Autobusu pasažieru tiesības

Autobusu pasažieriem, tostarp pasažieriem ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām, ir vienādas tiesības neatkarīgi no tā, kur Eiropas Savienības teritorijā viņi ceļo. Šīs tiesības, tostarp tiesības uz informāciju vai kompensāciju brauciena aizkavēšanās vai atcelšanas gadījumā, papildina līdzīgas tiesības, kas attiecas uz jūras un iekšzemes ūdensceļu transporta, gaisa transporta un dzelzceļa pasažieriem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 181/2011 (2011. gada 16. februāris) par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004

KOPSAVILKUMS

Autobusu pasažieriem, tostarp pasažieriem ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām, ir vienādas tiesības neatkarīgi no tā, kur Eiropas Savienības teritorijā viņi ceļo. Šīs tiesības, tostarp tiesības uz informāciju vai kompensāciju brauciena aizkavēšanās vai atcelšanas gadījumā, papildina līdzīgas tiesības, kas attiecas uz jūras un iekšzemes ūdensceļu transporta, gaisa transporta un dzelzceļa pasažieriem.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Šajā regulā ir ietverti noteikumi par regulāru pārvadājumu (*) pakalpojumu sniegšanu autobusu pasažieriem, kuri ES teritorijā dodas 250 km un garākos braucienos. Daži regulas nosacījumi attiecas uz visiem pakalpojumiem, tostarp uz pārvadājumiem īsākos attālumos.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Attiecībā uz pārvadājumiem lielos attālumos, t. i., vairāk nekā 250 km, regula paredz, ka:

Papildus iepriekš minētajam attiecībā uz pārvadājumiem attālumos, kas nepārsniedz 250 km, regula paredz:

Regulā ir paredzēta iespēja piešķirt atbrīvojumus iekšzemes regulāriem pārvadājumiem un regulāriem pārvadājumiem, ja būtiska šo pakalpojumu daļa tiek sniegta ārpus ES.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 2013. gada 1. marta.

KONTEKSTS

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapa, kas veltīta autobusu pasažieru tiesībām

Reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu, lai ieviestu pasākumus krīzes ietekmes mazināšanai, Eiropas Komisija pieņēma:

GALVENIE TERMINI

(*) Regulāri pārvadājumi: pasažieru pārvadājumi ar autobusu pa noteiktiem maršrutiem ar iepriekš noteiktām pasažieru uzņemšanas vietām/pieturvietām.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 181/2011

20.3.2011.

-

OV L 55, 28.2.2011., 1.-12. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 02.06.2020