ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 81

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 27. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 255/2009 (2009. gada 26. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 256/2009 (2009. gada 23. marts), ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 396/2005 saistībā ar maksimāli pieļaujamiem azoksistrobīna un fludioksonila atlieku līmeņiem konkrētos produktos un uz tiem ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 257/2009 (2009. gada 24. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 794/2004 attiecībā uz papildinformācijas lapu, kuru izmanto zvejniecībā un akvakultūrā piešķirta atbalsta paziņošanai ( 1 )

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 258/2009 (2009. gada 26. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 595/2004, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē

19

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/297/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 26. marts), ar ko groza Lēmumu 2008/866/EK attiecībā uz tā piemērošanas laiku (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 1876)  ( 1 )

22

 

 

2009/298/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 26. marts), ar kuru pagarina piemērošanas termiņu Lēmumam 2006/502/EK, ar ko dalībvalstīm pieprasa veikt pasākumus, kas atļautu tirgot tikai bērniem drošas šķiltavas un aizliegtu tirgot jaunrades šķiltavas (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 2078)  ( 1 )

23

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

 

*

Padomes Pamatlēmums 2009/299/TI (2009. gada 26. februāris), ar ko groza Pamatlēmumus 2002/584/TI, 2005/214/TI, 2006/783/TI, 2008/909/TI un 2008/947/TI, tādējādi stiprinot personu procesuālās tiesības un veicinot savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz aizmuguriskiem nolēmumiem

24

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

REGULAS

27.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/1


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 255/2009

(2009. gada 26. marts),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2009. gada 27. martā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 26. martā

Komisijas vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

IL

82,5

JO

68,6

MA

57,6

TN

134,4

TR

91,7

ZZ

87,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

151,3

ZZ

129,3

0709 90 70

MA

43,6

TR

84,4

ZZ

64,0

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

41,2

IL

61,0

MA

42,8

TN

57,1

TR

76,0

ZZ

55,6

0805 50 10

TR

53,9

ZZ

53,9

0808 10 80

AR

75,7

BR

79,2

CA

78,6

CL

84,5

CN

70,5

MK

23,7

US

112,0

UY

57,1

ZA

83,6

ZZ

73,9

0808 20 50

AR

97,3

CL

136,2

CN

48,8

US

194,4

ZA

89,6

ZZ

113,3


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.


27.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 256/2009

(2009. gada 23. marts),

ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 396/2005 saistībā ar maksimāli pieļaujamiem azoksistrobīna un fludioksonila atlieku līmeņiem konkrētos produktos un uz tiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un īpaši tās 14. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi (MAL) azoksistrobīnam un fludioksonilam tika noteikti attiecīgi II un III pielikumā Regulai (EK) Nr. 396/2005. Par azoksistrobīnu tika iesniegts pieprasījums grozīt esošo maksimāli pieļaujamo atlieku līmeni saskaņā ar minētās regulas 6. panta 1. punktu saistībā ar jaunu atļauju lietot minēto augu aizsardzības līdzekli uz ripšiem saskaņā ar Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (2). Saistībā ar fludioksonilu pieteikumu par importa pieļaujamo līmeni saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 6. panta 2. punktu un 4. punktu sagatavoja pieteikuma iesniedzējs trešā valstī (Amerikas Savienotajās Valstīs), kur minēto augu aizsardzības līdzekli drīkst lietot tā, ka granātāboliem atlieku līmenis pārsniedz MAL, kā noteikts minētās regulas III pielikumā.

(2)

Abus pieteikumus izskatīja saskaņā ar minētās regulas 8. pantu, un Portugāle un Dānija pārsūtīja Komisijai novērtējuma ziņojumus.

(3)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, turpmāk “iestāde”, novērtēja ierosināto MAL nekaitīgumu, ņemot vērā pieteikumos sniegtos datus un novērtējuma ziņojumus, un sniedza pamatotus atzinumus. Minētos atzinumus [saskaņā ar regulas 10. pantu] tā nosūtīja Komisijai un dalībvalstīm, kā arī tos publiskoja (3).

(4)

Iestāde pamatotajos atzinumos secināja, ka visas prasības par datiem ir izpildītas un divi ierosinātie MAL grozījumi, kurus pieprasījuši pieteikuma iesniedzēji, pamatojoties uz iedarbības novērtējumu uz 27 konkrētām patērētāju grupām Eiropā, neietekmē patērētāju drošību. Tā ņēma vērā jaunākos datus par vielu toksikoloģiskajām īpašībām. Noskaidroja, ka nedz šo divu vielu ietekme, tās dzīves laikā uzņemot ar visiem pārtikas produktiem, kuros varētu būt šī abas vielas, nedz īstermiņa ietekme, milzīgā daudzumā patērējot ripšus vai granātābolus, nerada risku, ka tiktu pārsniegta pieļaujamā dienas deva (PDD) vai akūtā standartdeva (ARfD).

(5)

Balstoties uz iestādes pamatoto atzinumu un ņemot vērā ar aplūkojamo jautājumu saistītos faktorus, pieprasītie MAL grozījumi atbilst Regulas (EK) Nr. 396/2005 14. panta 2. punkta prasībām.

(6)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 396/2005.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebildusi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikums ir grozīts saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 23. marts

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(3)  EFSA zinātniskie ziņojumi (2008) 199 un 200 tīmekļa vietnē: http://efsa.europa.eu


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza šādi.

1)

Regulas II pielikumu groza šādi.

Tekstu par azoksistrobīnu aizstāj ar šādu:

“Pesticīdu atliekas un maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas MAL (1)

Azoksistrobīns

100000

1.

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; RIEKSTI

 

110000

i)

citrusaugļi

1

110010

Greipfrūti

 

110020

Apelsīni

 

110030

Citroni

 

110040

Laimi

 

110050

Mandarīni

 

110990

Pārējie

 

120000

ii)

koku rieksti (lobīti vai nelobīti)

0,1 (2)

120010

Mandeles

 

120020

Brazīlijas rieksti

 

120030

Indijas rieksti

 

120040

Ēdamie kastaņi

 

120050

Kokosrieksti

 

120060

Lazdu rieksti

 

120070

Makadāmijas rieksti

 

120080

Pekanrieksti

 

120090

Ciedru rieksti

 

120100

Pistācijas

 

120110

Valrieksti

 

120990

Pārējie

 

130000

iii)

sēkleņi

0,05 (2)

130010

Āboli

 

130020

Bumbieri

 

130030

Cidonijas

 

130040

Mespili

 (3)

130050

Eriobotrijas

 (3)

130990

Pārējie

 

140000

iv)

kauleņi

0,05 (2)

140010

Aprikozes

 

140020

Ķirši

 

140030

Persiki

 

140040

Plūmes

 

140990

Pārējie

 

150000

v)

ogas un sīkie augļi

 

151000

a)

galda vīnogas un vīnogas pārstrādei

2

151010

Galda vīnogas

 

151020

Vīnogas pārstrādei

 

152000

b)

zemenes

2

153000

c)

ogas uz dzinumiem

 

153010

Kazenes

3

153020

Zilganās kazenes

0,05 (2)

153030

Avenes

3

153990

Pārējie

0,05 (2)

154000

d)

pārējie sīkie augļi un ogas

0,05 (2)

154010

Vairogu zilenes

 

154020

Dzērvenes

 

154030

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

 

154040

Ērkšķogas

 

154050

Mežrožu paaugļi

 (3)

154060

Zīdkoka ogas

 (3)

154070

Vilkābeles ogas

 (3)

154080

Plūškoka ogas

 (3)

154990

Pārējie

 

160000

vi)

dažādi augļi

 

161000

a)

ar ēdamu mizu

0,05 (2)

161010

Dateles

 

161020

Vīģes

 

161030

Galda olīvas

 

161040

Kumkvati

 

161050

Karambolas

 (3)

161060

Hurmas

 (3)

161070

Javas salas plūmes

 (3)

161990

Pārējie

 

162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

0,05 (2)

162010

Kivi

 

162020

Ličī

 

162030

Pasifloras

 

162040

Opuncijas

 (3)

162050

Hrizofilas

 (3)

162060

Amerikas hurmas

 (3)

162990

Pārējie

 

163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

163010

Avokado

0,05 (2)

163020

Banāni

2

163030

Mango

0,2

163040

Papaijas

0,2

163050

Granātāboli

0,05 (2)

163060

Čerimojas

 (3)

163070

Gvajaves

 (3)

163080

Ananāsi

0,05 (2)

163090

Maizeskoka augļi

 (3)

163100

Duriana augļi

 (3)

163110

Guanabanas

 (3)

163990

Pārējie

0,05 (2)

200000

2.

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

210000

i)

sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

211000

a)

kartupeļi

0,05 (2)

212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,05 (2)

212010

Manioka

 

212020

Batātes

 

212030

Jamsi

 

212040

Marantas

 (3)

212990

Pārējie

 

213000

c)

pārējie sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

213010

Galda bietes

0,05 (2)

213020

Burkāni

0,2

213030

Sakņu selerijas

0,3

213040

Mārrutki

0,2

213050

Topinambūri

0,05 (2)

213060

Pastinaki

0,2

213070

Sakņu pētersīļi

0,2

213080

Redīsi

0,2

213090

Plostbārži

0,2

213100

Kāļi

0,05 (2)

213110

Rāceņi

0,2

213990

Pārējie

0,05 (2)

220000

ii)

sīpolu dārzeņi

 

220010

Ķiploki

0,05 (2)

220020

Sīpoli

0,05 (2)

220030

Šalotes

0,05 (2)

220040

Vasaras sīpoli

2

220990

Pārējie

0,05 (2)

230000

iii)

augļu dārzeņi

 

231000

a)

nakteņu dzimtas augi

2

231010

Tomāti

 

231020

Pipari

 

231030

Baklažāni

 

231040

Okra, “Dāmu pirkstiņi”

 

231990

Pārējie

 

232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

1

232010

Garaugļu gurķi

 

232020

Īsaugļu gurķi

 

232030

Cukini

 

232990

Pārējie

 

233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

0,5

233010

Melones

 

233020

Lielaugļu ķirbji

 

233030

Arbūzi

 

233990

Pārējie

 

234000

d)

cukurkukurūza

0,05 (2)

239000

e)

pārējie augļu dārzeņi

0,05 (2)

240000

iv)

krustziežu dārzeņi

 

241000

a)

ziedošie krustzieži

0,5

241010

Brokoļi (sparģeļkāposti)

 

241020

Ziedkāposti

 

241990

Pārējie

 

242000

b)

galviņu krustzieži

0,3

242010

Rožkāposti (Briseles kāposti)

 

242020

Galviņkāposti

 

242990

Pārējie

 

243000

c)

lapu krustzieži

5

243010

Ķīnas kāposti

 

243020

Lapu kāposti

 

243990

Pārējie

 

244000

d)

kolrābji

0,2

250000

v)

lapu dārzeņi un svaigi garšaugi

 

251000

a)

salāti un salātveidīgie

3

251010

Salātu baldriņi

 

251020

Salāti

 

251030

Platlapu cigoriņi (endīvijas)

 

251040

Kressalāti

 

251050

Barbarejas

 (3)

251060

Sējas pazvērītes, rukola salāti

 

251070

Brūnās sinepes

 (3)

251080

Brassica spp. lapas un dzinumi

 

251990

Pārējie

 

252000

b)

spināti un tiem līdzīgie (lapas)

 

252010

Spināti

0,05 (2)

252020

Portulaki

 (3)

252030

Lapu bietes

0,05 (2)

252990

Pārējie

0,05 (2)

253000

c)

vīnogulāju lapas

 (3)

254000

d)

ūdenskreses

0,05 (2)

255000

e)

lapu cigoriņi

0,2

256000

f)

garšaugi

3

256010

Kārveles

 

256020

Maurloki

 

256030

Lapu selerijas

 

256040

Pētersīļi

 

256050

Salvija

 (3)

256060

Rozmarīns

 (3)

256070

Timiāns

 (3)

256080

Baziliks

 (3)

256090

Lauru lapas

 (3)

256100

Estragons

 (3)

256990

Pārējie

 

260000

vi)

pākšaugu dārzeņi (svaigi)

 

260010

Pupas (ar pākstīm)

1

260020

Pupas (bez pākstīm)

0,2

260030

Zirņi (ar pākstīm)

0,5

260040

Zirņi (bez pākstīm)

0,2

260050

Lēcas

0,05 (2)

260990

Pārējie

0,05 (2)

270000

vii)

stublāju dārzeņi (svaigi)

 

270010

Sparģeļi

0,05 (2)

270020

Lapu artišoki

0,05 (2)

270030

Selerijas

5

270040

Fenhelis

5

270050

Artišoki

1

270060

Puravi

2

270070

Rabarberi

0,05 (2)

270080

Bambusa dzinumi

 (3)

270090

Palmas sirds

 (3)

270990

Pārējie

0,05 (2)

280000

viii)

sēnes

0,05 (2)

280010

Kultivētas sēnes

 

280020

Meža sēnes

 

280990

Pārējie

 (3)

290000

ix)

jūras zāles

 

300000

3.

PĀKŠAUGI, ŽĀVĒTI

0,1

300010

Pupas

 

300020

Lēcas

 

300030

Zirņi

 

300040

Lupīna

 

300990

Pārējie

 

400000

4.

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

 

401000

i)

eļļas augu sēklas

 

401010

Linsēklas

0,05 (2)

401020

Zemesrieksti

0,05 (2)

401030

Magoņu sēklas

0,05 (2)

401040

Sezama sēklas

0,05 (2)

401050

Saulespuķu sēklas

0,05 (2)

401060

Rapša sēklas

0,5

401070

Sojas pupas

0,5

401080

Sinepju sēklas

0,05 (2)

401090

Kokvilnas sēklas

0,05 (2)

401100

Ķirbju sēklas

0,05 (2)

401110

Saflora sēklas

 (3)

401120

Gurķenes sēklas

 (3)

401130

Sējas idras sēklas

 (3)

401140

Kaņepju sēklas

0,05 (2)

401150

Rīcinaugs

 (3)

401990

Pārējie

0,05 (2)

402000

ii)

eļļas augu augļi

0,05 (2)

402010

Olīvas pārstrādei eļļā

 

402020

Eļļas palmas rieksti (kodoli)

 (3)

402030

Eļļas palmas augļi

 (3)

402040

Kapoka sēklas

 (3)

402990

Pārējie

 

500000

5.

LABĪBA

 

500010

Mieži

0,3

500020

Griķi

0,05 (2)

500030

Kukurūza

0,05 (2)

500040

Prosa

0,05 (2)

500050

Auzas

0,3

500060

Rīsi

5

500070

Rudzi

0,3

500080

Sorgo

0,05 (2)

500090

Kvieši

0,3

500990

Pārējie

0,05 (2)

600000

6.

TĒJA, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS UN KAKAO

 

610000

i)

tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas žāvētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

0,1 (2)

620000

ii)

kafijas pupiņas

 (3)

630000

iii)

zāļu tējas (žāvētas)

 (3)

631000

a)

ziedi

 (3)

631010

Kumelīšu ziedi

 (3)

631020

Hibiska ziedi

 (3)

631030

Rožu ziedlapiņas

 (3)

631040

Jasmīna ziedi

 (3)

631050

Liepu ziedi

 (3)

631990

Pārējie

 (3)

632000

b)

lapas

 (3)

632010

Zemeņu lapas

 (3)

632020

Roibosa krūma lapas

 (3)

632030

Mate

 (3)

632990

Pārējie

 (3)

633000

c)

saknes

 (3)

633010

Baldriāna sakne

 (3)

633020

Žeņšeņa sakne

 (3)

633990

Pārējie

 (3)

639000

d)

pārējās zāļu tējas

 (3)

640000

iv)

kakao (fermentētas pupiņas)

 (3)

650000

v)

ceratonijas augļi

 (3)

700000

7.

APIŅI (ŽĀVĒTI), TOSTARP APIŅU ROGAS UN NEKONCENTRĒTS PULVERIS

20

800000

8.

GARŠVIELAS

 (3)

810000

i)

sēklas

 (3)

810010

Anīsa sēklas

 (3)

810020

Sējas melnsēklītes sēklas

 (3)

810030

Selerijas sēklas

 (3)

810040

Koriandra sēklas

 (3)

810050

Ķimeņu sēklas

 (3)

810060

Diļļu sēklas

 (3)

810070

Fenheļa sēklas

 (3)

810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 (3)

810090

Muskatrieksts

 (3)

810990

Pārējie

 (3)

820000

ii)

augļi un ogas

 (3)

820010

Jamaikas pipari

 (3)

820020

Anīsa (Japānas) pipari

 (3)

820030

Pļavas ķimenes

 (3)

820040

Kardamons

 (3)

820050

Kadiķogas

 (3)

820060

Pipari (melnie un baltie)

 (3)

820070

Vaniļas pākstis

 (3)

820080

Tamarinda augļi

 (3)

820990

Pārējie

 (3)

830000

iii)

miza

 (3)

830010

Kanēļkoka miza

 (3)

830990

Pārējie

 (3)

840000

iv)

saknes vai sakneņi

 (3)

840010

Lakricas sakne

 (3)

840020

Ingvera saknenis

 (3)

840030

Kurkumas sakne

 (3)

840040

Mārrutka sakne

 (3)

840990

Pārējie

 (3)

850000

v)

pumpuri

 (3)

850010

Krustnagliņas

 (3)

850020

Kaperi

 (3)

850990

Pārējie

 (3)

860000

vi)

zieda drīksna

 (3)

860010

Safrāns

 (3)

860990

Pārējie

 (3)

870000

vii)

sēklsedze

 (3)

870010

Muskatrieksta miza, žāvēta

 (3)

870990

Pārējie

 (3)

900000

9.

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

 (3)

900010

Cukurbietes (sakne)

 (3)

900020

Cukurniedres

 (3)

900030

Cigoriņu saknes

 (3)

900990

Pārējie

 (3)

1000000

10.

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

 

1010000

i)

gaļa, gaļas izstrādājumi, subprodukti, asinis, dzīvnieku tauki, svaigi, dzesināti vai saldēti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti vai pārstrādāti miltos vai rupja maluma miltos; citi pārstrādes produkti, kā desas un pārtikas izstrādājumi uz šo produktu bāzes

0,05 (2)

1011000

a)

cūku

 

1011010

Gaļa

 

1011020

Tauki bez liesuma

 

1011030

Aknas

 

1011040

Nieres

 

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

1011990

Pārējie

 

1012000

b)

liellopu

 

1012010

Gaļa

 

1012020

Tauki

 

1012030

Aknas

 

1012040

Nieres

 

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

1012990

Pārējie

 

1013000

c)

aitu

 

1013010

Gaļa

 

1013020

Tauki

 

1013030

Aknas

 

1013040

Nieres

 

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

1013990

Pārējie

 

1014000

d)

kazu

 

1014010

Gaļa

 

1014020

Tauki

 

1014030

Aknas

 

1014040

Nieres

 

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

1014990

Pārējie

 

1015000

e)

zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu

 (3)

1015010

Gaļa

 (3)

1015020

Tauki

 (3)

1015030

Aknas

 (3)

1015040

Nieres

 (3)

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 (3)

1015990

Pārējie

 (3)

1016000

f)

mājputnu – vistu, zosu, pīļu, tītaru un pērļu vistiņu – strausu, baložu

 

1016010

Gaļa

 

1016020

Tauki

 

1016030

Aknas

 

1016040

Nieres

 

1016050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

1016990

Pārējie

 

1017000

g)

citu lauksaimniecības dzīvnieku

 (3)

1017010

Gaļa

 (3)

1017020

Tauki

 (3)

1017030

Aknas

 (3)

1017040

Nieres

 (3)

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 (3)

1017990

Pārējie

 (3)

1020000

ii)

piens un krējums, neiebiezināts, bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, sviests un citi tauki, kas iegūti no piena, siera un rūgušpiena biezmasas

0,01 (2)

1020010

Liellopu

 

1020020

Aitu

 

1020030

Kazu

 

1020040

Zirgu

 

1020990

Pārējie

 

1030000

iii)

putnu olas, svaigas, konservētas vai pagatavotas; putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, svaigi, žāvēti, pagatavoti tvaicējot vai vārot ūdenī, kultenī, saldēti vai konservēti citā veidā, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

0,05 (2)

1030010

Vistu

 (3)

1030020

Pīļu

 (3)

1030030

Zosu

 (3)

1030040

Paipalu

 (3)

1030990

Pārējie

 (3)

1040000

iv)

medus

 (3)

1050000

v)

abinieki un rāpuļi

 (3)

1060000

vi)

gliemeži

 (3)

1070000

vii)

citi sauszemes dzīvnieku produkti

 (3)

2)

Regulas III pielikumu groza šādi:

Tekstu par fludioksonilu aizstāj ar šādu:

“Pesticīdu atliekas un maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas MAL (4)

Fludioksonils

100000

1.

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; RIEKSTI

 

110000

i)

citrusaugļi

 

110010

Greipfrūti

10

110020

Apelsīni

7

110030

Citroni

7

110040

Laimi

7

110050

Mandarīni

7

110990

Pārējie

7

120000

ii)

koku rieksti (lobīti vai nelobīti)

0,05 (5)

120010

Mandeles

 

120020

Brazīlijas rieksti

 

120030

Indijas rieksti

 

120040

Ēdamie kastaņi

 

120050

Kokosrieksti

 

120060

Lazdu rieksti

 

120070

Makadāmijas rieksti

 

120080

Pekanrieksti

 

120090

Ciedru rieksti

 

120100

Pistācijas

 

120110

Valrieksti

 

120990

Pārējie

 

130000

iii)

sēkleņi

5

130010

Āboli

 

130020

Bumbieri

 

130030

Cidonijas

 

130040

Mespili

 

130050

Eriobotrijas

 

130990

Pārējie

 

140000

iv)

kauleņi

 

140010

Aprikozes

5

140020

Ķirši

5

140030

Persiki

5

140040

Plūmes

0,5

140990

Pārējie

0,05 (5)

150000

v)

ogas un sīkie augļi

 

151000

a)

galda vīnogas un vīnogas pārstrādei

2

151010

Galda vīnogas

2

151020

Vīnogas pārstrādei

2

152000

b)

zemenes

3

153000

c)

ogas uz dzinumiem

 

153010

Kazenes

5

153020

Zilganās kazenes

0,05 (5)

153030

Avenes

5

153990

Pārējie

0,05 (5)

154000

d)

pārējie sīkie augļi un ogas

 

154010

Vairogu zilenes

3

154020

Dzērvenes

1

154030

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

3

154040

Ērkšķogas

3

154050

Mežrožu paaugļi

1

154060

Zīdkoka ogas

1

154070

Vilkābeles ogas

1

154080

Plūškoka ogas

2

154990

Pārējie

1

160000

vi)

dažādi augļi

 

161000

a)

ar ēdamu mizu

0,05 (5)

161010

Dateles

 

161020

Vīģes

 

161030

Galda olīvas

 

161040

Kumkvati

 

161050

Karambolas

 

161060

Hurmas

 

161070

Javas salas plūmes

 

161990

Pārējie

 

162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

 

162010

Kivi

20

162020

Ličī

0,05 (5)

162030

Pasifloras

0,05 (5)

162040

Opuncijas

0,05 (5)

162050

Hrizofilas

0,05 (5)

162060

Amerikas hurmas

0,05 (5)

162990

Pārējie

0,05 (5)

163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

163010

Avokado

0,05 (5)

163020

Banāni

0,05 (5)

163030

Mango

0,05 (5)

163040

Papaijas

0,05 (5)

163050

Granātāboli

3

163060

Čerimojas

0,05 (5)

163070

Gvajaves

0,05 (5)

163080

Ananāsi

0,05 (5)

163090

Maizeskoka augļi

0,05 (5)

163100

Duriana augļi

0,05 (5)

163110

Guanabanas

0,05 (5)

163990

Pārējie

0,05 (5)

200000

2.

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

210000

i)

sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

211000

a)

kartupeļi

1

212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,05 (5)

212010

Manioka

 

212020

Batātes

 

212030

Jamsi

 

212040

Marantas

 

212990

Pārējie

 

213000

c)

pārējie sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

0,05 (5)

213010

Galda bietes

 

213020

Burkāni

 

213030

Sakņu selerijas

 

213040

Mārrutki

 

213050

Topinambūri

 

213060

Pastinaki

 

213070

Sakņu pētersīļi

 

213080

Redīsi

 

213090

Plostbārži

 

213100

Kāļi

 

213110

Rāceņi

 

213990

Pārējie

 

220000

ii)

sīpolu dārzeņi

 

220010

Ķiploki

0,05 (5)

220020

Sīpoli

0,1

220030

Šalotes

0,05 (5)

220040

Vasaras sīpoli

0,3

220990

Pārējie

0,05 (5)

230000

iii)

augļu dārzeņi

 

231000

a)

nakteņu dzimtas augi

 

231010

Tomāti

1

231020

Pipari

2

231030

Baklažāni

1

231040

Okra, “Dāmu pirkstiņi”

0,5

231990

Pārējie

0,5

232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

232010

Garaugļu gurķi

1

232020

Īsaugļu gurķi

0,5

232030

Cukini

1

232990

Pārējie

0,5

233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

0,05 (5)

233010

Melones

 

233020

Lielaugļu ķirbji

 

233030

Arbūzi

 

233990

Pārējie

 

234000

d)

cukurkukurūza

0,05 (5)

239000

e)

pārējie augļu dārzeņi

0,05 (5)

240000

iv)

krustziežu dārzeņi

0,05 (5)

241000

a)

ziedošie krustzieži

0,05 (5)

241010

Brokoļi (sparģeļkāposti)

 

241020

Ziedkāposti

 

241990

Pārējie

 

242000

b)

galviņu krustzieži

0,05 (5)

242010

Rožkāposti (Briseles kāposti)

 

242020

Galviņkāposti

 

242990

Pārējie

 

243000

c)

lapu krustzieži

0,05 (5)

243010

Ķīnas kāposti

 

243020

Lapu kāposti

 

243990

Pārējie

 

244000

d)

kolrābji

0,05 (5)

250000

v)

lapu dārzeņi un svaigi garšaugi

 

251000

a)

salāti un salātveidīgie

10

251010

Salātu baldriņi

 

251020

Salāti

 

251030

Platlapu cigoriņi (endīvijas)

 

251040

Kressalāti

 

251050

Barbarejas

 

251060

Sējas pazvērītes, rukola salāti

 

251070

Brūnās sinepes

 

251080

Brassica spp. lapas un dzinumi

 

251990

Pārējie

 

252000

b)

spināti un tiem līdzīgie (lapas)

 

252010

Spināti

0,05 (5)

252020

Portulaki

10

252030

Lapu bietes

0,05 (5)

252990

Pārējie

0,05 (5)

253000

c)

vīnogulāju lapas

0,05 (5)

254000

d)

ūdenskreses

0,05 (5)

255000

e)

lapu cigoriņi

0,05 (5)

256000

f)

garšaugi

1

256010

Kārveles

 

256020

Maurloki

 

256030

Lapu selerijas

 

256040

Pētersīļi

 

256050

Salvija

 

256060

Rozmarīns

 

256070

Timiāns

 

256080

Baziliks

 

256090

Lauru lapas

 

256100

Estragons

 

256990

Pārējie

 

260000

vi)

pākšaugu dārzeņi (svaigi)

 

260010

Pupas (ar pākstīm)

1

260020

Pupas (bez pākstīm)

0,2

260030

Zirņi (ar pākstīm)

0,2

260040

Zirņi (bez pākstīm)

0,05 (5)

260050

Lēcas

0,05 (5)

260990

Pārējie

0,05 (5)

270000

vii)

stublāju dārzeņi (svaigi)

 

270010

Sparģeļi

0,05 (5)

270020

Lapu artišoki

0,05 (5)

270030

Selerijas

0,05 (5)

270040

Fenhelis

0,1

270050

Artišoki

0,05 (5)

270060

Puravi

0,05 (5)

270070

Rabarberi

0,05 (5)

270080

Bambusa dzinumi

0,05 (5)

270090

Palmas sirds

0,05 (5)

270990

Pārējie

0,05 (5)

280000

viii)

sēnes

0,05 (5)

280010

Kultivētas sēnes

 

280020

Meža sēnes

 

280990

Pārējie

 

290000

ix)

jūras zāles

0,05 (5)

300000

3.

PĀKŠAUGI, ŽĀVĒTI

0,05 (5)

300010

Pupas

 

300020

Lēcas

 

300030

Zirņi

 

300040

Lupīna

 

300990

Pārējie

 

400000

4.

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

0,05 (5)

401000

i)

eļļas augu sēklas

 

401010

Linsēklas

 

401020

Zemesrieksti

 

401030

Magoņu sēklas

 

401040

Sezama sēklas

 

401050

Saulespuķu sēklas

 

401060

Rapša sēklas

 

401070

Sojas pupas

 

401080

Sinepju sēklas

 

401090

Kokvilnas sēklas

 

401100

Ķirbju sēklas

 

401110

Saflora sēklas

 

401120

Gurķenes sēklas

 

401130

Sējas idras sēklas

 

401140

Kaņepju sēklas

 

401150

Rīcinaugs

 

401990

Pārējie

 

402000

ii)

eļļas augu augļi

 

402010

Olīvas pārstrādei eļļā

 

402020

Eļļas palmas rieksti (kodoli)

 

402030

Eļļas palmas augļi

 

402040

Kapoka sēklas

 

402990

Pārējie

 

500000

5.

LABĪBA

 

500010

Mieži

0,05 (5)

500020

Griķi

0,05 (5)

500030

Kukurūza

0,1

500040

Prosa

0,05 (5)

500050

Auzas

0,05 (5)

500060

Rīsi

0,05 (5)

500070

Rudzi

0,05 (5)

500080

Sorgo

0,05 (5)

500090

Kvieši

0,2

500990

Pārējie

0,05 (5)

600000

6.

TĒJA, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS UN KAKAO

0,05 (5)

610000

i)

tēja (fermentētas vai citādi apstrādātas žāvētas Camellia sinensis lapas un stiebri)

 

620000

ii)

kafijas pupiņas

 

630000

iii)

zāļu tējas (žāvētas)

 

631000

a)

ziedi

 

631010

Kumelīšu ziedi

 

631020

Hibiska ziedi

 

631030

Rožu ziedlapiņas

 

631040

Jasmīna ziedi

 

631050

Liepu ziedi

 

631990

Pārējie

 

632000

b)

lapas

 

632010

Zemeņu lapas

 

632020

Roibosa krūma lapas

 

632030

Mate

 

632990

Pārējie

 

633000

c)

saknes

 

633010

Baldriāna sakne

 

633020

Žeņšeņa sakne

 

633990

Pārējie

 

639000

d)

pārējās zāļu tējas

 

640000

iv)

kakao (fermentētas pupiņas)

 

650000

v)

ceratonijas augļi

 

700000

7.

APIŅI (ŽĀVĒTI), TOSTARP APIŅU ROGAS UN NEKONCENTRĒTS PULVERIS

0,05 (5)

800000

8.

GARŠVIELAS

0,05 (5)

810000

i)

sēklas

 

810010

Anīsa sēklas

 

810020

Sējas melnsēklītes sēklas

 

810030

Selerijas sēklas

 

810040

Koriandra sēklas

 

810050

Ķimeņu sēklas

 

810060

Diļļu sēklas

 

810070

Fenheļa sēklas

 

810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 

810090

Muskatrieksts

 

810990

Pārējie

 

820000

ii)

augļi un ogas

 

820010

Jamaikas pipari

 

820020

Anīsa (Japānas) pipari

 

820030

Pļavas ķimenes

 

820040

Kardamons

 

820050

Kadiķogas

 

820060

Pipari (melnie un baltie)

 

820070

Vaniļas pākstis

 

820080

Tamarinda augļi

 

820990

Pārējie

 

830000

iii)

miza

 

830010

Kanēļkoka miza

 

830990

Pārējie

 

840000

iv)

saknes vai sakneņi

 

840010

Lakricas sakne

 

840020

Ingvera saknenis

 

840030

Kurkumas sakne

 

840040

Mārrutka sakne

 

840990

Pārējie

 

850000

v)

pumpuri

 

850010

Krustnagliņas

 

850020

Kaperi

 

850990

Pārējie

 

860000

vi)

zieda drīksna

 

860010

Safrāns

 

860990

Pārējie

 

870000

vii)

sēklsedze

 

870010

Muskatrieksta miza, žāvēta

 

870990

Pārējie

 

900000

9.

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

0,05 (5)

900010

Cukurbietes (sakne)

 

900020

Cukurniedres

 

900030

Cigoriņu saknes

 

900990

Pārējie

 

1000000

10.

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

0,05 (5)

1010000

i)

gaļa, gaļas izstrādājumi, subprodukti, asinis, dzīvnieku tauki, svaigi, dzesināti vai saldēti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti vai pārstrādāti miltos vai rupja maluma miltos; citi pārstrādes produkti, kā desas un pārtikas izstrādājumi uz šo produktu bāzes

 

1011000

a)

cūku

 

1011010

Gaļa

 

1011020

Tauki bez liesuma

 

1011030

Aknas

 

1011040

Nieres

 

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

1011990

Pārējie

 

1012000

b)

liellopu

 

1012010

Gaļa

 

1012020

Tauki

 

1012030

Aknas

 

1012040

Nieres

 

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

1012990

Pārējie

 

1013000

c)

aitu

 

1013010

Gaļa

 

1013020

Tauki

 

1013030

Aknas

 

1013040

Nieres

 

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

1013990

Pārējie

 

1014000

d)

kazu

 

1014010

Gaļa

 

1014020

Tauki

 

1014030

Aknas

 

1014040

Nieres

 

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

1014990

Pārējie

 

1015000

e)

zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu

 

1015010

Gaļa

 

1015020

Tauki

 

1015030

Aknas

 

1015040

Nieres

 

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

1015990

Pārējie

 

1016000

f)

mājputnu – vistu, zosu, pīļu, tītaru un pērļu vistiņu – strausu, baložu

 

1016010

Gaļa

 

1016020

Tauki

 

1016030

Aknas

 

1016040

Nieres

 

1016050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

1016990

Pārējie

 

1017000

g)

citu lauksaimniecības dzīvnieku

 

1017010

Gaļa

 

1017020

Tauki

 

1017030

Aknas

 

1017040

Nieres

 

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti

 

1017990

Pārējie

 

1020000

ii)

piens un krējums, neiebiezināts, bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, sviests un citi tauki, kas iegūti no piena, siera un rūgušpiena biezmasas

 

1020010

Liellopu

 

1020020

Aitu

 

1020030

Kazu

 

1020040

Zirgu

 

1020990

Pārējie

 

1030000

iii)

putnu olas, svaigas, konservētas vai pagatavotas; putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi, svaigi, žāvēti, pagatavoti tvaicējot vai vārot ūdenī, kultenī, saldēti vai konservēti citā veidā, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

 

1030010

Vistu

 

1030020

Pīļu

 

1030030

Zosu

 

1030040

Paipalu

 

1030990

Pārējie

 

1040000

iv)

medus

 

1050000

v)

abinieki un rāpuļi

 

1060000

vi)

gliemeži

 

1070000

vii)

citi sauszemes dzīvnieku produkti

 


(1)  pilnīgu to augu un dzīvnieku izcelsmes produktu sarakstu, kuriem piemēro MAL, skatīt I pielikumā.

(2)  norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.

(3)  Pesticīdu kodu kombinācijas, uz kurām attiecas MAL, kas noteikti III pielikuma B daļā.”

(4)  pilnīgu to augu un dzīvnieku izcelsmes produktu sarakstu, kuriem piemēro MAL, skatīt I pielikumā.

(5)  norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.”


27.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/15


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 257/2009

(2009. gada 24. marts),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 794/2004 attiecībā uz papildinformācijas lapu, kuru izmanto zvejniecībā un akvakultūrā piešķirta atbalsta paziņošanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 22. marta Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (1), un jo īpaši tās 27. pantu,

apspriedusies ar Valsts atbalsta padomdevēju komiteju,

tā kā:

(1)

Komisija ir pieņēmusi jaunas Kopienas vadlīnijas valsts atbalsta vērtēšanai zvejniecības un akvakultūras jomā (2), un tāpēc Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (3), I pielikuma III.14. daļā atrodamā papildinformācijas lapa jāaizstāj ar jaunu papildinformācijas lapu, kura ir saskaņā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu.

(2)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 794/2004,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 794/2004 I pielikuma III.14. daļu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 24. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joe BORG


(1)  OV L 83, 27.3.1999., 1. lpp.

(2)  OV C 84, 3.4.2008., 10. lpp.

(3)  OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp.


PIELIKUMS

“III.14.   DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR ZVEJNIECĪBĀ UN AKVAKULTŪRĀ PIEŠĶIRTO ATBALSTU

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, lai paziņotu par atbalsta shēmu vai individuālu atbalstu, uz ko attiecas Vadlīnijas valsts atbalsta vērtēšanai zvejniecības un akvakultūras jomā (“Vadlīnijas”).

SHĒMAS vai ATBALSTA MĒRĶI (atzīmējiet vajadzīgo un ierakstiet prasītās ziņas)

Šajā iedaļā ievērota Vadlīniju 4. punkta (Atbalsts, ko var atzīt par saderīgu) daļu secība.

   Vadlīniju 4.1. punkts. Atbalsts pasākumu veidiem, kas paredzēti grupu atbrīvojuma regulā

Vispārīgas piezīmes par šāda veida atbalstu

Spēkā ir divas grupu atbrīvojuma regulas: Komisijas Regula (EK) Nr. 736/2008 (1), kuru piemēro zvejniecības un akvakultūras jomā, un Komisijas Regula (EK) Nr. 800/2008 (2), kas ir vispārēja atbrīvojuma regula un attiecas uz visām jomām.

Tāpēc principā par šāda veida atbalstu nebūtu jāziņo.

Tomēr saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 736/2008 6. apsvērumu un Regulas (EK) Nr. 800/2008 7. apsvērumu šīm regulām nav jāskar dalībvalstu iespēja paziņot par valsts atbalstu, kura mērķi atbilst minēto regulu mērķiem.

Turklāt Regulā (EK) Nr. 736/2008 un (EK) Nr. 800/2008 paredzēto atbrīvojumu nedrīkst piemērot šādu veidu atbalstam: atbalsts, kura apjoms pārsniedz noteiktu robežvērtību, kā minēts Regulas (EK) Nr. 736/2008 1. panta 3. punktā vai Regulas (EK) Nr. 800/2008 6. pantā, vai atbalsts, kuram piemīt noteiktas iezīmes, konkrēti – atbalsts uzņēmumiem, kas nav MVU, atbalsts grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, nepārredzams atbalsts, atbalsts uzņēmumam, uz kuru attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu.

Paziņotā atbalsta veids

Regulā (EK) Nr. 736/2008 paredzēta veida atbalsts

Regulā (EK) Nr. 800/2008 paredzēta veida atbalsts

Atbalsts, kura apjoms pārsniedz noteikto robežvērtību

Atbalsts uzņēmumiem, kuri nav MVU

Nepārredzams atbalsts

Atbalsts uzņēmumam, uz kuru attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums

Cita veida atbalsts (precizējiet)

Saderība ar kopējo tirgu

Dalībvalstij detalizēti jāpamato, kāpēc paziņoto atbalstu var uzskatīt par saderīgu ar kopējo tirgu.

   Vadlīniju 4.2. punkts. Atbalsts, uz ko attiecas dažas horizontālās vadlīnijas

Dalībvalstij jānorāda, kuras vadlīnijas tiek uzskatītas par attiecināmām uz konkrēto atbalsta pasākumu, un detalizēti jāpamato, kāpēc paziņoto atbalstu uzskata par saderīgu ar minētajām vadlīnijām.

Dalībvalstij turklāt jāaizpilda pārējās attiecīgās informācijas kopsavilkuma lapas, kuras atrodamas šīs regulas pielikumā:

mācību atbalsts (III.2. daļa),

nodarbinātības atbalsts (III.3. daļa),

pētniecības un izstrādes atbalsts (pēc vajadzības III.6.A vai III.6.B. daļa),

grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanas un pārstrukturēšanas atbalsts (pēc vajadzības III.7. vai III.8. daļa),

vides aizsardzības atbalsts (III.10. daļa).

   Vadlīniju 4.3. punkts. Atbalsts ieguldījumiem zvejas kuģos

Dalībvalstij jāsniedz informācija, kas pierāda atbalsta saderību ar nosacījumiem, kas paredzēti 25. panta 2. un 6. punktā Padomes 2006. gada 27. jūlija Regulā (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu (3).

Turklāt jāpamato, kāpēc šis atbalsts nav iekļauts minētā fonda līdzfinansētajā darbības programmā.

   Vadlīniju 4.4. punkts. Atbalsts, ko piešķir, lai atlīdzinātu dabas katastrofu, ārkārtēju apstākļu vai konkrētu nelabvēlīgu klimatisko parādību izraisītus zaudējumus

Lai pierādītu atbalsta saderību, dalībvalstij jāsniedz šāda informācija:

sīkas ziņas par dabas katastrofas vai ārkārtēju apstākļu esību, tostarp tehniskie un/vai zinātniskie ziņojumi,

pierādījumi cēloņsakarībai starp attiecīgo parādību un izraisītajiem zaudējumiem,

zaudējumu aprēķināšanas metode,

pārējais pamatojums.

   Vadlīniju 4.5. punkts. Nodokļu atvieglojumi un darbaspēka izmaksas Kopienas zvejas kuģiem, kas darbojas ārpus Kopienas ūdeņiem

Dalībvalstij jāsniedz informācija, kas pierāda atbalsta saderību ar Vadlīniju 4.5. punkta nosacījumiem.

Konkrēti jāsniedz sīkas ziņas par to, cik liels ir risks, ka shēmas aptvertie kuģi varētu tikt svītroti no zvejas flotes reģistra.

   Vadlīniju 4.6. punkts. Atbalsts, kas finansēts ar parafiskālajiem maksājumiem

Dalībvalstij:

jānorāda, kā tiks izmantoti no parafiskālajiem maksājumiem iegūtie līdzekļi, un

jāpierāda, kādā veidā un kāpēc to izmantojums ir saderīgs ar noteikumiem par valsts atbalstu.

Turklāt jāparāda, kādu labumu atbalsta shēma dos pašmāju un kādu – importētajiem produktiem.

   Vadlīniju 4.7. punkts. Atbalsts attālāko reģionu zvejas produktu tirdzniecībai

Dalībvalstij jāsniedz informācija, kas pierāda atbalsta saderību ar šā punkta nosacījumiem un attiecīgajiem nosacījumiem Padomes 2007. gada 21. maija Regulā (EK) Nr. 791/2007, ar ko ievieš shēmu, lai kompensētu papildu izmaksas, kuras radušās attālāko reģionu – Azoru salu, Madeiras, Kanāriju salu, Franču Gviānas un Reinjonas – zivsaimniecības produktu tirdzniecībā (4).

   Vadlīniju 4.8. punkts. Atbalsts zvejas flotei attālākajos reģionos

Dalībvalstij jāsniedz informācija, kas pierāda atbalsta saderību ar šā punkta nosacījumiem un attiecīgajiem nosacījumiem Padomes 2004. gada 30. marta Regulā (EK) Nr. 639/2004 par Kopienas attālākajos reģionos reģistrēto zvejas flotu pārvaldību (5) un Padomes 1999. gada 17. decembra Regulā (EK) Nr. 2792/1999, kas nosaka sīki izstrādātus Kopienas noteikumus un kārtību attiecībā uz struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē (6).

   Vadlīniju 4.9. punkts. Atbalsts citiem pasākumiem

Dalībvalstij ļoti precīzi jāapraksta, kāds ir atbalsta veids un kādi ir atbalsta piešķiršanas mērķi.

Turklāt detalizēti jāpamato, kāpēc atbalsts ir saderīgs ar Vadlīniju 3. punkta noteikumiem, un jāparāda, kādā veidā tas palīdz sasniegt kopējās zivsaimniecības politikas mērķus.

VISPĀRĪGIE PRINCIPI

Dalībvalstij jāapliecina, ka atbalsts netiek piešķirts par darbībām, kuras atbalsta saņēmējs jau ir sācis īstenot, nedz arī par darbībām, kurās atbalsta saņēmējs, tirgus apstākļu ietekmēts, iesaistītos jebkurā gadījumā.

Dalībvalstij jāapliecina, ka atbalsts netiek piešķirts, ja nav ievēroti Kopienas tiesību akti, un jo īpaši kopējās zivsaimniecības politikas noteikumi.

Šajā nozīmē dalībvalstij jāapliecina, ka atbalsta pasākums ietver skaidru prasību līdzekļu apguves laikā atbalsta saņēmējiem ievērot kopējās zivsaimniecības politikas noteikumus, un, ja šajā laikā konstatē, ka atbalsta saņēmējs neievēro kopējās zivsaimniecības politikas noteikumus, piešķīrums ir jāatmaksā proporcionāli pārkāpuma smagumam.

Dalībvalstij jāapliecina, ka atbalsta pasākuma ilgums nepārsniedz desmit gadus, vai, ja tas tā nav, jāapņemas vismaz divus mēnešus pirms desmitās gadadienas kopš atbalsta spēkā stāšanās atkārtoti paziņot par minēto atbalstu.

CITAS PRASĪBAS

Dalībvalstij jāiesniedz visu atbalsta paziņojumam pievienoto pavaddokumentu saraksts, kā arī šo dokumentu satura kopsavilkums (piemēram, sociālekonomikas dati par atbalsta saņēmējiem reģioniem, zinātniskais un ekonomiskais pamatojums).

Dalībvalstij jānorāda, ka šis atbalsts nesummējas ar citu atbalstu, kas piešķirts saistībā ar tiem pašiem attaisnotajiem izdevumiem vai to pašu kompensāciju.

Ja šāda summēšanās tomēr notiek, dalībvalstij jānorāda, kurš atbalsta pasākums (atbalsta shēma vai individuālais atbalsts) ir tās pamatā, un jāpierāda, ka viss kopumā piešķirtais atbalsts joprojām ir saderīgs ar attiecīgajiem noteikumiem. Dalībvalsts ņem vērā visu veidu valsts atbalstu, arī de minimis atbalstu.


(1)  OV L 201, 30.7.2008., 16. lpp.

(2)  OV L 214, 9.8.2008., 3. lpp.

(3)  OV L 223, 15.8.2006., 1. lpp.

(4)  OV L 176, 6.7.2007., 1. lpp.

(5)  OV L 102, 7.4.2004., 9. lpp.

(6)  OV L 337, 30.12.1999., 10. lpp.”


27.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/19


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 258/2009

(2009. gada 26. marts),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 595/2004, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 69. panta 2. punktu, 80. panta 1. punktu un 85. pantu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 595/2004 (2) 10. pantā izklāstīts veids, kādā ņem vērā piena tauku saturu, sagatavojot galīgo pārskatu par piegādēm.

(2)

Pielāgojuma koeficienti, ko piemēro piena piegādēm, kuru tauku saturs ir lielāks vai mazāks par references tauku saturu, nav mainījušies kopš 1989. gada. Ņemot vērā daudzās izmaiņas, kas kopš minētā gada notikušas attiecībā uz piena nozares atbalsta režīmu, ir lietderīgi samazināt pielāgojuma pakāpi, ko piemēro piena piegādēm ar tauku saturu, kas ir lielāks nekā references tauku saturs. Koeficients, ko piemēro, ja piegādātā piena faktiskais tauku saturs ir mazāks nekā references tauku saturs, ir jāsaglabā nemainīgs.

(3)

Ņemot vērā atšķirīgās pielāgojuma likmes, ir lietderīgi arī informāciju, ko dalībvalstis Komisijai sniedz ikgadējā anketā, grozīt tā, lai tā atspoguļotu gan augšupējus, gan lejupējus pielāgojumus.

(4)

Regulas (EK) Nr. 595/2004 2. pantā ir noteikts, ka katru gadu, pamatojoties uz dalībvalstu paziņojumiem, Komisija sadala valsts kvotas katrai dalībvalstij starp piegādēm un tiešo tirdzniecību. Šie paziņojumi attiecas uz ražotāju iesniegtiem pārrēķināšanas pieprasījumiem. Dalībvalstīm piešķirto papildu kvotu piešķir vispirms valsts rezervei, un pēc tam dalībvalstis saskaņā ar paredzamajām vajadzībām to sadala starp piegādēm un tiešo tirdzniecību. Tomēr nav formālu noteikumu par to, ka Komisija ir jāinformē par šo sadalījumu. Tādēļ ir lietderīgi noteikt, ka Komisija šo sadalījumu ņem vērā ikgadējos pielāgojumos un ka dalībvalstīm tiek nodrošināts mehānisms, lai tās varētu informēt Komisiju par šādas kvotas sadalījumu.

(5)

Daudzās dalībvalstīs daudzus gadus piegādes ir bijušas ievērojami mazākas nekā piegādēm paredzētā valsts kvotas daļa. Kvotas pārsniegšanas iespējas būs vēl mazākas, jo tiek palielinātas valstu kvotas. Pieredze liecina, ka, ja samazinās maksājuma rašanās risks, uzņēmēji mazāk tieksies novērtēt zemāk vai slēpt piegāžu daudzumu. Tādēļ ir lietderīgi attiecīgi samazināt šajās dalībvalstīs veicamo kontroļu intensitāti, lai optimizētu kontrolei paredzēto resursu izmantojumu.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 595/2004 19. panta 3. punkta otro daļu dalībvalstīm visi pārbaužu ziņojumi saistībā ar 12 mēnešu periodu jāpabeidz ne vēlāk kā 18 mēnešu laikā pēc attiecīgā perioda beigām. Ja dalībvalstis izmanto tām piešķirto iespēju noteiktos apstākļos samazināt kontroļu biežumu, ir lietderīgi saīsināt maksimālo atļauto laiku visu ziņojumu pabeigšanai.

(7)

Lai dalībvalstis varētu izmantot mazāk apgrūtinošu situāciju, ko rada pielāgots kontroļu biežums, un ņemot vērā, ka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 595/2004 19. panta 2. punktu kontroles daļēji veic attiecīgajā divpadsmit mēnešu periodā, daļēji pēc minētā perioda, ir lietderīgi piemērot pielāgoto kontroļu biežumu, sākot no 2008./2009. gada divpadsmit mēnešu perioda, t. i., periodam, kas sākas 2008. gada 1. aprīlī un beidzas 2009. gada 31. martā.

(8)

Lai Komisijai atvieglotu kvotu sistēmas īstenošanas uzraudzību, un jo īpaši ņemot vērā ziņojumus, kas Komisijai jāsniedz Padomei pirms 2010. un 2012. gada beigām, ir lietderīgi paredzēt sīkākas informācijas sniegšanu par kvotas izmantošanas līmeni, par neizmantotās kvotas sadali ražotājiem un vajadzības gadījumā par maksājumu iekasēšanu no ražotājiem.

(9)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 595/2004.

(10)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 595/2004 groza šādi.

1)

Regulas 2. panta pirmajā daļā tekstu “21. pantā” aizstāj ar tekstu “25. pantā”.

2)

Regulas 10. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu groza šādi:

i)

punkta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Ja konstatē pozitīvu atšķirību, tad piegādātā piena daudzums jāpalielina par 0,09 % uz 0,1 gramu papildu tauku piena kilogramā.”;

ii)

punkta piekto daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Ja piegādātā piena daudzumu izsaka litros, tad pielāgojums jāreizina ar koeficientu 0,971.”;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Dalībvalstis valsts līmenī nosaka piegāžu pielāgojumu saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 (3) 80. panta 1. punktu.

3)

Regulas 19. panta 3. punkta otro daļu papildina ar šādu teikumu:

“Tomēr dalībvalstīs, kurās piemēro 22. panta 1. punkta aa) un ba) apakšpunktu, pārbaužu ziņojumi ir jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc attiecīgā perioda beigām.”

4)

Regulas 22. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“a)

2 % ražotāju katrā 12 mēnešu periodā; vai

aa)

1 % ražotāju dalībvalstīs, kurās katrā no trim iepriekšējiem 12 mēnešu periodiem kopējās pielāgotās piegādes ir bijušas mazākas par 95 % no piegādēm paredzētās valsts kvotas daļas; un

b)

40 % no piena daudzuma, kas deklarēts pēc pielāgošanas attiecīgajam periodam; vai

ba)

20 % no piena daudzuma, kas deklarēts pēc pielāgošanas, dalībvalstīs, kurās katrā no trim iepriekšējiem 12 mēnešu periodiem kopējās pielāgotās piegādes ir bijušas mazākas par 95 % no piegādēm paredzētās valsts kvotas daļas; un”.

5)

Regulas 25. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 69. panta 2. punkta a) apakšpunktu dalībvalstis katru gadu līdz 1. februārim Komisijai paziņo:

a)

daudzumus, kas pēc individuālo ražotāju pieprasījuma ir galīgi pārrēķināti starp individuālajām kvotām piegādei un tiešajai tirdzniecībai;

b)

kā, sākot no 1. aprīļa attiecīgajā 12 mēnešu periodā, starp piegādēm un tiešo tirdzniecību ir sadalīta kvota, kuru ieskaita valsts rezervē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 71. panta 2. punktu.”

6)

Regulas 27. pantam pievieno 4. punktu šādā redakcijā:

“4.   Katru gadu līdz 1. oktobrim dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu par kvotas izmantojumu un maksājuma iekasēšanu attiecībā uz to 12 mēnešu periodu, kurš beidzas tā paša kalendārā gada 31. martā. Ziņojumā jāietver informācija par neizlietotās kvotas pārdali, tostarp to ražotāju skaits, kam piešķirta šī kvota, un šīs piešķiršanas pamatojums. Vajadzības gadījumā ziņojumā norāda to ražotāju skaitu, kuri maksā papildu maksājumu, kā arī norāda to gadījumu skaitu (ja tādi ir), kuros papildu maksājumu nebija iespējams iekasēt sakarā ar ražotāja nespēju maksāt vai bankrotu. Dalībvalstis līdz 1. decembrim Komisijai iesniedz atjauninātu ziņojumu, kurā ietverta visa atbilstošā jaunā informācija. Katrā turpmākajā ziņojumā jāatjaunina informācija par jebkādu tādu papildu maksājumu iekasēšanu, kuri iepriekš deklarēti kā nenokārtoti.”

7)

Regulas I pielikuma 1.8. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.8.

Piegāžu pielāgojums saistībā ar tauku saturu:

a)

piegāžu daudzums, kurām piemērots augšupējs pielāgojums (kg);

b)

augšupējs pielāgojums kopā (kg);

c)

piegāžu daudzums, kurām piemērots lejupējs pielāgojums (kg);

d)

lejupējs pielāgojums kopā (kg).”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. aprīļa, izņemot 1. panta 3. un 4. punktu, ko piemēro no 2008. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 26. martā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 94, 31.3.2004., 22. lpp.

(3)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.”


II Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

LĒMUMI

Komisija

27.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/22


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 26. marts),

ar ko groza Lēmumu 2008/866/EK attiecībā uz tā piemērošanas laiku

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 1876)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/297/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo īpaši tās 53. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2008. gada 12. novembra Lēmumu 2008/866/EK par neatliekamajiem pasākumiem, ar ko pārtrauc lietošanai pārtikā paredzētu konkrētu gliemeņu importu no Peru (2), pieņēma pēc tam, kad bija konstatēts, ka konkrētas no Peru importētas gliemenes ir inficētas ar A hepatīta vīrusu (HAV) un ka tās izraisījušas A hepatīta vīrusa uzliesmojumu cilvēkiem. Minēto lēmumu piemēro līdz 2009. gada 31. martam.

(2)

Peru iestādes ir sniegušas konkrētu informāciju par korektīvajiem pasākumiem, kas veikti, lai uzlabotu eksportam uz Kopienu paredzētu gliemeņu ražošanas kontroli.

(3)

Tomēr minētā informācija ir nepietiekama, un Komisijai jāveic pārbaude Peru.

(4)

Līdz brīdim, kamēr Peru iestādes nebūs iesniegušas visu attiecīgo informāciju un attiecīgās pārbaudes rezultātus, jāpagarina Lēmuma 2008/866/EK piemērošana līdz 2009. gada 30. novembrim.

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 2008/866/EK.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2008/866/EK 5. pantā datumu “2009. gada 31. marts” aizstāj ar datumu “2009. gada 30. novembris”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 26. martā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 307, 18.11.2008., 9. lpp.


27.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/23


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 26. marts),

ar kuru pagarina piemērošanas termiņu Lēmumam 2006/502/EK, ar ko dalībvalstīm pieprasa veikt pasākumus, kas atļautu tirgot tikai bērniem drošas šķiltavas un aizliegtu tirgot jaunrades šķiltavas

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 2078)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/298/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvu 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību (1) un jo īpaši tās 13. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2006/502/EK (2) dalībvalstīm jāveic pasākumi, lai atļautu laist tirgū tikai bērniem drošas šķiltavas un aizliegtu laist tirgū jaunrades šķiltavas.

(2)

Lēmumu 2006/502/EK pieņēma saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK 13. panta nosacījumiem, kuros lēmuma piemērošanas termiņš ierobežots līdz vienam gadam, bet to iespējams apstiprināt uz papildperiodiem, kas arī nepārsniedz vienu gadu.

(3)

Lēmums 2006/502/EK ir grozīts divreiz – pirmoreiz ar Lēmumu 2007/231/EK (3), ar kuru lēmuma piemērošanas termiņu pagarināja līdz 2008. gada 11. maijam, un otru reizi ar Lēmumu 2008/322/EK (4), ar kuru lēmuma piemērošanas termiņu pagarināja par vēl vienu gadu līdz 2009. gada 11. maijam.

(4)

Tā kā nav ieviesti citi apmierinoši pasākumi, kas attiektos uz bērniem drošām šķiltavām, Lēmuma 2006/502/EK piemērošanas termiņš ir jāpagarina vēl par 12 mēnešiem, un lēmums ir attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvu 2001/95/EK izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2006/502/EK 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Šo lēmumu piemēro līdz 2010. gada 11. maijam.”

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2009. gada 11. maijam veic pasākumus, kas vajadzīgi šā lēmuma izpildei, un publicē tos. Par to dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 26. martā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Meglena KUNEVA


(1)  OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.

(2)  OV L 198, 20.7.2006., 41. lpp.

(3)  OV L 99, 14.4.2007., 16. lpp.

(4)  OV L 109, 19.4.2008., 40. lpp.


III Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

27.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/24


PADOMES PAMATLĒMUMS 2009/299/TI

(2009. gada 26. februāris),

ar ko groza Pamatlēmumus 2002/584/TI, 2005/214/TI, 2006/783/TI, 2008/909/TI un 2008/947/TI, tādējādi stiprinot personu procesuālās tiesības un veicinot savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz aizmuguriskiem nolēmumiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 34. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Slovēnijas Republikas, Francijas Republikas, Čehijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, Slovākijas Republikas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un Vācijas Federatīvās Republikas ierosmi (1),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā:

(1)

Apsūdzētas personas tiesības personiski piedalīties lietas izskatīšanā tiesā ir iekļautas tiesībās uz taisnīgu tiesu, kas noteiktas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantā, kā to interpretējusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa. Tiesa ir deklarējusi arī to, ka apsūdzētās personas tiesības personiski piedalīties lietas izskatīšanā tiesā nav absolūtas un ka, ar konkrētiem nosacījumiem, apsūdzētā persona drīkst, skaidri paužot savu brīvu gribu vai klusējot, nepārprotami atteikties no minētajām tiesībām.

(2)

Dažādos pamatlēmumos, ar ko īsteno tiesu iestāžu galīgo nolēmumu savstarpējas atzīšanas principu, jautājums par aizmuguriskiem nolēmumiem nav risināts konsekventi. Šis konsekvences trūkums varētu sarežģīt tiesu iestāžu darbu un kavēt to sadarbību.

(3)

Risinājumi, kas ir paredzēti minētajos pamatlēmumos, nav apmierinoši attiecībā uz tādiem gadījumiem, kad personu nav iespējams informēt par tiesvedību. Ar Pamatlēmumiem 2005/214/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām (2), 2006/783/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem (3), 2008/909/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā (4), un 2008/947/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvu sankciju uzraudzībai (5), izpildes iestādei ir atļauts atteikties izpildīt šādus spriedumus. Ar Pamatlēmumu 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (6) izpildes iestādei ir atļauts prasīt, lai izsniegšanas tiesu iestāde sniedz apstiprinājumu, ko uzskata par piemērotu, lai garantētu personai, par kuru izdots Eiropas apcietināšanas orderis, ka tai būs iespēja lūgt lietas atkārtotu izskatīšanu izsniegšanas dalībvalstī un ka tā tiks tiesāta klātienē. Par šādu apstiprinājumu piemērotību lēmums ir jāpieņem izpildes iestādei, un tādēļ ir grūti precīzi zināt, kad izpilde var tikt atteikta.

(4)

Tādēļ ir nepieciešams noteikt skaidrus un kopīgus pamatojumus aizmugurisku nolēmumu neatzīšanai. Šā pamatlēmuma mērķis ir precizēt šādus kopīgus pamatojumus, lai dotu izpildes iestādēm iespēju izpildīt nolēmumu, kaut arī persona tiesā nav piedalījusies personiski, vienlaikus pilnīgi ievērojot personas tiesības uz aizstāvību. Šis pamatlēmums nav paredzēts, lai reglamentētu veidu un metodes, tostarp procesuālās prasības, kas tiek izmantotas, lai sasniegtu šajā pamatlēmumā minētos rezultātus, un tos nosaka katras dalībvalsts tiesību aktos.

(5)

Lai veiktu šādas izmaiņas, ir jāgroza spēkā esošie pamatlēmumi, ar ko īsteno galīgo tiesas nolēmumu savstarpējas atzīšanas principu. Jaunie noteikumi būtu arī jāizmanto par pamatu turpmākiem tiesību aktiem šajā jomā.

(6)

Šis pamatlēmums, ar ko groza citus pamatlēmumus, paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem aizmuguriska nolēmuma atzīšanu un izpildi nedrīkstētu atteikt. Tie ir alternatīvi nosacījumi; ja viens no nosacījumiem ir izpildīts, tad izsniegšanas iestāde – aizpildot attiecīgo iedaļu Eiropas apcietināšanas orderī vai saskaņā ar pārējiem pamatlēmumiem paredzētajos apliecinājuma dokumentos – apstiprina, ka prasības ir vai tiks izpildītas, un tam vajadzētu būt pietiekami, lai izpildītu nolēmumu, pamatojoties uz savstarpējas atzīšanas principu.

(7)

Aizmuguriska nolēmuma atzīšanu un izpildi nedrīkstētu atteikt, vai nu ja attiecīgajai personai tika izsniegta pavēste un tādējādi šī persona tika informēta par tās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kurā pieņemts nolēmums, vai arī ja attiecīgā persona ar citiem līdzekļiem saņēma oficiālu informāciju par lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu tā, ka ir nepārprotami konstatēts, ka attiecīgā persona zināja par paredzēto lietas izskatīšanu. Šajā sakarā ar to saprot, ka attiecīgajai personai šādu informāciju vajadzētu būt saņēmušai “savlaicīgi”, proti, pietiekamu laiku iepriekš, lai dotu tai iespēju piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un efektīvi īstenot savas tiesības uz aizstāvību.

(8)

Apsūdzētas personas tiesības uz taisnīgu tiesu ir garantētas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, kā to interpretē Eiropas Cilvēktiesību tiesa. Šīs tiesības ietver attiecīgās personas tiesības personiski piedalīties lietas izskatīšanā tiesā. Lai attiecīgā persona varētu īstenot šīs tiesības, tai ir jābūt informētai par plānoto lietas izskatīšanu. Saskaņā ar šo pamatlēmumu tās prasības izpilde, ka personai jābūt informētai par lietas izskatīšanu, būtu jānodrošina katrai dalībvalstij atbilstīgi saviem tiesību aktiem, ar to saprotot, ka tam ir jānotiek saskaņā ar iepriekšminētās konvencijas prasībām. Saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību judikatūru, apsverot, vai informācijas sniegšanas veids ir pietiekams, lai nodrošinātu, ka persona ir informēta par lietas izskatīšanu, īpašu uzmanību vajadzības gadījumā varētu pievērst arī attiecīgās personas centieniem saņemt tai adresēto informāciju.

(9)

Praktisku apsvērumu dēļ lietas izskatīšanas paredzētā diena sākotnēji var būt norādīta kā vairākas iespējamās dienas īsā laikposmā.

(10)

Aizmuguriska nolēmuma atzīšanu un izpildi nedrīkstētu atteikt, ja attiecīgā persona, zinādama par paredzēto lietas izskatīšanu, bija pilnvarojusi juriskonsultu aizstāvēt viņu tiesā un minētais juriskonsults patiesi aizstāvēja attiecīgo personu minētajā tiesā, nodrošinot praktisku un efektīvu juridisko palīdzību. Šajā sakarā vajadzētu būt vienalga, vai juriskonsultu izvēlējusies, iecēlusi un apmaksājusi attiecīgā persona vai arī šo juriskonsultu iecēlusi un apmaksājusi valsts, tādā izpratnē, ka attiecīgā persona būtu apzināti izvēlējusies, ka tiesas izskatīšanā to pārstāv juriskonsults, nevis tā pati piedalās personiski. Juriskonsulta iecelšana un ar to saistītie jautājumi ir attiecīgo valstu tiesību aktu kompetence.

(11)

Kopīgos risinājumos attiecībā uz neatzīšanas iemesliem atbilstīgajos esošajos pamatlēmumos būtu jāņem vērā situāciju dažādība saistībā ar attiecīgās personas tiesībām uz lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību. Šādas lietas atkārtotas izskatīšanas vai pārsūdzības mērķis ir garantēt aizstāvības tiesības, un to raksturo šādi aspekti: attiecīgajai personai ir tiesības piedalīties; lietu, tostarp jaunus pierādījumus, atkārtoti izskata pēc būtības; un sākotnējais nolēmums tiesvedības rezultātā var tikt atcelts.

(12)

Tiesības uz lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību būtu jāgarantē, kad nolēmums jau ticis oficiāli paziņots, kā arī – attiecībā uz Eiropas apcietināšanas orderi – kad tas vēl nav oficiāli paziņots, bet to nekavējoties oficiāli paziņos pēc nodošanas. Pēdējais minētais gadījums attiecas uz situāciju, kad iestādēm nav izdevies sazināties ar personu, it īpaši tādēļ, ka tā mēģināja izvairīties no tiesas.

(13)

Ja Eiropas apcietināšanas orderis ir izdots, lai izpildītu brīvības atņemšanas sodu vai piemērotu ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, un ja attiecīgā persona nav iepriekš saņēmusi nekādu oficiālu informāciju par to, ka pret viņu ir ierosināta krimināllieta, un nav saņēmusi spriedumu, tad attiecīgajai personai, iesniedzot attiecīgu lūgumu izpildes dalībvalstī, būtu jāsaņem sprieduma kopija tikai informācijas nolūkos. Izsniegšanas un izpildes tiesu iestādēm vajadzības gadījumā būtu savstarpēji jāapspriežas par vajadzību un pastāvošām iespējām attiecīgajai personai nodrošināt sprieduma vai tā būtisko daļu tulkojumu valodā, kuru persona saprot. Šāda sprieduma nodrošināšana nedrīkstētu kavēt ne nodošanas procedūru, ne lēmumu izpildīt Eiropas apcietināšanas orderi.

(14)

Šis pamatlēmums attiecas tikai uz neatzīšanas pamatojumu precizēšanu tiesību aktos, ar ko īsteno savstarpējas atzīšanas principu. Tādēļ tādu nosacījumu darbības jomā kā tie, kas attiecas uz tiesībām uz lietas atkārtotu izskatīšanu, ir vienīgi šo neatzīšanas pamatojumu noteikšana. To mērķis nav saskaņot attiecīgo valstu tiesību aktus. Šis pamatlēmums neskar Eiropas Savienības turpmākos instrumentus, kas paredzēti, lai tuvinātu dalībvalstu tiesību aktus krimināltiesību jomā.

(15)

Pamatojumi neatzīšanai ir fakultatīvi. Tomēr dalībvalstu tiesības pieņemt lēmumu transponēt šos pamatojumus attiecīgo valstu tiesību aktos īpaši reglamentē ar tiesībām uz taisnīgu tiesu, arī ņemot vērā šā pamatlēmuma vispārējo mērķi veicināt personu procesuālās tiesības un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATLĒMUMU.

1. pants

Mērķi un darbības joma

1.   Šā pamatlēmuma mērķi ir stiprināt to personu procesuālās tiesības, pret kurām ierosināta krimināllieta, veicināt tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un jo īpaši uzlabot tiesu nolēmumu savstarpēju atzīšanu dalībvalstīs.

2.   Ar šo pamatlēmumu nemaina pienākumu ievērot pamattiesības un tiesību pamatprincipus, kas noteikti Līguma 6. pantā, tostarp personu, pret kurām ierosināta krimināllieta, tiesības uz aizstāvību, un tas neskar nekādus tiesu iestāžu pienākumus šajā sakarā.

3.   Ar šo pamatlēmumu nosaka kopējus noteikumus par to, kā vienā dalībvalstī (izpildes dalībvalsts) atzīst un/vai izpilda tiesas nolēmumus, kas kādā citā dalībvalstī (izsniegšanas dalībvalsts) aizmuguriski pieņemti saskaņā ar Pamatlēmuma 2002/584/TI 5. panta 1. punktu, Pamatlēmuma 2005/214/TI 7. panta 2. punkta g) apakšpunktu, Pamatlēmuma 2006/783/TI 8. panta 2. punkta e) apakšpunktu, Pamatlēmuma 2008/909/TI 9. panta 1. punkta i) apakšpunktu un Pamatlēmuma 2008/947/TI 11. panta 1. punkta h) apakšpunktu.

2. pants

Grozījumi Pamatlēmumā 2002/584/TI

Pamatlēmumu 2002/584/TI groza šādi.

1)

Iekļauj šādu pantu:

“4.a pants

Aizmuguriski nolēmumi

1.   Tāpat izpildes tiesu iestāde drīkst atteikties izpildīt Eiropas apcietināšanas orderi, kas izdots, lai izpildītu brīvības atņemšanas sodu vai piemērotu ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli, ja nolēmums pieņemts aizmuguriski, izņemot gadījumus, kad Eiropas apcietināšanas orderī norādīts, ka saskaņā ar turpmākām izsniegšanas dalībvalsts tiesību aktos paredzētām procesuālajām prasībām attiecīgā persona:

a)

vai nu savlaicīgi:

i)

saņēma pavēsti un tādējādi tika informēta par tās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kurā pieņemts nolēmums, vai ar citiem līdzekļiem saņēma oficiālu informāciju par minētās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu tādā veidā, ka ir nepārprotami konstatēts, ka attiecīgā persona zināja par paredzēto lietas izskatīšanu;

un

ii)

tika informēta par to, ka nolēmums var tikt pieņemts aizmuguriski;

vai arī

b)

zinādama par paredzēto lietas izskatīšanu, bija pilnvarojusi attiecīgās personas vai valsts ieceltu juriskonsultu aizstāvēt viņu lietas izskatīšanā, un minētais juriskonsults patiešām aizstāvēja attiecīgo personu minētajā lietas izskatīšanā;

vai arī

c)

ir saņēmusi nolēmumu un, būdama skaidri informēta par tiesībām uz lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību, kurā personai ir tiesības piedalīties un kura dod iespēju lietu, tostarp jaunus pierādījumus, atkārtoti izskatīt pēc būtības, un kuras rezultātā sākotnējais nolēmums varētu tikt atcelts:

i)

ir skaidri paziņojusi, ka neapstrīd nolēmumu;

vai

ii)

attiecīgajā termiņā nav lūgusi lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību;

vai arī

d)

nav saņēmusi nolēmumu, bet:

i)

nolēmums personai tiks izsniegts tūlīt pēc nodošanas un persona tiks skaidri informēta par viņas tiesībām uz lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību, kurā viņai ir tiesības piedalīties un kura dod iespēju lietu, tostarp jaunus pierādījumus, atkārtoti izskatīt pēc būtības, un kuras rezultātā sākotnējais nolēmums varētu tikt atcelts;

un

ii)

tiks informēta par termiņu, kādā jāpieprasa šāda lietas atkārtota izskatīšana vai pārsūdzība, kā minēts atbilstīgajā Eiropas apcietināšanas orderī.

2.   Ja Eiropas apcietināšanas orderis ir izdots, lai izpildītu brīvības atņemšanas sodu vai piemērotu ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli atbilstīgi 1. punkta d) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem, un ja attiecīgā persona nav iepriekš saņēmusi nekādu oficiālu informāciju par to, ka pret viņu ir ierosināta krimināllieta, tad attiecīgā persona, kad viņa tiek informēta par Eiropas apcietināšanas ordera saturu, var lūgt pirms nodošanas saņemt sprieduma kopiju. Tūlīt pēc tam, kad tā ir informēta par šādu lūgumu, izsniegšanas iestāde meklētajai personai ar izpildes iestādes starpniecību nodrošina sprieduma kopiju. Meklētās personas lūgums nekavē ne nodošanas procedūru, ne lēmumu izpildīt Eiropas apcietināšanas orderi. Sprieduma nodrošināšana attiecīgajai personai notiek tikai informācijas nolūkos; to neuzskata par sprieduma oficiālu izsniegšanu, un tā neskar nekādus termiņus, ko piemēro lūgumam par lietas atkārotu izskatīšanu vai pārsūdzību.

3.   Ja personu nodod atbilstīgi 1. punkta d) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem un ja attiecīgā persona ir lūgusi lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību, šādas personas apcietinājumu līdz lietas atkārtotas izskatīšanas vai pārsūdzības pabeigšanai pārskata saskaņā ar izsniegšanas dalībvalsts tiesību aktiem vai nu regulāri, vai arī pēc attiecīgās personas lūguma. Šāda pārskatīšana jo īpaši ietver iespēju apcietinājumu apturēt vai pārtraukt. Lietas atkārtota izskatīšana vai pārsūdzība sākas pienācīgā laikā pēc nodošanas.”

2)

Svītro 5. panta 1. punktu.

3)

Pielikuma (“EIROPAS APCIETINĀŠANAS ORDERIS”) d) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“d)

Norādiet, vai attiecīgā persona personiski piedalījās tās lietas izskatīšanā, kurā pieņemts nolēmums:

1.

Jā, persona personiski piedalījās tās lietas izskatīšanā, kurā pieņemts nolēmums.

2.

Nē, persona personiski nepiedalījās tās lietas izskatīšanā, kurā pieņemts nolēmums.

3.

Ja veikta atzīme lodziņā 2. punktā, lūdzu, apstipriniet, ka pastāv viens no šādiem apstākļiem:

3.1.a

personai … (diena/mēnesis/gads) tika izsniegta pavēste, un tādējādi attiecīgā persona tika informēta par tās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kurā pieņemts nolēmums, un tika informēta par to, ka nolēmums var tikt pieņemts aizmuguriski;

VAI

3.1.b

personai pavēste netika izsniegta, bet attiecīgā persona ar citiem līdzekļiem saņēma oficiālu informāciju par tās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kurā pieņemts nolēmums, tādā veidā, ka ir nepārprotami konstatēts, ka attiecīgā persona zināja par paredzēto lietas izskatīšanu un bija informēta par to, ka nolēmums var tikt pieņemts aizmuguriski;

VAI

3.2.

zinādama par paredzēto lietas izskatīšanu, persona bija pilnvarojusi attiecīgās personas vai valsts ieceltu juriskonsultu aizstāvēt viņu lietas izskatīšanā, un minētais juriskonsults patiešām aizstāvēja attiecīgo personu minētajā lietas izskatīšanā;

VAI

3.3.

personai nolēmums tika izsniegts … (diena/mēnesis/gads), un persona tika skaidri informēta par tiesībām uz lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību, kurā viņai ir tiesības piedalīties un kura dod iespēju lietu, tostarp jaunus pierādījumus, atkārtoti izskatīt pēc būtības, un kuras rezultātā sākotnējais nolēmums varētu tikt atcelts, un

persona ir skaidri paziņojusi, ka neapstrīd nolēmumu;

VAI

persona attiecīgajā termiņā nav lūgusi lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību;

VAI

3.4.

nolēmums personai netika izsniegts, bet:

nolēmums personai tiks izsniegts tūlīt pēc nodošanas; un

izsniedzot nolēmumu, persona tiks skaidri informēta par viņas tiesībām uz lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību, kurā viņai ir tiesības piedalīties un kura dod iespēju lietu, tostarp jaunus pierādījumus, atkārtoti izskatīt pēc būtības, un kuras rezultātā sākotnējais nolēmums varētu tikt atcelts; un

persona tiks informēta par termiņu, kādā jāpieprasa šāda lietas atkārtota izskatīšana vai pārsūdzība un kurš ir … dienas.

4.

Ja veikta atzīme lodziņā 3.1.b, 3.2. vai 3.3. punktā, lūdzu, sniedziet informāciju par to, kā ir izpildīts attiecīgais nosacījums.

…”

3. pants

Grozījumi Pamatlēmumā 2005/214/TI

Pamatlēmumu 2005/214/TI groza šādi.

1)

Pamatlēmuma 7. panta 2. punktu groza šādi:

a)

punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“g)

saskaņā ar 4. pantā paredzēto apliecību attiecīgā persona – rakstiskās procedūras gadījumā – saskaņā ar izdevējas valsts tiesību aktiem nebija personīgi vai ar tā pārstāvja starpniecību, kurš ir kompetents atbilstīgi attiecīgās valsts tiesību aktiem, informēta par savām tiesībām apstrīdēt lēmumu un par šāda tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas termiņiem;”;

b)

pievieno šādus apakšpunktus:

“i)

saskaņā ar 4. pantā paredzēto apliecību persona personiski nepiedalījās tās lietas izskatīšanā, kurā pieņemts lēmums, izņemot gadījumus, kad apliecinājuma dokumentā norādīts, ka saskaņā ar izdevējas dalībvalsts tiesību aktos paredzētajām procesuālajām prasībām attiecīgā persona:

i)

vai nu savlaicīgi:

saņēma pavēsti un tādējādi tika informēta par tās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kurā pieņemts lēmums, vai ar citiem līdzekļiem saņēma oficiālu informāciju par minētās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu tādā veidā, ka ir nepārprotami konstatēts, ka attiecīgā persona zināja par paredzēto lietas izskatīšanu,

un

tika informēta par to, ka lēmums var tikt pieņemts aizmuguriski;

vai arī

ii)

zinādama par paredzēto lietas izskatīšanu, bija pilnvarojusi attiecīgās personas vai valsts ieceltu juriskonsultu aizstāvēt viņu lietas izskatīšanā, un minētais juriskonsults patiešām aizstāvēja attiecīgo personu minētajā lietas izskatīšanā;

vai arī

iii)

ir saņēmusi lēmumu un, būdama skaidri informēta par tiesībām uz lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību, kurā personai ir tiesības piedalīties un kura dod iespēju lietu, tostarp jaunus pierādījumus, atkārtoti izskatīt pēc būtības, un kuras rezultātā sākotnējais lēmums varētu tikt atcelts:

ir skaidri paziņojusi, ka neapstrīd lēmumu

vai

attiecīgajā termiņā nav lūgusi lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību;

j)

saskaņā ar 4. pantā paredzēto apliecību attiecīgā persona personiski nepiedalījās, izņemot gadījumus, kad apliecībā norādīts, ka persona, būdama skaidri informēta par lietas izskatīšanu un iespēju personiski piedalīties lietas izskatīšanā, ir skaidri atteikusies no tiesībām uz uzklausīšanu tiesas sēdē un ir skaidri paziņojusi, ka neapstrīd lēmumu.”

2)

Pamatlēmuma 7. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Gadījumos, kas minēti 1. punktā un 2. punkta c), g), i) un j) apakšpunktā, pirms izpildes valsts kompetentā iestāde nolemj pilnīgi vai daļēji neatzīt vai neizpildīt kādu lēmumu, tā apspriežas ar izdevējas valsts kompetento iestādi, izmantojot jebkurus piemērotus līdzekļus, un attiecīgā gadījumā lūdz tai nekavējoties sniegt jebkādu vajadzīgo informāciju.”

3)

Pielikuma (“APLIECĪBA”) h) punkta 3. apakšpunktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.

Norādiet, vai attiecīgā persona personiski piedalījās tās lietas izskatīšanā, kurā pieņemts lēmums:

1.

Jā, persona personiski piedalījās tās lietas izskatīšanā, kurā pieņemts lēmums.

2.

Nē, persona personiski nepiedalījās tās lietas izskatīšanā, kurā pieņemts lēmums.

3.

Ja veikta atzīme lodziņā 2. punktā, lūdzu, apstipriniet, ka pastāv viens no šādiem apstākļiem:

3.1.a

personai … (diena/mēnesis/gads) tika izsniegta pavēste, un tādējādi attiecīgā persona tika informēta par tās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kurā pieņemts lēmums, un tika informēta par to, ka lēmums var tikt pieņemts aizmuguriski;

VAI

3.1.b

personai pavēste netika izsniegta, bet attiecīgā persona ar citiem līdzekļiem saņēma oficiālu informāciju par tās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kurā pieņemts lēmums, tādā veidā, ka ir nepārprotami konstatēts, ka attiecīgā persona zināja par paredzēto lietas izskatīšanu un bija informēta par to, ka lēmums var tikt pieņemts aizmuguriski;

VAI

3.2.

zinādama par paredzēto lietas izskatīšanu, persona bija pilnvarojusi attiecīgās personas vai valsts ieceltu juriskonsultu aizstāvēt viņu lietas izskatīšanā, un minētais juriskonsults patiešām aizstāvēja attiecīgo personu minētajā lietas izskatīšanā;

VAI

3.3.

personai lēmums tika izsniegts … (diena/mēnesis/gads), un persona tika skaidri informēta par tiesībām uz lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību, kurā viņai ir tiesības piedalīties un kura dod iespēju lietu, tostarp jaunus pierādījumus, atkārtoti izskatīt pēc būtības, un kuras rezultātā sākotnējais lēmums varētu tikt atcelts, un

persona ir skaidri paziņojusi, ka neapstrīd lēmumu;

VAI

persona attiecīgajā termiņā nav lūgusi lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību;

VAI

3.4.

persona, būdama skaidri informēta par lietas izskatīšanu un iespēju personiski piedalīties lietas izskatīšanā, ir skaidri atteikusies no tiesībām uz uzklausīšanu tiesas sēdē un ir skaidri paziņojusi, ka neapstrīd lēmumu.

4.

Ja veiktas atzīmes lodziņā 3.1.b, 3.2., 3.3. vai 3.4. punktā, lūdzu, sniedziet informāciju par to, kā ir izpildīts attiecīgais nosacījums.

…”

4. pants

Grozījumi Pamatlēmumā 2006/783/TI

Pamatlēmumu 2006/783/TI groza šādi.

1)

Pamatlēmuma 8. panta 2. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“e)

saskaņā ar 4. panta 2. punktā paredzēto apliecinošo dokumentu persona personiski nepiedalījās lietas izskatīšanā, kuras iznākumā izdots konfiskācijas rīkojums, izņemot gadījumus, kad apliecinošajā dokumentā norādīts, ka saskaņā ar izdošanas valsts tiesību aktos paredzētajām procesuālajām prasībām attiecīgā persona:

i)

vai nu savlaicīgi:

saņēma pavēsti un tādējādi tika informēta par tās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kuras iznākumā izdots konfiskācijas rīkojums, vai ar citiem līdzekļiem saņēma oficiālu informāciju par minētās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu tādā veidā, ka ir nepārprotami konstatēts, ka attiecīgā persona zināja par paredzēto lietas izskatīšanu,

un

tika informēta par to, ka konfiskācijas rīkojums var tikt izdots aizmuguriski;

vai arī

ii)

zinādama par paredzēto lietas izskatīšanu, bija pilnvarojusi attiecīgās personas vai valsts ieceltu juriskonsultu aizstāvēt viņu lietas izskatīšanā, un minētais juriskonsults patiešām aizstāvēja attiecīgo personu minētajā lietas izskatīšanā;

vai arī

iii)

ir saņēmusi konfiskācijas rīkojumu un, būdama skaidri informēta par tiesībām uz lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību, kurā personai ir tiesības piedalīties un kura dod iespēju lietu, tostarp jaunus pierādījumus, atkārtoti izskatīt pēc būtības, un kuras rezultātā sākotnējais nolēmums varētu tikt atcelts:

ir skaidri paziņojusi, ka neapstrīd konfiskācijas rīkojumu

vai

attiecīgajā termiņā nav lūgusi lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību.”

2)

Pielikuma (“APLIECINOŠAIS DOKUMENTS”) j) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“j)

Lietas izskatīšana, kuras iznākumā izdots konfiskācijas rīkojums:

Norādiet, vai attiecīgā persona personiski piedalījās tās lietas izskatīšanā, kuras iznākumā izdots konfiskācijas rīkojums:

1.

Jā, persona personiski piedalījās tās lietas izskatīšanā, kuras iznākumā izdots konfiskācijas rīkojums.

2.

Nē, persona personiski nepiedalījās tās lietas izskatīšanā, kuras iznākumā izdots konfiskācijas rīkojums.

3.

Ja veikta atzīme lodziņā 2. punktā, lūdzu, apstipriniet, ka pastāv viens no šādiem apstākļiem:

3.1.a

personai … (diena/mēnesis/gads) tika izsniegta pavēste, un tādējādi attiecīgā persona tika informēta par tās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kuras iznākumā izdots konfiskācijas rīkojums, un tika informēta par to, ka nolēmums var tikt pieņemts aizmuguriski;

VAI

3.1.b

personai pavēste netika izsniegta, bet attiecīgā persona ar citiem līdzekļiem saņēma oficiālu informāciju par tās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kuras iznākumā izdots konfiskācijas rīkojums, tādā veidā, ka ir nepārprotami konstatēts, ka attiecīgā persona zināja par paredzēto lietas izskatīšanu un bija informēta par to, ka nolēmums var tikt pieņemts aizmuguriski;

VAI

3.2.

zinādama par paredzēto lietas izskatīšanu, persona bija pilnvarojusi attiecīgās personas vai valsts ieceltu juriskonsultu aizstāvēt viņu lietas izskatīšanā, un minētais juriskonsults patiešām aizstāvēja attiecīgo personu minētajā lietas izskatīšanā;

VAI

3.3.

personai konfiskācijas rīkojums tika izsniegts … (diena/mēnesis/gads), un persona tika skaidri informēta par tiesībām uz lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību, kurā viņai ir tiesības piedalīties un kura dod iespēju lietu, tostarp jaunus pierādījumus, atkārtoti izskatīt pēc būtības, un kuras rezultātā sākotnējais nolēmums varētu tikt atcelts, un

persona ir skaidri paziņojusi, ka neapstrīd nolēmumu;

VAI

persona attiecīgajā termiņā nav lūgusi lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību;

4.

Ja veiktas atzīmes lodziņā 3.1.b, 3.2. vai 3.3. punktā, lūdzu, sniedziet informāciju par to, kā ir izpildīts attiecīgais nosacījums.

…”

5. pants

Grozījumi Pamatlēmumā 2008/909/TI

Pamatlēmumu 2008/909/TI groza šādi.

1)

Pamatlēmuma 9. panta 1. punkta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“i)

saskaņā ar 4. pantā paredzēto apliecinošo dokumentu persona personiski nepiedalījās tās lietas izskatīšanā, kurā pieņemts spriedums, izņemot gadījumus, kad apliecinošajā dokumentā norādīts, ka saskaņā ar sprieduma dalībvalsts tiesību aktos paredzētajām procesuālajām prasībām attiecīgā persona:

i)

vai nu savlaicīgi:

saņēma pavēsti un tādējādi tika informēta par tās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kurā pieņemts spriedums, vai ar citiem līdzekļiem saņēma oficiālu informāciju par minētās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu tādā veidā, ka ir nepārprotami konstatēts, ka attiecīgā persona zināja par paredzēto lietas izskatīšanu,

un

tika informēta par to, ka spriedums var tikt pieņemts aizmuguriski;

vai arī

ii)

zinādama par paredzēto lietas izskatīšanu, bija pilnvarojusi attiecīgās personas vai valsts ieceltu pārstāvi aizstāvēt viņu lietas izskatīšanā, un minētais pārstāvis patiešām aizstāvēja attiecīgo personu minētajā lietas izskatīšanā;

vai arī

iii)

ir saņēmusi spriedumu un, būdama skaidri informēta par tiesībām uz lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību, kurā personai ir tiesības piedalīties un kura dod iespēju lietu, tostarp jaunus pierādījumus, atkārtoti izskatīt pēc būtības, un kuras rezultātā sākotnējais spriedums varētu tikt atcelts:

ir skaidri paziņojusi, ka neapstrīd spriedumu

vai

attiecīgajā termiņā nav lūgusi lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību.”

2)

I pielikuma (“APLIECINOŠAIS DOKUMENTS”) i) punkta 1. apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“1.

Norādiet, vai attiecīgā persona personiski piedalījās tās lietas izskatīšanā, kurā pieņemts spriedums:

1.

Jā, persona personiski piedalījās tās lietas izskatīšanā, kurā pieņemts spriedums.

2.

Nē, persona personiski nepiedalījās tās lietas izskatīšanā, kurā pieņemts spriedums.

3.

Ja veikta atzīme lodziņā 2. punktā, lūdzu, apstipriniet, ka pastāv viens no šādiem apstākļiem:

3.1.a

personai … (diena/mēnesis/gads) tika izsniegta pavēste, un tādējādi attiecīgā persona tika informēta par tās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kurā pieņemts spriedums, un tika informēta par to, ka spriedums var tikt pieņemts aizmuguriski;

VAI

3.1.b

personai pavēste netika izsniegta, bet attiecīgā persona ar citiem līdzekļiem saņēma oficiālu informāciju par tās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kurā pieņemts spriedums, tādā veidā, ka ir nepārprotami konstatēts, ka attiecīgā persona zināja par paredzēto lietas izskatīšanu un bija informēta par to, ka spriedums var tikt pieņemts aizmuguriski;

VAI

3.2.

zinādama par paredzēto lietas izskatīšanu, persona bija pilnvarojusi attiecīgās personas vai valsts ieceltu pārstāvi aizstāvēt viņu lietas izskatīšanā, un minētais pārstāvis patiešām aizstāvēja attiecīgo personu minētajā lietas izskatīšanā;

VAI

3.3.

personai spriedums tika izsniegts … (diena/mēnesis/gads), un persona tika skaidri informēta par tiesībām uz lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību, kurā viņai ir tiesības piedalīties un kura dod iespēju lietu, tostarp jaunus pierādījumus, atkārtoti izskatīt pēc būtības, un kuras rezultātā sākotnējais spriedums varētu tikt atcelts, un

persona ir skaidri paziņojusi, ka neapstrīd spriedumu;

VAI

persona attiecīgajā termiņā nav lūgusi lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību.

4.

Ja veiktas atzīmes lodziņā 3.1.b, 3.2. vai 3.3. punktā, lūdzu, sniedziet informāciju par to, kā ir izpildīts attiecīgais nosacījums.

…”

6. pants

Grozījumi Pamatlēmumā 2008/947/TI

Pamatlēmumu 2008/947/TI groza šādi.

1)

Pamatlēmuma 11. panta 1. punkta h) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“h)

saskaņā ar 6. pantā paredzēto apliecinošo dokumentu persona personiski nepiedalījās tās lietas izskatīšanā, kurā pieņemts spriedums, izņemot gadījumus, kad apliecinošajā dokumentā norādīts, ka saskaņā ar sprieduma valsts tiesību aktos paredzētajām procesuālajām prasībām attiecīgā persona:

i)

vai nu savlaicīgi:

saņēma pavēsti un tādējādi tika informēta par tās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kurā pieņemts spriedums, vai ar citiem līdzekļiem saņēma oficiālu informāciju par minētās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu tādā veidā, ka ir nepārprotami konstatēts, ka attiecīgā persona zināja par paredzēto lietas izskatīšanu,

un

tika informēta par to, ka spriedums var tikt pieņemts aizmuguriski;

vai arī

ii)

zinādama par paredzēto lietas izskatīšanu, bija pilnvarojusi attiecīgās personas vai valsts ieceltu pārstāvi aizstāvēt viņu lietas izskatīšanā, un minētais pārstāvis patiešām aizstāvēja attiecīgo personu minētajā lietas izskatīšanā;

vai arī

iii)

ir saņēmusi spriedumu un, būdama skaidri informēta par tiesībām uz lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību, kurā personai ir tiesības piedalīties un kura dod iespēju lietu, tostarp jaunus pierādījumus, atkārtoti izskatīt pēc būtības, un kuras rezultātā sākotnējais spriedums varētu tikt atcelts:

ir skaidri paziņojusi, ka neapstrīd spriedumu

vai

attiecīgajā termiņā nav lūgusi lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību.”

2)

I pielikuma (“APLIECINOŠAIS DOKUMENTS”) h) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“h)

Norādiet, vai attiecīgā persona personiski piedalījās tās lietas izskatīšanā, kurā pieņemts spriedums:

1.

Jā, persona personiski piedalījās tās lietas izskatīšanā, kurā pieņemts spriedums.

2.

Nē, persona personiski nepiedalījās tās lietas izskatīšanā, kurā pieņemts spriedums.

3.

Ja veikta atzīme lodziņā 2. punktā, lūdzu, apstipriniet, ka pastāv viens no šādiem apstākļiem:

3.1.a

personai … (diena/mēnesis/gads) tika izsniegta pavēste, un tādējādi attiecīgā persona tika informēta par tās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kurā pieņemts spriedums, un tika informēta par to, ka spriedums var tikt pieņemts aizmuguriski;

VAI

3.1.b

personai pavēste netika izsniegta, bet attiecīgā persona ar citiem līdzekļiem saņēma oficiālu informāciju par tās lietas izskatīšanas plānoto dienu un vietu, kurā pieņemts spriedums, tādā veidā, ka ir nepārprotami konstatēts, ka attiecīgā persona zināja par paredzēto lietas izskatīšanu un bija informēta par to, ka spriedums var tikt pieņemts aizmuguriski;

VAI

3.2.

zinādama par paredzēto lietas izskatīšanu, persona bija pilnvarojusi attiecīgās personas vai valsts ieceltu pārstāvi aizstāvēt viņu lietas izskatīšanā, un minētais pārstāvis patiešām aizstāvēja attiecīgo personu minētajā lietas izskatīšanā;

VAI

3.3.

personai spriedums tika izsniegts … (diena/mēnesis/gads), un persona tika skaidri informēta par tiesībām uz lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību, kurā viņai ir tiesības piedalīties un kura dod iespēju lietu, tostarp jaunus pierādījumus, atkārtoti izskatīt pēc būtības, un kuras rezultātā sākotnējais spriedums varētu tikt atcelts, un

persona ir skaidri paziņojusi, ka neapstrīd spriedumu;

VAI

persona attiecīgajā termiņā nav lūgusi lietas atkārtotu izskatīšanu vai pārsūdzību.

4.

Ja veiktas atzīmes lodziņā 3.1.b, 3.2. vai 3.3. punktā, lūdzu, sniedziet informāciju par to, kā ir izpildīts attiecīgais nosacījums.

…”

7. pants

Teritoriālā piemērošana

Šo pamatlēmumu piemēro Gibraltāram.

8. pants

Īstenošana un pārejas noteikumi

1.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai līdz 2011. gada 28. martam izpildītu šā pamatlēmuma prasības.

2.   Šo pamatlēmumu no 1. punktā minētās dienas piemēro aizmugurisku nolēmumu atzīšanai un izpildei.

3.   Ja dalībvalsts, pieņemot šo pamatlēmumu, paziņo, ka tai ir nopietni iemesli uzskatīt, ka tā līdz 1. punktā minētajai dienai nevarēs izpildīt šā pamatlēmuma prasības, šo pamatlēmumu vēlākais no 2014. gada 1. janvāra piemēro to aizmugurisko nolēmumu atzīšanai un izpildei, kurus pieņem minētās dalībvalsts kompetentās iestādes. Jebkura cita dalībvalsts var prasīt, lai dalībvalsts, kas sniegusi tādu paziņojumu, to aizmugurisko nolēmumu atzīšanai un izpildei, kas pieņemti šādā citā dalībvalstī, piemēro 2., 3., 4., 5. un 6. pantā minēto pamatlēmumu attiecīgos noteikumus tādā redakcijā, kādā tie sākotnēji pieņemti.

4.   Līdz 1. un 3. punktā minētajām dienām turpina piemērot 2., 3., 4., 5. un 6. pantā minēto pamatlēmumu attiecīgos noteikumus tādā redakcijā, kādā tie sākotnēji pieņemti.

5.   Atbilstīgi 3. punktam sniegtu paziņojumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To var atsaukt jebkurā laikā.

6.   Dalībvalstis nosūta Padomes Ģenerālsekretariātam un Komisijai to noteikumu tekstu, ar kuriem tās savos tiesību aktos transponē pienākumus, kurus tām uzliek ar šo pamatlēmumu.

9. pants

Pārskatīšana

1.   Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu saskaņā ar 8. panta 6. punktu sniegto informāciju, līdz 2014. gada 28. martam sagatavo ziņojumu.

2.   Pamatojoties uz 1. punktā minēto ziņojumu, Padome izvērtē:

a)

ciktāl dalībvalstis ir veikušas pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šā pamatlēmuma prasības; un

b)

šā pamatlēmuma piemērošanu.

3.   Attiecīgā gadījumā 1. punktā minētajam ziņojumam pievieno tiesību aktu priekšlikumus.

10. pants

Stāšanās spēkā

Šis pamatlēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 26. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

I. LANGER


(1)  OV C 52, 26.2.2008., 1. lpp.

(2)  2005. gada 24. februāra Pamatlēmums (OV L 76, 22.3.2005., 16. lpp).

(3)  2006. gada 6. oktobra Pamatlēmums (OV L 328, 24.11.2006., 59. lpp).

(4)  2008. gada 27. novembra Pamatlēmums (OV L 327, 5.12.2008., 27. lpp).

(5)  2008. gada 27. novembra Pamatlēmums (OV L 337, 16.12.2008., 102. lpp).

(6)  2002. gada 13. jūnija Pamatlēmums (OV L 190, 18.7.2002., 1. lpp).