ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 215

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

48. sējums
2005. gada 2. septembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Informācija

 

Komisija

2005/C 215/1

Eiropas Centrālās bankas noteiktā procentu likme tās refinasēšanas operācijām: 2,05 % 2005. gada 1. septembris — Eiro maiņas kurss

1

2005/C 215/2

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.3825 — EHA/REWE Austria/JV) ( 1 )

2

2005/C 215/3

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.3931 — TransGourmet/Prodirest) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

3

2005/C 215/4

To starptautisku kontroles un uzraudzības aģentūru saraksts (še turpmāk kontroles un uzraudzības aģentūras), kuras apstiprinājušas dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 800/1999 VI pielikumā paredzētajiem noteikumiem

4

2005/C 215/5

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.3930 — LBO/Wheelabrator Allevard) ( 1 )

7

 

III   Paziņojumi

 

Komisija

2005/C 215/6

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus par netiešām PTA darbībām saskaņā ar īpašo zinātniskās izpētes, tehnoloģijas attīstības un demonstrāciju programmu Eiropas Pētniecības telpas integrēšana un stiprināšana — Prioritārā tematiskā joma: Saskaņotas stratēģiju izstrādes atbalsts — Uzaicinājuma kods: FP6-2005-RTD-OMC-NET

8

 

2005/C 215/7

Paziņojums lasītājiem — COM dokumenti

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


I Informācija

Komisija

2.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 215/1


Eiropas Centrālās bankas noteiktā procentu likme tās refinasēšanas operācijām (1):

2,05 % 2005. gada 1. septembris

Eiro maiņas kurss (2)

2005. gada 1. septembris

(2005/C 215/01)

1 euro=

 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,2388

JPY

ItipclflclS 16113.

136,95

DKK

Dānijas krona

7,4584

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,68335

SEK

Zviedrijas krona

9,3325

CHF

Šveices franks

1,5463

ISK

Islandes krona

76,98

NOK

Norvēģijas krona

7,8445

BGN

Bulgārijas Ieva

1,9559

CYP

Kipras mārciņa

0,5729

CZK

Čehijas krona

29,340

EEK

Igaunijas krona

15,6466

HUF

Ungārijas forints

243,86

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,6960

MTL

Maltas lira

0,4293

PLN

Polijas zlots

3,9821

RON

Rumānijas leja

3,5093

SIT

Slovēnijas tolērs

239,51

SKK

Slovākijas krona

38,550

TRY

Turcijas lira

1,6653

AUD

Austrālijas dolārs

1,6374

CAD

Kanādas dolārs

1,4708

HKD

Hongkongas dolārs

9,6263

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,7747

SGD

Singapūras dolārs

2,0841

KRW

Dienvidkorejas vons

1 280,67

ZAR

Dienvidāfrikas rands

7,8986

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

10,0280

HRK

Horvātijas kuna

7,4352

IDR

Indonēzijas rūpija

12 821,58

MYR

Malaizijas ringits

4,672

PHP

Filipīnu peso

69,503

RUB

Krievijas rublis

35,2090

THB

Taizemes bats

50,927


(1)  Kurss, kas pielietots nesenos darījumos ir ņemts pirms norādītās dienas. Mainīgā kursa gadījumā procentu likme ir marginālā likme.

(2)  

Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


2.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 215/2


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta Nr. COMP/M.3825 — EHA/REWE Austria/JV)

(2005/C 215/02)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2005. gada 27. jūnijā Komisija nolēma necelt iebildumus pret augstāk paziņoto koncentrāciju un paziņo, ka tā ir saderīga ar kopējo tirgu. Šis lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Lēmuma pilns teksts ir pieejams vienīgi vācu un tiks publicēts pēc tam, kad tiks noskaidrots, vai tas ietver jelkādus komercnoslēpumus. Tas būs pieejams:

Eiropas konkurences tīmekļa vietnē (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Šī tīmekļa vietne nodrošina dažādas iespējas, lai palīdzētu ievietot individuālos apvienošanās lēmumus, norādot arī uzņēmuma nosaukumu, lietas numuru, datumu un sektorālo indeksu.

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē ar dokumenta numuru 32005M3825. EUR-Lex ir tiešsaite piekļūšanai Eiropas Kopienas likumdošanas datorizētai dokumentācijas sistēmai. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


2.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 215/3


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta Nr. COMP/M.3931 — TransGourmet/Prodirest)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(2005/C 215/03)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1.

Komisija 2005. gada 25. augustā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā R Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, ar kuru uzņēmums transGourmet Holding AG (“transGourmet”, Šveice), ko kontrolē Rewe grupa (“REWE”, Vācija) un Coop grupa (“Coop”, Šveice), minētās Padomes Regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnu kontroli pār uzņēmumiem Prodirest S.N.C. (“Prodirest”, Francija), SA Discol (“Discol”, Francija) un Goninet S.N.C. (“Goninet”, Francija), iegādājoties to akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

transGourmet: kontrolakciju sabiedrība ieguldījumiem vairumtirdzniecībā, kas darbojas ar Aldis Service Plus S.A.S. starpniecību pārtikas un higiēnas produktu vairumtirdzniecībā Francijā;

REWE: pārtikas produktu mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība tūrisms;

Coop: pārtikas produktu mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība;

Prodirest: pārtikas un higiēnas produktu piegāde vairumā Francijā;

Discol: kontrolakciju sabiedrība ieguldījumiem uzņēmējdarbībai vairumtirdzniecībā;

Goninet: pārtikas un higiēnas produktu mazumtirdzniecība.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma, iespējams, attiecas uz paziņoto darījumu. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā izklāstītajai procedūrai.

4.

Komisija uzaicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darbību.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienās pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.3931 — TransGourmet/Prodirest uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp.


2.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 215/4


To starptautisku kontroles un uzraudzības aģentūru saraksts (še turpmāk “kontroles un uzraudzības aģentūras”), kuras apstiprinājušas dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 800/1999 VI pielikumā paredzētajiem noteikumiem

(2005/C 215/04)

Šis saraksts aizstāj sarakstu, kas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 295, 2000. gada 18. oktobrī, 2. lpp.

1.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 800/1999 (1) 16. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 2. punktu kontroles un uzraudzības aģentūras, ko apstiprinājušas dalībvalstis, ir tiesīgas izsniegt apliecības, kas apliecina to ka lauksaimniecības produkti, uz kuriem attiecas kompensācijas par eksportu uz trešām valstīm, ir ievesti un izkrauti, vai vismaz to, ka šie produkti piegādāti galamērķī trešās valstīs.

Dalībvalstis ir atbildīgas par kontroles un uzraudzības aģentūru apstiprināšanu un pārbaudi.

Ja kādu kontroles un uzraudzības aģentūru apstiprina viena dalībvalsts, tad tā ir apstiprināta visās dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka apliecības, ko izsniegušas apstiprinātās kontroles un uzraudzības aģentūras, var izmantot visā Kopienā, neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī kontroles un uzraudzības aģentūra atrodas.

Lai informētu Kopienas lauksaimniecības produktu eksportētājus, Komisija periodiski publicē atjaunotu dalībvalstīs apstiprināto kontroles un uzraudzības aģentūru sarakstu. Pievienotais saraksts ir papildināts 2005. gada 1. jūlijā.

2.   BRĪDINĀJUMS

Komisijas dienesti vērš eksportētāju uzmanību uz šādiem punktiem:

ja kāda kontroles un uzraudzības aģentūra ir minēta sarakstā, tas automātiski negarantē, ka šīs aģentūras izsniegtās apliecības ir pieņemamas. Var tikt pieprasīti papildu apliecinājuma dokumenti; tāpat ir iespējams, ka vēlāk izsniegtajās apliecībās konstatē neprecizitātes;

jebkurā brīdī kādu no aģentūrām var izņemt no saraksta. Pirms sākt sadarbību ar kādu no šīm aģentūrām, eksportētājam vajadzētu pārbaudīt attiecīgās valsts iestādēs, vai konkrētā aģentūra joprojām ir apstiprināta;

ja eksportētājs vēlas iegūt vairāk informācijas par kādu no šīm aģentūrām, viņš var iegūt šo informāciju tajā valsts iestādē, kas to ir apstiprinājusi.


(1)  OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp. Jaunākie grozījumi regulā izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 671/2004 (OV L 105, 14.4.2004., 5. lpp.)


PIELIKUMS

Dalībvalstu apstiprināto kontroles un uzraudzības aģentūru saraksts

DĀNIJA

Baltic Control Ltd Århus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Tel. (45) 86 21 62 11

Fax (45) 86 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

VĀCIJA

ICCS (1)

International Commodity Control Services GmbH

Große Elbstraße 145 a

D-22767 Hamburg

Tel. (49-40) 36 98 29 0

Fax (49-40) 36 98 29 20

team@iccshamburg.com

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Tel. (49-5161) 60 39 0

Fax (49-5161) 60 39 101

ipc@ipc-hormann.com

Argos Control Warenprüfung GmbH

Nantestrasse 30

D-13127 Berlin

Tel. (49-30) 283 05 73-0

Fax (49-283) 05 73-16

Allgemein@argoscontrol.de

SPĀNIJA

SGS Española de Control SA (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 13 80 00

Fax (34) 913 13 80 80

sgstecnos-spain@sgsgroup.com

Inspectorate Española, SA

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28042 Madrid

Tel. (34) 914 18 38 30

Fax (34) 914 18 38 01

certificacion@bsi-global.com

FRANCIJA

SGS AGRI MIN

191 avenue Aristide-Briand

F-94237 Cachan Cedex

Tel. (33-1) 41 24 89 50

Fax (33-1) 41 24 89 9

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13110 Port de Bouc

Tel. (33-4) 42 35 04 60

Fax (33-4) 42 40 09 64

sicea.intl@wanadoo.fr

ITĀLIJA

SOCIETA SGS ITALIA SpA

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Tel. (39-02) 73 931

Fax (39-02) 70 12 46 30

www.sgs.com

SOCIETA VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C. ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Tel. (39-0544) 42 22 40

Fax (39-0544) 42 23 20

controlli@viglienzoni.it

SOCIETA BOSSI&C. — TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Tel. (39-010) 57 16-1

Fax (39-010) 58 23 46

surveyor@bossi-transiti.it

NĪDERLANDE

CONTROL UNION NEDERLAND (1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 282 33 90

Fax (31-10) 412 39 67

netherlands@controlunion.com

SAYBOLT INTERNATIONAL BV

PO Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 460 99 11

Fax (31-10) 435 36 00

www.saybolt.com

POLIJA

J.S.Hamilton Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

81-404 Gdynia

Tel. (48-58) 660 77 20/621 83 21

Fax (48-58) 660 77 21

www.hamilton.net.pl

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

70-900 Szczecin

Tel. (48-91) 434 02 11

Fax (48-91) 488 20 36

www.polcargo.pl

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

01-233 Warszawa

Tel. (48-22) 329 22 22

Fax (48-22) 329 22 20

www.sgs.com

SOMIJA

SGS INSPECTION SERVICE OY

Särkiniementie 3

PO Box 128

FIN-00211 Helsinki

Tel. (358-9) 696 35 79

(358-9) 696 37 01

Fax (358-9) 692 46 73

e-mail contact: Pirjo.alhola@sgs.com

OY LARS KROGIUS AB (2)

Temppelikatu 4 B

FIN-00100 Helsinki

Tel. (358-9) 47 43 11

Fax (358-9) 47 99 00

e-mail contact: average.finland@krogius.com

www.krogius.com

APVIENOTĀ KARALISTE

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Tel. (44) 12 32 74 04 51

Fax (44) 12 32 74 02 72

info@cuireland.com

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock

Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Tel. (44) 17 08 68 02 00

Fax (44) 17 08 68 02 50

mstokes@caleb-brett.com


(1)  Šī firma ir arī apstiprināta, lai veiktu pārbaudes trešās valstīs saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 639/2003 attiecībā uz dzīvu liellopu labturību pārvadāšanas laikā.

(2)  Šai firmai ir atļauts izsniegt apliecības tikai noteiktam skaitam trešo valstu. Lai iegūtu informāciju par šo valstu sarakstu, vērsieties Somijas iestādēs.


2.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 215/7


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta Nr. COMP/M.3930 — LBO/Wheelabrator Allevard)

(2005/C 215/05)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1.

Komisija 2005. gada 25. augustā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā ar Padomes Regulas (EK) NR. 139/2004 (1) 4. pantu, ar kuru uzņēmumi WHA Holding SAS (Francija), ko kontrolē LBO France Gestion (“LBO”, Francija), minētās Padomes Regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnu kontroli pār uzņēmumu Wheelabrator Allevard SA (“WHA”, Francija), iegādājoties tā akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

uzņēmums LBO: ieguldījumu sabiedrība;

uzņēmums WHA: metāla abrazīvie materiāli un dimanta stiklgrieži.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma, iespējams, attiecas uz paziņoto darījumu. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts.

4.

Komisija uzaicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darbību.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienās pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.3930 — LBO/Wheelabrator Allevard uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


III Paziņojumi

Komisija

2.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 215/8


Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus par netiešām PTA darbībām saskaņā ar īpašo zinātniskās izpētes, tehnoloģijas attīstības un demonstrāciju programmu “Eiropas Pētniecības telpas integrēšana un stiprināšana”

Prioritārā tematiskā joma: “Saskaņotas stratēģiju izstrādes atbalsts”

Uzaicinājuma kods: FP6-2005-RTD-OMC-NET

(2005/C 215/06)

1.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Lēmumu Nr. 1513/2002/EK par sesto Eiropas Kopienas pamatprogrammu attiecībā uz pētniecības, tehnoloģijas attīstības un izstāžu pasākumiem, kas veicina Eiropas pētniecības telpas izveidi un jauninājumus (no 2002. līdz 2006. gadam) (1), Padome 2002. gada 30. septembrī ir pieņēmusi īpašu zinātniskās izpētes, tehnoloģiju attīstības un demonstrāciju programmu “Eiropas pētniecības telpas integrēšana un stiprināšana” (2002-2006) (2) (turpmāk tekstā “īpašā programma”).

Saskaņā ar īpašās programmas 5. panta 1. punktu Eiropas Kopienu Komisija (turpmāk tekstā “Komisija”) 2002. gada 9. decembrī pieņēma darba programmu (3) (turpmāk tekstā “darba programma”), kurā sīkāk izklāstīti īpašās programmas mērķi, zinātnes un tehnoloģijas prioritātes un kurā noteikts īstenošanas grafiks.

Saskaņā ar 9. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Regulā par noteikumiem, kā uzņēmumi, zinātniskās izpētes centri un akadēmiskās augstskolas piedalās Eiropas Kopienas Sestās pamatprogrammas (2002.-2006. gads) īstenošanā un pētījumu rezultātu izplatīšanā (4) (turpmāk tekstā “dalības noteikumi”), priekšlikumi par netiešām PTA darbībām jāiesniedz saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus.

2.

Šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus par netiešām PTA darbībām (turpmāk tekstā “uzaicinājums”) ietverta šī vispārīgā daļa un īpašie nosacījumi, kas izklāstīti pielikumā. Pielikumā jo īpaši norādīti termiņi, kuros iesniedzami priekšlikumi par netiešām PTA darbībām, orientējošs vērtēšanas beigu datums, paredzamais budžets, attiecīgais instruments un joma, kritēriji, saskaņā ar kuriem izvērtē netiešu PTA darbību priekšlikumus, minimālais dalībnieku skaits un piemērojamie ierobežojumi.

3.

Fiziskas vai juridiskas personas, kuras atbilst dalības noteikumos izklāstītajiem nosacījumiem un uz kurām neattiecas neviens no izņēmuma gadījumiem, kas minēti dalības noteikumos vai 114. panta 2. punktā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, EAEK) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (5) (turpmāk tekstā “priekšlikumu iesniedzēji”), tiek aicinātas iesniegt Komisijai priekšlikumus par netiešām PTA darbībām, ar nosacījumu, ka ir izpildīti dalības noteikumos un attiecīgajā uzaicinājumā paredzētie nosacījumi.

Priekšlikumu iesniedzēju atbilstību dalības nosacījumiem pārbauda, izskatot konkrētu netiešo PTA darbību. Pirms tam priekšlikumu iesniedzējiem tomēr jāparaksta deklarācija par to, ka uz viņiem neattiecas neviens no Finanšu regulas 93. panta 1. punktā minētajiem gadījumiem. Tāpat arī viņiem Komisijā jāiesniedz informācija, kas minēta 173. panta 2. punktā Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulā (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (6).

Eiropas Kopiena ir pieņēmusi vienlīdzīgu iespēju politiku, un, pamatojoties uz to, sievietes tiek īpaši mudinātas iesniegt priekšlikumus par netiešām PTA darbībām vai piedalīties šādu priekšlikumu iesniegšanā.

4.

Komisija nodrošina priekšlikumu iesniedzējiem metodisku līdzekli par uzaicinājumu, kurā ir informācija par to, kā sagatavot un iesniegt priekšlikumu par netiešu PTA darbību. Komisija nodrošina arī Priekšlikumu vērtēšanas un atlases procedūru vadlīnijas (7). Minēto palīglīdzekli un vadlīnijas, kā arī darba programmu un citu ar uzaicinājumiem saistītu informāciju var saņemt Komisijā, rakstot uz šādām adresēm:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels

E-pasta adrese: rtd-omc-net@cec.eu.int

Interneta adrese: www.cordis.lu/fp6

5.

Priekšlikumi par netiešām PTA darbībām jāiesniedz tikai kā elektroniski priekšlikumi, izmantojot tīmekļa elektronisko priekšlikumu iesniegšanas sistēmu (EPSS (8)). Tomēr izņēmuma gadījumos koordinators var Komisijai lūgt atļauju iesniegt priekšlikumu papīra formā līdz uzaicinājuma termiņa beigām. Atļauju lūdz, rakstot uz kādu no šīm adresēm:

European Commission

Directorate General RTD, Unit M2

SDME 09/84

B-1049 Brussels, Belgium

E-pasta adrese: rtd-omc-net@cec.eu.int

Lūgumam ir jāpievieno paskaidrojums, kāpēc šāds izņēmums tiek lūgts. Priekšlikumu iesniedzējiem, kas vēlas priekšlikumu iesniegt papīra formā, jāuzņemas atbildība par minēto lūgumu savlaicīgu iesniegšanu un ar to saistīto procedūru savlaicīgu pabeigšanu, lai varētu ievērot priekšlikumu iesniegšanas termiņu.

Visiem priekšlikumiem par netiešām PTA darbībām jāsastāv no divām daļām — veidlapām (A daļa) un satura (B daļa).

Priekšlikumus par netiešām PTA darbībām var sagatavot nesaistē vai tiešsaistē un iesniegt tiešsaistē. B daļu priekšlikumos par netiešām PTA darbībām var iesniegt tikai PDF formātā (“portatīvā dokumenta formāts”, kas savietojams ar Adobe 3 vai jaunāku iegulto fontu versiju). Saspiestās (“sazipotās”) datnes neizskatīs.

EPSS programmrīks (nesaistē vai tiešsaistē) atrodams Cordis tīmekļa vietnē www.cordis.lu.

Neizskatīs tos priekšlikumus par netiešām PTA darbībām, kas iesniegti tiešsaistē un ir nepilnīgi, nesalasāmi vai satur vīrusus.

Neizskatīs tos priekšlikumus par netiešām PTA darbībām, kas iesniegti noņemamā elektronisko datu uzglabāšanas līdzeklī (piemēram, CD-ROM, disketē) vai atsūtīti pa e-pastu vai faksu.

Neizskatīs tos priekšlikumus par netiešām PTA darbībām, kurus bija atļauts iesniegt papīra formā un kuri ir nepilnīgi.

Sīkākas ziņas par dažādajām priekšlikumu iesniegšanas procedūrām ir izklāstītas Priekšlikumu vērtēšanas un atlases procedūru vadlīniju J pielikumā.

6.

Priekšlikumiem par netiešām PTA darbībām jānonāk Komisijā vēlākais attiecīgajā uzaicinājumā norādītajā priekšlikumu iesniegšanas beigu datumā un laikā. Neizskatīs tos priekšlikumus par netiešām PTA darbībām, kas saņemti pēc minētā datuma un laika.

Neizskatīs tos priekšlikumus par netiešām PTA darbībām, kuri neatbilst nosacījumiem par minimālo dalībnieku skaitu, kas norādīts attiecīgajā uzaicinājumā.

Tas attiecas arī uz visiem citiem papildu atbilstības kritērijiem, kas norādīti darba programmā.

7.

Ja viens un tas pats priekšlikums par netiešu PTA darbību būs iesniegts vairākkārt, Komisija izskatīs pēdējo versiju, kas saņemta pirms attiecīgajā uzaicinājumā norādītā iesniegšanas beigu datuma un laika.

8.

Visā sarakstē, kas saistīta ar uzaicinājumu (piemēram, lūdzot informāciju vai iesniedzot priekšlikumu par netiešu PTA darbību), priekšlikumu iesniedzējiem jānorāda attiecīgā uzaicinājuma kods.


(1)  OV L 232, 29.8.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 294, 29.10.2002., 1. lpp.

(3)  Komisijas Lēmums K(2002)4789, kurā grozījumi izdarīti ar K(2003) 577, K(2003) 955, K(2003) 1952, K(2003) 3543, K(2003) 3555, K(2003) 4609, K(2003) 5183, K(2004) 433, K(2004) 2002, K(2004) 2727, K(2004) 3324, K(2004) 4178, K(2004) 5286, K(2005) 27, K(2005) 961, K(2005) 2076, K(2005) 2747 un K(2005) 3244, neviens no lēmumiem nav publicēts.

(4)  OV L 355, 30.12.2002., 23. lpp.

(5)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(6)  OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp.

(7)  K(2003)883, 27.3.2003., kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar K(2004)1855, 18.5.2004.

(8)  EPSS ir rīks, kas palīdz priekšlikumu iesniedzējiem izstrādāt un iesniegt priekšlikumus elektroniski.


PIELIKUMS

FP6-RTD-OMC-NET

1.   Īpašā programma: “Eiropas Pētniecības telpas integrēšana un stiprināšana”

2.   Prioritārā tēma/Joma: 12. Saskaņotas stratēģiju izstrādes atbalsts

3.   Uzaicinājuma nosaukums: atbalsts savstarpējai izglītošanās un koordinācijai pētniecības politikas izstrādē

4.   Uzaicinājuma kods: FP6-2005-RTD-OMC-NET

5.   Publicēšanas datums:

6.   Iesniegšanas termiņš: 2006. gada 3. februāris plkst. 17:00 (pēc Briseles laika)

7.   Kopējais paredzamais budžets: EUR 8,7 miljoni

8.   Jomas, kurās izsludināts uzaicinājums, un instrumenti:

Joma

Instruments

1.2.3.2

RTD-OMC-NET

Koordinācijas darbības

9.   Minimālais dalībnieku skaits:

Instruments

Minimālais dalībnieku skaits

Koordinācijas darbības

Jābūt mazākais piecām neatkarīgām juridiskām vienībām (1) no piecām dažādām dalībvalstīm vai asociētajām valstīm, no kurām vismaz trīs ir dalībvalstis vai asociētās kandidātvalstis

10.   Dalības ierobežojumi: Minimālajā dalībnieku skaitā ietilpst tikai valsts iestādes, kā noteikts Dalības noteikumu 2.31. pantā, kuras ir iesaistītas ar pētniecību saistītu stratēģiju izstrādē valsts vai reģionu līmenī. Koordinators jāizvēlas no šo dalībnieku vidus

11.   Konsorciju līgumi: Šā uzaicinājuma rezultātā izveidoto konsorciju dalībniekiem konsorcija līgums nav jānoslēdz

12.   Vērtēšanas kārtība: Vērtēšana notiek vienā kārtā. Priekšlikumus nevērtē anonīmi

13.   Vērtēšanas kritēriji: Skat. darba programmas B pielikumu attiecībā uz piemērojamajiem kritērijiem (tostarp to individuālo nozīmīgumu un robežvērtībām, kā arī kopējo robežvērtību) katram instrumentam

14.   Orientējoši vērtēšanas un atlases termiņi: Paredzams, ka vērtēšanas rezultāti būs zināmi četru mēnešu laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām


(1)  Dalībnieks ir juridiska vienība, kas dod ieguldījumu projektā un kam ir tiesības un pienākumi pret Kopienu saskaņā ar līguma noteikumiem. Juridiskas vienības, kas piedalās šajā koordinācijas darbībā, ir galvenokārt valsts un reģionālas pārvaldes iestādes.


2.9.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 215/s3


PAZIŅOJUMS LASĪTĀJIEM — COM DOKUMENTI

Kopš šā brīža un no 2005. gada 30. augusta OV C 211, Oficiālā Vēstneša tiešsaistes versija, kas pieejama EUR-Lex, saturēs Komisijas pieņemto sagatavošanas aktu virsrakstu un COM dokumentu, kam jābūt publicētiem Oficiālajā Vēstnesī, pilnu tekstu.

Klikšķis uz dokumenta numura (kreisās — rokas kolonna “Dokumenti”) atvērs EUR-Lex lappusi, kas satur jūsu pieprasīto arhīva informāciju attiecībā uz Jūs interesējošo COM dokumentu.