ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 124E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

49. sējums
2006. gada 25. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Informācija

 

Eiropas Parlaments

 

Pirmdiena, 2005. gada 6. jūnijs

2006/C 124E/1

PROTOKOLS

1

SĒDES NORISE

Sesijas atklāšana

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Priekšsēdētāja paziņojums

Parlamenta sastāvs

Politisko grupu sastāvs

Neuzticības izteikšana Komisijai

Dokumentu iesniegšana

Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Darba kārtība

Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Pamatnostādnes Eiropas enerğētikas tīkliem ***I (debates)

enerğijas gala patēriņa efektivitāte un enerğijas pakalpojumi ***I (debates)

Kopienu finansiālo interešu aizsardzība un krāpšanas apkarošana (debates)

Kopienas telpiskās informācijas infrastruktūra (INSPIRE) ***I (debates)

Pārapdrošināšana ***I (debates)

Atbalsts lauku attīstībai no EAFRD * (debates)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

12

 

Otrdiena, 2005. gada 7. jūnijs

2006/C 124E/2

PROTOKOLS

13

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Dokumentu iesniegšana

Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)

Cīņa pret terorismu (debates)

Balsošanas laiks

Pamatnostādnes Eiropas enerğētikas tīkliem ***I (balsojums)

Enerğijas gala patēriņa efektivitāte un enerğijas pakalpojumi ***I (balsojums)

Kopienas telpiskās informācijas infrastruktūra (INSPIRE) ***I (balsojums)

Pārapdrošināšana ***I (balsojums)

Atbalsts lauku attīstībai no EAFRD * (balsojums)

Informācijas apmaiņa saistībā ar smagiem pārkāpumiem un terora aktiem * (balsojums)

Informācijas apmaiņa un sadarbība attiecībā uz teroristiskiem pārkāpumiem * (balsojums)

Noziegumu un noziedzīgu nodarījumu, tai skaitā terorisma, novēršana, izmeklēšana, atklāšana un kriminālvajāšana * (balsojums)

Kopienu finansiālo interešu aizsardzība un krāpšanas apkarošana (balsojums)

Eiropas Savienības Rīcības plāns terorisma apkarošanai (balsojums)

Teroristu uzbrukumi: novēršana, sagatavošanās un reağēšana (balsojums)

Kritisku infrastruktūru aizsardzība saistībā ar terorisma apkarošanu (balsojums)

Cīņa pret terorisma finansēšanu (balsojums)

Informācijas apmaiņa un sadarbība teroristu noziegumu jomā (balsojums)

Balsojuma skaidrojumi

Balsojuma labojumi

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Komiteju un delegāciju sastāvs

Paplašinātās ES politikas uzdevumi un budžeta līdzekļi 2007.–2013. gadam (debates)

Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Minoritāšu aizsardzība un diskriminācijas novēršanas politika paplašinātajā Eiropā (debates)

Saistība starp legālo un nelegālo imigrāciju un migrantu integrāciju (debates)

Skaidras naudas aprites kontrole ***II (debates)

Akcīzes preces * (debates)

Pacientu mobilitāte, veselības aprūpes attīstība (debates)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

29

I PIELIKUMS

31

II PIELIKUMS

43

PIEŅEMTIE TEKSTI

68

P6_TA(2005)0211Eiropas enerģētikas tīkli ***IEiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko nosaka pamatnostādnes Eiropas enerģētikas tīkliem un atceļ Lēmumus 96/391/EK un 1229/2003/EK (KOM(2003)0742 — C5–0064/2004 — 2003/0297(COD))

68

P6_TC1-COD(2003)0297Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 7. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. …/2005/EK, ar ko nosaka pamatnostādnes trans-Eiropas enerģētikas tīkliem un atceļ Lēmumus 96/391/EK un Nr. 1229/2003/EK

68

I PIELIKUMSTRANS-EIROPAS ENERĢĒTIKAS TĪKLI

78

II PIELIKUMSTRANS-EIROPAS ENERĢĒTIKAS TĪKLIPapildu kritēriji 6. panta 2. punktā minētajiem vispārējas intereses projektiem

81

III PIELIKUMSTRANS-EIROPAS ENERĢĒTIKAS TĪKLI

85

P6_TA(2005)0212Enerģijas gala patēriņa efektivitāte un enerģijas pakalpojumi ***IEiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par enerģijas gala patēriņa efektivitāti un enerģijas pakalpojumiem (KOM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD))

95

P6_TC1-COD(2003)0300Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 7. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/.../EK par enerģijas gala patēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem

95

I PIELIKUMSGALA PATĒRIŅA EFEKTIVITĀTES MĒRĶU APRĒĶINĀŠANAS METODE

109

II PIELIKUMSPRIMĀRĀS ENERĢIJAS SATURS ATSEVIŠĶOS DEGVIELAS VEIDOS GALA PATĒRĒTĀJIEM — PĀRRĒĶINU TABULA

109

III PIELIKUMSPIEMĒROTAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PROGRAMMAS UN CITI ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMI

110

IV PIELIKUMSENERĢIJAS IETAUPĪJUMU UZSKAITES UN PĀRBAUDES PAMATNOSTĀDNES

112

V PIELIKUMS

115

P6_TA(2005)0213Telpiskās informācijas infrastruktūra Kopienā (INSPIRE) ***IEiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka telpiskās informācijas infrastruktūru Kopienā (INSPIRE) (KOM(2004)0516 — C6–0099/2004 — 2004/0175(COD))

116

P6_TC1-COD(2004)0175Eiropas Parlamenta nstāja pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 7. jūnijā nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/.../EK, ar ko nosaka telpiskās informācijas infrastruktūru Kopienā (INSPIRE)

116

I PIELIKUMSTELPISKO DATU TEMATI, KAS MINĒTI 6.A PANTĀ, 10. PANTA 1. PUNKTĀ UN 11.A PANTĀ

129

II PIELIKUMSTELPISKO DATU TEMATI, KAS MINĒTI 6.A PANTĀ, 10. PANTA 1. PUNKTĀ UN 11.B PANTĀ

129

III PIELIKUMSTELPISKO DATU TEMATI, KAS MINĒTI 6.B PANTĀ UN 11.B PANTĀ

130

P6_TA(2005)0214Pārapdrošināšana ***IEiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārapdrošināšanu un Padomes Direktīvu 73/239/EEK un 92/49/EEK grozījumiem, kā arī Direktīvu 98/78/EK un 2002/83/EK grozījumiem (KOM(2004)0273 — C6–0038/2004 — 2004/0097(COD))

132

P6_TC1-COD(2004)0097Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 7. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/.../EK par pārapdrošināšanu un Padomes Direktīvu 73/239/EEK un 92/49/EEK grozījumiem, kā arī Direktīvu 98/78/EK un 2002/83/EK grozījumiem

132

I PIELIKUMS

183

II PIELIKUMS

184

P6_TA(2005)0215Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (EAFRD) *Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par atbalstu lauku attīstībai, ko sniedz Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (EAFRD) (KOM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS))

191

P6_TA(2005)0216Tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošana *Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par Zviedrijas Karalistes iniciatīvu Padomes pamatlēmumam par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu, jo īpaši attiecībā uz smagiem pārkāpumiem, tostarp terora aktiem (10215/2004 — C6–0153/2004 — 2004/0812(CNS))

215

P6_TA(2005)0217Informācijas apmaiņa attiecībā uz teroristiskiem pārkāpumiem *Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par informācijas apmaiņu un sadarbību attiecībā uz teroristiskiem pārkāpumiem (15599/2004 — C6–0007/2004 — 2004/0069(CNS))

223

P6_TA(2005)0218Finansiālo interešu aizsardzība un krāpšanas apkarošanaEiropas Parlamenta rezolūcija par Kopienu finansiālo interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu (2004/2198(INI))

232

P6_TA(2005)0219ES Rīcības plāns terorisma apkarošanaiEiropas Parlamenta ieteikums Eiropadomei un Padomei par ES Rīcības plānu terorisma apkarošanai (2004/2214(INI))

241

P6_TA(2005)0220Teroristu uzbrukumi — novēršana, sagatavošanās un reaģēšanaEiropas Parlamenta ieteikums Eiropadomei par teroristu uzbrukumiem — novēršana, sagatavošanās un reaģēšana (2005/2043(INI))

246

P6_TA(2005)0221Kritisko infrastruktūru aizsardzībaEiropas Parlamenta ieteikums Eiropadomei un Padomei par kritisku infrastruktūru aizsardzību saistībā ar terorisma apkarošanu (2005/2044(INI))

250

P6_TA(2005)0222Cīņa pret terorisma finansēšanuEiropas Parlamenta ieteikums Eiropadomei un Padomei par cīņu pret terorisma finansēšanu (2005/2065(INI))

254

P6_TA(2005)0223Sadarbība attiecībā uz teroristiskiem pārkāpumiemEiropas Parlamenta ieteikums Eiropadomei un Padomei par informācijas apmaiņu un sadarbību attiecībā uz teroristiskiem pārkāpumiem (2005/2046(INI))

258

 

Trešdiena, 2005. gada 8. jūnijs

2006/C 124E/3

PROTOKOLS

262

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 116. pants)

Eiropadomes sagatavošana, Eiropas Savienības nākotne pēc referendumiem par Konstitūciju Eiropai (2005. gada 16.— 17. jūnijā Briselē) (debates)

Oficiāla sveikšana

Politisko grupu sastāvs

Balsošanas laiks

Priekšlikums izteikt neuzticību Komisijai (balsojums)

Paplašinātās ES politikas uzdevumi un budžeta līdzekļi 2007.—2013. gadam (balsojums)

Skaidras naudas aprites kontrole ***II (balsojums)

Akcīzes preces * (balsojums)

Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa (balsojums)

Minoritāšu aizsardzība un diskriminācijas novēršanas politika paplašinātajā Eiropā (balsojums)

Balsojuma skaidrojumi

Balsojumu labojumi

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

ANO reforma (debates)

Transatlantiskās attiecības (debates)

Situācija Uzbekistānā (debates)

Vienošanās starp Komisiju un dalībvalstīm un Philipp Morris par krāpšanas apkarošanu (debates)

Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Budžeta stāvokļa uzraudzība un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšana **I — Pārmērīgs budžeta deficīts * (debates)

Eiropas Savienības konkurētspējas stiprināšana (debates)

Pildeļļu un riepu sastāvā esošie policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži ***I (debates)

Kopienas patents (debates)

Nākamās sēdes darba kārtība

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

273

I PIELIKUMS

275

II PIELIKUMS

288

PIEŅEMTIE TEKSTI

373

P6_TA(2005)0224Politikas uzdevumi un budžeta līdzekļi (2007.–2013. gads)Eiropas Parlamenta rezolūcija par paplašinātās Eiropas Savienības politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem 2007.–2013. gadam (2004/2209(INI))

373

PIELIKUMSFinanšu shēma 2007.-2013. gadam

389

P6_TA(2005)0225Skaidras naudas kontrole ***IIEiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās (14843/1/2004 — C6–0038/2005 — 2002/0132(COD))

390

P6_TC2-COD(2002)0132Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta otrajā lasījumā 2005. gada 8. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas18 mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2005 par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās

390

P6_TA(2005)0226Akcīzes preces *Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 92/12/EEK par vispārēju režīmu akcīzes precēm, un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību (KOM(2004)0227 — C6–0039/2004 — 2004/0072(CNS))

395

P6_TA(2005)0227Brīvības, drošības un tiesiskuma telpaEiropas Parlamenta rezolūcija par 2004. gadā panākto progresu brīvības, drošības un tiesiskuma telpas (BDTT) izveidē (ES līguma 2. un 39. panti)

398

P6_TA(2005)0228Minoritāšu aizsardzība un diskriminācijas novēršanas politika paplašinātajā EiropāEiropas Parlamenta rezolūcija par minoritāšu aizsardzību un diskriminācijas novēršanas politiku paplašinātajā Eiropā (2005/2008(INI))

405

 

Ceturtdiena, 2005. gada 9. jūnijs

2006/C 124E/4

PROTOKOLS

416

SĒDES NORISE

Sēdes atklāšana

Politisko grupu sastāvs

Dokumentu iesniegšana

Apropriāciju pārvietojumi

Vidusjūras zivju resursu ilgtspējīga izmantošana * (debates)

Nolīgums par Starptautisko delfīnu saudzēšanas programmu * (debates)

Sociālā integrācija jaunajās dalībvalstīs (debates)

Pieprasījums atcelt deputāta neaizskaramību

Balsošanas laiks

Nolīgums par Starptautisko delfīnu saudzēšanas programmu * (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Eiropas Savienības konkurētspējas stiprināšana (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Budžeta stāvokļa uzraudzība un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšana **I (balsojums)

Pildeļļu un riepu sastāvā esošie policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži ***I (balsojums)

Pārmērīgs budžeta deficīts * (balsojums)

Vidusjūras zivju resursu ilgtspējīga izmantošana * (balsojums)

Saistība starp legālo un nelegālo imigrāciju un migrantu integrāciju (balsojums)

Pacientu mobilitāte, veselības aprūpes attīstība (balsojums)

ANO reforma (balsojums)

Transatlantiskās attiecības (balsojums)

Situācija Uzbekistānā (balsojums)

Nodarbinātības un darba ražīguma ieguldījums ekonomikas izaugsmē (balsojums)

Balsojuma skaidrojumi

Balsojuma labojumi

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Nākamās sesijas darba kārtība

Sociālā integrācija jaunajās dalībvalstīs (debašu turpināšana)

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

Balsošanas laiks

Bolīvija (balsojums)

Preses bīvība Alžīrijā (balsojums)

Azerbaidžāna (balsojums)

Sociālā integrācija jaunajās dalībvalstīs (Reglamenta 131. pants) (balsojums)

Balsojuma skaidrojumi

Balsojuma labojumi

Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Parlamenta sastāvs (2005. gada 6. jūnija protokola precizējums)

Rakstiskas deklarācijas, kas ir iekļautas reğistrā (Reglamenta 116. pants)

Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Nākamo sēžu datumi

Sesijas pārtraukšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

433

I PIELIKUMS

435

II PIELIKUMS

454

PIEŅEMTIE TEKSTI

507

P6_TA(2005)0229Delfīnu saudzēšana *Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, ka Eiropas Kopiena noslēdz Nolīgumu par Starptautisko delfīnu saudzēšanas programmu (KOM(2004)0764 — C6–0245/2004 — 2004/0268(CNS))

507

P6_TA(2005)0230Eiropas konkurētspējas attīstībaEiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas konkurētspējas attīstību: industriālu pārmaiņu ietekme uz politiku un MVU nozīme (2004/2154(INI))

510

P6_TA(2005)0231Budžeta stāvoklis un ekonomikas politika **IEiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (KOM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN))

517

P6_TA(2005)0232Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži ***IEiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem atsevišķiem policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem pildeļļās un riepās (Padomes Direktīvas 76/769/EEK divdesmit septītais grozījums) (KOM(2004)0098 — C5-0081/2004 — 2004/0036(COD))

521

P6_TC1-COD(2004)0036Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 9. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/.../EK par tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem atsevišķiem policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem pildeļļās un riepās (Padomes Direktīvas 76/769/EEK divdesmit septītais grozījums)

521

PIELIKUMS

524

P6_TA(2005)0233Pārmērīga deficīta procedūra *Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) 1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu (KOM(2005)0155 — C6–0120/2005 — 2005/0061(CNS))

524

P6_TA(2005)0234Ilgstpējīga Vidusjūras zvejas resursu izmantošana *Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par apsaimniekošanas pasākumiem Vidusjūras zvejas resursu ilgtspējīgai izmantošanai un Regulu (EEK) Nr. 2847/93 un (EK) Nr. 973/2001 grozīšanu (KOM(2003)0589 — C5–0480/2003 — 2003/0229(CNS))

527

P6_TA(2005)0235Legālā un nelegāla imigrācija un migrantu integrācijaEiropas Parlamenta rezolūcija par saitēm starp legālo un nelegālo imigrāciju un migrantu integrāciju (2004/2137(INI))

535

P6_TA(2005)0236Pacientu mobilitāte un veselības aprūpes attīstība Eiropas SavienībāEiropas Parlamenta rezolūcija par pacientu mobilitāti un veselības aprūpes attīstību Eiropas Savienībā (2004/2148(INI))

543

P6_TA(2005)0237Apvienoto Nāciju Organizācijas reformaEiropas Parlamenta rezolūcija par Apvienoto Nāciju Organizācijas reformu

549

P6_TA(2005)0238Transatlantiskās attiecībasEiropas Parlamenta rezolūcija par gaidāmās ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmes Vašingtonā 2005. gada 20. jūnijā panākumu nodrošināšanu

556

P6_TA(2005)0239UzbekistānaEiropas Parlamenta rezolūcija par Uzbekistānu

560

P6_TA(2005)0240Nodarbinātība un darba ražīgumsEiropas Parlamenta rezolūcija par nodarbinātību un darba ražīgumu un to ieguldījumu ekonomikas izaugsmē (2004/2188(INI))

563

P6_TA(2005)0241BolīvijaEiropas Parlamenta rezolūcija par situāciju Bolīvijā

566

P6_TA(2005)0242Preses brīvība AlžīrijāEiropas Parlamenta rezolūcija par preses brīvību Alžīrijā

567

P6_TA(2005)0243AzerbaidžānaEiropas Parlamenta rezolūcija par Azerbaidžānu

569

P6_TA(2005)0244Sociālā integrācija jaunajās dalībvalstīsEiropas Parlamenta rezolūcija par sociālo integrāciju jaunajās dalībvalstīs (2004/2210(INI))

572

 

2006/C 124E/5

s17

LV

 


I Informācija

Eiropas Parlaments

Pirmdiena, 2005. gada 6. jūnijs

25.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 124/1


PROTOKOLS

(2006/C 124 E/01)

SĒDES NORISE

SĒDI VADA: Josep BORRELL FONTELLES

Priekšsēdētājs

1.   Sesijas atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.05.

2.   Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Balsojumu labojumi:

Sēdes datums: 12.4.2005.

ziņojums Glenys Kinnock — A6-0075/2005

rezolūcija (kopumā)

pret: Zbigniew Zaleski

Sēdes datums: 26.5.2005.

ziņojums Philippe Morillon — A6-0113/2005

rezolūcija (kopumā)

par: Henri Weber

ziņojums Adriana Poli Bortone — A6-0128/2005

grozījums Nr. 29

par: Hartmut Nassauer

grozījums Nr. 47

pret: Anders Samuelsen

grozījums Nr. 48

pret: Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen

grozījums Nr. 55

par: Henrik Dam Kristensen

grozījums Nr. 57

pret: Poul Nyrup Rasmussen

grozījums Nr. 58

pret: Poul Nyrup Rasmussen

grozījums Nr. 66

pret: Henrik Dam Kristensen

grozījums Nr. 69

pret: Henrik Dam Kristensen

grozījums Nr. 70

par: Henrik Dam Kristensen

grozījums Nr. 109

pret: Henrik Dam Kristensen

grozījums Nr. 101

par: Poul Nyrup Rasmussen

grozījums Nr. 99 (1. daļa)

par: Jean Marie Beaupuy, Jean-Louis Bourlanges, Anders Samuelsen

grozījums Nr. 102 (1. daļa)

par: Jean Marie Beaupuy, Jean-Louis Bourlanges, Poul Nyrup Rasmussen, Anders Samuelsen

grozījums Nr. 29

par: Markus Ferber, Othmar Karas, Hartmut Nassauer

pret: Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Helga Trüpel, Johannes Voggenhuber

grozījums Nr. 104

par: Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen, Henri Weber

grozījums Nr. 108

pret: Henrik Dam Kristensen

rezolūcija (kopumā)

pret: Henrik Dam Kristensen, Poul Nyrup Rasmussen

ziņojums Cecilia Malmström — A6-0135/2005

grozījums Nr. 43

pret: Ole Christensen, Dan Jørgensen, Britta Thomsen

grozījums Nr. 16 (1. daļa)

pret: Britta Thomsen

grozījums Nr. 16 (2. daļa)

par: Poul Nyrup Rasmussen

rezolūcija (kopumā)

pret: Henrik Dam Kristensen

ziņojums Robert Goebbels — A6-0150/2005

grozījums Nr. 6

pret: Henri Weber

grozījums Nr. 11 (2. daļa)

pret: Ole Christensen, Dan Jørgensen

rezolūcija (kopumā)

pret: Henrik Dam Kristensen

atturas: Henri Weber

ziņojums Ria Oomen-Ruijten — A6-0142/2005

rezolūcija (kopumā)

par: Othmar Karas

*

* *

Genowefa Grabowska informēja, ka viņa piedalījās 2005. gada 25. maija sēdē, bet viņas vārda apmeklējumu reğistrā nav.

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

3.   Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza īsu paziņojumu, kurā norādīja, ka 1991. gada Saharova prēmijas laureātei Aung San Suu Kyi pārvietošanās brīvību vēl arvien liedz Birmā valdošais režīms, kas turpina sistemātiski pārkāpt cilvēktiesības. Priekšsēdētājs atkārtoti izteica Parlamenta aicinājumu atbrīvot Aung San Suu Kyi un viņas biedrus no apcietinājuma un Parlamenta vārdā kategoriski nosodīja Birmā valdošā režīma pieļautos pārkāpumus.

4.   Parlamenta sastāvs

Ar Francijas prezidenta 2005. gada 2. jūnija dekrētu Brice Hortefeux ir iecelts par Francijas valdības locekli.

Tā kā saskaņā ar 7. panta 1. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu, Parlaments, pamatojoties uz Reglamenta 4. panta 4. punktu, konstatēja, ka kopš 2005. gada 2. jūnija ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsti.

5.   Politisko grupu sastāvs

Giovanni Rivera kopš 2005. gada 6. jūnija ir pie grupām nepiederošs deputāts.

6.   Neuzticības izteikšana Komisijai

Sēdes vadītājs paziņoja, ka André Brie ir atsaucis parakstu no neuzticības izteikšanas pieprasījuma Komisijai (parakstītāju sarakstu skatīt 2005. gada 12. maija protokolā).

Balsošana notiks trešdien.

7.   Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1.

Parlamenta komitejas

1.1.

Ziņojumi

Ziņojums par nodarbinātību un darba ražīgumu un to ieguldījumu ekonomikas izaugsmē (2004/2188(INI)) — Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Referente Juknevičienė Ona (A6-0109/2005).

* Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izstrādā melnā paltusa resursu atjaunošanas plānu Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas ietvaros (COM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS)) — Zivsaimniecības komiteja

Referents Kristensen Henrik Dam (A6-0116/2005).

Ziņojums par sociālo integrāciju jaunajās dalībvalstīs (2004/2210(INI)) — Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Referents Őry Csaba (A6-0125/2005).

Ziņojums par pacientu mobilitāti un veselības aprūpes attīstību Eiropas Savienībā (2004/2148(INI)) — Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Referents Bowis John (A6-0129/2005).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par enerğijas gala patēriņa efektivitāti un enerğētikas pakalpojumiem (COM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD)) — Rūpniecības, pētniecības un enerğētikas komiteja

Referente Rothe Mechtild (A6-0130/2005).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko nosaka vairākas pamatnostādnes attiecībā uz Eiropas enerğētikas tīkliem un atceļ lēmumu Nr. 96/391/EK un 1229/2003/EK (COM(2003)0742 — C5-0064/2004 —2003/0297(COD)) — Rūpniecības, pētniecības un enerğētikas komiteja

Referente Laperrouze Anne (A6-0134/2005).

* Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 92/12/EEK par vispārēju režīmu akcīzes precēm, un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību (COM(2004)0227 — C6-0039/2004 — 2004/0072(CNS)) — Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents Rosati Dariusz (A6-0138/2005).

* Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par atbalstu lauku attīstībai, ko sniedz Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (EAFRD) (COM(2004)0490 — C6-0181/2004 —2004/0161(CNS)) — Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Referente Schierhuber Agnes (A6-0145/2005).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārapdrošināšanu un Padomes Direktīvu 73/239/EEK un 92/49/EEK grozījumiem, kā arī Direktīvu 98/78/EK un 2002/83/EK grozījumiem (COM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD)) — Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents Skinner Peter (A6-0146/2005).

Ziņojums par jautājumu “Eiropas Savienības konkurētspējas stiprināšana: industriālu pārmaiņu ietekme uz politiku un MVU nozīme” (2004/2154(INI)) — Rūpniecības, pētniecības un enerğētikas komiteja

Referente Vlasto Dominique (A6-0148/2005).

Ziņojums par Kopienu finansiālo interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu (2004/2198(INI)) — Budžeta kontroles komiteja

Referents Bösch Herbert (A6-0151/2005).

Ziņojums par paplašinātās ES politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem 2007.—2013. gadam (2004/2209(INI)) — Pagaidu komitejas izveide saistībā ar paplašinātās Eiropas Savienības politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem no 2007. gada līdz 2013. gadam.

Referents Böge Reimer (A6-0153/2005).

* Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, ka Eiropas Kopiena noslēdz Nolīgumu par Starptautisko delfīnu saudzēšanas programmu (COM(2004)0764 — C6-0245/2004 — 2004/0268(CNS)) — Zivsaimniecības komiteja

Referents Freitas Duarte (A6-0157/2005).

* Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu (COM(2005)0155 — C6-0120/2005 — 2005/0061(CNS)) — Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents Karas Othmar (A6-0158/2005).

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par cīņu pret terorisma finansēšanu (2005/2065(INI)) — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents Borghezio Mario (A6-0159/2005).

* Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par informācijas apmaiņu un sadarbību attiecībā uz teroristiskiem pārkāpumiem (COM(2004)0221 — C6-0007/2004 — 2004/0069(CNS)) — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents Duquesne Antoine (A6-0160/2005).

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par kritisku infrastruktūru aizsardzību saistībā ar terorisma apkarošanu (2005/2044(INI)) — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents Lambrinidis Stavros (A6-0161/2005).

* Ziņojums par Zviedrijas Karalistes iniciatīvu Padomes pamatlēmumam par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībsargājošo iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu, jo īpaši attiecībā uz smagiem pārkāpumiem, tostarp terora aktiem (10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS)) — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents Duquesne Antoine (A6-0162/2005).

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par ES Rīcības plānu terorisma apkarošanai (2004/2214(INI)) — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referente Díez González Rosa (A6-0164/2005).

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par informācijas apmaiņu un sadarbību teroristu noziegumu jomā (2005/2046(INI)) — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents Duquesne Antoine (A6-0165/2005).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta ieteikumam Padomei par teroristu uzbrukumiem — novēršana, sagatavošanās un reaēšana (2005/2043(INI)) — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents Mayor Oreja Jaime (A6-0166/2005).

**I Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (COM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN)) — Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents Karas Othmar (A6-0168/2005).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kompensāciju gadījumos, kad nav ievērotas līgumā noteiktās kvalitātes prasības attiecībā uz dzelzceļa kravu pārvadājumiem (COM(2004)0144 — C6-0004/2004 — 2004/0050(COD)) — Transporta un tūrisma komiteja

Referents Zīle Roberts (A6-0171/2005).

* Ziņojums par Apvienotās Karalistes, Francijas Republikas, Īrijas un Zviedrijas Karalistes iniciatīvu pieņemt Padomes ietvarlēmumu par to datu dublikāta saglabāšanu, kas ir apstrādāti un uzkrāti saistībā ar piekļuves nodrošināšanu publiskajiem elektronisko sakaru dienestiem, vai arī tādu datu saglabāšanu un uzkrāšanu, kas ir pieejami publiskajos sakaru tīklos, ar mērķi izmantot tos noziedzīgu nodarījumu, tai skaitā terorisma, novēršanā, izmeklēšanā, atklāšanā un kriminālvajāšanas īstenošanā (8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS)) — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents Alvaro Alexander Nuno (A6-0174/2005).

1.2.

Ieteikumi otrajam lasījumam

***II Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par kontroli attiecībā uz skaidras naudas ievešanu Kopienā vai izvešanu no tās (14843/1/2004 — C6-0038/2005 — 2002/0132(COD)) — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents Peillon Vincent (A6-0167/2005).

2.

Deputāti

2.1.

Mutiski jautājumi jautājumu laikam (Reglamenta 109. pants) (B6-0246/2005)

Antoniozzi Alfredo, Matsis Yiannakis, Alvaro Alexander Nuno, McGuinness Mairead, Mavrommatis Manolis, Westlund Åsa, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Posselt Bernd, Moraes Claude, Crowley Brian, El Khadraoui Saïd, Papastamkos Georgios, Czarnecki Ryszard, Pafilis Athanasios, Bowis John, Mitchell Gay, Kinnock Glenys, Hedh Anna, Rutowicz Leopold Józef, Andersson Jan, Paleckis Justas Vincas, López-Istúriz White Antonio, Medina Ortega Manuel, Herranz García María Esther, Moreno Sánchez Javier, Purvis John, Tarabella Marc, Schlyter Carl, Masip Hidalgo Antonio, Goudin Hélène, Hennis-Plasschaert Jeanine, Ortuondo Larrea Josu, Newton Dunn Bill, McAvan Linda, Martin David, Isler Béguin Marie Anne, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Beglitis Panagiotis, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Agnoletto Vittorio, Riera Madurell Teresa, Karas Othmar, Toussas Georgios, De Rossa Proinsias, Carnero González Carlos, Ayuso González María del Pilar, Manolakou Diamanto, Aylward Liam, Casaca Paulo, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Landsbergis Vytautas, Van Hecke Johan, Riis-Jørgensen Karin, García-Margallo y Marfil José Manuel, Martin Hans-Peter, Trakatellis Antonios, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Sjöstedt Jonas, Herranz García María Esther, Moreno Sánchez Javier, Posselt Bernd, Hennicot-Schoepges Erna, Newton Dunn Bill, Martin David, McGuinness Mairead, Moraes Claude, Ryan Eoin, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Beglitis Panagiotis, Agnoletto Vittorio, Belet Ivo, Papadimoulis Dimitrios, Mitchell Gay, Mavrommatis Manolis, Claeys Philip, Pafilis Athanasios, Czarnecki Ryszard, Manolakou Diamanto, Landsbergis Vytautas, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Van Hecke Johan, Toussas Georgios, Martin Hans-Peter, Trakatellis Antonios

2.2.

Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reğstrā (Reglamenta 116. pants)

Alyn Smith par nabadzības izskaušanu (33/2005);

Richard Corbett par UEFA (34/2005);

Glenys Kinnock un Catherine Stihler par panākumiem Tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanā (35/2005);

Glenys Kinnock par situāciju, kādā atrodas Aung San Suu Kyi, un demokrātijas veicināšanu Birmā (36/2005).

8.   Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātu kopiju šādam dokumentam:

Protokols, ar kuru laikposmam no 2004. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim nosaka tunzivju zvejas iespējas un finansiālo kompensāciju, kas paredzēta Eiropas Ekonomikas kopienas un Madagaskaras Demokrātiskās Republikas Nolīgumā par zveju Madagaskaras ūdeņos

9.   Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Priekšsēdētājs ir paziņojis, ka saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 68. pantu kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien parakstīs šādu koplēmuma procedūrā pieņemto dokumentu:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai attiecībā uz pārejas pasākumu perioda pagarināšanu (3620/1/2005 — C6-0179/2005 — 2004/0270(COD)).

10.   Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtība.

Izdalīja jūnija I un II plenārsēdes darba kārtības galīgo projektu, kuram iesniedza turpmāk minētos grozījumus (Reglamenta 132. pants).

2005. gada 6. un 9. jūnija sēdes

Pirmdiena

bez izmaiņām

Otrdiena

bez izmaiņām

Trešdiena

PSE grupas pieprasījums svītrot jautājumu laiku Padomei (galīgā darba kārtības projekta 40. punkts).

Uzstājās: Hannes Swoboda PSE grupas vārdā un norādīja, ka faktiski pieprasījums attiecas uz jautājumu laika saīsināšanu līdz 30 minūtēm, lai varētu atvēlēt vairāk laika pēcpusdienas debatēm līdz plkst. 18.30, kā arī Bill Newton Dunn ALDE grupas vārdā par šo pieprasījumu.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Uzstājās: Hans-Gert Poettering PPE-DE grupas vārdā un prasīja papildināt debašu punktu par Eiropadomes sagatavošanu (Briselē 2005. gada 16. un 17. jūnijā) (galīgā darba kārtības projekta 28. punkts) ar piebildi “Eiropas Savienības nākotne pēc referendumiem par Konstitucionālo līgumu”, un Daniel Marc Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, kurš atbalstīja šo pieprasījumu.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Uzstājās Bernd Posselt, kurš iebilda pret jautājumu laika saīsināšanu.

Ceturtdiena

bez izmaiņām

2005. gada 22. un 23. jūnija sēdes

bez izmaiņām

*

* *

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.

11.   Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Antonio Masip Hidalgo, Carl Schlyter, Zita Pleštinská, Jo Leinen, Roberts Zīle, Ashley Mote, Proinsias De Rossa, Jim Higgins, Glenys Kinnock, Alyn Smith, Borut Pahor, Ryszard Czarnecki, Zsolt László Becsey, Csaba Sándor Tabajdi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Miguel Angel Martínez Martínez, Zdzisław Zbigniew Podkański, Georgios Papastamkos, Sarah Ludford, Panagiotis Beglitis, Jörg Leichtfried, Othmar Karas, Gerard Batten, Eluned Morgan, Georgios Karatzaferis, Mojca Drčar Murko, Adam Jerzy Bielan, Robert Evans, Agnes Schierhuber, Albert Deß un Geoffrey Van Orden.

12.   Pamatnostādnes Eiropas enerğētikas tīkliem ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko nosaka pamatnostādnes Eiropas enerğētikas tīkliem un atceļ Lēmumus 96/391/EK un 1229/2003/EK [COM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD)] — Rūpniecības, pētniecības un enerğētikas komiteja.

Referente: Anne Laperrouze (A6-0134/2005).

Uzstājās Andris Piebalgs (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Priekšsēdētāja vietniece

Anne Laperrouze (referente) iepazīstināja ar ziņojumu..

Uzstājās: Guntars Krasts (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), María del Pilar Ayuso González PPE-DE grupas vārdā, Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, Šarūnas Birutis ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Angelika Niebler, Reino Paasilinna un Andris Piebalgs

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 7. jūnija protokola 6.1. punkts.

13.   enerğijas gala patēriņa efektivitāte un enerğijas pakalpojumi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par enerğijas gala patēriņa efektivitāti un enerğijas pakalpojumiem [COM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD)] — Rūpniecības, pētniecības un enerğētikas komiteja.

Referente: Mechtild Rothe (A6-0130/2005).

Uzstājās Andris Piebalgs (Komisijas loceklis).

Mechtild Rothe (referente) iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Corien Wortmann-Kool (ECON komitejas atzinuma sagatavotāja), Eija-Riitta Korhola (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Alejo Vidal-Quadras Roca PPE-DE grupas vārdā, Reino Paasilinna PSE grupas vārdā, Fiona Hall ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Paul Rübig, Dorette Corbey, Manuel António dos Santos un Catherine Stihler.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Andris Piebalgs.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 7. jūnija protokola 6.2. punkts.

14.   Kopienu finansiālo interešu aizsardzība un krāpšanas apkarošana (debates)

Ziņojums par Kopienu finansiālo interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu [2004/2198(INI)] — Budžeta kontroles komiteja.

Referents: Herbert Bösch (A6-0151/2005).

Herbert Bösch (referents) iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās: Katerina Batzeli (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Simon Busuttil PPE-DE grupas vārdā, Szabolcs Fazakas PSE grupas vārdā, Jan Mulder ALDE grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Nils Lundgren IND/DEM grupas vārdā, Mogens N.J. Camre UEN grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts, Lorenzo Cesa, Paulo Casaca, Hans-Peter Martin un Siim Kallas.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 7. jūnija protokola 6.9. punkts.

15.   Kopienas telpiskās informācijas infrastruktūra (INSPIRE) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka telpiskās informācijas infrastruktūru Kopienā (INSPIRE) [COM(2004)0516 — C6-0099/2004 — 2004/0175(COD)] — Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.

Referente: Frederika Brepoels (A6-0108/2005).

Uzstājās Stavros Dimas (Komisijas loceklis).

Frederika Brepoels (referente) iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Richard Seeber PPE-DE grupas vārdā, María Isabel Salinas García PSE grupas vārdā, Vittorio Prodi ALDE grupas vārdā, Satu Hassi Verts/ALE grupas vārdā, Gerard Batten IND/DEM grupas vārdā, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa un Stavros Dimas.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 7. jūnija protokola 6.3. punkts.

16.   Pārapdrošināšana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārapdrošināšanu un Padomes Direktīvu 73/239/EEK un 92/49/EEK grozījumiem, kā arī Direktīvu 98/78/EK un 2002/83/EK grozījumiem [COM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD)] — Ekonomikas un monetārā komiteja.

Referents: Peter Skinner (A6-0146/2005).

Uzstājās Stavros Dimas (Komisijas loceklis).

Peter Skinner (referents) iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Mario MAURO

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE grupas vārdā un Harald Ettl PSE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Luigi COCILOVO

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Sarah Ludford ALDE grupas vārdā, Wiesław Stefan Kuc, Charlie McCreevy (Komisijas loceklis) un Peter Skinner, lai uzdotu jautājumu, uz kuru atbild Charlie McCreevy.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 7. jūnija protokola 6.4. punkts.

17.   Atbalsts lauku attīstībai no EAFRD * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par atbalstu lauku attīstībai, ko sniedz Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (EAFRD) [COM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS)] — Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja.

Referente: Agnes Schierhuber (A6-0145/2005).

Uzstājās Charlie McCreevy (Komisijas loceklis).

Agnes Schierhuber (referente) iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Armando Dionisi PPE-DE grupas vārdā, Rosa Miguélez Ramos PSE grupas vārdā, Kyösti Tapio Virrankoski ALDE grupas vārdā, Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, Kathy Sinnott IND/DEM grupas vārdā, Liam Aylward UEN grupas vārdā, James Hugh Allister, pie grupām nepiederošs deputāts, Elisabeth Jeggle, Katerina Batzeli, Jan Mulder, Bairbre de Brún, Mieczysław Edmund Janowski, Lambert van Nistelrooij, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, James Nicholson, Astrid Lulling, Zdzisław Zbigniew Podkański, Czesław Adam Siekierski, Ljudmila Novak, Tunne Kelam, Zbigniew Zaleski, Mariann Fischer Boel (Komisijas locekle) un Agnes Schierhuber par Mariann Fischer Boel uzstāšanos.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 7. jūnija protokola 6.5. punkts.

18.   Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments “Darba kārtība” PE 357.269/OJMA).

19.   Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.10.

Julian PRIESTLEY

ğenerālsekretārs

Josep BORRELL FONTELLES

priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fazakas, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Hudacký, Hudghton, Ibrisagic, Ilves, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krarup, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Laschet, Lavarra, Lax, Lechner, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Liberadzki, Libicki, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Rapkay, Remek, Resetarits, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stevenson, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


Otrdiena, 2005. gada 7. jūnijs

25.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 124/13


PROTOKOLS

(2006/C 124 E/02)

SĒDES NORISE

SĒDI VADA: Antonios TRAKATELLIS

Priekšsēdētāja vietnieks

1.   Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.

2.   Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti Padome un Komisija

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem (COM(2005)0194 — C6-0140/2005 2005/0094(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai: AGRI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 1210/90, ar ko izveido Eiropas Vides aentūru un Eiropas vides informācijas un novērojumu tīklu, attiecībā uz aentūras izpilddirektora amata pilnvaru termiņu (COM(2005)0190 [01] C6-0141/2005 2005/0072(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: JURI

atzinums: ENVI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru, attiecībā uz centra direktora amata pilnvaru termiņu (COM(2005)0190 [02] C6-0142/2005 2005/0073(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: JURI

atzinums: EMPL

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi attiecībā uz fonda direktora un direktora vietnieka amata pilnvaru termiņu (COM(2005)0190 [03] C6-0143/2005 2005/0074(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: JURI

atzinums: EMPL

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1360/90, ar ko izveido Eiropas Izglītības fondu, attiecībā uz direktora amata pilnvaru termiņu (COM(2005)0190 [04] — C6-0144/2005 — 2005/0075(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: JURI

atzinums: EMPL

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 302/93, ar ko izveido Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru, attiecībā uz direktora amata pilnvaru termiņu (COM(2005)0190 [05] — C6-0145/2005 — 2005/0076(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: JURI

atzinums: LIBE

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 178/2002 attiecībā uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes izpilddirektora amata pilnvaru termiņu (COM(2005)0190 [10] — C6-0146/2005 — 2005/0081(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: JURI

atzinums: ENVI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru, attiecībā uz direktora amata pilnvaru termiņu (COM(2005)0190 [11] — C6-0147/2005 — 2005/0082(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: JURI

atzinums: ENVI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 726/2004 attiecībā uz Eiropas Zāļu aentūras izpilddirektora amata pilnvaru termiņu (Teksts ar EEA nozīmi) (COM(2005)0190 [12] — C6-0148/2005 — 2005/0083(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: JURI

atzinums: ENVI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas aentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā, attiecībā uz direktora amata pilnvaru termiņu (COM(2005)0190 [14] — C6-0149/2005 — 2005/0085(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: JURI

atzinums: EMPL

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aentūras izveidošanu attiecībā uz izpilddirektora amata pilnvaru termiņu (Teksts ar EEA nozīmi) (COM(2005)0190 [15] — C6-0150/2005 — 2005/0086(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: JURI

atzinums: TRAN

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1592/2002 attiecībā uz Eiropas Aviācijas drošības aentūras izpilddirektora un direktoru amata pilnvaru termiņu (Teksts ar EEA nozīmi) (COM(2005)0190 [16] — C6-0151/2005 — 2005/0087(COD)).

nodots

:

atbildīgajai komitejai: JURI

atzinums: TRAN

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aentūras izveidošanu attiecībā uz izpilddirektora amata pilnvaru termiņu (COM(2005)0190 [17] — C6-0152/2005 — 2005/0088(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: JURI

atzinums: TRAN

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par daudzgadu finansējumu Eiropas Jūras drošības aentūras rīcībai reaēšanas pasākumu kuu izraisīto piesārņojumu jomā un par Regulas (EK) Nr. 1406/2002 grozījumiem (COM(2005)0210 — C6-0153/2005 — 2005/0098(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: TRAN

atzinums: BUDG, CONT, ENVI, ITRE

Priekšlikums Padomes regulai par protokola noslēgšanu, ar ko nosaka tunzivju zvejas iespējas un finanšu kompensāciju, kas paredzēta nolīgumā starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Komoru Islāma Federatīvo Republiku par zveju pie Komoru salām, laikposmam no 2005. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim (COM(2005)0187 — C6-0154/2005 — 2005/0092(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai: PECH

atzinums: DEVE, BUDG

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par labojumiem Direktīvā 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (COM(2005)0214 — C6-0155/2005 — 2005/0100(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: IMCO

atzinums: ECON, EMPL, ENVI, ITRE

Priekšlikums Padomes regulai par piekļuvi Kopienas ārējai palīdzībai (8977/2005 — C6-0156/2005 — 2005/0806(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai: DEVE

atzinums: AFET, INTA, BUDG

Priekšlikums Padomes lēmumam par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Horvātijas Republiku par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem un par šā nolīguma pagaidu piemērošanu (COM(2005)0159 — C6-0173/2005 — 2005/0059(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai: TRAN

3.   Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)

Debates notika 11.04.2005. (2005. gada 11. aprīļa protokola 15. punkts ).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

Jean-Marie Cavada LIBE komitejas vārdā par 2004. gadā panākto progresu brīvības, drošības un tiesiskuma telpas (BDTT) izveidē (ES līguma 2. un 39. pants) (B6-0327/2005).

4.   Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)

Saskaņā ar Reglamenta 115. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas iesniedza pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I

BOLĪVIJA

Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā par situāciju Bolīvijā (B6-0361/2005);

Pasqualina Napoletano un Margrietus van den Berg PSE grupas vārdā par situāciju Bolīvijā (B6-0362/2005);

Alain Lipietz, Monica Frassoni, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Raül Romeva i Rueda un Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā par situāciju Bolīvijā (B6-0365/2005);

Jonas Sjöstedt, Helmuth Markov, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Ilda Figueiredo un Athanasios Pafilis GUE/NGL grupas vārdā par situāciju Bolīvijā (B6-0367/2005);

Fernando Fernández Martín, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra un Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā par situāciju Bolīvijā (B6-0376/2005).

II

PRESES BRĪVĪBA ALŽĪRIJĀ

Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā par Alžīriju (B6-0359/2005);

Pasqualina Napoletano un Raimon Obiols i Germà PSE grupas vārdā par preses brīvību Alžīrijā (B6-0363/2005);

Hélène Flautre un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā par preses brīvību Alžīrijā (B6-0366/2005);

Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā par preses brīvību Alžīrijā (B6-0368/2005);

Ģirts Valdis Kristovskis UEN grupas vārdā par preses brīvību Alžīrijā (B6-0380/2005);

Luisa Fernanda Rudi Ubeda PPE-DE grupas vārdā par preses brīvību Alžīrijā (B6-0381/2005).

III

AZERBAIDŽĀNA

Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā par Azerbaidžānu (B6-0360/2005);

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda un Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā par Azerbaidžānu (B6-0364/2005);

Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā par situāciju Azerbaidžānā (B6-0369/2005);

Charles Tannock, Vytautas Landsbergis, Árpád Duka-Zólyomi un Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā par Azerbaidžānu (B6-0375/2005);

Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā par Azerbaidžānu (B6-0378/2005);

Marie Anne Isler Béguin un Cem Özdemir Verts/ALE grupas vārdā par cilvēktiesību pārkāpumiem Azerbaidžānā (B6-0379/2005);

Anna Elzbieta Fotyga UEN grupas vārdā par cilvēktiesībām un demokrātiju Azerbaidžānā (B6-0382/2005).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 142. pantu.

5.   Cīņa pret terorismu (debates)

Eiropas Savienības Rīcības plāns terorisma apkarošanai

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par ES Rīcības plānu terorisma apkarošanai [2004/2214(INI)] — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referente: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

Teroristu uzbrukumi: novēršana, sagatavošanās un reaģēšana

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta ieteikumam Padomei par teroristu uzbrukumiem — novērošana, sagatavošanās un reaģēšana [2005/2043(INI)] — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referents: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

Kritisku infrastruktūru aizsardzība saistībā ar terorisma apkarošanu

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par kritisku infrastruktūru aizsardzību saistībā ar terorisma apkarošanu [2005/2044(INI)] — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referents: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

Cīņa pret terorisma finansēšanu

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par cīņu pret terorisma finansēšanu [2005/2065(INI)] — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referents: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

Informācijas apmaiņa saistībā ar smagiem pārkāpumiem un terora aktiem *

Ziņojums par Zviedrijas Karalistes iniciatīvu Padomes pamatlēmumam par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībsargājošo iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu, jo īpaši attiecībā uz smagiem pārkāpumiem, tostarp terora aktiem [10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS)] — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referents: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

Informācijas apmaiņa un sadarbība attiecībā uz teroristiskiem pārkāpumiem *

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par informācijas apmaiņu un sadarbību attiecībā uz teroristiskiem pārkāpumiem [15599/2004 — C6–0007/2004 — 2004/0069(CNS)] — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referents: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

Informācijas apmaiņa un sadarbība teroristu noziegumu jomā

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par informācijas apmaiņu un sadarbību teroristu noziegumu jomā [2005/2046(INI)] — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referents: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

Noziegumu un noziedzīgu nodarījumu, tai skaitā terorisma, novēršana, izmeklēšana, atklāšana un kriminālvajāšana *

Ziņojums par Apvienotās Karalistes, Francijas Republikas, Īrijas un Zviedrijas Karalistes iniciatīvu pieņemt Padomes ietvarlēmumu par to datu dublikāta saglabāšanu, kas ir apstrādāti un uzkrāti saistībā ar piekļuves nodrošināšanu publiskajiem elektronisko sakaru dienestiem, vai arī tādu datu saglabāšanu un uzkrāšanu, kas ir pieejami publiskajos sakaru tīklos, ar mērķi izmantot tos noziedzīgu nodarījumu, tai skaitā terorisma, novēršanā, izmeklēšanā, atklāšanā un kriminālvajāšanas īstenošanā [8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS)] — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referents: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

Bioterorisms

Mutisks jautājums, ko uzdeva Karl-Heinz Florenz ENVI komitejas vārdā Padomei par Eiropas Savienības spēju atbildēt uz bioterorisma radītajiem draudiem sabiedrības veselībai (B6-0243/2005)

Mutisks jautājums, ko uzdeva Karl-Heinz Florenz ENVI komitejas vārdā Komisijai par Eiropas Savienības spēju atbildēt uz bioterorisma radītajiem draudiem sabiedrības veselībai (B6-0244/2005)

Rosa Díez González iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0164/2005).

Jaime Mayor Oreja iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0166/2005).

Stavros Lambrinidis iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0161/2005).

Mario Borghezio iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0159/2005).

Antoine Duquesne iepazīstina ar saviem ziņojumiem (A6-0162/2005, A6-0160/2005 un A6-0165/2005).

Alexander Nuno Alvaro iepazīstināja ar ziņojumu (A6-0174/2005).

Karl-Heinz Florenz izvērsa mutiskos jautājumus (B6-0243/2005 un B6-0244/2005).

Uzstājās Franco Frattini (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās: Jaime Mayor Oreja (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs) (A6-0164/2005), István Szent-Iványi (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs) (A6-0160/2005), Antonio López-Istúriz White (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs) (A6-0160/2005) un Angelika Niebler (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja) (A6-0174/2005).

SĒDI VADA: Gérard ONESTA

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Manuel Medina Ortega (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs) (A6-0174/2005), Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-DE grupas vārdā, Martine Roure PSE grupas vārdā, Ignasi Guardans Cambó ALDE grupas vārdā, Johannes Voggenhuber Verts/ALE grupas vārdā, Giusto Catania GUE/NGL grupas vārdā, James Hugh Allister pie grupām nepiederošs deputāts, Frederika Brepoels, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Sarah Ludford, Kathalijne Maria Buitenweg, Kyriacos Triantaphyllides, Georgios Karatzaferis, Frank Vanhecke, Panayiotis Demetriou, Edith Mastenbroek, Sophia in 't Veld, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann un Carlos Coelho.

SĒDI VADA: Ingo FRIEDRICH

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Athanasios Pafilis, Ioannis Varvitsiotis, Erika Mann, Alexander Stubb, Marek Maciej Siwiec, Timothy Kirkhope, Nikolaos Sifunakis, Charlotte Cederschiöld, Proinsias De Rossa, Piia-Noora Kauppi, Lasse Lehtinen, John Bowis, Luís Queiró, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Nicolas Schmit (amatā esošais Padomes priekšsēdētājs) un Franco Frattini.

SĒDI VADA: Pierre MOSCOVICI

Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 7. jūnija protokola 6.10. punkts, 2005. gada 7. jūnija protokola 6.11. punkts, 2005. gada 7. jūnija protokola 6.12. punkts, 2005. gada 7. jūnija protokola 6.13. punkts, 2005. gada 7. jūnija protokola 6.6. punkts, 2005. gada 7. jūnija protokola 6.7. punkts, 2005. gada 7. jūnija protokola 6.14. punkts un 2005. gada 7. jūnija protokola 6.8. punkts.

6.   Balsošanas laiks

Sīkāka informācija par balsojumiem (grozījumi, atsevišķi balsojumi un balsojumi pa daļām) ir sniegta protokola 1. pielikumā.

6.1.   Pamatnostādnes Eiropas enerğētikas tīkliem ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko nosaka pamatnostādnes Eiropas enerğētikas tīkliem un atceļ Lēmumus 96/391/EK un 1229/2003/EK [COM(2003)0742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD)] — Rūpniecības, pētniecības un enerğētikas komiteja.

Referente: Anne Laperrouze (A6-0134/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0211)

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0211)

6.2.   Enerğijas gala patēriņa efektivitāte un enerğijas pakalpojumi ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par enerğijas gala patēriņa efektivitāti un enerğijas pakalpojumiem [COM(2003)0739 — C5-0642/2003 — 2003/0300(COD)] — Rūpniecības, pētniecības un enerğētikas komiteja.

Referente: Mechtild Rothe (A6-0130/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0212)

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0212)

6.3.   Kopienas telpiskās informācijas infrastruktūra (INSPIRE) ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka telpiskās informācijas infrastruktūru Kopienā (INSPIRE) [COM(2004)0516 — C6-0099/2004 — 2004/0175(COD)] — Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.

Referente: Frederika Brepoels (A6-0108/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0213)

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0213)

6.4.   Pārapdrošināšana ***I (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārapdrošināšanu un Padomes Direktīvu 73/239/EEK un 92/49/EEK grozījumiem, kā arī Direktīvu 98/78/EK un 2002/83/EK grozījumiem [COM(2004)0273 — C6-0038/2004 — 2004/0097(COD)] — Ekonomikas un monetārā komiteja.

Referents: Peter Skinner (A6-0146/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0214)

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0214)

6.5.   Atbalsts lauku attīstībai no EAFRD * (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par atbalstu lauku attīstībai, ko sniedz Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (EAFRD) [COM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS)] — Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja.

Referente: Agnes Schierhuber (A6-0145/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0215)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0215)

6.6.   Informācijas apmaiņa saistībā ar smagiem pārkāpumiem un terora aktiem * (balsojums)

Ziņojums par Zviedrijas Karalistes iniciatīvu Padomes pamatlēmumam par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībsargājošo iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu, jo īpaši attiecībā uz smagiem pārkāpumiem, tostarp terora aktiem [10215/2004 — C6-0153/2004 — 2004/0812(CNS)] — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referents: Antoine Duquesne (A6-0162/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 6. punkts)

ZVIEDRIJAS KARALISTES INICIATĪVA

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0216)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0216)

6.7.   Informācijas apmaiņa un sadarbība attiecībā uz teroristiskiem pārkāpumiem * (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par informācijas apmaiņu un sadarbību attiecībā uz teroristiskiem pārkāpumiem [15599/2004 — C6-0007/2004 — 2004/0069(CNS)] — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referents: Antoine Duquesne (A6-0160/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2005)0217)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2005)0217)

6.8.   Noziegumu un noziedzīgu nodarījumu, tai skaitā terorisma, novēršana, izmeklēšana, atklāšana un kriminālvajāšana * (balsojums)

Ziņojums par Apvienotās Karalistes, Francijas Republikas, Īrijas un Zviedrijas Karalistes iniciatīvu pieņemt Padomes ietvarlēmumu par to datu dublikāta saglabāšanu, kas ir apstrādāti un uzkrāti saistībā ar piekļuves nodrošināšanu publiskajiem elektronisko sakaru dienestiem, vai arī tādu datu saglabāšanu un uzkrāšanu, kas ir pieejami publiskajos sakaru tīklos, ar mērķi izmantot tos noziedzīgu nodarījumu, tai skaitā terorisma, novēršanā, izmeklēšanā, atklāšanā un kriminālvajāšanas īstenošanā [8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS)] — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referents: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 8. punkts)

APVIENOTĀS KARALISTES, FRANCIJAS REPUBLIKAS, ĪRIJAS UN ZVIEDRIJAS KARALISTES INICIATĪVA

Noraidīts

Uzstājās Nicolas Schmit (amatā esošais Padomes priekšsēdētājs) un norādīja, ka Padome uztur spēkā savu priekšlikumu.

Saskaņā ar Reglamenta 52. panta 3. punktu to nodod atpakaļ atbildīgajai komitejai.

6.9.   Kopienu finansiālo interešu aizsardzība un krāpšanas apkarošana (balsojums)

Ziņojums par Kopienu finansiālo interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu [2004/2198(INI)] — Budžeta kontroles komiteja.

Referents: Herbert Bösch (A6-0151/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0218)

6.10.   Eiropas Savienības Rīcības plāns terorisma apkarošanai (balsojums)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par ES Rīcības plānu terorisma apkarošanai [2004/2214(INI)] — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referente: Rosa Díez González (A6-0164/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 10. punkts)

IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0219)

Par balsojumu uzstājās:

Martine Roure norādīja, ka PSE grupa ir atsaukusi 14. grozījumu.

6.11.   Teroristu uzbrukumi: novēršana, sagatavošanās un reağēšana (balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta ieteikumam Padomei par teroristu uzbrukumiem — novēršana, sagatavošanās un reaēšana [2005/2043(INI)] — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referents: Jaime Mayor Oreja (A6-0166/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 11. punkts)

IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0220)

Par balsojumu uzstājās:

Vytautas Landsbergis iesniedza mutisku grozījumu C apsvērumam, taču tas netika iekļauts, jo tam nepiekrita vairāk kā 37 deputāti.

6.12.   Kritisku infrastruktūru aizsardzība saistībā ar terorisma apkarošanu (balsojums)

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par kritisku infrastruktūru aizsardzību saistībā ar terorisma apkarošanu [2005/2044(INI)] — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referents: Stavros Lambrinidis (A6-0161/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 12. punkts)

IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0221)

6.13.   Cīņa pret terorisma finansēšanu (balsojums)

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par cīņu pret terorisma finansēšanu [2005/2065(INI)] — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referents: Mario Borghezio (A6-0159/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 13. punkts)

IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0222)

Par balsojumu uzstājās:

Giusto Catania par 1. grozījumu;

Sarah Ludford ALDE grupas vārdā iesniedza mutisku grozījumu 4./rév grozījumam, un tas tika iekļuts;

Rosa Díez González PSE grupas vārdā atbalstīja Sarah Ludford iesniegto mutisko grozījumu.

6.14.   Informācijas apmaiņa un sadarbība teroristu noziegumu jomā (balsojums)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par informācijas apmaiņu un sadarbību teroristu noziegumu jomā [2005/2046(INI)] — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referents: Antoine Duquesne (A6-0165/2005)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: 1. pielikuma 14. punkts)

IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2005)0223)

7.   Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Antoine Duquesne ziņojums — A6-0162/2005

Andreas Mölzer

8.   Balsojuma labojumi

Turpmāk minētie deputāti iesniedza šādus balsojuma labojumus.

Mechtild Rothe ziņojums — A6-0130/2005

grozījums Nr. 28

par: John Attard-Montalto, Anders Wijkman

pret: Maria Martens

Agnes Schierhuber ziņojums — A6-0145/2005

grozījums Nr. 114

par: Claude Turmes

grozītais priekšlikums

par: Claude Turmes

normatīvā rezolūcija

par: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

Antoine Duquesne ziņojums — A6-0160/2005

normatīvā rezolūcija

par: John Attard-Montalto

Jaime Mayor Oreja ziņojums — A6-0166/2005

grozījums Nr. 13

par: Charlotte Cederschiöld, Claude Turmes

pret: Othmar Karas

grozījums Nr. 5

pret: Othmar Karas

grozījums Nr. 10

par: Evelyne Gebhardt, Willi Piecyk, Pierre Schapira

grozījumi Nr. 1/11 (identiski)

pret: Luis de Grandes Pascual

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.50 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Josep BORRELL FONTELLES

Priekšsēdētājs

9.   Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

Marie-Hélène Descamps informēja, ka viņa bija klāt, bet viņas vārda apmeklējumu reğistrā nav.

10.   Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc PSE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā.

AFET komiteja: Pasqualina Napoletano vietā Massimo D'Alema.

INTA komiteja: Massimo D'Alema vietā Pasqualina Napoletano.

Delegācija attiecībām ar ASEAN dalībvalstīm, Dienvidaustrumu Āziju un Korejas Republiku: Vincenzo Lavarra.

11.   Paplašinātās ES politikas uzdevumi un budžeta līdzekļi 2007.–2013. gadam (debates)

Ziņojums par paplašinātās ES politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem 2007.–2013. gadam [2004/2209(INI)] — Pagaidu komitejas izveidi saistībā ar paplašinātās Eiropas Savienības politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem no 2007. gada līdz 2013.

Referents: Reimer Böge (A6-0153/2005)

Reimer Böge iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Nicolas Schmit (amatā esošais Padomes priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs).

Uzstājās: Véronique De Keyser (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja), Margrietus van den Berg (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Pierre Jonckheer (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), ENr.ico Letta (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Jamila Madeira (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Jutta D. Haug (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Paul Rübig (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Phillip Whitehead (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Etelka Barsi-Pataky (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Constanze Angela Krehl (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Albert Jan Maat (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Ruth Hieronymi (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Gérard Deprez (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Johannes Voggenhuber (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Ilda Figueiredo (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Jan Mulder (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Paulo Casaca (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs), Alain Lamassoure PPE-DE grupas vārdā, Catherine Guy-Quint PSE grupas vārdā, Anne E. Jensen ALDE grupas vārdā, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE grupas vārdā, Esko Seppänen GUE/NGL grupas vārdā un Dariusz Maciej Grabowski IND/DEM grupas vārdā.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Wojciech Roszkowski UEN grupas vārdā, Jana Bobošíková, pie grupām nepiederoša deputāte, Gerardo Galeote Quecedo, Bárbara Dührkop Dührkop, Jean Marie Beaupuy, Alyn Smith, Helmuth Markov, Hélène Goudin, Umberto Pirilli, Jean-Claude Martinez, Janusz Lewandowski, Terence Wynn, Bronisław Geremek, Helga Trüpel, Pedro Guerreiro, Vladimír Železný, Roberta Angelilli, Hans-Peter Martin, Ville Itälä, Dariusz Rosati, Jan Mulder, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Dimitrios Papadimoulis, Seán Ó Neachtain, Ryszard Czarnecki, Markus Ferber, Ralf Walter, Kyösti Tapio Virrankoski, Elisabeth Schroedter, Sergej Kozlík, Othmar Karas, Inés Ayala Sender, Margarita Starkevičiūtė, Françoise Grossetête, Szabolcs Fazakas, Chris Davies, Konstantinos Hatzidakis, Robert Goebbels, László Surján, Giovanni Pittella, Francesco Musotto, Catherine Trautmann, José Albino Silva Peneda, Marilisa Xenogiannakopoulou, Jean-Luc Dehaene, Valdis Dombrovskis, Rolf Berend un James Elles.

SĒDI VADA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās: José Manuel García-Margallo y Marfil, Gunnar Hökmark, Timothy Kirkhope, Nicolas Schmit, José Manuel Barroso un Reimer Böge.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 8. jūnija protokola 6.2. punkts.

12.   Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B6-0246/2005).

Pirmā daļa

Jautājums Nr. 31 (Alfredo Antoniozzi): Itāliešu valodas popularizēšana Eiropā (Eurydice 2005. gada ziņojums) un noteikumu izstrādāšana valodu lietošanai Eiropas iestādēs

Ján Figeľ (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Alfredo Antoniozzi un Paul Rübig.

Jautājums Nr. 32 (Yiannakis Matsis): Kipras piedalīšanās programmā “Partnerattiecības mieram” un attiecībās ar NATO

Ján Figeľ atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Yiannakis Matsis un Georgios Papastamkos.

Jautājums Nr. 33 (Alexander Nuno Alvaro): Biometriskie dati vīzās

Franco Frattini (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Paul Rübig, David Martin un Alexander Nuno Alvaro.

Otrā daļa

Jautājums Nr. 34 (Mairead McGuinness): Sabiedrisko apraides pakalpojumu licences maksa

Viviane Reding (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Mairead McGuinness.

Jautājums Nr. 35 (Manolis Mavrommatis): Programma MEDIA

Viviane Reding atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Manolis Mavrommatis.

Jautājums Nr. 36 (Åsa Westlund): Sabiedriskie pakalpojumi gaidāmajā jaunajā direktīvā par televīzijas paraidi

Viviane Reding atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Åsa Westlund.

Jautājums Nr. 37 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Pasākumi Eiropas Jaunatnes pakta īstenošanai

Ján Figeľ atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Jautājums Nr. 38 (Bernd Posselt): Pārrobežu atbalsts kultūras pasākumiem

Ján Figeľ atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Bernd Posselt.

Uz jautājumiem Nr. 39 līdz 44 sniegs rakstiskas atbildes.

Jautājums Nr. 45 (Bart Staes): Līdzekļi pētniecībai un attīstībai atjaunīgās enerğijas jomā

Janez Potočnik (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Bart Staes.

Uzstājās Gay Mitchell, 47.jautājuma autors, par jautājumu laika norisi.

Jautājums Nr. 46 (John Bowis): Pētījumi par kurlumu un dzirdes pavājināšanos

Janez Potočnik atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva John Bowis.

Uz jautājumiem Nr. 47 līdz 88 sniegs rakstiskas atbildes.

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.45 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Miroslav OUZKÝ

Priekšsēdētāja vietnieks

13.   Minoritāšu aizsardzība un diskriminācijas novēršanas politika paplašinātajā Eiropā (debates)

Ziņojums par minoritāšu aizsardzību un diskriminācijas novēršanas politiku paplašinātajā Eiropā [2005/2008(INI)] — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referents: Claude Moraes (A6-0140/2005)

Claude Moraes iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Vladimír Špidla (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Maria Matsouka (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Edit Bauer PPE-DE grupas vārdā, Martine Roure PSE grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā, Giusto Catania GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Romano Maria La Russa UEN grupas vārdā, Csaba Sándor Tabajdi, HeNr.ik Lax, Jean Lambert, Mary Lou McDonald, Ģirts Valdis Kristovskis, Panagiotis Beglitis, Proinsias De Rossa un Vladimír Špidla.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 8. jūnija protokola 6.6. punkts.

14.   Saistība starp legālo un nelegālo imigrāciju un migrantu integrāciju (debates)

Ziņojums par saistību starp legālo un nelegālo imigrāciju un migrantu integrāciju [2004/2137(INI)] — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referents: Patrick Gaubert (A6-0136/2005)

Patrick Gaubert iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Franco Frattini (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās: Martine Roure PSE grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Cem Özdemir Verts/ALE grupas vārdā, Giusto Catania GUE/NGL grupas vārdā, Gerard Batten IND/DEM grupas vārdā, Jan Tadeusz Masiel, pie grupām nepiederošs deputāts, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Magda Kósáné Kovács, Jacky Henin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ioannis Varvitsiotis, Simon Busuttil un Franco Frattini.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 9. jūnija protokola 9.7. punkts.

15.   Skaidras naudas aprites kontrole ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par kontroli attiecībā uz skaidras naudas ievešanu Kopienā vai izvešanu no tās [14843/1/2004 — C6-0038/2005 — 2002/0132(COD)] — Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

Referents: Vincent Peillon (A6-0167/2005)

Uzstājās László Kovács (Komisijas loceklis).

Vincent Peillon iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās: Gerard Batten IND/DEM grupas vārdā un László Kovács.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 8. jūnija protokola 6.3. punkts.

16.   Akcīzes preces * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, kas groza Direktīvu 92/12/EEK par akcīzes preču vispārējo režīmu, glabāšanu, apriti un uzraudzību [COM(2004)0227 — C6-0039/2004 — 2004/0072(CNS)] — Ekonomikas un monetārā komiteja.

Referents: Dariusz Rosati (A6-0138/2005)

Dariusz Rosati iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās László Kovács (Komisijas loceklis)

Uzstājās: Astrid Lulling PPE-DE grupas vārdā, Katerina Batzeli PSE grupas vārdā, Margarita Starkevičiūtė ALDE grupas vārdā, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, John Purvis, Zsolt László Becsey, László Kovács un Othmar Karas.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 8. jūnija protokola 6.4. punkts.

17.   Pacientu mobilitāte, veselības aprūpes attīstība (debates)

Ziņojums par pacientu mobilitāti un veselības aprūpes attīstību Eiropas Savienībā [2004/2148(INI)] — Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja.

Referents: John Bowis (A6-0129/2005)

John Bowis iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Markos Kyprianou (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Avril Doyle PPE-DE grupas vārdā, Karin Jöns PSE grupas vārdā, Jules Maaten ALDE grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Adamos Adamou GUE/NGL grupas vārdā, Urszula Krupa IND/DEM grupas vārdā, Irena Belohorská, pie grupām nepiederoša deputāte, Dorette Corbey, Christofer Fjellner, Othmar Karas un Markos Kyprianou.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2005. gada 9. jūnija protokola 9.8. punkts.

18.   Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments “Darba kārtība” PE 357.269/OJME).

19.   Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 00.05.

Julian PRIESTLEY

ģenerālsekretārs

Ingo FRIEDRICH

priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Bersani, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


I PIELIKUMS

BALSOŠANAS REZULTĀTI

Saīsinājumu un simbolu saraksts

+

pieņemts

-

noraidīts

zaudējis spēku

A

atsaukts

PS (…, …, …)

balsošana pēc saraksta (par, pret, atturas)

EB (…, …, …)

elektroniskā balsošana (par, pret, atturas)

bd

balsošana pa daļām

ats.

atsevišķa balsošana

groz.

grozījums

KG

kompromisa grozījums

AD

attiecīgā daļa

S

svītrojošs grozījums

=

identiski grozījumi

§

punkts

pants

pants

apsv.

apsvērums

RP

rezolūcijas priekšlikums

KRP

kopīgs rezolūcijas priekšlikums

AIZKL

aizklāta balsošana

1.   Eiropas enerģētikas tīkli ***I

Ziņojums: Anne LAPERROUZE (A6-0134/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Autors

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

Atbildīgās komitejas grozījumi — balsojums kopumā

1-17

22-30

komiteja

 

+

 

4. panta 1. punkta a) apakšpunkts

34

Verts/ALE

 

-

 

6. panta 1. punkta pirmā daļa, aiz b) apakšpunkta

35

Verts/ALE

 

-

 

8. pants

32

Verts/ALE

 

-

 

18

komiteja

 

+

 

19

komiteja

 

+

 

9. pants

36

Verts/ALE

 

-

 

10. pants

33

Verts/ALE

 

-

 

38

ALDE

 

+

 

20

komiteja

 

 

21

komiteja

 

+

 

1. pielikums

37

PPE-DE

EB

-

141, 392, 35

2. pielikums

39

PPE-DE

 

-

 

9. apsvērums

31

Verts/ALE

 

-

 

Balsojums: grozītais priekšlikums

 

+

 

Balsojums: normatīvā rezolūcija

 

+

 

2.   Enerģijas gala patēriņa efektivitāte ***I

Ziņojums: Mechtild ROTHE (A6-0130/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Autors

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

Atbildīgās komitejas grozījumi — balsojums kopumā

1—18

20—27

30—34

38

40—41

43—51

53—60

63—66

68—72

74—79

81—96

98—99

komiteja

 

+

 

 

28

komiteja

PS

+

458, 148, 27

§

sākotnējais teksts

(4. panta 1. punkts)

 

 

42

komiteja

ats.

-

 

52

komiteja

ats./

EB

+

344, 275, 5

61

komiteja

ats.

+

 

62

komiteja

ats.

+

 

67

komiteja

ats./

EB

+

370, 265, 3

80

komiteja

ats.

+

 

3. panta c) apakšpunkts

101

PPE-DE

 

+

 

19

komiteja

 

 

4. pants, 2. §

103

Verts/ALE

 

-

 

29

komiteja

 

+

 

4. pants, 6. §

104

Verts/ALE

EB

+

335, 292, 7

35

komiteja

 

 

4. pants, aiz 7. §

108

PSE, PPE-DE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

36

komiteja

 

 

107

PSE, PPE-DE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

37

komiteja

 

 

73

komiteja

 

 

5. pants, 2. §

105

Verts/ALE

 

-

 

39

komiteja

 

+

 

6. pants, aiz b) apakšpunkta

102

PPE-DE

 

-

 

3. pielikums

106

Verts/ALE

 

-

 

97

komiteja

 

-

 

Aiz 4. pielikuma

109

PSE, PPE-DE, ALDE + Verts/ALE

 

+

 

Balsojums: grozītais priekšlikums

 

+

 

Balsojums: normatīvā rezolūcija

 

+

 

100. grozījums ir atcelts.

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

PPE-DE 28. groz.

Pieprasījumi balsot atsevišķi

PPE-DE 35., 52., 61., 62., 67. un 80. groz.

ALDE 42. groz.

3.   Kopienas telpiskās informācijas infrastruktūra ( INSPIRE ) ***I

Ziņojums: Frederika BREPOELS (A6-0108/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Autors

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

Atbildīgās komitejas grozījumi — balsojums kopumā

1—3

5—6

8—13

16—20

23—47

49

komiteja

 

+

 

Atbildīgās komitejas grozījumi — atsevišķs balsojums

7

komiteja

ats.

+

 

8. pants, 3. §

14

komiteja

 

+

 

51

IND/DEM

 

-

 

9. pants

15

komiteja

 

+

 

54

IND/DEM

 

-

 

14. pants

21

komiteja

 

+

 

52/

rev.

IND/DEM

 

-

 

15. pants

53

IND/DEM

 

-

 

22

komiteja

 

+

 

3. pielikuma 12. punkts

55

IND/DEM

 

-

 

48

komiteja

 

+

 

22. apsvērums

4

komiteja

 

+

 

50

IND/DEM

 

 

Balsojums: grozītais priekšlikums

 

+

 

Balsojums: normatīvā rezolūcija

 

+

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi

IND/DEM: 7. groz.

4.   Pārapdrošināšana ***I

Ziņojums: Peter SKINNER (A6-0146/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Autors

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

Atbildīgās komitejas grozījumi — balsojums kopumā

1—54

komiteja

 

+

 

1. pielikums

56

PSE

 

+

 

55

komiteja

 

 

Balsojums: grozītais priekšlikums

 

+

 

Balsojums: normatīvā rezolūcija

 

+

 

5.   Atbalsts lauku attīstībai no EAFRD *

Ziņojums: Agnes SCHIERHUBER (A6-0145/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Autors

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

Atbildīgās komitejas grozījumi — balsojums kopumā

1—14

16—48

50—61

63—65

67—78

80—113

115—129

komiteja

 

+

 

Atbildīgās komitejas grozījumi — atsevišķi balsojumi

15

komiteja

ats.

+

 

66

komiteja

bd

 

 

1

+

 

2

+

 

79

 

bd

 

 

1

+

 

2

+

 

114

komiteja

PS

+

520, 91, 38

19. panta c) apakšpunkta ii) daļa

130

PSE + Verts/ALE

 

+

 

49

komiteja

 

 

26. pants, 1. §

132/

rev.

Wojchiechowski un citi

 

-

 

62

komiteja

 

+

 

30. pants, 1. §, b) apakšpunkts

131

PSE + Verts/ALE

 

+

 

Balsojums: grozītais priekšlikums

PS

+

570, 23, 57

Balsojums: normatīvā rezolūcija

PS

+

559, 26, 61

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

PPE-DE grozītais priekšlikums un galīgais balsojums

IND/DEM 114. groz. un grozītais priekšlikums

Pieprasījumi balsot pa daļām

ALDE

66. groz.

1. daļa:“Atbalsts, ko paredz … kā arī ūdenssaimniecību,”

2. daļa:“kā arī finansējumu … lauksaimnieciskas izcelmes pārtikas nozarē.”

79. groz.

1. daļa: Svītro vārdus “uz vietas”

2. daļa: pārējais teksts

Pieprasījumi balsot atsevišķi

ALDE 15. groz.

6.   Informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošana (smagi pārkāpumi, tostarp terora akti) *

Ziņojums: Antoine DUQUESNE (A6-0162/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Autors

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

Atbildīgās komitejas grozījumi — balsojums kopumā

1—17

19—23

komiteja

 

+

 

Aiz 9. panta

27

PSE

 

-

 

18

komiteja

 

+

 

11. pants, aiz vienīgās daļas

25

PPE-DE

 

+

 

1. apsvērums

24

PPE-DE

 

+

 

Balsojums: grozītais priekšlikums

 

+

 

Balsojums: normatīvā rezolūcija

 

+

 

26. grozījums ir atcelts.

7.   Informācijas apmaiņa un sadarbība attiecībā uz teroristiskiem pārkāpumiem *

Ziņojums: Antoine DUQUESNE (A6-0160/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Autors

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

Atbildīgās komitejas grozījumi — balsojums kopumā

1—9

12—26

28—31

komiteja

 

+

 

Aiz 9. panta

32

PSE

 

-

 

27

komiteja

 

+

 

Balsojums: grozītais priekšlikums

 

+

 

Balsojums: normatīvā rezolūcija

PS

+

581, 28, 37

10. un 11. grozījums ir atcelts.

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

PPE-DE: galīgais balsojums

8.   Datu saglabāšana, lai novērstu noziegumus, tostarp terorismu *

Ziņojums: Nuno ALVARO (A6-0174/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Autors

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

Balsojums: iniciatīvas teksts

 

-

 

Saskaņā ar Reglamenta 52. panta 3. punktu jautājums ir nosūtīts atpakaļ atbildīgajai komitejai.

9.   Kopienas finansiālo interešu aizsardzība un krāpšanas apkarošana

Ziņojums: Herbert BÖSCH (A6-0151/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Autors

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

§ 31

7

Verts/ALE

 

-

 

§ 32

1

PSE

 

+

 

§ 46

2

PSE

 

+

 

Aiz 51. §

5

Verts/ALE

EB

+

362, 269, 14

§ 55

3

PSE

 

+

 

Aiz 55. §

6

Verts/ALE

 

-

 

Aiz 75. §

8

Verts/ALE

 

+

 

Aiz 6. atsauces

4

Verts/ALE

 

-

 

Balsojums: rezolūcija (kopumā)

 

+

 

10.   ES Rīcības plāns terorisma apkarošanai

Ziņojums: Rosa DÍEZ GONZÁLEZ (A6-0164/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Autors

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

1. §, a) apakšpunkts

15

PSE

 

+

 

1

ALDE

 

 

1. §, b) apakšpunkts

2 =

16 =

ALDE

PSE

EB

+

392, 249, 8

§

sākotnējais teksts

 

 

1. §, c) apakšpunkts

§

sākotnējais teksts

bd

 

 

1

+

 

2

+

 

3/EB

+

473, 164, 11

1. §, d) apakšpunkts

§

sākotnējais teksts

ats.

+

 

1. §, e) apakšpunkts

§

sākotnējais teksts

bd

 

 

1

+

 

2

+

 

1. §, g) apakšpunkts

§

sākotnējais teksts

ats.

+

 

1. §, k) apakšpunkts

9

GUE/NGL

 

-

 

1. §, m) apakšpunkts

§

sākotnējais teksts

bd

 

 

1

+

 

2

+

 

1. §, n) apakšpunkts

3/rev

ALDE

EB

+

331, 290, 16

17

PSE

 

+

 

5

GUE/NGL

 

-

 

6

GUE/NGL

 

-

 

§

sākotnējais teksts

 

 

1. §, p) apakšpunkts

4 =

10 =

18 =

ALDE

GUE/NGL

PSE

EB

+

357, 281, 10

1. §, r) apakšpunkts

11

GUE/NGL

 

-

 

J apsvērums

7

GUE/NGL

 

-

 

12

PSE

 

+

 

L apsvērums

8

GUE/NGL

 

-

 

Aiz L apsvēruma

13

PSE

PS

+

598, 8, 48

Q apsvērums

14.S

PSE

PS

A

 

Balsojums: ieteikums (kopumā)

 

+

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

PSE: 13. groz.

PPE-DE: 14. groz.

Pieprasījumi balsot pa daļām

IND/DEM:

1. §, m) apakšpunkts

1. daļa:“saskaņā ar … vairākuma balsojumam Padomē”

2. daļa:“kā arī nodotas Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijā”

GUE/NGL:

1. §, c) apakšpunkts

1. daļa:“starp dalībvalstu iestādēm … terorisma noziegumu izdarītājus un viņu līdzdalībniekus”, izņemot vārdus “saskaņā ar … Konstitucionālā līguma garu”

2. daļa:“saskaņā ar … Konstitucionālā līguma garu”

3. daļa:“un radīt juridiskus priekšnoteikumus … veiktu šos uzdevumus”

1. §, e) apakšpunkts

1. daļa:“piešķirt prioritāti … datu aizsardzības principu ievērošanu”

2. daļa:“stiprināt Eiropola un Eurojust sadarbības un informācijas apmaiņas mehānismus, precizējot to sadarbības metodes”

Pieprasījumi balsot atsevišķi

GUE/NGL: 1. §, d) apakšpunkts un 1. §, g) apakšpunkts

11.   Teroristu uzbrukumi: novēršana, sagatavošanās un reaģēšana

Ziņojums: Jaime MAYOR OREJA (A6-0166/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Autors

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

1. § A daļas f) apakšpunkts

13

PSE

PS

+

323, 307, 7

1. § A daļas h) apakšpunkts

5

PSE

PS

+

350, 267, 12

1. § B daļas b) apakšpunkts

14

PSE

EB

+

349, 286, 7

1. § B daļas c) apakšpunkts

15

PSE

bd

 

 

1

+

 

2

+

 

1. § B daļas d) apakšpunkts

8

GUE/NGL

 

-

 

A apsvērums

§

sākotnējais teksts

ats.

+

 

B apsvērums

9.S

PSE

PS

+

395, 243, 9

Aiz B apsvēruma

7

GUE/NGL

 

-

 

E apsvērums

10

PSE

PS

+

324, 299, 24

Aiz E apsvēruma

6

GUE/NGL

 

-

 

I apsvērums

1.S=

11.S=

ALDE

PSE

PS

+

363, 277, 12

§

sākotnējais teksts

 

 

K apsvērums

3

PSE

 

-

 

M apsvērums

12

PSE

EB

+

352, 283, 12

N apsvērums

4

PSE

PS

+

354, 273, 26

2

ALDE

 

 

Balsojums: ieteikums (kopumā)

PS

+

540, 92, 19

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

PPE-DE 13., 5., 9.S, 10., 1.S/11.S un 4. groz., kā arī galīgais balsojums

Pieprasījumi balsot atsevišķi

GUE/NGL A apsvērums

Pieprasījumi balsot pa daļām

PPE-DE

15. groz.

1. daļa:“atbalstīt šādus pasākumus, kas paredzēti … uzziņu un kontaktpunkts ES iestādēs,”

2. daļa: pārējais grozījuma teksts

12.   Kritisku infrastruktūru aizsardzība

Ziņojums: Stavros LAMBRINIDIS (A6-0161/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Autors

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

Balsojums: ieteikums (kopumā)

 

+

 

13.   Cīņa pret terorisma finansēšanu

Ziņojums: Mario BORGHEZIO (A6-0159/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Autors

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

1. §, a) apakšpunkts

§

sākotnējais teksts

ats.

+

 

1. §, b) apakšpunkts

§

sākotnējais teksts

ats.

+

 

1. §, e) apakšpunkts

§

sākotnējais teksts

ats.

+

 

1. §, h) apakšpunkts

§

sākotnējais teksts

bd/

PS

 

 

1

+

579, 62, 5

2

-

286, 341, 9

1. §, i) apakšpunkts

§

sākotnējais teksts

bd

 

 

1

+

 

2/EB

+

335, 296, 8

3

-

 

1. §, l) apakšpunkts

§

sākotnējais teksts

ats.

+

 

1. §, p) apakšpunkts

§

sākotnējais teksts

bd

 

 

1

+

 

2

+

 

1. §, t) apakšpunkts

§

sākotnējais teksts

ats.

+

 

Aiz A apsvēruma

2

GUE/NGL

 

-

 

3

GUE/NGL

 

-

 

D apsvērums

§

sākotnējais teksts

ats.

+

 

E apsvērums

§

sākotnējais teksts

ats./

EB

+

339, 281, 27

Aiz E apsvēruma

1

GUE/NGL

EB

+

325, 273, 14

F apsvērums

§

sākotnējais teksts

bd

 

 

1

+

 

2

+

 

H apsvērums

4/rev

PPE-DE

PS

+

mutisks grozījums

505, 26, 98

I apsvērums

§

sākotnējais teksts

ats.

+

 

J apsvērums

§

sākotnējais teksts

ats.

+

 

L apsvērums

§

sākotnējais teksts

bd

 

 

1

+

 

2

+

 

Balsojums: ieteikums (kopumā)

 

+

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

PSE: 1. §, h) apakšpunkts

PPE-DE 4.rev. groz.

Pieprasījumi balsot pa daļām

IND/DEM

L apsvērums

1. daļa:“tā kā cīņā pret terorisma finansēšanu … Pamattiesību hartas 7. un 8. pantam”

2. daļa:“lai nepieļautu … kurā visu uzrauga;”

PPE-DE

1. §, h) apakšpunkts

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās,”

2. daļa: šie vārdi

GUE/NGL, IND/DEM

1. §, i) apakšpunkts

1. daļa:“ieviest pasākumus, lai uzraudzītu … un iefiltrējas tajās,”

2. daļa:“vienlaicīgi atbalstot priekšlikumu … grāmatvedības pārbaudes noteikumus;”

3. daļa: vārdus “un pašreglamentācijas”

GUE/NGL

1. §, p) apakšpunkts

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un bezpeļņas organizācijas”

2. daļa: šie vārdi

F apsvērums

1. daļa:“tā kā teroristu tīklu organizācijai, … sistēmām kā Hawala

2. daļa:“vai izmantojot noteiktas labdarības organizācijas;”

Pieprasījumi balsot atsevišķi

PPE-DE D un E apsvērums

GUE/NGL I un J apsvērums, 1. § a), b) un l) apakšpunkts

IND/DEM E apsvērums, 1. § t) apakšpunkts

Sarah Ludford iepazīstināja ar šādu 4.rev. grozījuma mutisko grozījumu, kas skar H apsvērumu:

“H.

tā kā pašreizējā situācijā, kad finanšu pārskaitījumu daudzskaitlīguma un ekonomikas nepārtraukti mainīgā rakstura dēļ pasaules tirgū ir vērojamas milzīgas valūtas plūsmas, ir ļoti grūti un sarežģīti noteikt un novērst nelikumīgus darījumus saistībā ar šiem pārskaitījumiem, piemēram, tādas nelikumīgi iegūtas peļņas legalizēšanu, kas gūta no nodokļu un muitas pārkāpumiem, korupcijas un organizētās noziedzības un mafijas darbībām, tostarp narkotiku, ieroču un cilvēku tirdzniecības, kā arī finansējuma iegūšana, izmantojot izspiešanu, tostarp tā saukto revolucionāro nodokli;”

14.   Informācijas apmaiņa un sadarbība teroristu noziegumu jomā

Ziņojums: Antoine DUQUESNE (A6-0165/2005)

Priekšmets

Groz. Nr.

Autors

PS utt.

Balsojums

PS/EB — piezīmes

Balsojums: ieteikums (kopumā)

 

+

 


II PIELIKUMS

REZULTĀTI BALSOJUMIEM PĒC SARAKSTA

1.   M. Rothe ziņojums A6-0130/2005

28. grozījums

Par: 458

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Speroni, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, Martin Hans-Peter, Masiel, Resetarits

PPE-DE: Andrikienė, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Belet, Brepoels, Caspary, Chmielewski, Daul, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hybášková, Iturgaiz Angulo, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Liese, López-Istúriz White, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Novak, Olajos, Pálfi, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Rack, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Sudre, Surján, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Záborská

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 148

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Coveney, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Friedrich, Gahler, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Goepel, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hökmark, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lehne, Lulling, McMillan-Scott, Mauro, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Reul, Saryusz-Wolski, Schöpflin, Siekierski, Škottová, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Tajani, Tannock, Toubon, Ulmer, Van Orden, Vlasák, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Berlato, Foglietta, Pirilli

Atturas: 27

ALDE: Chatzimarkakis, Krahmer

IND/DEM: Železný

NI: Baco, Belohorská, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Rutowicz

PPE-DE: Brejc, Coelho, Hatzidakis, Konrad, Pleštinská, Radwan, Schmitt Ingo, Sommer, Sonik, Szájer, Ventre, Zieleniec

UEN: Camre, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

2.   A. Schierhuber ziņojums A6-0145/2005

114. grozījums

Par: 520

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Polfer, Prodi, Ries, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Kaufmann, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Remek

IND/DEM: Adwent, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 91

ALDE: Alvaro, Birutis, Budreikaitė, Chatzimarkakis, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Samuelsen, Watson

GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Verges

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kirkhope, Konrad, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Camre

Atturas: 38

ALDE: Davies, Duquesne, Ek, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Matsakis, Pistelli

GUE/NGL: Adamou, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Claeys, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Pieper

PSE: Leichtfried

Verts/ALE: van Buitenen

3.   A. Schierhuber ziņojums A6-0145/2005

Komisijas priekšlikums

Par: 570

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 23

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

PPE-DE: Buzek, Jałowiecki, Kudrycka, Kuźmiuk, Olbrycht, Piskorski, Saryusz-Wolski, Siekierski, Zwiefka

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Atturas: 57

ALDE: Manders

GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Pafilis, Sjöstedt

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Kozlík, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Konrad, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zvěřina

PSE: Castex, Golik

UEN: Fotyga, Janowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

4.   A. Schierhuber ziņojums A6-0145/2005

Rezolūcija

Par: 559

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 26

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

PPE-DE: Buzek, Jałowiecki, Korhola, Kudrycka, Kuźmiuk, Olbrycht, Piskorski, Podkański, Saryusz-Wolski, Siekierski, Zaleski, Zwiefka

UEN: Camre

Atturas: 61

ALDE: Manders

GUE/NGL: Krarup, Liotard, Meijer, Pafilis, Sjöstedt, Svensson

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Masiel, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Konrad, Landsbergis, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zvěřina

PSE: Golik

UEN: Fotyga, Janowski, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

5.   A. Duquesne ziņojums A6-0160/2005

Rezolūcija

Par: 581

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 28

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Kohlíček, Krarup, Liotard, Meijer, Pafilis, Pflüger, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

PPE-DE: Wuermeling

Verts/ALE: Schlyter

Atturas: 37

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Rizzo, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Krupa, Louis, Speroni, Železný

NI: Baco, Bobošíková, Mote

PPE-DE: Ventre

Verts/ALE: van Buitenen

6.   R. Diez Gonzalez ziņojums A6-0164/2005

13. grozījums

Par: 598

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Louis, Lundgren, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Crowley, Foglietta, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 8

ALDE: Takkula

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

IND/DEM: Bloom

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Mote, Rutowicz

Atturas: 48

GUE/NGL: Bertinotti, Figueiredo, Pafilis

IND/DEM: Adwent, Batten, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Kozlík

PPE-DE: Sonik

PSE: Beňová

UEN: Berlato, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Pavilionis, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

7.   J. Mayor Oreja ziņojums A6-0166/2005

13. grozījums

Par: 323

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter, Resetarits

PPE-DE: Albertini, Fjellner, Grosch, Hökmark, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Schnellhardt, Wijkman, Wojciechowski

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 307

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Adwent, Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Siwiec

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Atturas: 7

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Esteves, Hieronymi

PSE: Beňová

UEN: Muscardini

Verts/ALE: van Buitenen

8.   J. Mayor Oreja ziņojums A6-0166/2005

5. grozījums

Par: 350

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter, Resetarits

PPE-DE: Albertini, Cederschiöld, Esteves, Gargani, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Flautre, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 267

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Beňová, Siwiec

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Atturas: 12

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Baco, Kozlík, Mote

UEN: Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: van Buitenen

9.   J. Mayor Oreja ziņojums A6-0166/2005

9. grozījums

Par: 395

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Castiglione, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Landsbergis, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Pieper, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 243

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Karatzaferis, Salvini, Speroni, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Siwiec

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Atturas: 9

ALDE: Ek

IND/DEM: Louis

NI: Baco, Claeys, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PSE: Beňová

Verts/ALE: van Buitenen

10.   J. Mayor Oreja ziņojums A6-0166/2005

10. grozījums

Par: 324

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Goudin, Lundgren, Speroni

NI: Battilocchio, Resetarits

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Grosch, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hybášková, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Roithová, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz

Pret: 299

ALDE: Cornillet, Deprez, Duquesne, Neyts-Uyttebroeck, Ries, Takkula

IND/DEM: Adwent, Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Correia, Gebhardt, Kindermann, Krehl, Paleckis, Piecyk

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Atturas: 24

ALDE: Ek, Krahmer

IND/DEM: Karatzaferis, Louis, Salvini, Železný

NI: Baco, Claeys, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Konrad

PSE: Beňová

UEN: Krasts, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

11.   J. Mayor Oreja ziņojums A6-0166/2005

1. + 11. grozījums

Par: 363

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Cederschiöld, Esteves, Fjellner, de Grandes Pascual, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Ó Neachtain, Pavilionis, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 277

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Fourtou, Ries, Takkula

IND/DEM: Adwent, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Casaca, Siwiec

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Pirilli, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Zīle

Atturas: 12

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Allister, Baco, Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Mote, Vanhecke

PSE: Peillon

UEN: Vaidere

Verts/ALE: van Buitenen

12.   J. Mayor Oreja ziņojums A6-0166/2005

4. grozījums

Par: 354

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter, Resetarits

PPE-DE: Antoniozzi, Cederschiöld, Esteves, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Wijkman, Wojciechowski

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 273

ALDE: Cornillet, Degutis, Deprez, Duquesne, Fourtou, Ries, Takkula

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Nattrass, Pęk, Salvini, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Masiel, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Camre, Szymański

Verts/ALE: Schlyter

Atturas: 26

GUE/NGL: Figueiredo, Pafilis

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Allister, Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PSE: Beňová

UEN: Fotyga, Janowski, Kristovskis, Libicki, Roszkowski, Vaidere

Verts/ALE: van Buitenen

13.   J. Mayor Oreja ziņojums A6-0166/2005

Rezolūcija

Par: 540

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Resetarits, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 92

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, García-Margallo y Marfil, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Langen, Lauk, McMillan-Scott, Nicholson, Őry, Parish, Purvis, Reul, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Atturas: 19

GUE/NGL: Kaufmann, McDonald

IND/DEM: Borghezio, Karatzaferis, Krupa, Louis, Salvini, Speroni, Železný

NI: Allister, Baco, Kozlík, Mote

PPE-DE: Jarzembowski, Lechner, Rack, Zatloukal

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

14.   M. Borghezio ziņojums A6-0159/2005

1. punkta h) apakšpunkta pirmā daļa

Par: 579

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Coûteaux, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Tomczak, Wierzejski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 62

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Claeys, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Atturas: 5

NI: Baco, Dillen, Kozlík

UEN: Krasts

Verts/ALE: van Buitenen

15.   M. Borghezio ziņojums A6-0159/2005

1. punkta h) apakšpunkta otrā daļa

Par: 286

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Belder, Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wierzejski

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Bowis, Hökmark, Lechner, Ouzký

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Berlato, Foglietta, Muscardini, Pirilli, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Pret: 341

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Salvini, Speroni, Titford, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martinez, Masiel, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Lienemann

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Fotyga, Janowski, Krasts, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere, Zīle

Atturas: 9

IND/DEM: Coûteaux, Karatzaferis, Krupa, Louis

NI: Baco, Dillen, Kozlík

UEN: Didžiokas

Verts/ALE: van Buitenen

16.   M. Borghezio ziņojums A6-0159/2005

4./rév. grozījums

Par: 505

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Brie, Catania, Flasarová, Henin, Kohlíček, Morgantini, Pflüger, Portas, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Verges, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Salvini, Sinnott, Speroni

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Resetarits, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Brejc, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Hammerstein Mintz, Horáček, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber

Pret: 26

GUE/NGL: Strož

IND/DEM: Adwent, Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Železný

NI: Mussolini

PPE-DE: Konrad

Atturas: 98

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, de Brún, Guidoni, Kaufmann, Krarup, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Remek, Rizzo, Sjöstedt, Svensson, Wurtz

IND/DEM: Goudin, Karatzaferis

NI: Allister, Baco, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mote, Romagnoli

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kamall, Kirkhope, Lauk, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Sumberg, Tannock, Van Orden, Ventre, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Navarro, Roth-Behrendt

UEN: Fotyga, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Turmes, Ždanoka


PIEŅEMTIE TEKSTI

 

P6_TA(2005)0211

Eiropas enerģētikas tīkli ***I

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko nosaka pamatnostādnes Eiropas enerģētikas tīkliem un atceļ Lēmumus 96/391/EK un 1229/2003/EK (KOM(2003)0742 — C5–0064/2004 — 2003/0297(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (KOM(2003)0742) (1),

ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 156. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija Eiropas Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu (C5–0064/2004),

ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, Ekonomikas un monetārās komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Transporta un tūrisma komitejas atzinumus (A6–0134/2005),

1.

apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.

prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.

uzdod tā Priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


(1)  Vēl nav publicēts OV.

P6_TC1-COD(2003)0297

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 7. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. …/2005/EK, ar ko nosaka pamatnostādnes trans-Eiropas enerģētikas tīkliem un atceļ Lēmumus 96/391/EK un Nr. 1229/2003/EK

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 156. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1), pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju, saskaņā ar procedūru, kas noteikta Līguma 251. pantā (2),

tā kā

1)

kopš ir pieņemts Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. jūnija Lēmums Nr. 1229/2003/EK, ar ko nosaka vairākas pamatnostādnes attiecībā uz trans-Eiropas enerģētikas tīkliem (3) ir radusies vajadzība minētās vadlīnijas pilnā mērā attiecināt uz pievienošanās valstīm un turpmāk pēc vajadzības pielāgot jaunajai Eiropas Savienības tuvināšanās politikai;

2)

trans-Eiropas enerģētikas prioritātes izriet no atvērtāka un konkurētspējīga iekšējā enerģijas tirgus radīšanas, īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. jūnija Direktīvu 2003/54/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (4) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. jūnija Direktīvu 2003/55/EK par kopīgiem noteikumiem dabasgāzes iekšējam tirgum (5). Tās pamatojas uz Stokholmas Eiropadomes sanāksmē 2001. gada martā pieņemtajiem secinājumiem par tādu infrastruktūru attīstību, kas vajadzīgas enerģijas tirgus darbībai. Īpašas pūles jāvelta, lai sasniegtu mērķi vairāk izmantot neizsīkstošos enerģijas avotus, kas ir ieguldījums noturīgas attīstības politikas veicināšanā. Taču tas jāpanāk, neradot nesamērīgus traucējumus normālam tirgus līdzsvaram. Pilnībā jāņem vērā arī kopējās transporta politikas mērķi un it īpaši iespēja samazināt sauszemes transporta izmantošanu, dabasgāzes un olefīna transportēšanai izmantojot cauruļvadus;

3)

šī lēmuma mērķis ir tuvināties Barselonas Eiropadomē noteiktajam mērķim — izveidot dalībvalstu elektrības tīklu savstarpēju saslēgšanu, kas atbilst minimāli 10% no katras dalībvalsts ražošanas jaudas, tādejādi paaugstinot tīklu uzticamību un drošību, nodrošinot piegādes drošību un labu iekšējā tirgus darbību;

4)

parasti uz enerģētikas infrastruktūras būvniecību un uzturēšanu attiecas tirgus principi. Tas ir arī saskaņā ar kopīgiem noteikumiem par enerģijas iekšējā tirgus pabeigšanu un kopīgiem noteikumiem konkurences tiesību aktos, kuru mērķis ir atvērtāka un konkurētspējīga iekšējā enerģijas tirgus radīšana. Tādējādi Kopienas finansiālajam atbalstam būvniecībai un uzturēšanai ir izņēmuma raksturs. Minētie izņēmumi pienācīgi jāpamato.

5)

enerģētikas infrastruktūra jāveido un jāuztur tā, lai iekšējais enerģijas tirgus varētu efektīvi darboties, ievērojot procedūras par apspriešanos ar ieinteresētajiem iedzīvotājiem, nepasliktinot stratēģiskos kritērijus un sabiedrisko pakalpojumu saistības;

6)

trans-Eiropas enerģijas tīklu prioritāšu izvēle balstās arī uz pieaugošo trans-Eiropas enerģijas tīklu nozīmi attiecībā uz Kopienas enerģijas apgādes nodrošināšanu un dažādošanu, iekļaujot jauno dalībvalstu un kandidātvalstu enerģijas tīklus un nodrošinot enerģijas tīklu saskaņotu darbību Kopienā un tās kaimiņvalstīs pēc apspriešanās ar attiecīgajām dalībvalstīm . Eiropas Savienības kaimiņvalstīm tiešām ir svarīga loma Savienības enerģētikas politikā. Tās piegādā lielāko daļu dabasgāzes, kas nepieciešama ES, tās ir galvenie partneri primārās enerģijas tranzītā uz ES, un tās pakāpeniski kļūs svarīgas Kopienas iekšējo gāzes un elektrības tirgu dalībnieces.

7)

to projektu vidū, kas saistīti ar trans-Eiropas enerģētikas tīkliem, ir jāizceļ prioritārie projekti, kuri ir ļoti nozīmīgi iekšējā enerģijas tirgus darbībai vai energoapgādes drošumam. Turklāt ir jāizstrādā Eiropas interešu deklarācija attiecībā uz augstākās prioritātes projektiem un ciešāku sadarbību vajadzības gadījumā;

8)

procedūrai to vispārējas intereses projektu apzināšanai, kas saistīti ar trans-Eiropas enerģētikas tīkliem, ir jānodrošina, ka saskaņoti piemēro Padomes 1995. gada 18. septembra Regulu (EK)Nr. 2236/95, ar ko paredz vispārējus noteikumus Kopienas finansiāla atbalsta piešķiršanai trans-Eiropas komunikāciju tīklu jomā (6). Šajā procedūrā ir jānošķir divi līmeņi: pirmajā līmenī nosaka ierobežotu skaitu kritēriju šādu projektu apzināšanai un otrajā līmenī sniedz šo projektu sīku aprakstu, ko sauc arī par specifikāciju;

9)

tā kā projektu specifikācijas var mainīt, tās ir sniegtas orientējoši. Tādējādi Komisijai ir piešķirtas tiesības atjaunināt. Tā kā projektiem var būt nopietnas politiskas, ar vidi saistītas un ekonomiskas sekas, ir būtiski rast pienācīgu līdzsvaru starp tiesību aktu pārraudzību un elastīgumu, nosakot projektus, kas pelnījuši Kopienas atbalstu.

10)

jābūt iespējai uzlabot dažu prioritāru projektu, to daļu vai šādu projektu grupu sagatavošanu un īstenošanu, izveidojot koordinācijas grupu, kurā Kopiena ņemtu dalību visā minēto prioritāro projektu gaitā. Tādēļ Komisijai jābūt pilnvarām iecelt šādu projektu Eiropas koordinatoru, lai veicinātu lietotāju un apsaimniekotāju sadarbību, kā arī nodrošinātu vajadzīgo uzraudzību nolūkā informēt Kopienu par darba gaitu;

11)

jāizveido labvēlīgāki apstākļi trans-Eiropas enerģētikas tīklu attīstībai un celtniecībai, galvenokārt stimulējot tehnisko sadarbību starp struktūrām, kas atbild par elektrības un gāzes sistēmu darbību un uzraudzību , veicinot dalībvalstīs attiecībā uz tīklu projektiem spēkā esošo atļauju izsniegšanas kārtību īstenošanu, lai samazinātu kavēšanos, un pēc vajadzības izmantojot Kopienas fondus, pasākumus un finanšu programmas, kas izmantojamas tīklu projektiem. Eiropas Savienībai jāatbalsta dalībvalstu pasākumi, kas izstrādāti saskaņā ar šo mērķi.

12)

tā kā trans-Eiropas enerģētikas tīkliem Kopienas piešķirtais budžets ir samērā neliels un galvenokārt paredzēts projektu izpētes finansēšanai, tad finansējums, ja tāds nepieciešams, šādiem saslēguma tīkliem, īpaši starpreģionu saslēguma tīkliem, ir jānodrošina ar Kopienas struktūrfondiem, finanšu programmām un instrumentiem .

13)

nosakot vispārējās intereses projektus, to specifikāciju un prioritāros projektus , jo īpaši, Eiropas nozīmes projektus, nedrīkst neņemt vērā šo projektu, plānu vai programmu ietekmes uz vidi novērtējumu rezultātus;

14)

šā lēmuma īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (7);

15)

Komisijai ir periodiski jāizstrādā ziņojumi par šā lēmuma īstenošanas gaitu;

16)

tā kā šis lēmums attiecas uz tiem pašiem jautājumiem un jomu, kuru reglamentē Padomes 1996. gada 28. marta Lēmums 96/391/EK, ar ko nosaka pasākumu sēriju ar mērķi radīt labvēlīgākus apstākļus trans-Eiropas tīklu attīstībai enerģētikas sektorā (8), un Lēmums Nr. 1229/2003/EK, šie divi lēmumi ir jāatceļ,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets

Šis lēmums nosaka Kopienas rīcības raksturu un jomu, lai paredzētu pamatnostādnes trans-Eiropas enerģētikas tīkliem. Tas nosaka vairākas pamatnostādnes, kas aptver trans-Eiropas enerģētikas tīklu jomā paredzētos mērķus, prioritātes un vispārīgus darbības virzienus. Pamatnostādnes nosaka vispārējas intereses projektus un prioritāros projektus, tostarp Eiropas nozīmes projektus , trans-Eiropas elektroenerģijas un dabasgāzes tīklos.

2. pants

Darbības joma

Šo lēmumu piemēro:

1)

attiecībā uz elektroenerģijas tīkliem:

a)

visām augstsprieguma līnijām, izņemot sadales tīkla līnijas, un zemūdens savienojumiem, ja šādu infrastruktūru izmanto starpreģionālai vai starptautiskai pārvadei vai savienojumam;

b)

visam aprīkojumam vai iekārtām, kas ir svarīgas, lai attiecīgā sistēma varētu pareizi darboties, tostarp aizsardzības, uzraudzības un kontroles sistēmām;

2)

attiecībā uz gāzes cauruļvadu tīkliem (pa kuriem transportē dabasgāzi vai olefīna gāzes):

a)

augstspiediena gāzes cauruļvadiem, izņemot sadales tīklu cauruļvadus, kas ļauj apgādāt Kopienas reģionus no iekšējiem vai ārējiem avotiem;

b)

pazemes krātuvēm, kas savienotas ar iepriekš minētajiem augstspiediena cauruļvadiem;

c)

iekārtām sašķidrinātas dabasgāzes (SDG) saņemšanai, glabāšanai un pārvēršanai atpakaļ gāzē, kā arī gāzes transportlīdzekļiem atbilstoši piegādājamai jaudai;

d)

visam aprīkojumam vai iekārtām, kas ir svarīgas, lai attiecīgā sistēma varētu pareizi darboties, tostarp aizsardzības, uzraudzības un kontroles sistēmām.

3. pants

Mērķi

Kopiena veicina trans-Eiropas enerģētikas tīklu savstarpēju savienošanu, savstarpēju izmantojamību un attīstību, kā arī piekļuvi šādiem tīkliem saskaņā ar spēkā esošiem Kopienas tiesību aktiem ar mērķi:

a)

rosināt iekšējā tirgus efektīvu darbību un attīstību vispār un jo sevišķi iekšējā enerģijas tirgus efektīvu darbību, vienlaikus rosinot enerģijas resursu racionālu ražošanu , transportēšanu sadali un izmantošanu, neizsīkstošo energoresursu attīstību un pieslēgumus, lai samazinātu enerģijas izmaksas patērētājam un sekmētu enerģijas avotu diversifikāciju;

b)

sekmēt Kopienas mazāk labvēlīgo un salu reģionu attīstību un samazināt to izolētību, tādējādi palīdzot veicināt ekonomisko un sociālo kohēziju;

c)

sekmēt enerģijas piegāžu drošumu, jo īpaši, enerģētikas nozarē veicinot attiecības ar trešām valstīm visu iesaistīto personu interesēs, it īpaši saskaņā ar Enerģētikas hartas nolīgumu un Kopienas noslēgtajiem sadarbības nolīgumiem;

d)

nostiprināt noturīgu attīstību un vides aizsardzību, īpaši, ietverot koģenerāciju, enerģijas efektivitāti, enerģētikas pakalpojumus un atjaunīgo enerģiju, kā arī samazinot sabiedrības un vides riskus, kas saistīti ar enerģijas transportēšanu;.

4. pants

Darbības prioritātes

Kopienas rīcības prioritātes saistībā ar trans-Eiropas enerģētikas tīkliem atbilst noturīgai attīstībai un ir šādas:

1)

attiecībā gan uz gāzes, gan elektroenerģijas tīkliem , īpaši olefīna gāzes tīkliem :

a)

pielāgot un attīstīt enerģijas tīklus, lai sekmētu iekšējā enerģijas tirgus darbību, un jo īpaši novērst šķēršļus, kas kavē kustību, galvenokārt pārrobežu kustību, rada sastrēgumus un iztrūkstošus ķēdes posmus, kā arī, ņemot vērā vajadzības, kas izriet no elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējā tirgus darbības un Eiropas Savienības paplašināšanās;

b)

izveidot enerģētikas tīklus salu, izolētos, perifēros un īpaši nomaļos reģionos, vienlaikus veicinot enerģijas avotu dažādošanu un neizsīkstošo enerģijas avotu izmantošanu, kā arī, ja vajadzīgs, minēto tīklu savienošanu;

2)

elektroenerģijas tīkliem:

a)

pielāgot un attīstīt tīklus, lai sekmētu atjaunojamās enerģijas ražošanas iekļaušanu un pieslēgšanu;

b)

nodrošināt Kopienas elektroenerģijas tīklu un pievienošanās valstu, kā arī citu Eiropas valstu un Vidusjūras un Melnās jūras baseina valstu elektroenerģijas tīklu savstarpēja izmantojamību;

3)

gāzes tīkliem:

a)

attīstīt dabasgāzes tīklus tā, lai tie atbilstu Kopienas dabasgāzes patēriņa vajadzībām, un nodrošināt dabasgāzes piegādes sistēmu uzraudzību;

b)

nodrošināt Kopienas dabasgāzes tīklu un citu Eiropas valstu, Vidusjūras, Melnās jūras un Kaspijas jūras baseina valstu, kā arī Tuvo un Vidējo Austrumu un Persijas līča reģiona valstu dabasgāzes tīklu savstarpēju izmantojamību un dabasgāzes avotu un piegāžu maršrutu dažādošanu;

c)

attīstīt un apvienot olefīna gāzes tīklus, lai apmierinātu Kopienas rūpniecības olefīna gāzes patēriņa vajadzības.

5. pants

Darbības virzieni

Vispārīgie Kopienas darbības virzieni saistībā ar trans-Eiropas enerģētikas tīkliem ir šādi:

a)

vispārīgas intereses un prioritāro projektu un , it īpaši, Eiropas nozīmes projektu apzināšana;

b)

veidot labvēlīgāku vidi šādu tīklu attīstībai.

6. pants

Vispārējas intereses projektu kritēriji

1.   Vispārēji kritēriji, kas jāpiemēro, pieņemot lēmumu par vispārējas intereses projektu noteikšanu, grozījumiem, specifikācijām vai atjaunināšanas pieteikumiem, ir šādi:

a)

uz projektiem attiecas 2. panta darbības joma;

b)

projekti atbilst darbības mērķiem un prioritātēm, kas noteiktas attiecīgi 3. un 4. pantā;

c)

projekti šķiet ekonomiski dzīvotspējīgi.

Ekonomiskās dzīvotspējas novērtējums pamatojas uz izmaksu/ieguvumu analīzi, kas ņem vērā visas izmaksas un ieguvumus, tostarp vidējā termiņa un/vai ilgtermiņā un saistībā ar visiem ārējiem vides faktoriem un citiem vides aspektiem, piegādes drošību un ieguldījumu ekonomiskajā un sociālajā kohēzijā. Vispārējās intereses projektiem, kas attiecas uz kādas dalībvalsts teritoriju, vajadzīga šīs dalībvalsts piekrišana.

2.   Papildu kritēriji vispārējas intereses projektu noteikšanai ir noteikti II pielikumā.

Par visām izmaiņām II pielikumā izklāstītajos papildu kritērijos vispārējas intereses projektu noteikšanai lemj saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru.

3.   Regulā (EK)Nr. 2236/95 paredzēto Kopienas finansiālo atbalstu var saņemt tikai par III pielikumā uzskaitītajiem projektiem. Minētajiem projektiem jāatbilst šā panta 1. punktā un II pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

4.   Orientējošās projektu specifikācijas, tostarp detalizēti projektu apraksti un attiecīgajā gadījumā to ģeogrāfiskais apraksts, ir izklāstītas III pielikumā. Minētās specifikācijas atjaunina saskaņā ar 14. panta 2. punktā noteikto procedūru. Atjauninājumi ir tehniska rakstura un tie drīkst attiekties tikai uz tehniskām izmaiņām projektos, noteiktā maršruta daļas grozīšanu vai projekta atrašanās vietas ierobežotu pielāgošanu.

5.   Dalībvalstis veic visus pasākumus, ko tās uzskata par vajadzīgiem, lai sekmētu un paātrinātu vispārējas intereses projektu pabeigšanu un samazinātu kavēšanos, vienlaikus ievērojot Kopienas tiesību aktus un starptautiskās vides konvencijas. Jo īpaši ātri jāpabeidz vajadzīgās apstiprināšanas procedūras.

6.   Ja vispārējas intereses projekti daļēji ir trešo valstu teritorijās, Komisija pēc apspriešanās ar attiecīgajām dalībvalstīm var iesniegt priekšlikumus attiecīgā gadījumā saistībā ar Kopienas un minēto trešo valstu nolīgumu pārvaldību un saskaņā ar Enerģētikas hartas nolīgumu attiecībā uz trešām valstīm, kas ir minētā nolīguma puses, par projektiem, kuri attiecīgajām trešām valstīm jāatzīst arī par savstarpējas intereses projektiem, lai sekmētu to īstenošanu.

7. pants

Prioritārie projekti

1.   Šā lēmuma I pielikumā izklāstītie vispārējas intereses projekti ir prioritāri attiecībā uz Regulā (EK)Nr. 2236/95 paredzētā finansiālā atbalsta piešķiršanu.

Par grozījumiem I pielikumā lemj saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru.

2.   Attiecīgās dalībvalstis un Komisija, katra atbilstoši savai kompetencei, cenšas veicināt prioritāro projektu, īpaši pārrobežu projektu, īstenošanu.

Attiecībā uz pārrobežu investīciju projektiem dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ņemot vēra valstu atļauju piešķiršanas procedūras, šādi projekti palielina savienojumu jaudu starp divām vai vairākām dalībvalstīm un tādējādi pastiprina Eiropas piegāžu drošību, būtu izšķirošais faktors, kompetentajām valstu iestādēm pieņemot lēmumu.

3.   Prioritārie projekti ir saskanīgi ar noturīgu attīstību un atbilst šādiem kritērijiem:

a)

tiem ir nozīmīga ietekme uz iekšējā tirgus konkurences darbību, un/vai

b)

tie stiprina piegāžu drošību Kopienā, un/vai

c)

to rezultātā pieaug atjaunīgās enerģijas patēriņš, enerģijas efektivitāte vai koģenerācija .

8. pants

Eiropas nozīmes projekti

1.   Atsevišķi projekti, kas uzskatāmi par prioritāriem saskaņā ar 7. pantu, jo tie ir pārrobežu projekti vai tiem ir ievērojama ietekme uz pārrobežu transporta iespējām, tiek deklarēti kā Eiropas nozīmes projekti. Šie projekti ir uzskaitīti I pielikumā .

2.   Iesniedzot projektus, lai saņemtu atbalstu no Kohēzijas fonda saskaņā ar Padomes 1994. gada 16. maija Regulas (EK) Nr. 1164/94 par Kohēzijas fondu (9) 10. pantu, dalībvalstis piešķir pienācīgu prioritāti tiem projektiem, kas pasludināti par Eiropas nozīmes projektiem.

3.   Iesniedzot projektus, lai saņemtu atbalstu no trans-Eiropas komunikāciju tīklu budžeta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2236/95 10. pantu, dalībvalstis piešķir pienācīgu prioritāti tiem projektiem, kas pasludināti par Eiropas nozīmes projektiem.

4.   Iesniedzot projektus, lai saņemtu atbalstu no struktūrfondiem saskaņā ar Padomes 1999. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem (10), dalībvalstis piešķir pienācīgu prioritāti tiem projektiem, kas pasludināti par Eiropas nozīmes projektiem.

5.   Komisija nodrošina, ka valstis, kuras var saņemt līdzekļus no pirmspievienošanās struktūrpolitikas instrumenta, iesniedzot projektu saskaņā ar Padomes 1999. gada 21. jūnija Regulas (EK) Nr. 1267/1999 ar ko paredz Pirmspievienošanās struktūrpolitikas programmu  (11) 2. un 7. pantu, piešķir pienācīgu prioritāti tiem projektiem, kas pasludināti par Eiropas nozīmes projektiem.

6.   Ja Komisija atklāj, ka darbu uzsākšana pie projekta, kas pasludināts par Eiropas nozīmes projektu, ievērojami aizkavējas vai šāda kavēšanās ir paredzama, tā pieprasa attiecīgajām dalībvalstīm trīs mēnešu laikā norādīt kavēšanās iemeslus.

Pēc attiecīgo dalībvalstu atbilžu saņemšanas un izskatīšanas Komisija, pienācīgi ņemot vērā proporcionalitātes principu, var lemt par Eiropas nozīmes statusa atņemšanu attiecīgajam projektam.

7.   Piecus gadus pēc Eiropas nozīmes projekta vai tā daļas pabeigšanas attiecīgās dalībvalstis novērtē tā sociālekonomisko ietekmi un ietekmi uz vidi, tostarp ietekmi uz dalībvalstu savstarpējo tirdzniecību, teritoriālo kohēziju un ilgtspējīgu attīstību.

Dalībvalstis informē Komisiju par šī novērtējuma rezultātiem.

8.   Ja projekts tiek pasludināts par Eiropas nozīmes projektu, lai nodrošinātu, ka projektu atļauju piešķiršanas procedūras nepārsniegtu pienācīgus termiņus, attiecīgās dalībvalstis pirms būvniecības atļauju saņemšanas saskaņo savas novērtēšanas procedūras attiecībā uz ietekmi uz vidi un sociāli ekonomisko situāciju, un sabiedrisko apspriešanu– ja nepieciešams, katram projekta posmam.

9.   Ja projekts ir pasludināts par Eiropas nozīmes projektu un ietver pārrobežu daļu, kas ir tehniski un finansiāli neatdalāma, tad abas attiecīgās dalībvalstis veic pārrobežu aptauju, lai novērtētu pārrobežu daļu un pirms projekta apstiprināšanas apspriestos ar sabiedrību.

10.   Šā panta 8. un 9. punktā minētās saskaņotās vai pārrobežu aptaujas procedūras piemēro, neskarot pienākumus, kas noteikti Kopienas tiesību aktos par vides aizsardzību, jo īpaši par ietekmes uz vidi novērtēšanu.

Attiecīgās dalībvalstis informē Komisiju par šādu saskaņotu vai pārrobežu apjauju procedūru sākšanu un par to rezultātiem.

9. pants

Eiropas nozīmes projektu īstenošana

1.   Eiropas nozīmes projektus īsteno ātri.

Ne vēlāk kā… (12)dalībvalstis iesniedz Komisijai grafiku minēto projektu pabeigšanai, kā arī sīku informāciju par:

a)

projekta plānošanas apstiprinājuma procesa paredzamo norisi,

b)

grafiku izpētes un projektēšanas posmam,

c)

projekta būvniecības grafiku,

d)

projekta nodošanu ekspluatācijā.

2.   Dalībvalstis iesniedz Komisijai gada ziņojumus par progresu saistībā ar 1. punktā minētajiem projektiem.

Ja progress ir lēnāks nekā norādīts Komisijai iesniegtajā grafikā, dalībvalstīm jāiesniedz Komisijai pārskatīts plāns.

3.   Dalībvalstis veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka apstiprināšanas procedūra Eiropas nozīmes projektiem ir efektīva un ka nerada nevajadzīgu kavēšanos.

10. pants

Eiropas koordinators

1.    Projektiem, kuru ieviešanā ir grūtības, Komisija, vienojoties ar attiecīgajām dalībvalstīm un apspriežoties ar Eiropas Parlamentu , var iecelt Eiropas koordinatoru.

Eiropas koordinators rīkojas Komisijas vārdā. Eiropas koordinators ir atbildīgs par vienu prioritāru projektu vai prioritāra projekta daļu. Vajadzības gadījumā Eiropas koordinatora darbības jomu var paplašināt, lai tā ietvertu arī citus saistītus prioritārus projektus.

2.   Eiropas koordinatoru izraugās, pamatojoties uz pieredzi saistībā ar Eiropas Savienības iestādēm un zināšanām par jautājumiem, kas saistīti ar lielu projektu novērtēšanu no tehniskā, finansiālā, socioekonomiskā un vides aspekta.

3.   Lēmumā, ar ko ieceļ Eiropas koordinatoru, norāda, kā koordinators veic savus uzdevumus.

4.   Eiropas koordinators:

a)

veicina vienotas metodes projektu novērtēšanai, sniedz konsultācijas īstenotājiem par projektu finansējumu un vajadzības gadījumā sniedz atzinumu par jautājumiem saistībā ar tīklu darbību;

b)

sniedz Komisijai ikgada ziņojumu par panākto progresu attiecībā uz tā projekta vai to projektu īstenošanu, kuram vai kuriem viņš ir iecelts, kā arī par jaunumiem attiecībā uz regulējumu vai citiem jaunumiem, kas varētu ietekmēt projekta(-u)raksturu, un visām grūtībām vai šķēršļiem, kas varētu radīt ievērojamu kavēšanos;

c)

sekmē dialogu ar apsaimniekotājiem, izmantotājiem, reģionālajām un vietējām iestādēm, kā arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, lai iegūtu vispusīgākas zināšanas par pārvades pakalpojumiem, ierobežojumiem un pakalpojumu parametriem, kas vajadzīgi, lai optimizētu attiecīgās infrastruktūras izmantošanu.

5.   Attiecīgās dalībvalstis sadarbojas ar Eiropas koordinatoru un sniedz koordinatoram informāciju, kas vajadzīga 4. punktā minēto uzdevumu izpildei.

6.   Izskatot pieteikumus par Kopienas finansējumu tiem projektiem vai projektu grupām, Komisija var prasīt atbildīgā Eiropas koordinatora viedokli.

7.     Koordinācijai jābūt proporcionālai projekta izmaksām, lai nepieļautu nevajadzīgu administratīvo slogu.

11. pants

Labvēlīgāki apstākļi

1.   Lai veicinātu daudz labvēlīgāku apstākļu radīšanu trans-Eiropas enerģētisko tīklu attīstībai un to savstarpējai izmantojamībai, Kopiena ņem vērā dalībvalstu pūliņus saskaņā ar šo mērķi un piešķir vislielāko nozīmi šādiem pasākumiem, nepieciešamības gadījumā tos veicinot:

a)

to struktūru tehniskā sadarbība, kas ir atbildīgas par trans-Eiropas enerģētikas tīkliem, jo īpaši II pielikuma 1., 2. un 7. punktā minēto savienojumu pienācīga darbība;

b)

apstiprināšanas procedūru sekmēšana projektiem trans-Eiropas enerģētikas tīklos, lai samazinātu kavēšanos;

c)

palīdzība vispārējas nozīmes projektiem, ko sniedz no Eiropas fondiem, dokumentiem un finanšu programmām, kas attiecas uz šiem tīkliem.

2.   Komisija ciešā sadarbībā ar attiecīgajām dalībvalstīm uzņemas visas iniciatīvas, lai sekmētu 1. punktā minēto darbību koordinēšanu.

3.   Par pasākumiem, kas nepieciešami 1. punkta a)un b)apakšpunktā minēto darbību īstenošanai, lemj Komisija saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru.

12. pants

Ietekme uz konkurenci un energoapgādes drošību.

Izskatot projektus, ņem vērā to ietekmi uz konkurenci un energoapgādes drošību . Veicina privāto un ekonomisko dalībnieku finansējumu, ņemot vērā konkurences un citus ES noteikumus. Atbilstoši Līguma noteikumiem jāizvairās no jebkādiem konkurences izkropļojumiem starp tirgus dalībniekiem.

13. pants

Ierobežojumi

1.   Šis lēmums neskar finanšu saistības, kuras dalībvalsts vai Kopiena ir uzņēmusies.

2.   Šis lēmums neskar projektu, plānu vai programmu ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus, kas nosaka turpmāko apstiprināšanas sistēmu šādiem projektiem. Ietekmes uz vidi novērtējumu rezultātus, ja šāds novērtējums vajadzīgs saskaņā ar attiecīgiem Kopienas tiesību aktiem, ņem vērā pirms saskaņā ar attiecīgiem Kopienas tiesību aktiem faktiski ir pieņemts lēmums par projektu īstenošanu.

14. pants

Komiteja

1.   Komisijai palīdz komiteja

2.   Ja ir norāde uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

15. pants

Ziņojums

Reizi divos gados Komisija sagatavo ziņojumu par šā lēmuma īstenošanu, ko tā iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai.

Šajā ziņojumā uzmanību pievērš to prioritāro projektu, kas saistīti ar pārrobežu savienojumiem, kā minēts II pielikuma 1., 2. un 7. punktā, īstenošanai un izpildē panāktajam progresam, kā arī nosacījumiem to finansēšanas kārtībai, īpaši saistībā ar Kopienas finansējuma daļu.

16. pants

Atcelšana

Lēmumu 96/391/EK un Lēmumu Nr. 1229/2003/EK sekojoši atceļ.

17. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

18. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Eiropas Parlamenta vārdā—

priekšsēdētājs

Padomes vārdā

priekšsēdētājs


(1)  OV C 241, 28.9.2004., 17. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2005. gada 7. jūnija nostāja.

(3)  OV L 176, 15.7.2003., 11. lpp.

(4)  OV L 176, 15.7.2003., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 2004/85/EK (OV L 236, 7.7.2004., 10. lpp.).

(5)  OV L 176, 15.7.2003., 57. lpp.

(6)  OV L 228, 23.9.1995., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK)Nr. 807/2004 (OV L 143, 30.4.2004., 46. lpp.).

(7)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(8)  OV L 161, 29.6.1996., 154. lpp.

(9)  OV L 130, 25.5.1994., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(10)  OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK)Nr. 173/2005 ( OV L 29, 2.2.2005., 3. lpp.).

(11)  OV L 161, 26.6.1999., 73. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK)Nr. 2257/2004 ( OV L 389, 30.12.2004., 1. lpp.).

(12)  6 mēnešus pēc šī lēmuma stāšanās spēkā.

I PIELIKUMS

TRANS-EIROPAS ENERĢĒTIKAS TĪKLI

Prioritāro projektu virzieni, tostarp Eiropas nozīmes projektus , kas noteikti 7. un 8. pantā

Uzskaitīti prioritārie projekti, tostarp Eiropas nozīmes projekti, kas paredzēti katrā prioritārajā virzienā.

ELEKTROENERĢIJAS TĪKLI

EL.1.

Francija — Beļģija — Nīderlande Vācija:

elektroenerģijas tīklu nostiprināšana, lai atrisinātu elektroenerģijas plūsmas pārlieku noslogotību Beniluksā.

Tostarp Eiropas nozīmes projekti:

 

Avelinas (F) Avelgemas (BE)

 

Līnija Mulēnas (FR) Obanžas (BE) līnija

EL.2.

Itālijas robežas ar Franciju, Austriju, Slovēniju un Šveici:

elektrības saslēguma jaudu palielināšana.

Tostarp Eiropas nozīmes projekti:

 

Lincas (AT) Kordinjano (IT) līnija

 

Jauns savienojums Itālija Slovēnija

 

Udīnes Ovestas (IT) Okroglo (SI) līnija

 

Sanfjorāno (IT) Naves (IT) Gorlago (IT) līnija.

 

Ziemeļvenēcijas (IT) Kordinjano (IT) līnija

 

St. Peteras (AT) Tauernas (AT) līnija

 

Sidburgenlandes (AT) Kainahtālas (AT) līnija

 

Savienojums starp Austriju un Itāliju (Tora Briksene) caur Brenneres dzelzceļa tuneli

EL.3.

Francija Spānija Portugāle:

elektroenerģijas savienojumu jaudas palielināšana starp šīm valstīm un Ibērijas pussalā un tīklu attīstība salu reģionos.

Tostarp Eiropas nozīmes projekti:

 

Sentmenatas (ES) Bekano (ES) Beksas (FR)

 

Līnija Valdižemas (PT) Douro Internacional (PT) Aldeavilas (ES) līnija un Douro Internacional iekārtas

EL.4.

Grieķija Balkānu valstis Elektrības pārvades saskaņošanas savienības (EPSA) sistēma:

elektrības infrastruktūras attīstība, lai savienotu Grieķiju ar EPSA sistēmu un lai veicinātu Dienvidaustrumeiropas elektrības tirgus attīstību.

Tosptarp Eiropas nozīmes projekti:

 

Filipi (EL) Hamidabadas (TR) līnija

EL.5.

Apvienotā Karaliste Eiropas kontinents un Ziemeļeiropa:

elektrības saslēguma jaudu izveidošana/palielināšana un iespējama krasta vēju enerģijas integrācija.

Tostarp Eiropas nozīmes projekti:

 

Zemūdens kabelis starp Apvienoto Karalisti (UK) un Nīderlandi

EL.6.

Īrija Apvienotā Karaliste:

elektrības saslēguma jaudu palielināšana un iespējama krasta vēju enerģijas integrācija.

Tostarp Eiropas nozīmes projekti:

 

Zemūdens kabelis starp Īriju un Velsu (UK)

EL.7.

Dānija — Vācija — Baltijas gredzens (arī Norvēģija — Zviedrija — Somija — Dānija — Vācija — Polija — Baltijas valstis — Krievija):

elektrības saslēguma jaudu palielināšana un iespējama krasta vēju enerģijas integrācija.

Tostarp Eiropas nozīmes projekti:

 

Kasso (DK) — Hamburgas/Dolernas (DE) līnija

 

Hamburgas/Krimmelas (DE) — Švērinas līnija

 

Kasso (DK) — Revsingas (DK) — Tjēles (DK) līnija

 

V. Hassingas (DK) — Trīges (DK) līnija

 

Zemūdens kabelis Škageraka 4 (DK) — (NO)

 

Savienojums starp Poliju un Lietuvu, ieskaitot nepieciešamo Polijas elektroenerģijas tīkla un PL—DE profila nostiprināšanu, lai nodrošinātu dalību enerģijas iekšējā tirgū.

 

Zemūdens kabelis starp Somiju un Igauniju (Estlink)

 

Zemūdens kabelis Fennoscan starp Somiju un Zviedriju

 

Halle/Zāle (DE) — Šveinfurte (DE)

EL.8.

Vācija — Polija — Čehijas Republika — Slovākija — Austrija — Ungārija — Slovēnija:

elektrības saslēguma jaudu palielināšana.

Tostarp Eiropas nozīmes projekti:

 

Neienhāgenas (DE) — Vīrādenas (DE) — Krajņikas (PL) līnija.

 

Dirnroras (AT) — Slavetičas (CZ) līnija

 

Jauns savienojums starp Vāciju un Poliju

 

Velke Kapusany (SK) —Lemesany (SK) —Moldava (SK) — Sajoivanka (HU)

 

Gabcikovo (SK) — Velky Dur (SK)

 

Stupava (SK) — Dienvidaustrumu Vīne (AT)

EL.9.

Vidusjūras reģiona dalībvalstis — Vidusjūras elektrības gredzens:

elektrības saslēguma jaudu palielināšana starp Vidusjūras reģiona dalībvalstīm un Maroku — Alžīriju — Tunisiju — Lībiju — Ēģipti — Tuvo Austrumu valstīm — Turciju.

Tostarp Eiropas nozīmes projekti:

 

Elektroenerģijas savienojums starp Tunisiju un Itāliju

GĀZES TĪKLI

NG.1.

Apvienotā Karaliste —Eiropas kontinenta ziemeļi, to vidū Nīderlande, Beļģija, Dānija , Zviedrija un Vācija — Polija — Lietuva — Latvija — Igaunija — Somija — Krievija:

Gāzes cauruļvadi, kas savieno noteiktus Eiropas svarīgākos gāzes avotus, uzlabojot tīklu savstarpējo savienojamību un palielinot piegāžu drošību, ieskaitot gāzes cauruļvadus “North Transgas” un “Yamal — Europe” dabasgāzes transportēšanai, jaunu gāzes cauruļvadu būvniecību un tīkla jaudas palielināšana Vācijā, Dānijā un Zviedrijā, kā arī šo valstu starpā, un Polijā, Čehijas Republikā, Slovākijā, Vācijā un Austrijā, kā arī šo valstu starpā.

Tostarp Eiropas nozīmes projekti:

 

Gāzes cauruļvads “North Transgas”

 

Gāzes cauruļvads “Yamal — Europe”

 

Gāzes cauruļvads dabasgāzes transportēšanai, kas savieno Dāniju, Zviedriju un Vāciju

 

Tranzīta jaudas nostiprināšana virzienā Vācija — Beļģija — Apvienotā Karaliste.

NG.2.

Alžīrija — Spānija — Itālija — Francija — kontinentālā Ziemeļeiropa:

jaunu gāzes cauruļvadu būvniecība no Alžīrijas uz Spāniju, Franciju un Itāliju, un tīklu jaudu palielināšana Spānijā, Itālijā un Francijā un starp tām.

Tostarp Eiropas nozīmes projekti:

 

Alžīrijas — Tunisijas — Itālijas gāzes cauruļvads

 

Alžīrijas — Itālijas gāzes cauruļvads caur Sardīniju un Korsiku ar atzaru uz Franciju

 

Alžīrijas — Spānijas — Francijas - kontinentālās Eiropas gāzes cauruļvads Medgas

NG.3.

Kaspijas jūras valstis — Vidējie Austrumi — Eiropas Savienība:

jauni gāzes cauruļvadu tīkli dabasgāzes transportēšanai uz Eiropas Savienību no jauniem avotiem, tostarp Turcijas — Grieķijas, Grieķijas — Itālijas un Turcijas — Austrijas un Grieķijas — Slovēnijas — Austrijas (caur Rietumbalkāniem) gāzes cauruļvadi.

Tostarp Eiropas nozīmes projekti:

 

Tunisijas — Grieķijas — Itālijas gāzes cauruļvads

 

Turcijas — Austrijas gāzes cauruļvads

NG.4.

SDG termināli Beļģijā, Francijā, Spānijā, Portugālē, Itālijā , Grieķijā, Kiprā un Polijā:

SDG piegādes avotu un ieeju diversifikācija, ieskaitot SDG terminālu savienojumus ar pārvades tīklu.

NG.5.

Pazemes dabasgāzes krātuves Spānijā, Portugālē, Francijā, Itālijā, Grieķijā un Baltijas jūras reģionā:

jaudas palielināšana Spānijā, Francijā, Itālijā un Baltijas jūras reģionā un pirmo iekārtu būvniecība Portugālē un Grieķijā un Lietuvā .

NG.6.

Vidusjūras reģiona dalībvalstis — Vidusjūras austrumdaļas gāzes gredzens:

gāzes cauruļvadu būvniecība un jaudas palielināšana dabasgāzes transportēšanai starp Vidusjūras reģiona dalībvalstīm un Lībiju, Ēģipti, Jordāniju, Sīriju un Turciju.

Tostarp Eiropas nozīmes projekti:

 

Lībijas — Itālijas gāzes cauruļvads

II PIELIKUMS

TRANS-EIROPAS ENERĢĒTIKAS TĪKLI

Papildu kritēriji 6. panta 2. punktā minētajiem vispārējas intereses projektiem

ELEKTROENERĢIJAS TĪKLI

1.

Elektroenerģijas tīklu attīstīšana salu, anklāva , perifēros un īpaši nomaļajos reģionos, vienlaikus veicinot enerģijas avotu diversifikāciju un sekmējot neizsīkstošo enerģijas avotu izmantošanu, kā arī, ja vajadzīgs, minēto reģionu elektroenerģijas tīklu savienošana.

Īrija — Apvienotā Karaliste (Velsa)

Grieķija (salas)

Itālija (Sardīnija) — Francija (Korsika) — Itālija (kontinentālā daļa)

Savienojumi salu reģionos, tostarp savienojumi ar kontinentu

Savienojumi īpaši nomaļos reģionos Francijā, Spānijā, Portugālē

2.

Elektrības savienojumu attīstīšana starp dalībvalstīm, kas vajadzīgi iekšējam tirgum un lai nodrošinātu elektroenerģijas tīklu darbības drošību.

Francija — Beļģija — Nīderlande — Vācija

Francija — Vācija

Francija — Itālija

Francija — Spānija

Portugāle — Spānija

Somija — Zviedrija

Somija — Igaunija — Latvija — Lietuva

Austrija — Itālija

Itālija — Slovēnija

Austrija — Itālija — Slovēnija — Ungārija

Vācija — Polija

Vācija — Polija — Čehijas Republika — Austrija — Slovākija — Ungārija

Ungārija — Slovākija

Ungārija — Austrija

Polija — Lietuva

Īrija — Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

Vācija — Austrija — Slovēnija — Ungārija

Nīderlande — Apvienotā Karaliste

Vācija — Dānija — Zviedrija

Grieķija — Itālija

Ungārija — Slovēnija

Malta — Itālija

Somija — Igaunija

Itālija — Slovēnija

3.

Elektroenerģijas iekšējo savienojumu attīstīšana dalībvalstīs, lai izmantotu savienojumus starp dalībvalstīm, iekšējā tirgus darbībai vai atjaunojamo enerģijas avotu savienošanai

Visas dalībvalstis

4.

Elektroenerģijas savienojumu attīstīšana ar trešajām valstīm, un it īpaši ar pievienošanās kandidātvalstīm, tādējādi sekmējot elektroenerģijas tīklu savstarpēju izmantojamību, elektroenerģijas tīklu drošu darbību un elektroapgādes drošību Eiropas Kopienā.

Vācija — Norvēģija

Nīderlande — Norvēģija

Zviedrija — Norvēģija

Apvienotā Karaliste — Norvēģija

Baltijas elektrības gredzens: Vācija — Polija — Baltkrievija — Krievija — Lietuva — Latvija — Igaunija — Somija — Zviedrija — Norvēģija — Dānija

Norvēģija — Zviedrija — Somija — Krievija

Vidusjūras elektrības gredzens: Francija — Spānija — Maroka — Alžīrija — Tunisija — Lībija — Ēģipte — Tuvo Austrumu valstis — Turcija — Grieķija — Itālija

Grieķija — Turcija

Itālija — Šveice

Austrija — Šveice

Ungārija — Rumānija

Ungārija — Serbija

Ungārija — Horvātija

Itālija — Tunisija

Grieķija — Balkānu valstis

Spānija — Maroka

Spānija — Andora — Francija

ES — Balkānu valstis — Baltkrievija — Krievija — Ukraina

Melnās jūras elektrības gredzens: Krievija — Ukraina — Rumānija — Bulgārija — Turcija — Gruzija

Bulgārija — BDMR/Grieķija — Albānija — Itālija vai Bulgārija — Grieķija — Itālija

5.

Darbības, kas uzlabo savstarpēji savienotus elektroenerģijas tīklus iekšējā tirgū, un jo īpaši, apzināt vājās vietas un trūkstošos savienojumus, izstrādāt risinājumus saistībā ar pārlieku noslogotību un pielāgot prognozēšanas un elektroenerģijas tīklu ekspluatācijas metodes.

Elektroenerģijas tīklu vājo vietu un trūkstošo savienojumu apzināšana, īpaši pārrobežu savienojumos.

Risinājumu izstrāde elektrības plūsmas pārvaldībai, lai risinātu pārslodzes problēmas elektroenerģijas tīklos.

prognozēšanas un elektroenerģijas tīklu ekspluatācijas metožu pielāgošana, kas vajadzīga iekšējā tirgus darbībai un atjaunojamo enerģijas avotu lielas procentuālās daļas izmantošanai.

GĀZES TĪKLI

6.

Dabasgāzes ieviešana jaunos reģionos, galvenokārt salu, izolētos, perifēros un īpaši nomaļajos reģionos, un gāzes tīklu attīstīšana šajos reģionos.

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

Īrija

Spānija

Portugāle

Grieķija

Zviedrija

Dānija

Itālija (Sardīnija)

Francija (Korsika)

Kipra

Malta

Īpaši nomaļie reģioni Francijā, Spānijā, Portugālē

7.

Gāzes, arī atsevišķu gāzes un olefīnu gāzes tīklu savienojumu attīstīšana, lai apmierinātu iekšējā tirgus vajadzības vai nostiprinātu apgādes drošību.

Īrija — Apvienotā Karaliste

Francija — Spānija

Francija — Šveice

Portugāle — Spānija

Austrija — Vācija

Austrija — Ungārija

Austrija — Ungārija — Slovākija — Polija

Polija — Čehijas Republika

Slovākija — Čehijas Republika — Vācija — Austrija

Austrija — Itālija

Grieķija — citas Balkānu valstis

Austrija — Ungārija — Rumānija — Bulgārija — Grieķija — Turcija

Francija — Itālija

Grieķija — Itālija

Austrija — Čehijas Republika

Vācija — Čehijas Republika — Austrija — Itālija

Austrija — Slovēnija — Horvātija

Ungārija — Horvātija

Ungārija — Rumānija

Ungārija — Slovākija

Ungārija — Ukraina

Slovēnija — Balkānu valstis

Beļģija — Nīderlande — Vācija

Apvienotā Karaliste — Nīderlande — Vācija

Vācija — Polija

Dānija — Apvienotā Karaliste

Dānija — Vācija — Zviedrija

Dānija — Nīderlande

8.

Jaudu attīstīšana SDG saņemšanai un dabasgāzes uzglabāšanai, kas vajadzīga, lai apmierinātu pieprasījumu, kontrolētu gāzes piegādes sistēmas un diversificētu avotus un piegādes maršrutus.

Visas dalībvalstis

9.

Gāzes transportēšanas jaudas attīstīšana (gāzes cauruļvadi), kas vajadzīga, lai apmierinātu pieprasījumu un diversificētu piegādes no iekšējiem un ārējiem avotiem, kā arī piegādes maršrutus.

Ziemeļu gāzes sadales tīkls: Norvēģija — Dānija — Vācija — Zviedrija — Somija — Krievija — Baltijas valstis — Polija

Alžīrija — Spānija — Francija

Krievija — Ukraina — ES

Krievija — Baltkrievija — Ukraina — ES

Krievija — Baltkrievija — ES

Krievija — Baltijas jūra — Vācija

Krievija — Baltijas valstis — Polija — Vācija

Vācija — Čehijas Republika — Polija — Vācija — citas dalībvalstis

Lībija — Itālija

Tunisija — Lībija — Itālija

Kaspijas jūras valstis — ES

Krievija — Ukraina — Moldāvija — Rumānija — Bulgārija — Grieķija — Slovēnija - citas Balkānu valstis

Krievija — Ukraina — Slovākija — Ungārija — Slovēnija — Itālija

Nīderlande — Vācija — Šveice — Itālija

Beļģija — Francija — Šveice — Itālija

Dānija — (Zviedrija) — Polija

Norvēģija — Krievija — ES

Īrija

Alžīrija — Itālija — Francija

Alžīrija — Tunisija — Itālija

Vidējie Austrumi — Vidusjūras gāzes gredzens — ES

Sajaukšanas punkta uzstādīšana Vinkselē ziemeļu-dienvidu virzienā (H gāzes sajaukšana ar slāpekli)

Jaudas palielināšana rietumu — austrumu virzienā: Zēbruge — Einattene

10.

Darbības, kas uzlabo savstarpēji savienotus gāzes tīklus iekšējā tirgū, un jo īpaši, apzināt vājās vietas un trūkstošos savienojumus, izstrādāt risinājumus saistībā ar pārlieku noslogotību un pielāgot prognozēšanas un gāzes tīklu ekspluatācijas metodes.

vājo vietu un trūkstošo savienojumu, īpaši pārrobežu līmenī, apzināšana gāzes tīklos.

risinājumu izstrāde dabasgāzes plūsmas pārvaldībai, lai risinātu pārliekas noslogotības problēmas gāzes tīklos.

prognozēšanas un dabasgāzes tīklu ekspluatācijas metožu pielāgošana, kas vajadzīga iekšējā tirgus darbībai.

Globāla dabasgāzes tīklu drošības nostiprināšana tranzīta valstīs.

11.

Olefīnu gāzes transportēšanas jaudas attīstība un integrēšana, kas vajadzīga, lai apmierinātu pieprasījumu iekšējā tirgū.

Visas dalībvalstis

III PIELIKUMS

TRANS-EIROPAS ENERĢĒTIKAS TĪKLI

1.

Elektroenerģijas tīklu attīstīšana anklāva reģionos

1.1

Zemūdens kabelis Īrija — Velsa (UK)

1.2.

Dienvidciklādu salu (EL) savienojums

1.3.

30 kV zemūdens kabeļa savienojums starp Fajalas, Piku, Sanžorži salām (Azoru salas, PT)

1.4.

Tīkla savienošana un nostiprināšana Terseirā, Fajalā un Sanmigelā (Azoru salas, PT)

1.5.

Tīkla savienošana un nostiprināšana Madeirā (PT)

1.6.

Zemūdens kabelis Sardīnija (IT) — kontinentālā Itālija

1.7.

Zemūdens kabelis Korsika (FR) — Itālija

1.8.

Savienojums kontinentālā Itālija — Sicīlija (IT): Savienojuma Sordžente (IT) — Ricikoni (IT) divkāršošana

1.9.

Jauni savienojumi Baleāru un Kanāriju salās (ES)

2.

Elektrības savienojumu attīstīšana starp dalībvalstīm

2.1.

Mulēnas (FR) — Obenžas (BE) līnija

2.2.

Avelenas (FR) — Avelgemas (BE) līnija

2.3.

Savienojums starp Vāciju un Beļģiju

2.4.

Vižī (FR) — Mārlenheimas (FR) līnija

2.5.

Vižī (FR) — Uhtelfangenas (DE) līnija

2.6.

Lapras (FR) fāžu transformators

2.7.

Turpmāka jaudas palielināšana esošajā savienojumā starp Franciju un Itāliju

2.8.

Jauns savienojums starp Franciju un Itāliju

2.9.

Jauns savienojums starp Franciju un Spāniju caur Pirenejiem

2.10.

Austrumpireneju savienojums starp Franciju un Spāniju

2.11.

Savienojumi starp Ziemeļportugāli un ziemeļrietumu Spāniju

2.12.

Sinišas (PT) — Alkevas (PT) — Bilbao (ES) līnija.

2.13 .

Savienojums starp Portugāles dienvidiem un dienvidrietumu Spāniju

2.14.

Valdižemas (PT) — Douro Internacional ( ) — Aldeavilas (ES) līnija un Douro Internacional iekārtas

2.15.

Savienojumi Botnijas līča ziemeļos un ar Fennoscan zemūdens kabeli starp Somiju un Zviedriju

2.16.

Lincas (AT) — Kordinjano (IT) līnija

2.17.

Savienojums Somplago (IT) — Verlmaha (AT)

2.18

Savienojums Austrija — Itālija (Tora — Briksene) caur Brenneres dzelzceļa tuneli

2.19.

Savienojums starp Īriju un Ziemeļīriju

2.20.

Sv.Peteras (AT) — Isāras (DE) līnija

2.21.

Zemūdens kabelis, kas savieno Anglijas dienvidaustrumdaļu un Nīderlandes vidusdaļu

2.22.

Savienojumu nostiprināšana starp Dāniju un Vāciju, piemēram, Kaso — Hamburgas līnija

2.23.

Savienojumu nostiprināšana starp Dāniju un Zviedriju

2.24.

Jauns savienojums starp Slovēniju un Ungāriju :Čirkovce (SI) — Hevica (HU)

2.25.

Sajoivanka (HU) — Rimavska Sobota (SK)

2.26.

Moldava — Sajoivanka (HU)

2.27.

Stupava (SK) — dienvidaustrumu Vīne (AT)

2.28.

Polijas — Vācijas (Neienhāgena (DE) — Vīrādenas (DE) — Krajņikas (PL)) līnija

2.29.

Polijas — Lietuvas (Elk — Alitus) savienojums

2.30.

Zemūdens kabelis starp Somiju un Igauniju

2.31.

Elastīgu maiņstrāvas pārvades sistēmu ierīkošana starp Itāliju un Slovēniju

2.32.

Jaunu savienojumi starp UCTE un CENTREL sistēmām

2.33.

Dirnroras (AT) — Slavetičas (CZ) līnija

2.34.

Zemūdens elektroenerģijas savienojums starp Maltu (MT) un Sicīliju (IT)

2.35.

Jauni savienojumi starp Itāliju un Slovēniju

2.36.

Udīnes Rietumu (IT) — Okroglo (SI) līnija

3.

Elektrības savienojumu attīstīšana katrā dalībvalstī

3.1.

Savienojumi uz Dānijas austrumu — rietumu līnijas: Savienojums starp Dānijas rietumu (“UCTE) un austrumu (“NORDEL”) tīkliem

3.2.

Savienojums uz Dānijas ziemeļu — dienvidu līnijas

3.3.

Jauni savienojumi Ziemeļfrancijā

3.4.

Jauni savienojumi dienvidrietumu Francijā

3.5.

Trinovercelēzes (IT) — Lakjareles (IT) līnija

3.6.

Turbigo (IT) — Ro — Bovizio (IT) līnija

3.7.

Vogeras (IT) — Lakazelas (IT) līnija

3.8.

Sanfjorāno (IT) — Naves (IT) — Gorlago (IT) līnija

3.9.

Ziemeļvenēcijas (IT) — Kordinjano (IT) līnija

3.10.

Redipuglijas (IT) — Udīnes Ovestas (IT) līnija

3.11.

Jauni savienojumi uz Itālijas austrumu — rietumu līnijas

3.12.

Tavarnuces (IT) — Kazelinas (IT) līnija

3.13.

Tavarnuces (IT) — Santa Barbaras (IT) līnija

3.14.

Ricikoni (IT) — Feroleto (IT) — Laino (IT) līnija

3.15.

Jauni savienojumi uz Itālijas ziemeļu — dienvidu līnijas

3.16.

Tīklu pārveidojumi, lai sekmētu neizsīkstošās enerģijas savienojumus Itālijā

3.17.

Jauni vēja enerģijas savienojumi Itālijā

3.18.

Jauni savienojumi uz Spānijas ziemeļu līnijas

3.19.

Jauni savienojumi uz Spānijas Vidusjūras līnijas

3.20.

Jauni savienojumi uz Galisijas (ES) — Centra (ES) līnijas

3.21.

Jauni savienojumi uz Galisijas (ES) — Aragonas (ES) līnijas

3.22.

Jauni savienojumi uz Aragonas (ES) — Levantes (ES) līnijas

3.23.

Jauni savienojumi uz Spānijas (ES) dienvidu — centra līnijas

3.24.

Jauni savienojumi uz Spānijas (ES) austrumu — centra līnijas

3.25.

Jauni savienojumi Andalūzijā (ES)

3.26.

Pedralva (PT) — Riba d'Ave (PT) līnija un Pedralva iekārtas

3.27.

Rekarei (PT) — Valdižemas (PT) līnija

3.28.

Pikote (PT) — Pokino (PT) līnija (uzlabošana)

3.29.

Esošās Pegu (PT) — Cedillo (ES)/Falagueira (PT) līnijas un Falagueira iekārtu pārveidošana

3.30.

Pegu (PT) — Bataljas (PT) līnija un Batalja iekārtas

3.31.

Sinišas (PT) — Ferreira do Alentejo (PT) I līnija (uzlabošana)

3.32.

Jauni vēja enerģijas savienojumi Portugālē

3.33.

Pereiros (PT) — Zezere (PT) — Santarēmas (PT) līnijas un Zezere iekārtas

3.34.

Bataljas (PT) — Riumajoras (PT) I un II līnija (uzlabošana)

3.35.

Karapatelo (PT) — Mouriska (PT) līnija (uzlabošana)

3.36.

Valdidžemas (PT) — Viseu (PT) — Anadijas (PT) līnija

3.37.

Esošās Riumajoras (PT) — Palmelas (PT) līnijas novirzīšana uz Ribatežu (PT) un Ribatežu iekārtām

3.38.

Saloniku (EL), Lamjas (EL) un Patru (EL) apakšstacijas un savienojošās līnijas

3.39.

Evijas (EL), Lakonijas (EL) un Trāķijas (EL) reģionu savienojumi

3.40.

Perifēro reģionu esošo savienojumu nostiprināšana kontinentālajā Grieķijā

3.41.

Tinagas (IE) — Kašelas (IE) līnija

3.42.

Flegfordas (IE) — Austrumsligo (IE) līnija

3.43.

Savienojumi Spānijas ziemeļaustrumos un rietumos, jo īpaši, lai tīklam pieslēgtu vēja enerģijas ražošanas jaudas

3.44.

Savienojumi Basku zemē (ES), Aragonā (ES) un Navarrā (ES)

3.45.

Savienojumi Galīcijā (ES)

3.46.

Savienojumi Zviedrijas vidienē

3.47.

Savienojumi Zviedrijas dienvidos

3.48.

Hamburgas (DE) — Švērinas reģiona (DE) līnija

3.49.

Halles/Zāles (DE) — Švērinas reģiona (DE) līnija

3.50.

Jauni jūras un krasta vēja enerģijas savienojumi Vācijā

3.51.

380 kV tīkla uzlabošana Vācijā, lai savienotu jūras vēja enerģijas parkus

3.52.

Savienojumi Ziemeļīrijā attiecībā uz savienojumiem ar Īriju

3.53.

Savienojumi Apvienotās Karalistes ziemeļrietumos

3.54.

Savienojumi Skotijā un Anglijā, lai elektroenerģijas ražošanā vairāk izmantotu atjaunojamos enerģijas avotus

3.55.

Jauni jūras vēja enerģijas savienojumi Beļģijā, ieskaitot 380 kV tīkla uzlabošanu

3.56.

Borseles apakšstacija (NL)

3.57.

Reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtu ieviešana (NL)

3.58.

Fāžu un/vai kondensatoru transformatoru uzstādīšana Beļģijā

3.59.

380 kV tīkla uzlabošana, lai palielinātu importēšanas jaudu

3.60.

St.Peteras (AT) — Tauernas (AT) līnija

3.61.

Dienvidburgerlandes (AT) — Kainahtāles (AT) līnija

3.62.

Dunowo (PL) — Zydowo (PL) — Krzevina (PL) — Pleviska (PL)

3.63.

Patnova (PL) — Grudziadza (PL)

3.64.

Ostrova (PL) — Pleviska (PL)

3.65.

Ostrova (PL) — Trebačeva (Rogovjeca)(PL)

3.66.

Pleviska (PL) — Patnova (PL)

3.67.

Tarnova (PL) — Krosno (PL)

3.68.

Elk (PL) — Olsztyn Matki (PL)

3.69.

Elk (PL) — Nareva (PL)

3.70.

Mikulova (PL) — Swiebodzice — Dobrzen (Groszowice) (PL)

3.71.

Patnova (PL) — Sohačeva (PL) — Varšava (PL)

3.72.

Krsko (SI) — Bericevo (SI)

3.73.

Slovēnijas transmisijas sistēmas nostiprināšana no 220 kV uz 400 kV

3.74.

Medzibrod (SK) — Liptovska Mara (SK)

3.75.

Lemesany (SK) — Moldava (SK)

3.76.

Lemesany (SK) — Velke Kapusany (SK)

3.77.

Gabcikovo (SK) — Velky Dur (SK)

3.78.

Savienojumi Ziemeļzviedrijā

3.79.

Sāremā (ET) apgādes sistēmas pārlikšana uz 110 kV

3.80.

Apgādes sistēmas uzlabošana Tartu (ET)

3.81.

Eesti apakšstacijas (300 kV) (ET) atjaunošana

3.82.

Kīsa (ET), Pusei (ET) un Viljandi (ET) apakšstaciju (110 kV) atjaunošana

3.83.

Nosovice (CZ) — Prosenice (CZ): vienkāršās līnijas (400kV) pārveidošana par divkāršotu 400kv līniju

3.84.

Krasikov (CZ) — Horni Zivotice (CZ):jauna vienkāršā 400 kV līnija

3.85.

Jauni vēja enerģijas savienojumi Maltā (MT)

4.

Elektrības savienojumu attīstīšana ar trešām valstīm

4.1.

Jauns savienojums Itālija — Šveice

4.2.

Filipi (EL) — Maricas 3 (Bulgārija) līnija

4.3.

Amintejas (EL) — Bitolas (ARYM) līnija

4.4.

Kardjas (EL) — Elbasani (Albānija) līnija

4.5.

Elbasani (Albānija) — Podgoricas (Serbija un Melnkalne) līnija

4.6.

Mostaras (Bosnija un Hercegovina) apakšstacija un savienojošās līnijas

4.7.

Ernestinovo (Horvātija) apakšstacija un savienojošās līnijas

4.8.

Jauni savienojumi starp Grieķiju un Albāniju, Bulgāriju un ARYM

4.9.

Filipi (EL) — Hamidabadas (TR) līnija

4.10.

Zemūdens kabelis starp ziemeļaustrumu/austrumu Angliju un Dienvidnorvēģiju

4.11.

Ēmšavenas (NL) — Fedas (NO) posms

4.12.

Zemūdens kabelis starp Dienvidspāniju un Maroku (esošā savienojuma stiprināšana)

4.13.

Savienojumi Baltijas elektroenerģijas gredzenam: Vācija — Polija — Krievija — Igaunija — Latvija — Lietuva — Zviedrija — Somija — Dānija — Baltkrievija

4.14.

Dienvidsomijas — Krievijas savienojumi

4.15.

Jauni savienojumi starp Ziemeļzviedriju un Ziemeļnorvēģiju

4.16.

Jauni savienojumi starp Viduszviedriju un Vidusnorvēģiju

4.17.

Borgvīkas (SE) — Hēsles (NO) — Oslo (NO) reģiona līnija

4.18.

Jauni savienojumi starp UCTE/CENTREL sistēmu un Balkānu valstīm

4.19.

Savienojumi un pieslēgums starp UCTE sistēmu un Baltkrieviju, Krieviju un Ukrainu, īpaši HVDC elektroenerģijas pārveides staciju pārvietošana, kas iepriekš darbojās starp Austriju un Ungāriju, Austriju un Čehijas Republiku un Vāciju un Čehijas Republiku

4.20.

Savienojumi Melnās jūras elektroenerģijas gredzenā: Krievija — Ukraina — Rumānija — Bulgārija — Turcija — Gruzija

4.21.

Jauni savienojumi Melnās jūras reģionā, lai nodrošinātu paplašinātās UCTE sistēmas un paredzēto valstu tīklu savstarpēju izmantojamību

4.22.

Jauni savienojumi Vidusjūras elektroenerģijas gredzenā: Francija — Spānija — Maroka — Alžīrija — Tunisija — Lībija — Ēģipte — Tuvo Austrumu valstis — Turcija — Grieķija — Itālija

4.23.

Zemūdens kabelis starp Dienvidspāniju un ziemeļrietumu Alžīriju

4.24.

Zemūdens kabelis starp Itāliju un Ziemeļāfriku (Alžīriju, Tunisiju, Lībiju)

4.25.

Elektroenerģijas savienojums starp Tunisiju un Itāliju

4.26.

Jauni savienojumi Barenca jūras reģionā

4.27.

Savienojumu nostiprināšana starp Dāniju un Norvēģiju

4.28.

Obermorveilera (DE) — Meiningena (AT) Bonadī (CH): atkārtota jaudas palielināšana

4.29.

Bekescsaba (HU) — Oradea (RO)

4.30.

Pēča (CR) — Sombora (YU)

4.31.

Pēča (CR) — Ernestinovo (CZ)

4.32.

Robeža Velke Kapusany (SK) — Ukraina

4.33.

Andrālas (ES) — Encampas (AND) — jaudas palielināšana līdz 220 kV

4.34.

Spānija — Andora — Francija: savienojumu nostiprināšana

5.

Darbības , kas uzlabo saslēgtu elektroenerģijas tīklu darbību iekšējā tirgū

(Vēl nav noteiktas specifikācijas)

GĀZES TĪKLI

6.

Dabasgāzes ieviešana jaunos reģionos

6.1.

Gāzes tīkla attīstīšana no Belfāstas uz Ziemeļīrijas ziemeļu — rietumu reģionu (UK), un, un, ja vajadzīgs, uz Īrijas rietumu piekrasti

6.2.

SDG Santakrusā de Tenerifē, Kanāriju salās (ES)

6.3.

SDG Laspalmasā Grankanārijā (ES)

6.4.

SDG Madeirā (PT)

6.5.

Gāzes tīklu attīstība Zviedrijā

6.6.

Savienojums starp Baleāru salām (ES) un kontinentālo Spāniju

6.7.

Augstspiediena atzars uz Trāķiju (EL)

6.8.

Augstspiediena atzars uz Korintu (EL)

6.9.

Augstspiediena atzars uz ziemeļrietumu Grieķiju (EL)

6.10.

Lollanas (DK) un Falsteras (DK) salu savienojums

6.11.

SDG Kipras salā, Vasilikos enerģētikas centrā

6.12.

Savienojums starp SDG iekārtām Vasilikos (CY) un Moni(CY) elektroenerģijas centrāli

6.13.

SDG Krētas salā (EL)

6.14.