ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 157E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 6. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   (Paziņojums)

 

EIROPAS PARLAMENTS

 

2005. - 2006. GADA SESIJA

 

Pirmdiena, 2005. gada 4. jūlijs

2006/C 157E/1

PROTOKOLS

1

SĒDES NORISE

Sesijas atsākšana

Labojumi iepriekšējo sēžu balsojumos

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Piemiņas brīdis

Priekšsēdētāja paziņojums

Parlamenta sastāvs

Komiteju sastāvs

Reglamenta interpretēšana

Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Dokumentu iesniegšana

Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Darba kārtība

Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Pieprasījums aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas (debates)

Pieprasījums aizstāvēt Jean-Charles Marchiani deputāta neaizskaramību un privilēģijas (debates)

Eiropas Centrālā banka (2004) — Informācijas un komunikācijas stratēģija attiecībā uz euro un EMS (debates)

Bīstamas vielas un preparāti (ftalāti) un bērnu rotaļlietu drošība ***II (debates)

Eiropas Savienības vides tehnoloģiju rīcības plāns (debates)

Tematiskās stratēģijas attiecībā uz gaisa piesārņojumu (debates)

Elektroapgādes drošums un ieguldījumi infrastruktūrā ***I (debates)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

12

II PIELIKUMS

13

 

Otrdiena, 2005. gada 5. jūlijs

2006/C 157E/2

PROTOKOLS

14

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Labojumi iepriekšējo sēžu balsojumos

Dokumentu iesniegšana

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 116. pants)

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)

Datorizpildāmu izgudrojumu patentspēja ***II (debates)

Balsošanas laiks

Kartupeļu nematodes kontrole * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Protokols nolīgumam ar Ķīnu par jūras transportu pēc paplašināšanās * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Nolīgums par Āfrikas un Eirāzijas migrējošo ūdensputnu saglabāšanu * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Pieprasījums aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Pieprasījums atcelt Ashley Mote deputāta neaizskaramību (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Bīstamas vielas un preparāti (ftalāti) un bērnu rotaļlietu drošība ***II (balsojums)

Elektroapgādes drošums un ieguldījumi infrastruktūrā ***I (balsojums)

Pieprasījums aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas (balsojums)

Pieprasījums aizstāvēt Jean-Charles Marchiani deputāta neaizskaramību un privilēģijas (balsojums)

Eiropas Centrālā banka (2004) (balsojums)

Informācijas un komunikācijas stratēģija attiecībā uz euro un EMS (balsojums)

Eiropas Savienības vides tehnoloģiju rīcības plāns (balsojums)

Bērnu izmantošana un bērnu darbs jaunattīstības valstīs (balsojums)

Oficiāla sveikšana

Svinīga sēde — Itālija

Balsojuma skaidrojumi

Balsojuma labojumi

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds un Kohēzijas fonds *** — Kohēzijas fonds *** — Eiropas Reģionālās attīstības fonds ***I — Eiropas Pārrobežu sadarbības grupas (GECT) izveide ***I — Eiropas Sociālais fonds ***I — Eiropas Zivsaimniecības fonds * (debates)

Grozījumu iesniegšanas termiņš

Sieviešu loma Turcijā (debates)

Vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm darba un nodarbinātības jomā ***I (debates)

Likumi, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām (Roma II) ***I (debates)

No-fly saraksti/pasažieru datu reģistrs (debates)

Politiskā situācija un plašsaziņas līdzekļu neatkarība Baltkrievijā (debates)

Izcelsmes noteikumi atvieglotā tirdzniecības režīmā (debates)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

27

I PIELIKUMS

29

II PIELIKUMS

34

PIEŅEMTIE TEKSTI

53

P6_TA(2005)0261Kartupeļu nematodes kontrole *Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai par kartupeļu nematodes kontroli (KOM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS))

53

P6_TA(2005)0262Protokols nolīgumam ar Ķīnu par jūras transportu *Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par protokola noslēgšanu, ar ko groza Nolīgumu par jūras transportu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ķīnas Tautas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Ungārijas Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (KOM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS))

53

P6_TA(2005)0263Āfrikas un Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzībaEiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīgumu, ko Eiropas Kopiena noslēdz attiecībā uz Āfrikas — Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību (KOM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS))

54

P6_TA(2005)0264Pieprasījums aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramībuEiropas Parlamenta lēmums par pieprasījumu aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas (2004/2203(IMM))

55

P6_TA(2005)0265Pieprasījums atcelt Ashley Mote deputāta neaizskaramībuEiropas Parlamenta lēmums par pieprasījumu atcelt Ashley Mote deputāta neaizskaramību (2005/2037(IMM))

56

P6_TA(2005)0266Ftalāti rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs ***IIEiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par Padomes pieņemto kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas pieņemšanu, ar ko divdesmit otro reizi groza Padomes Direktīvu Nr. 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu (ftalāti rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs) tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (5467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD))

57

P6_TC2-COD(1999)0238Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta otrajā lasījumā 2005. gada 5. jūlijā, lai ieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/.../EK, ar ko divdesmit otro reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (ftalāti rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs)

58

PIELIKUMS

61

P6_TA(2005)0267Elektroapgādes drošums un investīcijas infrastruktūrā ***IEiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasākumiem, lai nodrošinātu elektroapgādes drošumu un investīcijas infrastruktūrā (KOM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD))

61

P6_TC1-COD(2003)0301Eiropas Parlamenta Nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 5. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/.../EK par pasākumiem, lai nodrošinātu elektroapgādes drošību un ieguldījumus infrastruktūrā

62

P6_TA(2005)0268Pieprasījums aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību

69

1.   Eiropas Parlamenta lēmums par pieprasījumu aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas (2004/2101(IMM)

69

2.   Eiropas Parlamenta lēmums par pieprasījumu aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas (2004/2101(IMM)

70

3.   Eiropas Parlamenta lēmums par pieprasījumu aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas (2004/2101(IMM)

71

P6_TA(2005)0269Pieprasījums aizstāvēt Jean-Charles Marchiani deputāta neaizskaramībuEiropas Parlamenta lēmums par pieprasījumu aizstāvēt Jean-Charles Marchiani deputāta neaizskaramību un privilēģijas (2005/2105(IMM))

72

P6_TA(2005)0270Informācijas un komunikācijas stratēģijas ieviešana attiecībā uz euro un Ekonomikas un monetāro savienībuEiropas Parlamenta rezolūcija par informācijas un komunikācijas stratēģijas ieviešanu attiecībā uz euro un Ekonomikas un monetāro savienību (2005/2078(INI))

73

P6_TA(2005)0271Eiropas Savienības vides tehnoloģiju rīcības plānsEiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par ilgtspējīgas attīstības tehnoloģiju veicināšanu — Eiropas Savienības vides tehnoloģiju rīcības plāns (2004/2131(INI))

77

P6_TA(2005)0272Bērnu izmantošana jaunattīstības valstīsEiropas Parlamenta rezolūcija par bērnu izmantošanu jaunattīstības valstīs, īpašu uzmanību pievēršot bērnu darbam (2005/2004(INI))

84

 

Trešdiena, 2005. gada 6. jūlijs

2006/C 157E/3

PROTOKOLS

92

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Eiropas Savienība un Irāka — iesaistīšanās pamats (debates)

Āfrika un globalizācijas izaicinājumi — Vispasaules aicinājums cīņai pret nabadzību: nabadzības atstāšana pagātnē (debates)

Balsošanas laiks

Transportlīdzekļu pasažieru aizsardzība sadursmes gadījumā *** (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Bīstamas vielas elektriskās un elektroniskās iekārtās (balsojums)

Datorizpildāmu izgudrojumu patentspēja ***II (balsojums)

Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešana ***I (balsojums)

Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds un Kohēzijas fonds (balsojums)

Kohēzijas fonds (balsojums)

Eiropas Reģionālās attīstības fonds ***I (balsojums)

Eiropas Pārrobežu sadarbības grupas (GECT) izveide ***I (balsojums)

Eiropas Sociālais fonds ***I (balsojums)

Eiropas Zivsaimniecības fonds * (balsojums)

Vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm darba un nodarbinātības jomā ***I (balsojums)

Likumi, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām (Roma II) ***I (balsojums)

ANO/EKK protokols par piesārņojošu vielu un izmešu pārneses reģistriem * (balsojums)

Saskaņošanas procedūra (2006. gada budžets) (balsojums)

Sieviešu loma Turcijā (balsojums)

Eiropas Savienība un Irāka — iesaistīšanās pamats (balsojums)

Vispasaules aicinājums cīņai pret nabadzību: nabadzības atstāšana pagātnē (balsojums)

Balsojuma skaidrojumi

Balsojuma labojumi

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Balkānu nākotne desmit gadus pēc Srebreņicas notikumiem (debates)

Eiropas Savienības, Ķīnas un Taivānas attiecības, kā arī drošība Tālajos Austrumos (debates)

Pasaule bez mīnām (debates)

Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Pieprasījums aizstāvēt deputāta neaizskaramību

ES un Šveices asociācijas nolīgumi: 1) par patvēruma pieprasījumu izskatīšanu atbildīgās valsts noteikšana un 2) Šengenas acquis * (debates)

Eiropas Kopienas aizdevumu piešķiršanas ietekme uz jaunattīstības valstīm (debates)

ES rīcības plāna par mežsaimniecības noteikumiem, pārvaldību un tirdzniecību (FLEGT) īstenošana (debates)

Mijieskaits un norēķini Eiropas Savienībā (debates)

Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās process (debates)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

110

I PIELIKUMS

112

II PIELIKUMS

136

PIEŅEMTIE TEKSTI

263

P6_TA(2005)0273ANO/EEK noteikumi: Transportlīdzekļu apstiprināšana attiecībā uz pasažieru aizsardzību sānu sadursmes gadījumā ***Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par Kopienas pievienošanos ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumiem Nr. 94 par transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz pasažieru aizsardzību frontālās sadursmes gadījumā un Noteikumiem Nr. 95 par transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz pasažieru aizsardzību sānu sadursmes gadījumā (KOM(2004)0672 — 7590/2005 — C6-0209/2005 — 2004/0243(AVC))

263

P6_TA(2005)0274Bīstamas vielas elektriskās un elektroniskās iekārtasEiropas Parlamenta rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, lai pielāgotu to tehnikas attīstībai (KOM(2005)0241)

263

P6_TA(2005)0275Datorizpildāmo izgudrojumu patentspēja ***IIEiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par datorizpildāmo izgudrojumu patentspēju (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD))

265

P6_TA(2005)0276Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistrs ***IEiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu (KOM(2004)0634 — C6-0130/2004 — 2004/0231(COD))

266

P6_TC1-COD(2004)0231Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 6. jūlijā, nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr..../2005 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu

266

I PIELIKUMS

275

II PIELIKUMS

279

III PIELIKUMS

283

P6_TA(2005)0277ERAF, ESF un Kohēzijas fonds ***Eiropas Parlamenta rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko definē Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda galvenos noteikumus (KOM(2004)0492 — 2004/0163(AVC))

284

P6_TA(2005)0278Kohēzijas fondsEiropas Parlamenta rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par Kohēzijas fonda izveidi (KOM(2004)0494 — 2004/0166(AVC))

289

P6_TA(2005)0279Eiropas Reģionālās attīstības fonds ***IEiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (KOM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD))

292

P6_TC1-COD(2004)0167Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 6. jūlijā, nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2005 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu

293

P6_TA(2005)0280Eiropas pārrobežu sadarbības grupas (GECT) izveide ***IEiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai attiecībā uz Eiropas pārrobežu sadarbības grupas (GECT) izveidi (KOM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD))

308

P6_TC1-COD(2004)0168Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 6. jūlijā, nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr..../2005 attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības grupas (EGTC) izveidi

308

P6_TA(2005)0281Eiropas Sociālais fonds ***IEiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Sociālo fondu (KOM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD))

313

P6_TC1-COD(2004)0165Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 6. jūlijā nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr..../2005 par Eiropas Sociālo fondu

313

P6_TA(2005)0282Eiropas Zivsaimniecības fonds *Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Zivsaimniecības fondu (KOM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS))

324

P6_TA(2005)0283Vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un darba jautājumos ***IEiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un darba jautājumos (KOM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD))

350

P6_TC1-COD(2004)0084Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 6. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/.../EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāšana)

350

I PIELIKUMS

366

II PIELIKUMSAtbilstības tabula

367

P6_TA(2005)0284Likumi, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām (Roma II) ***IEiropas Parlamenta rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par likumiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām (Roma II) (KOM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD))

370

P6_TC1-COD(2003)0168Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 6. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr..../2005 par likumiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām (Roma II)

371

P6_TA(2005)0285ANO/EEK Protokols par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem *Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam Eiropas Kopienas vārdā noslēgt ANO/EEK Protokolu par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem (KOM(2004)0635 — C6-0062/2005 — 2004/0232(CNS))

382

P6_TA(2005)0286Saskaņošanas procedūra (2006. gada budžets)Eiropas Parlamenta rezolūcija par pilnvarām 2006. gada budžeta saskaņošanas procedūrai pirms Padomes pirmā lasījuma (2005/2080(BUD))

383

P6_TA(2005)0287Sieviešu loma TurcijāEiropas Parlamenta rezolūcija par sieviešu lomu Turcijas sabiedriskajā, ekonomiskajā un politiskajā dzīvē (2004/2215(INI))

385

P6_TA(2005)0288ES un Irāka — iesaistīšanās pamatsEiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas Savienību un Irāku — iesaistīšanās pamats (2004/2168(INI))

390

P6_TA(2005)0289Vispasaules aicinājums: nabadzības atstāšana pagātnēEiropas Parlamenta rezolūcija par vispasaules aicinājumu: nabadzības atstāšana pagātnē

397

 

Ceturtdiena, 2005. gada 7. jūlijs

2006/C 157E/4

PROTOKOLS

401

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Labojumi iepriekšējo sēžu balsojumos

Dokumentu iesniegšana

Vides finanšu instruments (LIFE+) ***I (debates)

Tekstilmateriālu un apģērbu nozare (pēc 2005. gada) (debates)

Parlamenta sastāvs

Padomes kopējo nostāju paziņošana

Priekšsēdētāja paziņojums

Balsošanas laiks

Eiropola darbinieku pamatalgas un pabalsti * (balsojums)

Vides finanšu instruments (LIFE+) ***I (balsojums)

ES un Šveices asociācijas nolīgumi: 1) par patvēruma pieprasījumu izskatīšanu atbildīgās valsts noteikšana un 2) Šengenas acquis * (balsojums)

EK un Kanādas nolīgums par papildu informācijas par pasažieri un pasažieru datu reģistra datu apstrādi * (balsojums)

Politiskā situācija un plašsaziņas līdzekļu neatkarība Baltkrievijā (balsojums)

Balkānu nākotne desmit gadus pēc Srebreņicas notikumiem (balsojums)

Eiropas Savienības, Ķīnas un Taivānas attiecības, kā arī drošība Tālajos Austrumos (balsojums)

Pasaule bez mīnām (balsojums)

Eiropas Kopienas aizdevumu piešķiršanas ietekme uz jaunattīstības valstīm (balsojums)

ES rīcības plāna par mežsaimniecības noteikumiem, pārvaldību un tirdzniecību (FLEGT) īstenošana (balsojums)

Mijieskaits un norēķini Eiropas Savienībā (balsojums)

Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās process (balsojums)

Balsojuma skaidrojumi

Balsojuma labojumi

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Dzīvu liellopu eksporta kompensācijas trešām valstīm (rakstiska deklarācija)

Tekstilmateriālu un apģērbu nozare (pēc 2005. gada) (debašu turpināšana)

Lauksaimniecība Eiropas Savienības attālākajos reģionos * (debates)

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

Budžeta kalendārs

Balsošanas laiks

Zimbabve (balsojums)

Bērnu tirdzniecība Gvatemalā (balsojums)

Cilvēktiesības Etiopijā (balsojums)

Lauksaimniecība Eiropas Savienības attālākajos reģionos * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Balsojuma skaidrojumi

Balsojuma labojumi

Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Rakstiskas deklarācijas, kas ir iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)

Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Nākamo sēžu datumi

Sesijas pārtraukšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

417

I PIELIKUMS

418

II PIELIKUMS

428

PIEŅEMTIE TEKSTI

450

P6_TA(2005)0290Eiropola darbinieku pamatalgas un pabalsti *Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par Luksemburgas Lielhercogistes ierosinājumu nolūkā pieņemt Padomes lēmumu, ar ko koriģē Eiropola darbinieku pamatalgas un pabalstus (5429/2005 — C6-0037/2005 — 2005/0803(CNS))

450

P6_TA(2005)0291Vides finanšu instruments (LIFE+) ***IEiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vides finanšu instrumentu (LIFE+) (KOM(2004)0621 — C6-0127/2004 — 2004/0218(COD))

451

P6_TC1-COD(2004)0218Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 7. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr..../2005 par vides finanšu instrumentu (LIFE+)

451

I PIELIKUMSINDIKATĪVI TEMATI UN DARBĪBAS, KAS VAR PRETENDĒT UZ FINANSĒJUMU

460

II PIELIKUMSBUDŽETA IZPILDES UZDEVUMU DELEĢĒŠANAS KRITĒRIJI

462

III PIELIKUMSATBALSTS NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM, KURU GALVENĀ DARBĪBAS JOMA IR VIDES AIZSARDZĪBA

463

P6_TA(2005)0292EK un Šveices nolīgums (patvēruma pieprasījums) *Priekšlikums Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Šveices nolīguma par kritērijiem un mehānismiem tās valsts noteikšanai, kas atbildīga par patvēruma pieprasījumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē, noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā (13049/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS))

463

P6_TA(2005)0293ES-EK un Šveices nolīgums (Šengena) *Priekšlikums Padomes lēmumam par Eiropas Savienības, Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma par pēdējās asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā (13054/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS))

464

P6_TA(2005)0294EK un Kanādas nolīgums par pasažieru datiem *Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma slēgšanu starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību par papildu informācijas par pasažieri (API) un pasažieru datu reģistra (PNR) datu apstrādi (KOM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS))

464

P6_TA(2005)0295Politiskā situācija un plašsaziņas līdzekļu neatkarība BaltkrievijāEiropas Parlamenta rezolūcija par politisko situāciju un plašsaziņas līdzekļu neatkarību Baltkrievijā

465

P6_TA(2005)0296Balkānu nākotne desmit gadus pēc Srebreņicas notikumiemEiropas Parlamenta rezolūcija par Srebreņicu

468

P6_TA(2005)0297ES attiecības ar Ķīnu un Taivānu un drošība Tālajos AustrumosEiropas Parlamenta rezolūcija par ES attiecībām ar Ķīnu un Taivānu un drošību Tālajos Austrumos

471

P6_TA(2005)0298Pasaule bez mīnāmEiropas Parlamenta rezolūcija par pasauli bez mīnām

473

P6_TA(2005)0299Eiropas Kopienas aizdevumu ietekme uz jaunattīstības valstīmEiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas Kopienas aizdevumu ietekmi uz jaunattīstības valstīm (2004/2213(INI))

477

P6_TA(2005)0300Tiesību aktu izpilde, pārvaldība un tirdzniecība meža nozarēEiropas Parlamenta rezolūcija par ES Rīcības plānu saistībā ar tiesību aktu izpildi, pārvaldību un tirdzniecību meža nozarē (FLEGT)

482

P6_TA(2005)0301Mijieskaits un norēķini ESEiropas Parlamenta rezolūcija par mijieskaitu un norēķiniem Eiropas Savienībā (2004/2185(INI))

485

P6_TA(2005)0302Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās processEiropas Parlamenta rezolūcija par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās procesu

490

P6_TA(2005)0303ZimbabveEiropas Parlamenta rezolūcija par Zimbabvi

491

P6_TA(2005)0304Tirdzniecība ar bērniem GvatemalāEiropas Parlamenta rezolūcija par Gvatemalu

494

P6_TA(2005)0305EtiopijaEiropas Parlamenta rezolūcija par situāciju Etiopijā attiecībā uz cilvēktiesībām

495

P6_TA(2005)0306Lauksaimniecība Eiropas Savienības attālākajos reģionos *Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par īpašiem pasākumiem lauksaimniecības nozarē Eiropas Savienības attālāko reģionu atbalstam (KOM(2004)0687 — C6-0201/2004 — 2004/0247(CNS))

497

P6_TA(2005)0307Dzīvu liellopu eksporta kompensācijas trešām valstīmEiropas Parlamenta deklarācija par dzīvu liellopu eksporta kompensācijām trešām valstīm

504

LV

 


I (Paziņojums)

EIROPAS PARLAMENTS

2005. - 2006. GADA SESIJA

Pirmdiena, 2005. gada 4. jūlijs

6.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 157/1


PROTOKOLS

(2006/C 157 E/01)

SĒDES NORISE

SĒDI VADA: Josep BORRELL FONTELLES

Priekšsēdētājs

1.   Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst.17.05.

2.   Labojumi iepriekšējo sēžu balsojumos

Turpmāk minētie deputāti iesniedza šādus balsojuma labojumus.

Sēdes datums: 2005. gada 9. jūnijs

Duarte Freitas ziņojums — A6-0157/2005

viens balsojums

par: Jean-Louis Bourlanges

Sēdes datums: 2005. gada 23. jūnijs

Giuseppe Gargani ziņojums — A6-0189/2005

grozījums Nr. 1

pret: Poul Nyrup Rasmussen

27. pants, 2. punkts

par: Poul Nyrup Rasmussen

3.   Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

4.   Piemiņas brīdis

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā godināja Filip Adwent piemiņu, kurš 2005. gada 26. jūnijā gāja bojā ceļu satiksmes negadījumā kopā ar vairākiem citiem savas ģimenes locekļiem. Priekšsēdētājs norādīja, ka viņš ir izteicis līdzjūtību bojā gājušā deputāta sievai.

Parlaments ievēroja vienas minūtes klusuma brīdi.

5.   Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu par cīņu pret nabadzību un G8 augstākā līmeņa tikšanos Edinburgā. Viņš norādīja, ka saistībā ar Parlamenta atbalstu Vispasaules aicinājumam cīņai pret nabadzību visu sesijas laiku ap sēžu zāli būs apsieta balta lente, un aicināja deputātus uz tās parakstīties, tādējādi izsakot savu solidaritāti.

6.   Parlamenta sastāvs

Ņemot vērā Filip Adwent nāvi, Parlaments paziņo, ka ir radusies brīva vieta, sākot no 2005. gada 27. jūnija, un par to informē attiecīgo dalībvalsti.

Vācijas kompetentās iestādes 2005. gada 30. jūnijā paziņoja, ka Armin Laschet ir iecelts par Ziemeļreinas-Vestfālenes federālās zemes ministru.

Tā kā saskaņā ar 7. panta 1. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta mandātu, Parlaments saskaņā ar Reglamenta 4. panta 4. punktu paziņo, ka ir radusies brīva vieta, sākot no 2005. gada 30. jūnija, un par to informē attiecīgo dalībvalsti.

7.   Komiteju sastāvs

Pēc PPE-DE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja šāda deputāta iecelšanu amatā:

INTA komiteja:

Jean-Pierre Audy

8.   Reglamenta interpretēšana

Priekšsēdētājs saskaņā ar Reglamenta 201. panta 3. punktu informēja Parlamentu par Reglamenta 162. panta 2. punkta šādu interpretāciju, ko sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja, ar kuru konsultējās par šī noteikuma piemērošanu:

“Ja pirms balsošanas sākuma vismaz viena piektā daļa no Parlamenta deputātiem iesniedz pieprasījumu balsot aizklāti, Parlamentam ir šādi jābalso”.

Ja kāda politiskā grupa vai vismaz trīsdesmit septiņi deputāti neiebildīs pret šo interpretāciju (Reglamenta 201. panta 4. punkts) līdz šodienas sēdes protokola apstiprināšanai, to uzskatīs par pieņemtu. Pretējā gadījumā to virzīs balsošanai Parlamentā.

9.   Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Priekšsēdētājs ir paziņojis, ka saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 68. pantu kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien parakstīs šādus koplēmuma procedūrā pieņemtos dokumentus:

Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2236/95, ar ko paredz vispārējos noteikumus Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanai Eiropas komunikāciju jomā (3615/2005 — C6-0217/2005 — 2003/0086(COD));

Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku (3606/2005 — C6-0215/2005 — 2003/0325(COD));

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 92/42/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/57/EK un 2000/55/EK (3618/2005 — C6-0218/2005 — 2003/0172(COD));

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz sēra saturu flotes degvielā (3619/2005 — C6-0216/2005 — 2002/0259(COD));

Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar kuru Konvenciju, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām, groza attiecībā uz to, kā par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentu izdošanu atbildīgie dalībvalstu dienesti piekļūst Šengenas Informācijas sistēmai (3628/2005 — C6-0219/2005 — 2003/0198(COD));

Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par ceturkšņa nefinanšu kontu apkopošanu pa institucionāliem sektoriem (3633/2005 — C6-0220/2005 — 2003/0296(COD)).

10.   Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1.

Parlamenta komitejas:

1.1.

Ziņojumi:

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un darba jautājumos (KOM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD)) — Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja.

Referente: Niebler Angelika (A6-0176/2005).

*** Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko definē Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda galvenos noteikumus (KOM(2004)0492 — 2004/0163(AVC)) — Reģionālās attīstības komiteja.

Referents: Hatzidakis Konstantinos (A6-0177/2005).

*** Pagaidu ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Kohēzijas fonda izveidi (KOM(2004)0494 — 2004/0166(AVC)) — Reģionālās attīstības komiteja.

Referents: Andria Alfonso (A6-0178/2005).

Ziņojums par pamatnostādnēm Eiropas Komisijas apstiprināšanai (2005/2024(INI)) — Konstitucionālo jautājumu komiteja.

Referents: Duff Andrew (A6-0179/2005).

Ziņojums par mijieskaitu un norēķiniem Eiropas Savienībā (2004/2185(INI)) — Ekonomikas un monetārā komiteja.

Referentes: Kauppi Piia-Noora, Villiers Theresa (A6-0180/2005).

Ziņojums par Eiropas Kopienas aizdevumu ietekmi uz jaunattīstības valstīm (2004/2213(INI)) — Attīstības komiteja.

Referente: Zimmer Gabriele (A6-0183/2005).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (KOM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD)) — Reģionālās attīstības komiteja.

Referents: Fava Giovanni Claudio (A6-0184/2005).

Ziņojums par bērnu izmantošanu jaunattīstības valstīs, īpašu uzmanību pievēršot bērnu darbam (2005/2004(INI)) — Attīstības komiteja.

Referents: Mavrommatis Manolis (A6-0185/2005).

* Ziņojums par juridisko pamatu Padomes lēmuma priekšlikumam par nolīgumu, ko Eiropas Kopiena noslēdz attiecībā uz Āfrikas — Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību (KOM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS)) — Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.

Referents: Florenz Karl-Heinz (A6-0187/2005).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 95/2/EK par pārtikas piedevām, kas nav krāsvielas un saldinātāji, un Direktīvu 94/35/EK par saldinātājiem, kurus lieto pārtikas produktos (KOM(2004)0650 — C6-0139/2004 — 2004/0237(COD)) — Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.

Referents: Drčar Murko Mojca (A6-0191/2005).

* Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par kartupeļu nematodes kontroli (KOM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS)) — Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja.

Referents: Daul Joseph (A6-0192/2005).

Ziņojums par tekstilpreču un apģērbu nozari pēc 2005. gada (2004/2265(INI)) — Starptautiskās tirdzniecības komiteja.

Referente: Saïfi Tokia (A6-0193/2005).

* Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par īpašiem pasākumiem lauksaimniecības nozarē Eiropas Savienības attālāko reģionu atbalstam (KOM(2004)0687 — C6-0201/2004 — 2004/0247(CNS)) — Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja.

Referents: Freitas Duarte (A6-0195/2005).

Ziņojums par informācijas un komunikācijas stratēģijas ieviešanu attiecībā uz eiro un Ekonomikas un monetāro savienību (2005/2078(INI)) — Ekonomikas un monetārā komiteja.

Referents: Maaten Jules (A6-0197/2005).

Ziņojums par Eiropas Savienību un Irānu — iesaistīšanās pamats (2004/2168(INI)) — Ārlietu komiteja.

Referents: Dimitrakopoulos Giorgos (A6-0198/2005).

* Ziņojums

1)

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Šveices nolīguma attiecībā uz kritērijiem un mehānismiem, kas nosaka valsts atbildību par dalībvalstī vai Šveicē iesniegta lūguma pēc patvēruma izskatīšanu, parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā (13049/2004 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS),

2)

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības, Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma attiecībā uz pēdējās saistību ar Šengenas likumu kopuma ieviešanu, piemērošanu un attīstību noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā (13054/2004 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS)) — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referents: Kirkhope Timothy (A6-0201/2005).

Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2004. gada pārskatu (2005/2048(INI)) — Ekonomikas un monetārā komiteja.

Referents: Lauk Kurt Joachim (A6-0203/2005).

* Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par protokola noslēgšanu, ar ko groza Nolīgumu par jūras transportu, kurš noslēgts starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ķīnas Tautas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas un Ungārijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (KOM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS)) — Transporta un tūrisma komiteja.

Referents: Costa Paolo (A6-0205/2005).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai attiecībā uz Eiropas pārrobežu sadarbības grupas (GECT) izveidi (KOM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD)) — Reģionālās attīstības komiteja.

Referents: Olbrycht Jan (A6-0206/2005).

Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Jean-Charles Marchiani neaizskaramību un privilēģijas (2005/2105(IMM)) — Juridiskā komiteja.

Referents: Speroni Francesco Enrico (A6-0208/2005).

Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas (2004/2203(IMM)) — Juridiskā komiteja.

Referente: Wallis Diana (A6-0209/2005).

Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas (2004/2101(IMM)) — Juridiskā komiteja.

Referente: Wallis Diana (A6-0210/2005).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par likumiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām (“Roma II”) (KOM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD)) — Juridiskā komiteja.

Referente: Wallis Diana (A6-0211/2005).

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Ashley Mote neaizskaramību (2005/2037(IMM)) — Juridiskā komiteja.

Referents: Lehne Klaus-Heiner (A6-0213/2005).

***I Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund (COM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD)) (1) — Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja.

Referents: Silva Peneda José Albino (A6-0216/2005).

* Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Zivsaimniecības fondu (KOM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS)) — Zivsaimniecības komiteja.

Referents: Casa David (A6-0217/2005).

*** Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Kopienas pievienošanos ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumiem Nr. 94 par transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz pasažieru aizsardzību frontālās sadursmes gadījumā un Noteikumiem Nr. 95 par transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz pasažieru aizsardzību sānu sadursmes gadījumā (07590/2005 — C6-0209/2005 — 2004/0243(AVC)) — Starptautiskās tirdzniecības komiteja.

Referents: Barón Crespo Enrique (A6-0218/2005).

* Report on the mandate for the 2006 budget conciliation procedure before the Council's first reading (2005/2080(BUD)) (1) — Budžeta komiteja.

Referents: Pittella Giovanni (A6-0223/2005).

1.2.

Ieteikumi otrajam lasījumam

***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes pieņemto kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas pieņemšanu, ar ko divdesmit otro reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu (ftalāti rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs) tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (05467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD)) — Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.

Referents: Trakatellis Antonios (A6-0196/2005).

***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par datorizpildāmo izgudrojumu patentspēju (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD)) — Juridiskā komiteja.

Referents: Rocard Michel (A6-0207/2005).

2.

Deputāti:

2.1.

Mutiski jautājumi (Reglamenta 108. pants):

Luisa Morgantini DEVE komitejas vārdā Padomei par Vispasaules aicinājumu cīņai pret nabadzību: nabadzības atstāšana pagātnē (B6-0248/2005);

Luisa Morgantini DEVE komitejas vārdā par Vispasaules aicinājumu cīņai pret nabadzību: nabadzības atstāšana pagātnē (B6-0249/2005);

Enrique Barón Crespo INTA komitejas vārdā Komisijai: izcelsmes noteikumiem atvieglotā tirdzniecības režīmā (B6-0329/2005).

2.2.

Mutiski jautājumi jautājumu laikam (Reglamenta 109. pants) (B6-0247/2005):

Papadimoulis Dimitrios, Karim Sajjad, Ludford Sarah, Sjöstedt Jonas, Davies Chris, Coveney Simon, Moraes Claude, Evans Robert, Casaca Paulo, Tannock Charles, Ries Frédérique, Liberadzki Bogusław, Allister James Hugh, Meyer Pleite Willy, Newton Dunn Bill, Martin David, Pafilis Athanasios, Bushill—Matthews Philip, Mitchell Gay, Posselt Bernd, Beglitis Panagiotis, Protasiewicz Jacek, Estrela Edite, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Manolakou Diamanto, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Paleckis Justas Vincas, Czarnecki Ryszard, Lucas Caroline, El Khadraoui Saïd, Van Hecke Johan, Miguélez Ramos Rosa, Moreno Sánchez Javier, Dührkop Dührkop Bárbara, Pflüger Tobias

Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Czarnecki Ryszard, Martin David, Mitchell Gay, Andersson Jan, Moraes Claude, Papastamkos Georgios, Badía i Cutchet María, Protasiewicz Jacek, Kinnock Glenys, Van Lancker Anne, Papadimoulis Dimitrios, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Hedh Anna, De Vits Mia, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Gaľa Milan, Paleckis Justas Vincas, Lucas Caroline, Staes Bart, Karim Sajjad, Segelström Inger, Sjöstedt Jonas, Ludford Sarah, Sonik Bogusław, Romeva i Rueda Raül, Coveney Simon, Matsouka Maria, Karatzaferis Georgios, Evans Robert, Herrero-Tejedor Luis, Liberadzki Bogusław, Allister James Hugh, Newton Dunn Bill, Stihler Catherine, Morgantini Luisa, Westlund Åsa, Hennicot-Schoepges Erna, Casaca Paulo, Posselt Bernd, Antoniozzi Alfredo, Beglitis Panagiotis, Estrela Edite, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Baco Peter, Riis-Jørgensen Karin, Guardans Cambó Ignasi, De Rossa Proinsias, Toussas Georgios, Demetriou Panayiotis, Ibrisagic Anna, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, McAvan Linda, Van Hecke Johan, Belet Ivo, Salinas García María Isabel, Rutowicz Leopold Józef, Kacin Jelko, El Khadraoui Saïd, Miguélez Ramos Rosa, Valenciano Martínez-Orozco María Elena, Moreno Sánchez Javier, Dührkop Dührkop Bárbara, Pleguezuelos Aguilar Francisca, Pflüger Tobias, Tannock Charles, Ries Frédérique, Ayala Sender Inés.

2.3.

Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 113. pants):

Poli Bortone Adriana, Mantovani Mario, Sbarbati Luciana — Rezolūcijas priekšlikums par apavu ievedumu no Ķīnas (B6-0393/2005)

nodots

atbildīgajai komitejai: INTA

2.4.

Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 116. pants):

Alessandra Mussolini par ES paplašināšanos (39/2005);

Alessandra Mussolini par energoresursiem un alternatīvajām tehnoloģijām (40/2005).

11.   Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Atļauja sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 45. pants)

ECON komiteja:

Starptautiskā valūtas fonda stratēģiska pārskatīšana (2005/2121(INI))

(atzinums: AFET, DEVE, INTA)

The taxation of undertakings in the European Union: a common consolidated corporate tax base (2005/2120(INI)). (2)

ITRE komiteja:

Eiropas Mazo uzņēmumu hartas īstenošana (2005/2123(INI))

(atzinums: ECON, EMPL)

Apkure un dzesināšana, izmantojot atjaunīgos enerģijas avotus (2005/2122(INI))

(atzinums: ENVI)

Atļauja sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 192. panta 1. punkts)

PETI komiteja:

Ziņojums par Eiropas ombuda 2004. gada ziņojumu (2005/2136(INI))

Délibérations de la commission des pétitions au cours de l'année parlementaire 2004 — 2005 (2005/2135(INI)). (2)

12.   Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Tika izplatīts Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta aprīļa pirmajā un otrajā sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām.

13.   Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtība.

Tika izdalīts jūlija (PE 357.481/PDOJ) plenārsesijas galīgais darba kārtības projekts, kuram ierosināja šādus grozījumus (Reglamenta 132. pants).

2005. gada 4. - 7. jūlija sēdes

Pirmdiena

ALDE grupas pieprasījums, lai par Kurt Joachim Lauk ziņojumu (darba kārtības galīgā projekta 2. punkts) un Jules Maaten ziņojumu (darba kārtības galīgā projekta 3. punkts) notiktu kopīgas debates.

Uzstājās: Jules Maaten ALDE grupas vārdā, kas pieprasījumu pamatoja, un ECON komitejas priekšsēdētāja Pervenche Berès.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Otrdiena

AGRI komitejas pieprasījums, lai Niels Busk ziņojumu (A6-0126/2005), kas ir paredzēts otrdienas balsošanas laikā (darba kārtības galīgā projekta 76. punkts), nosūtītu atpakaļ komitejai, pamatojoties uz Reglamenta 168. panta 1. punktu.

Uzstājās AGRI komitejas priekšsēdētājs Joseph Daul, kas pieprasījumu pamatoja.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

PSE grupas pieprasījums, lai no darba kārtības tiktu svītrots Komisijai paredzētais jautājumu laiks un tā vietā notiktu kopīgas debates par struktūrfonfiem (darba kārtības galīgā projekta 10., 11., 12., 13., 14. un 15. punkts).

Uzstājās: Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, kas vispirms savas grupas vārdā izteica līdzjūtību Filip Adwent ģimenei un tad pamatoja pieprasījumu, Françoise Grossetête PPE-DE grupas vārdā un Bill Newton Dunn ALDE grupas vārdā.

Parlaments apstiprināja pieprasījumu ar EB (134 par, 70 pret, 14 atturas).

Trešdiena

Othmar Karas un 38 citu deputātu pieprasījums, lai darba kārtībai pievienotu Komisijas paziņojumu par situāciju Bulgārijā pēc vēlēšanām un par Rumānijas un Bulgārijas progresu ceļā uz pievienošanos.

Uzstājās: Othmar Karas, kas pieprasījumu pamatoja, Hartmut Nassauer PPE-DE grupas vārdā un Graham Watson ALDE grupas vārdā.

Parlaments apstiprināja pieprasījumu ar EB (110 par, 93 pret, 21 atturas).

Rebecca Harms un Othmar Karas paziņoja, ka viņi gribēja balsot par šo pieprasījumu. Erika Mann paziņoja, ka viņa gribēja balsot pret šo pieprasījumu.

Minēto punktu iekļāva trešdienas darba kārtības beigās.

Iesniegšanas termiņi:

Rezolūcijas priekšlikumi: otrdien, 2005. gada 5. jūlijā plkst.10.

Grozījumi un kopīgas rezolūcijas priekšlikumi: trešdien, 2005. gada 6. jūlijā plkst.10.

Ceturtdiena

LIBE komitejas pieprasījums, lai Eiropas Parlaments apstiprinātu, ka Claude Moraes ziņojums (A6-0139/2005), kas tika nosūtīts atpakaļ komitejai (2005. gada 26. maija protokola 8.3. punkts), plenārsēdē ir noraidīts, pieņemot normatīvu rezolūciju, ar kuru noslēdz apspriežu procedūru.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Balsojums notiks ceturtdien.

LIBE komitejas pieprasījums, lai noteiktu papildu laiku Alexander Nuno Alvaro ziņojuma (A6-0174/2005) izskatīšanai, kas ir nosūtīts atpakaļ komitejai (2005. gada 7. jūnija protokola 6.8. punkts).

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Uzstājās: LIBE komitejas priekšsēdētājs Jean-Marie Cavada un Hannes Swoboda.

*

* *

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.

14.   Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Péter Olajos, Eluned Morgan, Zdzisław Zbigniew Podkański, Alyn Smith, Koenraad Dillen, Georgios Karatzaferis, Daniel Marc Cohn-Bendit, Bairbre de Brún, Vytautas Landsbergis, Proinsias De Rossa, Gay Mitchell, Othmar Karas, Jörg Leichtfried, Urszula Krupa, Jim Higgins, Csaba Sándor Tabajdi, Bogdan Pęk, Ursula Stenzel, Evangelia Tzampazi, Gerard Batten, Toomas Hendrik Ilves, Jo Leinen un Simon Busuttil.

SĒDI VADA: Ingo FRIEDRICH

Priekšsēdētāja vietnieks

15.   Pieprasījums aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas (debates)

Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas (2004/2101 (IMM)) — Juridiskā komiteja.

Referente: Diana Wallis (A6-0210/2005).

Diana Wallis iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Klaus-Heiner Lehne PPE-DE grupas vārdā un Maria Berger PSE grupas vārdā.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 5. jūlija protokola 7.8. punkts.

16.   Pieprasījums aizstāvēt Jean-Charles Marchiani deputāta neaizskaramību un privilēģijas (debates)

Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Jean-Charles Marchiani deputāta neaizskaramību un privilēģijas (2005/2105(IMM)) — Juridiskā komiteja.

Referents: Francesco Enrico Speroni (A6-0208/2005).

Francesco Enrico Speroni iepazīstināja ar ziņojumu.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 5. jūlija protokola 7.9. punkts.

17.   Eiropas Centrālā banka (2004) — Informācijas un komunikācijas stratēģija attiecībā uz euro un EMS (debates)

Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2004. gada ziņojumu (2005/2048(INI)) — Ekonomikas un monetārā komiteja.

Referents: Kurt Joachim Lauk (A6-0203/2005).

Ziņojums par informācijas un komunikācijas stratēģijas ieviešanu attiecībā uz euro un Ekonomikas un monetāro savienību (2005/2078(INI)) — Ekonomikas un monetārā komiteja.

Referents: Jules Maaten (A6-0197/2005).

Kurt Joachim Lauk iepazīstināja ar ziņojumu.

Jules Maaten iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: ECB prezidents Jean-Claude Trichet un Joaquín Almunia (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Ján Hudacký PPE-DE grupas vārdā un Manuel António dos Santos PSE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Miroslav OUZKÝ

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Wolf Klinz ALDE grupas vārdā, Sahra Wagenknecht GUE/NGL grupas vārdā, John Whittaker IND/DEM grupas vārdā, Liam Aylward UEN grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts, Alexander Radwan, Katerina Batzeli, Margarita Starkevičiūtė, Georgios Toussas, Sergej Kozlík, Othmar Karas, Pervenche Berès, Piia-Noora Kauppi, Harald Ettl, Andreas Schwab, Benoît Hamon, Avril Doyle, Antolín Sánchez Presedo, Stanisław Jałowiecki, Joseph Muscat, Zita Pleštinská, Justas Vincas Paleckis, Joaquín Almunia un Jean-Claude Trichet.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN—SCOTT

Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 5. jūlija protokola 7.10. punkts.

18.   Bīstamas vielas un preparāti (ftalāti) un bērnu rotaļlietu drošība ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko divdesmit devīto reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (ftalāti rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs) (05467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD)) — Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.

Referents: Antonios Trakatellis (A6-0196/2005).

Antonios Trakatellis iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Günther Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās: Horst Schnellhardt PPE-DE grupas vārdā, Dan Jørgensen PSE grupas vārdā, Frédérique Ries ALDE grupas vārdā, Jillian Evans Verts/ALE grupas vārdā, Jonas Sjöstedt GUE/NGL grupas vārdā, Urszula Krupa IND/DEM grupas vārdā, Liam Aylward UEN grupas vārdā, Irena Belohorská, pie grupām nepiederoša deputāte, Bogusław Sonik, Linda McAvan, Chris Davies, Hiltrud Breyer, Jens-Peter Bonde, Mojca Drčar Murko, David Hammerstein Mintz un Günther Verheugen.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 5. jūlija protokola 7.6. punkts.

19.   Eiropas Savienības vides tehnoloģiju rīcības plāns (debates)

Ziņojums par ilgtspējīgu attīstību veicinošu tehnoloģiju sekmēšanu: Eiropas Savienības vides tehnoloģiju rīcības plāns (2004/2131(INI)) — Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.

Referente: Riitta Myller (A6-0141/2005).

Riitta Myller iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Stavros Dimas (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Rebecca Harms (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Chris Davies ALDE grupas vārdā, Cristina Gutiérrez-Cortines un Stavros Dimas.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 5. jūlija protokola 7.12. punkts.

20.   Tematiskās stratēģijas attiecībā uz gaisa piesārņojumu (debates)

Komisijas paziņojums: Tematiskās stratēģijas attiecībā uz gaisa piesārņojumu

Stavros Dimas (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: John Bowis PPE-DE grupas vārdā, Dorette Corbey PSE grupas vārdā, Satu Hassi Verts/ALE grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Richard Seeber un Stavros Dimas.

Debates tika slēgtas.

21.   Elektroapgādes drošums un ieguldījumi infrastruktūrā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasākumiem, kuru mērķis ir garantēt elektroapgādes drošumu un ieguldījumus infrastruktūrā (KOM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD)) — Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja.

Referents: Giles Chichester (A6-0099/2005).

Uzstājās Andris Piebalgs (Komisijas loceklis).

Giles Chichester iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Manuel António dos Santos (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), András Gyürk PPE-DE grupas vārdā, Reino Paasilinna PSE grupas vārdā, Jorgo Chatzimarkakis ALDE grupas vārdā, Esko Seppänen GUE/NGL grupas vārdā, Anna Elzbieta Fotyga UEN grupas vārdā, Leopold Józef Rutowicz, pie grupām nepiederošs deputāts, Paul Rübig, Lena Ek, Vladimír Remek un Andris Piebalgs.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 5. jūlija protokola 7.7. punkts.

22.   Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments “Darba kārtība” PE 357/481/OJMA).

23.   Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.05.

Julian Priestley

Ģenerālsekretārs

Mario Mauro

Priekšsēdētāja vietnieks


(1)  Šī dokumenta nosaukums pašlaik visās valodās nav pieejams.

(2)  Šī dokumenta nosaukums pašlaik visās valodās nav pieejams.


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krarup, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liotard, Lipietz, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Pavilionis, Pęk, Alojz Peterle, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vernola, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wiersma, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.


II PIELIKUMS

REZULTĀTI BALSOJUMIEM PĒC SARAKSTA

1.   Izmaiņas darba kārtībā

Par: 110

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde

PPE-DE: Barsi-Pataky, Brepoels, Březina, Busuttil, Caspary, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Duchoň, Eurlings, Ferber, Fernández Martín, Fraga Estévez, Gaľa, Goepel, Gräßle, Grossetête, Guellec, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Hudacký, Itälä, Jordan Cizelj, Kasoulides, Klamt, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lehne, Lulling, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Sudre, Sumberg, Szájer, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Weisgerber, von Wogau, Záborská, Zvěřina

PSE: Batzeli, Kindermann, Kreissl-Dörfler, Piecyk

UEN: Libicki

Verts/ALE: Auken, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Onesta, Romeva i Rueda, Schroedter, Smith

Pret: 93

ALDE: Andrejevs, Cavada, Chatzimarkakis, Drčar Murko, Duquesne, Ek, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Ludford, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Savi, Sterckx, Szent-Iványi, Wallis, Watson

GUE/NGL: Catania, de Brún, Flasarová, Ransdorf, Toussas, Wurtz

IND/DEM: Karatzaferis, Rogalski

NI: Mote

PPE-DE: Beazley, Chichester, Deva, Fjellner, Gutiérrez-Cortines, Jałowiecki, Sonik, Strejček, Tannock

PSE: Andersson, Ayala Sender, Barón Crespo, Berès, Calabuig Rull, Christensen, Corbett, Cottigny, De Rossa, Désir, Dobolyi, Ettl, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Grabowska, Guy-Quint, Hedkvist Petersen, Honeyball, Ilves, Kósáné Kovács, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Patrie, Poignant, Reynaud, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Segelström, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Wiersma

Verts/ALE: Staes, Voggenhuber

Atturas: 21

ALDE: Mulder

GUE/NGL: Henin

IND/DEM: Batten, Booth, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Titford

NI: Kozlík

PPE-DE: Belet, Cabrnoch, Doyle, Fajmon, Kauppi

PSE: Beňová, Whitehead

UEN: Fotyga, Janowski

Verts/ALE: Rühle


Otrdiena, 2005. gada 5. jūlijs

6.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 157/14


PROTOKOLS

(2006/C 157 E/02)

SĒDES NORISE

SĒDI VADA: Luigi COCILOVO

Priekšsēdētāja vietnieks

1.   Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.

2.   Labojumi iepriekšējo sēžu balsojumos

Turpmāk minētie deputāti iesniedza šādus balsojuma labojumus.

Sēdes datums: 2005. gada 9. jūnijs

Duarte Freitas ziņojums — A6-0157/2005

viens balsojums: Jean-Louis Bourlanges

Sēdes datums: 2005. gada 4. jūlijs

Izmaiņas darba kārtībā — Othmar Karas pieprasījums

pret: Katerina Batzeli

3.   Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1.

Padome un Komisija:

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības fonda izmantošanu to valstu rehabilitācijas un atjaunošanas palīdzības nolūkā, kas cietušas cunami, saskaņā ar 1999. gada 6. maija Iestāžu nolīguma 24. punktu (KOM(2005)0278 — C6-0211/2005 — 2005/2137(ACI)).

nodots

atbildīgajai komitejai: BUDG

 

atzinums: AFET, DEVE

Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 22/2005 — III iedaļa — Komisija (SEK(2005)0821 — C6-0212/2005 — 2005/2144(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: BUDG

2.

Parlamenta komitejas:

* Ziņojums ar priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma slēgšanu starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību par papildu informācijas par pasažieri (API) un pasažieru datu reģistra (PNR) datu apstrādi (KOM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS)) — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referente: in 't Veld Sophia (A6-0226/2005).

3.

Deputāti — rakstiska deklarācija iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 116. pants):

Richard Howitt, David Hammerstein Mintz, Ursula Stenzel, Adamos Adamou un Grażyna Staniszewska par reimatiskām slimībām (41/2005).

4.   Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 116. pants)

Saskaņā ar Reglamenta 116. panta 5. punktu rakstiskās deklarācijas Nr. 13, 14, 15, 16/2005 ir zaudējušas spēku, jo tās neieguva vajadzīgo parakstu skaitu.

5.   Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)

Saskaņā ar Reglamenta 115. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas iesniedza pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I.

ZIMBABVE

Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert un Frithjof Schmidt Verts/ALE grupas vārdā par Zimbabvi (B6-0416/2005);

Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā par Zimbabvi (B6-0421/2005);

Pasqualina Napoletano un Glenys Kinnock PSE grupas vārdā par Zimbabvi (B6-0430/2005);

Elizabeth Lynne un Cecilia Malmström ALDE grupas vārdā par Zimbabvi (B6-0432/2005);

Luisa Morgantini, Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto un Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā par Zimbabvi (B6-0434/2005);

Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Michael Gahler un Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā par Zimbabvi (B6-0439/2005);

Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis un Eoin Ryan UEN grupas vārdā par situāciju Zimbabvē (B6-0442/2005).

II.

BĒRNU TIRDZNIECĪBA GVATEMALĀ

Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, Monica Frassoni, Eva Lichtenberger un Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE grupas vārdā par cilvēktiesību situāciju Gvatemalā, tostarp bērnu tirdzniecību (B6-0415/2005);

Philippe Morillon un Antoine Duquesne ALDE grupas vārdā par bērnu tirdzniecību Gvatemalā (B6-0419/2005);

Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà un Edite Estrela PSE grupas vārdā par bērnu tirdzniecību Gvatemalā (B6-0431/2005);

Marco Rizzo, Vittorio Agnoletto un Giusto Catania GUE/NGL grupas vārdā par cilvēktiesību situāciju Gvatemalā, tostarp bērnu tirdzniecību (B6-0435/2005);

Rolandas Pavilionis un Cristiana Muscardini UEN grupas vārdā par bērnu tirdzniecību Gvatemalā (B6-0436/2005);

Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra un Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā par adopciju Gvatemalā (B6-0438/2005).

III.

CILVĒKTIESĪBAS ETIOPIJĀ

Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert un Frithjof Schmidt Verts/ALE grupas vārdā par situāciju Etiopijā (B6-0417/2005);

Philippe Morillon un Fiona Hall ALDE grupas vārdā par situāciju Etiopijā (B6-0418/2005);

Pasqualina Napoletano PSE grupas vārdā par cilvēktiesību situāciju Etiopijā (B6-0422/2005);

Luisa Morgantini, Marco Rizzo un Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā par Etiopiju (B6-0433/2005);

Anders Wijkman, Mario Mantovani, Bernd Posselt un Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā par cilvēktiesību situāciju Etiopijā (B6-0437/2005);

Ģirts Valdis Kristovskis UEN grupas vārdā par situāciju Etiopijā (B6-0441/2005).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 142. pantu.

6.   Datorizpildāmu izgudrojumu patentspēja ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par datorizpildāmu izgudrojumu patentspēju (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD)) — Juridiskā komiteja.

Referents: Michel Rocard (A6-0207/2005).

Michel Rocard iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Joaquín Almunia (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Piia-Noora Kauppi PPE-DE grupas vārdā, Maria Berger PSE grupas vārdā, Toine Manders ALDE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, Thomas Wise IND/DEM grupas vārdā, Brian Crowley UEN grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Klaus-Heiner Lehne, Andrzej Jan Szejna, Sharon Margaret Bowles, David Hammerstein Mintz, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Roberta Angelilli, Luca Romagnoli, Giuseppe Gargani un Manuel Medina Ortega.

SĒDI VADA: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Vittorio Prodi, Rebecca Harms, Vittorio Agnoletto, Kathy Sinnott, Marcin Libicki, Sergej Kozlík, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Andrew Duff, Paul van Buitenen, Erik Meijer, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen, Adam Gierek, Mojca Drčar Murko, Ryszard Czarnecki, Erika Mann, Marco Pannella, Joachim Wuermeling, Edit Herczog, Patrizia Toia, Alexander Stubb, Lasse Lehtinen, Cecilia Malmström, Tomáš Zatloukal, John Attard-Montalto, Simon Coveney, Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka, Othmar Karas, Romana Jordan Cizelj, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Carl Schlyter un Joaquín Almunia.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 6. jūlija protokola 4.3. punkts.

SĒDI VADA: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Priekšsēdētāja vietniece

7.   Balsošanas laiks

Sīkāka informācija par balsojumiem (grozījumi, atsevišķi balsojumi un balsojumi pa daļām) ir sniegta protokola I pielikumā.

7.1.   Kartupeļu nematodes kontrole * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par kartupeļu nematodes kontroli (KOM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS)) — Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja.

Referents: Joseph Daul (A6-0192/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0261).

7.2.   Protokols nolīgumam ar Ķīnu par jūras transportu pēc paplašināšanās * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par protokola noslēgšanu, ar ko groza Nolīgumu par jūras transportu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ķīnas Tautas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Ungārijas Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (KOM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS)) — Transporta un tūrisma komiteja.

Referents: Paolo Costa (A6-0205/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0262).

7.3.   Nolīgums par Āfrikas un Eirāzijas migrējošo ūdensputnu saglabāšanu * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīgumu, ko Eiropas Kopiena noslēdz attiecībā uz Āfrikas un Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību (KOM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS)) — Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.

Referents: Karl-Heinz Florenz (A6-0187/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0263).

7.4.   Pieprasījums aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas (2004/2203(IMM)) — Juridiskā komiteja.

Referente: Diana Wallis (A6-0209/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 4. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0264).

7.5.   Pieprasījums atcelt Ashley Mote deputāta neaizskaramību (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Ashley Mote deputāta neaizskaramību (2005/2037(IMM)) — Juridiskā komiteja.

Referents: Klaus-Heiner Lehne (A6-0213/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 5. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0265).

7.6.   Bīstamas vielas un preparāti (ftalāti) un bērnu rotaļlietu drošība ***II (balsojums)

Ieteikums otrajam lasījumam par kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko divdesmit devīto reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (ftalāti rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs) (05467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD)) — Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.

Referents: Antonios Trakatellis (A6-0196/2005).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 6. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2005)0266).

7.7.   Elektroapgādes drošums un ieguldījumi infrastruktūrā ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasākumiem, kuru mērķis ir garantēt elektroapgādes drošumu un ieguldījumus infrastruktūrā (KOM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD)) — Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja.

Referents: Giles Chichester (A6-0099/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0267).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0267).

Par balsojumu uzstājās:

Giles Chichester (referents) pēc balsojuma.

7.8.   Pieprasījums aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas (balsojums)

Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas (2004/2101(IMM)) — Juridiskā komiteja.

Referente: Diana Wallis (A6-0210/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 8. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS Nr. 1

Pieņemts (P6_TA(2005)0268).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS Nr. 2

Pieņemts (P6_TA(2005)0268).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS Nr. 3

Pieņemts (P6_TA(2005)0268).

7.9.   Pieprasījums aizstāvēt Jean-Charles Marchiani deputāta neaizskaramību un privilēģijas (balsojums)

Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Jean-Charles Marchiani deputāta neaizskaramību un privilēģijas (2005/2105(IMM)) — Juridiskā komiteja.

Referents: Francesco Enrico Speroni (A6-0208/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 9. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0269).

7.10.   Eiropas Centrālā banka (2004) (balsojums)

Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2004. gada ziņojumu (2005/2048(INI)) — Ekonomikas un monetārā komiteja.

Referents: Kurt Joachim Lauk (A6-0203/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

7.11.   Informācijas un komunikācijas stratēģija attiecībā uz euro un EMS (balsojums)

Ziņojums par informācijas un komunikācijas stratēģijas ieviešanu attiecībā uz euro un Ekonomikas un monetāro savienību (2005/2078(INI)) — Ekonomikas un monetārā komiteja.

Referents: Jules Maaten (A6-0197/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0270).

7.12.   Eiropas Savienības vides tehnoloģiju rīcības plāns (balsojums)

Ziņojums par ilgtspējīgu attīstību veicinošu tehnoloģiju sekmēšanu: Eiropas Savienības vides tehnoloģiju rīcības plāns (2004/2131(INI)) — Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.

Referente: Riitta Myller (A6-0141/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0271).

7.13.   Bērnu izmantošana un bērnu darbs jaunattīstības valstīs (balsojums)

Ziņojums par bērnu izmantošanu jaunattīstības valstīs, īpašu uzmanību pievēršot bērnu darbam (2005/2004(INI)) — Attīstības komiteja.

Referents: Manolis Mavrommatis (A6-0185/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Manolis Mavrommatis (referents) sniedza paziņojumu, pamatojoties uz Reglamenta 131. panta 4. punktu.

Pieņemts (P6_TA(2005)0272).

8.   Oficiāla sveikšana

Priekšsēdētāja vietniece Parlamenta vārdā sveica Indijas parlamenta delegāciju, kuru vadīja Valsts Padomes priekšsēdētāja vietnieks Rahman Khan un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.

SĒDI VADA: Josep BORRELL FONTELLES

Priekšsēdētājs

9.   Svinīga sēde — Itālija

No plkst.12.00 līdz plkst.12.30 notika Parlamenta svinīgā sēde saistībā ar Itālijas Republikas prezidenta Carlo Azeglio Ciampi vizīti.

Carlo Azeglio Ciampi sniedza paziņojumu.

Mario Borghezio ar saucieniem pārtrauca runātāju kopā ar vairākiem citiem Parlamenta deputātiem no Itālijas Ziemeļu Līgas, kuri izritināja lozungus. Parlamenta priekšsēdētājs, veltīgi centies trokšņotājus saukt pie kārtības, izraidīja tos no sēžu zāles, pamatojoties uz Reglamenta 146. pantu.

Carlo Azeglio Ciampi turpināja sniegt paziņojumu.

SĒDI VADA: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Bruno Gollnisch par Konstitucionālo līgumu.

10.   Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi:

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi:

Diana Wallis ziņojums — A6-0209/2005: Luca Romagnoli

Jules Maaten ziņojums — A6-0197/2005: Andreas Mölzer

11.   Balsojuma labojumi

Turpmāk minētie deputāti iesniedza šādus balsojuma labojumus.

Antonios Trakatellis ziņojums — A6-0196/2005

1. bloks (grozījumi Nr. 18 - 21)

par: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Alexander Lambsdorff, María Sornosa Martínez, Anders Wijkman

atturas: Holger Krahmer, Zbigniew Zaleski

Kurt Joachim Lauk ziņojums — A6-0203/2005

grozījums Nr. 11

par: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Jules Maaten ziņojums — A6-0197/2005

grozījums Nr. 8

par: Caroline Lucas

pret: Marie-Hélène Descamps, Gérard Onesta

Manolis Mavrommatis ziņojums — A6-0185/2005

grozījums Nr. 4

par: Paul Rübig

pret: Gunnar Hökmark

atturas: Paul Marie Coûteaux

rezolūcija (kopumā)

par: Lena Ek

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.50 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Mario MAURO

Priekšsēdētāja vietnieks

12.   Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

13.   Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds un Kohēzijas fonds *** — Kohēzijas fonds *** — Eiropas Reģionālās attīstības fonds ***I — Eiropas Pārrobežu sadarbības grupas (GECT) izveide ***I — Eiropas Sociālais fonds ***I — Eiropas Zivsaimniecības fonds * (debates)

Pagaidu ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko definē Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda galvenos noteikumus (KOM(2004)0492 — 2004/0163(AVC)) — Reģionālās attīstības komiteja.

Referents: Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005).

Pagaidu ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Kohēzijas fonda izveidi (KOM(2004)0494 — 2004/0166(AVC)) — Reģionālās attīstības komiteja.

Referents: Alfonso Andria (A6-0178/2005).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (KOM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD)) — Reģionālās attīstības komiteja.

Referents: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai attiecībā uz Eiropas pārrobežu sadarbības grupas (GECT) izveidi (KOM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD)) — Reģionālās attīstības komiteja.

Referents: Jan Olbrycht (A6-0206/2005).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas sociālajiem fondiem (KOM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD)) — Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja.

Referents: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005).

Ziņojums Priekšlikums Padomes regulai: Eiropas Zivsaimniecības fonds (KOM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS)) — Zivsaimniecības komiteja.

Referents: David Casa (A6-0217/2005).

Konstantinos Hatzidakis iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0177/2005).

Alfonso Andria iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0178/2005).

Giovanni Claudio Fava iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0184/2005).

Jan Olbrycht iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0206/2005).

José Albino Silva Peneda iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0216/2005).

David Casa iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0217/2005).

Uzstājās Alun Michael (amatā esošais Padomes priekšsēdētājs).

Uzstājās: Danuta Hübner (Komisijas locekle), Vladimír Špidla (Komisijas loceklis) un Joe Borg (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Luigi COCILOVO

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Nathalie Griesbeck (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja) par ziņojumiem A6-0177/2005, A6-0178/2005, A6-0184/2005, A6-0216/2005 un A6-0217/2005, Tadeusz Zwiefka (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs) par ziņojumu A6-0177/2005, Bogusław Sonik (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs) par ziņojumiem A6-0177/2005 un A6-0184/2005, Marie Panayotopoulos-Cassiotou (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja) par ziņojumiem A6-0177/2005 un A6-0216/2005, Josu Ortuondo Larrea (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs) par ziņojumu A6-0178/2005, Roselyne Bachelot-Narquin (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja) par ziņojumu A6-0184/2005, Lambert van Nistelrooij (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs) par ziņojumu A6-0184/2005, Gábor Harangozó (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs) par ziņojumu A6-0184/2005, Marta Vincenzi (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja) par ziņojumu A6-0184/2005, Elisabeth Schroedter (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja) par ziņojumu A6-0216/2005, Jim Higgins (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs) par ziņojumu A6-0217/2005, Gerardo Galeote Quecedo PPE-DE grupas vārdā, Constanze Angela Krehl PSE grupas vārdā, Jean Marie Beaupuy ALDE grupas vārdā, Gisela Kallenbach Verts/ALE grupas vārdā, Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, Vladimír Železný IND/DEM grupas vārdā, Adam Jerzy Bielan UEN grupas vārdā, Jana Bobošíková, pie grupām nepiederoša deputāte, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Paavo Väyrynen, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Graham Booth, Seán Ó Neachtain, Peter Baco, István Pálfi, Zita Gurmai, Mojca Drčar Murko, Marie-Hélène Aubert, Kyriacos Triantaphyllides, Bastiaan Belder un Salvatore Tatarella.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: James Hugh Allister, Miroslav Mikolášik, Udo Bullmann, Elspeth Attwooll, Ian Hudghton, Giusto Catania, Mieczysław Edmund Janowski, Carmen Fraga Estévez, Catherine Stihler, Alfonso Andria, Georgios Karatzaferis, Alun Michael, Guntars Krasts, Francesco Musotto, Jan Andersson, Grażyna Staniszewska, Ioannis Gklavakis, Richard Falbr, Markus Pieper, Inés Ayala Sender, Jan Březina, Stavros Arnaoutakis, László Surján, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margie Sudre, Bernadette Bourzai, Ria Oomen-Ruijten, Eluned Morgan, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Hedkvist Petersen, Etelka Barsi-Pataky, Duarte Freitas, Rosa Miguélez Ramos, Ivo Belet, Paulo Casaca, Thomas Mann, Richard Seeber, James Nicholson, Danuta Hübner, Vladimír Špidla un Joe Borg.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 6. jūlija protokola 4.5. punkts, 2005. gada 6. jūlija protokola 4.6. punkts, 2005. gada 6. jūlija protokola 4.7. punkts, 2005. gada 6. jūlija protokola 4.8. punkts, 2005. gada 6. jūlija protokola 4.9. punkts un 2005. gada 6. jūlija protokola 4.10. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.15 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Janusz ONYSZKIEWICZ

Priekšsēdētāja vietnieks

14.   Grozījumu iesniegšanas termiņš

Saskaņā ar Reglamenta 131. pantā paredzēto procedūru turpmāk minētais ziņojums ir pieņemts komitejā.

Ziņojums ar priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma slēgšanu starp Eiropas Kopienu un Kanādas valdību par papildu informācijas par pasažieri (API) un pasažieru datu reģistra (PNR) datu apstrādi (KOM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS)) — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referente: Sophia in 't Veld (A6-0226/2005).

Grozījumu iesniegšanas termiņš ir 2005. gada 6. jūlijs plkst.10.00.

15.   Sieviešu loma Turcijā (debates)

Ziņojums par sieviešu lomu Turcijas sociālajā, ekonomiskajā un politiskajā dzīvē (2004/2215(INI)) — Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja.

Referente: Emine Bozkurt (A6-0175/2005).

Emine Bozkurt iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Olli Rehn (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Doris Pack PPE-DE grupas vārdā, Lissy Gröner PSE grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, Hiltrud Breyer Verts/ALE grupas vārdā, Feleknas Uca GUE/NGL grupas vārdā, Georgios Karatzaferis IND/DEM grupas vārdā, Koenraad Dillen, pie grupām nepiederošs deputāts, Edit Bauer, Zita Gurmai, Cem Özdemir, Jan Tadeusz Masiel, Katerina Batzeli un Olli Rehn.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 6. jūlija protokola 4.15. punkts.

16.   Vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm darba un nodarbinātības jomā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vienlīdzīgu iespēju un vienlīdzīgas attieksmes pret vīriešiem un sievietēm īstenošanu darba un nodarbinātības jomā (KOM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD)) — Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja.

Referente: Angelika Niebler (A6-0176/2005).

Uzstājās Vladimír Špidla (Komisijas loceklis).

Joachim Wuermeling (referenta aizstājējs) iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Katalin Lévai (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Anna Záborská PPE-DE grupas vārdā, Bernadette Vergnaud PSE grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, Hiltrud Breyer Verts/ALE grupas vārdā, Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā, Urszula Krupa IND/DEM grupas vārdā, Lissy Gröner, Věra Flasarová, Christa Prets, Vladimír Špidla un Hiltrud Breyer, lai uzdotu jautājumu, uz kuru Vladimír Špidla atbildēja.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 6. jūlija protokola 4.11. punkts.

17.   Likumi, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām (“Roma II”) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par likumiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām (“Roma II”) (KOM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD)) — Juridiskā komiteja.

Referente: Diana Wallis (A6-0211/2005).

Uzstājās Franco Frattini (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Diana Wallis iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Barbara Kudrycka (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), Rainer Wieland PPE-DE grupas vārdā, Katalin Lévai PSE grupas vārdā, Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā un Franco Frattini.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 6. jūlija protokola 4.12. punkts.

18.   “No-fly” saraksti/pasažieru datu reģistrs (debates)

Komisijas paziņojums: “No-fly” saraksti/pasažieru datu reģistrs

Franco Frattini (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: Georg Jarzembowski PPE-DE grupas vārdā, Martine Roure PSE grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Stavros Lambrinidis un Franco Frattini.

Debates tika slēgtas.

19.   Politiskā situācija un plašsaziņas līdzekļu neatkarība Baltkrievijā (debates)

Komisijas paziņojums: Politiskā situācija un plašsaziņas līdzekļu neatkarība Baltkrievijā.

Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: Bogdan Klich PPE-DE grupas vārdā, Marek Maciej Siwiec PSE grupas vārdā, Anne E. Jensen ALDE grupas vārdā, Konrad Szymański UEN grupas vārdā, Aldis Kušķis, Joseph Muscat, Rolandas Pavilionis, Charles Tannock un Benita Ferrero-Waldner.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Karl von Wogau, Alfred Gomolka un Aldis Kušķis PPE-DE grupas vārdā par atbalstu neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem Baltkrievijā (B6-0411/2005);

Graham Watson un Janusz Onyszkiewicz ALDE grupas vārdā par atbalstu neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem Baltkrievijā (B6-0413/2005);

Elisabeth Schroedter, Milan Horáček un Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE grupas vārdā par neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem un politisko situāciju Baltkrievijā (B6-0420/2005);

Jonas Sjöstedt un André Brie GUE/NGL grupas vārdā par Baltkrieviju (B6-0424/2005);

Jan Marinus Wiersma, Marek Maciej Siwiec un Joseph Muscat PSE grupas vārdā par uzbrukumiem demokrātijai un atbalstu neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem Baltkrievijā (B6-0426/2005);

Rolandas Pavilionis, Konrad Szymański un Inese Vaidere UEN grupas vārdā par situāciju Baltkrievijā (B6-0428/2005).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 7. jūlija protokola 9.5. punkts.

20.   Izcelsmes noteikumi atvieglotā tirdzniecības režīmā (debates)

Mutisks jautājums, ko uzdeva Enrique Barón Crespo Komisijai par izcelsmes noteikumiem atvieglotā tirdzniecības režīmā (B6-0329/2005).

Enrique Barón Crespo izvērsa mutisko jautājumu.

László Kovács (Komisijas loceklis) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās: Maria Martens PPE-DE grupas vārdā, Antolín Sánchez Presedo PSE grupas vārdā un László Kovács.

Debates tika slēgtas.

21.   Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments “Darba kārtība” PE 357.481/OJME).

22.   Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 0.05.

Julian Priestley

Ģenerālsekretārs

Janusz Onyszkiewicz

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.


I PIELIKUMS

BALSOŠANAS REZULTĀTI

Saīsinājumu un simbolu saraksts

+

pieņemts

-

noraidīts

zaudējis spēku

A

atsaukts

PS (..., ..., ...)

balsošana pēc saraksta (par, pret, atturas)

EB (..., ..., ...)

elektroniskā balsošana (par, pret, atturas)

bd

balsošana pa daļām

ats.

atsevišķa balsošana

groz.

grozījums

KG

kompromisa grozījums

AD

attiecīgā daļa

S

svītrojošs grozījums

=

identiski grozījumi

§

punkts

pants

pants

apsv.

apsvērums

RP

rezolūcijas priekšlikums

KRP

kopīgs rezolūcijas priekšlikums

AIZKL

aizklāta balsošana

1.   Kartupeļu nematodes kontrole *

Ziņojums: Joseph DAUL (A6-0192/2005)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB - piezīmes

Viens balsojums

 

+

 

2.   Protokols nolīgumam ar Ķīnu par jūras transportu pēc paplašināšanās *

Ziņojums: Paolo COSTA (A6-0205/2005)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB - piezīmes

Viens balsojums

 

+

 

3.   Nolīgums par Āfrikas un Eirāzijas migrējošo ūdensputnu saglabāšanu *

Ziņojums: Karl-Heinz FLORENZ (A6-0187/2005)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB - piezīmes

Viens balsojums

 

+

 

4.   Pieprasījums aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas

Ziņojums: Diana WALLIS (A6-0209/2005)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB - piezīmes

Viens balsojums

EB

+

200, 180, 24

5.   Pieprasījums atcelt Ashley Mote deputāta neaizskaramību

Ziņojums: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0213/2005)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB - piezīmes

Viens balsojums

 

+

 

6.   Bīstamas vielas un preparāti (ftalāti) un bērnu rotaļlietu drošība ***II

Ieteikums 2. lasījumam: Antonios TRAKATELLIS (A6-0196/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Iesniedzējs

PS utt.

Balsojums

PS/EB - piezīmes

1. bloks

“kompromisa pakete”

18-21

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

PS

+

487, 9, 10

2. bloks

1-17

komiteja

 

 

1. pants

22

IND/DEM

 

-

 

Aiz 9. apsv.

23

IND/DEM

 

-

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

PPE-DE: 1. bloks

Verts/ALE: 1. bloks

7.   Elektroapgādes drošums un ieguldījumi infrastruktūrā ***I

Ziņojums: Giles CHICHESTER (A6-0099/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Iesniedzējs

PS utt.

Balsojums

PS/EB - piezīmes

Atbildīgās komitejas grozījumi — balsojums kopumā

47-72

komiteja

 

+

 

Balsojums: grozītais priekšlikums

 

+

 

Balsojums: normatīvā rezolūcija

 

+

 

Dažādi:

Grozījumi Nr. 1 - 46 tika atsaukti.

8.   Pieprasījums aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas

Ziņojums: Diana WALLIS (A6-0210/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Iesniedzējs

PS utt.

Balsojums

PS/EB - piezīmes

Lēmuma Nr. 1 priekšlikums

Balsojums: lēmums (kopumā)

 

+

 

Lēmuma Nr. 2 priekšlikums

Balsojums: lēmums (kopumā)

 

+

 

Lēmuma Nr. 3 priekšlikums

Balsojums: lēmums (kopumā)

 

+

 

9.   Pieprasījums aizstāvēt Jean-Charles Marchiani deputāta neaizskaramību un privilēģijas

Ziņojums: Francesco Enrico SPERONI (A6-0208/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Iesniedzējs

PS utt.

Balsojums

PS/EB - piezīmes

Balsojums: lēmums (kopumā)

 

+

 

10.   Eiropas Centrālā banka

Ziņojums: Kurt Joachim LAUK (A6-0203/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Iesniedzējs

PS utt.

Balsojums

PS/EB - piezīmes

2. §

4

PSE

 

-

 

10

Verts/ALE

 

-

 

§

sākotnējais teksts

ats.

+

 

3. §

5

PSE

 

-

 

§

sākotnējais teksts

ats.

-

 

4. §

12

Verts/ALE

 

-

 

6

PSE

 

-

 

§

sākotnējais teksts

ats.

+

 

Aiz 4. §

13

Verts/ALE

 

-

 

5. §

11

Verts/ALE

PS

-

223, 350, 49

§

sākotnējais teksts

ats.

+

 

11. §

1S

IND/DEM

 

-

 

7

PSE

 

-

 

14. §

14

Verts/ALE

 

-

 

20. §

8

PSE

 

-

 

B apsv.

2

PSE

 

-

 

Aiz B apsv.

9

Verts/ALE

 

-

 

D apsv.

§

sākotnējais teksts

ats.

+

 

Aiz J apsv.

3

PSE

 

-

 

Balsojums: rezolūcija (kopumā)

EB

-

287, 296, 41

Pieprasījumi balsot atsevišķi

PSE: D apsv., 5. punkts

Verts/ALE: 2. un 4. punkts

ALDE: 3. punkts

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

Verts/ALE: 11. groz.

11.   Informācijas un saziņas stratēģija attiecībā uz euro un EMS

Ziņojums: Jules MAATEN (A6-0197/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Iesniedzējs

PS utt.

Balsojums

PS/EB - piezīmes

1. §

6S

IND/DEM

 

-

 

2. §

7

IND/DEM

 

-

 

4. §

8S

IND/DEM

PS

-

119, 488, 11

12

PSE

bd

 

 

1

+

 

2/EB

-

262, 317, 36

2

ALDE

 

+

 

§

sākotnējais teksts

 

 

Aiz 4. §

13

PSE

EB

-

297, 310, 4

5. §

15

PPE-DE

EB

+

330, 277, 10

6. §

3

ALDE

 

+

 

9. §

9S

IND/DEM

PS

-

128, 487, 9

16. §

14

PSE

 

+

 

18. §

10S

IND/DEM

 

-

 

19. §

16S

IND/DEM

 

-

 

4=

11=

ALDE

IND/DEM

 

+

 

D apsv.

5

IND/DEM

 

-

 

Aiz D apsv.

1

ALDE

bd

 

 

1

+

 

2

+

 

Balsojums: rezolūcija (kopumā)

PS

+

493, 117, 14

Pieprasījumi balsot pa daļām

GUE/NGL

1. groz.

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “lai gan politiski un tehniski ... inflāciju ietekmēja tikai par 0.2 %;”

2. daļa: šie vārdi

12. groz.

1. daļa:“uzskata, ka galvenajiem politikas veidotājiem ... par Konstitūciju Eiropai ratifikāciju;”

2. daļa:“šī iemesla dēļ ... ilgtermiņa uzticību un atbalstu;”

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

IND/DEM: 8. un 9. groz., galīgais balsojums

12.   Eiropas Savienības vides tehnoloģiju rīcības plāns

Ziņojums: Riitta MYLLER (A6-0141/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Iesniedzējs

PS utt.

Balsojums

PS/EB - piezīmes

6. §

1

PSE

 

+

 

Balsojums: rezolūcija (kopumā)

 

+

 

13.   Bērnu izmantošana un bērnu darbs jaunattīstības valstīs

Ziņojums: Mandis MAVROMMATIS (A6-0185/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Iesniedzējs

PS utt.

Balsojums

PS/EB - piezīmes

6. §

3

PPE-DE

PS

+

583, 10, 14

9. §

4

PPE-DE

PS

+

571, 9, 13

12. §

5

PPE-DE

PS

+

597, 10, 14

14. §

6

PPE-DE

PS

+

593, 9, 14

Aiz 20. §

1

PSE

 

+

 

23. §

7

PPE-DE

PS

+

604, 8, 15

27. §

10

GUE/NGL

 

+

 

2. atsauce

8S

GUE/NGL

EB

+

354, 246, 23

3. atsauce

9

GUE/NGL

 

+

 

A apsv.

2

PPE-DE

PS

+

610, 7, 13

Balsojums: rezolūcija (kopumā)

PS

+

618, 10, 4

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

PPE-DE 2., 3., 4., 5., 6., 7. groz. un galīgais balsojums


II PIELIKUMS

REZULTĀTI BALSOJUMIEM PĒC SARAKSTA

1.   Trakatellis ieteikums A6-0196/2005

Par: 487

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Chiesa, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Kułakowski, Lax, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Salvini, Speroni

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, López-Istúriz White, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podkański, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wojciechowski, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Carnero González, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Smith, Staes, Turmes, Ždanoka

Pret: 9

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister

Atturas: 10

ALDE: Prodi

IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis, Železný

NI: Mote

PPE-DE: Coveney, Schmitt Ingo, Schnellhardt

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Lauk ziņojums A6-0203/2005

Par: 223

ALDE: Bourlanges

GUE/NGL: Meijer, Morgantini

NI: Czarnecki Marek Aleksander

PPE-DE: Gklavakis, Kasoulides, Matsis, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Samaras, Trakatellis, Varvitsiotis

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 350

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Mote, Mussolini, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Parish, Peterle, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Frassoni, Lagendijk

Atturas: 49

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Vanhecke

PSE: Hänsch, Rosati

Verts/ALE: van Buitenen, Lucas

3.   Maaten ziņojums A6-0197/2005

Par: 119

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lauk, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Pieper, Purvis, Siekierski, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Trakatellis, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina, Zwiefka

PSE: De Rossa

UEN: Bielan, Camre, Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Onesta, Schlyter

Pret: 488

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Atturas: 11

ALDE: Ek

GUE/NGL: Rizzo

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PSE: Attard-Montalto, Ferreira Anne, Hedh

Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton

4.   Maaten ziņojums A6-0197/2005

Par: 128

ALDE: Gentvilas, Malmström, Väyrynen

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Protasiewicz, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Pahor, Sánchez Presedo, Segelström, Westlund

UEN: Bielan, Camre, Foglietta, Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Lucas, Romeva i Rueda, Schlyter

Pret: 487

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Coûteaux

NI: Battilocchio, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Atturas: 9

ALDE: Ek

GUE/NGL: Rizzo

NI: Baco, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Kozlík, Martin Hans-Peter

PSE: Muscat

Verts/ALE: van Buitenen

5.   Maaten ziņojums A6-0197/2005

Par: 493

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

NI: Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 117

ALDE: Ek

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Jałowiecki, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Goebbels, Hedh

UEN: Camre

Verts/ALE: Lucas, Schlyter

Atturas: 14

ALDE: Malmström

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martinez

PPE-DE: Wijkman

UEN: Bielan, Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

6.   Mavrommatis ziņojums A6-0185/2005

Par: 583

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 10

ALDE: Ek, Malmström

PPE-DE: Elles, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Járóka, Korhola, Šťastný

Atturas: 14

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Martinez, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Mavrommatis ziņojums A6-0185/2005

Par: 571

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Grabowski, Karatzaferis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Coelho, Coveney, Daul, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 9

ALDE: Ek, Malmström

IND/DEM: Coûteaux

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Ibrisagic, Itälä, Korhola, Stubb

Atturas: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

8.   Mavrommatis ziņojums A6-0185/2005

Par: 597

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 10

ALDE: Ek, Malmström

PPE-DE: Cederschiöld, Fatuzzo, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Itälä, Korhola, Stubb

Atturas: 14

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

9.   Mavrommatis ziņojums A6-0185/2005

Par: 593

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 9

ALDE: Ek, Malmström

IND/DEM: Bonde

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Ibrisagic, Itälä, Korhola, Stubb

Atturas: 14

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

10.   Mavrommatis ziņojums A6-0185/2005

Par: 604

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 8

ALDE: Ek, Malmström

IND/DEM: Bonde

PPE-DE: Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Korhola, Sumberg

Atturas: 15

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Knapman, Louis, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kozlík, Mote

PPE-DE: Cederschiöld

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Mavrommatis ziņojums A6-0185/2005

Par: 610

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 7

ALDE: Malmström

IND/DEM: Borghezio, Salvini, Speroni

PPE-DE: Fjellner, Hökmark, Ibrisagic

Atturas: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Mote

PPE-DE: Cederschiöld

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Mavrommatis ziņojums A6-0185/2005

Par: 618

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 10

ALDE: Ek

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

Atturas: 4

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Knapman

NI: Mote

Verts/ALE: van Buitenen


PIEŅEMTIE TEKSTI

 

P6_TA(2005)0261

Kartupeļu nematodes kontrole *

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai par kartupeļu nematodes kontroli (KOM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0151) (1),

ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0116/2005),

ņemot vērā Reglamenta 51.pantu,

ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A6-0192/2005),

1.

apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.

aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

3.

prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

4.

uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


(1)  OV vēl nav publicēts.

P6_TA(2005)0262

Protokols nolīgumam ar Ķīnu par jūras transportu *

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par protokola noslēgšanu, ar ko groza Nolīgumu par jūras transportu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ķīnas Tautas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Ungārijas Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (KOM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (KOM(2004)0864) (1),

ņemot vērā EK līguma 71. panta 1. punktu, 80. pantu un 300. panta 2. punktu,

ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Padome apspriedās ar Parlamentu (C6-0180/2005),

ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 83. panta 7. punktu,

ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A6-0205/2005),

1.

apstiprina protokola noslēgšanu;

2.

uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu un Ķīnas Tautas Republikas valdībai un parlamentam.


(1)  OV vēl nav publicēts.

P6_TA(2005)0263

Āfrikas un Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzība *

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīgumu, ko Eiropas Kopiena noslēdz attiecībā uz Āfrikas un Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību (KOM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Padomes lēmuma priekšlikumu (KOM(2004)0531) (1),

ņemot vērā nolīgumu par Āfrikas — Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību,

pamatojoties uz EK līguma 175. panta 1. punktu un 300. panta 2. punkta 1. daļas pirmo teikumu,

pamatojoties uz EK līguma 300. panta 3. punkta 1. daļu, pēc apspriešanās ar Padomi (C6-0048/2005),

ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par piedāvāto juridisko pamatu,

pamatojoties uz Reglamenta 51. pantu, 83. panta 7. punktu un 35. pantu,

ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A6-0187/2005),

1.

apstiprina grozīto Padomes lēmuma priekšlikumu un piekrīt noslēgt nolīgumu;

2.

uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

PADOMES IEROSINĀTAIS TEKSTS

PARLAMENTA IZDARĪTIE GROZĪJUMI

Grozījums Nr. 1

1. atsauce

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 175. panta 1. punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta 1. daļas pirmo teikumu un 3. punkta 1. daļu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 175. panta 1. punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta 1. daļas pirmo teikumu. punkta 1. daļu un 4. punktu,

Grozījums Nr. 2

5.a apsvērums (jauns)

 

(5a) migrējošie ūdensputni spēlē nozīmīgu lomu no pasaules bioloģiskās daudzveidības viedokļa un saskaņā ar 1992. gada Konvenciju par bioloģisko daudzveidību tie jāsaglabā nākošajām paaudzēm.

Grozījums Nr. 3

7.a apsvērums (jauns)

 

(7a) Komisijai, īstenojot sarunas Kopienas vārdā vai tās pilnvaru robežās par grozījumiem rīcības plānā, kas minēts nolīguma 3. pielikumā, īpašu uzmanību vajadzētu pievērst nolīguma III panta 2. punktā uzskaitītajiem aizsardzības pasākumiem .

Grozījums Nr. 4

3. pants

Ar šo Komisija tiek pilnvarota Kopienas vārdā pieņemt un apstiprināt jebkādus nolīguma IV punktā paredzētos grozījumus rīcības plānā un X punktā paredzētos nolīguma grozījumus . Komisijai jāpārbauda šīs darbības, apspriežoties ar īpašu Padomes ieceltu komiteju. Jānodrošina, ka lēmumi, kas pieņemti saskaņā ar šo nolīgumu, atbilst Kopienas tiesību aktiem un Kopienas politikas mērķiem.

Attiecībā uz jautājumiem, kas ietilpst Kopienas kompetencē, Komisija tiek pilnvarota Kopienas vārdā apstiprināt grozījumus nolīguma pielikumos , kuri pieņemti saskaņā ar nolīguma X panta 5. punktu .

 

Veicot šo uzdevumu, Komisiju atbalsta īpaša Padomes iecelta komiteja.

Ja kādu grozījumu nolīguma pielikumos neievieš atbilstīgajos Kopienas tiesību aktos 90 dienu laikā pēc tā pieņemšanas Līgumslēdzēju pušu konferencē, Komisija iesniedz iebildumu attiecībā uz šo grozījumu, sagatavojot rakstisku paziņojumu depozitārei saskaņā ar Konvencijas X panta 6. punktu. Gadījumā, ja grozījumu ievieš neilgi pēc tam, Komisija bez atrunām atsauc iebildumu.


(1)  OV vēl nav publicēts.

P6_TA(2005)0264

Pieprasījums aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību

Eiropas Parlamenta lēmums par pieprasījumu aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas (2004/2203(IMM))

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Umberto Bossi advokāta 2004. gada 3. augustā iesniegto pieprasījumu aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību, kurš paziņots plenārsēdē 2004. gada 13. septembrī sakarā ar Padujas rajona civillietu tiesā uzsākto tiesvedību,

ņemot vērā 1965. gada 8. aprīļa Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās 9. un 10. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas 1964. gada 12.maija un 1986 gada 10. jūlija spriedumus (1),

ņemot vērā Reglamenta 6. panta 3. punktu un 7. pantu,

ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A6-0209/2005),

A.

tā kā Umberto Bossi bija Eiropas Parlamenta deputāts ceturtajā sasaukumā (mandāta sākums 1994. gada 19. jūlijā, mandāts apstiprināts 1994. gada 15. novembrī, mandāts izbeidzies 1999. gada 19. jūlijā) un piektajā sasaukumā (mandāta sākums 1999. gada 20. jūlijā, mandāts apstiprināts 1999. gada 15. decembrī, mandāts izbeigts 2001. gada 10. jūnijā neatbilstības dēļ);

B.

tā kā Eiropas Parlamenta deputātus nevar pakļaut nekāda veida izmeklēšanai, aizturēšanai vai tiesvedībai attiecībā uz viņu paustajiem viedokļiem vai balsojumu savu pienākumu izpildes gaitā (2);

C.

tā kā Eiropas Parlamenta deputātu neaizskaramība pret tiesvedību attiecas arī uz neaizskaramību pret tiesvedību civillietās,

1.

nolemj aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas;

2.

ierosina saskaņā ar iepriekšminētā protokola 9. pantu un ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts tiesvedību paziņot, ka šo tiesvedību nedrīkst turpināt; tāpēc aicina šo tiesu izdarīt atbilstīgus secinājumus;

3.

uzdod tā priekšsēdētājam nekavējoties nosūtīt šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu attiecīgajai Padujas rajona tiesai.


(1)  Lieta Nr. 101/63: Wagner pret Fohrmann un Krier (1964) ECR 195; lieta Nr. 149/85: Wybot pret Faure un citiem, (1986) ECR 2391.

(2)  Protokola par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitāti 9. pants.

P6_TA(2005)0265

Pieprasījums atcelt Ashley Mote deputāta neaizskaramību

Eiropas Parlamenta lēmums par pieprasījumu atcelt Ashley Mote deputāta neaizskaramību (2005/2037(IMM))

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā pieprasījumu atcelt Ashley Mote deputāta neaizskaramību, ko pēc ģenerālprokurora lūguma iesniegusi Apvienotās Karalistes Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā un kas paziņots 2005. gada 23. februāra plenārsēdē,

pēc Ashley Mote uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 7. panta 3. punktu,

ņemot vērā 1965. gada 8. aprīļa Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās 8., 9., 10. un 19. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas 1964. gada 12.maija un 1986. gada 10. jūlija spriedumus (1),

ņemot vērā Reglamenta 6. panta 2. punktu un 7. pantu,

ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A6-0213/2005),

1.

nolemj atcelt Ashley Mote deputāta neaizskaramību;

2.

uzdod tā priekšsēdētājam nekavējoties nosūtīt šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu Apvienotās Karalistes attiecīgajām iestādēm.


(1)  Lieta Nr. 101/63: Wagner pret Fohrmann un Krier (1964) ECR 195, kā arī lieta Nr. 149/85: Wybot pret Faure un citiem, (1986) ECR 2391.

P6_TA(2005)0266

Ftalāti rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs ***II

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par Padomes pieņemto kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas pieņemšanu, ar ko divdesmit otro reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu (ftalāti rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs) tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (5467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD))

(Koplēmuma procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (5467/1/2005 — C6-0092/2005),

ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā (1) par Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (KOM(1999)0577) (2),

ņemot vērā EK Līguma 251. panta 2. punktu,

ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A6-0196/2005),

ņemot vērā Komisijas paziņojumus, kas ir pievienoti šai normatīvajai rezolūcijai un kuri tiks publicēti kopā ar normatīvo rezolūciju “Oficiālajā Vēstnesī”,

1.

apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


(1)  OV C 121, 24.4.2001., 410. lpp.

(2)  OV C 116 E, 26.4.2000., 14 lpp.

P6_TC2-COD(1999)0238

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta otrajā lasījumā 2005. gada 5. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/.../EK, ar ko divdesmit otro reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (ftalāti rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (3),

tā kā:

(1)

Ar Līguma 14. pantu ir izveidota telpa bez iekšējām robežām, kurā tiek nodrošināta preču, personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite.

(2)

Iekšēja tirgus darbībai būtu jāuzlabo dzīves kvalitāte, veselības aizsardzība un patērētāju drošība. Šī direktīva atbilst prasībām, ka — nosakot un ieviešot Kopienas politiku un darbības — augstā līmenī jānodrošina veselības aizsardzība un patērētāju aizsardzība.

(3)

Būtu jāaizliedz dažu ftalātu izmantošana rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, kuras izgatavotas no plastificēta materiāla vai kurās ir plastificēta materiāla detaļas, jo daži noteikti ftalāti izraisa vai var potenciāli radīt risku bērnu veselībai; tomēr rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kuras ir izgatavotas no noteiktu ftalātu saturoša plastificēta materiāla vai kurās ir šāda veida plastificēta materiāla detaļas, un kuras bērns var ielikt mutē, kaut arī tās nav paredzētas šim nolūkam, noteiktos gadījumos var būt bīstamas mazu bērnu veselībai.

(4)

Toksikoloģijas, ekotoksikoloģijas un vides zinātniskā komiteja (SCTEE) pēc apspriešanās ar Komisiju sniegusi atzinumus par risku, ko šie ftalāti rada veselībai.

(5)

Komisijas Ieteikums 98/485/EK (1998. gada 1. jūlijs) par bērnu aprūpes precēm un rotaļlietām, kuras domātas bērniem līdz trīs gadu vecumam un paredzēts bāzt mutē, un kuras izgatavotas no atsevišķus ftalātus saturoša plastificēta PVH (4), aicināja dalībvalstis veikt pasākumus, lai augstā līmenī nodrošinātu bērnu veselības aizsardzību saistībā ar šiem ražojumiem.

(6)

Kopš 1999. gada sešu ftalātu lietošanai rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, kuras domātas bērniem līdz trīs gadu vecumam un paredzēts bāzt mutē, Eiropas Savienības līmenī noteikts pagaidu aizliegums pēc tam, kad saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/59/EEK (1992. gada 29. jūnijs) par produktu vispārējo nekaitīgumu (5) tika pieņemts Komisijas Lēmums 1999/815/EK (6). Minētais lēmums tiek regulāri atjaunināts.

(7)

Ierobežojumi, ko atsevišķas dalībvalstis jau pieņēmušas attiecībā uz rotaļlietu un bērnu aprūpes preču laišanu tirgū saistībā ar to sastāvā esošajiem ftalātiem, tieši ietekmē iekšējā tirgus izveides pabeigšanu un tā darbību. Tādēļ ir nepieciešams tuvināt dalībvalstu tiesību aktus šajā jomā un attiecīgi grozīt Direktīvas 76/769/EEK (7) I pielikumu.

(8)

Ja zinātnisks novērtējums neļauj pietiekami noteikti konstatēt risku, būtu jāievēro piesardzības princips, lai nodrošinātu veselības aizsardzību augstā līmenī, jo īpaši attiecībā uz bērniem.

(9)

Bērni kā organismi attīstības stadijā ir īpaši jūtīgi pret reprotoksiskām vielām. Tādēļ būtu, cik vien iespējams, jāsamazina bērnu pakļaušana visiem šo vielu emisiju avotiem, no kuriem praktiski iespējams izvairīties, jo īpaši emisijām no precēm, ko bērni bāž mutē.

(10)

Veicot riska novērtēšanu un/vai saskaņā ar Padomes Direktīvu 67/548/EEK (1967. gada 27. jūnijs) par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (8) DEHP, DBP un BBP identificētas kā reprotoksiskas vielas, un tādēļ tās iekļautas reprotoksisko vielu 2. kategorijā.

(11)

Zinātniskās informācijas par DINP, DIDP un DNOP vai nu nav, vai arī tā ir pretrunīga, taču nevar izslēgt to, ka tās ir potenciāli bīstamas, ja tiek izmantotas rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, kuras pēc definīcijas tiek ražotas bērniem.

(12)

Neskaidrības šo ftalātu iedarbības novērtējumā, piemēram, mutē atrašanās ilgums un emisiju iedarbība no citiem avotiem, prasa ņemt vērā piesardzības apsvērumus. Tādēļ būtu jāievieš ierobežojumi šo ftalātu izmantošanai rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, kā arī šo preču tirdzniecībai. Tomēr proporcionalitātes iemeslu dēļ ierobežojumiem attiecībā uz DINP, DIDP un DNOP vajadzētu būt mazāk stingriem nekā tiem, kas ierosināti attiecībā uz DEHP, DBP un BBP.

(13)

Komisija pārskatīs to preču, it īpaši medicīnas aprīkojuma, pielietojumu, kuras ir izgatavotas no cilvēkiem bīstama plastificēta materiāla vai kurās ir šāda veida plastificēta materiāla detaļas.

(14)

Saskaņā ar Komisijas paziņojumu par piesardzības principu pasākumi, ko veic saskaņā ar šo principu, būtu jāpārskata, ņemot vērā jaunāko zinātnisko informāciju.

(15)

Komisijai sadarbībā ar dalībvalstu iestādēm, kas atbildīgas par rotaļlietu un bērnu aprūpes preču tirgus uzraudzību un piemērošanu, un saziņā ar attiecīgajām ražotāju un importētāju organizācijām, būtu jāuzrauga ftalātu un citu vielu izmantošana par plastifikatoriem rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs.

(16)

Direktīvas 76/769/EEK piemērošanas nolūkā būtu jādefinē termins “bērnu aprūpes prece”.

(17)

Padomei saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par uzlabotu likumdošanu (9) būtu jāmudina dalībvalstis gan savām vajadzībām, gan Kopienas interesēs izstrādāt savas tabulas, kas pēc iespējas precīzāk parādītu atbilstību starp šo direktīvu un transponēšanas pasākumiem, un padarīt tās publiski pieejamas.

(18)

Komisija pārskatīs Direktīvas 76/769/EEK I pielikumā uzskaitīto ftalātu izmantošanu citos ražojumos, kad būs pabeigts riska novērtējums saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 (1993. gada 23. marts) par esošo vielu riska faktoru novērtējumu un kontroli (10).

(19)

Šo direktīvu piemēro, neskarot Kopienas normas, ar ko nosaka minimālās prasības darbinieku aizsardzībai un kas ietvertas Padomes Direktīvā 89/391/EEK (1989. gada 12. jūnijs) par pasākumu ieviešanu, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (11), un uz to balstītās atsevišķās direktīvās, jo īpaši Padomes Direktīvā 90/394/EEK (1990. gada 28. jūnijs) par darba ņēmēju aizsardzību pret riska faktoriem, kas saistīti ar pakļaušanu kancerogēnu iedarbībai darbā, (12) un Padomes Direktīvā 98/24/EK (1998. gada 7. aprīlis) par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (13),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 76/769/EEK groza šādi.

1.

Direktīvas 1. panta 3. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“c)

“bērnu aprūpes prece” ir izstrādājums, kas paredzēts veicināt bērnu iemigšanu, bērnu nomierināšanai, higiēnai , barošanai vai domāts bērniem sūkāšanai.”

2.

Direktīvas I pielikumu groza, kā izklāstīts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

Komisija līdz ... (14) atkārtoti izvērtē pasākumus, kas paredzēti Direktīvā 76/769/EEK, kā tā grozīta ar šo direktīvu, ņemot vērā jaunāko zinātnisko informāciju par šīs direktīvas pielikumā aprakstītajām vielām un to aizstājējiem, un, ja tam ir pamatojums, šos pasākumus attiecīgi maina.

3. pants

1.   Dalībvalstis līdz ... (15) pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Tās piemēro minētos aktus no ... (16).

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

..., ...

Eiropas Parlamenta vārdā

Priekšsēdētājs

Padomes vārdā

Priekšsēdētājs


(1)  OV C 116 E, 26.4.2000., 14. lpp.

(2)  OV C 117, 26.4.2000., 59. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2000. gada 6. jūlijaNostāja (OV C 121, 24.4.2001., 410. lpp.), Padomes 2005. gada 4. aprīļa Kopējā nostāja (“Oficiālajā Vēstnesī” vēl nav publicēta) un Eiropas Parlamenta 2005. gada 5. jūlija Nostāja.

(4)  OV L 217, 5.8.1998., 35. lpp.

(5)  OV L 228, 11.8.1992., 24. lpp. Direktīva atcelta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/95/EK (OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.).

(6)  OV L 315, 9.12.1999., 46. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/781/EK (OV L 344, 20.11.2004., 35. lpp.).

(7)  OV L 262, 27.9.1976., 201. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/98/EK (OV L 305, 1.10.2004., 63. lpp.).

(8)  OV L 196, 16.8.1967., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/73/EK (OV L 152, 30.4.2004., 1. lpp.).

(9)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.

(10)  OV L 84, 5.4.1993., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(11)  OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.

(12)  OV L 196, 26.7.1990., 1. lpp. Direktīva atcelta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK (OV L 158, 30.4.2004., 50. lpp.).

(13)  OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.

(14)  Četrus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā dienas.

(15)  Sešus mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā dienas.

(16)  Divpadsmit mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā dienas.

PIELIKUMS

Direktīvas 76/769/EEK I pielikumam pievieno šādus punktus:

[XX.] Turpmāk norādītie ftalāti (vai citi CAS- un EINECS numuri, kas attiecas uz šo vielu):

di-(2-etilheksil) ftalāts (DEHP)

CAS Nr. 117-81-7

Einecs Nr. 204-211-0

dibutilftalāts (DBP)

CAS Nr. 84-74-2

Einecs Nr. 201-557-4

benzilbutilftalāts (BBP)

CAS Nr. 85-68-7

Einecs Nr. 201-622-7

Nedrīkst lietot kā vielas vai preparātu sastāvdaļas koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 % no plastificētā materiāla masas rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs.

Rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kurās šo ftalātu koncentrācija pārsniedz iepriekšminēto ierobežojumu, nedrīkst laist tirgū.

[XX.a] Turpmāk norādītie ftalāti (vai citi CAS- un EINECS numuri, kas attiecas uz šo vielu):

diizononilftalāts (DINP)

CAS Nr. 28553-12-0 un 68515-48-0

Einecs Nr. 249-079-5 un 271-090-9

diizodecilftalāts (DIDP)

CAS Nr. 26761-40-0 un 68515-49-1

Einecs Nr. 247-977-1 un 271-091-4

- dinoktilftalāts (DNOP)

CAS Nr. 117-84-0

Einecs Nr. 204-214-7

Nedrīkst lietot kā vielas vai preparātu sastāvdaļas koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 % no plastificētā materiāla masas rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, kuras bērni var bāzt mutē.

Rotaļlietas un bērnu aprūpes preces, kurās šo ftalātu koncentrācija pārsniedz iepriekšminēto ierobežojumu, nedrīkst laist tirgū.

P6_TA(2005)0267

Elektroapgādes drošums un investīcijas infrastruktūrā ***I

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasākumiem, lai nodrošinātu elektroapgādes drošumu un investīcijas infrastruktūrā (KOM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD))

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (KOM(2003)0740) (1),

ņemot vērā EK Līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, atbilstībā kuriem Komisija iesniedza parlamentam priekšlikumu (C5-0643/2003),

ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumus (A6-0099/2005),

1.

apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.

aicina Komisiju vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.

uzdod Parlamenta priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai.


(1)  OV vēl publicēts.

P6_TC1-COD(2003)0301

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 5. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/.../EK par pasākumiem, lai nodrošinātu elektroapgādes drošību un ieguldījumus infrastruktūrā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar procedūru, kas noteikta Līguma 251. pantā (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/54/EK (2003. gada 26. jūnijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu  (3) ir devusi nozīmīgu ieguldījumu elektroenerģijas iekšējā tirgus izveidošanā; augsta piegādes drošības līmeņa garantēšana ir galvenais mērķis sekmīgai iekšējā tirgus darbībai, un šī direktīva dalībvalstīm sniedz iespēju elektroenerģijas uzņēmumiem uzlikt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, tostarp attiecībā uz piegādes drošību. Šīs sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības jānosaka pēc iespējas precīzi un stingri, un tās nedrīkst izraisīt tādu ražošanas jaudas pieaugumu, kura rezultātā tiek pārsniegts daudzums, kas nepieciešams, lai nerastos nevajadzīgi pārtraukumi elektroenerģijas sadalē gala patērētājiem.

(2)

Elektroenerģijas pieprasījumu parasti paredz vidēji ilgam laika posmam, pamatojoties uz scenārijiem, ko izstrādājuši pārvades sistēmu operatori vai citas organizācijas, kas pēc dalībvalsts pieprasījuma spēj tās izveidot.

(3)

Konkurētspējīgam vienotam ES elektroenerģijas tirgum nepieciešama pārskatāmas un nediskriminējošas piegāžu drošības politikas, kas ir savietojamas ar šāda tirgus prasībām. Ja atsevišķās dalībvalstīs šādas politikas nav vai ja šī politika ievērojami atšķiras, var rasties konkurences kropļojumi. Tāpēc ir ļoti svarīgi noteikt skaidrus noteikumus un atbildību kompetentām iestādēm, kā arī pašām dalībvalstīm un visiem attiecīgiem tirgus dalībniekiem, lai nodrošinātu elektroapgādes drošumu un labu iekšējā tirgus darbību, vienlaikus novēršot šķēršļus tādu jaunu tirgus dalībnieku ienākšanai, kā uzņēmumi, kas ražo vai piegādā elektroenerģiju kādā dalībvalstī un kas ir nesen sākuši darbību šajā valstī, kā arī novēršot elektroenerģijas iekšējā tirgus traucējumus vai nopietnas grūtības tirgus dalībniekiem, tostarp uzņēmumiem, kam pieder maza tirgus daļa, tādiem kā elektroenerģijas ražotāji vai piegādātāji ar ļoti mazu tirgus daļu attiecīgajā Kopienas tirgū.

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1229/2003/EK (2003. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka vairākas pamatnostādnes attiecībā uz Eiropas enerģētikas tīkliem (4), izklāsta vairākas pamatnostādnes Eiropas Kopienas politikai attiecībā uz Eiropas enerģētikas tīkliem; Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1228/2003 (2003. gada 26. jūnijs) par noteikumiem attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībai (5) cita starpā nosaka pamatprincipus un sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz pārslodžu vadību.

(5)

Pārvadot elektroenerģiju no atjaunojamiem enerģijas avotiem, jānodrošina piekļuve jaudas rezervēm, ja tas tehnisku apsvērumu dēļ ir nepieciešams, lai uzturētu energosistēmas stabilitāti un drošumu.

(6)

Lai izpildītu Kopienas saistības attiecībā uz vides aizsardzību un mazinātu atkarību no ārējiem elektroenerģijas avotiem, jāņem vērā elektroenerģijas pieprasījuma pieauguma ietekme ilgākā laika posmā.

(7)

Sadarbība starp dalībvalstu pārvades sistēmu operatoriem jomās, kas saistītas ar tīklu drošību, tostarp pārvades jaudu noteikšanā, informācijas sniegšanā un tīklu konfigurēšanā ir būtiska, lai attīstītu labi funkcionējošu iekšējo tirgu, un tā būtu turpmāk jāuzlabo . Ja nav koordinācijas tīklu drošības jomā, tas kaitē vienādu konkurences noteikumu attīstībai.

(8)

Galvenais nolūks attiecīgiem tehniskiem noteikumiem un rekomendācijām, ko satur Elektroenerģijas pārvades koordinācijas savienības (EPKS) ekspluatācijas rokasgrāmata, un līdzīgiem noteikumiem un rekomendācijām, ko izstrādājusi Ziemeļvalstu elektroapgādes sistēma (NORDEL), Baltijas valstu elektroapgādes sistēmas kodekss un tiem, kas attiecas uz Apvienotās Karalistes un Īrijas sistēmām, ir sniegt atbalstu savstarpēji saistītu energosistēmu tehniskām operācijām, tādējādi nodrošinot tīkla nepārtrauktu darbību atsevišķa tīkla posma vai posmu avārijas gadījumā un līdz minimumam samazinot izmaksas, kas saistītas ar elektroapgādes traucējumu novēršanu.

(9)

Pārvades un sadales sistēmas operatoru pienākums ir sniegt augsta līmeņa pakalpojumus gala patērētājiem saistībā ar piegāžu pārtraukšanas biežumu un ilgumu.

(10)

Pasākumiem, kurus var izmantot, lai nodrošinātu atbilstīgu rezerves ražošanas jaudu līmeņa uzturēšanu, jāpamatojas uz tirgu, tie nedrīkst būt diskriminējoši, un tie varētu ietvert tādus līdzekļus kā līgumgarantijas un vienošanos, jaudu izvēles tiesības un jaudu saistības. Šos pasākumus varētu arī papildināt citi nediskriminējoši līdzekļi, tādi kā jaudu apmaksa.

(11)

Lai nodrošinātu atbilstīgu iepriekšēju informāciju, dalībvalstīm jāpublicē informācija par pasākumiem, kas uztur līdzsvaru starp piegādi un pieprasījumu starp pašreizējiem un potenciālajiem ieguldītājiem elektroenerģijas ražošanā un starp elektroenerģijas patērētājiem.

(12)

Neskarot Līguma 86., 87. un 88. pantu, ir svarīgi, lai dalībvalstis izveidotu nepārprotamu, atbilstīgu un stabilu sistēmu, kas veicinātu elektroenerģijas piegāžu drošību un rosinātu ieguldījumus ražošanas jaudā un pieprasījuma vadības tehnoloģijās. Ir svarīgi arī veikt atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu normatīvu sistēmu ieguldījumu veicināšanai jaunos pārvades starpsavienojumos, it īpaši starp dalībvalstīm.

(13)

Eiropadome Barselonā vienojās par starpsavienojumu līmeni starp dalībvalstīm. Zems starpsavienojumu līmenis sadala tirgu un kavē konkurenci. Lai konkurence būtu patiešām iedarbīga, atbilstīgas fiziskas pārvades starpsavienojumu jaudas pastāvēšana, vai nu pārrobežu vai ne, ir ļoti nozīmīga, taču ar to vien nepietiek. Gala patērētāju interesēs attiecībai starp iespējamiem ieguvumiem no jauniem starpsavienojumu projektiem un šādu projektu izmaksām jābūt saprātīgi līdzsvarotai.

(14)

Tā kā ir svarīgi noteikt maksimālās pieejamās pārvades jaudas, nepārkāpjot drošas elektroenerģijas tīkla darbības prasības, ir svarīgi arī nodrošināt pilnīgu pārvadu sistēmas jaudu aprēķināšanas un piešķiršanas procedūras pārredzamību. Tādējādi būs iespējams labāk izmantot pašreizējās jaudas un tirgus nesaņems maldinošus elektroenerģijas deficīta signālus, un tas savukārt palīdzēs izveidot pilnīgi konkurētspējīgu iekšējo tirgu, kā to paredz Direktīva 2003/54/EK.

(15)

Pārvades un sadales sistēmu operatoriem ir nepieciešama atbilstoša un stabila regulatīva ieguldījumu un tīklu ekspluatācijas un atjaunināšanas sistēma.

(16)

Direktīvas 2003/54/EK 4. pants prasa, lai dalībvalstis uzraudzītu elektroapgādes drošumu un iesniegtu par to ziņojumu. Šim ziņojumam jāietver īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa faktori, kas ietekmē elektroapgādes drošumu, tostarp pārvades sistēmu operatoru gatavību ieguldīt līdzekļus elektroapgādes tīklos. Sagatavojot šo ziņojumu, dalībvalstīm jāizmanto informācija un novērtējumi, kurus veikuši pārvadu sistēmu operatori gan individuāli, gan kolektīvi, tostarp Eiropas līmenī.

(17)

Dalībvalstīm jānodrošina efektīva šīs direktīvas īstenošana.

(18)

Dalībvalstis nevar sekmīgi sasniegt saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes un samērīguma principu ierosināto darbības mērķi, proti, izveidot pilnīgi darboties spējīgu iekšējo elektroenerģijas tirgu, kas pamatojas uz godīgu konkurenci un drošām elektroenerģijas piegādēm , un tāpēc, ņemot vērā darbības apjomu un ietekmi, to var veiksmīgāk sasniegt Kopiena. Šī direktīva nosaka tikai minimālās prasības, kas nepieciešamas šī mērķa sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.    Ar šo direktīvu nosaka pasākumus, kuru mērķis ir garantēt drošas elektroenerģijas piegādes, lai nodrošinātu ES iekšējā elektroenerģijas tirgus pienācīgu darbību, kā arī nodrošinātu:

pienācīgu ražošanas jaudu līmeni,

pienācīgu līdzsvaru starp piegādi un pieprasījumu un

pienācīgu starpsavienojumu līmeni starp dalībvalstīm iekšējā tirgus attīstībai.

2.    Tā nosaka sistēmu, saskaņā ar kuru dalībvalstis definē pārskatāmu, stabilu un nediskriminējošu politiku attiecībā uz drošu elektroenerģijas piegādi, kas ir savietojama ar konkurētspējīga iekšējā elektroenerģijas tirgus prasībām.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro definīcijas, kuras ietvertas Direktīvas 2003/54/EK 2. pantā. Papildus piemēro arī šādas definīcijas:

a)

“pārvaldes iestādes” ir pārvaldes iestādes dalībvalstīs, kas ieceltas saskaņā ar Direktīvas 2003/54/EK 23. pantu;

b)

“elektropiegādes drošība” nozīmē elektrosistēmas spēju piegādāt elektrību gala lietotājiem, kā paredz šī direktīva;

c)

“tīkla ekspluatācijas drošība” nozīmē pārvades nepārtrauktu darbību un, ja tas ir lietderīgi, sadales tīklu paredzamos apstākļos;

d)

“līdzsvars starp piegādi un pieprasījumu” nozīmē patērētāju paredzamā pieprasījuma pēc elektroenerģijas apmierināšanu, neizmantojot piespiedu pasākumus elektroenerģijas patēriņa samazināšanai.

3. pants

Vispārīgi noteikumi

1.    Dalībvalstis nodrošina augsta līmeņa elektroapgādes drošumu , veicot nepieciešamos pasākumus, lai sekmētu stabilu ieguldījumu klimatu, un definējot kompetentu iestāžu, tostarp, ja tas ir lietderīgi, pārvaldes iestāžu un visu būtisko tirgus dalībnieku lomu un pienākumus, un publicējot par to informāciju. Būtiskie tirgus dalībnieki ietver citu starpā pārvades un sadales sistēmu operatorus, elektroenerģijas ražotājus, piegādātājus un gala patērētājus.

2.    Īstenojot pasākumus, kas minēti 1. punktā, dalībvalstis ņem vērā:

a)

vajadzību nodrošināt nepārtrauktu elektroapgādi;

b)

vajadzību pēc pārredzamas un stabilas regulējošas sistēmas;

c)

iekšējo tirgu un pārrobežu sadarbības iespējas attiecībā uz elektroapgādes drošumu;

d)

vajadzību pēc regulāras pārvades un sadales tīklu apkalpes un, vajadzības gadījumā, to atjaunināšanas, lai uzturētu tīklu darbību;

e)

vajadzību pienācīgi īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/77/EK (2001. gada 27. septembris) par tādas elektroenerģijas pielietojuma veicināšanu iekšējā elektrības tirgū, kas ražota, izmantojot neizsīkstošos enerģijas avotus (6) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/8/EK (2004. gada 11. februāris) par tādas koģenerācijas veicināšanu, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā enerģijas tirgū (7), ciktāl to noteikumi attiecas uz elektroapgādes drošumu;

f)

vajadzību nodrošināt pietiekamas pārvades un ražošanas rezerves jaudas stabilai tīklu darbībai;

g)

vajadzību veicināt likvīdu vairumtirdzniecības tirgu izveidošanu.

3.     Īstenojot pasākumus, kas minēti 1. punktā, dalībvalstis var arī ņemt vērā:

a)

valsts vai attiecīgā reģiona vai līmeņa elektroenerģijas ražošanas daudzveidības pakāpi;

b)

vajadzību samazināt arvien pieaugošā elektroenerģijas pieprasījuma ilgtermiņa ietekmi;

c)

vajadzību veicināt energoefektivitāti un jaunu tehnoloģiju apgūšanu, jo īpaši pieprasījuma vadības tehnoloģijas, tehnoloģijas saistībā ar atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu un dalītas ražotnes; un

d)

vajadzību novērst administratīvus šķēršļus ieguldījumiem infrastruktūrā un ražošanas jaudās.

4.   Dalībvalstis nodrošina, lai pasākumi, kas paredzēti saskaņā ar šo direktīvu, būtu nediskriminējoši un neradītu nesamērīgus apgrūtinājumus tirgus dalībniekiem, tostarp jaunpienācējiem tirgū un sabiedrībām ar nelielu tirgus daļu. Pirms šo pasākumu pieņemšanas dalībvalstis ņem vērā šo pasākumu ietekmi uz elektroenerģijas izmaksām gala patērētājiem.

5.     Nodrošinot pienācīgu starpsavienojumu līmeni starp dalībvalstīm, kā minēts 1. panta 1. punkta trešajā ievilkumā, sevišķa uzmanība jāpievērš:

katras dalībvalsts īpašajam ģeogrāfiskajam stāvoklim,

saprātīga līdzsvara uzturēšanai starp jaunu starpsavienojumu celtniecības izmaksām un gala patērētāju ieguvumu un

nodrošinājumam, lai pašreizējos starpsavienojumus izmantotu tik efektīvi, cik vien iespējams.

4. pants

Tīkla ekspluatācijas drošums

1.

a)

Dalībvalstis vai kompetentas iestādes nodrošina, lai pārvades sistēmu operatori izstrādā obligātos tīkla ekspluatācijas drošuma noteikumus un pienākumus.

Pirms šo noteikumu un pienākumu izstrādes tie apspriežas ar attiecīgiem dalībniekiem valstīs, ar kurām pastāv starpsavienojumi.

b)

Neskatoties uz a) apakšpunkta pirmo daļu, dalībvalstis var pieprasīt, lai pārvades sistēmu operatori iesniedz šos noteikumus un pienākumus kompetentām iestādēm apstiprināšanai.

c)

Dalībvalstis nodrošina, lai pārvades un, vajadzības gadījumā, sadales sistēmu operatori ievērotu obligātos tīklu ekspluatācijas drošuma noteikumus un pienākumus.

d)

Dalībvalstis prasa, lai pārvades sistēmu operatori uzturētu pienācīgu tīklu ekspluatācijas drošuma līmeni.

Tādēļ tīklu ekspluatācijas drošumam pārvades sistēmu operatori uztur pienācīgu tehniskās pārvades rezerves jaudu un sadarbojas ar pārvades sistēmu operatoriem, ar kuriem tiem ir starpsavienojums. Paredzamo apstākļu līmenis, kurā jāuztur drošums, ir definēts tīklu ekspluatācijas drošuma noteikumos.

e)

Dalībvalstis it īpaši nodrošina, lai starpsavienojumu pārvades un, vajadzības gadījumā, sadales sistēmu operatori savlaicīgi un efektīvi, saskaņā ar obligātajām ekspluatācijas prasībām dalītos informācijā par tīklu ekspluatāciju. Tās pašas prasības attiecas, vajadzības gadījumā, uz pārvades un sadales sistēmu operatoriem, kam ir starpsavienojums ar sistēmu operatoriem, kas darbojas ārpus Kopienas.

2.   Dalībvalstis vai kompetentas iestādes nodrošina, ka pārvades un, vajadzības gadījumā, sadales sistēmu operatori izstrādā un ievēro piegādes kvalitātes un tīklu ekspluatācijas drošuma mērķus. Šie mērķi jāapstiprina dalībvalstu kompetentām iestādēm, un tām jāuzrauga šo mērķu īstenošana. Tiem jābūt objektīviem, pārredzamiem un nediskriminējošiem, un tie ir jāpublicē.

3.     Veicot pasākumus, kas minēti Direktīvas 2003/54/EK 24. pantā un Regulas (EK) Nr. 1228/2003 6. pantā, dalībvalstis izturas vienādi pret pārrobežu līgumiem un savas valsts līgumiem.

Dalībvalstis nodrošina, lai piegādes samazināšana avārijas situācijās būtu pamatota ar iepriekš definētiem kritērijiem par to, kā pārvades sistēmas operatoriem jānovērš piegādes pārtraukumi. Visi drošuma pasākumi jāveic, apspriežoties ar citiem attiecīgo pārvades sistēmu operatoriem, ievērojot noslēgtos divpusējos nolīgumus, tostarp nolīgumus par informācijas apmaiņu.

5. pants

Piegādes un pieprasījuma līdzsvara uzturēšana

1.    Dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus, lai uzturētu līdzsvaru starp pieprasījumu pēc elektroenerģijas un ražošanas jaudu iespējām.

It īpaši dalībvalstis,

neskarot īpašos noteikumus mazām, izolētām sistēmām, veicina vairumtirdzniecības tirgus izveidi, kas regulē elektroenerģijas ražošanas un patēriņa cenas,

pieprasa, lai pārvades sistēmu operatori nodrošinātu pienācīgu un pieejamu ražošanas jaudu rezervju līmeni tirgus līdzsvarošanai un veiktu atbilstīgus tirgus motivētus pasākumus.

2.     Neskarot Līguma 87. un 88. pantu, dalībvalstis var veikt arī papildu pasākumus, tostarp, bet ne tikai:

a)

izdot noteikumus, kas veicina jaunās paaudzes jaudas un jaunās paaudzes uzņēmumu ienākšanu tirgū;

b)

novērst šķēršļus, kas kavē līgumu noslēgšanu ar atslēdzamiem patērētājiem;

c)

novērst šķēršļus, kas kavē dažādu termiņu līgumu noslēgšanu gan ar elektroenerģijas ražotājiem, gan ar patērētājiem;

d)

pasākumus, lai veicinātu reāla laika pieprasījuma vadības tehnoloģiju, tādu kā jaunāko mērīšanas sistēmu ieviešanu;

e)

pasākumus, lai veicinātu elektroenerģijas uzglabāšanas pasākumus;

f)

piedāvāt procedūras vai jebkuru procedūru, kas pārredzamības un diskriminācijas trūkuma ziņā līdzinātos Direktīvas 2003/54/EK 7. panta 1. punktā minētajām.

3.   Dalībvalstis pēc iespējas publicē saskaņā ar šo pantu veiktos pasākumus un nodrošina to plašu izplatīšanu .

6. pants

Ieguldījumi tīklā

1.   Dalībvalstis izveido regulējošu sistēmu, kas:

nodrošina labvēlīgu ieguldījumu vidi gan pārvades, gan sadales tīklu sistēmu operatoriem, lai viņi varētu attīstīt tīklus un apmierināt paredzamo tirgus pieprasījumu;

veicina operatoru tīklu uzturēšanu un, kur tas ir lietderīgi, to atjaunināšanu.

2.    Neskarot Regulu (EK) Nr. 1228/2003, dalībvalstis var pieļaut arī komersantu ieguldījumus starpsavienojumos.

Dalībvalstis nodrošina, lai lēmumus par ieguldījumiem starpsavienojumos pieņemtu ciešā sadarbībā starp attiecīgajiem pārvadu sistēmu operatoriem.

7. pants

Ziņojuma iesniegšana

1.    Dalībvalstis nodrošina, lai ziņojums, kas minēts Direktīvas 2003/54/EK 4. pantā, aptvertu sistēmas vispārējo piemērotību elektroapgādei un prognozētu pieprasījumu pēc elektroenerģijas, kas ietver:

tīkla ekspluatācijas drošumu,

prognozētu līdzsvaru starp piegādi un pieprasījumu nākamajam piecgadu periodam,

elektroapgādes drošuma izredzes laika periodam no 5 līdz 15 gadiem, sākot ar ziņojuma dienu,

pārvades sistēmu operatoru vai citu apzinātu grupu ieguldījuma plānus nākamajiem pieciem un vairāk gadiem attiecībā uz pārrobežu starpsavienojumu jaudas nodrošinājumu.

2.    Dalībvalstis vai kompetentas iestādes sagatavo ziņojumu ciešā sadarbībā ar pārvades sistēmu operatoriem. Pārvades sistēmu operatori apspriežas, vajadzības gadījumā, ar kaimiņos esošajiem pārvades sistēmu operatoriem.

3.    Ziņojuma nodaļā, kas attiecas uz starpsavienojumu ieguldījumiem , kuri minēti 1. punkta ceturtajā ievilkumā, ņem vērā:

a)

pārslogojuma vadības principus, kas izklāstīti Regulā (EK) Nr. 1228/2003;

b)

pašreizējās un plānotās pārvadu līnijas;

c)

paredzamo ražošanas, piegādes, pārrobežu apmaiņas un patēriņa struktūru, kas pieļauj pieprasījuma vadības pasākumus un

d)

reģionālus, valsts un Eiropas mēroga ilgtspējīgas attīstības mērķus, tostarp projektus, kas veido daļu no prioritāro projektu ass un kas ir izklāstīti Lēmuma Nr. 1229/2003/EK I pielikumā.

Dalībvalstis nodrošina, lai pārvades sistēmu operatori sniegtu informāciju par saviem vai citu apzinātu grupu ieguldījumu plāniem attiecībā uz pārrobežu starpsavienojumu jaudas nodrošinājumu.

Dalībvalstis var arī pieprasīt, lai pārvades sistēmu operatori sniedz informāciju par ieguldījumiem, kas saistīti ar iekšējo līniju būvniecību, kas būtiski ietekmē pārrobežu starpsavienojumu nodrošinājumu.

4.    Dalībvalstis vai kompetentas iestādes nodrošina, lai pārvades sistēmu operatoriem un/vai kompetentām iestādēm būtu atvieglota pieeja informācijai par svarīgiem datiem, ja tas ir lietderīgi šī uzdevuma izpildei.

Jānodrošina, lai netiktu atklāta konfidenciāla informācija.

5.    Pamatojoties uz informāciju, kas minēta 1. punkta ceturtajā ievilkumā, Komisija ziņo dalībvalstīm, kompetentām iestādēm un Eiropas Elektroenerģijas un gāzes regulatoru grupai, ko nodibināja ar Komisijas Lēmumu 2003/796/EK (2003. gada 11. novembris (8)) par plānotajiem ieguldījumiem un to devumu tādu mērķu labā, kuri izklāstīti 1. panta 1. punktā.

Šis ziņojums jāpievieno ziņojumam, ko paredz Direktīvas 2003/54/EK 28. panta 1. punkta c) apakšpunkts, un jāpublicē.

8. pants

Īstenošana

1.    Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka valsts noteikumi, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, tiek īstenoti.

2.   Dalībvalstis informē Komisiju par šiem noteikumiem, vēlākais, līdz 2007. gada 1. decembrim , un nekavējoties paziņo visus turpmākos grozījumus, kas tos ietekmē.

9. pants

Pārņemšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības ne vēlāk kā... (9) . Dalībvalstis par to uzreiz informē Komisiju.

2.   Pieņemot šos pasākumus, dalībvalstis tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

10. pants

Ziņojuma iesniegšana

Komisija uzrauga un pārskata šīs direktīvas piemērošanu un ne vēlāk kā ... (10) iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei progresa ziņojumu.

11. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

12. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

..., ...

Eiropas Parlamenta vārdā

Priekšsēdētājs

Padomes vārdā

Priekšsēdētājs


(1)   OV C 120, 20.5.2005., 119. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2005. gada 5. jūlija Nostāja.

(3)  OV L 176, 15.7.2003., 37. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 2004/85/EK (OV L 236, 7.7.2004., 10. lpp.).

(4)  OV L 176, 15.7.2003., 11. lpp.

(5)  OV L 176, 15.7.2003., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1223/2004 (OV L 233, 2.7.2004., 3. lpp.).

(6)  OV L 283, 27.10.2001., 33. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(7)  OV L 52, 21.2.2004., 50. lpp.

(8)  OV L 296, 14.11.2003., 34. lpp.

(9)  24 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

(10)  48 mēnešus pēc tās stāšanās spēkā.

P6_TA(2005)0268

Pieprasījums aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību

 

1.

Eiropas Parlamenta lēmums par pieprasījumu aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas (2004/2101(IMM))

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Umberto Bossi advokāta 2004. gada 7. maijā iesniegto pieprasījumu aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību, kurš paziņots plenārsēdē 2004. gada 22. jūlijā, saistībā ar kriminālprocesu Brešas rajona tiesā,

ņemot vērā 1965. gada 8. aprīļa Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās 9. un 10. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas 1964. gada 12.maija un 1986 gada 10. jūlija spriedumus (1),

ņemot vērā Reglamenta 6. panta 3. punktu un 7. pantu,

ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A6-0210/2005),

A.

tā kā Umberto Bossi bija Eiropas Parlamenta deputāts ceturtajā sasaukumā (mandāta sākums 1994. gada 19. jūlijā, mandāts apstiprināts 1994. gada 15. novembrī, mandāts izbeidzies 1999. gada 19. jūlijā), piektajā sasaukumā (mandāta sākums 1999. gada 20. jūlijā, mandāts apstiprināts 1999. gada 15. decembrī, mandāts izbeigts 2001. gada 10. jūnijā neatbilstības dēļ);

B.

tā kā Eiropas Parlamenta deputātus nevar pakļaut nekāda veida izmeklēšanai, aizturēšanai vai tiesvedībai attiecībā uz viņu paustajiem viedokļiem vai balsojumu pienākumu izpildes gaitā (2);

1.

nolemj aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas;

2.

ierosina saskaņā ar iepriekšminētā Protokola 9. pantu un, ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts tiesvedību, paziņot, ka šī tiesvedība nav jāturpina; tāpēc aicina šo tiesu izdarīt atbilstīgus secinājumus;

3.

uzdod tā priekšsēdētājam nekavējoties nosūtīt šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu attiecīgajai Brešas rajona tiesai.


(1)  Lieta Nr. 101/63: Wagner pret Fohrmann un Krier (1964) ECR 195, kā arī lieta Nr. 149/85: Wybot pret Faure un citiem, (1986) ECR 2391.

(2)  Protokola par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitāti 9. pants.

2.

Eiropas Parlamenta lēmums par pieprasījumu aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas (2004/2101(IMM)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Umberto Bossi advokāta 2004. gada 7. maijā iesniegto pieprasījumu aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību, kurš paziņots plenārsēdē 2004. gada 22. jūlijā, sakarā ar kriminālprocesu Bergamo rajona tiesā,

ņemot vērā 1965. gada 8. aprīļa Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās 9. un 10. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas 1964. gada 12.maija un 1986 gada 10. jūlija spriedumus (1),

ņemot vērā Reglamenta 6. panta 3. punktu un 7. pantu,

ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A6-0210/2005),

A.

tā kā Umberto Bossi bija Eiropas Parlamenta deputāts ceturtajā sasaukumā (mandāta sākums 1994. gada 19. jūlijā, mandāts apstiprināts 1994. gada 15. novembrī, mandāts izbeidzies 1999. gada 19. jūlijā), piektajā sasaukumā (mandāta sākums 1999. gada 20. jūlijā, mandāts apstiprināts 1999. gada 15. decembrī, mandāts izbeigts 2001. gada 10. jūnijā neatbilstības dēļ);

B.

tā kā Eiropas Parlamenta deputātus nevar pakļaut nekāda veida izmeklēšanai, aizturēšanai vai tiesvedībai attiecībā uz viņu paustajiem viedokļiem vai balsojumu pienākumu izpildes gaitā (2);

1.

nolemj aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas;

2.

ierosina saskaņā ar iepriekšminētā Protokola 9. pantu un, ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts tiesvedību, paziņot, ka šī tiesvedība nav jāturpina; tāpēc aicina šo tiesu izdarīt atbilstīgus secinājumus;

3.

uzdod tā priekšsēdētājam nekavējoties nosūtīt šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu attiecīgajai Bergamo rajona tiesai.


(1)  Lieta Nr. 101/63: Wagner pret Fohrmann un Krier (1964) ECR 195, kā arī lieta Nr. 149/85: Wybot pret Faure un citiem, (1986) ECR 2391.

(2)  Protokola par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitāti 9. pants.

3.

Eiropas Parlamenta lēmums par pieprasījumu aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas (2004/2101(IMM)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Umberto Bossi advokāta 2004. gada 7. maijā iesniegto pieprasījumu aizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību, kurš paziņots plenārsēdē 2004. gada 22. jūlijā, sakarā ar kriminālprocesu Milānas Maģistrātu tiesā;

ņemot vērā 1965. gada 8. aprīļa Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās, 9. un 10. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas 1964. gada 12.maija un 1986 gada 10. jūlija spriedumus (1),

ņemot vērā Reglamenta 6. panta 3. punktu un 7. pantu,

ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A6-0210/2005),

A.

tā kā Umberto Bossi bija Eiropas Parlamenta deputāts ceturtajā sasaukumā (mandāta sākums 1994. gada 19. jūlijā, mandāts apstiprināts 1994. gada 15. novembrī, mandāts izbeidzies 1999. gada 19. jūlijā), piektajā sasaukumā (mandāta sākums 1999. gada 20. jūlijā, mandāts apstiprināts 1999. gada 15. decembrī, mandāts izbeigts 2001. gada 10. jūnijā neatbilstības dēļ);

B.

tā kā Eiropas Parlamenta deputātiem savās dalībvalstīs attiecībā uz tiesvedību ir tāda pati neaizskaramība kā šo dalībvalstu parlamentu deputātiem (2);

C.

tā kā lieta, kurā pieņemts Milānas Maģistrātu tiesas spriedums, attiecas uz gadījumu, kad Umberto Bossi ir bijis vardarbīgs pret Itālijas policistiem un draudējis tiem, kad tie veica Veronas prokurora sankcionētu kratīšanu Lega Nord partijas galvenajā mītnē Milānā;

D.

tā kā Umberto Bossi tolaik bija Itālijas Parlamenta deputāts un Itālijas Konstitucionālā tiesa 2001. gada 17.maijā nolēma, ka viņam nav piemērojam deputāta neaizskaramība, jo apvainojumi, pretošanās un vardarbība nekādā ziņā nav darbības, uz kurām varētu attiekties parlamentārās privilēģijas;

E.

tā kā šādā gadījumā var piemērot tikai Protokola par privilēģijām un imunitāti 10. panta a) punktu un ir redzams, ka Itālijas Parlamenta deputātiem nav parlamentāras neaizskaramības attiecībā uz tiesvedību šādos apstākļos,

1.

nolemj neaizstāvēt Umberto Bossi deputāta neaizskaramību un privilēģijas saistībā ar kriminālprocesu Milānas Maģistrātu tiesā.


(1)  Lieta Nr. 101/63: Wagner pret Fohrmann un Krier (1964) ECR 195, kā arī lieta Nr. 149/85: Wybot pret Faure un citiem, (1986) ECR 2391.

(2)  Protokola par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitāti 10. panta a) punkts.

P6_TA(2005)0269

Pieprasījums aizstāvēt Jean-Charles Marchiani deputāta neaizskaramību

Eiropas Parlamenta lēmums par pieprasījumu aizstāvēt Jean-Charles Marchiani deputāta neaizskaramību un privilēģijas (2005/2105(IMM))

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Jean-Charles Marchiani 2005. gada 19.maija pieprasījumu aizstāvēt viņa neaizskaramību, par kuru paziņoja plenārsēdē 2005. gada 26. maijā,

ņemot vērā 1965. gada 8. aprīļa Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās 9. un 10. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas 1964. gada 12.maija un 1986. gada 10. jūlija spriedumus (1);

ņemot vērā Reglamenta 6. panta 3. punktu un 7. pantu,

ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A6-0208/2005),

A.

tā kā Jean-Charles Marchiani tika ievēlēts Eiropas Parlamenta piektajās tiešajās vēlēšanās 1999. gada 13. jūnijā, Eiropas Parlaments pārbaudīja viņa deputāta pilnvaras 1999. gada 15. decembrī (2) un viņa deputāta mandāts beidzās 2004. gada 19. jūlijā;

B.

tā kā Jean-Charles Marchiani Eiropas Parlamenta deputāta pilnvaru laikā Francijas tiesu iestādes noklausījās atsevišķas viņa telefona sarunas ar citām personām;

C.

tā kā Eiropas Parlamenta sesiju laikā Eiropas Parlamenta deputātiem savas valsts teritorijā ir tāda pati neaizskaramība kā attiecīgās valsts parlamenta deputātiem (3);

D.

tā kā saskaņā ar Francijas Republikas Kriminālprocesa kodeksa 100-7. pantu ir aizliegts noklausīties deputāta vai senatora telefona līnijas, ja vien izmeklēšanas tiesnesis par to iepriekš neinformē asamblejas, kuras loceklis ir attiecīgais deputāts/senators, priekšsēdētāju;

E.

tā kā Francijas Kasācijas tiesa, neievērojot iura novit curia principu (tiesnesim ir jāpārzina likumi), savā 2005. gada 16.marta spriedumā Nr. 1784 nepiemēroja iepriekšminētā Protokola 10. pantu, tādējādi liedzot Jean-Charles Marchiani deputāta neaizskaramību, kas Francijas valsts deputātiem ir piešķirta saskaņā ar Francijas Republikas Kriminālprocesa kodeksa 100-7. pantu,

1.

nolemj aizstāvēt bijušā Eiropas Parlamenta deputāta Jean-Charles Marchiani neaizskaramību un privilēģijas;

2.

lūdz anulēt vai atsaukt Francijas Kasācijas tiesas 2005. gada 16.marta spriedumu Nr. 1784, kā arī jebkurā gadījumā pārtraukt no šī sprieduma izrietošās faktiskās vai tiesiskās sekas;

3.

uzdod tā priekšsēdētājam nekavējoties nosūtīt šo lēmumu, kā arī atbildīgās komitejas ziņojumu Francijas Republikas Kasācijas tiesai, valdībai, Nacionālajai Asamblejai un Senātam.


(1)  Lieta Nr. 101/63, Wagner/Fohrmann un Krier [1964] ECR-383. lpp. un lieta Nr. 149/85, Wybot/Faure un citi [1986] ECR-2391. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 1999. gada 15. decembra lēmums par Eiropas Parlamenta deputātu pilnvaru pārbaudi pēc Eiropas Parlamenta 1999. gada 10. - 13. jūnija piektajām tiešajām vēlēšanām (OV C 296, 18.10.2000., 93. lpp.).

(3)  Sk. 10. panta pirmās daļas a) apakšpunktu Protokolā par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās.

P6_TA(2005)0270

Informācijas un komunikācijas stratēģijas ieviešana attiecībā uz euro un Ekonomikas un monetāro savienību

Eiropas Parlamenta rezolūcija par informācijas un komunikācijas stratēģijas ieviešanu attiecībā uz euro un Ekonomikas un monetāro savienību (2005/2078(INI))

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionālajai komitejai par informācijas un komunikācijas stratēģijas ieviešanu attiecībā uz euro un Ekonomikas un monetāro savienību (EMS) (KOM(2004)0552),

ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionālajai komitejai un Eiropas Centrālai bankai — Pirmais ziņojums par praktisku sagatavošanos euro zonas paplašināšanai nākotnē (KOM(2004)0748),

ņemot vērā 2000. gada 16. jūnija nostāju (1) par noteikumiem attiecībā uz euro ieviešanu,

ņemot vērā 2000. gada 6. jūlija rezolūciju (2) par informācijas un komunikācijas stratēģiju un Ekonomikas un monetāro savienību (EMS) un euro līdz 2002. gadam,

ņemot vērā 2001. gada 4. jūlija rezolūciju par ekonomiskas palīdzības līdzekļiem, pārejot uz euro (3),

ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A6-0197/2005),

A.

tā kā pēc sešiem darbības gadiem projekts, ar ko tika izveidota EMS un ieviests euro, kopumā tiek uzskatīts par ļoti veiksmīgu,

B.

tā kā to pastiprina augstais euro kurss starptautiskos finanšu tirgos, nepārtraukti pieaugošais tirdzniecības apjoms, kur norēķini tiek veikti ar euro, un tas, ka centrālo banku rezerves visā pasaulē arvien vairāk tiek nomainītas no dolāriem uz euro,

C.

tā kā ieguvumu no vienotās valūtas un tās pavadinstrumentiem — vienotas monetāras politikas un pastiprinātas ekonomikas politikas koordinācijas — šajā posmā vēl nevar nopietni izvērtēt, bet ir pieejams lētāks finansējums vēsturiski zemo procentu likmju dēļ, palielināta cenu pārredzamība, kā rezultātā vidējā laika posmā cenas pazemināsies, euro zonā nav valūtas kursa svārstību riska, Eiropas Savienībā ir atvieglota tirdzniecība un ceļošana, dalībvalstis ir spiestas ieviest uz stabilitāti orientētu fiskālu politiku,

D.

tā kā lielai daļai Eiropas sabiedrības tomēr ir negatīva attieksme pret euro, jo īpaši dalībvalstīs, kuru valstu valūtai ir augsts maiņas kurss pret euro, Eirobarometra aptaujas liecina, ka šī tendence pieaug: tieši pirms euro ieviešanas euro atbalstīja 68 %, tieši pēc ieviešanas — 75% un 2004. gada pirmajā pusē — 166 %; tā kā negatīvie referenduma rezultāti Zviedrijā un Dānijā arī ir pierādījums sabiedrības pretestībai vienotai Eiropas valūtai; tā kā aptaujas jaunās dalībvalstīs tāpat atspoguļo zināmu skepticismu pret euro ieviešanu, ko galvenokārt izraisījis atbilstošas informācijas trūkums,

E.

tā kā šie uzskati lielā mērā ir veidojušies naudas maiņas laikā dažu pieļauto kļūdu dēļ, lai gan politiski un tehniski tas bija lietderīgs un veiksmīgs pasākums, kas inflāciju ietekmēja tikai par 0,2 %; tā kā netika veltīta pienācīga uzmanība naudas maiņas ietekmei uz vidējo patērētāju, kas vēroja ikdienas preču un pakalpojumu cenu celšanos, kā arī uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kas netika pienācīgi informēti un nodrošināti ar pietiekamu skaidras naudas daudzumu; tā kā pēc notikušā var secināt, ka euro informācijas kampaņu pārtraukšana tik ātri pēc euro fiziskās ieviešanas nepārprotami bija kļūda,

F.

tā kā ir svarīgi, lai papildus Eirobarometram būtu kvantitatīvas un kvalitatīvas aptaujas, kas atspoguļotu dziļākus iemeslus pilsoņu attieksmei pret euro; tā kā tikai izsmeļošas intervijas var noskaidrot patiesos iemeslus, kāpēc noteiktas cilvēku grupas noraida euro un ir skeptiski pret EMS, un tās var izmantot par mērķtiecīgu informācijas stratēģiju pamatu, kurās (eiro-skeptisku) sabiedrības grupu izvēle būtu atbilstošās dalībvalsts un tās valsts komunikāciju amatpersonu lēmums,

G.

tā kā pieredzi rūpniecībā un mediju izpētes atklājumus par “pēc-pārdošanas mārketingu” var pielietot, lai apstiprinātu uzdevuma svarīgumu pat pēc euro ieviešanas; tā kā ir arī svarīgi ne tikai iegūt cilvēku uzticēšanos pirms un līdz euro ieviešanai, bet arī apstiprināt to cilvēku uzticēšanos, kuri tika pārliecināti par savu lēmumu pareizību un ar komunikatīvu ziņu un notikumu palīdzību veidot viņu uzskatus pat pēc euro ieviešanas,

H.

tā kā saskaņota, mērķtiecīga un ilgstoša komunikācijas stratēģija par euro un EMS ir vajadzīga, lai atbalstītu vienotu valūtu, izvairītos no pagātnes kļūdām un sagatavotu jaunās dalībvalstis vieglai pārejai; Komisija un Eiropas Centrālā banka (ECB), kas darbojas demokrātiskā Eiropas Parlamenta pārraudzībā un kopā ar dalībvalstu finanšu varas iestādēm, ir galvenās institūcijas, kas atbild par šīs stratēģijas izdošanos,

I.

tā kā jaunajās dalībvalstīs ir neizbēgama nedaudz augstāka inflācija salīdzinājumā ar euro zonu laika posmā no vidēja līdz ilgam neatkarīgi no euro ieviešanas, kuras iemesls ir ievērojamas un pastāvīgas cenu līmeņu atšķirības un sarežģītā parādība — citu panākšana,

J.

tā kā Eiropas demokrātijas procesa kontekstā jebkurai Eiropas informācijas un saziņas politikai, lai tā būtu efektīva, jāiekļaujas Eiropas Savienības informācijas un saziņas kopējā stratēģijā, lai atbilstošā veidā parādītu pilsoņiem, kādu labumu Savienība sniedz to ikdienas dzīvē,

1.

atbalsta EMS priekšrocības, piemēram, cenu stabilitāti, samazinātas darījumu izmaksas, lielāku cenu pārredzamību euro zonā, samazinātas svārstības starptautiskajos valūtas tirgos un aizsardzību pret ārējiem satricinājumiem, vēsturiski zemas procentu likmes, zemas hipotēku likmes un atvieglotu ceļošana; atbalsta euro kā Eiropas integrācijas spēcīgu simbolu un kā līdzekli, lai vestu Eiropas pilsoņus tuvāk ideāliem, kas ir Savienības pamatā;

2.

atzīmē ievērojamo euro nepopularitāti noteiktu pilsoņu vidū; uzskata, ka tā ir pretrunā ar faktu, ka euro ir, iespējams, visveiksmīgākais jebkad sāktais Eiropas projekts; uzskata, ka vienota valūta paliek ES komunikācijas prioritāte; tic, ka ir ilgstoši jāturpina pārdot un sīki paskaidrot sabiedrībai ieguvumus no euro un EMS — cenu stabilitāte, zemas hipotēku likmes, atvieglota ceļošana, aizsardzība pret valūtas kursa svārstībām un ārējiem satricinājumiem; tic, ka ir jāliek īpašs uzsvars uz Eiropas pilsoņu, patērētāju un MVU informēšanu, kuriem nav pietiekamu jaudu nekavējoties piemēroties darījumiem ar euro;

3.

uzskata, ka kampaņa par euro un EMS ir jākoncentrē uz mazpilsētām un attāliem rajoniem, kur pat šodien sabiedrības informēšanas iespējas joprojām ir ierobežotas; uzskata, ka ir jāsaglabā cenu noteikšana divās valūtās (valsts valūtā un euro), ja katra dalībvalsts tā vēlas, kamēr pilsoņi, it īpaši šādos reģionos, ir pilnībā iepazinušies ar šo sistēmu;

4.

uzskata, ka galvenajiem politikas veidotājiem ir būtiski pilnībā uzņemties politisko atbildību par tālāku kopējās monetārās politikas attīstību un ciešāku ekonomikas koordināciju, jo euro ilgstoši panākumi ietekmēs kopējo Savienības attīstību, un euro popularitāte ir svarīga arī attiecībā uz topošā Līguma par Eiropas Konstitūcijas iespējamo ratifikāciju;

5.

atbalsta stingrāku ekonomikas politikas koordināciju dalībvalstu vidū un fiskālu piesardzību reformēta, bet spēcīga Stabilitātes un izaugsmes pakta robežās; uzskata, ka pārstrādātais Stabilitātes un izaugsmes pakts, kādu to principā pieņēma Eiropadome 2005. gada 22. un 23. martā, un atbilstīgie Kopienas noteikumi attiecībā uz konkrētām jomām, ja tos vienoti ievieš dalībvalstīs, sekmē dalībvalstu ekonomikas ilgtermiņa stabilitāti un to pielāgošanos Lisabonas stratēģijas mērķiem; uzsver, ka ekonomikas zemo izaugsmi pēc euro ieviešanas neizraisīja valūtas nomaiņa, bet gan tas, ka nebija pienācīgi īstenotas Ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes un tas, ka nav izpildīta Lisabonas vienošanās un nav īstenotas strukturālās reformas;

6.

atbalsta Komisijas pēdējo ziņojumu par tās komunikācijas stratēģiju attiecībā uz euro, bet atzīmē, ka tas ir pārāk optimistisks, ņemot vērā valdošo popularitātes deficītu; pieprasa Komisijai ievērot galvenos komunikācijas mērķus un sīkāk izklāstīt pasākumus, kas vajadzīgi to sasniegšanai; uzsver intensīvākas modernās mārketinga tehnikas piemērošanas nozīmi, skaidrojot sabiedrībai par EMS un euro un to kā pievilcīgas “paketes” priekšrocībām;

7.

piekrīt Komisijai, ka informācijas kampaņai ir jābūt pielāgotai dažādu dalībvalstu kultūrai, valodai, dominējošam sabiedrības viedoklim un pilsoņu interesēm un bažām, kā arī tam, vai valsts jau atrodas euro zonā vai arī tā pievienosies euro zonai īsā vai vidējā laika posmā, vai arī tā vēlas tajā neiesaistīties;

8.

turpina atbalstīt Informācijas programmu ES pilsoņiem (PRINCE) un pieprasa tai paredzēto pieejamo līdzekļu palielinājumu; uzskata, ka dialogu iestāžu starpā par euro var uzlabot ar Iestāžu informācijas grupas palīdzību; brīdina, ka līdzfinansēšanas princips PRINCE programmas pamatā var izraisīt ievērojamas problēmas euro ieviešanā jaunajās dalībvalstīs, kam nav pietiekamu budžeta līdzekļu;

9.

uzsver vajadzību koncentrēties uz pilsoņu bažām trijās vecajās dalībvalstīs, kas euro neizmanto kā valūtu — Dānijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē — un lūdz Komisiju palīdzēt to dalībvalstu valdībām uzvarēt iedzīvotāju skepsi, ja šīs valdības to vēlas;

10.

uzskata, ka nesenā ES paplašināšana EMS un vienotai valūtai izvirzīs nopietnus izaicinājumus; uzskata, ka Komisijai ir jāpieliek pūles, lai palīdzētu jaunajām dalībvalstīm sagatavot to pilsoņus euro pieņemšanai, uzsākot intensīvu informācijas kampaņu, lai uzraudzītu tās ieviešanu tur, kur šāda kampaņa jau ir sākusies un lai iesniegtu regulārus ziņojumus par Valstu darbības plānu īstenošanu par euro pieņemšanu;

11.

atzīmē, ka cenu noteikšana divās valūtās, piemēram, vismaz 3 mēnešus pirms euro ieviešanas un līdz 12 mēnešiem pēc tam, pirmkārt, var samazināt cilvēku bailes no euro izraisītā cenu pieauguma un, otrkārt, var izdarīt spiedienu uz tirgotājiem un pakalpojumu sniedzējiem, neizmantot konversiju uz euro kā ieganstu cenu paaugstināšanai; uzskata, ka cenu noteikšana divās valūtās kā valsts juridisks noteikums vai brīvprātīgi tirdzniecības kameras uzvedības kodeksi vai kā vienošanās starp ekonomiskiem un sociāliem partneriem pierādīja savu vērtību, kad euro tika ieviests daudzās no pirmajām 12 euro zonas valstīm;

12.

lūdz Komisiju ņemt vērā jauno dalībvalstu sabiedrības izteiktās bailes no cenu pieauguma; uzskata, ka pašreizējās euro zonas dalībvalstu pieļauto nelikumību pieredze un pārmērīgas noapaļošanas gadījumi ir jāizmanto nākošajām euro zonas dalībvalstīm tādā veidā, lai novērstu līdzīgu izturēšanos; uzskata, ka visu dalībvalstu pilsoņiem ir jāizskaidro starpība starp ikgadējo inflāciju un cenu pieaugumu, ko izraisa euro ieviešana;

13.

atzīmē, ka jaunajās dalībvalstīs salīdzinājumā ar vecajām dalībvalstīm finanšu darījumi vairāk tiek veikti skaidrā naudā, nevis ar elektroniskajiem maksāšanas līdzekļiem; mudina Komisiju, dalībvalstis un valstu centrālās bankas ņemt to vērā, sagatavojoties pārejai uz euro jaunajās dalībvalstīs; iedrošina tās izmantot pāreju uz euro, lai palielinātu elektronisko un karšu maksājumu skaitu; uzskata, ka īss laika posms abu valūtu izmantošanai ir vislabākā iespēja veiksmīgai pārejai uz euro jaunajās dalībvalstīs;

14.

uzskata, ka iepriekšējā pārejā uz euro iegūtā labākā pieredze un kompetence būs noderīga pārejai uz euro jaunajās dalībvalstīs un gaidāmajā jauno kandidātvalstu sagatavošanā paplašināšanai;

15.

lūdz Komisiju veltīt lielāku uzmanību konsultācijas procedūrām ar sociālajiem partneriem, lai ņemtu vērā sabiedrības un, galvenokārt, īpašu sabiedrisku un ekonomisku organizāciju vajadzības;

16.

prasa papildu finansējumu, lai katrā jaunā dalībvalstī izveidotu valsts līmeņa forumus par euro finanšu ministra pārraudzībā un ciešā sadarbībā ar dalībvalstu centrālajām bankām — šāda sistēma jau ir pierādījusi savu lietderību iepriekšējos gadījumos; uzskata, ka ES ir jāatbalsta sadarbības projekti, kuros vecās dalībvalstis Finanšu ministriju un centrālo banku līmenī varētu palīdzēt labas prakses izplatīšanā un kompetences nodošanā; aicina Komisiju izstrādāt īpašus ziņojumus, balstītus uz paraugpraksi, un mudināt valsts, reģionālās un vietējās iestādes dibināt vietējus centrus ziņojumu iesniegšanai, kur ikviens varētu informēt par jebkādiem pārkāpumiem, piemēram, cenu nepamatotu paaugstināšanu;

17.

aicina Komisiju atzīt Eiropas Parlamenta, valstu parlamentu un reģionālo un vietējo iestāžu aktīvās lomas nozīmīgumu komunikācijas stratēģijas par euro un EMS plānošanā un ieviešanā; uzskata, ka šo iestāžu darbības radīs demokrātiskāku dialogu par komunikācijas stratēģiju, kas labāk ietvers sabiedrībai vispārīgi svarīgos jautājumus;

18.

pieprasa ECB, lai tā savā ikgadējā ziņojumā vai īpašā ziņojumā iekļauj ikgadēju kvantitatīvu analīzi par vidusmēra iedzīvotāju ieguvumiem no euro, izmantojot konkrētus piemērus par to, kā euro izmantošana ir pozitīvi ietekmējusi cilvēku dzīvi ikdienā, kas ir jāapspriež Eiropas Parlamentā;

19.

lūdz Komisijai veikt īpašas MVU viedokļu aptaujas visā Eiropā, lai novērtētu šīs valūtas akceptēšanas līmeni šajā sektorā; uzsver automātisko operatoru iesaistīšanas nozīmīgumu komunikāciju un konversijas stratēģijās, jo tie ieņem svarīgu lomu jaunu monētu un banknošu pieņemšanā pilsoņu ikdienas dzīvēs;

20.

pieprasa banku sektoram ierīkot bankomātus, lai nodrošinātu klientus ar zemākas vērtības naudas kategorijām, jo lielākā daļa skaidras naudas norēķinu vidēji nav lielāki par 15 līdz 20 euro — lai samazinātu skaidras naudas daudzumu, kas veikalu īpašniekiem ir kasēs, tādējādi samazinot zādzību risku; atzīmē, ka turklāt tas samazinās risku patērētājiem kā atlikumu saņemt viltojumus;

21.

lūdz Komisiju publicēt Eiropas Parlamentā apspriesto analīzi par papildus EUR 500 banknošu laišanu apritē, kuru iespiešana 2005. gadā ir dubultojusies līdz 190 miljoniem naudaszīmēm, pamatojoties uz euro zonas ekonomikas dalībnieku palielinātu pieprasījumu; saprot EUR 500 banknošu kā liela skaita depozitāra glabātuves priekšrocības, bet brīdina no iespējamiem riskiem, kas ir saistīti ar šādu lielas vērtības banknoti saistībā ar naudas atmazgāšanu un noziegumiem;

22.

atzīmē elektronisko maksāšanas līdzekļu daļas pieaugumu un tāpēc apšauba EUR 500 banknotes paturēšanas atbilstību, ko sākotnēji pamatoja ar vajadzību ņemt vērā patērētāju paradumus dažās dalībvalstīs;

23.

mudina ECB publicēt dažādu centrālo banku lūgumu sadalījumu pēc EUR 500 banknotēm;

24.

izsaka nožēlu par joprojām augstajām cenām pārrobežu mazumtirdzniecības maksājumos euro, lai gan Regula (EK) Nr. 2560/2001 par pārrobežu maksājumiem euro (4) ir izraisījusi būtiskus samazinājumus standarta pārrobežu euro pārvedumu izdevumos un atbalsta Vienotas Eiropas maksājumu zonas izveidošanu; lūdz Komisiju radīt visaptverošu likumdošanu šajā sfērā un izmantotu šo izdevību, lai saskaņotu elektroniskās maksājumu sistēmas Eiropas Savienībā un lai samazinātu izmaksas, ko parasti sedz patērētāji un MVU; norāda, ka sistēmas efektivitāte balstās uz patērētāju uzticību, kas ir atkarīga no viņu tiesību atzīšanas;

25.

atbalsta faktu, ka ECB strādā pie otrās paaudzes banknošu izveides; uzskata, ka plašās izmantošanas dēļ euro ir īpaši pakļauts viltojumu riskam un mudina ECB, veidojot jaunās paaudzes banknotes, būt ļoti uzmanīgai un ņemt vērā pašreizējo pieredzi; uzskata par būtisku to, ka Eiropols un dalībvalstu policijas vienības uzskata šo jautājumu par prioritāti;

26.

uzskata, ka dialogu iestāžu starpā par euro var uzlabot ar Iestāžu informācijas grupas palīdzību; lūdz Komisiju turpināt sūtīt ceturkšņa rakstiskus PRINCE programmas precizējumus Eiropas Parlamentam;

27.

vēlreiz apstiprina vēlmi, kas izteikta 2005. gada 12.maija rezolūcijā par Eiropas Savienības informācijas un saziņas stratēģijas īstenošanu (5), padziļināt iestāžu sadarbību šajā jomā, ik gadus organizējot plašas debates, kas balstītas uz Komisijas iesniegtu ziņojumu, iesaistot tajās vispārēji un daļēji atbildīgās komitejas, kā arī Padomi;

28.

uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.


(1)  OV C 67, 1.3.2001., 324. lpp.

(2)  OV C 121, 24.4.2001., 459. lpp.

(3)  OV C 65 E, 14.3.2002., 162. lpp.

(4)  OV L 344, 28.12.2001., 13. lpp.

(5)  Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0183.

P6_TA(2005)0271

Eiropas Savienības vides tehnoloģiju rīcības plāns

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par ilgtspējīgas attīstības tehnoloģiju veicināšanu — Eiropas Savienības vides tehnoloģiju rīcības plāns (2004/2131(INI))

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par ilgtspējīgas attīstības tehnoloģiju veicināšanu — Eiropas Savienības vides tehnoloģiju rīcības plāns (KOM(2004)0038),

ņemot vērā EK līguma 6. un 174. pantu, Kārdifas procesu (1998.gada 15. un 16. jūnija Kārdifas Eiropadomes secinājumi) un Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (2001. gada 15. un 16. jūnija Gēteborgas Eiropadomes secinājumi),

ņemot vērā Lisabonas stratēģiju (2002. gada 15. - 16. marta Barselonas Eiropadomes secinājumi),

ņemot vērā 2002. gada Pasaules augstākā līmeņa sanāksmi par ilgtspējīgu attīstību un Johannesburgas īstenošanas plānu,

ņemot vērā secinājumus par tēmu “Nekaitīgi, prasmīgi, konkurētspējīgi” — ekoloģiski efektīvu jauninājumu izredzēm saistībā ar Lisabonas procesu (Vides Padomes 2004.gada 14. oktobra secinājumi),

ņemot vērā Kopienas Sesto rīcības programmu vides jomā (1),

ņemot vērā Piekto (2) un Sesto (3) Eiropas Kopienas pētniecības, tehnoloģiju attīstības un izstāžu pasākumu pamatprogrammu,

ņemot vērā tā 2004. gada 21. aprīļa rezolūciju par Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par ražojumu integrētu politiku, kas pamatota uz vides aprites cikla pieeju (4),

ņemot vērā Padomes 2003. gada 27. oktobra Direktīvu 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (5),

ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par atjaunojamās enerģijas apmēriem ES (KOM(2004)0366),

ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam “Mūsu kopīgās nākotnes veidošana — paplašinātās Eiropas Savienības politiski risināmie jautājumi un budžeta līdzekļi 2007. - 2013. gadā” (KOM(2004)0101),

ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par vides aspektu ievērošanu, nosakot Eiropas standartus (KOM(2004)0130),

ņemot vērā Komisijas darba dokumentu — Rokasgrāmatu par valsts pasūtījumu, kas saistīts ar vidi (SEK(2004)1050),

ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

ņemot vērā Vides, sabiedriskās veselības un pārtikas drošības komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un enerģijas komitejas atzinumu (A6-0141/2005),

A.

tā kā ilgtspējīga attīstība — attīstība, kas apmierina pašreizējās vajadzības, nekaitējot nākotnes paaudžu vajadzībām — ir skaidri noteikts Eiropas Savienības mērķis;

B.

tā kā saskaņā ar Gēteborgas Eiropadomes secinājumiem ilgtspējīga attīstība pamatojas uz trīs pīlāriem, proti, vides aizsardzību, ekonomikas attīstību un sociālo vienotību;

C.

tā kā ilgtspējīgu attīstību nav iespējams sasniegt bez jaunu vides tehnoloģiju un jauninājumu attīstības;

D.

tā kā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, Lisabonas stratēģijai, lai padarītu Eiropas Savienību par konkurētspējīgāko un dinamiskāko, uz zināšanām balstītu ekonomisko telpu pasaulē, kas var nodrošināt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi ar vairāk un labākām darba vietām un lielāku sociālo vienotību, ir vajadzīgi ekonomiskās, sociālās un vides politikas mērķi, kuri ir savstarpēji atbilstīgi, kā arī nodrošina pastiprinātu ekonomikas izaugsmi;

E.

tā kā šajā kontekstā ir vitāli svarīgi pastiprināt un izmantot pozitīvo sinerģiju starp vides aizsardzību un konkurētspēju un atdalīt ekonomikas attīstību no kaitēšanas videi; un tā kā vides tehnoloģijas (visu veidu tehnoloģijas, kuru izmantošana ir videi daudz nekaitīgāka kā citu atbilstošu alternatīvu tehnoloģiju izmantošana) ir svarīgs līdzeklis, lai to sasniegtu;

F.

tā kā tikai vides tehnoloģiju pietiekams pieprasījums paātrinās jauninājumu ieviešanas procesu tirgū (no pētniecības, ražojumu pilnveidošanas, ražošanas, uzsākšanas līdz ieviešanai tirgū);

G.

tā kā Eiropas Savienībā jāizvirza augstas prasības vides politikas jomā, lai radītu vides tehnoloģiju pieprasījumu ar skaidriem un pretencioziem vides politikas mērķiem, kopīgi noteiktiem vides piesārņojuma rādītājiem, vides (ārējo) izmaksu pārņemšanu un priekšrocību piešķiršanu tiem, kas izvirzījušies vadībā, nevis atpalicējiem;

H.

tā kā svarīgs ir gala patērētāju pieprasījums pēc vides tehnoloģijām, bet tomēr sabiedrībai kopumā ir jāuzņemas galvenā atbildība par atbilstošu sistēmu radīšanu šādu tehnoloģiju ātrai attīstībai,

I.

tā kā Komisijas Rīcības plānā nav iekļauti piemēroti mehānismi zināšanu izplatīšanai, tehnoloģiju nodošanai, jauninājumiem un attīstībai;

J.

tā kā finansiāls atbalstam ir nozīme ne tikai pētījumu veikšanā un attīstībā, bet arī ražojumu izstrādāšanā, lai tos varētu ieviest tirgū, tad ir jāpalielina centieni atrast risinājumus attiecībā uz riska kapitālu;

K.

tā kā Eiropas Savienības politiskajām koncepcijām jābūt saskaņotām un jāveicina vienotu mērķu sasniegšana, tādēļ tehnoloģiskajiem risinājumiem ilgtspējības nodrošināšanai jāparādās budžeta sagatavošanā un Septītās pētniecības pamatprogrammas projektā; struktūrfondi un Kohēzijas fonds jāizmanto tā, lai tie veicinātu vides tehnoloģiju attīstību;

L.

tā kā ilgtspējīga attīstība prasa globālus risinājumus, un tāpēc Eiropas Savienībai ir jānodrošina saskaņa starp iekšējās politikas un ārpolitikas jomām, ne tikai divpusējas sadarbības un eksporta kredītu jomā, bet arī attiecībā uz attīstību, kas saistīta ar Apvienotajām Nācijām, Pasaules Tirdzniecības organizāciju (PTO), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (ESAO) un Pasaules Banku.

Vides tehnoloģiju pieprasījuma stimulēšana

1.

atbalsta paziņojumu kā noderīgu pamatu apspriešanai un konkrētāku priekšlikumu izstrādei vides tehnoloģiju veicināšanai, bet vēlētos redzēt lielāku atbalstu šādu tehnoloģiju pieprasījuma palielināšanai; pieprasa nomainīt dalītu pieeju attiecībā uz vides politiku un ilgtspējīgu attīstību vispārīgi, kā arī it īpaši attiecībā uz Rīcības plāna, pret tādu pieeju vides politikai, kas vairāk pamatota uz sistēmu, aprites cikla pieeju atbilstoši Saskaņotajai ražojumu politikai, lielu nozīmi piešķirot jauninājumiem un videi nekaitīgu tehnoloģiju attīstībai, un, visbeidzot, uzsver koordinācijas svarīgumu starp ES un dalībvalstīm;

2.

uzskata, ka ir svarīgi veicināt vides dimensiju ES konkurētspējas stratēģijā; atzīmē, ka, pārskatot Lisabonas stratēģiju, vides stāvoklis un nodarbinātības uzlabošana jāuzskata par iespēju sasniegt mērķi radīt ekonomiku, kas būtu pamatota uz viskonkurētspējīgākajām zināšanām; uzskata, ka vides tehnoloģiju attīstībai un ieviešanai šajā ziņā ir izšķiroša nozīme;

3.

uzsver, ka nodarbinātības un izaugsmes potenciālam vides tehnoloģiju nozarē, kas var nodrošināt daudzas jaunas uzņēmējdarbības iespējas un tātad arī jaunas darba vietas, jo īpaši mazos un vidējos uzņēmumos, varētu būt izšķiroša nozīme Lisabonas mērķu īstenošanā;

4.

norāda, ka Lisabonas stratēģijas mērķu īstenošanai ES vairāk jāņem vērā mazie un vidējie uzņēmumi, un izsaka nožēlu, ka Komisijas Rīcības plānā šiem uzņēmumiem nav piešķirta pietiekami svarīga nozīme;

5.

aicina Komisiju noteikt faktorus, kas pašreiz visvairāk kaitē videi, un pēc tam visās nozarēs pēc kārtas apskatīt, kādi tehnoloģijas jauninājumi ir vajadzīgi, lai risinātu šīs problēmas; ierosina, ka to īstenojot, jāņem vērā šādi apsvērumi:

a)

Kādas problēmas jārisina?

b)

Kādi ir šķēršļi konkrēto problēmu pārvarēšanai?

c)

Kādu mērķi ES cenšas sasniegt attiecībā uz minētajām problēmām?

d)

Kā tika noteiktas prioritātes attiecībā uz pasākumiem un mērķiem?

e)

Kādi darbības mērķi attiecas uz katru jomu?

f)

Kādas dažādas politikas izvēles iespējas ir minētas attiecībā uz šķēršļu samazināšanu un attiecībā uz kādām tehnoloģijām šīs dažādās politikas izvēles iespējas varētu vislabāk izmantot?

g)

Kādas ir minēto iespēju priekšrocības un trūkumi un kādas politiskas koncepcijas jāīsteno?

h)

Kāds finansējums ir piešķirts katram no konkrētajiem pasākumiem?

i)

Kādus obligātus pasākumus veiks un kādi ir izpildes termiņi?

6.

atzīst vides politikas vadošo lomu jauninājumu ieviešanā tirgus ekonomikā, kuras augstās prasības liek rasties jauninājumiem; atgādina, ka, pateicoties stingriem kritērijiem vides jomā, ES ir izvirzījusies vadībā daudzās attīstības nozarēs, un uzsver, ka ES jācenšas saglabāt vadošo lomu jaunu tehnoloģiju un konceptuālu jauninājumu tirgū; tādēļ aicina Komisiju arī turpmāk izstrādāt metodes un scenārijus par paredzamo attīstību vides tehnoloģiju jomā;

7.

uzsver, ka ES tiesību aktu mērķis vides jomā ir nepārtraukti uzlabot vides stāvokli un sasniegt visaugstāko iespējamo vides aizsardzības līmeni; uzskata, ka tiesību aktiem jābalstās uz vislabāko pieejamo tehnoloģiju, un tiem jābūt gan pretenciozi formulētiem, gan noturīgiem un paredzamiem, lai radītu vajadzīgo, ar tirgus ekonomiku pamatoto jauno vides tehnoloģiju pieprasījumu ražošanā un uzņēmumos; konstatē, ka Ekodizaina direktīva, kuru pašreiz izskata koplēmuma procedūrā, ir piemērs tam, kā izveidot pamatu ievērojamai ražojumu dizaina un vides aizsardzības prasību uzlabošanai;

8.

aicina Komisiju noteikt pretenciozu mērķi attiecībā uz ES daļu vides tehnoloģiju pasaules tirgū; uzskata, ka turpmākajos desmit gados ES jāpanāk, ka tās tirgus daļa ir vismaz 50 %; norāda, ka videi nekaitīgu preču un pakalpojumu tirgus ātri pieaug un ka ES uzņēmumiem arī turpmāk būs ievērojama nozīme šajā tirgū un tiem jāizmanto priekšrocības, kas izriet no apstākļa, ka šie uzņēmumi pirmie guvuši pieredzi ar šīm tehnoloģijām;

9.

atbalsta vienošanās ideju par godkārīgi izvirzītiem darbības mērķiem visa veida ražošanai, pakalpojumiem un ražojumu attīstībai, īpaši prioritārās jomās, kas noteiktas Kopienas Sestajā vides rīcības programmā; uzsver, ka šādi mērķi palīdzēs Eiropas rūpniecībai palielināt tās konkurētspēju un radīt vairāk darba vietas, un vienlaicīgi nodrošināt mazāku kaitējumu videi; aicina Komisiju iespējami īsā laikā nodrošināt pirmo darbības mērķu sarakstu, kas balstīts uz aprites cikla pieeju, kurus īsteno ar obligātām minimuma prasībām vai brīvprātīgiem nolīgumiem, ja tie politikas mērķus sasniedz ātrāk vai ar mazākām izmaksām nekā to nodrošina obligātās prasības;

10.

izsaka nožēlu, ka Komisija savā dokumentā nav iekļāvusi pagaidu sarakstu ar precīzi noteiktiem darbības mērķiem vides aizsardzības galvenajās jomās; aicina Komisiju jaunu tiesību aktu priekšlikumos, kā arī priekšlikumos par esošo tiesību aktu grozījumiem iekļaut ambiciozus darbības mērķus; uzskata, ka mērķi ir jāpamato ar vislabāko pieejamo tehnoloģiju un regulāri jākoriģē atbilstoši tehniskajam progresam, lai nodrošinātu efektīvu un nepārtrauktu jauninājumu ieviešanu rūpniecībā;

11.

aicina Komisiju pieprasīt dalībvalstīm noteikt pamatnostādnes, lai izpildītu prasības, kas formulētas Vides tehnoloģiju rīcības plānā ar grafiku, kas atbilst šajā plānā formulētajiem termiņiem, un sasaisti ar darbības mērķiem, lai visi galvenie mērķi būtu savstarpēji saskaņoti un lai tos varētu uzraudzīt gan dalībvalstu, gan ES līmenī, un lai tiem būtu noteikti izpildes termiņi;

12.

aicina Komisiju atbalstīt rūpniecību notiekošajā Saskaņoto ražojumu politikas procesā un pārdomāt tradicionālos uzņēmējdarbības modeļus, cenšoties veicināt integrētākas un ar sistēmu pamatotākas prakses attīstību, īpašu uzmanību pievēršot iespējām, ko piedāvā dažādu ražošanas darbību apvienošana, lai sekmētu no viena ražošanas procesa pārpalikušo materiālu izlietojumu citos ražošanas procesos, piemēram, sadzīves atkritumu izmantošana, lai panāktu enerģijas ietaupījumu, kā rezultātā labumu gūtu gan ekonomika, gan vide;

13.

uzsver, ka resursu un materiālu efektivitāte samazinās rūpniecības un individuālo patērētāju izmaksas, atbrīvos resursus citiem ieguldījumiem un padarīs ES ekonomiku mazāk atkarīgu no nepietiekamajiem resursiem un ļoti svārstīgā resursu tirgus; tādēļ mudina Komisiju iesniegt tādu tiesību aktu priekšlikumus, kas prasa samazināt gan atjaunojamo, gan neatjaunojamo dabas resursu izmantošanu;

14.

uzsver, ka vides tehnoloģiju ieviešanai jābūt saistītai ar efektīvāku resursu izmantošanu un mainītu patērētāju attieksmi, lai ES panāktu patiešām ilgtspējīgu izaugsmi;

15.

aicina Komisiju palīdzēt pilnveidot metodes un vides rādītājus dažādu ražojumu, pakalpojumu un procesu kaitīgās ietekmes uz vidi noteikšanai, lai veicinātu, ka visi tirgus dalībnieki pieņem lēmumus, kas pamatojas uz situācijas izpratni; aicina Komisiju un dalībvalstis uzsākt ES līmeņa kampaņu, kas pamatota uz informāciju par vides aizsardzības prasībām, lai mudinātu patērētājus pieprasīt videi nekaitīgas tehnoloģijas;

16.

atzīmē, ka ārējo (vides) izmaksu pārņemšanas process ir ļoti lēns, un norāda, ka risinājuma atrašana šai problēmai Kopienas līmenī (nodokļi, nodokļu atlaides, subsīdijas, emisijas atļaujas par maksu, nodevas piesārņojuma izmantotājiem un izraisītājiem, utt.) lielā mērā uzlabotu pieprasījumu pēc vides tehnoloģijām;

17.

atzinīgi novērtē Padomes Direktīvu 2003/96/EK, kas vēl ir tikai neliels solis pareizajā virzienā un kas pārstrukturē Kopienas nodokļu sistēmu enerģijas ražojumu un elektrības jomā, bet uzsver vajadzību paveikt vairāk šajā jomā; mudina Komisiju, Padomi un dalībvalstis būt progresīvām, ierosinot un pieņemot jaunas iniciatīvas, lai uzlabotu enerģijas efektivitāti no pieprasījuma puses, pastiprinātu atjaunojamās enerģijas nozari, un veicinātu enerģijas un siltuma sasaistes izplatīšanu un biomasas enerģētiski efektīvu izmantošanu arī attiecībā uz transportu, dzīvokļu saimniecību un celtniecību;

18.

aicina Komisiju izvirzīt pretenciozu mērķi attiecībā uz valsts pasūtījumu nozīmi, lai ieviestu vispārēju noteikumu, ka visiem valsts pasūtījumiem jāietver vides kritēriji un ka dalībvalstīm jāizstrādā standartizētas pamatnostādnes vissvarīgākajiem ražojumiem un pakalpojumiem līdz 2007.gadam, kā arī jāveic šo pasūtījumu veicēju apmācība par šīm pamatnostādnēm; uzsver, ka vides tehnoloģiju vērtības noteikšanas mehānisms būtu galvenais instruments, lai veicinātu publisko pasūtījumu ar ekoloģiskiem nosacījumiem;

19.

atzinīgi novērtē Komisijas veikto darbu attiecībā uz rokasgrāmatas izveidošanu par valsts pasūtījumu vides jomā, un ar nepacietību gaida šīs rokasgrāmatas ietekmes novērtēšanu, lai konstatētu, vai nebūtu noderīgi vēl saistošāki noteikumi; apstiprina Wim Kok ziņojumā iekļautos ieteikumus, ka valsts un vietējām iestādēm jāizstrādā rīcības plāni apkārtējai videi nekaitīgiem valsts pasūtījumiem.

Godīga un konkurētspējīga tirgus izveide vides tehnoloģijām

20.

uzsver to šķēršļu konstatēšanas un novēršanas nepieciešamību, kas palēnina vides tehnoloģiju attīstību un plašāku pielietojumu; tādēļ aicina Eiropas Vides aģentūru analizēt, cik lielā mērā Kopienas noteikumi kavē vides tehnoloģiju izmantošanu un izplatību un lūdz Komisijai pēc tam izstrādāt konkrētu rīcības programmu, lai novērstu konstatētās problēmas, kā arī grafiku to risināšanai; šajā sakarā aicina Komisiju sagatavot ziņojumu par labāko praksi, kas ir palielinājusi vides tehnoloģiju pielietojumu ārpus ES, piemēram, Japānā;

21.

aicina Komisiju par vislielāko prioritāti izvirzīt “pareizu tirgus apstākļu” radīšanu vides tehnoloģijām, sākotnēji ar lēmumu palīdzību Kopienas līmenī, piemēram, īstenojot piesārņotāja maksāšanas principu, savukārt nodrošinot to, ka uzņēmumi, kas piedāvā vidi nepiesārņojošas tehnoloģijas, tiek atalgoti;

22.

aicina Komisiju un dalībvalstis paātrināt tādus pasākumus, kuru rezultāta var samazināt un visbeidzot vispār atcelt subsīdijas, kas negatīvi ietekmē vidi; konstatē, ka šāda veida subsīdijas ir ievērojamas; un aicina Eiropas Vides aģentūru sagatavot pārskatu par subsīdijām, kas tieši vai netieši atbalsta videi kaitīgus ražošanas procesus un patēriņu un tādējādi rada netaisnīgu konkurenci attiecībā uz videi nekaitīgām tehnoloģijām;

23.

konstatē, ka vides tehnoloģiju attīstību, it īpaši enerģētikas nozarē, Kopienā kavē ievērojamais valsts atbalsts izrakteņu degvielai un kodolenerģijai; ir cieši pārliecināts, ka ārējās izmaksas jāiekļauj maksā par enerģiju no dažādiem avotiem un ka, pamatojoties uz šo principu, jāpārskata valsts atbalsta pamatnostādnes ES, kuras paredzētas 2005. gada beigās; turklāt konstatē, ka vides aizsardzības nodokļi ir svarīgs instruments pareizu enerģijas cenu noteikšanā;

24.

uzskata, ka iekšējā tirgus netraucētas darbības nodrošināšanai, vislabāk ir rīkoties Kopienas līmenī un aicina Komisiju īstenot pretenciozas iniciatīvas attiecībā uz vides izmaksu iekļaušanu enerģijas patēriņā, ja izrādās, ka atklāta koordinēšanas metode nedod atbilstošus rezultātus;

25.

izsaka bažas par nepietiekamu jau pieejamo vides tehnoloģiju risinājumu izmantošanu; atbalsta ierosmes pastiprināt instrumentus enerģijas efektivitātes un materiālās efektivitātes ieguldījumu finansēšanai un pieprasa, lai valsts atbalsts ieguldījumiem vispār tiktu piešķirts atkarībā no tā, vai ir izraudzītas videi nekaitīgas ražošanas metodes; turklāt pieprasa Eiropas Investīciju bankai un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai palielināt to projektu finansēšanu, kas saistīti ar ekojauninājumiem un tehnoloģiju, īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Vides tehnoloģijas pieprasījuma apmierināšana

26.

uzsver, cik svarīgi ir piešķirt pētniecības nozarei pietiekamus līdzekļus un atgādina Barselonā 2002. gadā panākto vienošanos palielināt pētniecībai un attīstībai Eiropas Savienībā paredzētos izdevumus, lai tie sasniegtu 3% no iekšzemes kopprodukta līdz 2010.gadam; atzinīgi novērtē iniciatīvas, kas saistītas ar finansēšanas un koordinēšanas centienu palielināšanu šajā jomā;

27.

uzsver, ka Septītajā pētniecības pamatprogrammā jāparedz līdzekļi vides tehnoloģijām; aicina Komisiju priekšlikumos par turpmāko pētniecības pamatprogrammu, apspriežoties ar visām iesaistītajām pusēm (ražotājiem, vides organizācijām, augstskolām, pētniecības organizācijām, patērētajiem), sagatavot stratēģisku pētniecības darba kārtību;

28.

uzsver nepieciešamību veicināt un atbalstīt kvantitatīvās struktūras aktivitātes sakarības modeļus, lai noteiktas pētniecības metodes, kas balstās uz izmēģinājumiem un eksperimentiem ar dzīvniekiem, varētu aizstāt tās ar citām metodēm;

29.

uzskata, ka ilgtspējīgas attīstības veicināšanai ir vajadzīgs radīt stimulus īpašu tehnoloģiju izpētīšanai un novatoriskai turpmākai attīstīšanai, kas koncentrējas uz dabas, kultūras un vēsturisko resursu aizsargāšanu un atjaunošanu;

30.

atzinīgi novērtē vides tehnoloģiju platformu veicināšanu; tomēr uzstāj, ka šādām platformām jābūt atvērtām attiecībā uz līdzdalību un pieeju informācijai visām ieinteresētajām pusēm ar vienādiem nosacījumiem; uzsver, ka šo platformu izdošanās ir atkarīga no tā, vai ar tām sadarbojas un tās līdzfinansē rūpniecība; atzīmē, ka tehnoloģiju platformas ir vajadzīgas arī citur, ne tikai esošajās spēcīgajās rūpniecības nozarēs; uzskata par īpaši svarīgu, lai šīm platformām būtu savstarpēja saikne ar valsts pētniecības un tehnoloģijas programmām;

31.

aicina Komisiju atbalstīt ar tehnoloģijām saistītus pasākumus, kas palīdz pārvarēt plaisu starp pētniecības darbību, izstāžu projektiem un ieviešanu tirgū; aicina Komisiju nopietnāk pievērsties jautājumiem, kas ir saistīti ar tirgu veidošanu, ražojumu izplatīšanas programmām, un tam, kādus instrumentus izmantot, lai izveidotu vides tehnoloģiju tirgu;

32.

uzsver ekoloģiski efektīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas nozīmi kā līdzekli, lai mazinātu kaitējumu videi (dematerializēšana), un prasa, lai dalībvalstis veicinātu un rosināt šādu domāšanas veidu;

33.

atbalsta dažādus priekšlikumus pastāvošo tehnoloģiju izplatīšanai, kā ES pastāvošo direktoriju kataloga izveidi vai datu bāzes izveidi par vides tehnoloģijām, tehnoloģijas platformām utt.;

34.

izsaka nožēlu, ka Komisija nav iesaistījusi Eiropas Patentu biroju šajā ierosmē, un pieprasa, lai obligāti izpaustu to vides tehnoloģiju pētījumu rezultātus, kurus finansēja no publiskajiem līdzekļiem.

Saskaņotas politikas iekšējā, kā arī ārējā līmenī

35.

aicina Komisiju veikt novērtējumu par iekšējiem un ārējiem Eiropas Savienības politikas jomu savstarpēji traucējošiem blakus efektiem, vērtējot tās no ilgtspējīgas attīstības viedokļa, lai izvairītos no Eiropas Savienības mērķu nelabvēlīgas ietekmēšanas; konstatē, ka Rīcības plānu jāsaskaņo ar jau esošajām iniciatīvām, un uzsver, cik svarīgi ir īstenot tos instrumentus noteiktajā termiņā, par kuriem jau ir panākta vienošanās, piemēram Kārdifas procesu, kā tas ir ierosināts Wim Kok ziņojumā;

36.

uzsver struktūrfondu un Kohēzijas fonda izmantošanas nozīmi tādējādi, lai tie atbilstu ilgtspējīgas attīstības mērķim un veicinātu ieguldījumu veikšanu vides tehnoloģijās; atbalsta šo fondu izmantošanu vides tehnoloģiju integrēšanā gadījumos, kad pamatkapitāla fonds ir atjaunojams tā termiņa beigās;

37.

uzsver ekoloģisku jauninājumu iekļaušanas nozīmi visos turpmākajos Kopienas finansēšanas instrumentos un uzskata, ka ir būtiski, lai vides tehnoloģiju finansējums būtu centrālais elements šobrīd gatavotajā konkurētspējas un jauninājumu programmā;

38.

uzsver, ka ilgtspējīga attīstība prasa globālus risinājumus un atbalsta visus priekšlikumus vides tehnoloģiju izplatīšanai un sekmēšanai jaunattīstības valstīs; uzskata, ka jānovērš novecojošu un piesārņojošu tehnoloģiju eksportēšana uz trešām valstīm; uzsver, ka Eiropas Savienībai jāuzņemas vadošā loma tehnoloģiju izplatīšanā un pieprasa, lai dalībvalstis mudina valsts sektoru , privāto sektoru un starptautiskās finanšu institūcijas izplatīt un veicināt vides tehnoloģijas un prioritāti piešķirt vides tehnoloģijām, izsniedzot aizdevumus, nepiešķirot finanšu atbalstu novecojošām un piesārņojošām tehnoloģijām; atbalsta nesen pieņemto Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ieteikumu par vienotu pieeju videi un valsts atbalstītiem eksporta kredītiem;

39.

mudina Komisiju iekļaut vides jautājumus starptautiskajās sarunās tirdzniecības jomā un uzsver vides jautājumu apspriešanas nozīmīgumu attiecībā uz starptautiskajiem tirdzniecības noteikumiem;

40.

atzīmē, ka nepietiekami resursi bieži ir reģionālo konfliktu pamatā jaunattīstības valstīs; uzskata, ka ES vides tehnoloģiju izplatīšana var arī kalpot par konfliktu novēršanas līdzekli;

41.

uzsver nepieciešamību atbalstīt tehnoloģijas dabas katastrofu vai tādu darbību novēršanai, kuras var izraisīt resursu iznīcināšanu vai bojāšanu vai ir saistītas ar apdraudējumu iedzīvotājiem;

*

* *

42.

uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Investīciju bankai, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1600/2002/EK (2002. gada 22. jūlijs), ar ko nosaka Sesto Kopienas vides rīcības programmu (OV L 242, 10.9.2002., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 182/1999/EK (1998. gada 22. decembris) par piekto Eiropas Kopienas pamatprogrammu attiecībā uz pētniecības, tehnoloģijas attīstības un izstāžu pasākumiem (no 1998. līdz 2002. gadam) (OV L 26, 1.2.1999., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1513/2002/EK (2002. gada 27. jūnijs) par sesto Eiropas Kopienas pamatprogrammu attiecībā uz pētniecības, tehnoloģijas attīstības un izstāžu pasākumiem, kas veicina Eiropas pētniecības telpas izveidi un jauninājumus (no 2002. līdz 2006. gadam) (OV L 232, 29.8.2002., 1. lpp.).

(4)  OV C 104 E, 30.4.2004., 725. lpp.

(5)  OV L 283, 31.10.2003., 51. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/75/EK (OV L 157, 30.4.2004., 100.pp.).

P6_TA(2005)0272

Bērnu izmantošana jaunattīstības valstīs

Eiropas Parlamenta rezolūcija par bērnu izmantošanu jaunattīstības valstīs, īpašu uzmanību pievēršot bērnu darbam (2005/2004(INI))

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā EK līguma 177., 178., 180. un 181. pantu,

ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par bērna tiesībām (1), un it īpaši tās 28. un 32. pantu,

ņemot vērā Konvencijas par bērnu tirdzniecību, bērnu prostitūciju, bērnu pornogrāfiju un bērnu iesaistīšanu bruņotā konfliktā 2002. gada I un II papildu protokolu,

ņemot vērā Starptautiskās darba organizācijas (SDO) Konvenciju Nr. 138 par minimālo darbā pieņemšanas vecumu (1973) un Konvenciju Nr. 182 par viskaitīgāko bērnu darba veidu aizliegšanu un nekavējošu izskaušanu (1999),

ņemot vērā 2000. gada jūnijā Kotonū, Beninā parakstīto ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumu,

ņemot vērā citus starptautiskos dokumentus par bērnu tiesību aizsardzības stiprināšanu, piemēram, ANO Starptautisko paktu par pilsoņu un politiskajām tiesībām (2), ANO Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām (3), ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcisku un cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos un sodīšanu (4), ANO Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (5) un Konvenciju par kājnieku mīnu lietošanas, uzkrāšanas, ražošanas un sūtīšanas aizliegumu un to iznīcināšanu (6),

ņemot vērā Āfrikas Hartu par bērnu tiesībām un labklājību, kas pieņemta 1990. gada jūlijā Nairobi, Kenijā,

ņemot vērā Tūkstošgades attīstības mērķus, it īpaši 1. un 2. mērķi, un 2005. gada septembrī Ņujorkā plānoto ANO Augsta līmeņa tūkstošgades pasākumu,

ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas un ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas rezolūcijas (7),

ņemot vērā Starptautisko programmu bērnu darba izskaušanai (IPEC), ko SDO uzsāka 1992. gadā un kas darbojas 51 valstī,

ņemot vērā SDO un UNESCO ziņojumus par izglītību un pārējās ar izglītību saistītās darbības (8),

ņemot vērā Pasaules izglītības forumā (Dakaras augstākā līmeņa sanāksmē) 2000. gadā Dakarā, Senegālā pieņemto dokumentu “Izglītība visiem”,

ņemot vērā Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 26. pantu, kurā izglītība noteikta par vienu no cilvēka pamattiesībām,

ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas bērniem veltīto ārkārtas sesiju, kas notika 2002. gada maijā Ņujorkā, un tās noslēguma dokumentu “Bērniem piemērota pasaule”,

ņemot vērā ES pamatnostādnes par bērniem un bruņotajiem konfliktiem (9),

ņemot vērā Librevilas deklarāciju par bērnu tirdzniecību, ko 2002. gadā pieņēma 21 Āfrikas valsts (10),

ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Nevalstisko dalībnieku dalība EK Attīstības politikā” (KOM(2002)0598),

ņemot vērā Padomes rezolūciju par uzņēmumu sociālo atbildību (11),

ņemot vērā Komisijas paziņojumu par uzņēmumu sociālo atbildību — uzņēmējdarbības ieguldījums ilgtspējīgā attīstībā (KOM(2002)0347),

ņemot vērā ESAO pamatnostādnes attiecībā uz starptautiskajiem uzņēmumiem (12),

ņemot vērā ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos ziņojumu par starptautisko korporāciju un ar tām saistīto komercuzņēmumu atbildību attiecībā uz cilvēktiesībām (13),

ņemot vērā Trīspusējo deklarāciju par starptautisko uzņēmumu un sociālās politikas principiem, kuru SDO pieņēma 1977. gada novembrī,

ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālo līguma piekto principu, proti, “Uzņēmējdarbībai jāatbalsta bērnu darba efektīva izskaušana”,

ņemot vērā 2005. gada aprīlī Bamako (Mali) pieņemto ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas ziņojumu par sasniegumiem vispārējas pamatizglītības un dzimumu vienlīdzības nodrošināšanā ĀKK valstīs atbilstīgi Tūkstošgades attīstības mērķiem,

ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

ņemot vērā Attīstības komitejas ziņojumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumu (A6-0185/2005),

A.

tā kā atbilstīgi UNICEF, “bērnu darbs” nozīmē jebkura veida darbu, ko veic bērni līdz 18 gadu vecumam, kas ir bīstams vai ietekmē bērna izglītību vai ir kaitīgs bērna fiziskajai, mentālajai, garīgajai, morālajai vai sociālajai attīstībai;

B.

tā kā pasaulē strādā 352 miljoni abu dzimumu bērnu un 179 miljoni no viņiem ir pakļauti tam, ko SDO definējusi par viskaitīgākajiem bērnu darba veidiem;

C.

tā kā lielākā daļa strādājošo bērnu ir nodarbināti lauksaimniecībā;

D.

tā kā 5 miljoni bērnu tiek ekspluatēti darba vietās, kas atrodas Austrumeiropā un Vidusjūras reģionā, jo īpaši (kā izrādās) ES dalībvalstīs, kas ir īpaši nepieņemami;

E.

tā kā 1989. gada Konvenciju par bērnu tiesībām ir ratificējušas visas valstis, kas to parakstīja, izņemot, Amerikas Savienotās Valstis un Somāliju;

F.

tā kā nabadzībai, ja tiek veikti atbilstoši pasākumi, nav jābūt tik nepārvaramai, lai nabadzīgi bērni tādēļ nevarētu pārtraukt strādāt un iegūt pilna laika izglītību — bērnu darba likvidēšana nav atkarīga no tā, vai sākotnēji tiek likvidēta nabadzība;

G.

tā kā bērnu darbs, pazeminot algas, atņemot darbu pieaugušajiem un liedzot bērniem iegūt izglītību, padara nabadzību par nebeidzamu procesu un traucē attīstībai;

H.

tā kā katram bērnam ir tiesības uz piedzimšanas reģistrāciju un tās tiešo saikni ar atbilstīgo cilvēktiesību standartu ievērošanu, kuri aizsargā bērnus no ekspluatēšanas darbā;

I.

tā kā vispārējās izglītības attīstība ir viena no efektīvākajām stratēģijām, lai pārrautu nabadzības apli, un tā ir galvenais elements cilvēka ilgtspējīgā attīstībā un veiktajos pasākumos, kas ir virzīti uz cilvēka attīstības mērķu sasniegšanu, kuri (saskaņā ar starptautisko vienošanos) ir jāīsteno līdz 2015. gadam;

J.

tā kā 2000. gada 10. novembrī Komisija un Padome izdeva kopīgu paziņojumu par vispārējo pamatizglītību un to, ka izglītība ir jāatzīst par attīstības prioritāti; turklāt Eiropas Parlaments neskaitāmās rezolūcijās ir atzinis saistību starp izglītību un bērnu darba izskaušanu;

K.

tā kā 121 miljons bērnu (65 miljoni no tiem — meitenes) nekad nav apmeklējuši skolu, lai gan katram bērnam ir neapstrīdamas tiesības uz izglītību;

L.

tā kā bērnu darbs neļauj daudziem bērniem apmeklēt skolu, kas tiek uzskatīta par greznību, kad viņu peļņa ir būtisks papildinājums visas ģimenes izdzīvošanai; tā kā 120 miljoni no kopējā strādājošo bērnu skaita strādā pilnu darba laiku, kā rezultātā viņu izglītība vai nu nav pietiekama vai tās nav vispār, tā kā atsevišķos gadījumos tādās valstīs kā Indija un Ķīna bērna izglītība tiek pārtraukta, jo vecāki kā melnstrādnieki dodas uz ārzemēm un nevar atstāt bērnu bez pieskatīšanas, lai viņš/viņa varētu turpinātu izglītību;

M.

tā kā bērna tiesības uz izglītību nav apstrīdamas un tā kā izglītībai un arodmācībai ir liela nozīme, it īpaši meitenēm un sievietēm, cīņā ar nabadzību; uzsverot Komisijas politiskās saistības palielināt finansējumu izglītībai un apmācībai, ņemot vērā sadarbību attīstības jomā;

N.

tā kā Padome ir skaidri formulējusi savas saistības attiecībā uz Tūkstošgades attīstības mērķiem, kas nosaka nabadzības izskaušanu, vispārējās pamatizglītības nodrošināšanu un dzimumu vienlīdzības sasniegšanu;

O.

tā kā sporta preču ražotāji 1978. gadā apņēmās ievērot Starptautiskās futbola asociāciju federācijas (FIFA) Darba prakses kodeksu, kas aizliedz izmantot bērnu darbaspēku to preču ražošanā, kurām FIFA izsniedz licences;

P.

tā kā uzņēmumiem, tostarp starptautiskajiem, ir ētisks un korporatīvi sociāls pienākums palīdzēt izskaust bērnu darba izmantošanu no visiem izgatavošanas un ražošanas posmiem;

Q.

tā kā vienas nozares pasākumi saistībā ar bērnu darbu reti kad ir efektīvi;

R.

tā kā zema kvalitāte un/vai neatbilstoša izglītība var atstumt bērnus un pakļaut tos riskam tapt ekspluatētiem,

1.

aicina visas valstis, cik ātri vien iespējams, ratificēt un īstenot ANO Bērnu tiesību konvenciju un tās papildu protokolus;

2.

mudina abas ES dalībvalsts, kas nav ratificējušas SDO Konvencijas Nr. 138 un 182, tās ratificēt un īstenot, jo citāda rīcība būtu pretrunā ar Pamattiesību hartu;

3.

iesaka Komisijai ieviest darba pamatstandartus kā neatņemamu sastāvdaļu visu līmeņu divpusējās apspriedēs gan ar valstīm, kurās novēroti pārkāpumi, gan ar valstīm, kuras iesaistītas pārkāpumu veikšanā, ar investīciju un tirdzniecības palīdzību;

4.

uzskata, ka SDO Konvenciju Nr. 138 un 182 ratifikācijai un ievērošanai jābūt vienai no tām prasībām, ko Komisijai un Padomei jāpiemēro attiecībā uz valstīm, kuras vēlas pievienoties Eiropas Savienībai;

5.

uzsver, ka cīņai par bērnu ekspluatācijas un bērnu darba izskaušanu ir jābūt vienai no ES politikas prioritātēm, un aicina Komisiju atbilstīgi Eiropas Iniciatīvai demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai izveidot īpašu budžeta pozīciju, kuras līdzekļi tiktu atvēlēti bērnu tiesību aizsardzībai;

6.

mudina Komisiju pilnībā un saskaņoti iekļaut bērnu tiesības, tostarp bērnu darba izskaušanu, savās darbībās, it īpaši stratēģijas dokumentos attiecībās ar valstīm un reģioniem un nacionālajās/reģionālajās programmās, kā arī, izvērtējot Attīstības politikas pārskatu, un galveno uzmanību veltīt izglītības būtiskajai lomai;

7.

aicina Komisiju nodrošināt, lai ES tirdzniecības politikās darbības saskanētu ar tās saistībām aizsargāt un veicināt bērnu tiesības, kā arī veikt rūpīgu pētījumu par ES sistēmas ieviešanu Eiropas Savienībā ievedamo preču marķēšanai, lai apliecinātu, ka nevienā to ražošanas un piegādes posmā nav izmantots bērnu darbs, un šīm precēm ieviest etiķetes “Nav izmantots bērnu darbs”, vienlaicīgi nodrošinot, ka šāda sistēma atbilst Pasaules Tirdzniecības Organizācijas (PTO) starptautiskās tirdzniecības noteikumiem; prasa, lai ar pētījuma rezultātiem iepazīstinātu Starptautiskās tirdzniecības komiteju; tikmēr apgalvo, ka produkciju un preces, kas saņemtas no jaunattīstības valstīm ir jāmarķē ar etiķeti “Audzēšanā/ražošanā nav izmantots bērnu darbs”;

8.

iesaka Komisijai visos divpusējos tirdzniecības nolīgumos un stratēģiskajās partnerattiecībās iekļaut klauzulu par darba pamatstandartu īstenošanu, tostarp bērnu darba aizliegumu, īpašu uzmanību pievēršot prasībai ievērot minimālo darbā pieņemšanas vecumu;

9.

mudina Komisiju nodrošināt, lai jautājums par bērnu darbu un par bērnu aizsardzību no jebkāda veida ļaunprātīgas izmantošanas, ekspluatācijas un diskriminācijas kļūst par galveno jautājumu cilvēktiesību komitejās un apakšgrupās, kas tika dibinātas saskaņā ar tirdzniecības un sadarbības nolīgumiem;

10.

aicina Padomi un Komisiju sadarbībai attīstības jomā paredzētajās politiskajās darbībās iekļaut oficiālu bērna dzimšanas reģistrāciju kā pamattiesību un līdzekli bērnu tiesību aizsardzībai;

11.

mudina Komisiju iekļaut jautājumu par oficiālu bērna dzimšanas reģistrāciju visos turpmākajos ar attīstības politiku saistītajos paziņojumos un ieteikt pamatnostādnes, kā veicināt šī procesa izplatīšanu;

12.

izsaka gandarījumu par to, ka Komisijā ir izveidota komisāru grupa, kas nodarbosies ar pamattiesībām, un ka ir iecelts personīgais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos, un aicina viņus par vienu no savām galvenajām prioritātēm noteikt bērnu tiesību aizsardzību un veicināšanu, kā arī bērnu darba izskaušanu;

13.

aicina Komisiju veicināt tehniska atbalsta stratēģiju tām valstīm, kurās izplatīta problēma ir oficiālas bērnu reģistrācijas sistēmas trūkums;

14.

aicina Komisiju gatavot ikgadēju ziņojumu par bērnu tiesībām un tādējādi izveidot visaptverošu sistēmu bērnu tiesību aizsardzībai un bērnu darba izskaušanai;

15.

izsaka gandarījumu par to, ka ir izveidotas stratēģiskās partnerattiecības sadarbībai attīstības jomā ar SDO, kurās kopīgo darbību galvenā prioritāte ir bērnu darba izskaušanu, it īpaši attiecībā uz jaunākā vecuma bērniem, kā arī lūdz Komisiju tās īstenot iespējami īsā laikā un regulāri ziņot par to Parlamentam; aicina Komisiju regulāri ziņot Parlamentam par sasniegumiem šīs sadarbības aptvertajās jomās; aicina Komisiju attīstīt līdzīgu sadarbību ar citām attiecīgām organizācijām, piemēram UNICEF;

16.

aicina Padomi un tās prezidentūru 2005. gada septembrī plānotajā Ņujorkā ANO Augsta līmeņa tūkstošgades pasākumā ES vārdā izvirzīt jautājumus par bērnu aizsardzību un bērnu darba izskaušanu;

17.

aicina Komisiju un ĀKK un ES Apvienoto parlamentāro asambleju, risinot sarunas par ĀKK un ES Partnerattiecību nolīguma pārskatīšanu, ņemt vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas bērniem veltītās ārkārtas sesijas rezultātus, un aicina visas šī nolīguma un ES dalībvalstis ievērot saistības, ko tās uzņēmās šajā sesijā;

18.

atgādina, ka Kotonū Nolīgumā ir iekļauts īpašs noteikums par tirdzniecības un darba standartiem, ka apliecina pušu uzņemtās saistības ievērot darba pamatstandartus, it īpaši par viskaitīgāko bērnu darba veidu izskaušanu; lūdz Komisiju nodrošināt Kotonū Nolīguma 50. panta īstenošanu;

19.

izsaka gandarījumu par jaunās VPS+ shēmas noteikumu, kas piedāvā papildu priekšrocības tām jaunattīstības valstīm, kuras ir ratificējušas un īsteno sociālos un SDO standartus, un lūdz Komisiju pārraudzīt, cik efektīvi šie standarti tiek īstenoti, kā arī reizi gadā sniegt Parlamentam pārskatu;

20.

aicina veicināt pozitīvu mijiedarbību starp starptautiskās tirdzniecības liberalizāciju un darba pamatstandartu piemērošanu; iesaka Komisijai novērtēt ietekmi, kādu uz vienlīdzīgu pieeju sociālajiem un komunālajiem pakalpojumiem īsā un garākā laika posmā atstās starptautiskās tirdzniecības liberalizācijas politikas dažādie komponenti un Vispārējās vienošanās par tirdzniecību ar pakalpojumiem iespējamie rezultāti;

21.

uzskata, ka bērnu darba izskaušanu var paātrināt ar līdzsvarotu sociāli ekonomisko attīstību un nabadzības samazināšanu; iesaka Eiropas Savienībai saistīt centienus izskaust bērnu darbu ar līdzvērtīgiem centieniem īstenot citus darba standartus un nodrošināt iztikai pietiekamu algu pieaugušajiem strādniekiem.

Saikne starp izglītību, nabadzību un bērnu darba izskaušanu

22.

vēlreiz atgādina savu viedokli, ka starp izglītības trūkumu un bērnu darbu pastāv savstarpēja, viena otru pastiprinoša saistība, kas padara izglītību par pamatinstrumentu, kā līdz 2015. gadam sasniegt 2. mērķi no Tūkstošgades attīstības mērķiem;

23.

aicina pievērst īpašu vērību meiteņu pamatizglītībai, jo viņas biežāk nekā zēni saskaras ar traucēkļiem un šķēršļiem (tādiem kultūrā sakņotiem faktoriem kā agras laulības, diskriminācija, meiteņu loma sabiedrībā un ģimenē, utt.), kas neļauj viņām iestāties skolā un turpināt mācības, kā arī pabeigt tās; turklāt apgalvo, ka, izglītotām meitenēm ir mazākas un veselīgākas ģimenes, un tās palīdz uzlabot produktivitāti un samazināt nabadzību;

24.

aicina Komisiju izmantot to apstākli, ka tā sniedz lielāko oficiālo palīdzību attīstības jomā līdztekus tādām starptautiskām organizācijām kā UNESCO, UNICEF, Pasaules Banka un Starptautiskais Valūtas fonds (SVF), lai mudinātu šos daudzpusējos donorus izdarīt spiedienu ar mērķi izstrādāt politikas darbības bērnu darba izskaušanai, kā arī izstrādāt un īstenot izglītības politiku un programmas, lai iesaistītu visus strādājošos bērnus, kā arī pārējos bērnus, kas neapmeklē skolu, oficiālā pilna laika izglītībā, nepieļaujot nekādu uz dzimumu, invaliditāti, etnisko vai rases izcelsmes, reliģiju vai kultūru balstītu diskrimināciju, līdz tie sasniedz atļauto darbā stāšanās vecumu saskaņā ar SDO 138. konvenciju;

25.

aicina Komisiju izdarīt spiedienu, lai nodrošinātu, ka obligātās izglītības apguvei noteiktais vecums un minimālais atļautais darbā pieņemšanas vecums atbilst SDO Konvencijai Nr. 138, kurā ir noteikts, ka pieļaujamais darbā pieņemšanas vecums “nav mazāks par vecumu, kādā ir jāpabeidz obligātā izglītība, jebkurā gadījumā, ne mazāks par 15 gadiem”;

26.

izsaka atbalstu UNICEF pieprasītajiem sešiem pasākumiem bērnu darba izskaušanai, proti:

nekavēties pārtraukt izmantot bērnus bīstamu darbu veikšanai,

nodrošināt bezmaksas obligātu izglītību līdz 16 gadu vecumam,

sniegt bērniem lielāku juridisko aizsardzību,

reģistrēt visus jaundzimušos bērnus, lai būtu iespējams noteikt bērnu vecumu, izslēdzot krāpšanas iespēju,

atbilstoši vākt un pārbaudīt informāciju, lai precīzi varētu noteikt bērnu darba apjomu,

ieviest rīcības kodeksus;

27.

izsaka nožēlu par to, ka pēc Dakaras samita nav bijis nozīmīga pavērsiena izglītības krīzes risināšanā, un atzīmē to, ka pašreiz 113 miljoni bērnu skolas vecumā, no kuriem divas trešdaļas ir meitenes, nevar iegūt pat pamatizglītību;

28.

uzskata, ka nevienam bērnam nedrīkst atņemt pamattiesības uz izglītību, tāpēc, ka nevar par to samaksāt, atkārtoti aicina visu valstu valdības izstrādāt precīzu grafiku, lai nevilcinoties atceltu tiešu un netiešu maksu par pamatizglītību, vienlaicīgi saglabājot augstu izglītības līmeni vai uzlabojot tās kvalitāti, visiem piemērotiem līdzekļiem nodrošinātu visiem bērniem piekļuvi vidējai, tehniskajai, kā arī augstākajai izglītībai; uzsver, ka bērnu un iedzīvotāju iesaistīšana lēmumu pieņemšanā par skolu, palīdzēs tuvināt izglītību bērnu vajadzībām;

29.

uzskata informāciju par esošajām izglītības un apmācības programmām par galveno faktoru, kas ļauj sekmīgi īstenot šīs programmas un aicina Komisiju īpašu vērību vērst uz to, lai sievietes un bērni saņemtu adekvātu informāciju, jo izglītība var tiem palīdzēt izvairīties no ekspluatācijas jebkādā tās formā;

30.

aicina Komisiju formulēt skaidrus mērķus visaugstākās kvalitātes vispārējās pamatizglītības veicināšanai dalībvalstu indikatīvajās rīcības programmās, īpaši uzsverot meiteņu, bērnu no konfliktu apdraudētiem apgabaliem un marginālo sociālo grupu bērnu iespēju piekļūt izglītības programmām;

31.

iesaka Komisijai atbalstīt mobilizējošās un pārejas izglītības programmas, īpaši uzsverot to stratēģiju efektivitāti, lai strādājošie bērni varētu apmeklēt dienas skolas, piemēram, izlīdzināšanas skolas un klases, kurās bērni, kas nekad nav apmeklējuši skolu, ar speciāli apmācītu skolotāju palīdzību, varētu pielāgoties skolas videi;

32.

aicina Eiropas Savienību izdarīt spiedienu uz valstīm, liekot ieviest tiesību aktus, kas aizliedz bērnu darbu, lai pilnībā izskaustu bērnu darbu šajās valstīs un lai panāktu, ka šie bērni un mācībās atpalikušie pusaudži sāktu apmeklēt skolas pēc trīs gadu pagarinājuma perioda beigām;

33.

aicina ES palielināt budžeta atbalstu, lai palielinātu skolu un pasniedzēju skaitu tur, kur tas nepieciešams

34.

uzskata, ka bērnu darbs ir nesabalansētas sociāli ekonomiskās attīstības rezultāts; cenšoties izskaust bērnu darbu, iesaka ņemt vērā sociālos apstākļus un nabadzību jaunattīstības valstīs, un iesaka pasākumus, kas palielinātu ģimeņu ienākumus, piemēram, garantēt minimālo algu strādājošiem pieaugušajiem, jo bērnu darbs sagrauj pieaugušo algas;

35.

uzskata, ka nabadzības apkarošana ir vienīgais veids, kā radīt bērnu ekspluatācijas likvidēšanai piemērotus apstākļus, uzsver ka mikro kredītu sistēmai var būt nozīmīga loma ģimenes ienākumu paaugstināšanā;

36.

aicina Komisiju pārraudzīt ES pamatizglītības finansēšanu saistībā ar tās ieguldījumu to bērnu darba veidu apkarošanā, kuri neļauj bērniem apmeklēt pilna laika skolas, neierobežojot humanitārās palīdzības sniegšanu, pārtikas vai citas reģionu infrastruktūras attīstībai paredzētas palīdzības veidā;

37.

Norāda, ka vispārējas pilna laika izglītības nepieciešamība ir tādas izglītības sistēmas nepieciešamība, kas ietver stratēģijas visu strādājošo bērnu (vai bērnu, kuri neapmeklē skolu citu iemeslu dēļ) iesaistīšanai pilna laika izglītības sistēmā; aicina Eiropas Savienību nodrošināt, lai visas Kopienas finansētās izglītības programmas ietvertu gan plašas stratēģijas, piemēram, sociālo motivāciju, gan korektīvos kursus vecākiem skolēniem;

38.

atzinīgi vērtē IPEC aktivitātes un atbalsta programmā ierosinātos motivācijas pasākumus, lai veicinātu bērnu atgriešanos skolā, piemēram, bērnu bezmaksas ēdināšanu un cita veida palīdzību ģimenēm;

39.

atbalsta SDO un tās sadarbību ar PTO, izmantojot regulāru dialogu, iesaka turpmāk pastiprināt šo domu apmaiņu.

Bērnu ekspluatācijas vissliktākie veidi

40.

izsaka satraukumu par nopietniem to bērnu tiesību pārkāpumiem, kas definētas ANO Konvencijā par bērnu tiesībām, to vidū tiesībām uz veselību, izglītību un ēdienu, kā arī aizsardzību pret vardarbību, ekspluatāciju un sliktu izturēšanos;

41.

aicina Komisiju atbalstīt programmas, kas apkaro mazāk izplatītos bērnu darba veidus, piemēram, darbu mājsaimniecībā un bērnu pārdošanu ģimenes parādu nomaksai (parādu verdzība);

42.

atzinīgi vērtē to, ka Komisija uzņēmusies iniciatīvu sastādīt paziņojumu par cilvēku tirdzniecību (2005);

43.

vēlreiz atgādina savu priekšlikumu iecelt ES īpašo pārstāvi to bērnu aizsardzībai, kuri kļuvuši par bruņotu konfliktu, karadarbības, pārvietošanas, sausuma, izsalkuma, stihisku slimību vai AIDS upuriem, vai to bērnu aizsardzībai, kuri kļuvuši par cilvēku tirdzniecības upuriem, lai panāktu, ka šādai situācijai tiek pievērsta pienācīga uzmanība;

44.

aicina PTO sniegt atbalstu, aizliedzot bērnu darbu tirdzniecībā un atbalstot ideju par produkcijas, kuras ražošanā nav izmantots bērnu darbs, marķēšanu, lai informētu klientu par atbildīgu rīcību;

45.

aicina Komisiju atgādināt Eiropas Savienībai un jaunattīstības valstīm par to saistībām saskaņā ar Hāgas Konvenciju starpvalstu adopcijas jautājumos un it īpaši nodrošināt, ka visas valstis, kas saņēmušas palīdzību no ES, paraksta un ratificē šo konvenciju; kā arī palīdzēt šīm valstīm novērst sekas, ko bērniem radījušas neatbilstīgas vai nesaskaņotas valsts vai starpvalstu adopcijas procedūras.

Korporatīvā atbildība

46.

atzinīgi vērtē to, ka Komisija uzņēmusies iniciatīvu sastādīt paziņojumu par korporatīvo sociālo atbildību, kas bija paredzēts 2005. gada aprīlī;

47.

iesaka Komisijai izpētīt piemērotu garantiju un juridisko mehānismu ieviešanas iespējas Eiropas līmenī, kas ļautu identificēt un vajāt importētājus, kuri Eiropas Savienībā ieved produktus, kuru ražošanā pārkāptas galvenās SDO konvencijas, īpaši attiecībā uz bērnu darba izmantošanu jebkurā piegādes ķēdes posmā, prasa Komisijai izpētīt iespēju finansiāli atbalstīt tos Eiropas Savienības importētājus, kuri regulāri un neatkarīgi uzrauga savu produktu ražošanu visās trešās valstīs, kuras ir to ražošanas ķēdes posmi;

48.

aicina Komisiju un Padomi veicināt godīgas tirdzniecības iniciatīvas, īpaši jaunajās ES dalībvalstīs, uzraugot ražotājus, lai pārliecinātos, ka viņu metodes atbilst godīgas tirdzniecības standartiem;

49.

iesaka Komisijai noskaidrot un identificēt tās sabiedrības, kuras nepārtraukti turpina izmantot bērnu darbu jebkādā ražošanas vai piegādes ķēdes posmā un iesaka, lai šādu sabiedrību saraksts būtu pieejams ES importētājiem;

50.

aicina dalībvalstis paaugstināt patērētāju izpratni par korporatīvo sociālo atbildību un atbalstīt iniciatīvas, kas veicina tādu produktu ražošanu, galvenokārt lauksaimniecībā un sporta preču nozarē, kur nav izmantots bērnu darbs;

51.

aicina vietējās pašvaldības sadarboties ar starptautiskajām organizācijām un uzraudzīt rūpniecību un lauksaimniecību, lai nepieļautu bērnu darbu, kā arī sadarboties, būvējot un uzturot atbilstīgas pilna laika izglītības iestādes, kurās strādātu kvalificēti pasniedzēji un kas būtu nodrošinātas ar bezmaksas transportu un pusdienām, lai visi bērni varētu apmeklēt skolu;

52.

neatlaidīgi aicina Komisiju un dalībvalstis sniegt ieguldījumu ANO standartu attīstībā par starptautisku korporāciju un citu komercuzņēmumu atbildību cilvēktiesību jomā, lai tās izveidotu par vispārēju efektīvu instrumentu bērnu darba un citu iespējamo cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai šajās sabiedrībās;

53.

neatlaidīgi aicina Komisiju padarīt darba pamatstandartu ievērošanu par priekšnoteikumu tās iepirkumu un līgumu slēgšanas politikā, prasa Komisijai attīstīt šajā nolūkā tādu politiku, kas ļautu arī jaunattīstības valstu mazajiem uzņēmumiem ievērot šos standartus;

54.

aicina Padomi atbalstīt ESAO norādījumus par starptautiskiem uzņēmumiem un ANO Globālo līgumu;

55.

iesaka Komisijai paplašināt ESAO Vadlīniju daudznacionāliem uzņēmumiem piemērošanas jomu no investīcijām līdz tirdzniecībai, nostiprināt ieviešanas instrumentus un kopā ar jaunattīstības valstu valdībām noslēgt nolīgumus par to, kādā veidā uzņēmumi var veicināt bērnu darba efektīvu izskaušanu;

56.

rosina starptautiskos uzņēmumus ieviest sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības praksi visās savās darbībās un piegādes ķēdēs sadarbībā ar visām attiecīgajām pusēm, kā arī ziņot par to;

57.

aicina Komisiju gadījumos, kad jaunattīstības valstu valdības nerīkojas atbilstīgi galvenajiem ESAO principiem, nevien uzsākt pārkāpumu procedūras, bet arī publiskot to sabiedrību un daudznacionālo uzņēmumu nosaukumus, kuri iesaistīt bērnu darba izmantošanā zināmu produktu ražošanā;

58.

mudina starptautisko uzņēmumu mītnes valstu valdības uzraudzīt, kā tiek ieviestas ESAO Vadlīnijas daudznacionāliem uzņēmumiem un periodiski publicēt ziņojumus par to, kā uzņēmumi piedalās efektīvā bērnu darba apkarošanā un SDO pamatstandartu ieviešanā;

59.

atzinīgi vērtē starptautiskā līmenī parakstīto kakao pupiņu audzēšanas, pārstrādes un tām ražoto produktu kakao nozares ražotāju protokolu un rezultātus, kas panākti, īstenojot plānu, ar ko ierobežo bērnu darba izmantošanu futbola bumbu ražošanā (šūšanā) Pakistānā, un atbalsta jebkādus citus līdzīgus centienus;

60.

atbalsta privātā sektora iniciatīvas attīstību bērnu darba izskaušanā, ieskaitot rīcības kodeksus un atbalsta ciešāku sadarbību, pārskatāmību un iniciatīvu saskaņotību, kas jābalsta uz SDO pamatstandartiem un kas neatkarīgi jāuzrauga;

*

* *

61.

uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām, ĀKK un ES Apvienotās parlamentāras asamblejas līdzpriekšsēdētājam, UNICEF un citām attiecīgām ANO aģentūrām.


(1)  Pieņemta 1989. gadā un stājusies spēkā 1990. gadā.

(2)  Pieņemts 1966. gada decembrī un stājies spēkā 1976. gada martā.

(3)  Pieņemts 1966. gada decembrī un stājies spēkā 1976. gada janvārī.

(4)  Pieņemta 1984. gada decembrī un stājusies spēkā 1987. gada jūnijā.

(5)  Pieņemta 1979. gada decembrī un stājusies spēkā 1981. gada janvārī.

(6)  Pieņemta 1997. gada martā un stājusies spēkā 1999. gada martā.

(7)  Īpaši EP 2003. gada 3. jūlija rezolūcijas par bērnu tirdzniecību un bērniem kareivjiem (OV C 74 E, 24.3.2004., 854. lpp.), 2003. gada 15. maija rezolūciju par Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par izglītību un apmācību saistībā ar nabadzības samazināšanu jaunattīstības valstīs (OV C 67 E, 17.3.2004., 285. lpp.), 2001.gada 6. septembra rezolūcija par pamatizglītību jaunattīstības valstīs saistībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas bērniem veltīto ārkārtas sesiju (OV C 72 E, 21.3.2002., 360. lpp.), 2002. gada 11. aprīļa rezolūcija par ES nostāju Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas bērniem veltītajā ārkārtas sesijā (OV C 127 E, 29.5.2003., 691. lpp.), 2002. gada 13. jūnija rezolūcija par bērnu darbu sporta piederumu ražošanā (OV C 261 E, 30.10.2003., 587. lpp.), un ĀKK un ES Apvienotās asamblejas rezolūciju par bērnu tiesībām, it īpaši bērniem kareivjiem (OV C 26, 29.1.2004., 17. lpp.).

(8)  Īpaši SDO ziņojumus “Nākotne bez bērnu darba” (2002), “Cīņa pret bērnu darbu ar izglītības palīdzību” (2003), “Investēt katrā bērnā” (2004) un UNESCO/ESAO ziņojumu “Finansējums izglītībai — investīcijas un ieguvumi” (2002).

(9)  Pieņemts Padomē 2003. gada 10. decembrī (Dok. Nr. 15634/03).

(10)  Pieņemta ĀKK valstu un valdību vadītāju pirmajā augstākā līmeņa sanāksmē 1997. gada 7. novembrī Librevilā, Gabonā.

(11)  Pieņemts Padomē 2003. gada 10. janvārī (Dok. Nr. 5049/03).

(12)  Gada ziņojums par pamatnostādnēm starptautiskiem uzņēmumiem — 2000. gada izdevums.

(13)  ANO dokuments Nr. E/CN 4/2005/91, 2005. gada 15. februāris.


Trešdiena, 2005. gada 6. jūlijs

6.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 157/92


PROTOKOLS

(2006/C 157 E/03)

SĒDES NORISE

SĒDI VADA: Josep BORRELL FONTELLES

Priekšsēdētājs

1.   Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.

2.   Eiropas Savienība un Irāka — iesaistīšanās pamats (debates)

Ziņojums par Eiropas Savienību un Irāku — iesaistīšanās pamats (2004/2168(INI)) — Ārlietu komiteja.

Referents: Giorgos Dimitrakopoulos (A6-0198/2005).

Giorgos Dimitrakopoulos iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Jack Straw (amatā esošais Padomes priekšsēdētājs) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle).

Uzstājās: Luisa Morgantini (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja), Daniel Caspary (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE grupas vārdā, Véronique De Keyser PSE grupas vārdā, Cecilia Malmström ALDE grupas vārdā, Joost Lagendijk Verts/ALE grupas vārdā, Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, un Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Ryszard Czarnecki, Elmar Brok (AFET komitejas priekšsēdētājs), Lilli Gruber, Lapo Pistelli, Vittorio Agnoletto, Georgios Karatzaferis, Andreas Mölzer, Anna Ibrisagic, Marek Maciej Siwiec, Gerard Batten, Bogusław Sonik, Monika Beňová, Simon Coveney, Richard Howitt, Benita Ferrero-Waldner un Jack Straw.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 6. jūlija protokola 4.16. punkts.

SĒDI VADA: Josep BORRELL FONTELLES

Priekšsēdētājs

3.   Āfrika un globalizācijas izaicinājumi — Vispasaules aicinājums cīņai pret nabadzību: nabadzības atstāšana pagātnē (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Āfrika un globalizācijas izaicinājumi

Mutisks jautājums, ko uzdeva Luisa Morgantini Padomei par Vispasaules aicinājumu cīņai pret nabadzību: nabadzības atstāšana pagātnē (B6-0248/2005).

Mutisks jautājums, ko uzdeva Luisa Morgantini Komisijai par Vispasaules aicinājumu cīņai pret nabadzību: nabadzības atstāšana pagātnē (B6-0249/2005).

Jack Straw (amatā esošais Padomes priekšsēdētājs) un Louis Michel (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Luisa Morgantini izvērsa mutiskos jautājumus.

Uzstājās Maria Martens PPE-DE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Pierre MOSCOVICI

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Miguel Angel Martínez Martínez PSE grupas vārdā, Fiona Hall ALDE grupas vārdā, Marie-Hélène Aubert Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage IND/DEM grupas vārdā, Eoin Ryan UEN grupas vārdā, Alessandro Battilocchio, pie grupām nepiederošs deputāts, John Bowis, Margrietus van den Berg, Thierry Cornillet, Caroline Lucas, Jean-Claude Martinez, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Emma Bonino, Bernat Joan i Marí, Anna Záborská, Marie-Arlette Carlotti, Fernando Fernández Martín, Mauro Zani, Alexander Stubb, Józef Pinior, Ioannis Varvitsiotis, Erika Mann un Martin Schulz.

SĒDI VADA: Josep BORRELL FONTELLES

Priekšsēdētājs

Uzstājās Hilary Benn (amatā esošais Padomes priekšsēdētājs).

Uzstājās Martin Schulz, kas, atsaucoties uz sēžu zālē valdošo kņadu, pieprasīja, lai turpmāk pirms balsošanas laika sākuma būtu paredzēts apmēram desmit minūšu pārtraukums, lai tie runātāji, kas uzstājas debašu beigās, varētu to darīt netraucēti. Priekšsēdētājs pieprasīja deputātiem apsēsties un ievērot klusumu, kā arī uzdeva sēžu zāles tehniskajiem darbiniekiem izvadīt no zāles visus tos, kas staigā starp rindām.

Uzstājās Charles Tannock par priekšsēdētāja pieprasījumu.

Uzstājās: Louis Michel un Alessandra Mussolini (priekšsēdētājs viņu pārtrauca, jo viņa neuzstājās par Reglementa ievērošanu).

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegti, lai noslēgtu debates:

Maria Martens un John Bowis PPE-DE grupas vārdā par nabadzību (B6-0398/2005);

Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis un Eoin Ryan UEN grupas vārdā par Vispasaules aicinājumu cīņai pret nabadzību: nabadzības atstāšana pagātnē (B6-0402/2005);

Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert un Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā par cīņu pret nabadzību (B6-0403/2005);

Fiona Hall, Thierry Cornillet un Danutė Budreikaitė ALDE grupas vārdā par Vispasaules aicinājumu cīņai pret nabadzību: nabadzības atstāšana pagātnē (B6-0406/2005);

Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro un Miguel Portas GUE/NGL grupas vārdā par cīņu pret badu un nabadzību (B6-0407/2005);

Miguel Angel Martínez Martínez PSE grupas vārdā par Vispasaules aicinājumu cīņai pret nabadzību: nabadzības atstāšana pagātnē (B6-0410/2005).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 6. jūlija protokola 4.17. punkts.

SĒDI VADA: Gérard ONESTA

Priekšsēdētāja vietnieks

4.   Balsošanas laiks

Sīkāka informācija par balsojumiem (grozījumi, atsevišķi balsojumi un balsojumi pa daļām) ir sniegta protokola I pielikumā.

4.1.   Transportlīdzekļu pasažieru aizsardzība sadursmes gadījumā *** (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas pievienošanos ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumiem Nr. 94 par transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz pasažieru aizsardzību frontālās sadursmes gadījumā un Noteikumiem Nr. 95 par transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz pasažieru aizsardzību sānu sadursmes gadījumā (Dokuments attiecas uz EEZ) (KOM(2004)0672/7590/2005 — C6 0209/2004 — 2004/0243(AVC)) — Starptautiskās tirdzniecības komiteja.

Referents: Enrique Barón Crespo (A6-0218/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2005)0273).

Parlaments tādējādi deva savu piekrišanu.

4.2.   Bīstamas vielas elektriskās un elektroniskās iekārtās (balsojums)

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniegusi ENVI komiteja saskaņā ar Reglamenta 81. punktu, par Komisijas priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, lai pielāgotu to tehnikas attīstībai (B6-0392/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0274).

*

* *

Alfonso Andria pieprasīja, lai balsojumi par ziņojumiem, kas veido struktūrfondu ziņojumu kopumu, notiktu citādā secībā — tā lai balsojums par viņa ziņojumu tiktu pārcelts (sēdes vadītājs nolēma ņemt vēra viņa pieprasījumu).

4.3.   Datorizpildāmu izgudrojumu patentspēja ***II (balsojums)

Ieteikums otrajam lasījumam par kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par datorizpildāmu izgudrojumu patentspēju (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD)) — Juridiskā komiteja.

Referents: Michel Rocard (A6-0207/2005).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 3. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Uzstājās Michel Rocard (referents).

Noraidīts.

Tiesību akts nav pieņemts.

Normatīvā rezololūcija par kopējās nostājas noraidīšanu: P6_TA(2005)0275)

Par balsojumu uzstājās:

Hans-Gert Poettering PPE-DE grupas vārdā un Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā par kopējās nostājas noraidīšanu, kā arī Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle), kas apņēmās kopā ar Parlamentu izpētīt, kāda procedūra jāpiemēro.

4.4.   Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešana ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu (KOM(2004)0634 — C6-0130/2004 — 2004/0231(COD)) — Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.

Referents: Johannes Blokland (A6-0169/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Johannes Blokland sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 131. panta 4. punktu.

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0276).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0276).

4.5.   Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds un Kohēzijas fonds (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko definē Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda galvenos noteikumus (KOM(2004)0492 — 2004/0163(AVC)) — Reģionālās attīstības komiteja.

Referents: Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0277).

Par balsojumu uzstājās:

referents, kas ierosināja mutiskus grozījumus grozījumam Nr. 27 un Nr. 29, kas tika iekļauti.

4.6.   Kohēzijas fonds (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Kohēzijas fonda izveidi (KOM(2004)0494 — 2004/0166(AVC)) — Reģionālās attīstības komiteja.

Referents: Alfonso Andria (A6-0178/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0278).

4.7.   Eiropas Reģionālās attīstības fonds ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (KOM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD)) — Reģionālās attīstības komiteja.

Referents: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0279).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0279).

Par balsojumu uzstājās:

referents, kas precizēja PSE grupas nostāju par grozījumu Nr. 118.

4.8.   Eiropas Pārrobežu sadarbības grupas (GECT) izveide ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai attiecībā uz Eiropas pārrobežu sadarbības grupas (GECT) izveidi (KOM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD)) — Reģionālās attīstības komiteja.

Referents: Jan Olbrycht (A6-0206/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0280).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0280).

4.9.   Eiropas Sociālais fonds ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas sociālajiem fondiem (KOM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD)) — Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja.

Referents: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0281).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0281).

*

* *

Uzstājās Rosa Miguélez Ramos, kas pieprasīja šajā brīdī balsot par David Casa ziņojumu (A6-0217/2005), lai balsojumi par struktūrfondiem notiktu vienkopus (sēdes vadītājs pievienojās viņa pieprasījumam).

4.10.   Eiropas Zivsaimniecības fonds * (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Zivsaimniecības fondu (KOM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS)) — Zivsaimniecības komiteja.

Referents: David Casa (A6-0217/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0282).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0282).

4.11.   Vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm darba un nodarbinātības jomā ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vienlīdzīgu iespēju un vienlīdzīgas attieksmes pret vīriešiem un sievietēm īstenošanu darba un nodarbinātības jomā (KOM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD)) — Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja.

Referente: Angelika Niebler (A6-0176/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0283).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0283).

4.12.   Likumi, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām (“Roma II”) ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par likumiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām (“Roma II”) (KOM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD)) — Juridiskā komiteja.

Referente: Diana Wallis (A6-0211/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0284).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0284).

Par balsojumu uzstājās:

referents, kas ierosināja mutisku grozījumu 26. un 27. pantam, kurš tika iekļauts.

4.13.   ANO/EKK protokols par piesārņojošu vielu un izmešu pārneses reģistriem * (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par ANO/EEK Protokola par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā (KOM(2004)0635 — C6-0062/2005 — 2004/0232(CNS)) — Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.

Referents: Johannes Blokland (A6-0170/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 13. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0285).

4.14.   Saskaņošanas procedūra (2006. gada budžets) (balsojums)

Ziņojums par pilnvarām 2006. gada budžeta saskaņošanas procedūrai pirms Padomes 1. lasījuma (2005/2080(BUD)) — Budžeta komiteja.

Referents: Giovanni Pittella (A6-0223/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0286).

4.15.   Sieviešu loma Turcijā (balsojums)

Ziņojums par sieviešu lomu Turcijas sociālajā, ekonomiskajā un politiskajā dzīvē (2004/2215(INI)) — Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja.

Referente: Emine Bozkurt (A6-0175/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0287).

Par balsojumu uzstājās:

referents, kas ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 3, kurš netika iekļauts, jo vairāk nekā 37 deputāti bija pret tā ņemšanu vērā.

4.16.   Eiropas Savienība un Irāka — iesaistīšanās pamats (balsojums)

Ziņojums par Eiropas Savienību un Irāku — iesaistīšanās pamats (2004/2168(INI)) — Ārlietu komiteja.

Referents: Giorgos Dimitrakopoulos (A6-0198/2005).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0288).

Par balsojumu uzstājās:

referents, kas ierosināja mutiskus grozījumus grozījumam Nr. 4 un Ba apsvērumam, kuri tika iekļauti.

*

* *

Uzstājās Reinhard Rack, kas izteicās par balsošanas ilgumu.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Londona ir izvēlēta par 2012. gada Olimpisko spēļu norises pilsētu.

Uzstājās Timothy Kirkhope, lai godinātu pārējās kandidātpilsētas.

4.17.   Vispasaules aicinājums cīņai pret nabadzību: nabadzības atstāšana pagātnē (balsojums)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0398/2005, B6-0402/2005, B6-0403/2005, B6-0406/2005, B6-0407/2005 un B6-0410/2005.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: I pielikuma 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0398/2005

(aizstāj B6-0398/2005, B6-0402/2005, B6-0403/2005, B6-0406/2005, B6-0407/2005 un B6-0410/2005)

Iesnieguši šādi deputāti:

Maria Martens, John Bowis un Fernando Fernández Martín PPE-DE grupas vārdā,

Margrietus van den Berg, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock un Miguel Angel Martínez Martínez PSE grupas vārdā,

Thierry Cornillet un Fiona Hall ALDE grupas vārdā,

Frithjof Schmidt, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken un Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā,

Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer un Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā,

Brian Crowley, Ģirts Valdis Kristovskis un Eoin Ryan UEN grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2005)0289).

Par balsojumu uzstājās:

Miguel Angel Martínez Martínez PSE grupas vārdā, kas ierosināja mutiskus grozījumus grozījumam Nr. 2 un A apsvērumam, kuri tika iekļauti.

*

* *

Uzstājās Bernd Posselt, kas izteicās par balsošanas ilgumu un pieprasīja ievērot noteikto laiku.

SĒDI VADA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Priekšsēdētāja vietniece

5.   Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi:

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi:

Michel Rocard ziņojums — A6-0207/2005

Alexander Stubb, Hiltrud Breyer, Paul Rübig, Zuzana Roithová, Gilles Savary un Sarah Ludford.

Emine Bozkurt ziņojums — A6-0175/2005

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Giovanni Claudio Fava ziņojums — A6-0184/2005, Alfonso Andria ziņojums — A6-0178/2005, Konstantinos Hatzidakis ziņojums — A6-0177/2005

Csaba Sándor Tabajdi

6.   Balsojuma labojumi

Turpmāk minētie deputāti iesniedza šādus balsojuma labojumus.

Michel Rocard ziņojums — A6-0207/2005

grozījumi Nr. 62, 65 un 71 (identiski)

par: Edward McMillan-Scott, Zuzana Roithová, Emanuel Jardim Fernandes

Johannes Blokland ziņojums — A6-0169/2005

grozījums Nr. 53

par: Maria da Assunção Esteves

pret: Alain Lipietz

Konstantinos Hatzidakis ziņojums — A6-0177/2005

grozījums Nr. 28

pret: Edite Estrela

grozījums Nr. 56

par: Teresa Riera Madurell, Alejandro Cercas

pret: Lissy Gröner

grozījums Nr. 31

pret: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Emine Bozkurt

grozījums Nr. 15

par: Anne Van Lancker

grozījums Nr. 16

pret: Jamila Madeira

grozījums Nr. 17

par: Karin Scheele

grozījums Nr. 57

par: Teresa Riera Madurell, José Manuel García-Margallo y Marfil, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

grozījums Nr. 18

pret: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

grozījums Nr. 59

pret: Hans-Peter Martin

grozījums Nr. 8

pret: Claude Turmes, Jamila Madeira

grozījumi Nr. 6 un 48 (identiski)

pret: Stavros Arnaoutakis, Kader Arif

38. punkts, 2. daļa

par: Hans-Peter Martin

grozījums Nr. 34

pret: Karin Riis-Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Emanuel Jardim Fernandes, Linda McAvan, Edite Estrela

grozījums Nr. 32

par: Claude Turmes

rezolūcija (kopumā)

par: Richard Howitt

Alfonso Andria ziņojums — A6-0178/2005

1. punkts, 3. apakšpunkts

par: Alfonso Andria, Rosa Díez González

grozījumi Nr. 1, 12 un 14 (identiski)

par: Véronique De Keyser, Othmar Karas, José Manuel García-Margallo y Marfil, Salvador Garriga Polledo

pret: Richard Corbett

grozījums Nr. 5

par: Seán Ó Neachtain

grozījumi Nr. 2, 13 un 15 (identiski)

pret: Claude Turmes

Giovanni Claudio Fava ziņojums — A6-0184/2005

grozījumi Nr. 110, 213, 124 un 126 (identiski)

pret: Jamila Madeira

grozītais priekšlikums

par: Othmar Karas

normatīvā rezolūcija (kopumā)

par: Othmar Karas

Jan Olbrycht ziņojums — A6-0206/2005

grozījums Nr. 43

par: Emanuel Jardim Fernandes

David Casa ziņojums — A6-0217/2005

grozījums Nr. 171

par: Linda McAvan

grozītais priekšlikums

pret: Glyn Ford

grozījums Nr. 174

pret: Karin Riis-Jørgensen

normatīvā rezolūcija (kopumā)

par: Martin Schulz, Alexander Radwan

pret: Claude Moraes

Angelika Niebler ziņojums — A6-0176/2005

grozījums Nr. 46

par: Hans-Peter Martin

Diana Wallis ziņojums — A6-0211/2005

grozījums Nr. 26, 1. daļa

par: Christine De Veyrac, Marie-Hélène Descamps, Anna Hedh, Jean-Marie Cavada

grozījums Nr. 26, 2. daļa

par: Anna Hedh

pret: Jean-Marie Cavada

grozījums Nr. 26, 3. daļa

par: Anna Hedh

pret: Jean-Marie Cavada

grozījums Nr. 24, 1. daļa

par: Jean-Marie Cavada

grozījums Nr. 24, 2. daļa

pret: Jean-Louis Bourlanges

grozījums Nr. 24, 3. daļa

pret: Jean-Louis Bourlanges

Giovanni Pittella ziņojums — A6-0223/2005

10. punkts

par: Catherine Stihler

pret: Bruno Gollnisch

Emine Bozkurt ziņojums — A6-0175/2005

rezolūcija (kopumā)

atturas: Koenraad Dillen

Giorgos Dimitrakopoulos ziņojums — A6-0198/2005

grozījums Nr. 6

par: Alain Lamassoure, Jamila Madeira

pret: Avril Doyle

atturas: Linda McAvan

grozījums Nr. 7

par: Claude Turmes, Alain Lamassoure

pret: Richard Corbett

grozījums Nr. 1

pret: Anna Hedh

grozījums Nr. 29

pret: Christa Prets, Simon Busuttil

grozījums Nr. 2

par: Claude Turmes

grozījums Nr. 10

atturas: Linda McAvan

grozījums Nr. 3

par: Pervenche Berès

rezolūcija (kopumā)

atturas: Edite Estrela

Vispasaules aicinājums cīņai pret nabadzību: nabadzības atstāšana pagātnē — RC-B6-0398/2005

grozījums Nr. 3

par: Louis Grech

grozījums Nr. 7

pret: Rainer Wieland

*

* *

Klaus-Heiner Lehne paziņoja, ka viņš nepiedalījās balsojumos par Konstantinos Hatzidakis, Giovanni Claudio Fava un Alfonso Andria sagatavotajiem ziņojumiem.

Kurt Joachim Lauk saskaņā ar Reglamenta I pielikumu sniedza finansiālo interešu deklarāciju un nepiedalījas balsojumā par Michel Rocard ziņojumu.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.15 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Janusz ONYSZKIEWICZ

Priekšsēdētāja vietnieks

7.   Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Dagmar Roth-Behrendt, kas vadīja sēdi balsošanas laikā, paziņoja, ka viņa nepiedalījās vakardienas balsojumos, un norādīja, ka viņa būtu gribējusi balsot tāpat kā viņas politiskā grupa.

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

8.   Balkānu nākotne desmit gadus pēc Srebreņicas notikumiem (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Balkānu nākotne desmit gadus pēc Srebreņicas notikumiem

Douglas Alexander (amatā esošais Padomes priekšsēdētājs) un Olli Rehn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās: Doris Pack PPE-DE grupas vārdā, Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā, Daniel Marc Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā, Ryszard Czarnecki, pie grupām nepiederošs deputāts, Georgios Papastamkos, Jan Marinus Wiersma, Marco Pannella, Joost Lagendijk, Jaromír Kohlíček, Bernd Posselt, Borut Pahor, Anna Ibrisagic, Panagiotis Beglitis, Douglas Alexander un Olli Rehn.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda, Gisela Kallenbach un Sepp Kusstatscher Verts/ALE grupas vārdā par Srebreņicu desmit gadus pēc slaktiņa (B6-0395/2005);

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin un István Szent-Iványi ALDE grupas vārdā par Balkānu nākotni desmit gadus pēc Srebreņicas notikumiem (B6-0397/2005);

Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Panagiotis Beglitis, Borut Pahor PSE grupas vārdā par Balkānu nākotni desmit gadus pēc Srebreņicas notikumiem (B6-0401/2005);

Brian Crowley, Adriana Poli Bortone un Ģirts Valdis Kristovskis UEN grupas vārdā par Balkānu nākotni desmit gadus pēc Srebreņicas notikumiem (B6-0404/2005);

Francis Wurtz, André Brie, Erik Meijer un Jonas Sjöstedt GUE/NGL grupas vārdā par Srebreņicu desmit gadus pēc slaktiņa (B6-0408/2005);

Doris Pack, Elmar Brok un Anna Ibrisagic PPE-DE grupas vārdā par Balkānu nākotni desmit gadus pēc Srebreņicas notikumiem (B6-0409/2005).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 7. jūlija protokola 9.6. punkts.

SĒDI VADA: Miroslav OUZKÝ

Priekšsēdētāja vietnieks

9.   Eiropas Savienības, Ķīnas un Taivānas attiecības, kā arī drošība Tālajos Austrumos (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropas Savienības, Ķīnas un Taivānas attiecības, kā arī drošība Tālajos Austrumos

Douglas Alexander (amatā esošais Padomes priekšsēdētājs) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās: Georg Jarzembowski PPE-DE grupas vārdā, Glyn Ford PSE grupas vārdā, István Szent-Iványi ALDE grupas vārdā, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā, Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā, Konrad Szymański UEN grupas vārdā, Fernand Le Rachinel, pie grupām nepiederošs deputāts, Ursula Stenzel, Alexandra Dobolyi, Ģirts Valdis Kristovskis, Philip Claeys, Manolis Mavrommatis, Libor Rouček, Aloyzas Sakalas, Douglas Alexander un Benita Ferrero-Waldner.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Joost Lagendijk, Angelika Beer, Claude Turmes un Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā par Eiropas Savienības, Ķīnas un Taivānas attiecībām (B6-0394/2005);

Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Cecilia Malmström un István Szent-Iványi ALDE grupas vārdā par Eiropas Savienības, Ķīnas un Taivānas attiecībām (B6-0396/2005);

Konrad Szymański UEN grupas vārdā par Eiropas Savienības, Ķīnas un Taivānas attiecībām (B6-0399/2005);

Glyn Ford, Pasqualina Napoletano un Alexandra Dobolyi PSE grupas vārdā par drošību Tālajos Austrumos (B6-0400/2005);

Georg Jarzembowski, Hartmut Nassauer un Ursula Stenzel PPE-DE grupas vārdā par Eiropas Savienības, Ķīnas un Taivānas attiecībām, kā arī par drošību Tālajos Austrumos (B6-0405/2005).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 7. jūlija protokola 9.7. punkts.

10.   Pasaule bez mīnām (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Pasaule bez mīnām

Douglas Alexander (amatā esošais Padomes priekšsēdētājs) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās: Geoffrey Van Orden PPE-DE grupas vārdā, Ana Maria Gomes PSE grupas vārdā, Jelko Kacin ALDE grupas vārdā, Caroline Lucas Verts/ALE grupas vārdā un Douglas Alexander.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

Angelika Beer, Caroline Lucas un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā par pasauli bez mīnām (B6-0414/2005);

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jelko Kacin un Philippe Morillon ALDE grupas vārdā par pasauli bez mīnām (B6-0423/2005);

Luisa Morgantini, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro, Gabriele Zimmer un Adamos Adamou GUE/NGL grupas vārdā par pasauli bez mīnām (B6-0425/2005);

Geoffrey Van Orden un Karl von Wogau PPE-DE grupas vārdā par pretkājnieku mīnām (B6-0427/2005);

Ana Maria Gomes un Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā par pasauli bez sauszemes mīnām (B6-0429/2005);

Ģirts Valdis Kristovskis UEN grupas vārdā par pasauli bez mīnām (B6-0440/2005).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 7. jūlija protokola 9.8. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 17.50 pirms jautājumu laika un atsākta plkst. 18.05.)

SĒDI VADA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Priekšsēdētāja vietniece

11.   Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Padomei (B6-0247/2005).

Jautājums Nr. 1 (Dimitrios Papadimoulis): Partenona marmors.

Douglas Alexander (amatā esošais Padomes priekšsēdētājs) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Dimitrios Papadimoulis un David Martin.

Jautājums Nr. 2 (Sajjad Karim): Deleģēta spīdzināšana.

Douglas Alexander (amatā esošais Padomes priekšsēdētājs) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Sajjad Karim.

Jautājums Nr. 3 (Sarah Ludford): Trešā pīlāra pretterorisma instrumentu īstenošana.

Douglas Alexander (amatā esošais Padomes priekšsēdētājs) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Sarah Ludford.

Jautājums Nr. 4 (Jonas Sjöstedt): Lēmums Egitim Sen lietā Turcijā.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Jonas Sjöstedt, David Martin un Åsa Westlund.

Jautājums Nr. 5 (Chris Davies): Kipra.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Chris Davies.

Jautājums Nr. 6 (Simon Coveney): Birma — cilvēktiesības un Šan provinces civiliedzīvotāji.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Mairead McGuinness (aizstājot autoru).

Jautājums Nr. 7 (Claude Moraes): Minoritāšu aizsardzība ES.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Claude Moraes, Philip Bushill-Matthews un Charles Tannock.

Jautājums Nr. 8 (Robert Evans): Banku komisijas.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Robert Evans un Mairead McGuinness.

Jautājums Nr. 9 (Paulo Casaca): Sabiedrisko telekomunikācijas pakalpojumu izmantošana musināšanai uz vardarbību Libānā.

Jautājums Nr. 10 (Charles Tannock): Al-Manar televīzijas pārraides un joprojām notiekošie ES direktīvu pārkāpumi.

Jautājums Nr. 11 (Frédérique Ries): Al-Manar TV.

Douglas Alexander atbildēja uz šiem jautājumiem, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Paulo Casaca, Charles Tannock, Frédérique Ries un Ryszard Czarnecki.

Jautājums Nr. 12 zaudēja spēku, jo tā autors nebija klāt.

Jautājums Nr. 13 (James Hugh Allister): Ārējās darbības dienests.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva James Hugh Allister un Richard Corbett.

Jautājums Nr. 14 (Willy Meyer Pleite): Starptautisko saistību ievērošana attiecībā uz terora aktiem.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Willy Meyer Pleite.

Jautājums Nr. 15 (Bill Newton Dunn): Kopīgās izmeklēšanas grupas.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Bill Newton Dunn.

Jautājums Nr. 16 (David Martin): G8 tikšanās rezultātu ietekme uz ES iestādēm.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva David Martin un Gay Mitchell.

Jautājums Nr. 17 zaudēja spēku, jo tā autors nebija klāt.

Jautājums Nr. 18 (Philip Bushill-Matthews): Direktīva par darba laiku.

Douglas Alexander atbildēja uz papildjautājumu, ko uzdeva Erna Hennicot-Schoepges.

Jautājums Nr. 19 (Gay Mitchell): Eitanāzija.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Gay Mitchell.

Jautājums Nr. 20 (Bernd Posselt): Situācija Togo.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Bernd Posselt.

Jautājums Nr. 21 (Panagiotis Beglitis): Kipras un Maltas piedalīšanās Eiropas aizsardzības un drošības politikas procedūrās.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Panagiotis Beglitis.

Jautājums Nr. 22 (Jacek Protasiewicz): Cilvēktiesības Kubā.

Douglas Alexander atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Bogusław Sonik (aizstājot autoru).

Uz jautājumiem Nr. 23 līdz 43 sniegs rakstiskas atbildes.

Padomei atvēlētais jautājumu laiks ir slēgts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.30 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Luigi COCILOVO

Priekšsēdētāja vietnieks

12.   Pieprasījums aizstāvēt deputāta neaizskaramību

Giovanni Claudio Fava 2005. gada 5. jūlijā ir nosūtījis prezidentūrai vēstuli, lūdzot, lai Parlaments vēršas pie Itālijas kompetentajām iestādēm, aizstāvot deputāta neaizskaramību Palermo tiesā notiekošajā tiesas procesā.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 3. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.

13.   ES un Šveices asociācijas nolīgumi: 1) par patvēruma pieprasījumu izskatīšanu atbildīgās valsts noteikšana un 2) Šengenas acquis * (debates)

Ziņojums

1)

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem tās valsts noteikšanai, kas atbildīga par patvēruma pieprasījumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē, un par dažu tā noteikumu provizorisku piemērošanu

(13049/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS))

2)

par nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā

(13054/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referents: Timothy Kirkhope (A6-0201/2005).

Uzstājās Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle).

Timothy Kirkhope iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Karl von Wogau PPE-DE grupas vārdā, Andreas Schwab, Carlos Coelho un Benita Ferrero-Waldner.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 7. jūlija protokola 9.3. punkts.

14.   Eiropas Kopienas aizdevumu piešķiršanas ietekme uz jaunattīstības valstīm (debates)

Ziņojums par Eiropas Kopienas aizdevumu piešķiršanas ietekmi uz jaunattīstības valstīm (2004/2213(INI)) — Attīstības komiteja.

Referente: Gabriele Zimmer (A6-0183/2005).

Gabriele Zimmer iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Louis Michel (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Nirj Deva PPE-DE grupas vārdā, Alexandra Dobolyi PSE grupas vārdā, Frithjof Schmidt Verts/ALE grupas vārdā, Alessandro Battilocchio, pie grupām nepiederošs deputāts, un Louis Michel.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 7. jūlija protokola 9.9. punkts.

15.   ES rīcības plāna par mežsaimniecības noteikumiem, pārvaldību un tirdzniecību (FLEGT) īstenošana (debates)

Komisijas paziņojums: ES rīcības plāna par mežsaimniecības noteikumiem, pārvaldību un tirdzniecību (FLEGT) īstenošana

Louis Michel (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: John Bowis PPE-DE grupas vārdā, Linda McAvan PSE grupas vārdā, un Fiona Hall ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, Chris Davies un Louis Michel.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

Anders Wijkman un John Bowis PPE-DE grupas vārdā,Guido Sacconi, Linda McAvan, Glenys Kinnock un Marie-Arlette Carlotti PSE grupas vārdā, Chris Davies un Fiona Hall ALDE grupas vārdā, Satu Hassi, Monica Frassoni un Alain Lipietz Verts/ALE grupas vārdā, Jonas Sjöstedt un Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Ģirts Valdis Kristovskis un Inese Vaidere UEN grupas vārdā, Johannes Blokland, par ES Rīcības plāna saistībā ar tiesību aktu izpildi, pārvaldību un tirdzniecību meža nozarē (FLEGT) īstenošanas paātrināšanu (B6-0412/2005).

Debates tika slēgtas.

Balsošana: 2005. gada 7. jūlija protokola 9.10. punkts.

16.   Mijieskaits un norēķini Eiropas Savienībā (debates)

Ziņojums par mijieskaitu un norēķiniem Eiropas Savienībā (2004/2185(INI)) — Ekonomikas un monetārā komiteja.

Referente: Piia-Noora Kauppi (A6-0180/2005).

Uzstājās Louis Michel (Komisijas loceklis).

Piia-Noora Kauppi iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Astrid Lulling PPE-DE grupas vārdā, Ieke van den Burg PSE grupas vārdā, Margarita Starkevičiūtė ALDE grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Benoît Hamon un Louis Michel.

Debates tika slēgtas.

Balsošana: 2005. gada 7. jūlija protokola 9.11. punkts.

17.   Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās process (debates)

Komisijas paziņojums: Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās process.

Olli Rehn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: Othmar Karas PPE-DE grupas vārdā, Alexandra Dobolyi PSE grupas vārdā, Milan Horáček Verts/ALE grupas vārdā, Hartmut Nassauer, Kinga Gál, Geoffrey Van Orden, Christopher Beazley, Jacques Toubon un Olli Rehn.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

Graham Watson ALDE grupas vārdā par Bulgārijas un Rumānijas parlamentāro novērotāju uzņemšanu (B6-0443/2005);

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Pierre Moscovici un Alexandra Dobolyi PSE grupas vārdā par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās procesu (B6-0445/2005);

Othmar Karas PPE-DE grupas vārdā par novērotājiem no Bulgārijas un Rumānijas (B6-0446/2005);

Joost Lagendijk un Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā par situāciju Bulgārijā pēc vēlēšanām un Bulgārijas un Rumānijas panākto progresu saistībā ar nākamo progresa ziņojumu (B6-0447/2005);

André Brie GUE/NGL grupas vārdā par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās procesu (B6-0448/2005).

Debates tika slēgtas.

Balsošana: 2005. gada 7. jūlija protokola 9.12. punkts.

18.   Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments “Darba kārtība” PE 357.481/OJJE).

19.   Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.15.

Julian Priestley

Ģenerālsekretārs

Alejo Vidal-Quadras Roca

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Watson, Henri Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.


I PIELIKUMS

BALSOŠANAS REZULTĀTI

Saīsinājumu un simbolu saraksts

+

pieņemts

-

noraidīts

zaudējis spēku

A

atsaukts

PS (..., ..., ...)

balsošana pēc saraksta (par, pret, atturas)

EB (..., ..., ...)

elektroniskā balsošana (par, pret, atturas)

bd

balsošana pa daļām

ats.

atsevišķa balsošana

groz.

grozījums

KG

kompromisa grozījums

AD

attiecīgā daļa

S

svītrojošs grozījums

=

identiski grozījumi

§

punkts

pants

pants

apsv.

apsvērums

RP

rezolūcijas priekšlikums

KRP

kopīgs rezolūcijas priekšlikums

AIZKL

aizklāta balsošana

1.   Transportlīdzekļu pasažieru aizsardzība sadursmes gadījumā ***

Ieteikums: Enrique BARÓN CRESPO (A6-0218/2005)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB - piezīmes

Viens balsojums

 

+

 

2.   Bīstamas vielas elektriskās un elektroniskās iekārtās

Rezolūcijas priekšlikums: B6-0392/2005

Priekšmets

Groz. Nr.

Iesniedzējs

PS utt.

Balsojums

PS/EB - piezīmes

ENVI komitejas rezolūcijas priekšlikums B6-0392/2005

Balsojums: rezolūcija (kopumā)

 

+

 

3.   Datorizpildāmu izgudrojumu patentspēja ***II

Ieteikums 2. lasījumam: Michel ROCARD (A6-0207/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Iesniedzējs

PS utt.

Balsojums

PS/EB - piezīmes

Kopējās nostājas noraidīšana

62=

65=

71=

IND/DEM, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

PS

+

648, 14,18

kopējā nostāja noraidīta un tiesību akts nav pieņemts

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

PPE-DE, ALDE, IND/DEM, Verts/ALE, GUE/NGL: 62., 65. un 71. groz.

4.   Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešana ***I

Ziņojums: Johannes BLOKLAND (A6-0169/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Iesniedzējs

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

1. bloks “kompromisa pakete”

1-4

9-10

12

15-16

25-52

komiteja

PPE-DE, PSE, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, IND/DEM

 

+

 

2. bloks komitejas grozījumi

5-8

11

13-14

17-24

komiteja

 

 

1. pielikuma 7.a punkts

§

sākotnējais teksts

ats.

+

 

9. apsv.

53

PPE-DE IND/DEM

PS

+

554, 82, 16

Balsojums: grozītais priekšlikums

 

+

 

Balsojums: normatīvā rezolūcija

 

+

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

Verts/ALE: 53. groz.

Pieprasījumi balsot atsevišķi

ALDE: 1. pielikuma 7. punkts

5.   Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds un Kohēzijas fonds

Pagaidu ziņojums: Konstantinos HATZIDAKIS (A6-0177/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Iesniedzējs

PS utt.

Balsojums

PS/EB - piezīmes

Pirms 1. §

28

GUE/NGL

bd

 

 

1/PS

-

113, 535, 5

2/PS

-

65, 587, 10

Aiz 1. §

42

PPE-DE

 

+

 

43

PPE-DE

 

+

 

Aiz 2. §

29

GUE/NGL

PS

-

231, 416, 14

51

BEREND u.c.

 

-

 

Aiz 3. §

35

PSE

 

+

 

56

Gutierrez-Cortines u.c.

PS

-

142, 519, 8

4. §

9

ALDE

 

-

 

Aiz 4. §

14

Verts/ALE

 

-

 

30

GUE/NGL

 

 

31

GUE/NGL

PS

-

72, 579, 22

41

Verts/ALE

 

-

 

Aiz 5. §

15

Verts/ALE

 

 

7. §

16

Verts/ALE

PS

-

130, 530, 9

44

PPE-DE