ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 172

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 25. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Informācija

 

Padome

2006/C 172/1

Padomes secinājumiem par Eiropas Valodu prasmes rādītāju

1

 

Komisija

2006/C 172/2

Euro maiņas kurss

4

2006/C 172/3

Lepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

5

2006/C 172/4

Uzaicinājums iesniegt apsvērumus par projektu Komisijas Regulai

6

2006/C 172/5

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem ( 1 )

8

2006/C 172/6

Paziņojums par kompensācijas pasākumiem, kas ir spēkā attiecībā uz Indijas izcelsmes kokvilnas gultasveļas ievedumiem Kopienā — Uzņēmuma, kam piemēro individuālu kompensācijas maksājuma likmi, nosaukuma maiņa

21

2006/C 172/7

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

22

2006/C 172/8

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

23

 

III   Paziņojumi

 

Komisija

2006/C 172/9

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus netiešām darbībām saskaņā ar Kopienas daudzgadu rīcības plānu, lai Eiropā uzlabotu digitālā satura pieejamību, lietošanu un izmantošanu (eContentplus programma) ( 1 )

24

2006/C 172/0

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus — Kopīgā saskaņotā Eiropas Savienības uzņēmumu un patērētāju apsekojumu programma

26

2006/C 172/1

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus — Kopīgā saskaņotā Eiropas Savienības uzņēmumu un patērētāju apsekojumu programma

34

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


I Informācija

Padome

25.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 172/1


Padomes secinājumiem par Eiropas Valodu prasmes rādītāju

(2006/C 172/01)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā

Lisabonā 2000. gada 23. un 24. martā notikušajā Eiropadomes sanāksmē nosprausto un Stokholmā 2001. gada 23. un 24. martā notikušajā Eiropadomes sanāksmē atkārtoti apstiprināto Eiropas Savienības stratēģisko mērķi, proti, kļūt par konkurētspējīgāko un dinamiskāko uz zinātnes atziņām balstīto ekonomiku pasaulē ar ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, ar darbavietām, kuru kļūst arvien vairāk un kuras kļūst arvien labākas, un ar plašāku sociālo kohēziju;

Lisabonas Eiropadomes sanāksmē dotās pilnvaras Izglītības padomei pārdomāt konkrētus izglītības sistēmas nākotnes mērķus, liekot uzsvaru uz kopējām problēmām un prioritātēm, tai pat laikā respektējot nacionālo daudzveidību ...  (1);

Padomes 2002. gada 14. februāra Rezolūciju par valodu daudzveidības veicināšanu un valodu apguvi, (2) kurā cita starpā uzsvērts, ka:

valodu zināšanas ir viena no pamatiemaņām, ko katram valstspiederīgajam nepieciešams apgūt, lai efektīvi iesaistītos Eiropas zināšanu sabiedrībā, un tādējādi veicināt gan integrāciju sabiedrībā, gan sociālo kohēziju; un, ka

no kultūras viedokļa visas Eiropas valodas ir vienlīdz vērtīgas un cienījamas un tās veido būtisku Eiropas kultūras un civilizācijas sastāvdaļu,

un kurā dalībvalstis aicinātas izveidot valodu zināšanu prasmes atzīšanas sistēmas, kuru pamatā būtu Eiropas Padomes izstrādāta Eiropas vienotas valodu prasmes līmeņa noteikšana;

Barselonā 2002. gada 15. un 16. martā notikušās Eiropadomes secinājumus (3), kuros

ir atbalstīta sīki izstrādāta darba programma kā papildinājums izglītības un apmācību sistēmas mērķiem (4);

ir aicināts turpināt darbības, lai uzlabotu pamatprasmes, konkrēti — jau no mazām dienām mācīt vismaz divas svešvalodas; un

ir aicināts 2003. gadā izveidot valodas prasmes rādītāju;

Padomes 2005. gada maija secinājumus par jauniem rādītājiem izglītības un apmācību jomā (5)

Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei Eiropas Valodu prasmes rādītājs  (6);

ierosināto priekšlikumu Padomes un Eiropas Parlamenta ieteikumam par mūžizglītībai vajadzīgajām pamatprasmēm (7), kurā saziņa svešvalodā ir definēta kā būtiski svarīga pamatprasme;

Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai Jauna daudzvalodības pamatstratēģija, (8)

ATKĀRTOTI apliecina, ka

svešvalodu prasmes, kas palīdz veicināt tautu savstarpējo saprašanos, ir arī priekšnoteikums darbaspēka mobilitātei, un tās palīdz vairot Eiropas Savienības ekonomikas konkurētspēju;

regulāra darbības pārraudzība, izmantojot minētos rādītājus un standartus, ir būtiska Lisabonas procesa daļa, kas ļauj apzināt labu pieredzi, lai sniegtu stratēģiskas norādes un vadību gan īstermiņa, gan ilgtermiņa pasākumiem darba programmā “Izglītība un apmācība 2010”;

ATZĪST, ka

ir jāveic pasākumi, lai labotu pašreizējo uzticamu salīdzināmu datu trūkumu par svešvalodu mācīšanas un mācīšanās rezultātiem;

tādiem pasākumiem ir jābalstās uz datiem, kas vākti, izmantojot objektīvas valodas prasmju pārbaudes, ko izstrādā un veic tā, lai nodrošinātu datu ticamību, precizitāti un pareizību;

tādi dati var palīdzēt apzināt labāko praksi valodu izglītības politikā un valodu mācību metodikā gūto pieredzi un dalīties tajā, izmantojot pastiprinātu informācijas un pieredzes apmaiņu;

dalībvalstīm vajadzīgs skaidrāks priekšstats par praktiskiem un finanšu pasākumiem, kas tām katrai būs jāveic, lai īstenotu Eiropas valodu kompetences rādītāju;

UZSVER, ka

izstrādājot rādītāju, būtu pilnībā jārespektē dalībvalstu atbildība par savu izglītības sistēmu organizāciju, un rādītāju izstrādei nevajadzētu attiecīgai organizācijai un iestādēm radīt lieku administratīvu vai finanšu slogu;

izstrādājot datu vākšanas metodi, būtu jāņem vērā starptautiskā, Savienības un dalībvalstu mērogā veiktais darbs, un tā būtu jāizstrādā un jāīsteno rentabli;

Eiropas valodu kompetences rādītāju ievieš pēc iespējas drīzāk saskaņā ar šādiem noteikumiem:

būtu jāievāc dati par pirmās un otrās svešvalodas prasmi:

katrā dalībvalstī rīkot kopējas pārbaudesreprezentatīvam mērķauditorijas paraugam;

no reprezentatīvas skolēnu grupas, kas mācās vai ko apmāca ISCED 2. līmeņa pēdējā posmā;

ja otro svešvalodu nemāca pirms ISCED 2 beigām, dalībvalstis pirmajā datu vākšanas posmā var izvēlēties vākt skolēnu datus par otro svešvalodu ISCED 3 laikā;

valodām, par ko attiecīgajā dalībvalstī ir reprezentatīvs valodu apguvēju paraugs;

pārbaužu rezultāti būtu jāvērtē, balstoties uz Eiropas vienotās valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmas skalu (9);

cieņa pret valodu daudzveidību ir Eiropas Savienības pamatvērtība, un rādītājam būtu jābūt balstītam uz datiem par visu tādu Eiropas Savienības oficiālo valodu zināšanām, ko Eiropas Savienībā māca kā svešvalodas; taču praktisku apsvērumu dēļ pirmajā datu vākšanas posmā būtu ieteicams pārbaudes piedāvāt dalībvalstīs visplašāk mācītās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, lai sniegtu pietiekamu pārbaudāmo izlasi;

dalībvalstis pašas nosaka, kuru šo oficiālo valodu zināšanas pārbaudīs;

ar rādītāju būtu jāpārbauda četras runas un uztveres prasmes, taču praktisku iemeslu dēļ būtu ieteicams pirmajā datu vākšanas posmā pievērsties trijām valodu prasmēm (proti, prasmei saprast noklausītu runu, prasmei saprast drukātu tekstu un rakstītprasmei), ko var visvieglāk novērtēt;

pārbaužu metodoloģija būtu jādara pieejama tām dalībvalstīm, kas vēlas to izmantot, lai izstrādātu citu valodu prasmju pārbaudes;

būtu jāvāc arī attiecīga papildinformācija, kas palīdzētu izvērtēt faktorus, kuri nosaka konkrētās prasmes;

AICINA Komisiju:

pēc iespējas drīzāk izveidot konsultatīvu kolēģiju (“EILC konsultatīvo kolēģiju”), kurā būtu pārstāvis no katras dalībvalsts un viens Eiropas Padomes pārstāvis, un kura būtu pilnvarota dot padomus Komisijai šādos tehniskos jautājumos:

pārbaudes instrumentu izstrādes konkursa noteikumi;

darbuzņēmēja veiktā darba izvērtējums;

pareizi dalībvalstīs piemērojami datu vākšanas mehānismi, standarti un tehniskie protokoli, ņemot vērā to, ka nevajadzētu radīt dalībvalstīm lieku administratīvu vai finanšu slogu;

lai dalībvalstīm palīdzētu noteikt, kādas tām varētu būt sekas no organizatoriska un resursu viedokļa, šai kolēģijai kā pirmo uzdevumu uzdot darba grafika un sīkāk izklāstīta pārbaužu uzbūves un rīkošanas apraksta izstrādi, tostarp nosakot:

parauga lielumu;

vēlamo pārbaudes metodi un

vēlamos pārbaužu rīkošanas mehānismus, ņemot vērā e-pārbaudes iespējas;

minimāli pieļaujamo parauga apjomu, kam būtu jānosaka vai konkrētas valodas prasmju pārbaude būtu jādara pieejama dalībvalstīm;

līdz 2006. gada beigām rakstiski ziņot Padomei par panākumiem un, ja vajadzīgs, par jebkādiem neatrisinātiem jautājumiem;

AICINA dalībvalstis:

veikt visu vajadzīgo, lai turpinātu EILC izveidi.


(1)  Dok. Nr. SN 100/1/00 REV 1, 27. punkts.

(2)  OV L 50, 23.2.2002., 1. lpp.

(3)  SN 100/1/02 REV 1.

(4)  Izglītības padome to pieņēmusi 2002. gada 14. februārī (OV C 142, 14.6.2002, 1. lpp).

(5)  OV C 141, 10.6.2005., 7. lpp.

(6)  Dok. Nr. 11704/05 — COM(2005) 356 galīgā redakcija.

(7)  Dok. Nr. 13425/05 — COM(2005) 548 galīgā redakcija.

(8)  Dok. Nr. 14908/05 — COM(2005) 596 galīgā redakcija.

(9)  “Eiropas vienotā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēma: apguve, mācīšana, novērtējums”, ko izstrādājusi Eiropas Padome.


Komisija

25.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 172/4


Euro maiņas kurss (1)

2006. gada 24. jūlijs

(2006/C 172/02)

1 euro=

 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,2633

JPY

Japānas jēna

147,32

DKK

Dānijas krona

7,4604

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,68160

SEK

Zviedrijas krona

9,2595

CHF

Šveices franks

1,5746

ISK

Islandes krona

93,48

NOK

Norvēģijas krona

7,9540

BGN

Bulgārijas Ieva

1,9558

CYP

Kipras mārciņa

0,5750

CZK

Čehijas krona

28,435

EEK

Igaunijas krona

15,6466

HUF

Ungārijas forints

276,06

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,6960

MTL

Maltas lira

0,4293

PLN

Polijas zlots

3,9433

RON

Rumānijas leja

3,5640

SIT

Slovēnijas tolērs

239,65

SKK

Slovākijas krona

38,385

TRY

Turcijas lira

1,9600

AUD

Austrālijas dolārs

1,6773

CAD

Kanādas dolārs

1,4405

HKD

Hongkongas dolārs

9,8256

NZD

Jaunzēlandes dolārs

2,0321

SGD

Singapūras dolārs

2,0025

KRW

Dienvidkorejas vons

1 202,41

ZAR

Dienvidāfrikas rands

8,9041

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

10,0868

HRK

Horvātijas kuna

7,2540

IDR

Indonēzijas rūpija

11 603,41

MYR

Malaizijas ringits

4,667

PHP

Filipīnu peso

65,875

RUB

Krievijas rublis

34,0175

THB

Taizemes bats

48,030


(1)  

Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


25.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 172/5


Lepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta Nr. COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(2006/C 172/03)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1.

Komisija 2006. gada 13. jūlijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, ar kuru uzņēmumi Fogeca Multiauto S.A. (“Fogeca”, Portugāle) un Mapfre Mutualidad de Seguros (“Mapfre”, Spānija) Padomes regulas 3. panta 1.punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār kopuzņēmumu (“JV”, Spānija), iegādājoties akcijas jaunizveidotā uzņēmumā, kas veido kopuzņēmumu.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Fogeca: transporta līdzekļu montāža, automašīnu detaļu ražošana, transporta līdzekļu un rezerves daļu mazumtirdzniecība;

Mapfre: apdrošināšana, finanšu pakalpojumi;

JV: automašīnu mazumtirdzniecība un garantijas apkalpošana, transporta līdzekļu apdrošināšana, īpašumu pārvaldīšana Spānijā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā norādītajai procedūrai.

4.

Komisija uzaicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darbību.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp.


25.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 172/6


Uzaicinājums iesniegt apsvērumus par projektu Komisijas Regulai

(2006/C 172/04)

Ieinteresētās personas var iesniegt savus apsvērumus, nosūtot tos uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Consultation (HT 364)

State aid Registry

B-1049 Brussels

Fakss: Fax (32-2) 296 12 42

E-pasts: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Projekts Komisijas regula (EK) nr. …/..

(…),

ar ko groza Regulas (EK) Nr. 2204/2002, (EK) Nr. 70/2001un (EK) Nr. 68/2001 attiecībā uz piemērošanas periodu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā 1998. gada 7. maija Padomes Regulu (EK) Nr. 994/98 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. un 93. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu (1)

un jo īpaši tās 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta i), ii), iv) daļas un b) apakšpunktu,

publicējusi šīs regulas projektu (2),

apspriedusies ar Valsts atbalsta padomdevēju komiteju,

tā kā:

(1)

Komisijas 2002. gada 12. decembra Regulas (EK) Nr. 2204/2002 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu nodarbinātībai (3), 2001. gada 12. janvāra Komisijas Regulas (EK) Nr. 70/2001 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem (4) un Komisijas Regulas (EK) Nr. 68/2001 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu mācību atbalstam (5) darbības termiņš beigsies 2006. gada 31. decembrī. Valsts atbalsta rīcības plānā (6) Komisija ir ierosinājusi pārgrupēt minētās Regulas vienā vienotā grupālā atbrīvojuma regulā un, iespējams, papildināt ar citām jomām, kas minētas Padomes Regulas (EK) 994/98 1. un 2. pantā.

(2)

Turpmākās grupālā atbrīvojuma regulas saturs jo īpaši ir atkarīgs no sabiedrisko apspriežu rezultātiem, kuras uzsāktas ar Valsts atbalsta rīcības plānu un ar Komisijas paziņojumu par valsts atbalstu un jauninājumu (7). Lai noteiktu atbalsta kategorijas, kuras varētu uzskatīt par savienojamām ar Līgumu, ir nepieciešamas arī pārrunas ar dalībvalstu pārstāvjiem. Lai turpinātu pašreizējās apspriedes un to rezultātu analīzi, ir lietderīgi pagarināt Regulu (EK) Nr. 2204/2002, (EK) Nr. 70/2001 un (EK) Nr.68/2001 spēkā esamību līdz 2007. gada beigām.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 2204/2002, (EK) Nr. 68/2001 un (EK) Nr. 70/2001.

(4)

Šajā Regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Publiskā iepirkuma līgumu padomdevējas komitejas atzinumu.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 68/2001 8. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“To piemēro līdz 2007. gada 31. decembrim.”

2. pants

Regulas (EK) Nr. 70/2001 10. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“To piemēro līdz 2007. gada 31. decembrim.”

3. pants

Regulas (EK) Nr. 2204/2002 11. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“To piemēro līdz 2007. gada 31. decembrim.”

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Brisele, […]

Komisijas vārdā —

[…]

Komisijas loceklis


(1)  OV L 142, 14.5.1998., 1. lpp.

(2)  OV …

(3)  OV L 337, 13.12.2002., 3. lpp.

(4)  OV L 10, 13.1.2001., 33. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 364/2004 (OV L 63, 28.2.2004., 22. lpp.).

(5)  OV L 10, 13.1.2001., 20. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 363/2004 (OV L 63, 28.2.2004., 20. lpp.).

(6)  COM(2005) 0107 galīgā redakcija

(7)  COM(2005) 0436 galīgā redakcija


25.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 172/8


Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem

(2006/C 172/05)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

Atbalsta numurs

XS 54/04

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Emilia–Romagna

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Industriālo laboratoriju attīstība

Juridiskais pamats

Delibera di Giunta n. 2824 del 30 dicembre 2003 — Bando per l'attuazione della misura 1, Azione A del programma Regionale della Ricerca Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico (PRRIITT) «Sviluppo di laboratori industriali»

Plānotās ikgadējās izmaksas vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopējais apjoms

Atbalsta shēma

Kopējais apjoms gadā

3 miljoni EUR

Garantētie aizdevumi

 

Individuālais atbalsts

Kopējais atbalsta apjoms

 

Garantētie aizdevumi

 

Maksimālā atbalsta intensitāte

Atbilstīgi regulas 4. panta 2.—6. punktam un 5. pantam

 

Īstenošanas datums

20.1.2004.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta darbības termiņš

Līdz 2005. gada 31. decembrim

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU

 

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kuras var saņemt atbalstu MVU

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Nosaukums:

Regione Emilia–Romagna

Adrese

Via Aldo Moro 52

I-40127 Bologna

Liela apjoma individuālais atbalsts

Atbilstīgi regulas 6. pantam

 


Atbalsta numurs

XS 68/05

Dalībvalsts

Latvija

Reģions

Latvija

Atbalsta programmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja nosaukums

Aizdevumi strauji augošajām MVK

Juridiskais pamats

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

Ikgadējie atbilstīgi programmai plānotie izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopējā summa

Atbalsta programma

Kopējā summa (garantētie aizdevumi)

20 (1) milj. LVL (28,457 milj. EUR)

Ikgadējā kopējā summa — vidējais izsniegto aizdevumu apjoms gadā

3 milj. LVL (4,268 milj. EUR)

Garantētie aizdevumi

 

Individuālais atbalsts

Kopējā atbalsta summa

 

Garantētie aizdevumi

 

Maksimālā atbalsta intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta otro līdz sesto daļu un 5. pantu

Ne vairāk kā 15 %

 

Īstenošanas datums

1.7.2005.

Programmas vai individuālā atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2019.

Atbalsta sniegšanas nosacījumi atbalsta programmas darbības ietvaros tiks pārskatīti saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 88.panta pirmo daļu, ja atbalsta programmas nosacījumi vairs neatbilst komercdarbības atbalsta kontroles normu prasībām.

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVK

 

Attiecīgā tautsaimniecības nozare

Atbalsts MVK pieļaujams visām nozarēm

izņemot:

 

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 1. pielikumā uzskaitītās produkcijas ražošanu, pārstrāde vai laišana tirgū

X

Finanšu starpniecība un apdrošināšana;

X

Azartspēles

X

Ieroču ražošana, piegāde vai tirdzniecība

X

Tabakas ražošana un tās specializēta tirdzniecība

X

Akmeņogļu ieguve

X

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Nosaukums:

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Hipotēku un zemes banka”

Adrese:

Doma laukumā 4

LV-1977 Rīga

Lielas individuālā atbalsta dotācijas

Saskaņā ar regulas 6. pantu

 


Atbalsta numurs

XS 69/05

Dalībvalsts

Latvija

Reģions

Latvija

Atbalsta programmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja nosaukums

Aizdevumi (t.sk. mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai

Juridiskais pamats

Vienotais programmdokuments

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

Ikgadējie atbilstīgi programmai plānotie izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopējā summa

Atbalsta programma

Kopējā summa,

10,665 milj. LVL (15,175 (2) milj. EUR)

no tiem:

 

2005. gadā: 5,333 milj LVL (7,588 milj. EUR)

 

2007. gadā: 5,332 milj. LVL (7,586 milj. EUR)

Papildus piesaistītie resursi ar valsts galvojumu:

10.665 milj. LVL (15,175 milj. EUR)

Ikgadējā kopējā summa — vidējais izsniegto aizdevumu apjoms gadā

3 milj. LVL (4,268 milj. EUR)

Garantētie aizdevumi

 

Individuālais atbalsts

Kopējā atbalsta summa

 

Garantētie aizdevumi

 

Maksimālā atbalsta intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta otro līdz sesto daļu un 5. pantu

Ne vairāk kā 15 %

 

Īstenošanas datums

1.7.2005.

Programmas vai individuālā atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2019.

Atbalsta sniegšanas nosacījumi atbalsta programmas darbības ietvaros tiks pārskatīti saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 88.panta pirmo daļu, ja atbalsta programmas nosacījumi vairs neatbilst komercdarbības atbalsta kontroles normu prasībām.

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVK

 

Attiecīgā tautsaimniecības nozare

Atbalsts MVK pieļaujams visām nozarēm

izņemot:

 

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 1.pielikumā uzskaitītās produkcijas ražošanu, pārstrāde vai laišana tirgū

X

Finanšu starpniecība un apdrošināšana;

X

Azartspēles

X

Ieroču ražošana, piegāde vai tirdzniecība

X

Tabakas ražošana un tās specializēta tirdzniecība

X

Akmeņogļu ieguve

X

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Nosaukums:

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Hipotēku un zemes banka”

Adrese:

Doma laukumā 4,

LV-1977 Rīga

Lielas individuālā atbalsta dotācijas

Saskaņā ar regulas 6. pantu

 


Atbalsta numurs

XS 89/05

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuāla atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Eiropas dimensija mazajiem uzņēmumiem un koncentrācijas atbalstam

Juridiskais pamats

Articolo 9 della legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del Decreto Legge 14 marzo 2005, N. 35 — «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali»

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

Atbalsta shēma

Gada kopsumma

34 miljoni EUR 2005. gadam;

110 miljoni EUR 2006. gadam;

57 miljoni EUR 2007. gadam

Galvotie aizdevumi

 

Individuālais atbalsts

Atbalsta kopsumma

 

Galvotie aizdevumi

 

Maksimālā atbalsta intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2. līdz 6. punktu un 5. pantu

(5. pants)

 

Īstenošanas datums

17.3.2005.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Līdz 2007 . gadam

(Itālija apņemas pielāgot noteikumus saskaņā ar regulu, kas aizstās Regulu (EK) Nr. 70/2001)

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU

 

Attiecīgā (-ās) nozare (-es)

Visas nozares, kuras ir tiesīgas saņemt atbalstu MVU

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Nosaukums:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Adrese:

Via XX Settembre, 97

I-Roma

Lielas individuālā atbalsta dotācijas

Saskaņā ar regulas 6. pantu

 


Atbalsta numurs

XS 138/05

Dalībvalsts

Grieķija

Reģions

Visa valsts

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Atbalsta piešķiršana MVU, lai segtu izdevumus par mācībām un konsultācijām saskaņā ar ieguldījumu programmām, kas izriet no Likuma Nr. 3299/2004 (privātā ieguldījuma atbalsts ekonomikas attīstībai un reģionu konverģencei)

Juridiskais pamats

Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/23-12-2004) (Έχει εγκριθεί από την ΕΕ ως καθεστώς Περιφερειακών ενισχύσεων Ν573/04)

Plānotās ikgadējās izmaksas vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopējais apjoms

Atbalsta shēma

Kopējais apjoms gadā

40 miljoni EUR

Garantētie aizdevumi

 

Individuālais atbalsts

Kopējais atbalsta apjoms

 

Garantētie aizdevumi

 

Maksimālā atbalsta intensitāte

Atbilstīgi regulas 4. panta 2.—6. punktam un 5. pantam

 

Īstenošanas datums

15.6.2005.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Līdz 2006. gada 31. decembrim

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU

 

Attiecīgā(-s) tautsaimniecības nozare(-s)

Tikai noteiktas nozares

Mehānisko transportlīdzekļu ražošana

Citas rūpniecības nozares

Citi pakalpojumi

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Nosaukums:

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Adrese:

Νίκης 5-7,

EL-ΤΚ 10180, Αθηνα

Nosaukums:

Υπουργείο Ανάπτυξης

Adrese:

Μεσογείων 199,

EL-ΤΚ 10192, Αθηνα

Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των 13 Περιφερειών της χώρας

Liela apjoma individuālais atbalsts

Atbilstīgi regulas 6. pantam

 


Atbalsta numurs

XS 154/05

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Lombardija

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Vienotā programmdokumenta (VPD) 2. mērķis 2000.—2006. gadam, pasākums Nr. 1,5. “Atbalsts jaunu uzņēmumu izveidošanai” pakārtotais pasākums b) “Uzņēmumu izveidošana”: kopējas iniciatīvas

Juridiskais pamats:

Docup ob.2 2000-2006

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

2005./2006.g.: 3 000 000 EUR

Atbalsta maksimālā intensitāte

Atbilstoši maksimāli pieļaujamajam apjomam, kas noteikts Komisijas 2004. gada 25. februāra Regulā (EK) Nr. 364/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 70/2001;

t.i.:

Materiāli un nemateriāli ieguldījumi:

mazie uzņēmumi 15 % BDE;

vidējie uzņēmumi 7,5 % BDE;

reģionos, kuriem ir tiesības uz atbrīvojumu saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu, minētās intensitātes ir šādas:

mazie izņēmumi 8 % TDE + 10 % BDE;

vidējie uzņēmumi 8 % TDE + 6 % BDE;

Atbalsts konsultatīvo pakalpojumu iegādei:

mazie un vidējie uzņēmumi 50 % BDE

Kopējais ieguldījums jebkurā gadījumā nedrīkst pārsniegt nominālā izteiksmē 30 % no kopējās ieguldījumu un pakalpojumu iegādes izdevumu summas. Ja šis limits ir pārsniegts, summu, ko maksā par pakalpojumu iegādi, samazina līdz maksimāli pieļaujamajam apmēram 30 %.

Īstenošanas datums

Sarindotā saraksta publicēšanas datums (2005. gada 3. augusts)

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Atbalsts var tikt piešķirts līdz 2006. gada 31. decembrim

Atbalsta mērķis

Atbalstīt ieguldījumu veikšanu jaunās uzņēmējdarbības iniciatīvās rūpniecībā, amatniecībā, tūrismā un pakalpojumos, veicinot sākotnējos ieguldījumus un praktisko pakalpojumu iegādi kopējo iniciatīvu kategorijā.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Rūpniecība

Amatniecība

Tūrisms

Pakalpojumi

Pastāv ierobežojumi vai netiek iekļautas šādas nozares, ko reglamentē Kopienas noteikumi:

transports, lauksaimniecības produktu ražošana, apstrāde un tirdzniecība, kas minēta Līguma I pielikumā, zivsaimniecība.

Bez tam piemēro ierobežojumus tādiem projektiem, kas attiecas uz tēraudrūpniecību, sintētisko šķiedru ražošanu un mehāniskajiem transportlīdzekļiem.

Pasākumi, kas paredzēti šajā shēmā, ir definēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 70/01 2. un 5. pantu.

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Nosaukums:

Regione LombardiaDirezione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Adrese:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Cita informācija

Atbalstu piešķir saskaņā ar Vienotā programmdokumenta (VPD) 2. mērķi 2000.—2006. gadam


Atbalsta numurs

XS 155/05

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Lombardija

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Vienotā programmdokumenta (VPD) 2. mērķis 2000.—2006. gadam, pasākums Nr. 1.1. “Stimuli ieguldījumiem uzņēmumos”, pakārtotais pasākums f) “Atbalsts uzņēmumu konkurētspējai”, 3. darbība: Integrētas stimulu paketes ieguldījumu veicināšanai tehnoloģiskajos jauninājumos un/vai vides aizsardzībā (likums 598/94, 11. pants), un attiecīgai darbgaldu un/vai instrumentu iegādei vai nomai (likums 1329/65).

Juridiskais pamats

Docup ob.2 2000-2006

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

2005./2006.g.: 3 500 000 EUR

Atbalsta maksimālā intensitāte

Atbilstoši maksimāli pieļaujamajam apjomam, kas noteikts Komisijas 2004. gada 25. februāra Regulā (EK) Nr. 364/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 70/2001;

t.i.:

(a)

materiāli un nemateriāli ieguldījumi:

mazie uzņēmumi 15 % BDE;

vidējie uzņēmumi 7,5 % BDE;

reģionos, kuriem ir tiesības uz atbrīvojumu saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. Punkta c) apakšpunktu, minētās intensitātes ir šādas:

mazie izņēmumi 8 % TDE + 10 % BDE;

vidējie uzņēmumi 8 % TDE + 6 % BDE;

b)

pakalpojumu iegādes un konsultāciju izdevumi:

mazie un vidējie uzņēmumi 50 % BDE

c)

pirmskonkurences attīstības izdevumi:

mazie un vidējie uzņēmumi 35 % BDE

d)

rūpniecisko pētījumu izdevumi:

mazie un vidējie uzņēmumi: 60 % BDE

Kopējais ieguldījums jebkurā gadījumā nedrīkst pārsniegt nominālā izteiksmē 30 % no kopējās ieguldījumu, pakalpojumu iegādes, pētniecības un attīstības izdevumu summas.

Īstenošanas datums

Pretendentus iekļauj sarakstā, sākot no 2005. gada 18. aprīļa

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Atbalsts var tikt piešķirts līdz 2006. gada 31. decembrim

Atbalsta mērķis

Sniegt integrētu atbalstu tādu uzņēmumu veiktiem ieguldījumiem, kuri izvēlas izmantot iespēju, ko piedāvā 1. un 2. darbība (likums 598/94, 11. pants, un likums 1329/65), lai veiktu integrētus tehnoloģisko jauninājumu pasākumus, attiecīgi iegādājoties iekārtas un ierīces. Uzņēmumi, kas gatavojas veikt šādus ieguldījumus, var izmantot stimulu, iesniedzot vienotu pieteikumu, kas balstās uz ieguldījumu plānu, kurš aptver abus pasākumus.

Pasākumi, kas paredzēti šajā shēmā, ir definēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 70/01 2. un 5. pantu.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Apstrādājošās rūpniecības nozares, uz ko attiecas ISTAT saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas C un D iedaļa, celtniecība, uz ko attiecas ISTAT klasifikācijas F iedaļa, elektrības, tvaiku un karstā ūdens ražošana un piegāde, uz ko attiecas ISTAT klasifikācijas E iedaļa, un ražošanas pakalpojumi, kas labvēlīgi ietekmēs minēto ražošanas darbību attīstību.

Neiekļauj šādas nozares: transports, lauksaimniecības produktu ražošana, apstrāde un tirdzniecība, kas minēta Līguma I pielikumā, zivsaimniecība;

saskaņā ar 2003. gada 19. marta Lielu ieguldījumu projektu reģionālā atbalsta daudznozaru pamatprincipiem (2002/C70/04) neiekļauj tēraudrūpniecību (skat. Pamatprincipu B pielikumu) un sintētisko šķiedru ražošanu (D pielikums).

Projektiem, kam attaisnotās izmaksas pārsniedz 50 miljonus EUR vai atbalsta summa, kas izteikta ar bruto dotācijas ekvivalentu, pārsniedz 5 miljonus EUR, atbalsta maksimālā intensitāte būs 30 % no attiecīgā reģionālā atbalsta maksimāli pieļaujamā apjoma.

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Nosaukums:

Regione LombardiaDirezione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Adrese:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Cita informācija

Atbalstu piešķir saskaņā ar Vienotā programmdokumenta (VPD) 2. mērķi 2000.—2006. gadam


Atbalsta numurs

XS 156/05

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Lombardija

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Vienotā programmdokumenta (VPD) 2. mērķis 2000.—2006. gadam, pasākums Nr. 1,2. “Pieprasījuma pēc augstas kvalitātes uzņēmējdarbības pakalpojumiem veicināšana”, pakārtotais pasākums e) “Novatorisma veicināšana”: kopējas iniciatīvas

Juridiskais pamats:

Docup ob.2 2000-2006

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

2005./2006.g.: 5 000 000 EUR

Atbalsta maksimālā intensitāte

Atbilstoši maksimāli pieļaujamajam apjomam, kas noteikts Komisijas 2004. gada 25. februāra Regulā (EK) Nr. 364/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 70/2001;

t.i.:

Materiāli un nemateriāli ieguldījumi:

mazie uzņēmumi 15 % BDE;

vidējie uzņēmumi 7,5 % BDE;

reģionos, kuriem ir tiesības uz atbrīvojumu saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunktu, minētās intensitātes ir šādas:

mazie izņēmumi 8 % TDE + 10 % BDE;

vidējie uzņēmumi 8 % TDE + 6 % BDE;

Atbalsts konsultatīvo pakalpojumu iegādei:

mazie un vidējie uzņēmumi 50% BDE

Kopējā summa, ko piešķir ieguldījumiem un pakalpojumu iegādei, jebkurā gadījumā nedrīkst pārsniegt 30 % no visiem attaisnotajiem izdevumiem.

Īstenošanas datums

Sarindotā saraksta publicēšanas datums: 2005. gada septembrī

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Atbalsts var tikt piešķirts līdz 2006. gada 31. decembrim

Atbalsta mērķis

Atbalstīt novatorismu MVU, veicinot tādu projektu izpildi, kas vērsti uz praktisko pakalpojumu iegādi, lai varētu ieviest organizatoriskus un komerciālus jauninājumus, jauninājumiem IT jomā, elektroniskās uzņēmējdarbības paplašināšanu, tehnoloģiskiem jauninājumiem un pētniecību un attīstību.

Pasākumiem, ko uzsāk uzņēmumi, jāpieder pie kopējo iniciatīvu kategorijas.

Pasākumi, kas paredzēti šajā shēmā, ir definēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 70/01 2. un 5. pantu.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Uzņēmējdarbības konsultatīvie pakalpojumi.

Pastāv ierobežojumi vai netiek iekļautas šādas nozares, ko reglamentē Kopienas noteikumi: transports, zivsaimniecība, lauksaimniecības produktu ražošana, apstrāde un tirdzniecība, kas minēta Līguma I pielikumā, tēraudrūpniecība, sintētisko šķiedru ražošana un mehāniskie transportlīdzekļi.

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Nosaukums:

Regione LombardiaDirezione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Adrese:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Cita informācija

Atbalstu piešķir saskaņā ar Vienotā programmdokumenta (VPD) 2. mērķi 2000.—2006. gadam


Atbalsta numurs

XS 183/05

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Friuli Venēcijas — Džūlijas autonomais apgabals

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuāla atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Uz MVU vērsti pasākumi, lai pieņemtu rūpniecības politikas pasākumus, atbalstot konkurences attīstības projektus

Juridiskais pamats

LR 4.3.2005, n. 4, Capo I

DPReg 0316/Pres. dd. 16.9.2005

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

Atbalsta shēma

Gada kopsumma

2005.g.: 14,5 miljoni EUR

2006.g.: 9,5 miljoni EUR

2007.g.: 9,5 miljoni EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2. līdz 6. punktu un 5. pantu

Īstenošanas datums

5.10.2005.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Līdz 30.6.2007.

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU

Attiecīgā (-ās) nozare (-es)

Attiecina uz noteiktām nozarēm

Cita ražojošā rūpniecība

Visi pakalpojumi

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Nosaukums:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale attività produttive

Servizio politiche economiche e marketing territoriale

Adrese:

Via Uccellis, 12/F

I-33100 Udine

Tālrunis (39-04) 32 55 59 71

Fakss (39-04) 32 55 59 52

e-mail: politiche.economiche@regione.fvg.it

Lielas individuālā atbalsta dotācijas

Saskaņā ar regulas 6. pantu


Atbalsta numurs

XS 186/05

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Reģions

 West Wales & The Valleys 1. mērķa reģions

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Cotton projekti

Juridiskais pamats

Council Regulation (EC) No 1260/99

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales)

Designation 2000

Plānotās ikgadējās izmaksas vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopējais apjoms

Atbalsta shēma

Kopējais apjoms gadā

 

Garantētie aizdevumi

 

Individuālais atbalsts

Kopējais atbalsta apjoms

119 902 GBP

Garantētie aizdevumi

 

Maksimālā atbalsta intensitāte

Atbilstīgi regulas 4. panta 2.—6. punktam un 5. pantam

 

Īstenošanas datums

No 31.10.2005.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta darbības termiņš

Līdz 2006. gada 31. decembrim

NB! Kā tas norādīts iepriekš, subsīdija tika uzsākta pirms 2006. gada 31. decembra. Maksājumus šo saistību ietvaros var turpināt (atbilstīgi N+2) līdz 2007. gada 31. decembrim.

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU

 

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Tikai noteiktas nozares

Citi pakalpojumi (būvniecība)

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Nosaukums:

National Assembly for Wales

Adrese:

C/o Welsh EURpean Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

United Kingdom

Liela apjoma individuālais atbalsts

Atbilstīgi regulas 6. pantam

 


Atbalsta numurs

XS 192/05

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Pjemontas reģions

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Atbalsts jaunu instrumentu iekārtu un ražošanas iekārtu ieguvei vai nomai (“Sabatini” likums)

Juridiskais pamats

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.» attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 Aiuto N 659/A97.

Plānotās ikgadējās izmaksas vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopējais apjoms

Atbalsta shēma

Kopējais apjoms gadā

25 miljoni EUR (3)

Garantētie aizdevumi

 

Individuālais atbalsts

Kopējais atbalsta apjoms

 

Garantētie aizdevumi

 

Maksimālā atbalsta intensitāte

Atbilstīgi regulas 4. panta 2.—6. punktam un 5. pantam

 

Īstenošanas datums

27.9.2005.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta darbības termiņš

Līdz 2006. gada 31. decembrim

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU

 

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kuras var saņemt atbalstu MVU

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Nosaukums:

Regione Piemonte — Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio — Direzione Industria

Adrese:

Direzione Industria

Via Pisano, 6

I-10152 Torino

Tel. (39-01) 14 32 14 61 — Fax (39-01) 14 32 34 83

e-mail: direzione16@regione.piemonte.it

Liela apjoma individuālais atbalsts

Atbilstīgi regulas 6. pantam

 


Atbalsta numurs

XS 193/05

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Pjemontas regions

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Atbalsts jaunu instrumentu iekārtu un ražošanas iekārtu ieguvei vai nomai (“Sabatini” likums).

Juridiskais pamats

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.». attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 — Aiuto N 659/A97.

Plānotās ikgadējās izmaksas vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopējais apjoms

Atbalsta shēma

Kopējais apjoms gadā

25 miljoni EUR (4)

Garantētie aizdevumi

 

Individuālais atbalsts

Kopējais atbalsta apjoms

 

Garantētie aizdevumi

 

Maksimālā atbalsta intensitāte

Atbilstīgi regulas 4. panta 2.—6. punktam un 5. pantam

 

Īstenošanas datums

27.9.2005.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta darbības termiņš

Līdz 2006. gada 31. decembrim

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU

 

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kuras var saņemt atbalstu MVU

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Nosaukums:

Regione Piemonte — Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio — Direzione Industria

Adrese:

Direzione Industria

Via Pisano, 6

I-10152 Torino

Tel. (39-01) 14 32 14 61 — Fax (39-01) 14 32 34 83

e-mail: direzione16@regione.piemonte.it

Liela apjoma individuālais atbalsts

Atbilstīgi regulas 6. pantam

 


Atbalsta numurs

XS 212/05

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Kampānija

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Atbalsta shēma mazajiem uzņēmumiem amatniecības, tirdzniecības, pakalpojumu un tūrisma nozarē.

Kritēriji un vadlīnijas publiskajam paziņojumam par reģionālo parku integrētajiem projektiem

Juridiskais pamats

POR Campania 2000-2006

Complemento di Programmazione, misura 1.10

Disciplinare degli aiuti alle piccole imprese concessi in applicazione della Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006 (Aiuti esentati dalla notificazione in conformità del Reg. (CE) n. 70/2001) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22.10.2004.

D.G.R.C. n. 180 del 15 febbraio 2005: Approvazione criteri ed indirizzi per la predisposizione dei bandi della Misura 1.10 per i Progetti Integrati dei Parchi Regionali con allegati.

P.O.R. Campania 2000 — 2006 Asse prioritario di riferimento 1 — Risorse Naturali — Misura 1.10 — Bandi pubblici per la concessione di aiuti alle piccole imprese nei settori dell'artigianato, commercio servizi e piccola ricettività turistica nei Parchi Regionali

Decreti Dirigenziali nn. 50 e 51 del 21.6.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 48 del 26.9.2005;

Decreti Dirigenziali nn. 64, 65 e 66 dell'1.8.2005 e n. 67 del 2.8.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 51 del 6.10.2005

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi

Atbalstu shēma

Gada kopsumma

17 488 433,50 EUR

Galvotie aizdevumi

Maksimālā atbalsta intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2. līdz 6. punktu un 5. pantu

 

Īstenošanas datums

31.1.2006.

Atbalsta shēmas ilgums

Līdz 2006. gada 31. decembrim

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU

 

Attiecīgā (-ās) nozare ( -es)

Visas nozares, kuras ir tiesīgas saņemt atbalstu MVU

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Nosaukums:

Regione Campania

Area Generale di Coordinamento 05

Settore 02

Responsabile della Misura 1.10 del POR Campania 2000 — 2006

Adrese:

Via A. De Gasperi 28

I-80133 Napoli

Telefono: (39-08) 17 96 30 50

e-mail:

asseI.mis.1.10cdc@regione.campania.it

e.zucaro@regione.campania.it

Lielas individuālā atbalsta dotācijas

Saskaņā ar regulas 6. pantu

 


Atbalsta numurs

XS 216/05

Dalībvalsts

Spānija

Reģions

Visa valsts teritorija

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Valsts atbalsts maziem un vidējiem, kas nav lauksaimnieciskiem uzņēmumi un ir saistīti ar zirgkopības nozari, lai atbalstītu šīs nozares attīstību

Juridiskais pamats

Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino

Plānotās ikgadējās izmaksas vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopējais apjoms

Atbalsta shēma

Kopējais apjoms gadā

0,5 miljoni EUR

Garantētie aizdevumi

 

Individuālais atbalsts

Kopējais atbalsta apjoms

 

Garantētie aizdevumi

 

Maksimālā atbalsta intensitāte

Atbilstīgi regulas 4. panta 2.—6. punktam un 5. pantam

 

Īstenošanas datums

Sākot no publicēšanas BOE (Boletín Oficial del Estado) un stāšanās spēkā

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta darbības termiņš

Līdz 2007. gada 30. jūnijam

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU

 

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Tikai noteiktas nozares

Citi pakalpojumi

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Nosaukums:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Ganadería

Adrese:

C/ Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

Liela apjoma individuālais atbalsts

Atbilstīgi regulas 6. pantam

 


(1)  1 EUR = 0,702804 LVL

(2)  1 EUR = 0,702804 LVL

(3)  Norādīties ikgadējie izdevumi ietver arī juridiskajā pamatā paredzēto un minēto noteikumu budžetu bez īpaša paziņojuma iesniegšanas.

(4)  Norādīties ikgadējie izdevumi ietver arī juridiskajā pamatā paredzēto un minēto noteikumu budžetu bez īpaša paziņojuma iesniegšanas.


25.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 172/21


Paziņojums par kompensācijas pasākumiem, kas ir spēkā attiecībā uz Indijas izcelsmes kokvilnas gultasveļas ievedumiem Kopienā — Uzņēmuma, kam piemēro individuālu kompensācijas maksājuma likmi, nosaukuma maiņa

(2006/C 172/06)

Uz Indijas izcelsmes kokvilnas gultasveļas ievedumiem attiecas galīgais kompensācijas maksājums, kas noteikts Padomes 2004. gada 13. janvāra Regulā (EK) Nr. 74/2004 (1).

Indijā esošais uzņēmums Anunay Fab. Pvt. Ltd, kas eksportē uz Kopienu kokvilnas gultasveļu, kurai tiek piemērots Padomes Regulas (EK) Nr. 74/2004 1. panta 3. punktā noteiktais kompensācijas maksājums 7,6 %, ir paziņojis Komisijai, ka uzņēmuma juridiskās formas maiņas dēļ 2005. gada 23. novembrī tas pārdēvēts par Anunay Fab. Ltd.

Uzņēmums apgalvo, ka nosaukuma maiņa neietekmē tā tiesības uz individuālo maksājuma likmi, kas tam piemērota iepriekš, kad tā nosaukums bija Anunay Fab. Pvt. Ltd.

Komisija ir pārbaudījusi sniegtās ziņas un secinājusi, ka uzņēmuma nosaukuma maiņa nekādi neietekmē secinājumus, kas izklāstīti Padomes Regulā (EK) Nr. 74/2004. Tādēļ norāde uz Anunay Fab. Pvt. Ltd. Regulas (EK) Nr. 74/2004 pielikumā uzskatāma par norādi uz Anunay Fab. Ltd.

TARIC papildu kods A498, kas agrāk bija piešķirts Anunay Fab. Pvt. Ltd, ir attiecināms uz Anunay Fab. Ltd.


(1)  OV L 12, 17.1.2004., 1. lpp., jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes 2006. gada 23. janvāra Regulu (EK) Nr. 122/2006 (OV L 22, 26.1.2006., 12. lpp.)


25.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 172/22


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta Nr. COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(2006/C 172/07)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1.

Komisija 2006. gada 13. jūlijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, ar kuru uzņēmums Crédit Agricole SA (“Crédit Agricole”, Francija) minētās Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnu kontroli pār uzņēmumu Emporiki Bank of Greece SA (“Emporiki”, Grieķija) publiskā piedāvājumā, kas izziņots 2006. gada 13. jūnijā.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Crédit Agricole: banku un apdrošināšanas pakalpojumi,

Emporiki: banku un apdrošināšanas pakalpojumi.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā izklāstītajai procedūrai.

4.

Komisija uzaicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darbību.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp.


25.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 172/23


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta Nr. COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(2006/C 172/08)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1.

Komisija 2006. gada 14. jūlijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums Blackstone Group (“Blackstone”, ASV) Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē kā vienīgais akcionārs iegūst pilnu kontroli pār uzņēmumu Travelport Inc. (“Travelport”, ASV), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Blackstone: privāta banku darījumu sabiedrība, kas galvenokārt darbojas finanšu konsultāciju pakalpojumu, privātā kapitāla un īpašumu ieguldījumu jomā.

Travelport: ģeogrāfiski plaša grupa, kas sniedz dažādus tūrisma pakalpojumus.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā izklāstītajai procedūrai.

4.

Komisija uzaicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darbību.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs: (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp.


III Paziņojumi

Komisija

25.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 172/24


Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus netiešām darbībām saskaņā ar Kopienas daudzgadu rīcības plānu, lai Eiropā uzlabotu digitālā satura pieejamību, lietošanu un izmantošanu (eContentplus programma)

(2006/C 172/09)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1.   Mērķi un apraksts

Eiropas Komisija ir pieņēmusi darba programmu un uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus, lai īstenotu eContentplus programmu (1).

Šis uzaicinājums attiecas uz piedāvājumiem netiešām darbībām šādās jomās un šādiem pasākumiem:

Ģeogrāfiskā informācija

3.1

Ģeogrāfiskās informācijas mērķprojekti

3.2

Tematisks ģeogrāfiskās informācijas tīkls

Izglītības saturs

4.1

Izglītības satura mērķprojekti

4.2

Tematisks izglītības satura tīkls

Digitālās bibliotēkas (kultūras un zinātnes/akadēmiskais saturs)

5.1.

Digitālo bibliotēku mērķprojekti

5.2

Tematisks kultūras satura tīkls

Sadarbības veicināšana starp digitālajā saturā ieinteresētajām personām

6.1

Publiskā sektora un saistītu jautājumu tematisks tīkls

2.   Pretendenti, kam ir tiesības piedalīties programmā

eContentplus programmā var piedalīties juridiskas personas, kuras reģistrētas kādā no 25 ES dalībvalstīm.

Programmā var piedalīties arī juridiskas personas, kuras ir reģistrētas Bulgārijā, Horvātijā, Rumānijā, Turcijā un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā), ja šajā sakarā ir noslēgta divpusēja vienošanās ar attiecīgo valsti. Tāpat programmā var piedalīties arī reģistrētās juridiskās personas, kas reģistrētas EBTA valstīs, kuras ir EEZ līguma puses (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija), saskaņā ar minētā līguma noteikumiem (2).

Var piedalīties arī trešās valstīs reģistrētas juridiskas personas un starptautiskas organizācijas, taču tām Kopiena nesniegs finansiālu atbalstu.

3.   Budžets

Kopējais budžets, kas paredzēts netiešu darbību līdzfinansējumam, ir 27,3 miljoni euro.

4.   Iesniegšanas termiņš

Termiņš piedāvājumu saņemšanai Komisijā ir 2006. gada 19. oktobris pl. 17.00 (Luksemburgas laiks).

5.   Papildinformācija

Aicinājuma iesniegt piedāvājumus pilns teksts un pieteikuma veidlapas ir publicētas tīmekļa vietnē:

http://europa.eu.int/econtentplus

Visiem pieteikumiem jābūt saskaņā ar specifikācijām un noteikumiem, kuri paredzēti uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus pilnajā tekstā, darba programmā un piedāvājuma iesniedzēja rokasgrāmatā, kas ir pieejamas iepriekš minētajā Komisijas tīmekļa vietnē. Minētajos avotos atradīsiet informāciju par to, kā sagatavot un iesniegt piedāvājumus.

Piedāvājumu vērtējuma pamatā būs pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principi. Vērtēšanu veiks Komisija ar ārējo speciālistu palīdzību. Katru pieteikumu vērtēs, pamatojoties uz eContentplus darba programmā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

Visi piedāvājumi, kurus saņems Eiropas Komisija, paliks konfidenciāli.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 9. marta Lēmums Nr. 456/2005/EK, ar ko izveido daudzgadu Kopienas programmu, lai Eiropā uzlabotu digitālā satura pieejamību, lietošanu un izmantošanu (OV L 79, 24.3.2005., 1. lpp.)

(2)  Atjaunināta informācija par to, kuras valstis piedalās programmā, ir publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Atjaunināts saraksts ir pieejams arī programmas tīmekļa vietnē http://europa.eu.int/econtentplus.


25.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 172/26


UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS

Kopīgā saskaņotā Eiropas Savienības uzņēmumu un patērētāju apsekojumu programma

(2006/C 172/10)

1.   PAMATOJUMS

Eiropas Komisija izsludina aicinājumu iesniegt priekšlikumus (ref. ECFIN/2006/A3-03) ar mērķi veikt apsekojumus ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs Kopīgās saskaņotās Eiropas Savienības uzņēmumu un patērētāju apsekojumu programmas ietvaros (Komisija to apstiprināja 2000. gada 29. novembrī). Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attieksies uz Luksemburgu, Maltu, Horvātiju un Turciju.

Programma ir paredzēta, lai iegūtu informāciju par tautsaimniecības stāvokli ES dalībvalstīs un varētu salīdzināt to ekonomikas attīstības ciklus EMS (Ekonomiskās un monetārās savienības) vadības mērķiem. Tā ir kļuvusi par EMS ekonomiskās uzraudzības mehānisma, kā arī vispārējās ekonomiskās politikas neatņemamu sastāvdaļu.

2.   DARBĪBAS MĒRĶIS UN TĀS APRAKSTS

2.1.   Mērķi

Kopīgajā saskaņotajā programmā ir iesaistītas specializētas organizācijas/iestādes, kas veic apsekojumus uz kopīga finansējuma pamata. Komisija plāno noslēgt gada dotāciju līgumu ar organizācijām un iestādēm, kas ir atbilstoši kvalificētas, lai no 2007. gada maija līdz 2008. gada aprīlim veiktu vienu vai vairākus no šādiem apsekojumiem:

Apsekojums par mazumtirdzniecību un pakalpojumiem Luksemburgā;

Apsekojumi par ieguldījumiem, būvniecību, mazumtirdzniecību un pakalpojumiem Maltā;

Apsekojumi par ieguldījumiem, būvniecību, mazumtirdzniecību, pakalpojumiem un rūpniecību Horvātijā;

Apsekojumi par ieguldījumiem, būvniecību, mazumtirdzniecību, pakalpojumiem, rūpniecību un patērētājiem Turcijā;

Īpaši apsekojumi par aktuāliem tautsaimniecības jautājumiem: šie īpašie apsekojumi pēc definīcijas ir vairāk neregulāri un tos veic papildus ikmēneša apsekojumiem, izmantojot tās pašas ikmēneša apsekojumu izlases, lai iegūtu informāciju par konkrētiem tautsaimniecības politikas jautājumiem.

Apsekojumu mērķa grupa ir rūpniecības, ieguldījumu, būvniecības, mazumtirdzniecības un pakalpojuma nozares vadība, kā arī patērētāji.

2.2.   Tehniskais apraksts

2.2.1.   Apsekojumu grafiks un rezultātu paziņošana

Šī tabula sniedz pārskatu par apsekojumiem, kas jāveic saistībā ar šo aicinājumu iesniegt priekšlikumus:

Apsekojuma nosaukums

Apsekojamo nozaru skaits/lieluma klases

Mēnesī uzdodamo jautājumu skaits

Ceturksnī uzdodamo jautājumu skaits

Apsekojums par rūpniecības nozari

56/-

7

9

Apsekojums par ieguldījumu nozari

8/6

2 jautājumi martā/aprīlī

4 jautājumi oktobrī/novembrī

Apsekojums par būvniecības nozari

5/-

5

1

Apsekojums par mazumtirdzniecības nozari

9/-

6

-

Apsekojums par pakalpojumu nozari

19/-

6

1

Apsekojums par patērētājiem

25/-

14

3

Ikmēneša apsekojumi jāveic katra mēneša pirmajās divās nedēļās, un rezultāti jānosūta pa elektronisko pastu Komisijai vismaz četras darbdienas pirms mēneša beigām un saskaņā ar grafiku, kas būs iekļauts dotāciju līgumā.

Ceturkšņa apsekojumi jāveic katra ceturkšņa pirmā mēneša pirmajās divās nedēļās (janvārī, aprīlī, jūlijā un oktobrī), un to rezultāti jānosūta pa elektronisko pastu Komisijai vismaz četras darbdienas pirms attiecīgi janvāra, aprīļa, jūlija un oktobra beigām un saskaņā ar grafiku, kas būs iekļauts dotāciju līgumā.

Sešu mēnešu apsekojumi par ieguldījumu nozari jāveic martā/aprīlī un oktobrī/novembrī, un rezultāti jānosūta pa elektronisko pastu Komisijai vismaz četras darbdienas pirms attiecīgi maija un decembra beigām un saskaņā ar grafiku, kas būs iekļauts dotāciju līgumā.

Īpašo apsekojumu gadījumā dotācijas saņēmējiem jāapņemas ievērot tiem noteiktos konkrētos grafikus.

Sīku darbības aprakstu iespējams lejupielādēt no šādas tīmekļa vietnes:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm

2.2.2.   Kopīgās saskaņotās ES uzņēmumu un patērētāju apsekojumu programmas metodoloģija un anketas

Informācija par metodoloģiju atrodama lietotāja rokasgrāmatā šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI UN DARBĪBAS LAIKS

3.1.   Administratīvie noteikumi

Maksimālais laiks, uz kādu izvēlēs organizāciju vai iestādi, būs 12 mēneši. Šim nolūkam starp pusēm tiks noslēgts gada līgums, kurā būs noteikti kopīgie mērķi un plānotā pasākuma veids. Dotāciju līgums attieksies uz laiku no 2007. gada maija līdz 2008. gada aprīlim.

3.2.   Darbības laiks

Apsekojumus veic no 2007. gada 1. maija līdz 2008. gada 30. aprīlim. Pasākuma darbības laiks nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus (apsekojumiem par ieguldījumu sektoru — 13 mēnešus).

4.   FINANSIĀLĀ STRUKTŪRA

4.1.   Kopienas finansējuma avoti

Izvēlētās darbības finansēs no budžeta pozīcijas 01.02.02 — Ekonomikas un monetārās savienības koordinācija un uzraudzība.

4.2.   Kopējais šim piedāvājumam paredzētais Kopienas budžets

Kopējā maksimālā šiem apsekojumiem pieejamā gada budžeta summa ir aptuveni 360 000 EUR.

Maksimālais saņēmēju skaits ir 17.

4.3.   Kopienas līdzfinansējuma procentuālā daļa

Komisijas līdzfinansējuma daļa nedrīkst pārsniegt 50 % no attaisnotajām izmaksām, kas saņēmējam radušās saistībā ar katru apsekojumu.

4.4.   Pasākumu finansējums no saņēmēja puses un attaisnotās izmaksas

Attaisnotās izmaksas var būt radušās tikai pēc tam, kad visas puses ir parakstījušas dotāciju līgumu (izņemot īpašus gadījumus) un nekādos apstākļos — pirms tam, kad iesniegts pieteikums dotācijas saņemšanai. Ieguldījumus natūrā neuzskata par attaisnotām izmaksām.

Saņēmējs tiks lūgts iesniegt sīki izstrādātu budžetu, iekļaujot pasākuma izmaksu un finansējuma tāmi, kas izteikta euro. Budžetu iekļaus dotāciju līgumā kā pielikumu. Komisija var vēlāk izmantot šos datus audita vajadzībām.

5.   ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

5.1.   Pretendentu juridiskais statuss

Aicinājums iesniegt priekšlikumus attiecas uz organizācijām un iestādēm (juridiskām personām), kuru juridiskais statuss nostiprināts kādā no ES dalībvalstīm, pievienošanās dalībvalstīm vai kandidātvalstīm. Pretendentiem jāpierāda, ka tie pastāv kā juridiska persona, šim nolūkam iesniedzot juridiskās personas veidlapu.

5.2.   Pamats izslēgšanai

Pieteikumu dotācijas saņemšanai neizskatīs, ja uz pretendējošo organizāciju/iestādi attieksies kāds no šiem gadījumiem: (1)

a)

tā ir bankrotējusi vai tiek likvidēta, tās darbību pārvalda tiesa, tā ir iesaistījusies nolīgumā ar kreditoriem, pārtraukusi uzņēmējdarbību, ir iesaistīta tiesas procesā attiecībā uz iepriekšminētajiem jautājumiem vai nonākusi citā tamlīdzīgā situācijā, kas radusies līdzīgas valstu tiesību aktos vai noteikumos paredzētas procedūras rezultātā;

b)

tā ar galīgu un nepārsūdzamu tiesas spriedumu ir atzīta par vainīgu pārkāpumā, kas saistīts ar tās profesionālo darbību;

c)

tā ir vainīga smagā ar profesionālo darbību saistībā pārkāpumā, kas pierādīts ar jebkādiem līdzekļiem, ko līgumslēdzēja iestāde var pamatot;

d)

tā nav izpildījusi saistības attiecībā uz sociālās apdrošināšanas iemaksām vai nodokļu nomaksu saskaņā ar tās valsts tiesību normām, kurā tā reģistrēta, vai līgumslēdzējas iestādes valsts tiesību normām, vai arī tās valsts tiesību normām, kur paredzēta līguma izpilde;

e)

attiecībā uz to ir stājies spēkā galīgs un nepārsūdzams tiesas spriedums par krāpšanu, korupciju, dalību noziedzīgā grupējumā vai citādu nelikumīgu darbību, kas kaitē Kopienu finanšu interesēm;

f)

ir pasludināts, ka tā pēc kādas citas publiskā iepirkuma procedūras vai dotāciju piešķiršanas procedūras, kas finansētas no Kopienas budžeta, ir nopietni pārkāpusi līgumu, neizpildot tajā noteiktās saistības;

g)

tā ir interešu konflikta situācijā;

h)

tā ir atzīta par vainīgu nepareizas informācijas sniegšanā vai nav sniegusi nepieciešamo informāciju.

Pretendentiem ar atbilstības deklarācijas veidlapas palīdzību jāapliecina, ka uz tiem neattiecas neviena no 5.2. punktā minētajām situācijām.

5.3.   Administratīvie un finansiālie sodi

1.

Neskarot līgumā paredzēto sodu piemērošanu, tos kandidātus vai pretendentus un līgumslēdzējus, kas atzīti par vainīgiem nepatiesu ziņu sniegšanā vai par kuriem konstatēts, ka tie nav pildījuši savas būtiskās līgumsaistības agrākās līguma piešķiršanas procedūrās, izslēdz no dalības visos līgumos un no tiesībām saņemt no Kopienas budžeta finansētas dotācijas ilgākais uz diviem gadiem no dienas, kad konstatēts pārkāpums, ko apliecina iztiesāšana ar abu pušu uzklausīšanu, kurā iesaistīts līgumslēdzējs. Šo termiņu var pagarināt līdz trim gadiem, ja piecu gadu laikā pēc pirmā pārkāpuma noticis atkārtots pārkāpums.

Pretendentiem vai kandidātiem, kas atzīti par vainīgiem nepatiesu ziņu iesniegšanā, piemēro arī finansiālus sodu, kas atbilst 2 % līdz 10 % no kopējās piešķirtā līguma summas.

Līgumslēdzējiem, par kuriem konstatēts, ka tie nav pildījuši savas būtiskās līgumsaistības, piemēro finansiālu sodu, kas atbilst 2 % līdz 10 % no attiecīgā līguma kopējās summas. Šo likmi var palielināt līdz 4 % — 20 % gadījumā, ja pārkāpums noticis atkārtoti piecu gadu laikā pēc pirmā pārkāpuma.

2.

Gadījumos, kas minēti 5.2. punkta a), c) un d) apakšpunktā, kandidātus vai pretendentus izslēdz no dalības visos līgumos un no tiesībām saņemt dotācijas ilgākais uz diviem gadiem no dienas, kad konstatēts pārkāpums, ko apliecina iztiesāšana ar abu pušu uzklausīšanu, kurā iesaistīts līgumslēdzējs.

Gadījumos, kas minēti 5.2. punkta b) un e) apakšpunktā, kandidātus vai pretendentus izslēdz no dalības visos līgumos un no tiesībām saņemt dotācijas vismaz uz vienu gadu un ilgākais uz četriem gadiem no sprieduma izziņošanas dienas.

Šos termiņus var pagarināt līdz pieciem gadiem gadījumā, ja pārkāpums izdarīts atkārtoti piecu gadu laikā pēc pirmā pārkāpuma vai pirmā sprieduma.

3.

Gadījumi, kas minēti 5.2. punkta e) apakšpunktā, ir

a)

krāpšanas gadījumi, kā minēts 1. pantā ar Padomes 1995. gada 26. jūlija aktu izstrādātajā Konvencijā par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību;

b)

korupcijas gadījumi, kā minēts 3. pantā ar Padomes 1997. gada 26. maija aktu izstrādātajā Konvencijā par cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienas amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas;

c)

dalība kriminālā organizācijā, kā definēts Padomes Vienotās Rīcības dokumenta 98/733/JHA 2. panta 1. punktā;

d)

naudas atmazgāšanas gadījumi, kā definēts Padomes Direktīvas 91/308/EEK 1. pantā.

6.   ATLASES KRITĒRIJI

Pretendentu finansējuma avotiem jābūt stabiliem un pietiekamiem, lai turpinātu darbību visā pasākumu veikšanas laikā. Tiem jābūt tādai profesionālajai kompetencei un kvalifikācijai, kas vajadzīga piedāvāto pasākumu vai darba programmu īstenošanai.

6.1.   Pretendentu finansiālais stāvoklis

Pretendentiem jābūt pietiekamam finansiālajam nodrošinājumam, lai īstenotu piedāvāto pasākumu; tiem jāiesniedz savs bilances izklāsts un peļņas un zaudējumu pārskati vismaz par pēdējiem diviem finanšu gadiem, par kuriem konti ir noslēgti. Šis noteikums neattiecas uz valsts iestādēm un starptautiskām organizācijām.

6.2.   Pretendentu darbības spējas

Pretendentiem jābūt pietiekamām darbības spējām, lai īstenotu piedāvāto pasākumu, un jāiesniedz attiecīgie apliecinājuma dokumenti.

Lai novērtētu pretendenta darbības spējas, tiks pārbaudīta atbilstība šādiem kritērijiem:

Vismaz trīs gadus ilga pierādīta pieredze, sagatavojot un īstenojot kvalitatīvus uzņēmumu un patērētāju apsekojumus;

Pierādīta pieredze vismaz vienā no šīm jomām:

1)

uzņēmumu un patērētāju apsekojumu rezultātu novērtēšana, metodoloģiskie jautājumi (atlase, anketas un grafiki) un analīze;

2)

rādītāju izstrāde, balstoties uz uzņēmumu un patērētāju apsekojumu rezultātiem;

3)

uzņēmumu un patērētāju apsekojumu rezultātu izmantošana cikliskai un makroekonomiskai analīzei un izpētei, izmantojot statistiskas un ekonometriskas metodes, tostarp sektoru analīzi;

4)

ekonometriskie modeļi un citi prognozēšanas instrumenti;

Spēja izmantot Kopīgās saskaņotās ES uzņēmumu un patērētāju apsekojumu programmas metodoloģiju un ievērot Komisijas norādījumus — ievērot ikmēneša ziņojumu iesniegšanas termiņus, pēc Komisijas dienestu pieprasījuma veikt uzlabojumus un izmaiņas apsekojumu programmā saskaņā ar vienošanos, kas pieņemta, tiekoties ar sadarbības organizāciju/iestāžu pārstāvjiem koordinācijas sanāksmē.

7.   PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Piešķirot līguma slēgšanas tiesības veiksmīgajiem kandidātiem, tiks ņemti vērā šādi kritēriji:

Kandidāta kompetences un pieredzes līmenis jomās, kas minētas 6.2. punktā;

Piedāvātā apsekojuma metodoloģija, tostarp izlases veids, izlases lielums, aptvēruma līmenis, atbilžu biežums;

Kandidāta kompetence un zināšanas par apsekojumu veikšanas īpatnībām tajā nozarē un valstī, kur apsekojumu/-us paredzēts veikt;

Kandidāta darba organizācijas efektivitāte, vērtējot elastīgumu, infrastruktūru, kvalificētu personālu un rīcībā esošos līdzekļus darba veikšanai, rezultātu paziņošanai, dalībai aptaujas rezultātu sagatavošanā saskaņā ar kopīgo saskaņoto programmu un saziņai ar Komisiju;

Izdevīgums.

8.   PRAKTISKĀS PROCEDŪRAS

8.1.   Priekšlikumu izstrāde un iesniegšana

Priekšlikumos jāiekļauj aizpildīta un parakstīta dotācijas pieteikuma veidlapa un visi pieteikumā norādītie apliecinājuma dokumenti.

Piedāvājumam jāsastāv no trim daļām:

administratīvais piedāvājums,

tehniskais piedāvājums,

finansiālais piedāvājums.

No Komisijas saņemamas šādas standartveidlapas:

dotācijas pieteikuma veidlapa,

veidlapa budžeta pārskatam ar aprēķinātajām apsekojuma izmaksām un finanšu plānu,

finansiālās identifikācijas veidlapa,

juridiskās personas veidlapa,

atbilstības deklarācijas veidlapa,

veidlapa paziņojumam, kurā apliecināta griba parakstīt dotāciju standartlīgumu,

veidlapa attiecībā uz apakšlīgumiem,

kā arī dokumentācija, kas attiecas uz dotācijas finansiālajiem aspektiem:

atgādne par finanšu aprēķinu un finanšu pārskatu sastādīšanu,

dotāciju līguma paraugs,

a)

lejuplādējot tos no tīmekļa vietnes

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm

b)

ja tas nav iespējams, rakstot Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorātam uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)

Call for proposals — ECFIN/2006/A3-03

BU-1 3/146

B-1049 Brussels

Fakss: (32-2) 296 36 50

E-pasts: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Komisija patur tiesības veikt grozījumus šajos standarta dokumentos atbilstoši kopīgās saskaņotās programmas vajadzībām un/vai budžeta vadības noteikumiem.

Priekšlikumi jāiesniedz vienā no Eiropas Kopienas oficiālajām valodām, attiecīgā gadījumā pievienojot tulkojumu angļu, franču vai vācu valodā.

Pretendentiem jāiesniedz viens parakstīts priekšlikuma oriģināls un divas kopijas.

Priekšlikumi jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, kas ievietota otrā aizlīmētā aploksnē.

Uz ārējās aploksnes jābūt norādītai 8.3. punktā minētajai adresei.

Uz aizlīmētās iekšējās aploksnes, kurā atrodas priekšlikums, jābūt norādei: “Call for ProposalsECFIN/2006/A3-03, not to be opened by the internal mail department” [Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus — ECFIN/2006/A3-03, neatvērt iekšējā pasta struktūrvienībā].

Komisija informēs kandidātus par priekšlikuma saņemšanu, nosūtot atpakaļ saņemšanas apstiprinājuma lapu, kas iesniegta kopā ar priekšlikumu.

8.2.   Priekšlikumu saturs

8.2.1.   Administratīvais priekšlikums

Administratīvajā priekšlikumā jāiekļauj

pienācīgi parakstīta dotācijas pieteikuma veidlapa,

pienācīgi aizpildīta un parakstīta juridiskās personas veidlapa un prasītie dokumenti, kas apliecina organizācijas vai iestādes juridisko statusu,

pienācīgi aizpildīta un parakstīta finansiālās identifikācijas veidlapa,

pienācīgi parakstīta atbilstības deklarācijas veidlapa,

organizācijas vai iestādes struktūrshēma, kurā norādīti vadības un par apsekojumu veikšanu atbildīgā operatīvā dienesta darbinieku uzvārdi un amati,

pienācīgi parakstīta veidlapa ar paziņojumu, kurā pretendents apliecina vēlmi parakstīt dotāciju līgumu gadījumā, ja tiks izraudzīts,

stabilu finansiālo stāvokli apliecinoši dokumenti: jābūt pievienotam bilances izklāstam un peļņas un zaudējumu pārskatiem par pēdējiem diviem finanšu gadiem, par kuriem konti ir noslēgti.

8.2.2.   Tehniskais priekšlikums

Tehniskajā priekšlikumā jāiekļauj

Organizācijas vai iestādes darbības apraksts, kas ļauj novērtēt tās kvalifikāciju un pieredzes līmeni un ilgumu 6.2. punktā norādītajās jomās. Tas nozīmē jebkādus pētījumus, pakalpojumu līgumus, konsultācijas, apsekojumus, publikācijas vai citus iepriekš veiktus darbus, norādot klientu un — attiecīgā gadījumā — to, kuri no šiem darbiem veikti Eiropas Komisijas uzdevumā. Darbības aprakstam jāpievieno atbilstošākie pētījumi un/vai to rezultāti;

Darbības organizācijas sīks apraksts apsekojumu veikšanai. Jāpievieno attiecīgā dokumentācija, kas attiecas uz pretendenta rīcībā esošo infrastruktūru, telpām un aprīkojumu, līdzekļiem un kvalificētu personālu (īsi dzīves apraksti);

Apsekojumu veikšanas metodoloģijas sīks apraksts: izlases metodes, izlases kļūdas un ticamības intervāli, izlases lielums, aptvēruma līmenis un paredzamais atbilžu biežums;

Pienācīgi aizpildīta veidlapa attiecībā uz pasākumā iesaistītajiem apakšlīgumu slēdzējiem, sīki aprakstot uzdevumus, par kuriem slēgs apakšlīgumus.

8.2.3.   Finansiālais priekšlikums

Finansiālajā priekšlikumā jāiekļauj

Pienācīgi un detalizēti aizpildīts 12 mēnešu budžeta pārskats (norādot summas euro) par katru apsekojumu — pārskatā jāiekļauj pasākuma finansēšanas plāns un apsekojuma kopējo un attaisnoto, tostarp apakšlīgumu izmaksu sīks sadalījums;

Attiecīgā gadījumā — apliecinājums par atbrīvojumu no PVN;

Attiecīgā gadījumā — dokuments, kas apliecina citu organizāciju finansiālo ieguldījumu (līdzfinansējumu).

8.3.   Adrese un priekšlikumu iesniegšanas termiņš

Pretendenti, kas ir ieinteresēti saņemt šīs dotācijas, tiek aicināti iesniegt pieteikumus Eiropas Komisijai.

Pieteikumu var iesniegt šādi:

a)

vai nu izmantojot ierakstītu sūtījumu vai privātās piegādes pakalpojumu, ne vēlāk kā 2006. gada 25. septembrī (pasta zīmogs) nosūtīt to uz kādu no šīm adresēm —

izmantojot ierakstītu sūtījumu:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Unit R2, Office BU1 — 3/13

B-1049 Brussels

izmantojot privātās piegādes pakalpojumu:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

b)

vai nogādājot to Eiropas Komisijas centrālajam pasta dienestam (personiska piegāde vai piegāde, ko veic jebkura pretendenta pilnvarota persona, kas var būt arī privātās piegādes dienests) uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

ne vēlāk kā 2006. gada 25. septembrī plkst. 16:00 (pēc Briseles laika). Šajā gadījumā iesniegšanas pierādījums būs datēta un parakstīta kvīts, ko izsniegusi minētās struktūrvienības amatpersona, kas pieņem pieteikumu.

Pieteikumi, ko Komisija saņems pēc termiņa beigām, netiks izskatīti.

9.   KAS NOTIEK AR SAŅEMTAJIEM PIETEIKUMIEM?

Visi pieteikumi tiks pārbaudīti, lai pārliecinātos, vai tie atbilst formālajiem atbilstības kritērijiem.

Par atbilstošiem uzskatītos piedāvājumus izvērtēs, un tie saņems atzīmes saskaņā ar minētajiem piešķiršanas kritērijiem.

Piedāvājumu atlases procedūra notiks 2006. gada oktobrī/novembrī. Šim mērķim tiks izveidota atlases komiteja, kas darbosies Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektora vadībā. Tā sastāvēs no vismaz trim personām, kas pārstāvēs vismaz divas savstarpēji hierarhiski nesaistītas specializētās vienības, un tai būs pašai savs sekretariāts, kas atbildēs par saziņu ar veiksmīgo kandidātu pēc atlases procedūras. Individuāli informēti tiks arī neveiksmīgie kandidāti.

10.   SVARĪGI

Šis aicinājums iesniegt priekšlikumus Komisijai nerada nekāda veida līgumsaistības ar jebkādu organizāciju/iestādi, kas iesniedz priekšlikumu, pamatojoties uz šo aicinājumu. Visai saziņai saistībā ar šo aicinājumu iesniegt piedāvājumus jānotiek rakstiski.

Pretendentiem jāņem vērā līguma noteikumi, kas piešķīruma gadījumā būs obligāti.


(1)  Saskaņā ar 93. un 94. pantu Finanšu Regulā, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam.


25.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 172/34


UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS

Kopīgā saskaņotā Eiropas Savienības uzņēmumu un patērētāju apsekojumu programma

(2006/C 172/11)

1.   PAMATOJUMS

Eiropas Komisija izsludina aicinājumu iesniegt priekšlikumus (ref. ECFIN/2006/A3-02) ar mērķi veikt apsekojumus ES dalībvalstīs Kopīgās saskaņotās Eiropas Savienības uzņēmumu un patērētāju apsekojumu programmas ietvaros (Komisija to apstiprināja 2000. gada 29. novembrī). Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attieksies uz Nīderlandi un Somiju.

Programma ir paredzēta, lai iegūtu informāciju par tautsaimniecības stāvokli ES dalībvalstīs un varētu salīdzināt to ekonomikas attīstības ciklus EMS (Ekonomiskās un monetārās savienības) vadības mērķiem. Tā ir kļuvusi par EMS ekonomiskās uzraudzības mehānisma, kā arī vispārējās ekonomikas politikas neatņemamu sastāvdaļu.

2.   DARBĪBAS MĒRĶIS UN TĀS APRAKSTS

2.1.   Mērķi

Kopīgajā saskaņotajā programmā ir iesaistītas specializētas organizācijas/iestādes, kas veic apsekojumus uz kopīga finansējuma pamata. Komisija plāno noslēgt sešpadsmit mēnešu dotāciju līgumu ar organizācijām un iestādēm, kas ir atbilstoši kvalificētas, lai no 2007. gada janvāra līdz 2008. gada aprīlim veiktu vienu vai vairākus no šādiem apsekojumiem:

Apsekojums par mazumtirdzniecību un pakalpojumiem Nīderlandē;

Apsekojums par mazumtirdzniecības nozari Somijā;

Īpaši apsekojumi par aktuāliem tautsaimniecības jautājumiem: šie īpašie apsekojumi pēc definīcijas ir vairāk neregulāri un tos veic papildus ikmēneša apsekojumiem, izmantojot tās pašas ikmēneša apsekojumu izlases, lai iegūtu informāciju par konkrētiem tautsaimniecības politikas jautājumiem.

Apsekojumu mērķa grupa ir ieguldījumu, būvniecības, mazumtirdzniecības un pakalpojuma nozares vadība.

2.2.   Tehniskais apraksts

2.2.1.   Apsekojumu grafiks un rezultātu paziņošana

Šī tabula sniedz pārskatu par apsekojumiem, kas jāveic saistībā ar šo aicinājumu iesniegt priekšlikumus:

Apsekojuma nosaukums

Apsekojamo nozaru skaits/lieluma klases

Mēnesī uzdodamo jautājumu skaits

Ceturksnī uzdodamo jautājumu skaits

Apsekojums par mazumtirdzniecības nozari

9/-

6

-

Apsekojums par pakalpojumu nozari

19/-

6

1

Ikmēneša apsekojumi jāveic katra mēneša pirmajās divās nedēļās, un rezultāti jānosūta Komisijai pa elektronisko pastu vismaz četras darbdienas pirms mēneša beigām un saskaņā ar grafiku, kas būs iekļauts dotāciju līgumā.

Ceturkšņa apsekojumi jāveic katra ceturkšņa pirmā mēneša pirmajās divās nedēļās (janvārī, aprīlī, jūlijā un oktobrī), un to rezultāti jānosūta Komisijai pa elektronisko pastu vismaz četras darbdienas pirms attiecīgi janvāra, aprīļa, jūlija un oktobra beigām un saskaņā ar grafiku, kas būs iekļauts dotāciju līgumā.

Īpašo apsekojumu gadījumā dotācijas saņēmējiem jāapņemas ievērot tiem noteiktos konkrētos grafikus.

Sīku darbības aprakstu iespējams lejupielādēt no šādas tīmekļa vietnes:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

2.2.2.   Kopīgās saskaņotās ES uzņēmumu un patērētāju apsekojumu programmas metodoloģija un anketas

Informācija par metodoloģiju atrodama lietotāja rokasgrāmatā šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI UN DARBĪBAS LAIKS

3.1.   Administratīvie noteikumi

Maksimālais laiks, uz kādu izvēlēs organizāciju vai iestādi, būs 16 mēneši. Šim nolūkam starp pusēm tiks noslēgts sešpadsmit mēnešu līgums, kurā būs noteikti kopīgie mērķi un plānotā pasākuma veids. Dotāciju līgums attieksies uz laiku no 2007. gada janvāra līdz 2008. gada aprīlim.

3.2.   Darbības laiks

Apsekojumus veic no 2007. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 30. aprīlim. Darbības ilgums nedrīkst pārsniegt 16 mēnešus.

4.   FINANSIĀLĀ STRUKTŪRA

4.1.   Kopienas finansējuma avoti

Izvēlētās darbības finansēs no budžeta pozīcijas 01.02.02 — Ekonomikas un monetārās savienības koordinācija un uzraudzība.

4.2.   Kopējais šim piedāvājumam paredzētais Kopienas budžets

Kopējā maksimālā šiem apsekojumiem pieejamā gada budžeta summa ir aptuveni 90 000 EUR.

Maksimālais saņēmēju skaits ir 3.

4.3.   Kopienas līdzfinansējuma procentuālā daļa

Komisijas līdzfinansējuma daļa nedrīkst pārsniegt 50 % no attaisnotajām izmaksām, kas saņēmējam radušās saistībā ar katru apsekojumu.

4.4.   Pasākumu finansējums no saņēmēja puses un attaisnotās izmaksas

Attaisnotās izmaksas var būt radušās tikai pēc tam, kad visas puses ir parakstījušas dotāciju līgumu (izņemot īpašus gadījumus) un nekādos apstākļos — pirms tam, kad iesniegts pieteikums dotācijas saņemšanai. Ieguldījumus natūrā neuzskata par attaisnotām izmaksām.

Saņēmējs tiks lūgts iesniegt sīki izstrādātu budžetu, iekļaujot pasākuma izmaksu un finansējuma tāmi, kas izteikta euro. Budžetu iekļaus dotāciju līgumā kā pielikumu. Komisija var vēlāk izmantot šos datus audita vajadzībām.

5.   ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

5.1.   Pretendentu juridiskais statuss

Aicinājums iesniegt priekšlikumus attiecas uz organizācijām un iestādēm (juridiskām personām), kuru juridiskais statuss nostiprināts kādā no ES dalībvalstīm, pievienošanās dalībvalstīm vai kandidātvalstīm. Pretendentiem jāpierāda, ka tie pastāv kā juridiska persona, šim nolūkam iesniedzot juridiskās personas veidlapu.

5.2.   Pamats izslēgšanai

Pieteikumu dotācijas saņemšanai neizskatīs, ja uz pretendējošo organizāciju/iestādi attieksies kāds no šiem gadījumiem: (1)

a)

tā ir bankrotējusi vai tiek likvidēta, tās darbību pārvalda tiesa, tā ir iesaistījusies nolīgumā ar kreditoriem, pārtraukusi uzņēmējdarbību, ir iesaistīta tiesas procesā attiecībā uz iepriekšminētajiem jautājumiem vai nonākusi citā tamlīdzīgā situācijā, kas radusies līdzīgas valstu tiesību aktos vai noteikumos paredzētas procedūras rezultātā;

b)

tā ar galīgu un nepārsūdzamu tiesas spriedumu ir atzīta par vainīgu pārkāpumā, kas saistīts ar tās profesionālo darbību;

c)

tā ir vainīga smagā ar profesionālo darbību saistībā pārkāpumā, kas pierādīts ar jebkādiem līdzekļiem, ko līgumslēdzēja iestāde var pamatot;

d)

tā nav izpildījusi saistības attiecībā uz sociālās apdrošināšanas iemaksām vai nodokļu nomaksu saskaņā ar tās valsts tiesību normām, kurā tā reģistrēta, vai līgumslēdzējas iestādes valsts tiesību normām, vai arī tās valsts tiesību normām, kur paredzēta līguma izpilde;

e)

attiecībā uz to ir stājies spēkā galīgs un nepārsūdzams tiesas spriedums par krāpšanu, korupciju, dalību noziedzīgā grupējumā vai citādu nelikumīgu darbību, kas kaitē Kopienu finanšu interesēm;

f)

ir pasludināts, ka tā pēc kādas citas publiskā iepirkuma procedūras vai dotāciju piešķiršanas procedūras, kas finansētas no Kopienas budžeta, ir nopietni pārkāpusi līgumu, neizpildot tajā noteiktās saistības;

g)

tā ir interešu konflikta situācijā;

h)

tā ir atzīta par vainīgu nepareizas informācijas sniegšanā vai nav sniegusi nepieciešamo informāciju.

Pretendentiem ar atbilstības deklarācijas veidlapas palīdzību jāapliecina, ka uz tiem neattiecas neviena no 5.2. punktā minētajām situācijām.

5.3.   Administratīvie un finansiālie sodi

1.

Neskarot līgumā paredzēto sodu piemērošanu, tos kandidātus vai pretendentus un līgumslēdzējus, kas atzīti par vainīgiem nepatiesu ziņu sniegšanā vai par kuriem konstatēts, ka tie nav pildījuši savas būtiskās līgumsaistības agrākās līguma piešķiršanas procedūrās, izslēdz no dalības visos līgumos un no tiesībām saņemt no Kopienas budžeta finansētas dotācijas ilgākais uz diviem gadiem no dienas, kad konstatēts pārkāpums, ko apliecina iztiesāšana ar abu pušu uzklausīšanu, kurā iesaistīts līgumslēdzējs. Šo termiņu var pagarināt līdz trim gadiem, ja piecu gadu laikā pēc pirmā pārkāpuma noticis atkārtots pārkāpums.

Pretendentiem vai kandidātiem, kas atzīti par vainīgiem nepatiesu ziņu iesniegšanā, piemēro arī finansiālus sodu, kas atbilst 2 % līdz 10 % no kopējās piešķirtā līguma summas.

Līgumslēdzējiem, par kuriem konstatēts, ka tie nav pildījuši savas būtiskās līgumsaistības, piemēro finansiālu sodu, kas atbilst 2 % līdz 10 % no attiecīgā līguma kopējās summas. Šo likmi var palielināt par 4 % — 20 % gadījumā, ja pārkāpums noticis atkārtoti piecu gadu laikā pēc pirmā pārkāpuma.

2.

Gadījumos, kas minēti 5.2. punkta a), c) un d) apakšpunktā, kandidātus vai pretendentus izslēdz no dalības visos līgumos un no tiesībām saņemt dotācijas ilgākais uz diviem gadiem no dienas, kad konstatēts pārkāpums, ko apliecina iztiesāšana ar abu pušu uzklausīšanu, kurā iesaistīts līgumslēdzējs.

Gadījumos, kas minēti 5.2. punkta b) un e) apakšpunktā, kandidātus vai pretendentus izslēdz no dalības visos līgumos un no tiesībām saņemt dotācijas vismaz uz vienu gadu un ilgākais uz četriem gadiem no sprieduma izziņošanas dienas.

Šos termiņus var pagarināt līdz pieciem gadiem gadījumā, ja pārkāpums izdarīts atkārtoti piecu gadu laikā pēc pirmā pārkāpuma vai pirmā sprieduma.

3.

Gadījumi, kas minēti 5.2. punkta e) apakšpunktā, ir

a)

krāpšanas gadījumi, kā minēts 1. pantā ar Padomes 1995. gada 26. jūlija aktu izstrādātajā Konvencijā par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību;

b)

korupcijas gadījumi, kā minēts 3. pantā ar Padomes 1997. gada 26. maija aktu izstrādātajā Konvencijā par cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienas amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas;

c)

dalība kriminālā organizācijā, kā definēts Padomes Vienotās Rīcības dokumenta 98/733/JHA 2. panta 1. punktā;

d)

naudas atmazgāšanas gadījumi, kā definēts Padomes Direktīvas 91/308/EEK 1. pantā.

6.   ATLASES KRITĒRIJI

Pretendentu finansējuma avotiem jābūt stabiliem un pietiekamiem, lai turpinātu darbību visā pasākumu veikšanas laikā. Tiem jābūt tādai profesionālajai kompetencei un kvalifikācijai, kas vajadzīga piedāvāto pasākumu vai darba programmu īstenošanai.

6.1.   Pretendentu finansiālais stāvoklis

Pretendentiem jābūt pietiekamam finansiālajam nodrošinājumam, lai īstenotu piedāvāto pasākumu; tiem jāiesniedz savs bilances izklāsts un peļņas un zaudējumu pārskati vismaz par pēdējiem diviem finanšu gadiem, par kuriem konti ir noslēgti. Šis noteikums neattiecas uz valsts iestādēm un starptautiskām organizācijām.

6.2.   Pretendentu darbības spējas

Pretendentiem jābūt pietiekamām darbības spējām, lai īstenotu piedāvāto pasākumu, un jāiesniedz attiecīgie apliecinājuma dokumenti.

Lai novērtētu pretendenta darbības spējas, tiks pārbaudīta atbilstība šādiem kritērijiem:

Vismaz trīs gadus ilga pierādīta pieredze, sagatavojot un īstenojot kvalitatīvus uzņēmumu un patērētāju apsekojumus.

Pierādīta pieredze vismaz vienā no šīm jomām:

1)

uzņēmumu un patērētāju apsekojumu rezultātu novērtēšana, metodoloģiskie jautājumi (atlase, anketas un grafiki) un analīze;

2)

rādītāju izstrāde, balstoties uz uzņēmumu un patērētāju apsekojumu rezultātiem;

3)

uzņēmumu un patērētāju apsekojumu rezultātu izmantošana cikliskai un makroekonomiskai analīzei un izpētei, izmantojot statistiskas un ekonometriskas metodes, tostarp sektoru analīzi;

4)

ekonometriskie modeļi un citi prognozēšanas instrumenti.

Spēja izmantot Kopīgās saskaņotās ES uzņēmumu un patērētāju apsekojumu programmas metodoloģiju un ievērot Komisijas norādījumus — ievērot ikmēneša ziņojumu iesniegšanas termiņus, pēc Komisijas dienestu pieprasījuma veikt uzlabojumus un izmaiņas apsekojumu programmā saskaņā ar vienošanos, kas pieņemta, tiekoties ar sadarbības organizāciju/iestāžu pārstāvjiem koordinācijas sanāksmē.

7.   PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Piešķirot līguma slēgšanas tiesības veiksmīgajiem kandidātiem, tiks ņemti vērā šādi kritēriji:

Kandidāta kompetences un pieredzes līmenis jomās, kas minētas 6.2. punktā;

Piedāvātā apsekojuma metodoloģija, tostarp izlases veids, izlases lielums, aptvēruma līmenis, atbilžu biežums;

Kandidāta kompetence un zināšanas par apsekojumu veikšanas īpatnībām tajā nozarē un valstī, kur apsekojumu/-us paredzēts veikt;

Kandidāta darba organizācijas efektivitāte, vērtējot elastīgumu, infrastruktūru, kvalificētu personālu un rīcībā esošos līdzekļus darba veikšanai, rezultātu paziņošanai, dalībai aptaujas rezultātu sagatavošanā saskaņā ar kopīgo saskaņoto programmu un saziņai ar Komisiju;

Izdevīgums.

8.   PRAKTISKĀS PROCEDŪRAS

8.1.   Priekšlikumu izstrāde un iesniegšana

Priekšlikumos jāiekļauj aizpildīta un parakstīta dotācijas pieteikuma veidlapa un visi pieteikumā norādītie apliecinājuma dokumenti.

Piedāvājumam jāsastāv no trim daļām:

administratīvais piedāvājums,

tehniskais piedāvājums,

finansiālais piedāvājums.

No Komisijas saņemamas šādas standartveidlapas:

dotācijas pieteikuma veidlapa,

veidlapa budžeta pārskatam ar aprēķinātajām apsekojuma izmaksām un finanšu plānu,

finansiālās identifikācijas veidlapa,

juridiskās personas veidlapa,

atbilstības deklarācijas veidlapa,

veidlapa paziņojumam, kurā apliecināta griba parakstīt dotāciju standartlīgumu,

veidlapa attiecībā uz apakšlīgumiem,

kā arī dokumentācija, kas attiecas uz dotācijas finansiālajiem aspektiem:

atgādne par finanšu aprēķinu un finanšu pārskatu sastādīšanu,

dotāciju līguma paraugs,

a)

lejuplādējot tos no tīmekļa vietnes

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm,

b)

ja tas nav iespējams, rakstot Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorātam uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)

Call for proposals — ECFIN/2006/A3-02

BU-1 3/146

B-1049 Brussels

Fakss (32-2) 296 36 50

E-pasts: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Komisija patur tiesības veikt grozījumus šajos standarta dokumentos atbilstoši kopīgās saskaņotās programmas vajadzībām un/vai budžeta vadības noteikumiem.

Priekšlikumi jāiesniedz vienā no Eiropas Kopienas oficiālajām valodām, attiecīgā gadījumā pievienojot tulkojumu angļu, franču vai vācu valodā.

Pretendentiem jāiesniedz viens parakstīts priekšlikuma oriģināls un divas kopijas.

Priekšlikumi jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, kas ievietota otrā aizlīmētā aploksnē.

Uz ārējās aploksnes jābūt norādītai 8.3. punktā minētajai adresei.

Uz aizlīmētās iekšējās aploksnes, kurā atrodas priekšlikums, jābūt norādei: “Call for ProposalsECFIN/2006/A3-02, not to be opened by the internal mail department” [Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus — ECFIN/2006/A3-02, neatvērt iekšējā pasta struktūrvienībā].

Komisija informēs kandidātus par priekšlikuma saņemšanu, nosūtot atpakaļ saņemšanas apstiprinājuma lapu, kas iesniegta kopā ar priekšlikumu.

8.2.   Priekšlikumu saturs

8.2.1.   Administratīvais priekšlikums

Administratīvajā priekšlikumā jāiekļauj

Pienācīgi parakstīta dotācijas pieteikuma veidlapa;

Pareizi aizpildīta un parakstīta juridiskās personas veidlapa un prasītie dokumenti, kas apliecina organizācijas vai iestādes juridisko statusu;

Pienācīgi aizpildīta un parakstīta finansiālās identifikācijas veidlapa;

Pienācīgi parakstīta atbilstības deklarācijas veidlapa;

Organizācijas vai iestādes struktūrshēma, kurā norādīti vadības un par apsekojumu veikšanu atbildīgā operatīvā dienesta darbinieku uzvārdi un amati;

Pienācīgi parakstīta veidlapa ar paziņojumu, kurā pretendents apliecina vēlmi parakstīt dotāciju līgumu gadījumā, ja tiks izraudzīts;

Stabilu finansiālo stāvokli apliecinoši dokumenti: jābūt pievienotam bilances izklāstam un peļņas un zaudējumu pārskatiem par pēdējiem diviem finanšu gadiem, par kuriem konti ir noslēgti.

8.2.2.   Tehniskais priekšlikums

Tehniskajā priekšlikumā jāiekļauj

Organizācijas vai iestādes darbības apraksts, kas ļauj novērtēt tās kvalifikāciju un pieredzes līmeni un ilgumu 6.2. punktā norādītajās jomās. Tas nozīmē jebkādus pētījumus, pakalpojumu līgumus, konsultācijas, apsekojumus, publikācijas vai citus iepriekš veiktus darbus, norādot klientu un — attiecīgā gadījumā — to, kuri no šiem darbiem veikti Eiropas Komisijas uzdevumā. Darbības aprakstam jāpievieno atbilstošākie pētījumi un/vai to rezultāti;

Darbības organizācijas sīks apraksts apsekojumu veikšanai. Jāpievieno attiecīgā dokumentācija, kas attiecas uz pretendenta rīcībā esošo infrastruktūru, telpām un aprīkojumu, līdzekļiem un kvalificētu personālu (īsi dzīves apraksti);

Apsekojumu veikšanas metodoloģijas sīks apraksts: izlases metodes, izlases kļūdas un ticamības intervāli, izlases lielums, aptvēruma līmenis un paredzamais atbilžu biežums;

Pienācīgi aizpildīta veidlapa attiecībā uz pasākumā iesaistītajiem apakšlīgumu slēdzējiem, sīki aprakstot uzdevumus, par kuriem slēgs apakšlīgumus.

8.2.3.   Finansiālais priekšlikums

Finansiālajā priekšlikumā jāiekļauj

Pienācīgi un detalizēti aizpildīts 16 mēnešu budžeta pārskats (norādot summas euro) par katru apsekojumu — pārskatā jāiekļauj pasākuma finansēšanas plāns un apsekojuma kopējo un attaisnoto, tostarp apakšlīgumu izmaksu sīks sadalījums;

Attiecīgā gadījumā — apliecinājums par atbrīvojumu no PVN;

Attiecīgā gadījumā — dokuments, kas apliecina citu organizāciju finansiālo ieguldījumu (līdzfinansējumu).

8.3.   Adrese un termiņš priekšlikumu iesniegšanai

Pretendenti, kas ir ieinteresēti saņemt šīs dotācijas, tiek aicināti iesniegt pieteikumus Eiropas Komisijai.

Pieteikumu var iesniegt šādi:

a)

vai nu izmantojot ierakstītu sūtījumu vai privātās piegādes pakalpojumu, ne vēlāk kā 2006. gada 25. septembrī (pasta zīmogs) nosūtīt to uz kādu no šīm adresēm —

izmantojot ierakstītu sūtījumu:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

B-1049 Brussels

izmantojot privātās piegādes pakalpojumu:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

(b)

vai nogādājot to Eiropas Komisijas centrālajam pasta dienestam (personiska piegāde vai piegāde, ko veic jebkura pretendenta pilnvarota persona, kas var būt arī privātās piegādes dienests) uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

ne vēlāk kā 2006. gada 25. septembrī plkst. 16:00 (pēc Briseles laika). Šajā gadījumā iesniegšanas pierādījums būs datēta un parakstīta kvīts, ko izsniegusi minētās struktūrvienības amatpersona, kas pieņem pieteikumu.

Pieteikumi, ko Komisija saņems pēc termiņa beigām, netiks izskatīti.

9.   KAS NOTIEK AR SAŅEMTAJIEM PIETEIKUMIEM?

Visi pieteikumi tiks pārbaudīti, lai pārliecinātos, vai tie atbilst formālajiem atbilstības kritērijiem.

Par atbilstošiem uzskatītos piedāvājumus izvērtēs, un tie saņems atzīmes saskaņā ar minētajiem piešķiršanas kritērijiem.

Piedāvājumu atlases procedūra notiks 2006. gada oktobrī/novembrī. Šim mērķim tiks izveidota atlases komiteja, kas darbosies Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektora vadībā. Tā sastāvēs no vismaz trim personām, kas pārstāvēs vismaz divas savstarpēji hierarhiski nesaistītas specializētās vienības, un tai būs pašai savs sekretariāts, kas atbildēs par saziņu ar veiksmīgo kandidātu pēc atlases procedūras. Individuāli informēti tiks arī neveiksmīgie kandidāti.

10.   SVARĪGI

Šis aicinājums iesniegt priekšlikumus Komisijai nerada nekāda veida līgumsaistības ar jebkādu organizāciju/iestādi, kas iesniedz priekšlikumu, pamatojoties uz šo aicinājumu. Visai saziņai saistībā ar šo aicinājumu iesniegt piedāvājumus jānotiek rakstiski.

Pretendentiem jāņem vērā līguma noteikumi, kas piešķīruma gadījumā būs obligāti.


(1)  Saskaņā ar 93. un 94. pantu Finanšu Regulā, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam.