Nicas līgums

 

KOPSAVILKUMS:

Nicas līgums

KĀDS IR ŠĪ LĪGUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES iestāžu juridisko pilnvaru un efektivitātes vairošana attiecībā uz ES paplašinātās dalības perspektīvām

Citas galvenās izmaiņas saistībā ar līgumu

KOPŠ KURA LAIKA LĪGUMS IR PIEMĒROJAMS?

2001. gada 26. februārī parakstītais līgums stājās spēkā 2003. gada 1. aprīlī. Tomēr dažu tā nosacījumu ieviešana tika uzsākta vēlāk.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Prejudiciāls nolēmums: Eiropas Savienības Tiesas nolēmums, atbildot uz jautājumu no dalībvalsts tiesas par Eiropas tiesību akta interpretāciju vai spēkā esamību, tādējādi ieguldot vienotā ES tiesību aktu piemērošanā.

PAMATDOKUMENTS

Nicas līgums, ar ko groza līgumu par Eiropas Savienību, Eiropas Kopienas dibināšanas līgumus un dažus ar tiem saistītus aktus (OV C 80, 10.3.2001., 1.–87. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Līgums par Eiropas Savienību — 1992. gada konsolidētā versija (OV C 191, 29.7.1992., 1.–112. lpp.)

Eiropas Kopienas dibināšanas līgums — 2002. gada konsolidētā versija (OV C 325, 24.12.2002., 33.–184. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 21.03.2018(1) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).