ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 198

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

48. sējums
2005. gada 12. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Informācija

 

Padome

2005/C 198/1

Padomes un Komisijas rīcības plāns par to, kā īstenot Hāgas programmu brīvības, drošības un tiesiskuma stiprināšanai Eiropas Savienībā

1

LV

 


I Informācija

Padome

12.8.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 198/1


Padomes un Komisijas rīcības plāns par to, kā īstenot Hāgas programmu brīvības, drošības un tiesiskuma stiprināšanai Eiropas Savienībā

(2005/C 198/01)

1.   VISPĀRĒJĀS NOSTĀDNES

Padome un Komisija gatavojas šo rīcības plānu izmantot par pamatu savam nākamo piecu gadu darbam, ar to saprotot, ka:

šo plānu papildinās Rīcības plāns par narkotikām, kas iesniegts Padomei/Eiropadomei apstiprināšanai (8652/1/05 REV 1 + COR 1), Rīcības plāns terorisma apkarošanai, ko Eiropadome pieņēmusi savā sanāksmē 2004. gada 17. un 18. jūnijā (10586/04), un stratēģija par brīvības, drošības un tiesiskuma politikas ārējiem aspektiem, ko Eiropadomei iesniegs 2005. gada decembrī;

plānam jāsaglabā zināms elastīgums, piemēram, lai pēc iespējas vairāk ņemtu vērā aktuālo situāciju;

plānu atjaunos 2006. gada beigās, lai Eiropadome varētu izstrādāt Savienības likumdošanas un operatīvās prioritātes tieslietās un iekšlietās;

plānā ir norādīts leģislatīvo (norādīti slīprakstā) un neleģislatīvo pasākumu saraksts, ko Padome un Komisija uzskata par nepieciešamiem, lai realizētu Hāgas programmā noteiktās pamatnostādnes. Šā saraksta pieņemšana neskar to pasākumu priekšlikumu darbības jomu vai saturu, kurus apspriedīs saskaņā ar līgumu noteikumiem. Ja vien nav norādīts citādi, plānā ir precīzi norādīts datums, līdz kuram ir sagaidāms, ka Komisija vai kāda dalībvalsts rīkosies;

plānu īstenos stingrā saskaņā ar līgumos paredzēto tiesisko pamatojumu un solidaritātes, subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem;

ar plānu mēģinās nodrošināt labāku saskaņu starp juridiskiem instrumentiem;

plāns nav pretrunā ar Komisijas tiesībām nākt klajā ar ierosmēm jautājumos, uz kuriem attiecas EKL IV sadaļa, vai ar Komisijas un dalībvalstu tiesībām nākt klajā ar ierosmēm jautājumos, uz kuriem attiecas LES VI sadaļa;

plānā ir pienācīgi ņemtas vērā pārrunas, kas notikušas Eiropas Parlamentā saistībā ar Komisijas paziņojuma (8922/05) iesniegšanu un pēc tās, un tas neskar Eiropas Parlamenta iestāžu priekšrocības.

1.1.   NOVĒRTĒŠANA

Sistēmas izveide, kas nodrošina objektīvu un neatkarīgu vērtējumu par ES pasākumu īstenošanu brīvības, drošības un tiesiskuma jomā

Paziņojums par novērtēšanas mehānisma izveidi un priekšlikums par to, kā paredzēts Konstitucionālā līguma III - 260. pantā (2006. gadā)

1.2.   Pamatbrīvību ievērošana un aktīva veicināšana

Pamatprogramma “Pamattiesības un tiesiskums” jaunajā finanšu plānā (2005. gadā)

a)

Priekšlikums lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu “Pilsonība un pamattiesības” (2005. gadā)

b)

Priekšlikums lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu “Cīņa pret vardarbību (Daphne) un narkotiku apkarošana un informēšana par tām” (2005. gadā)

Eiropas Savienības pievienošanās Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai (neformāla apspriešanās jāuzsāk 2005. gadā).

c)

Priekšlikums, ar kuru Eiropas Novērošanas centra rasisma un ksenofobijas jautājumos pilnvaras nodod Pamattiesību aģentūrai (priekšlikums 2005. gadā)

Sieviešu un bērnu tiesību veicināšana un aizsardzība

d)

Daphne II programma: 2006. gada darba programma (2005. gadā)

e)

Pētījums par profilaktiskiem pasākumiem, kas paredzēti, lai apkarotu vardarbību pret sievietēm (2006. gadā)

f)

Paziņojums par bērnu tiesību aizsardzību (2005. gadā)

Personas datu aizsardzība

g)

Paziņojums par papildu pasākumiem Darba programmai par Datu aizsardzības direktīvas labāku īstenojumu (2005. gadā)

h)

Paziņojums par tehnoloģijām, kas veicina privātuma aizsardzību (PET) (2005. gadā)

i)

Priekšlikums tiesību aktiem par personas datu aizsardzību saistībā ar policijas un tiesas iestāžu sadarbību krimināllietās (skat. 3.1 punkta c) apakšpunktu).

1.3.   EIROPAS TIESA

a)

Priekšlikums par veidu, kā sekmēt prejudiciālu nolēmumu pieprasījumu izskatīšanu Eiropas Tiesā attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu (2006. gadā).

1.4.   EIROPAS NARKOMĀNIJAS APKAROŠANAS STRATĒĢIJA

ES Narkomānijas apkarošanas rīcības plāni 2005. - 2008. gadam (2005. gadā) un 2009. — 2012. gadam (2009. gadā)

a)

ES Narkomānijas apkarošanas rīcības plāna 2005. - 2008. gadam pastāvīga vērtēšana (ikgadēja)

b)

Zaļā grāmata par pilsoniskās sabiedrības lomu politiku noteikšanā narkotiku jomā (2006. gadā)

c)

Ziņojums par Pamatlēmuma par narkotiku kontrabandu īstenošanu un darbību (2007. gadā)

d)

Darba ziņojums par ES Narkomānijas apkarošanas rīcības plānu 2005. - 2008. gadam (2008. gadā)

e)

Paziņojums par ES narkomānijas apkarošanas rīcības plānu 2009. - 2012. gadam (2009. gadā)

1.5   ĀRLIETAS

Stratēģija attiecībā uz visiem Savienības politikas brīvības, drošības un tiesiskuma jomas ārējiem aspektiem, pamatojoties uz pasākumiem, kas noteikti Hāgas programmā (2005. gadā)

Paziņojums par visiem Savienības politikas brīvības, drošības un tiesiskuma jomas ārējiem aspektiem (2005. gada vidū — ieguldījums stratēģijā).

2.   BRĪVĪBAS STIPRINĀŠANA

2.1.   SAVIENĪBAS pilsonība

a)

Ziņojumi par Direktīvu 90/364, 90/365 un 93/96 par pensionāru, studentu un darbinieku un pašnodarbināto personu, kas pārtraukušas profesionālo darbību, uzturēšanās tiesībām un

b)

Direktīvas 93/109/EK par balsstiesībām EP vēlēšanās, tostarp jaunajās dalībvalstīs, piemērošanu un, ja vajadzīgs, priekšlikumi pēdējās minētās direktīvas grozījumiem (2005./2006. gadā)

c)

Priekšlikums veicināt diplomātisko un konsulāro aizsardzību (2006. gadā)

d)

Priekšlikums par noteikumiem un nosacījumiem, kādi nepieciešami Eiropas pilsoņu iniciatīvai (2007. gadā)

e)

Iespējamo pasākumu izskatīšana, lai stiprinātu un vairotu tiesības, kādas nosaka Līgumos ietvertie pilsonības noteikumi (EKDL 22. pants) (2008. gadā)

ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu iespējas pārvietoties Eiropas Savienības robežās ar līdzvērtīgiem noteikumiem, kādus piemēro attiecīgās dalībvalsts piederīgajiem, tiem pārvietojoties vai mainot dzīvesvietu savā valstī

f)

Direktīvas 2004/38/EK par brīvu pārvietošanos un uzturēšanos transponēšanas, atbilstības un pareizas piemērošanas kontrole (2006. gadā)

g)

Ziņojums par Direktīvu 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK par brīvu pārvietošanos un uzturēšanos piemērošanu un par jauno dalībvalstu valstspiederīgo stāvokli (2006. gadā)

h)

Ziņojums par Direktīvas 2004/38/EK par brīvu pārvietošanos un uzturēšanos piemērošanu un, ja vajadzīgs, priekšlikumi šīs direktīvas grozījumiem (2008. gadā)

2.2.   PATVĒRUMA, MIGRĀCIJAS UN ROBEŽU POLITIKA

Pamatprogramma “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” jaunajā finanšu plānā (2005. gadā).

Migrācijas procesu kopīga analīze visos to aspektos (jaunākās informācijas un datu apkopošanas, sniegšanas, apmaiņas un efektīva pielietojuma veicināšana)

a)

Gada ziņojumi par migrācijas un patvēruma statistiku (sagatavošanā)

b)

ES Pamatregulas par migrācijas un patvēruma statistikas datu vākšanu pieņemšana (2005. gadā)

c)

Zaļā grāmata par Eiropas Migrācijas tīkla nākotni (2005. gadā), kam iespējams sekos priekšlikums, ar kuru izveido Eiropas Migrācijas Uzraudzības centru (2006. gadā)

d)

Priekšlikums savstarpējai informācijas sistēmai par migrācijas jautājumiem (2005. gadā)

2.3.   KOPĒJĀ EIROPAS PATVĒRUMA SISTĒMA

a)

Patvēruma procedūru direktīvas pieņemšana (2005. gadā)

b)

Secinājums par tā sauktajiem “paralēlajiem nolīgumiem” ar Dāniju dokumentos “Dublin II” un “Eurodac” (2005. gadā).

Pirmā posma juridisko instrumentu novērtējums

c)

Pirmā posma instrumentu transponēšanas un īstenošanas uzraudzība (2005. gadā sagatavošanā)

Kopējās patvēruma politikas izstrādes otrais posms, kopējas patvēruma procedūras un vienota statusa izveide tiem, kuriem piešķirts patvērums vai papildu aizsardzība

d)

Priekšlikums par pastāvīgā iedzīvotāja statusu personām, kas gūst labumu no starptautiskās aizsardzības (2005. gadā)

e)

Otrā posma instrumenti un pasākumi, kas jāiesniedz Padomei un Eiropas Parlamentam (pieņemšana līdz 2010. gada beigām)

Pētījumi par kopējas patvēruma pieteikumu izskatīšanas ietekmi, atbilstību un izpildāmību

f)

Pētījums par patvēruma pieteikumu kopīgu izskatīšanu Savienībā (2006. gadā)

g)

Pētījums, kas veicams, cieši konsultējoties ar ANO Augsto komisāru bēgļu lietās (UNHCR), par patvēruma pieteikumu kopīgu izskatīšanu ārpus Eiropas Savienības teritorijas (2006. gadā)

Dalībvalstu sadarbība saistībā ar Kopējo Eiropas patvēruma sistēmu pēc kopīgās patvēruma procedūras izveides

h)

Struktūru izveide sadarbības veicināšanai, iesaistot dalībvalstu patvēruma lietu dienestus (Paziņojums 2005. gadā)

i)

Eiropas atbalsta biroja izveide visiem sadarbības veidiem saistībā ar kopējo patvēruma sistēmu, pamatojoties uz novērtējumu

Eiropas Bēgļu fonda (EBF) izveide 2005. — 2013. gadā, lai palīdzētu dalībvalstīm izskatīt patvēruma pieteikumus un uzņemt noteiktas trešo valstu piederīgo kategorijas

j)

Galīgais ziņojums par Eiropas Bēgļu fondu (2005. gadā)

k)

Priekšlikums par grozījumiem lēmumā par Eiropas Bēgļu fondu, lai palīdzētu dalībvalstīm uzņemt noteiktas trešo valstu piederīgo kategorijas (2005. gadā)

l)

Eiropas Bēgļu fonda valstu daudzgadu programmu apstiprināšana (2005., 2008. un 2011. gadā)

2.4.   LIKUMĪGA MIGRĀCIJA, TOSTARP IELAIŠANAS PROCEDŪRAS

Likumīgās migrācijas politikas izstrāde

a)

Pirmā posma direktīvu par likumīgu migrāciju transponēšanas un īstenošanas novērtēšana un uzraudzība (sākot no 2005. gada)

b)

Apspriešanās par Zaļo grāmatu par ekonomiska rakstura migrāciju (2005. gadā)

c)

Pamatojoties uz sabiedriskās apspriešanās rezultātiem par Zaļo grāmatu par ekonomisko migrāciju, politikas plāna iesniegšana par likumīgo migrāciju, ieskaitot ielaišanas procedūras (2005. gadā)

2.5.   TREŠU VALSTU VALSTSPIEDERĪGO INTEGRĀCIJA

Saskanīgas Eiropas integrācijas sistēmas izveide

a)

Paziņojums par Eiropas integrācijas sistēmu (2005. gadā)

Starpstruktūru pieredzes un informācijas apmaiņas integrācijas jautājumos veicināšana  (1)

b)

INTI sagatavošanās darbību pārvaldība (2005. - 2006. gadā)

c)

Gada ziņojumi par migrāciju un patvērumu (2005. gadā, sagatavošanā)

d)

Integrācijas rokasgrāmata (otrais izdevums 2006. gadā, sagatavošanā)

e)

Tīmekļa vietnes izstrāde internetā (2006. gadā)

2.6.   CĪŅA PRET NELEGĀLO IMIGRĀCIJU

a)

Ieguldījums imigrācijas sakaru tīklu pārvaldībā attiecīgajās trešās valstīs (2005. gadā, notiek pašlaik)

b)

Gada ziņojums par kopēju politiku nelegālās migrācijas jautājumos (2005. gadā, sagatavošanā)

c)

Komisijas lēmuma pieņemšana, ar kuru tiks izstrādāts drošs tīmekļa informācijas tīkls dalībvalstu migrācijas dienestu vajadzībām (ICONET) (2005. gadā)

d)

Priekšlikums noslēgt un parakstīt Eiropas Padomes Konvenciju par rīcību pret cilvēku tirdzniecību (CAHTEH) (2005. gadā)

e)

Dalībvalstis īsteno mērķi par neformālās ekonomikas samazināšanu, kā tas izklāstīts Eiropas nodarbinātības stratēģijā

f)

Komisijas ziņojums, kurā var iekļaut instrumentus cīņai pret nelegālu darbu

Efektīvas izraidīšanas un atgriešanās politikas izveide, kas balstītos uz kopējiem standartiem un ciešāku sadarbību un savstarpēju tehnisku palīdzību

g)

Priekšlikums par atgriešanās procedūrām (2005. gadā)

h)

Sagatavošanās darbību sākšana Atgriešanās pārvaldības finansiālajam atbalstam (2005. gadā)

i)

Komisijas Īpašā pārstāvja iecelšana kopējas atpakaļuzņemšanas politikas jautājumos (2005. gadā)

j)

Kopienas atpakaļuzņemšanas nolīgumu noslēgšana un spēkā esošo nolīgumu pārvaldība (attiecīgajā laikā)

2.7.   PATVĒRUMA UN MIGRĀCIJAS ĀRĒJAIS ASPEKTS

Sadarbība ar trešām valstīm migrācijas un patvēruma pārvaldības jautājumos

a)

Paziņojums par migrāciju un attīstību (2005. gadā)

b)

AENEAS programmas 2004. gadam atsauces dokumenta pārskatītā versija 2004. - 2006. gadam (2005. gadā) (2)

c)

Migrācijas aspektu iekļaušanas pabeigšana valstu un reģionālajos stratēģijas dokumentos visām attiecīgajām trešām valstīm (2005. gadā)

d)

Secinājumi par to, kā pastiprināt dalībvalstu sadarbību, novēršot turpmākus dzīvību zaudējumus laikā, kad tiek nelegāli mēģināts iekļūt Eiropas Savienībā, jo īpaši Vidusjūras reģionā (2005. gadā)

ES reģionālās aizsardzības programmu izstrāde

e)

ES Reģionālās aizsardzības programmu rīcības plāns, ietverot ES pārcelšanās shēmu (2005. gadā)

f)

Eksperimentālo aizsardzības programmu sākšana (2005. gadā)

Pastiprināta sadarbība ar tranzītvalstīm, lai nodrošinātu labāku migrācijas pārvaldību šajās valstīs un pienācīgu bēgļu aizsardzību

g)

Ziņojums par paveikto un sasniegumiem patvēruma un migrācijas jomā saistībā ar Eiropas Kaimiņattiecību politiku (2005. gadā)

2.8.   ROBEŽU PĀRVALDĪBA, BIOMETRIJA, INFORMĀCIJAS SISTĒMAS UN VĪZU POLITIKA

Personu pārbaudes atcelšana uz iekšējām robežām

a)

Priekšlikums par SIS II juridiskajiem instrumentiem (2005. gadā)

b)

Tās ES acquis daļas, kas neattiecas uz SIS II, īstenošanas novērtējuma uzsākšana jaunajās dalībvalstīs (2006. gadā)

c)

Tās ES acquis daļas, kas attiecas uz SIS II, novērtēšana jaunajās dalībvalstīs (pēc SIS II darbības uzsākšanas — 2007. gadā)

d)

Padomes lēmuma pieņemšana par pārbaužu atcelšanu uz robežām ar jaunajām dalībvalstīm un starp tām, kad būs izpildītas visas prasības saistībā ar Šengenas acquis piemērošanu un kad būs sākusi darboties Šengenas Informācijas sistēma (SIS II) (2007. gadā)

e)

Priekšlikums papildināt esošo Šengenas novērtēšanas mehānismu ar pārraudzības mehānismu (2007. gadā)

Ārējo robežu integrētas pārvaldības sistēmas izveide

f)

Priekšlikums par valstu ekspertu grupu izveidi, to pilnvarām un finansējumu, lai nodrošinātu tehnisku un operatīvu palīdzību dalībvalstīm ārējo robežu kontrolē un uzraudzībā Robežu pārvaldības aģentūras ietvaros (2007. gadā)

g)

“Robežsargu rokasgrāmata” (pēc Kopienas noteikumu kopuma pieņemšanas par personu pārvietošanos pāri robežām)

h)

Ārējo robežu aģentūras novērtējuma ziņojums, ietverot pārskatu par aģentūras uzdevumiem un vērtējumu, vai tai jāpievēršas citiem robežu pārvaldības aspektiem (ieskaitot novērtējumu par valstu ekspertu grupu darbību un praktisko iespēju izveidot Eiropas robežsardzes sistēmu) (2007. gadā)

Šengenas acquis daļēja piemērošana

i)

Padomes lēmuma pieņemšana par Šengenas acquis daļēju piemērošanu Īrijā (2006. gadā)

j)

Padomes lēmuma pieņemšana par Šengenas acquis (SIS) daļēju piemērošanu Apvienotajā Karalistē (2005. gadā)

ES saskaņota pieeja un saskaņoti risinājumi par biometriskajiem identifikatoriem un datiem

k)

Priekšlikums, ar kuru groza Kopīgās konsulārās instrukcijas attiecībā uz biometrisko datu iegūšanas standartiem un procedūrām, ieskaitot pienākumu sniegt šādus datus un nosakot izņēmumus šim pienākumam (2005. gadā)

l)

Sagatavošanās valstu identitātes karšu obligāto standartu izstrādei (sākot no 2005. gada)

m)

Ja vajadzīgs, sagatavošanās nozaru īpašo identitātes karšu obligāto standartu izstrādei (sākot no 2005. gada)

n)

Biometrisko identifikatoru plaša izmantošana attiecībā uz ceļošanas dokumentiem, vīzām, uzturēšanās atļaujām, ES pilsoņu pasēm un informācijas sistēmām (sākot no 2006. gada) (3)

o)

Paziņojums par lielākām sinerģijām starp SIS II, VIS un Eurodac (2006. gadā)

2.9.   VĪZU POLITIKA, IESKAITOT VĪZU INFORMĀCIJAS SISTĒMAS (VIS) IZVEIDI

a)

Tikšanās ar trešām valstīm, kas iekļautas sarakstā par bezvīzu ceļošanu, lai nodrošinātu dalībvalstu pilsoņiem bezvīzu ceļošanu uz visām šīm trešām valstīm saistībā ar jaunu savstarpīguma mehānismu, kas drīzumā tiks pieņemts (notiek pašreiz, jāapvieno ar vīzu saraksta pārskatīšanu)

b)

Priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem, lai tālāk uzlabotu vīzu politiku un nodrošinātu vienotu pieteikšanās centru izveidi vīzu saņemšanai (2005. gadā)

c)

Regulāra vīzu saraksta pārskatīšana (Regula Nr. 539/2001) (regulāri)

d)

Priekšlikumi par pasākumiem, lai atvieglotu vīzu pieprasīšanas un izsniegšanas procedūras olimpiskās delegācijas locekļiem, kuri piedalīsies 2006. gada olimpiskajās spēlēs Turīnā (2005. gadā)

e)

Ziņojums par īstenošanu attiecībā uz Regulu Nr. 1295/2003 “Par pasākumiem, kas iecerēti, lai atvieglotu vīzu pieprasīšanas un izsniegšanas procedūras olimpiskās delegācijas locekļiem, kuri piedalās 2004. gada olimpiskajās spēlēs Atēnās” (2005. gadā)

f)

Priekšlikums par grozījumiem Kopīgajās konsulārajās instrukcijās par maksu par vīzas saņemšanu (2005. gadā)

g)

Priekšlikumi par tranzītu (2005. gadā)

h)

Ieteikums sarunu norādījumiem, lai panāktu vienošanās par bezvīzu ieceļošanas kārtību starp EK un trešām valstīm, kas ļautu brīvi pārvietoties Eiropas Savienības robežās uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem (2005. gadā, sagatavošanā)

i)

Priekšlikuma pieņemšana, ar kuru izveido vietējās pierobežas satiksmes režīmu (2005. gadā)

j)

Ziņojums par Kaļiņingradas tranzīta shēmas darbību (2005. gadā)

k)

Kaļiņingradas finanšu programma (4)

l)

Šengenas finanšu programma septiņām dalībvalstīm

m)

Īpaši ieteikumi katrā konkrētā gadījumā sarunu norādījumiem par vīzu režīma atvieglošanu ar trešām valstīm saistībā ar atpakaļuzņemšanas politiku, ja iespējams un pamatojoties uz savstarpīgumu, lai attīstītu reālu partnerību migrācijas pārvaldības jautājumos (2005. - 2009. gadā)

n)

Priekšlikums Kopīgo konsulāro instrukciju pārskatam, jo īpaši attiecībā uz vietējo konsulāro sadarbību (2006. gadā)

o)

VIS tehniska īstenošana, sākot ar burtciparu datu un fotogrāfiju apstrādes funkcijām (2006. gadā) un pievienojot biometrisko datu funkcijas (2006. gadā)

p)

Priekšlikums par kopīgu vīzu iestāžu izveidi (2007. gadā)

3.   DROŠĪBAS STIPRINĀŠANA

Pamatprogramma “Pamattiesības un tiesiskums” jaunajā finanšu plānā (2005. gadā)

a)

Priekšlikums lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu “Noziedzības novēršana un cīņa pret noziedzību” (2005. gadā)

b)

Priekšlikums lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu “Terorisma novēršana, gatavība teroristu uzbrukumiem un to seku pārvarēšana” (2005. gadā)

3.1.   INFORMĀCIJAS APMAIŅA STARP TIESĪBU AIZSARDZĪBAS UN TIESU IESTĀDĒM, VIENLAIKUS PANĀKOT PAREIZO LĪDZSVARU STARP PRIVĀTUMU UN DROŠĪBU

a)

Leģislatīva instrumenta pieņemšana par apstrādāto datu saglabāšanu saistībā ar publisko elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu kriminālnoziegumu atklāšanā, izmeklēšanā un vainīgo saukšanā pie atbildības (2005. gadā)

Pieejamības princips un personas datu aizsardzība

b)

Priekšlikums par tiesību aizsardzībai būtiskas informācijas pieejamības principa noteikšanu (2005. gadā)

c)

Priekšlikums par atbilstošām garantijām un efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem personas datu nodošanai policijas un tiesu iestāžu sadarbības nolūkā krimināllietās (2005. gadā)

d)

Pamatlēmuma priekšlikuma pieņemšana par ES dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu (2005. gadā)

e)

Priekšlikums par tiesību aizsardzības iestāžu pieeju VIS (2006. gadā)

f)

Eiropola Informācijas sistēmas izstrāde (2006. gadā)

g)

Saiknes izveide starp SIS II un Eiropola informācijas sistēmu (2007. gadā)

h)

Pieejamības principa īstenošana attiecībā uz šādām jomām:

DNS (2005. gadā)

pirkstu nospiedumi (2006. gadā)

ballistika (2006. gadā)

tālruņa numuri (2006. gadā)

transportlīdzekļu reģistrācija (2006. gadā)

civilie reģistri (2006. gadā)

i)

Paziņojums par lielākām sinerģijām starp SIS II, VIS un Eurodac (2006. gadā)

j)

Priekšlikums par vispārīgu Kopienas tiesu medicīnas/policijas datu bāžu struktūru (2008. gadā)

k)

Politikas izstrāde saskaņotai informācijas tehnoloģiju attīstības metodei, lai atbalstītu datu apkopošanu, uzglabāšanu, apstrādi, analīzi un tās apmaiņu (2005. gadā)

PNR (Pasažieru vārdu reģistra) datu apmaiņa

l)

Priekšlikums attiecībā uz kopēju ES nostāju par pasažieru datu izmantošanu robežu un aviācijas drošības un citos tiesību aizsardzības nolūkos (2005. gadā)

m)

Ar ASV noslēgtā nolīguma par aviopasažieru datiem (PNR) kopīga pārskatīšana (2005. gadā)

n)

Sarunu par PNR nolīgumiem pabeigšana ar Kanādu un Austrāliju (2005. gadā) un, ja vajadzīgs, ar citām valstīm

o)

Starptautisko pamatnostādņu noteikšana, lai nodrošinātu augstu privātuma aizsardzības līmeni pieejai PNR datiem Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) ietvaros

3.2.   TERORISMS

Visaptverošas pieejas turpmāka izstrāde terorisma apkarošanai

a)

ES Rīcības plāna cīņai pret terorismu turpmāka īstenošana

b)

Papildu pasākumi saistībā ar eksperimentālo projektu terorisma upuru atbalstam (2006. gadā)

c)

Sadarbības terorisma apkarošanā pastiprināšana starp kompetentām iestādēm, izveidojot īpašus kontaktpunktus dalībvalstīs, kam būs pieeja visai nepieciešamajai informācijai un izlūkdatiem attiecībā uz teroristu darbībām, kurās iesaistītas personas, grupas vai vienības (2005. gadā)

d)

Izpēte par to, vai ir iespējama un nepieciešama Eiropas Tiesību aizsardzības tīkla izveide cīņai pret terorismu (2005. gadā) un, vajadzības gadījumā, priekšlikums tā izveidei (2006. gadā)

e)

Paziņojums par sprāgstvielu un spridzekļu izgatavošanas ierīču lielāku drošību (2005)

f)

Komisijas Paziņojums par vardarbīgu radikālismu un Padomes stratēģiju par radikālismu un vervēšanu (2005. gadā)

g)

Priekšlikums par labdarības organizāciju ļaunprātīgas izmantošanas terorisma finansēšanai novēršanu (2006. gadā)

h)

Paziņojums par terorisma speciālistu veiktās novērtēšanas rezultātiem 25 dalībvalstīs (2006./2007. gadā)

i)

Juridisko instrumentu nepieciešamības un darbības jomas noteikšana, lai nodrošinātu, ka visas dalībvalstis var preventīvi iesaldēt noteiktu personu līdzekļus saskaņā ar Finanšu darbības uzdevumu grupas īpašajiem ieteikumiem (2007. gadā)

j)

Ieguldījums notiekošajā darbā, lai kavētu ķīmisko, bioloģisko un kodolieroču ražošanu un izplatīšanu (2007. gadā)

k)

ATLAS sadarbības un tā tiesiskā pamatojuma tālāka izstrāde (2006. gadā)

l)

Palielināt trešo valstu kapacitāti cīņai pret terorismu, un piemērotu pretterorisma klauzulu ietveršana nolīgumos, ko paredzēts noslēgt starp ES/EK un trešām valstīm

m)

Attīstīt valsts/privātās partnerattiecības, lai uzlabotu terorisma novēršanu un cīņu pret to

ES tiesību aktu pārskatīšana un pielāgošana paralēli pieņemamajiem pasākumiem terorisma apkarošanai

n)

Otrais ziņojums, kas balstīts uz Padomes 2002. gada 13. jūnija pamatlēmuma par terorisma apkarošanu 11. pantu (2005. gadā) un tā novērtēšana (2006. gadā)

3.3.   ORGANIZĒTĀS NOZIEDZĪBAS NOVĒRŠANA UN CĪŅA PRET ORGANIZĒTO NOZIEDZĪBU

a)

Paziņojums par stratēģijas izstrādi organizētās noziedzības problēmu risināšanai (2005. gadā)

Zināšanu par organizēto noziedzību un smagiem noziegumiem uzlabošana un informācijas apkopošanas un analīzes nostiprināšana

b)

Paziņojums par rīcības plānu — ES Noziedzības statistika (2005. gadā)

c)

Komisijas darba dokuments par tiesību aizsardzību, kas balstīta uz kriminālajiem izlūkdatiem (2005. gadā)

d)

Ieteikumi par standarta metodoloģiju attiecībā uz neaizsargātību, nodrošinoties pret noziegumu iespējamību (2007. gadā)

e)

Eiropas Noziedzības ziņojuma sniegšana (2007. gadā)

f)

Eiropola sagatavota Organizētās noziedzības draudu analīze (sākot no 2006. gada)

Organizētās noziedzības novēršanas stiprināšana

g)

Tiesiskā nodrošināšanās pret noziedzības iespējamību un noziedzības novēršanas pasākumu iestrāde precēs un pakalpojumos (2005. gadā)

h)

Ziņojums par pētījuma rezultātiem, kas veikts saskaņā ar Padomes 2001. gada rezolūciju par pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu bez vēsts pazudušo vai seksuāli izmantoto bērnu atrašanā (2005. gadā)

i)

Partnerattiecību starp privāto un valsts sektoru rīcības plāns, lai aizsargātu sabiedriskās organizācijas un privātuzņēmumus pret organizēto noziedzību (2006. gadā)

j)

Eiropas līmeņa koordinācijas un sadarbības uzlabošana starp augsto tehnoloģiju noziegumu izmeklēšanas vienībām dalībvalstīs un ar privāto sektoru (Kibernētisko noziegumu izlūkošanas tīkls), ietverot Eiropas kibernētisko noziegumu izmeklēšanas rokasgrāmatas izstrādi (2006. gadā)

k)

Paziņojums par kibernētiskajiem noziegumiem un kibernētiskās drošības politiku (2006. gadā)

Pretkorupcijas pasākumi:

l)

Valsts amatpersonu profesionālās ētikas kodeksa nepieciešamības izvērtēšana (2007. gadā)

m)

Priekšlikums, ar kuru ievieš noteiktus pienākumus atsevišķām amatpersonu kategorijām attiecībā uz ziņošanu par uzpirkšanu, kā arī par aktīvu un uzņēmējdarbības interešu atklāšanu (2009. gadā)

Līdzekļu stiprināšana, lai pievērstos organizētās noziedzības finansiālajiem aspektiem

n)

Ierosmes, lai veicinātu finanšu noziegumu izmeklēšanas pielietošanu kā tiesību aizsardzības paņēmienu un noteiktu kopīgus obligātos apmācību standartus (2005. - 2007. gadā)

o)

Kopīgs finanšu noziegumu izmeklēšanas prasmju apmācības standartu kopums (2005. gadā)

p)

Ieteikums Saprašanās memorandam par finanšu noziegumu izlūkošanas vienību atgriezenisko saiti ar ziņojošām struktūrām attiecībā uz ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem (2006. gadā)

q)

Ieteikums un/vai priekšlikums, lai palielinātu juridisko personu pārskatāmību un tādējādi mazinātu neaizsargātību pret organizētās noziedzības iefiltrēšanos (2006. gadā)

r)

Noziedzīgi iegūto līdzekļu izlūkošanas vienību izveides veicināšana ES dalībvalstīs (pastāvīgi)

s)

Standartu izskatīšana attiecībā uz konfiscēto līdzekļu atgriešanu vai tādu līdzekļu atgriešanu, kas atsavināti kā kompensācija identificējamiem nozieguma upuriem vai labdarības organizācijām (2008. gadā)

Tiesību aktu uzlabošana un, ja vajadzīgs, spēkā esošo juridisko instrumentu pārskatīšana

a)

Pamatlēmuma pieņemšana par dalību kriminālās organizācijās (2006. gadā)

b)

Tiesību aktu pakete cīņai pret viltošanu (2005. gadā)

c)

Paziņojums par cilvēku tirdzniecību (2005. gadā)

d)

Spēkā esošo tiesību aktu cilvēku tirdzniecības jomā pārskatīšana un, ja vajadzīgs, tālāka izstrāde, piemēram, lai veicinātu sadarbību starp valsts un privāto sektoru, koordināciju visas ES mērogā un Eiropola iesaisti (2006. gadā)

e)

Cilvēku orgānu, audu un šūnu tirdzniecības novēršanas un apkarošanas tiesiskā regulējuma pārskatīšana un, ja vajadzīgs, tālāka izstrāde (2006. gadā)

f)

Spēkā esošo tiesību aktu pārskatīšana un, ja vajadzīgs, nostiprināšana par noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiscēšanu (2008. gadā)

g)

Salīdzinošs pētījums, lai novērtētu nepieciešamību izveidot instrumentus organizētās noziedzības darbību apkarošanai attiecībā uz fiskālo krāpšanu ES dalībvalstīs un pievienošanās valstīs un kandidātvalstīs (2005. gadā)

h)

Uz izpēti balstīts priekšlikums tiesību aktiem krimināllietās tādas organizētās noziedzības jomā, kas saistīta ar finanšu krāpniecību vai attiecībā uz standartiem un paraugpraksi ar nolūku uzlabot sadarbību tiesību aizsardzības jomā (2007. gadā)

i)

Priekšlikums par identitātes zādzību un identitātes pārvaldības pasākumiem (2007. gadā)

j)

Ierosmes izskatīšana attiecībā uz cīņu pret krāpniecību atklātos piedāvājumos (2006. gadā)

k)

Pētījumi un izpēte par nepieciešamību turpināt tiesību aktu tuvināšanu, piemēram, nelegālās ieroču tirdzniecības, reketa un izspiešanas jomās (2008. gadā)

Uzraudzības un novērtēšanas uzlabošana

l)

Otrais ziņojums, pamatojoties uz 6. pantu Padomes 2001. gada 26. jūnija Pamatlēmumā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un nozieguma rīku un noziedzīgi iegūto līdzekļu identifikāciju, meklēšanu, iesaldēšanu, arestēšanu un konfiskāciju (2005. gadā)

m)

Otrais ziņojums, pamatojoties uz 14. pantu Padomes 2001. gada 28. maija Pamatlēmumā par krāpšanas un bezskaidras naudas norēķinu līdzekļu viltošanas apkarošanu (2005. gadā)

n)

Ziņojums par pamatlēmuma “Korupcija privātsektorā” īstenošanu (2005. gadā)

o)

Ziņojums par 2003. gada 27. janvāra pamatlēmuma par vides aizsardzību krimināltiesībās īstenošanu (2005. gadā)

p)

Ziņojums par īstenošanu attiecībā uz Pamatlēmumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu, nozieguma rīku un īpašuma konfiskāciju (2007. gadā)

q)

Novērtējums, kā dalībvalstis īsteno muitas sadarbību (Neapoles II Konvencija), tostarp attiecībā uz ratifikācijas statusu (2007. gadā)

r)

Novērtējums attiecībā uz dalībvalstu korupcijas novēršanas politikām (2009. gadā)

s)

Novērtējums attiecībā uz finanšu noziegumu apkarošanas pasākumiem (2010. gadā)

3.4.   POLICIJAS UN MUITAS SADARBĪBA

a)

Darba programmas īstenošana un novērtēšana attiecībā uz muitas sadarbību, ko 2004. gada 30. martā apstiprinājusi Tieslietu un iekšlietu padome saskaņā ar Padomes 2003. gada 2. oktobra rezolūciju par muitas sadarbības stratēģiju (2004. - 2006. gadā)

b)

Paziņojums par cīņu pret ierobežotas izplatīšanas vai aizliegtu preču pārrobežu kontrabandu (2007. gadā)

c)

Priekšlikums par Eiropola attīstību, tostarp Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu lomu Eiropola darbības pārbaudē (stāsies spēkā ne vēlāk kā 2008. gada 1. janvārī)

Sadarbības uzlabošana tiesību aizsardzības jomā un Šengenas acquis attīstīšana attiecībā uz tiesībaizsardzības iestāžu operatīvo sadarbību

d)

Papildpasākumi paziņojumam un priekšlikumam par sadarbības uzlabošanu tiesību aizsardzības jomā, jo īpaši uz dalībvalstu iekšējām robežām (2005. gadā)

e)

Paziņojums un priekšlikums direktīvai par transporta ekspluatācijas drošības uzlabošanu un lielāku drošību, radot policijas un tiesu iestāžu sadarbības telpu Eiropas transporta tīklos (2005. gadā)

f)

SIRENE rokasgrāmatas atjaunināšana (2005. gadā)

g)

Darba turpināšana attiecībā uz policijas standartiem (policijas ētika, uzraudzības programmas) (2008. gadā)

h)

Tiesu medicīnas laboratoriju kvalitātes standartu izstrāde (2008. gadā)

Tiesību aizsardzības iestāžu darbinieku regulāras apmaiņas programmas

i)

Priekšlikuma pieņemšana ar mērķi grozīt lēmumu, ar ko izveidot CEPOL (Eiropas Policijas koledžu) kā Eiropas Savienības struktūru (2005. gadā)

j)

CEPOL izvērtēšana (2006. gadā) un vajadzības gadījumā - turpmāka attīstīšana (2006. gadā)

Operatīvās sadarbības uzlabošana

k)

Kopīgas metodoloģijas izstrāde un īstermiņa kopēju muitas un policijas operāciju un/vai daudznozaru vienotu grupu izveide (pastāvīgi)

l)

Obligāto standartu izstrāde izmeklēšanas metožu pārrobežu pielietošanai (2006. gadā)

m)

Paraugprakses metodiskais līdzeklis īpašu muitas iestāžu sadarbības veidu veicināšanai un paplašināšanai, kā to nosaka Neapoles II Konvencija (2008. gadā)

n)

Eiropas korupcijas apkarošanas struktūru sadarbības uzlabošana, izvērtējot un izveidojot korupcijas apkarošanas iestāžu tīklu (ietverot policiju, tiesu iestādes, prokuratūras un muitu) (2007. gadā)

o)

Politikas izstrāde attiecībā uz saikni starp Eiropolu un Eurojust (ne vēlāk kā 2008. gadā)

p)

Drošības komitejas lomas apzināšana (COSI) (ne vēlāk kā 2006. gada 1. novembrī)

q)

Muitas informācijas tehnoloģiju sistēmas pārskats un attiecīgos gadījumos - turpmāka attīstība (pastāvīgi)

r)

Padomes 2004. gada 19. novembra secinājumu īstenošana saistībā ar cīņu pret organizēto noziedzību Rietumbalkānos

3.5.   KRĪŽU NOREGULĒŠANA EIROPAS SAVIENĪBĀ

a)

Integrēta ES krīžu noregulēšanas sistēma (jāievieš līdz 2006. gada 1. jūlijam)

b)

Komisijas Lēmums, ar kuru izveido drošu vispārējo ātrās trauksmes izziņošanas sistēmu (ARGUS) un Komisijas Krīzes centru esošo trauksmes sistēmu koordinēšanai (2005. gadā)

c)

Priekšlikums, ar kuru izveido Svarīgāko infrastruktūras objektu brīdinājuma informācijas tīklu (CIWIN) (2005. gadā)

d)

Svarīgāko infrastruktūras objektu aizsardzības plāns (2005. gadā)

3.6.   VISPĀRĒJĀ NOZIEDZĪBAS NOVĒRŠANA

a)

Noziedzīgu nodarījumu novēršanas stiprināšana un specializēšana, tostarp ar Eiropas Noziedzības novēršanas tīkla palīdzību (2005. gadā)

b)

Eiropas instrumentu izstrāde, lai apkopotu, analizētu un salīdzinātu datus par noziedzīgiem nodarījumiem un upuriem un to attīstības virzieniem dalībvalstīs, izmantojot valstu statistikas rādītājus un citus informācijas avotus

4.   TIESISKUMA STIPRINĀŠANA

Sk. arī Pamatprogrammu “Pamattiesības un tiesiskums” jaunajā finanšu plānā (2005. gadā)

a)

Priekšlikums lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu “Tiesu iestāžu sadarbība civillietās un komerclietās” (2005. gadā)

b)

Priekšlikums lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu “Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās” (2005. gadā)

4.1.   UZTICĒŠANĀS VEICINĀŠANA UN SAVSTARPĒJA UZTICĒŠANĀS

a)

Sistemātiska, objektīva un neatkarīga to ES politikas nostādņu īstenošanas novērtēšana, kas ieviestas tieslietu jomā, lai stiprinātu savstarpēju uzticību, vienlaikus pilnībā ievērojot tiesu varas neatkarību (Paziņojums 2006. gadā)

b)

Komisijas paziņojums par tiesisko apmācību ES (2005. gadā), tiesnešu apmaiņas eksperimentālā projekta (2005. gadā) un Sagatavošanās darbības attīstību (2006. gadā)

c)

Efektīva Eiropas tiesu iestāžu apmācības tīkla civillietās un krimināllietās izveide no esošām struktūrām (2007. gadā)

d)

ES semināri, lai veicinātu juristu sadarbību ar nolūku noteikt paraugpraksi (2006. gadā)

4.2.   TIESU SADARBĪBA KRIMINĀLLIETĀS

Savstarpējās atzīšanas principa īstenošana

a)

Paziņojums par lēmumu savstarpēju atzīšanu krimināllietās un dalībvalstu savstarpējās uzticības stiprināšanu (2005. gadā)

b)

Baltā grāmata par informācijas apmaiņu par notiesāšanām un šādu notiesāšanu sekām ES (2005. gadā)

c)

Priekšlikums par Eiropas Savienības dalībvalstu notiesājošo spriedumu ņemšanu vērā jauna kriminālprocesa gaitā (2005. gadā)

d)

Priekšlikums par informācijas par kriminālsodāmību nodošanu dalībvalstij, kas ir personas piederības valsts, un šīs informācijas uzglabāšanu šajā valstī (2005. gadā)

e)

Paziņojums par ES dalībvalstīs notiesāto personu, kas nav ES dalībvalstīm piederīgas, reģistra izveidi (2005. gadā) un tiesību aktu priekšlikums (2006. gadā)

f)

Ierosme par Eiropas Izpildes rīkojumu un notiesāto personu nodošanu soda izciešanai starp ES dalībvalstīm (2005. gadā)

g)

Priekšlikums par pirmstiesas uzraudzības pasākumu, nepiemērojot apcietinājumu, savstarpējo atzīšanu (2005. gadā)

h)

Paziņojums par atstādināšanām (2005. gadā)

i)

Ziņojumi par Pamatlēmuma par Eiropas apcietināšanas orderi un nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm īstenošanu (2005. un 2006. gadā)

j)

Ierosme par tādu aizliegumu atzīšanu un piemērošanu Eiropas Savienībā, kam pamatā ir sodāmība par seksuālas dabas noziegumiem, kas pastrādāti pret bērniem (2005. gadā)

k)

Priekšlikums par autovadītāja tiesību atņemšanu (2006. gadā)

l)

Ziņojums par īstenošanu attiecībā uz 2003. gada 22. jūlija Pamatlēmuma par to, kā Eiropas Savienībā izpilda īpašuma vai pierādījumu iesaldēšanas rīkojumu (2006. gadā)

m)

Ziņojums par Pamatlēmuma par finansiālu sodu savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu īstenošanu (2007. gadā)

n)

Priekšlikums par alternatīvu sankciju atzīšanu un izpildi un par spriedumiem ar nosacītu soda atlikšanu (2007. gadā)

o)

Priekšlikums, ar kuru pabeidz izstrādāt Eiropas pierādījumu orderi (2007. gadā)

Tuvināšana

a)

Zaļā grāmata par piekritības strīdiem un dubultu apsūdzību (ne bis in idem) (2005. gadā)

b)

Zaļā grāmata par nevainīguma prezumpciju (2005. gadā)

c)

Otrais ziņojums par 2001. gada 15. marta Pamatlēmumu par cietušo statusu kriminālprocesos (2005. gadā)

d)

Trešais ziņojums par 2001. gada 15. marta Pamatlēmumu par cietušo statusu kriminālprocesos (2006. gadā)

e)

Priekšlikums par piekritības strīdiem un ne bis in idem principu (2006. gadā)

f)

Zaļā grāmata par pierādījumu apstrādi (2006. gadā)

g)

Zaļā grāmata par spriedumiem bez atbildētāja klātbūtnes (in absentia) (2006. gadā)

h)

Priekšlikums par obligātajiem standartiem attiecībā uz pierādījumu vākšanu, lai ievērotu savstarpēju pieņemamību (2007. gadā)

i)

Priekšlikums par spriedumiem bez atbildētāja klātbūtnes (in absentia) (2007. gadā)

j)

Papildpasākumi Zaļajai grāmatai par kriminālo sankciju tuvināšanu un attiecīgos gadījumos - tiesību aktu priekšlikumiem (2008. gadā)

k)

Pirmstiesas aizturēšanas procedūru obligāto standartu un aizturēšanas iemeslu regulāras izskatīšanas kārtības analīze (2007. gadā)

Citi instrumenti tiesiskās sadarbības krimināllietās jomā

a)

Ieteikums par obligātajiem standartiem elektronisko pierādījumu notveršanā un apmaiņā (2006. gadā)

b)

Priekšlikums par dokumentāru pierādījumu apzinātu iznīcināšanu (2007. gadā)

c)

Priekšlikums par liecinieku un personu, kas sadarbojas ar tiesu iestādēm, aizsardzību (2007. gadā)

d)

Ierosme to tiesas procesu atvieglošanai, kas saistīti ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem (2005. gadā)

e)

Specializētu tiesu struktūru efektivitātes novērtējums attiecībā uz lietu izmeklēšanu, kas saistītas ar organizēto noziedzību (2009. gadā)

f)

Eiropas tiesu sadarbības tīkla krimināllietās turpmāka attīstība (pastāvīgi)

Eurojust

g)

Otrais ziņojums par Padomes 2002. gada 28. februāra lēmuma, ar kuru izveido Eurojust, tiesisko transponēšanu (2005. gadā)

h)

Priekšlikums par Eurojust saskaņā ar III - 273. pantu (jāstājas spēkā ne vēlāk kā 2008. gada 1. janvārī)

Starptautiskā tiesiskā kārtība

i)

Aktīva iesaistīšanās Eiropas Padomes un citu starptautisko organizāciju un forumu (G8, ANO, ESAO, EDSO, Finanšu darbības uzdevumu grupas) pasākumos attiecībā uz krimināllietām (2005. - 2009. gadā)

j)

Iespēju izskatīšana nolīgumiem starp ES un trešām valstīm par izdošanu (2005. - 2009. gadā)

k)

Iespēju izskatīšana nolīgumiem starp ES un trešām valstīm par savstarpējo tiesisko palīdzību (2005. - 2009. gadā)

l)

Priekšlikums par Eiropas Padomes Konvencijas pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu noslēgšanu un parakstīšanu EK vārdā (2005./2006. gadā)

m)

Pretterorisma palīdzības noteikumu iekļaušana ierosinātajā esošo instrumentu pārskatīšanā, kas regulē ārējo palīdzību (2006. gadā)

n)

Priekšlikums par ANO Pretkorupcijas Konvencijas noslēgšanu EK vārdā (2006. gadā)

o)

Priekšlikums par ANO Protokola par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelegālas izgatavošanas un aprites apkarošanu noslēgšanu EK vārdā (2007. gadā)

4.3.   TIESU SADARBĪBA CIVILLIETĀS

Lēmumu savstarpēja atzīšana un šķēršļu novēršana tiesvedības sekmīgai funkcionēšanai

a)

Zaļā grāmata par mantošanu (2005. gadā)

b)

Zaļā grāmata par likumu kolīzijām un jurisdikciju laulības šķiršanas lietās (Roma III) (2005. gadā)

c)

Priekšlikums par likumu kolīzijām attiecībā uz līgumsaistībām (Roma I) (2005. gadā)

d)

Priekšlikums par maza apjoma prasībām (2005. gadā)

e)

Priekšlikumi par uzturēšanas pienākumu (2005. gadā)

f)

“Roma II” priekšlikuma pieņemšana par likumu kolīzijām attiecībā uz saistībām, kas nav līgumsaistības (2006. gadā)

g)

Regulas pieņemšana par Eiropas maksājumu ordera procedūru izstrādi (2006. gadā)

h)

Direktīvas pieņemšana par konkrētiem starpniecības aspektiem civillietās un komerclietās (2006. gadā)

i)

Zaļā grāmata par likumu kolīzijām gadījumos, kas attiecas uz laulības īpašuma režīmiem, tostarp jautājumu par piekritību un savstarpēju atzīšanu (2006. gadā)

j)

Zaļā(s) grāmata(s) par tiesu nolēmumu efektīvu izpildi (2006.-2007. gadā)

k)

Zaļā grāmata par obligātajiem standartiem dažiem procesuālo tiesību aspektiem (2008. gadā)

l)

Ekzekvatūras (exequatur) izbeigšanas iespējamības novērtēšana un, ja vajadzīgs, priekšlikumi tiesību aktiem (2006. - 2010. gadā)

m)

Priekšlikums grozījumiem Regulā Nr. 1348/2000 par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs grozījumiem (2005. gadā)

Sadarbības pastiprināšana

n)

Ziņojums par Eiropas tiesu sadarbības tīkla darbību civillietās un komerclietās (2005. gadā) un priekšlikums tā grozījumiem, ja nepieciešams (2006. gadā)

o)

Eiropas tiesu sadarbības tīkla civillietās turpmāka attīstība un to tiesu judikatūras datubāzu, kas saistītas ar Eiropas instrumentiem, tālāka izstrāde (pastāvīgi)

p)

Eiropas Tiesu atlanta pastāvīga atjaunināšana un uzlabošana (pastāvīgi)

q)

ES atbalsts tiesu struktūru un iestāžu tīklam (pastāvīgi)

r)

ES darba grupas sadarbības veicināšanai starp juridisko profesiju pārstāvjiem paraugprakses noteikšanai (2006. gadā)

s)

Eiropas civiltiesiskuma dienas ikgadējā svinēšana (pastāvīgi)

Pieņemto aktu īstenošanas papildu pasākumi

t)

Ziņojums par Regulas (EK) Nr. 1206/2001 par pierādījumu iegūšanu darbību un priekšlikumi tās grozījumiem, ja nepieciešams (2007. gadā)

u)

Ziņojums par Briseles I Regulas darbību (2007. gadā) un priekšlikumi tās grozījumiem, ja nepieciešams (vēlākais 2009. gadā)

v)

Ziņojums par Direktīvas 2004/80/EK par kompensācijām noziegumos cietušajiem darbību

Konsekvences nodrošināšana

w)

Galīgais izpētes ziņojums, tostarp kopīgā modeļa projekts Eiropas līgumtiesību jomā (2007. gadā)

x)

Kopējā modeļa (CFR) pieņemšana Eiropas līgumtiesību jomā (2009. gadā)

Starptautiskā tiesību sistēma

a)

Priekšlikums par jaunas Lugāno Konvencijas noslēgšanu (2006. gadā)

b)

Priekšlikums par tā saukto “paralēlo nolīgumu” noslēgšanu ar Dāniju par “Brussels I” Regulu un dokumentu izsniegšanu (2005. gadā)

c)

Sarunu beigšana par Konvenciju par tiesas izvēli (2005. gadā)

d)

Kopienas pievienošanās Hāgas konferencei par starptautiskajām privāttiesībām (2006. gadā)

e)

Sarunu beigšana par Konvenciju par uzturēšanas pienākumiem (2007. gadā)

f)

1996. gada Hāgas Konvencijas par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem

g)

Sarunu turpināšana un starptautisku nolīgumu noslēgšana attiecībā uz tiesu sadarbību civillietās


(1)  Tiek veikti arī papildu pasākumi saistībā ar Eiropas Nodarbinātības stratēģiju un Sociālās integrācijas procesu.

(2)  Jāapsver saistībā ar jauno finanšu plānu.

(3)  Ņemot vērā jaunāko situāciju attiecībā uz atļauju izsniegšanu, sertificēšanu, digitāliem parakstiem un e-valdības pakalpojumiem.

(4)  Kaļiņingradas finanšu programmu aizstās ar īpašiem noteikumiem ierosinātajā Ārējo robežu fondā laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam, kas ir daļa no pamatprogrammas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība”.