīgajiem ģimenes locekļiem.

Tiem trešo valstu valstspiederīgiem, kuras nav Kopienas dalībvalstis un kuras uzliek pienākumu Grieķijas valstspiederīgajiem uz robežas mainīt valūtu, arī piemēro šādu pienākumu atbilstīgi savstarpības principam.

SPĀNIJA

Ārvalstniekiem ir jāpierāda, ka viņiem ir vajadzīgie iztikas līdzekļi. Minimālā summa ir šāda:

a)

izmaksas, kas saistītas ar uzturēšanos Spānijā: EUR 30 vai līdzvērtīga summa ārvalsts valūtā, reizināta ar Spānijā plānotās uzturēšanās dienu skaitu un ar ģimenes locekļu skaitu, kuri ceļo kopā ar attiecīgo personu. Neatkarīgi no plānotā uzturēšanās ilguma minimālā summa, par kuru jāiesniedz pierādījums, ir EUR 300 vienam cilvēkam.

b)

izmaksas, kas saistītas ar atgriešanos izcelsmes valstī vai tranzītu caur trešām valstīm: biļete vai biļetes, kur norādīts personas vārds, kas nav nododama citai personai un lietojama konkrētā datumā ar plānoto transporta līdzekli.

Ārvalstniekiem jāpierāda, ka viņiem ir iepriekš minētie iztikas līdzekļi, uzrādot skaidru naudu, ja viņiem tāda ir, apstiprinātus čekus, ceļotāju čekus, kvītis, akreditīvus vai izziņu no bankas, kas apliecina, ka viņu rīcībā ir šie līdzekļi. Ja šādu dokumentu nav, var uzrādīt jebkuru citu papildu dokumentu, ko atzīst Spānijas robežpolicijas iestādes.

FRANCIJA

Pietiekamu iztikas līdzekļu pamatsumma ārvalstnieka plānotajam uzturēšanās ilgumam vai tranzītam caur Franciju uz gala mērķi trešā valstī ir līdzvērtīga Francijas minimālajai algai (SMIC), ko aprēķina katru dienu pēc konkrētā gada 1. janvārī noteiktā koeficienta.

Šo summu regulāri pārskata, par pamatu ņemot Francijas dzīves dārdzības indeksu:

automātiski, ja mazumtirdzniecības cenu indekss palielinās par vairāk nekā 2 %,

ar valdības lēmumu pēc apspriešanās ar kolektīvā ieguldījuma valsts komisiju, lai panāktu palielinājumu, kas ir lielāks par mazumtirdzniecības cenu indeksa pieaugumu.

2005. gada 1. jūlijāSMIC dienas summa (minimālā darba alga) ir EUR 56,20 dienā.

Personām, kurām ir izmitināšanas apliecinājums (“attestation d'accueil”), ir jābūt minimālajai pieļaujamai naudas summai, kas līdzvērtīga pusei no SMIC, lai uzturētos Francijā. Šī summa tādējādi ir EUR 28,10 dienā.

ITĀLIJA

1998. gada 28. jūlija“Konsolidēto noteikumu, kas reglamentē imigrāciju un ārvalstnieku statusu” Nr. 286 4. panta 3. punktā paredzēts, ka Itālija saskaņā ar saistībām, ko valsts ir uzņēmusies atbilstīgi īpašiem starptautiskiem nolīgumiem, ļauj ieceļot savā teritorijā ārvalstniekiem, kuri var pierādīt, ka viņiem ir piemēroti dokumenti, ar ko apliecina viņu uzturēšanās nolūku un apstākļus, un ka viņiem ir pietiekami iztikas līdzekļi, lai segtu ar uzturēšanos un — izņemot gadījumu, ja ir izsniegta uzturēšanās atļauja darba vajadzībām — ar atgriešanos izcelsmes valstī saistītās izmaksas. Iztikas līdzekļi ir definēti iekšlietu ministra attiecīgā direktīvā. Ārvalstniekiem, kas neatbilst šīm prasībām vai kurus uzskata par draudu valsts drošībai vai sabiedriskai kārtībai Itālijā vai kādā citā valstī, ar kuru Itālija ir parakstījusi līgumu par kontroles atcelšanu uz iekšējām robežām un personu brīvu pārvietošanos, ir aizliegts ieceļot Itālijā atbilstīgi šajos līgumos paredzētiem ierobežojumiem un izņēmumiem.

Konkrētajā direktīvā, kas izdota 2000. gada 1. martā un kuras nosaukums ir “Ar ārvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos valsts teritorijā saistīto iztikas līdzekļu definīcija”, paredzēts, ka:

iztikas līdzekļu pieejamību var pierādīt, uzrādot valūtu vai līdzvērtīgus čekus vai bankas garantijas, vai apdrošināšanas polises, ar ko garantē maksājumu, dokumentus, kas apliecina pakalpojumu priekšapmaksu, vai dokumentus, ar kuriem pierāda pieejamus ienākumu avotus valsts teritorijā,

direktīvā paredzētās naudas summas reizi gadā ir jāpārskata pēc tam, kad ir piemēroti ar ISTAT sniegto gada vidējo variāciju saistītie parametri, un jāpārrēķina, balstoties uz vispārējo patēriņa cenu indeksu pārtikas produktiem, dzērieniem, transporta un izmitināšanas pakalpojumiem,

ārvalstniekam ir jānorāda, ka viņam ir nodrošināta piemērota izmitināšana Itālijas teritorijā un ka viņa rīcībā ir repatriācijai vajadzīgā summa; ārvalstnieks var uzrādīt arī atpakaļceļa biļeti,

minimālais iztikas līdzekļu daudzums vienai personai, kas vajadzīgs, lai saņemtu vīzu un ieceļotu Itālijas teritorijā tūrisma nolūkā, ir noteikts saskaņā ar “A” tabulu (sk. zemāk).

“A” TABULA

Tabula, pēc kuras nosaka iztikas līdzekļu daudzumu, kas vajadzīgs, lai ieceļotu itālijas teritorijā tūrisma nolūkā

Ceļojuma ilgums

Ceļotāju skaits

Viens ceļotājs

Divi vai vairāki ceļotāji

euro

euro

1 līdz 5 dienas

kopējā noteiktā summa

269,60

212,81

6 līdz 10 dienas

summa dienā katram

44,93

26,33

11 līdz 20 dienas

noteiktā summa

51,64

25,82

+

summa dienā katram

36,67

22,21

vairāk nekā 20 dienas

noteiktā summa

206,58

118,79

+

summa dienā katram

27,89

17,04

KIPRA

Saskaņā ar Noteikumiem par ārvalstniekiem un imigrāciju (Noteikumi (9(2)(B)) lēmumu par ārvalstnieku ieceļošanu, lai īslaicīgi uzturētos Republikā, pieņem pie robežām strādājošie imigrācijas dienesta darbinieki saskaņā ar savām pilnvarām, ko īsteno vai nu atbilstīgi vispārējām vai īpašām iekšlietu ministra instrukcijām, vai arī atbilstīgi iepriekš minētajiem noteikumiem Imigrācijas dienesta amatpersonas uz robežas katrā atsevišķā gadījumā lemj par ieceļošanu, ņemot vērā uzturēšanās nolūku un ilgumu, iespējamo viesnīcas rezervāciju vai tādu personu viesmīlību, kas parasti dzīvo Kiprā.

LATVIJA

Saskaņā ar Imigrācijas likumu, lai ieceļotu un uzturētos Latvijas Republikā, ārvalstniekam ir jāpierāda, ka viņam ir nepieciešamie iztikas līdzekļi.

Vajadzīgas šādas summas:

LVL 10 dienā, ja uzaicinātājs nodrošina ārzemniekam izmitināšanu un izmitināšanai nav vajadzīgi papildu līdzekļi,

ja ārzemnieks ir rezervējis vietu viesnīcā, iztikas līdzekļus aprēķina, pamatojoties uz viesnīcas maksu un ņemot vērā, ka kopējā dienas un izmitināšanas maksa ir vismaz LVL 30 dienā.

Ja elektroniskajā informācijas sistēmā — ielūgumu datu bāzē — ir informācija, ka uzaicinātājs vai jebkura cita persona segs ar ārzemnieka ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā saistītos izdevumus, ārzemniekiem nav jāiesniedz dokumenti, ar ko apliecina vajadzīgo iztikas līdzekļu pieejamību.

LIETUVA

Saskaņā ar likumu par ārvalstnieku tiesisko statusu, ārvalstniekam, kas ieceļo Lietuvas Republikas teritorijā, vajadzības gadījumā ir jāpierāda, ka viņam ir pietiekami iztikas līdzekļi vai šo līdzekļu avoti, lai uzturētos Lietuvas Republikā, atgrieztos savā valstī vai dotos tālāk uz citu valsti, kurā viņam ir tiesības ieceļot.

Lai noteiktu, vai ārvalstniekam ir pietiekami iztikas līdzekļi, Sociālās nodrošināšanas un darba ministrija ir noteikusi attiecīgas finanšu līdzekļu summas katram 24 stundu laikposmam, kurām ir jābūt ārvalstnieka rīcībā: proti, 550 LTL – ārvalstniekam, kas ir tiesīgs saņemt Lietuvas Republikas uzturēšanās atļauju, un 275 LTL – viņa ģimenes locekļiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem.

Iekšlietu ministra un ārlietu ministra Rīkojumā Nr. 1V-280/V-109, ko izdeva 2004. gada 2. septembrī, ir noteikta iztikas līdzekļu summa, kurai jābūt ārvalstnieka rīcībā, ieceļojot Lietuvā, un tā atbilst EUR 40 dienā.

LUKSEMBURGA

Luksemburgas tiesību aktos nav paredzēta pamatsumma, ko var pieprasīt uzrādīt robežkontroles dienesti. Amatpersona, kas veic pārbaudi, katrā atsevišķā gadījumā lemj, vai ārvalstniekam, kas ieradies uz robežas, ir pietiekami iztikas līdzekļi. Tādēļ amatpersona jo īpaši ņem vērā uzturēšanās nolūku un izmitināšanas veidu.

UNGĀRIJA

Pamatsumma ir noteikta tiesību aktos par ārvalstnieku uzraudzību: saskaņā ar iekšlietu ministra Dekrētu Nr. 25/2001 (XI. 21.) pašlaik, lai ieceļotu, katru reizi ir vajadzīgi vismaz HUF 1 000.

Saskaņā ar Ārvalstnieku likuma (2001. gada XXXIX likums par ārzemnieku ieceļošanu un uzturēšanos) 5. pantu, ieceļošanas un uzturēšanās iztikas līdzekļu esamību var apliecināt, uzrādot:

Ungārijas valūtu vai ārvalstu valūtu, vai bezskaidras naudas maksājumu līdzekļus (piem., čeku, kredītkarti u. c.),

derīgu ielūguma vēstuli, ko izsniedzis Ungārijas valstspiederīgais vai ārvalstnieks, kam ir uzturēšanās atļauja vai dzīvesvietas atļauja, vai juridiska persona, ja persona, kas ielūdz ārvalstnieku, apņemas segt ar izmitināšanu, dzīvošanu, veselības aprūpi un atgriešanos (repatriāciju) saistītos izdevumus. Ielūguma vēstulei ir jāpievieno ārvalstnieku uzraudzības iestādes oficiāla piekrišana,

apstiprinājums ar ceļojumu aģentūras starpniecību rezervētai un iepriekš samaksātai ēdināšanai un dzīvošanai (ceļazīmes veidā),

jebkuru citu ticamu pierādījumu.

MALTA

Praksē nodrošina to, lai personu, kas ieceļo Maltā, rīcībā ir ne mazāk kā MTL 20 katrai uzturēšanās dienai.

NĪDERLANDE

Šobrīd summa, ko robežkontroles dienestu amatpersonas uzskata par pamatsummu, pārbaudot iztikas līdzekļus, ir EUR 34 vienam cilvēkam dienā.

Šo kritēriju piemēro elastīgi, jo vajadzīgo iztikas līdzekļu summu nosaka, balstoties uz plānoto uzturēšanās ilgumu, apmeklējuma iemesliem un konkrētā cilvēka personisko situāciju.

AUSTRIJA

Atbilstīgi Ārvalstnieku likuma 41. panta 2. punktam ārvalstniekiem pie robežas liedz ieceļošanu, ja tiem Austrijā nav vietas, kur uzturēties, un nav pietiekamu iztikas līdzekļu, lai segtu uzturēšanās un atgriešanas izmaksas.

Tomēr attiecībā uz ieceļošanu nav noteikta pamatsumma. Lēmumus pieņem katrā atsevišķā gadījumā atkarībā no uzturēšanās iemesliem, veida un ilguma. Par pierādījumu var atzīt skaidru naudu un atkarībā no konkrētiem apstākļiem ceļotāju čekus, kredītkartes, banku garantijas vēstules un garantijas vēstules no Austrijā dzīvojošām maksātspējīgām personām.

POLIJA

Summas, kas vajadzīgas robežas šķērsošanai, ir noteiktas iekšlietu un pārvaldes ministra 2003. gada 29. septembra Rīkojumā par naudas līdzekļiem to izdevumu segšanai, kas saistīti ar Polijas Republikas robežu šķērsojošo ārvalstnieku ieceļošanu, tranzītu, uzturēšanos un izceļošanu, un par sīki izstrādātiem noteikumiem attiecībā uz dokumentiem, kas apliecina tādus līdzekļus. (Dz.U. 2002, Nr. 178, poz. 1748 un Nr. 232, poz. 2341).

Iepriekš minētajā aktā paredzētās summas ir šādas.

PLN 100 katrai uzturēšanās dienai personām, kas vecākas par 16 gadiem, bet ne mazāk kā PLN 500 vai tās ekvivalents ārvalstu valūtā,

PLN 50 katrai uzturēšanās dienai personām, kas jaunākas par 16 gadiem, bet ne mazāk kā PLN 300 vai tās ekvivalents ārvalstu valūtā,

PLN 20 vienai uzturēšanās dienai, bet ne mazāk kā PLN 100 vai tās ekvivalents ārvalstu valūtā personām, kas piedalās tūrisma ceļojumos, jauniešu nometnēs, sporta sacensībās, vai personām, kuru izdevumi Polijā ir segti vai kuras ierodas veselības uzlabošanai sanatorijās,

PLN 300 vai tās ekvivalents ārvalstu valūtā personām, kas ir vecākas par 16 gadiem un kuru uzturēšanās Polijā nav ilgāka par 3 dienām (kopā ar tranzītu),

PLN 150 vai tās ekvivalents ārvalstu valūtā personām, kas ir personām, kas ir jaunākas par 16 gadiem un kuru uzturēšanās Polijā nav ilgāka par 3 dienām (kopā ar tranzītu).

Ārvalstniekiem ir jāpierāda, ka viņiem ir minētie iztikas līdzekļi, vai nu uzrādot skaidru naudu, vai uzrādot:

ceļotāju čeku vai kredītkarti,

Polijas bankas izsniegtu likumīgas garantijas vēstuli (kas apstiprina šo līdzekļu esamību),

personas, pie kuras ārvalstnieks apmetīsies, garantijas vēstuli,

biļeti, kas tās īpašniekam ļauj ceļot uz savu izcelsmes valsti vai kādu citu valsti,

dokumentu, kas ļauj tā turētajam izmantot attiecīgai personai piederošu transporta līdzekli.

Turklāt ārvalstnieka, kas ieceļo Polijas Republikas teritorijā, rīcībā ir jābūt PLN 300 medicīnisko izmaksu segšanai par katru uzturēšanās dienu vai tās ekvivalentam ārvalstu valūtā. Dokumenti, kas var apliecināt, ka ārvalstniekam ir vajadzīgie finanšu līdzekļi medicīnas izdevumu segšanai:

ielūguma oriģināls,

apdrošināšanas polise, kas ir derīga Polijas teritorijā.

Ārvalstnieka, kas ieceļo valstī nolūkā mācīties vai turpināt mācības, piedalīties zinātniskā izpēte vai apmācībā, rīcībā ir jābūt šādām summām:

PLN 1 600 vai tās ekvivalentam ārvalstu valūtā izmitināšanas un ēdināšanas izmaksu segšanai pirmo 2 mēnešu uzturēšanās laikposmā Polijas Republikā;

PLN 300 vai tās ekvivalentam ārvalstu valūtā medicīnas izdevumu segšanai katrai uzturēšanās dienai viena mēneša laikposmā, sākot ar ieceļošanas dienu.

PORTUGĀLE

Ja ārvalstnieki vēlas ieceļot Portugālē, viņu rīcībā jābūt šādām summām:

EUR 75 – katrai ieceļošanas reizei,

EUR 40 – katrai valsts teritorijā pavadītai dienai.

Ārvalstniekus, kas var pierādīt, ka viņiem ir garantēta ēdināšana un izmitināšana visā viņu uzturēšanās laikposmā, var atbrīvot no prasības uzrādīt iepriekšminētās summas.

SLOVĒNIJA

Saskaņā ar 7. pantu noteikumos par kārtību, kādā ārvalstniekiem liedz ieceļošanu, nosacījumiem vīzu izsniegšanai robežas šķērsošanas vietās, nosacījumiem vīzu izsniegšanai humānu apsvērumu dēļ un vīzu anulēšanas procedūru (Official Gazette of the Republic of Slovenia [Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis], Nr. 2/01; turpmāk “Noteikumi”), ārvalstniekam pirms ieceļošanas valstī un pēc policijas amatpersonas pieprasījuma ir jāsniedz informācija par to, kā tas nodrošinās ar iztiku un atgriešanos mītnes valstī vai tālāku ceļojumu uz trešo valsti saistītos līdzekļus laikposmā, kurā ārvalstnieks uzturēsies Slovēnijas Republikā.

Lai pienācīgi pierādītu vajadzīgo iztikas līdzekļu esamību, ārvalstniekam ir jāuzrāda noteiktā summa skaidrā naudā vai ceļotāju čeki, starptautiski atzītas debetkartes vai kredītkartes, akreditīvi vai jebkurš cits ticams pierādījums šādu līdzekļu esamībai Slovēnijas Republikā.

Lai pienācīgi pierādītu iespēju atgriezties savā mītnes valstī vai ceļot uz trešo valsti, ārvalstniekam ir jāuzrāda vai nu samaksātas ceļojuma biļetes, vai ceļojuma izdevumu segšanai pietiekami līdzekļi.

Pietiekamo skaidras naudas summu iegūst, reizinot dienas iztikas līdzekļu summu ar to dienu skaitu, ko ārvalstnieks uzturas Slovēnijas Republikā. Ja ārvalstniekam nav nodrošināti iztikas līdzekļi (ģimene, tūrisma ceļazīme ar samaksātu izmitināšanu u. tml.), dienas iztikas līdzekļi ir noteikti EUR 70 apmērā, konvertējot SIT atbilstīgi attiecīgā dienā spēkā esošam valūtas maiņas kursam.

Noteiktais līdzekļu daudzums nepilngadīgiem, ko pavada vecāki vai aizbildņi, ir 50 % no iepriekšējā rindkopā noteiktās summas.

SLOVĀKIJA

Saskaņā ar likuma Nr. 48/2002 Z. z. par ārvalstnieku uzturēšanos 4. panta 2. punkta c) apakšpunktu, ārvalstniekam pēc pieprasījuma ir obligāti jāpierāda, ka katrai uzturēšanās dienai viņam ir vajadzīgie finanšu līdzekļi konvertējamā valūtā, kas atbilst vismaz pusei no likumā Nr. 90/1996 Z. z. par minimālo darba algu (ar grozījumiem) paredzētās minimālās darba algas. Ārvalstniekam, kas jaunāks par 16 gadiem, ir obligāti jāpierāda, ka viņam ir uzturēšanās nolūkam vajadzīgie finanšu līdzekļi, kuru daudzums ir puse no minētās summas.

Summa, kas atbilst minimālajai darba algai Slovākijā, pašlaik ir SKK 6 900.

SOMIJA

Saskaņā ar Ārvalstnieku aktu (Nr. 301/2004, 11. punkts) ārvalstnieks ieceļojot pierāda, ka viņam ir pietiekami iztikas līdzekļi, lai segtu izmaksas plānotās uzturēšanās laikā un varētu atgriezties izceļošanas valstī vai tranzītā doties uz trešo valsti, kurā viņam ir atļauts iebraukt, vai arī to, ka viņš tādus līdzekļus var iegūt likumīgi. Lēmumu par to, vai ārvalstniekam ir pietiekami iztikas līdzekļi, pieņem katrā konkrētā gadījumā. Papildus līdzekļiem vai biļetēm, kas vajadzīgi izbraukšanai, kā arī miteklim uzturēšanās laikā, ir vajadzīgi aptuveni EUR 30 dienā, atkarībā no mitekļa un iespējama sponsora.

ZVIEDRIJA

No 2006. gada 1. oktobra robežu šķērsošanas pamatsumma Zviedrijas tiesību aktos ir paredzēta SEK 370 apmērā dienā.

ISLANDE

Saskaņā ar Islandes tiesību aktiem, ārvalstniekiem ir jāpierāda, ka viņiem pietiek naudas, lai nodrošinātu savas vajadzības Islandē un atgrieztos. Praksē atsauces summa ir ISK 4 000 vienai personai. Ja uzturēšanās izdevumus sedz trešā persona, summu samazina uz pusi. Minimālā pieļaujamā kopsumma ir ISK 20 000 katrai ieceļošanas reizei.

NORVĒĢIJA

Saskaņā ar Norvēģijas Imigrācijas likuma 27. panta d) daļu, ikvienam ārvalsts valstspiederīgam, kas nevar pierādīt, ka viņam ir pietiekami līdzekļi, lai uzturētos Karalistē un atgrieztos, vai ka viņš var rēķināties ar šādiem līdzekļiem, pie robežas var liegt ieceļot.

Summas, ko uzskata par vajadzīgām, nosaka individuāli, un lēmumus pieņem katrā konkrētā gadījumā. Ņem vērā uzturēšanās ilgumu, to, vai ārvalsts valstspiederīgais apmetīsies pie ģimenes vai draugiem, vai viņam ir atpakaļceļa biļete un vai par uzturēšanos ir dota garantija (NOK 500 dienā uzskata par pietiekamu summu ieceļotājiem, kas neapmetas pie radiniekiem vai draugiem).


13.10.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 247/25


Robežšķērsošanas punkti, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) 2. panta 8. punktā

(2006/C 247/04)

BEĻĢIJA

Gaisa robežas

1)

Briseles Nacionālā lidosta (Zaventem)

2)

Oostende

3)

Deurne

4)

Bierset

5)

Gosselies

6)

Wevelgem (lidlauks)

Jūras robežas

1)

Antwerpen

2)

Oostende

3)

Zeebrugge

4)

Nieuwpoort

5)

Gent

6)

Blankenberge

Sauszemes robežas

1)

Eurostar (kanāla tunelis)

2)

Dzelzceļa stacija Brussel–Zuid/Gare de Bruxelles–Midi

ČEHIJAS REPUBLIKA

ČEHIJAS REPUBLIKA — POLIJA

Sauszemes robežas

1)

Bartultovice — Trzebina

2)

Bílý Potok — Paczków

3)

Bohumín — Chałupki

4)

Bohumín — Chałupki (dzelzceļš)

5)

Bukovec — Jasnowice

6)

Český Těšín — Cieszyn

7)

Český Těšín — Cieszyn (dzelzceļš)

8)

Chotěbuz — Cieszyn

9)

Dolní Lipka — Boboszów

10)

Dolní Marklovice — Marklowice Górne

11)

Frýdlant v Čechách — Zawidów (dzelzceļš)

12)

Habartice — Zawidów

13)

Harrachov — Jakuszyce

14)

Horní Lištná — Leszna Górna

15)

Hrádek nad Nisou — Porajów

16)

Královec — Lubawka

17)

Královec — Lubawka (dzelzceļš)

18)

Krnov — Pietrowice

19)

Kunratice — Bogatynia

20)

Lichkov — Międzylesie (dzelzceļš)

21)

Meziměstí — Mieroszów (dzelzceļš)

22)

Mikulovice — Głuchołazy

23)

Mikulovice — Głuchołazy (dzelzceļš)

24)

Náchod — Kudowa Słone

25)

Nové Město p. Smrkem — Czerniawa Zdrój

26)

Orlické Záhoří — Mostowice*

27)

Osoblaha — Pomorzowiczki

28)

Otovice — Tłumaczów

29)

Petrovice u Karviné — Zebrzydowice (dzelzceļš)

30)

Píšť — Owsiszcze*

31)

Pomezní Boudy — Przełęcz Okraj

32)

Srbská — Miloszów

33)

Starostín — Golińsk

34)

Sudice — Pietraszyn

35)

Závada — Golkowice

36)

Zlaté Hory — Konradów

Vietējās pierobežas satiksmes (*) un šķērsošanas punkti tūristiem (**)

1)

Andělka — Lutogniewice**

2)

Bartošovice v Orlických horách — Niemojów*/**

3)

Bernartice — Dziewiętlice*

4)

Beskydek — Beskidek*

5)

Bílá Voda — Złoty Stok*

6)

Božanov — Radków**

7)

Bukovec — Istebna **

8)

Černousy/Ves- Zawidów**

9)

Česká Čermná — Brzozowice**

10)

Chomýž — Chomiąża*

11)

Chuchelná — Borucin*

12)

Chuchelná — Krzanowice*

13)

Harrachov — Polana Jakuszycka**

14)

Hať — Rudyszwałd*

15)

Hať — Tworków*

16)

Hněvošice — Ściborzyce Wielkie*

17)

Horní Morava — Jodłów**

18)

Hrčava — Jaworzynka*/**

19)

Hrčava (Trojmezí) — Tróstyk **

20)

Janovičky — Głuszyca Górna**

21)

Karviná Ráj II — Kaczyce Górne*

22)

Kojkovice — Puńców*

23)

Kopytov — Olza*

24)

Linhartovy — Lenarcice*

25)

Luční bouda — Równia pod Śnieżką**

26)

Luční bouda — Śląski Dom**

27)

Machovská Lhota — Ostra Góra**

28)

Malá Čermná — Czermna*

29)

Malý Stožek — Stożek*

30)

Masarykova chata — Zieleniec**

31)

Mladkov (Petrovičky) — Kamieńczyk**

32)

Nýdek — Wielka Czantorja**

33)

Nýdek — Cisownice **

34)

Olešnice v Orlických horách (Čihalka) — Duszniki Zdrój**

35)

Bartošovice v Orlických horách — Niemojów*/**

36)

Opava — Pilszcz*

37)

Petrovice u Karviné (Kempy) — Jastrzebie **

38)

Petrovice u Karviné — Skrbensko **

39)

Petříkovice — Okreszyn**

40)

Píšť — Bolesław*

41)

Rohov — Ściborzyce Wielkie*

42)

Rusín — Gazdowice *

43)

Šilheřovice — Chałupki*

44)

Smrk — Stóg Izerski**

45)

Soví sedlo (Jelenka) — Sowia Przełęcz**

46)

Špindleruv mlýn — Przesieka**

47)

Staré Město — Nowa Morawa*/**

48)

Strahovice — Krzanowice*

49)

Travná — Lutynia*/**

50)

Třebom — Gródczanki*

51)

Třebom — Kietrz*

52)

Úvalno — Branice*

53)

Vávrovice — Wiechowice*

54)

Velké Kunětice –Sławniowice*

55)

Velký Stožec — Stożek**

56)

Věřňovice — Gorzyczki*

57)

Věřňovice — Łaziska*

58)

Vidnava — Kałków*

59)

Višňovská — Wigancice Zytawskie**

60)

Vosecká bouda (Tvarožník) — Szrenica**

61)

Vrchol Kralického Sněžníku — Snieznik**

62)

Žacléř — Niedomirów**

63)

Zdoňov — Łączna**

64)

Zlaté Hory — Jarnołtówek**

ČEHIJAS REPUBLIKA — SLOVĀKIJA

Sauszemes robežas

1)

Bílá — Klokočov

2)

Bílá-Bumbálka — Makov

3)

Břeclav (autoceļš) — Brodské (autoceļš)

4)

Březová — Nová Bošáca

5)

Brumov-Bylnice — Horné Srnie

6)

Hodonín — Holíč

7)

Hodonín — Holíč (dzelzceļš)

8)

Horní Lideč — Lúky pod Makytou (dzelzceļš)

9)

Lanžhot — Brodské

10)

Lanžhot — Kúty (dzelzceļš)

11)

Mosty u Jablunkova — Čadca (dzelzceļš)

12)

Mosty u Jablunkova — Svrčinovec

13)

Nedašova Lhota — Červený Kameň

14)

Šance — Čadca-Milošová

15)

Starý Hrozenkov — Drietoma

16)

Strání — Moravské Lieskové

17)

Střelná — Lysá pod Makytou

18)

Sudoměřice — Skalica

19)

Sudoměřice — Skalica (dzelzceļš)

20)

Velká nad Veličkou — Vrbovce (dzelzceļš)

21)

Velká nad Veličkou — Vrbovce

22)

Vlárský průsmyk — Horné Srnie (dzelzceļš)

ČEHIJAS REPUBLIKA — AUSTRIJA

Sauszemes robežas

1)

Břeclav — Hohenau (dzelzceļš)

2)

České Velenice — Gmünd

3)

České Velenice — Gmünd (dzelzceļš)

4)

České Velenice — Gmünd 2

5)

Chlum u Třeboně — Schlag

6)

Čížov — Hardegg

7)

Dolní Dvořiště — Wullowitz

8)

Halámky — Gmünd-Neu-Nagelberg

9)

Hatě — Kleinhaugsdorf

10)

Hevlín — Laa an der Thaaya

11)

Hnanice — Mitterretzbach

12)

Horní Dvořiště — Summerau (dzelzceļš)

13)

Ježová — Iglbach

14)

Koranda — St. Oswald

15)

Mikulov — Drasenhofen

16)

Nová Bystřice — Grametten

17)

Nové Hrady — Pyhrabruck

18)

Plešné jezero — Plöckensteinersee

19)

Poštorná — Reinthal

20)

Přední Výtoň — Guglwald

21)

Znojmo — Retz (dzelzceļš)

22)

Slavonice — Fratres

23)

Studánky — Weigetschlag

24)

Valtice — Schrattenberg

25)

Vratěnín — Oberthürnau

26)

Zadní Zvonková — Schöneben

ČEHIJAS REPUBLIKA — VĀCIJA

Sauszemes robežas

1)

Aš — Selb

2)

Aš — Selb-Plössberg (dzelzceļš)

3)

Boží Dar — Oberwiesenthal

4)

Broumov — Mähring

5)

Česká Kubice — Furth im Wald (dzelzceļš)

6)

Cheb — Schirnding (dzelzceļš)

7)

Cínovec — Altenberg

8)

Cínovec — Zinnwald

9)

Děčín — Bad Schandau (dzelzceļš)

10)

Dolní Poustevna — Sebnitz

11)

Doubrava — Bad Elster

12)

Folmava — Furth im Wald

13)

Hora sv. Šebestiána — Reitzenhain

14)

Hrádek nad Nisou — Zittau (dzelzceļš)

15)

Hřensko — Schmilka

16)

Hřensko — Schöna (upe)

17)

Jiříkov — Neugersdorf

18)

Kraslice — Klingenthal

19)

Kraslice/Hraničná — Klingenthal (dzelzceļš)

20)

Lísková — Waldmünchen

21)

Mníšek — Deutscheinsiedel

22)

Moldava — Neurehefeld

23)

Pavlův Studenec — Bärnau

24)

Pomezí nad Ohří — Schirnding

25)

Potůčky — Johanngeorgenstadt (dzelzceļš)

26)

Potůčky — Johanngeorgenstadt

27)

Petrovice — Bahratal

28)

Rozvadov — Waidhaus

29)

Rozvadov — Waidhaus (autoceļš)

30)

Rožany — Sohland

31)

Rumburk — Ebersbach — Habrachtice (dzelzceļš)

32)

Rumburk — Neugersdorf

33)

Rumburk — Seifhennersdorf

34)

Stožec — Haidmühle

35)

Strážný — Philippsreuth

36)

Svatá Kateřina — Neukirchen b.Hl. Blut

37)

Svatý Kříž — Waldsassen

38)

Varnsdorf — Seifhennersdorf

39)

Vejprty — Bärenstein

40)

Vejprty — Bärenstein (dzelzceļš)

41)

Vojtanov — Bad Brambach (dzelzceļš)

42)

Vojtanov — Schönberg

43)

Všeruby — Eschlkam

44)

Železná — Eslarn

45)

Železná Ruda — Bayerisch Eisenstein

46)

Železná Ruda — Bayerisch Eisenstein (dzelzceļš)

Robežu šķērsošanas punkti tūristiem

1)

Brandov — Olbernhau (Grünthal)

2)

Branka — Hermannsreuth

3)

Bublava –Aschberg (Klingenthal)

4)

Bublava — Klingenthal (Aschberg)

5)

Bučina — Finsterau

6)

Čerchov — Lehmgrubenweg

7)

Černý Potok — Jöhstadt

8)

České Hamry — Hammerunterwiesenthal

9)

České Žleby — Bischofsreut (Marchhäuser)

10)

Český Jiřetín — Deutschgeorgenthal

11)

Český mlýn 1 — Rittersgrün (Zollstrasse)

12)

Český mlýn 2 — Rittersgrün (Kaffenbergweg)

13)

Cheb — Waldsassen

14)

Debrník — Ferdinandsthal

15)

Dolní Podluží — Waltersdorf (Herrenwalde)

16)

Dolní Světlá — Jonsdorf

17)

Dolní Světlá — Waltersdorf

18)

Dolní Žleb — Elbradweg Schöna

19)

Fleky — Hofberg

20)

Fojtovice — Fürstenau

21)

Hora sv. Kateřiny — Deutschkatharinenberg

22)

Horní Paseky — Bad Brambach

23)

Hrádek nad Nisou — Hartau

24)

Hranice — Bad Elster/Bärenloh

25)

Hranice — Ebmath

26)

Hřebečná (Boží Dar/Hubertky) — Oberwiesenthal

27)

Hřebečná/Korce — Henneberg (Oberjugel)

28)

Hřensko — Schöna

29)

Hubertky — Tellerhäuser

30)

Jelení — Wildenthal

31)

Jílové/Sněžník — Rosenthal

32)

Jiříkov — Ebersbach (Bahnhofstr.)

33)

Jiříkov — Neugersdorf (Breitscheidstrasse)

34)

Kalek — Rübenau

35)

Křížový Kámen — Kreuzstein

36)

Krompach — Jonsdorf

37)

Krompach — Oybin/Hain

38)

Kryštofovy Hamry — Jöhstadt (Schmalzgrube)

39)

Libá/Dubina — Hammermühle

40)

Libá — Liebensteiner Tor

41)

Lipová — Sohland

42)

Lobendava — Langburkersdorf

43)

Lobendava/Severní — Steinigtwolmsdorf

44)

Loučná — Oberwiesenthal

45)

Luby — Wernitzgrün

46)

Mikulášovice — Hinterhermsdorf

47)

Mikulášovice (Tomášov) –Sebnitz OT/Hertigswalde (Waldhaus)

48)

Mikulášovice/Tanečnice — Sebnitz (Forellenschänke)

49)

Moldava — Holzhau

50)

Mýtina — Neualbenreuth

51)

Nemanice/Lučina — Untergrafenried

52)

Nová Ves v Horách — Deutschneudorf

53)

Nové Domy — Neuhausen

54)

Nové Údolí/Trojstoličník/– Dreisessel

55)

Ostrý — Grosser Osser

56)

Ovčí Vrch — Hochstrasse

57)

Petrovice — Lückendorf

58)

Pleš — Friedrichshäng

59)

Plesná — Bad Brambach

60)

Pod Třemi znaky — Brombeerregel

61)

Pomezí nad Ohří –Rathsamerweg (Schirnding)

62)

Potůčky — Breitenbrunn (Himmelswiese)

63)

Prášily — Scheuereck

64)

Přední Zahájí — Waldheim

65)

Rybník — Stadlern

66)

Stříbrná/Zadní Ostružník — Klingenthal (Kleiner Rammelsberg)

67)

Šluknov (Fukov) — Oppach

68)

Šluknov (Královka) — Sohland a.d. Spree (Taubenheim)

69)

Šluknov (Království) — Fiedersdorf (Blockhaus)

70)

Šluknov –Neusalza-Spremberg (Badstraße)

71)

Šluknov/Rožany — Sohland (Hohberg)

72)

Starý Hrozňatov — Hatzenreuth

73)

Starý Spálenec — Prennetriegelweg (Prennet)

74)

Stožec — Haidmühle

75)

Trojmezí (Kaiserův Mlýn) — Dreiländereck

76)

Tři znaky — Drei Wappen

77)

Varnsdorf — Großschönau

78)

Všeruby — Gaishof

79)

Vysoký kámen — Erlsbach

80)

Zadní Chalupy — Helmhof

81)

Zadní Cínovec — Georgenfeld

82)

Zadní Doubice — Hinterheermsdorf

83)

Zadní Jetřichovice — Hinterhermsdorf

84)

Ždár — Griesbach

85)

Železná Ruda — Bayerisch Eisenstein

Gaisa robežas

A.   Publiskās (1)

1)

Brno — Tuřany

2)

Karlovy Vary

3)

Klatovy

4)

Kunovice

5)

Mnichovo Hradiště

6)

Olomouc

7)

Ostrava — Mošnov

8)

Pardubice

9)

Praha — Ruzyně

10)

Uherské Hradiště — Kunovice

B.   Slēgtās (2)

1)

Benešov

2)

Hosín

3)

Hradec Králové

4)

Otrokovice

5)

Plzeň — Líně

6)

Přerov

7)

Roudnice nad Labem

8)

Vodochody

9)

Vysoké Mýto

DĀNIJA

Jūras robežas:

Dānija

1)

Aabenrå Havn

2)

Aggersund Kalkværks Udskibningsbro

3)

Allinge Havn

4)

Asnæsværkets Havn

5)

Assens Havn

6)

Augustenborg Havn

7)

Avedøreværkets Havn

8)

Avernakke Pier

9)

Bagenkop Havn

10)

Bandholm Havn

11)

Bogense Havn

12)

Bønnerup Havn

13)

Dansk Salt A/S' Anlægskaj

14)

Det Danske Stålvalseværk A/S' Havn

15)

Dragør Havn

16)

Enstedværkets Havn

17)

Esbjerg Havn

18)

Faaborg Havn

19)

Fakse Havn

20)

Fakse Ladeplade Fiskeri- og Lystbådehavn

21)

Fredericia Havn

22)

Frederikshavn Havn

23)

Gedser Havn

24)

Grenå Havn

25)

Gråsten Havn

26)

Gudhjem Havn

27)

Gulfhavn, Stigsnæs

28)

Haderslev Havn

29)

Hals Havn

30)

Hanstholm Havn

31)

Hasle Havn

32)

Helsingør Statshavn

33)

Helsingør Færgehavn

34)

Hirtshals Havn

35)

H.J. Hansen Hadsund A/S' Havn

36)

Hobro Havn

37)

Holbæk Havn

38)

Holstebro-Struer Havn

39)

Horsens Havn

40)

Hou Havn (Odder)

41)

Hundested Havn

42)

Hvide Sande Havn

43)

Kalundborg Havn

44)

Kaløvig Bådehavn

45)

Kerteminde Havn og Marina

46)

Klintholm Havn

47)

Koldby Kås Havn (Samsø)

48)

Kolding Havn

49)

Kongsdal Havn

50)

Korsør Havn

51)

Kyndbyværkets Havn

52)

Københavns Havn

53)

Køge Havn

54)

Lemvig Havn

55)

Lindholm Havn

56)

Lindø-Terminalen

57)

Lyngs Odde Ammoniakhavn

58)

Marstal Havn

59)

Masnedøværkets Havn

60)

Middelfart Havn

61)

Nakskov Havn

62)

Neksø Havn

63)

NKT Trådværket A/S' Havn

64)

Nordjyllandsværkets Havn

65)

Nyborg Havn

66)

Nyborg Fiskerihavn

67)

Nyborg Fritids- og Lystbåde-Havn

68)

Nykøbing Falster Havn

69)

Nykøbing Mors Havn

70)

Næstved Havn

71)

Odense Havn

72)

Odense Staalskibsværft A/S' Havn

73)

Orehoved Havn

74)

Randers Havn

75)

Rudkøbing Havn

76)

Rødby Færge- og Trafikhavn

77)

Rømø Havn

78)

Rønne Havn

79)

Skagen Havn

80)

Skive Havn

81)

Skærbækværkets Havn

82)

Spodsbjerg Færgehavn

83)

Statoil Pieren

84)

Stege Havn

85)

Stevns Kridtbruds Udskibningspier

86)

Stigsnæsværkets Havn

87)

Stubbekøbing Havn

88)

Studstrupværkets Havn

89)

Svaneke Havn

90)

Svendborg Trafikhavn

91)

Sæby Havn

92)

Søby Havn

93)

Sønderborg Havn

94)

Tejn Havn

95)

Thisted Havn

96)

Thorsminde Havn

97)

Thyborøn Havn

98)

Vang Havn

99)

Vejle Havn

100)

Vordingborg Havn

101)

Ærøskøbing Havn

102)

Ålborg Havn

103)

Ålborg Portland

104)

Århus Havn

105)

Årø Havn

106)

Årøsund Havn

Farēru salas:

1)

Fuglafjadar Havn

2)

Klaksvikar Havn

3)

Kollafjardar Havn

4)

Oyra Havn

5)

Runavikar Havn

6)

Torshavn Havn

7)

Tvøroyrar Havn

8)

Vags Havn

9)

Miovags/Sandavags Havn

10)

Sørvags Havn

11)

Vestmanna Havn

Grenlande:

1)

Aasiaat Havn (Egedesminde)

2)

Ilulissat Havn (Jakobshavn)

3)

Illoqqortoormiit Havn (Scoresbysund)

4)

Kangerlussauaq Havn (Søndre Strømfjord)

5)

Maniitsoq Havn (Sukkertoppen)

6)

Nanortalik Havn

7)

Narsaq Havn

8)

Narsarsuaq Havn

9)

Nuuk Havn (Godthåb)

10)

Paamiut Havn (Frederikshåb)

11)

Qaanaaq Havn (Thule)

12)

Qaqortoq Havn (Julianehåb)

13)

Qasigiannguit Havn (Christianshåb)

14)

Qeqertarsuaq Havn (Godhavn)

15)

Sisimiut Havn (Holsteinsborg)

16)

Tasiilaq Havn (Angmagssalik)

17)

Upernavik Havn

18)

Uummannaq Havn (Umanak)

Gaisa robežas:

Dānija

1)

Billund Lufthavn

2)

Esbjerg Lufthavn

3)

Grønholt Flyveplads

4)

Herning Flyveplads

5)

Karup Lufthavn

6)

Koldingegnens Lufthavn i Vamdrup

7)

Københavns Lufthavn i Kastrup

8)

Lolland-Falster lidosta

9)

Lemvig Lufthavn

10)

Odense Lufthavn

11)

Randers Flyveplads

12)

Roskilde Lufthavn i Tune

13)

Rønne Lufthavn

14)

Sindal Lufthavn

15)

Skive Lufthavn

16)

Stauning Lufthavn

17)

Sydfyns Flyveplads på Tåsinge

18)

Sønderborg Lufthavn

19)

Thisted Lufthavn

20)

Vojens Lufthavn

21)

Ærø Lufthavn

22)

Ålborg Lufthavn

23)

Århus Lufthavn

24)

Års flyveplads i Løgstør

Faroe Islands

1)

Vågø Lufthavn

Grenlande:

1)

Aasiaat Lufthavn (Egedesminde)

2)

Ilulissat Lufthavn (Jakobshavn)

3)

Kangerlussuaq Lufthavn (Søndre Strømfjord)

4)

Kulusuk Lufthavn

5)

Maniitsoq Lufthavn (Sukkertoppen)

6)

Nerlerit Inaat Lufthavn

7)

Narsarsuaq Lufthavn

8)

Pituffik Lufthavn (Thule)

9)

Nuuk Lufthavn (Godthåb)

10)

Qaanaaq Lufthavn (Thule)

11)

Sisimiut Lufthavn (Holsteinsborg)

12)

Upernavik Lufthavn

13)

Uummannaq Lufthavn (Umanak)

VĀCIJA

VĀCIJA — POLIJA

Robežšķērsošanas punktu apzīmējums Vācijas pusē

Robežšķērsošanas punktu apzīmējums Polijas pusē

Ahlbeck

Swinemünde (Świnoujście)

Linken

Neu Lienken (Lubieszyn)

Grambow Bahnhof

Scheune (Szczecin–Gumieńce)

Pomellen Autobahn (BAB 11)

Kolbitzow (Kolbaskowo)

Tantow Bahnhof

Scheune (Szczecin–Gumieńce)

Rosow

Rosow (Rosowek)

Mescherin – Hafen

Greifenhagen (Gryfino)

Mescherin

Greifenhagen (Gryfino)

Gartz – Hafen

Fiddichow (Widuchowa)

Schwedt

Nieder Kränig (Krajnik Dolny)

Hohensaaten – Hafen

Niederwutzen (Osinów Dolny)

Hohenwutzen

Niederwutzen (Osinów Dolny)

Küstrin-Kietz

Küstrin (Kostrzyn)

Küstrin-Kietz Bahnhof

Küstrin (Kostrzyn)

Frankfurt/Oder – Hafen

Słubice

Frankfurt/Oder Straße

Słubice

Frankfurt/Oder Bahnhof

Kunersdorf (Kunowice)

Frankfurt/Oder Autobahn

Schwetig (Świecko)

Eisenhüttenstadt – Hafen

Mühlow (Miłów)

Guben Straße

Guben (Gubin)

Guben Bahnhof

Guben (Gubin)

Guben

Gubinchen (Gubinek)

Forst Bahnhof

Forst (Zasieki)

Forst Autobahn

Erlenholz (Olszyna)

Forst

Skaren (Zasieki)

Bad Muskau – Fürst Pückler Park

Lugnitz (Łęknica Park Muzakowski)

Bad Muskau

Lugnitz (Łęknica)

Podrosche

Priebus (Przewoz)

Horka Bahnhof

Nieder Bielau (Bielawa Dolna)

Ludwigsdorf Autobahn

Hennersdorf (Jedrzychowice)

Hagenwerder

Radmeritz (Radomierzyce)

Görlitz Straße

Görlitz (Zgorzelec)

Görlitz Bahnhof

Görlitz (Zgorzelec)

Ostriz/Marienthal

Ostriz-Bahnhof (Krzewina Zgorzelecka)

Zittau Chopin-Straße

Kleinschönau (Sieniawka)

Zittau – Friedensstraße

Poritsch (Porajow)

Vietējā pierobežas satiksme

Blankensee

Böck (Buk)

Schwennenz

Boblin (Bobolin)

Görlitz – Altstadtbrücke

Görlitz (Zgorzelec – Most Staromiejski)

VĀCIJA — ČEHIJAS REPUBLIKA

Robežšķērsošanas punktu apzīmējums Vācijas pusē

Robežšķērsošanas punktu apzīmējums Čehijas pusē

Zittau Bahnhof

Grottau an der Neiße (Hrádek n.N.)

Seifhennersdorf (Nordstraße)

Rumburg (Rumbuk)

Seifhennersdorf

Warnsdorf (Varnsdorf)

Neugersdorf

Georgswalde (Jiřikov)

Ebersbach Bahnhof

Rumburg (Rumburk)

Sohland

Rosenhain (Rozany)

Sebniz

Niedereinsiedel (Dolni Poustevna)

Schmilka

Herrnskretschen (Hřensko)

Bad Schandau Bahnhof

Tetschen (Děčin)

Schöna

Herrnskretschen (Hřensko)

Bahratal

Peterswald (Petrovice)

Zinnwald

Zinnwald (Cinovec)

Altenberg

Zinnwald (Cinovec)

Neurehefeld

Moldava (Moldau)

Deutscheinsiedel

Böhmischeinsiedel (Mnisek)

Reitzenhain

Sebastiansberg (Hora Sv. Šebestiána)

Bärenstein (Bahnhof)

Weipert (Vejprty)

Bärenstein

Weipert (Vejprty)

Oberwiesenthal

Gottesgab (Boži Dar)

Johanngeorgenstadt Bahnhof

Breitenbach (Potučky)

Johanngeorgenstadt

Breitenbach (Potučky)

Klingenthal

Graslitz (Kraslice)

Bad Brambach Bahnhof

Voitersreuth (Vojtanov)

Schönberg

Voitersreuth (Vojtanov)

Bad Elster

Grün (Doubrava)

Selb

Asch (Aš)

Selb-Plößberg Bahnhof

Asch (Aš)

Schirnding Bahnhof

Eger (Cheb)

Schirnding

Mühlbach (Pomezi)

Waldsassen

Heiligenkreuz (Svaty Křiž)

Mähring

Promenhof (Broumov)

Bärnau

Paulusbrunn (Pavluv Studenec)

Waidhaus (B 14)

Roßhaupt (Rozvadov)

Waidhaus Autobahn

Roßhaupt (Rozvadov)

Eslarn

Eisendorf (Železná)

Waldmünchen

Haselbach (Lisková)

Furth im Wald

Vollmau (Folmava)

Furth im Wald Bahnhof

Böhmisch Kubitzen (Česká Kubice)

Eschlkam

Neumark (Všeruby)

Neukirchen b. Hl. Blut

St. Katharina (Sverá Katerina)

Bayerisch Eisenstein

Markt Eisenstein (Železná Ruda)

Bayerisch Eisenstein Bahnhof

Markt Eisenstein (Železná Ruda)

Philippsreuth

Kuschwarda (Strážny)

VĀCIJA — ŠVEICE

Robežšķērsošanas punktu apzīmējums Vācijas pusē

Robežšķērsošanas punktu apzīmējums Šveices pusē

Konstanz-Klein Venedig

Kreuzlingen-Seestraße

Konstanz-Schweizer Personenbahnhof

Konstanz Personenbahnhof

Konstanz-Wiesenstraße

Kreuzlingen-Wiesenstraße

Konstanz-Kreuzlinger Tor

Kreuzlingen

Konstanz-Emmishofer Tor

Kreuzlingen-Emmishofer

Konstanz-Paradieser Tor

Tägerwilen

Konstanz-Autobahn

Kreuzlingen-Autobahn

Gaienhofen

Steckborn

Hemmenhofen

Steckborn

Wangen

Mammern

Öhningen-Oberstaad

Stein am Rhein

Öhningen

Stein am Rhein

Rielasingen Bahnhof

Ramsen Bahnhof

Singen Bahnhof

Schaffhausen

Rielasingen

Ramsen-Grenze

Gasthof “Spießhof” an der B 34

Gasthof “Spiesshof”

Gottmadingen

Buch-Grenze

Murbach

Buch-Dorf

Gailingen-Ost

Ramsen-Dorf

Gailingen-Brücke

Diessenhofen

Gailingen-West

Dörflingen-Pünt und Dörflingen-Laag

Randegg

Neu Dörflingen

Bietingen

Thayngen Straße

Thayngen Bahnhof

Thayngen Bahnhof

Ebringen

Thayngen-Ebringer Straße

Schlatt am Randen

Thayngen-Schlatt

Büßlingen

Hofen

Wiechs-Dorf

Altdorf

Wiechs-Schlauch

Merishausen

Neuhaus-Randen

Bargen

Fützen

Beggingen

Stühlingen

Schleitheim

Eberfingen

Hallau

Eggingen

Wunderklingen

Erzingen

Trasadingen

Erzingen Bahnhof

Trasadingen Bahnhof

Weisweil

Wilchingen

Jestetten-Wangental

Osterfingen

Jestetten-Hardt

Neuhausen

Jestetten Bahnhof

Neuhausen Bahnhof

Altenburg-Rheinau Bahnhof

Neuhausen Bahnhof

Altenburg-Nohl

Nohl

Altenburg-Rheinbrücke

Rheinau

Nack

Rüdlingen

Lottstetten

Rafz-Solgen

Lottstetten-Dorf

Rafz-Grenze

Lottstetten Bahnhof

Rafz Bahhof

Baltersweil

Rafz-Schluchenberg

Dettighofen

Buchenloh

Bühl

Will-Grenze

Günzgen

Wasterkingen

Herdern

Rheinsfelden

Rötteln

Kaiserstuhl

Reckingen

Rekingen

Rheinheim

Zurzach-Burg

Waldshut Bahnhof

Koblenz

Waldshut-Rheinbrücke

Koblenz

Waldshut-Rheinfähre

Juppen/Full

Dogern

Leibstadt

Albbruck

Schwaderloch

Laufenburg

Laufenburg

Bad Säckingen-alte Rheinbrücke

Stein/Holzbrücke

Bad Säckingen

Stein

Rheinfelden Warmbach-Autobahn

Rheinfelden

Rheinfelden

Rheinfelden

Grenzacherhorn

Riehen-Grenzacher Straße

Inzlingen

Riehen-Inzlinger Straße

Lörrach-Wiesentalbahn

Riehen Bahnhof

Lörrach-Stetten

Riehen

Lörrach-Wiesenuferweg

Riehen-Weilstraße

Weil-Ost

Riehen-Weilstraße

Basel Badischer Personenbahnhof

Basel Badischer Bahnhof

Basel Badischer Rangierbahnhof in Weil am Rhein

Basel Badischer Rangierbahnhof

Weil-Otterbach

Basel-Freiburger Straße

Weil-Friedlingen

Basel-Hiltalinger Straße

Weil am Rhein-Autobahn (BAB 5)

Basel

Konstancas ezera (Bodenezera) ostas

1)

Lindau-Städtischer Segelhafen

2)

Lindau-Hafen

3)

Bad Schachen

4)

Wasserburg (Bodensee)

5)

Langenargen

6)

Friedrichshafen — Hafen

7)

Meersburg

8)

Überlingen

9)

Mainau

10)

Konstanz — Hafen

11)

Insel Reichenau

12)

Radolfzell

Reinas ostas

1)

Rheinfelden-Rheinhafen

2)

Wyhlen (Wyhlen GmbH)

3)

Grenzach (Fa. Geigy)

4)

Grenzach (Fa. Hoffmann La Roche AG)

5)

Weil-Schiffsanlegestelle

6)

Weil-Rheinhafen

Ziemeļjūras ostas

1)

List/Sylt

2)

Hörnum/Sylt

3)

Dagebüll

4)

Wyk/Föhr

5)

Wittdün/Amrum

6)

Pellworm

7)

Strucklahnungshörn/Nordstrand

8)

Süderhafen/Nordstrand

9)

Husum

10)

Friedrichstadt

11)

Tönning

12)

Büsum

13)

Meldorfer Hafen

14)

Friedrichskoog

15)

Helgoland

16)

Itzehoe

17)

Wewelsfleth

18)

Brunsbüttel

19)

Glückstadt

20)

Elmshorn

21)

Uetersen

22)

Wedel

23)

Hamburg

24)

Hamburg-Neuenfelde

25)

Buxtehude

26)

Stade

27)

Stadersand

28)

Bützflether Sand

29)

Otterndorf

30)

Cuxhaven

31)

Bremerhaven

32)

Bremen

33)

Lemwerder

34)

Elsfleth

35)

Brake

36)

Großensiel

37)

Nordenham

38)

Fedderwardersiel

39)

Eckwarderhörne

40)

Varel

41)

Wilhelmshaven

42)

Hooksiel

43)

Horumersiel

44)

Carolinensiel (Harlesiel)

45)

Neuharlingersiel

46)

Bensersiel

47)

Westeraccumersiel

48)

Norddeich

49)

Greetsiel

50)

Wangerooge

51)

Spiekeroog

52)

Langeoog

53)

Baltrum

54)

Norderney

55)

Juist

56)

Borkum

57)

Emden

58)

Leer

59)

Weener

60)

Papenburg

61)

Herbrum

Baltijas jūras ostas

1)

Flensburg-Hafen

2)

Flensburg-Mürwik (Hafenanlage der Bundesmarine)

3)

Glücksburg

4)

Langballigau

5)

Quern-Neukirchen

6)

Gelting

7)

Maasholm

8)

Schleimünde

9)

Kappeln

10)

Olpenitz (Hafenanlage der Bundesmarine)

11)

Schleswig

12)

Ostseebad Damp

13)

Eckernförde

14)

Eckernförde (Hafenanlage der Bundesmarine)

15)

Surendorf (Hafenanlagen der Bundesmarine)

16)

Rendsburg

17)

Strande

18)

Schilksee

19)

Kiel-Holtenau

20)

Kiel

21)

Möltenort/Heikendorf

22)

Jägersberg (Hafenanlagen der Bundesmarine)

23)

Laboe

24)

Orth

25)

Puttgarden

26)

Burgstaaken

27)

Heiligenhafen

28)

Großenbrode (Hafenanlagen der Bundesmarine)

29)

Grömitz

30)

Neustadt (Hafenanlagen der Bundesmarine)

31)

Niendorf

32)

Lübeck-Travemünde

33)

Lübeck

34)

Timmendorf

35)

Wolgast

36)

Wismar

37)

Warnemünde

38)

Rostock Überseehafen

39)

Stralsund

40)

Libben

41)

Bock

42)

Lauterbach Hafen

43)

Saßnitz

44)

Ruden

45)

Greifswald — Ladebow Hafen

46)

Herningsdorf Seebrücke

47)

Ahlbeck Seebrücke

Oderhafa

1)

Anklam Hafen

2)

Karnin

3)

Kamminke

4)

Ueckermünde

5)

Altwarp Hafen

Lidostas, lidlauki

Šlēsvigas — Holšteinas federālajā zemē

1)

Eggebek

2)

Flensburg-Schäferhaus

3)

Helgoland-Düne

4)

Hohn

5)

Itzehoe-Hungriger Wolf

6)

Kiel-Holtenau

7)

Lübeck-Blankensee

8)

Schleswig/Jagel

9)

Westerland/Sylt

10)

Wyk/Föhr

Meklenburgas — Priekšpomerānijas federālajā zemē

1)

Barth

2)

Heringsdorf

3)

Neubrandenburg-Trollenhagen

4)

Rostock-Laage

Hamburgas federālajā zemē

1)

Hamburga

Brēmenes federālajā zemē

1)

Brēmene

2)

Bremerhaven-Luneort

Lejassaksijas federālajā zemē

1)

Borkum

2)

Braunschweig-Waggum

3)

Bückeburg-Achum

4)

Celle

5)

Damme/Dümmer-See

6)

Diepholz

7)

Emden

8)

Fassberg

9)

Ganderkesee

10)

Hannover

11)

Jever

12)

Leer-Nüttermoor

13)

Lemwerder, Werksflughafen der Weser-Flugzeugbau GmbH Bremen

14)

Norderney

15)

Nordholz

16)

Nordhorn-Lingen

17)

Osnabrück-Atterheide

18)

Peine-Eddersee

19)

Wangerooge

20)

Wilhelmshaven-Mariensiel

21)

Wittmundhafen

22)

Wunstorf

Brandenburgas federālajā zemē

1)

Nauen

2)

Schönhagen

3)

Strausberg

Berlīnes federālajā zemē

1)

Berlin-Tegel

2)

Berlin-Tempelhof

3)

Berlin-Schönefeld

Saksijas — Anhaltes federālajā zemē

1)

Cochstedt

2)

Magdeburg

Ziemeļreinas — Vestfālenes federālajā zemē

1)

Aachen-Merzbrück

2)

Arnsberg

3)

Bielefeld-Windelsbleiche

4)

Bonn-Hardthöhe

5)

Dahlemer Binz

6)

Dortmund-Wickede

7)

Düsseldorf

8)

Essen-Mülheim

9)

Hangelar

10)

Hopsten

11)

Köln/Bonn

12)

Marl/Loemühle

13)

Meinerzhagen

14)

Mönchengladbach

15)

Münster-Osnabrück

16)

Nörvenich

17)

Paderborn-Lippstadt

18)

Porta Westfalica

19)

Rheine-Bentlage

20)

Siegerland

21)

Stadtlohn-Wenningfeld

22)

Weeze-Lahrbruch

Saksijas federālajā zemē

1)

Dresden

2)

Leipzig-Halle

3)

Rothenburg/Oberlausitz

Tīringenes federālajā zemē

1)

Altenburg-Nobitz

2)

Erfurt

Reinzemes — Pfalcas federālajā zemē

1)

Büchel

2)

Föhren

3)

Hahn

4)

Koblenz-Winningen

5)

Mainz-Finthen

6)

Mendig

7)

Pirmasens-Zweibrücken

8)

Ramstein (US-Air Base)

9)

Speyer

Sārzemes federālajā zemē

1)

Saarbrücken-Ensheim

2)

Saarlouis/Düren

Hesenes federālajā zemē

1)

Egelsbach

2)

Allendorf/Eder

3)

Frankfurt/Main

4)

Fritzlar

5)

Kassel-Calden

6)

Reichelsheim

Bādenes — Virtembergas federālajā zemē

1)

Aalen-Heidenheim-Elchingen

2)

Baden Airport (Karlsruhe)

3)

Donaueschingen-Villingen

4)

Freiburg/Brg.

5)

Friedrichshafen-Löwental

6)

Heubach (Krs. Schwäb.Gmünd)

7)

Laupheim

8)

Leutkirch-Unterzeil

9)

Mannheim-City

10)

Mengen

11)

Niederstetten

12)

Schwäbisch Hall

13)

Stuttgart

Bavārijas federālajā zemē

1)

Aschaffenburg

2)

Augsburg-Mühlhausen

3)

Bayreuth-Bindlacher Berg

4)

Coburg-Brandebsteinsebene

5)

Eggenfelden/Niederbayern

6)

Erding

7)

Fürstenfeldbruck

8)

Hassfurth-Mainwiesen

9)

Herzogenaurach

10)

Hof-Plauen

11)

Ingolstadt

12)

Kempten-Durach

13)

Landsberg/Lech

14)

Landshut-Ellermühle

15)

Lechfeld

16)

Leipheim

17)

Memmingen

18)

München “Franz Joseph Strauß”

19)

Neuburg

20)

Nürnberg

21)

Oberpfaffenhofen, Werkflugplatz der Dornier-Werke GmbH

22)

Passau-Vilshofen

23)

Roth

24)

Rothenburg o.d. Tauber

25)

Straubing-Wallmühle

26)

Weiden/Opf.

27)

Würzburg am Schenkenturm

IGAUNIJA

IGAUNIJA — LATVIJA

Sauszemes robežas

Robežšķērsošanas punkta nosaukums

Vieta, kur veic robežkontroli

Holdre robežpunkts

Holdre–Latvijas robeža, automaģistrāle

Ikla robežpunkts

Automaģistrāle Tallinna–Pärnu–Ikla

Jäärja robežpunkts

Automaģistrāle Kilingi–Nõmme–Kiisa

Lilli robežpunkts

Automaģistrāle Karksi–Nuia–Lilli

Murati robežpunkts

Automaģistrāle Riia–Pihkva

Mõisaküla robežpunkts

Mõisaküla ceļš

Valga-1 robežpunkts

Automaģistrāle Valga–Uulu

Valga-2 robežpunkts

Valgas pilsēta

Valga-3 robežpunkts

Valgas pilsēta

Vana-Ikla robežpunkts

Automaģistrāle Rannametsa–Ikla

Vastse-Roosa robežpunkts

Automaģistrāle Mõniste–Ape

IGAUNIJA — KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

Sauszemes robežas

Robežšķērsošanas punkta nosaukums

Vieta, kur veic robežkontroli

Koidula robežpunkts

Automaģistrāle Karisilla–Petseri

Luhamaa robežpunkts

Automaģistrāle Riia–Pihkva

Narva-1 robežpunkts

Automaģistrāle Tallinn–Narva

Narvas dzelzceļa robežpunkts

Narvas dzelzceļa stacija

Orava dzelzceļa robežpunkts

Orava dzelzceļa stacija

Narva-2 robežpunkts (3)

Narvas pilsēta (3)

Saatse robežpunkts (3)

Automaģistrāle Karisilla–Petseri (3)

Jūras robežas

Robežšķērsošanas punkta nosaukums

Vieta, kur veic robežkontroli

Dirhami robežpunkts

Dirhami osta

Haapsalu robežpunkts

Haapsalu osta

Heltermaa robežpunkts

Heltermaa osta

Kuivastu robežpunkts

Kuivastu osta

Kunda robežpunkts

Kunda osta

Lehtma robežpunkts

Lehtma osta

Lohusalu robežpunkts

Lohusalu osta

Loksa robežpunkts

Loksa osta

Kuressaare-1 robežpunkts

Kuressaare osta

Miiduranna robežpunkts

Miiduranna osta

Muuga robežpunkts

Muuga osta

Mõntu robežpunkts

Mõntu osta

Narva-Jõesuu robežpunkts

Narva-Jõesuu osta

Nasva robežpunkts

Nasva osta

Paldiski-1 robežpunkts

Paldiski Ziemeļu osta

Paldiski-2 robežpunkts

Paldiski Dienvidu osta

Praaga robežpunkts

Praaga, Vara pagasts

Pärnu-2 robežpunkts

Pärnu osta

Pärnu-3 robežpunkts

Pärnu jahisadam

Rohuküla robežpunkts

Rohuküla osta

Roomassaare robežpunkts

Roomassaare osta

Ruhnu robežpunkts

Ringsu osta

Saaremaa sadama robežpunkts

Saaremaa osta

Sillamäe sadama robežpunkts

Sillamäe osta

Sõru robežpunkts

Sõru osta

Tallinna-2 robežpunkts

Meeruse osta

Tallinna-3 robežpunkts

Bekkeri osta

Tallinna-4 robežpunkts

Vene-Balti osta

Tallinna-5 robežpunkts

Paljassaare osta

Tallinna-6 robežpunkts

Hundipea osta

Tallinna-7 robežpunkts

Miinisadam

Tallinna-8 robežpunkts

Peetri osta

Tallinna-9 robežpunkts

Lennusadam

Tallinna-10 robežpunkts

Patareisadam

Tallinna-11 robežpunkts

Vanasadam

Tallinna-12 robežpunkts

Pirita osta

Veere robežpunkts

Veere osta

Vergi robežpunkts

Vergi osta

Virtsu robežpunkts

Virtsu osta

Gaisa robežas

Robežšķērsošanas punkta nosaukums

Vieta, kur veic robežkontroli

Kuressaare-2 robežpunkts

Kuressaare lidosta

Kärdla robežpunkts

Kärdla lidosta

Pärnu-1 robežpunkts

Pärnu lidosta

Tallinna-1 robežpunkts

Tallinna lidosta

Tallinna-13 robežpunkts

Linnahall helikopteru terminālis

Tartu-1 robežpunkts

Tartu lidosta

Ämari robežpunkts

Ämari lidosta

GRIEĶIJA

ΕΝΑΕΡIΑ ΣΥΝΟΡΑ (4)

LIDOSTAS (GAISA ROBEŽAS)

1.

ΑΘΗΝΑ

ΑΤΗINA

2.

ΗΡΑΚΛΕIΟ

HERAKLION

3.

ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ

THESSALONIKI

4.

ΡΟΔΟΣ

RODOS (RHODES)

5.

ΚΕΡΚΥΡΑ

KERKIRA (CORFOU)

6.

ΑΝΤIΜΑΧΕIΑ ΚΩ

ANTIMACHIA (KOS)

7.

ΧΑΝIΑ

CHANIA

8.

ΠΥΘΑΓΟΡΕIΟ ΣΑΜΟΥ

PITHAGORIO, SAMOS

9.

ΜΥΤIΛΗΝΗ

MITILINI

10.

IΩΑΝΝIΝΑ

IOANNINA

11.

ΑΡΑΞΟΣ

ARAXOS

12.

ΣΗΤΕIΑ

SITIA

13.

ΧIΟΣ

CHIOS

14.

ΑΡΓΟΣΤΟΛI

ARGOSTOLI

15.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

KALAMATA

16.

ΚΑΒΑΛΑ

KAVALA

17.

ΑΚΤIΟ ΒΟΝIΤΣΑΣ

AKTIO VONITSAS

18.

ΜΗΛΟΣ

MILOS

19.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ZAKINTHOS

20.

ΘΗΡΑ

THIRA

21.

ΣΚIΑΘΟΣ

SKIATHOS

22.

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

KARPATHOS

23.

ΜΥΚΟΝΟΣ

MIKONOS

24.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ALEXANDROUPOLI

25.

ΕΛΕΥΣIΝΑ

ELEFSINA

26.

ΑΝΔΡΑΒIΔΑ

ANDRAVIDA

27.

ΑΤΣIΚΗ ΛΗΜΝΟΥ

ATSIKI – LIMNOS

28

ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ

ΝΕΑ AGHIALOS

29.

ΚΑΣΤΟΡΙA

KASTORIA


ΘΑΛΑΣΣIΑ ΣΥΝΟΡΑ

OSTAS (JŪRAS ROBEŽAS)

1.

ΓΥΘΕIΟ

GITHIO

2.

ΣΥΡΟΣ

SIROS

3.

ΗΓΟΥΜΕΝIΤΣΑ

IGOYMENITSA

4.

ΣΤΥΛIΔΑ

STILIDA

5.

ΑΓIΟΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ

AGIOS NIKOLAOS

6.

ΡΕΘΥΜΝΟ

RETHIMNO

7.

ΛΕΥΚΑΔΑ

LEFKADA

8.

ΣΑΜΟΣ

SAMOS

9.

ΒΟΛΟΣ

VOLOS

10.

ΚΩΣ

KOS

11.

ΔΑΦNΗ ΑΓIΟΥ ΟΡΟΥΣ

DAFNI, AGIOU OROS

12.

IΒΗΡΑ ΑΓIΟ ΟΡΟΥΣ

IVIRA, AGIOU OROS

13.

ΓΕΡΑΚIΝΗ

GERAKINI

14.

ΓΛΥΦΑΔΑ

GLIFADA

15.

ΠΡΕΒΕΖΑ

PREVEZA

16.

ΠΑΤΡΑ

PATRA

17.

ΚΕΡΚΥΡΑ

KERKIRA

18.

ΣΗΤΕIΑ

SITIA

19.

ΧIΟΣ

CHIOS

20.

ΑΡΓΟΣΤΟΛI

ARGOSTOLI

21.

ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ

THESSALONIKI

22.

ΚΟΡIΝΘΟΣ

KORINTHOS

23.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

KALAMATA

24.

ΚΑΒΑΛΑ

KAVALA

25.

ΘΑΚΗ

ITHAKI

26.

ΠΥΛΟΣ

PILOS

27.

ΠΥΘΑΓΟΡΕIΟ ΣΑΜΟΥ

PITHAGORIO – SAMOS

28.

ΛΑΥΡIΟ

LAVRIO

29.

ΗΡΑΚΛΕIΟ

HERAKLIO

30.

ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝIΑΣ

SAMI, KEFALONIA

31.

ΠΕIΡΑIΑΣ

PIREAS

32.

ΜΗΛΟΣ

MILOS

33.

ΚΑΤΑΚΩΛΟ

KATAKOLO

34.

ΣΟΥΔΑ ΧΑΝIΩΝ

SOUDA – CHANIA

35.

IΤΕΑ

ITEA

36.

ΕΛΕΥΣIΝΑ

ELEFSINA

37.

ΜΥΚΟΝΟΣ

MIKONOS

38.

ΝΑΥΠΛIΟ

NAFPLIO

39.

ΧΑΛΚIΔΑ

CHALKIDA

40.

ΡΟΔΟΣ

RODOS

41.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ZAKINTHOS

42.

ΘΗΡΑ

THIRA

43.

ΚΑΛΟI ΛIΜΕΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕIΟΥ

KALI – LIMENES – HERAKLIOU

44.

ΜΥΡIΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

MYRINA – LIMNOS

45.

ΠΑΞΟI

PAXI

46.

ΣΚIΑΘΟΣ

SKIATHOS

47.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ALEXANDROUPOLI

48.

ΑIΓIΟ

AIGHIO

49.

ΠΑΤΜΟΣ

PATMOS

50.

ΣΥΜΗ

SIMI

51.

ΜΥΤIΛΗΝΗ

MITILINI

52.

ΧΑΝIΑ

CHANIA

53.

ΑΣΤΑΚΟΣ

ASTAKOS


ΧΕΡΣΑIΑ ΣΥΝΟΡΑ

SAUSZEMES ROBEŽAS

ΧΕΡΣΑIΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝIΑ

AR ALBĀNIJU

1.

ΚΑΚΑΒIΑ

1.

KAKAVIA

2.

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ

2

KRISTALOPIGI

3

ΣΑΓΙΑΔΑ

3

SAGIADA

4

ΜΕΡΤΖΑΝΗ

4

MERTZANI

ΧΕΡΣΑIΑ ΣΥΝΟΡΑ FYROM

AR BIJUŠO DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKU

1.

ΝIΚΗ

1.

NIKI

2.

ΕIΔΟΜΕNΗ (ΣIΔΗΡΟΔΡΟΜIΚΟ)

2.

IDOMENI (DZELZCEĻŠ)

3.

ΕΥΖΩΝΟI

3.

EVZONI

4.

ΔΟIΡΑΝΗ

4.

DOIRANI

ΧΕΡΣΑIΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡIΑ

AR BULGĀRIJU

1.

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ

1.

PROMACHONAS

2.

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΣIΔΗΡΟΔΡΟΜIΚΟ)

2.

PROMACHONAS (DZELZCEĻŠ)

3.

ΔIΚΑIΑ (ΣIΔΗΡΟΔΡΟΜIΚΟ)

3.

DIKEA, EVROS (DZELZCEĻŠ)

4.

ΟΡΜΕΝIΟ

4.

ORMENIO, EVROS

5

ΕΞΟΧΗ

5

ΕΧΟΗΙ

ΧΕΡΣΑIΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚIΑ

AR TURCIJU

1.

ΚΑΣΤΑΝIΕΣ ΕΒΡΟΥ

1.

KASTANIES

2.

ΠΥΘIΟΥ (ΣIΔΗΡΟΔΡΟΜIΚΟ)

2.

PITHIO (DZELZCEĻŠ)

3.

ΚΗΠΟI ΕΒΡΟΥ

3.

KIPI

SPĀNIJA

Gaisa robežas

1)

Madrid-Barajas

2)

Barcelona

3)

Gran Canaria

4)

Palma de Mallorca

5)

Alicante

6)

Ibiza

7)

Málaga

8)

Sevilla

9)

Tenerife South

10)

Tenerife North

11)

Valencia

12)

Almería

13)

Asturias

14)

Bilbao

15)

Fuerteventura

16)

Gerona

17)

Granada

18)

Lanzarote

19)

La Palma

20)

Menorca

21)

Santander

22)

Santiago

23)

Vitoria

24)

Zaragoza

25)

Pamplona

26)

Jerez de la Frontera

27)

Valladolid

28)

Reus

29)

Vigo

30)

La Coruña

31)

Murcia

Jūras robežas

1)

Algeciras (Cádiz)

2)

Alicante

3)

Almería

4)

Arrecife (Lanzarote)

5)

Avilés (Asturias)

6)

Barcelona

7)

Bilbao

8)

Cádiz

9)

Cartagena (Murcia)

10)

Castellón

11)

Ceuta

12)

Ferrol (La Coruña)

13)

Gijón

14)

Huelva

15)

Ibiza

16)

La Coruña

17)

La Línea de la Concepción

18)

La Luz (Las Palmas)

19)

Mahón

20)

Málaga

21)

Melilla

22)

Motril (Granada)

23)

Palma de Mallorca

24)

Sagunto (Provincia de Valencia)

25)

San Sebastian

26)

Santa Cruz de Tenerife

27)

Santander

28)

Sevilla

29)

Tarifa

30)

Tarragona

31)

Valencia

32)

Vigo

Sauszemes robežas

1)

Ceuta

2)

Melilla

3)

La Seo de Urgel

4)

La Línea de la Concepción (5)

FRANCIJA

Gaisa robežas

1)

Abbeville

2)

Agen-la Garenne

3)

Ajaccio-Campo dell'Oro

4)

Albi-le Séquestre

5)

Amiens-Glisy

6)

Angers-Marcé

7)

Angoulême-Brie-Champniers

8)

Annecy-Methet

9)

Annemasse

10)

Auxerre-Branches

11)

Avignon-Caumont

12)

Bâle-Mulhouse

13)

Bastia-Poretta

14)

Beauvais-Tillé

15)

Bergerac-Roumanière

16)

Besançon-la Vèze

17)

Béziers-Vias

18)

Biarritz-Bayonne-Anglet

19)

Bordeaux-Mérignac

20)

Bourges

21)

Brest-Guipavas

22)

Caen-Carpiquet

23)

Cahors-Lalbenque

24)

Calais-Dunkerque

25)

Calvi-Sainte-Catherine

26)

Cannes-Mandelieu

27)

Carcassonne-Salvaza

28)

Castres-Mazamet

29)

Châlons-Vatry

30)

Chambéry-Aix-les-Bains

31)

Charleville-Mézières

32)

Châteauroux-Déols

33)

Cherbourg-Mauperthus

34)

Clermont-Ferrand-Aulnat

35)

Colmar-Houssen

36)

Courchevel

37)

Deauville-Saint-Gatien

38)

Dieppe-Saint-Aubin

39)

Dijon-Longvic

40)

Dinard-Pleurtuit

41)

Dôle-Tavaux

42)

Epinal-Mirecourt

43)

Figari-Sud Corse

44)

Cap-Tallard

45)

Genève-Cointrin

46)

Granville

47)

Grenoble-Saint-Geoirs

48)

Hyères-le Palivestre

49)

Issy-les-Moulineaux

50)

La Môle

51)

Lannion

52)

La Rochelle-Laleu

53)

Laval-Entrammes

54)

Le Castelet

55)

Le Havre-Octeville

56)

Le Mans-Arnage

57)

Le Touquet-Paris-Plage

58)

Lille-Lesquin

59)

Limoges-Bellegarde

60)

Lognes-Emerainville

61)

Lorient-Lann-Bihoué

62)

Lyon-Bron

63)

Lyon-Saint-Exupéry

64)

Marseille-Provence

65)

Meaux-Esbly

66)

Megève

67)

Metz-Nancy-Lorraine

68)

Monaco-Héliport

69)

Montbéliard-Courcelles

70)

Montpellier-Fréjorgues

71)

Morlaix-Ploujean

72)

Nancy-Essey

73)

Nantes-Atlantique

74)

Nevers-Fourchambault

75)

Nice-Côte d'Azur

76)

Nîmes-Garons

77)

Orléans-Bricy

78)

Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel

79)

Paris-Charles de Gaulle

80)

Paris-le Bourget

81)

Paris-Orly

82)

Pau-Pyrénées

83)

Périgueux-Bassillac

84)

Perpignan-Rivesaltes

85)

Poitiers-Biard

86)

Pontarlier

87)

Pontoise-Cormeilles-en-Vexin

88)

Quimper-Pluguffan

89)

Reims-Champagne

90)

Rennes Saint-Jacques

91)

Roanne-Renaison

92)

Rodez-Marcillac

93)

Rouen-Vallée de Seine

94)

Saint-Brieuc-Armor

95)

Saint-Etienne-Bouthéon

96)

Saint-Nazaire-Montoir

97)

Saint-Yan

98)

Strasbourg-Entzheim

99)

Tarbes-Ossun-Lourdes

100)

Toulouse-Blagnac

101)

Tours-Saint-Symphorien

102)

Toussus-le-Noble

103)

Troyes-Barberey

104)

Valence-Chabeuil

105)

Valenciennes-Denain

106)

Vannes-Meucon

107)

Vesoul-Frotey

108)

Vichy-Charmeil

Jūras robežas

1)

Agde

2)

Ajaccio

3)

Anglet

4)

Arcachon

5)

Bastia

6)

Bayonne