Ceļu satiksmes drošība — ceļu satiksmes drošības politikas ievirzes 2011.–2020. gadam

KOPSAVILKUMS:

Eiropas Komisijas paziņojums (COM(2010) 389 final) — virzoties uz Eiropas ceļu satiksmes drošības telpu 2011.–2020. gadam

KĀDS IR ŠĪ EIROPAS KOMISIJAS PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Lai gan Trešās Eiropas ceļu satiksmes drošības rīcības programmas (RSAP) īstenošanas laikā, kas norisinājās no 2003. līdz 2010. gadam, ceļu satiksmes drošības jomā Eiropas Savienībā (ES) tika panākts zināms progress, Eiropas Komisija uzsver, ka ir jāpastiprina centieni uzlabot drošību uz ceļiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Eiropas 2011.–2020. gadam noteikto ceļu satiksmes drošības politikas ieviržu mērķis ir izveidot vispārēju sistēmu un izvirzīt svarīgus mērķus, pēc kā jāvadās valsts vai vietējo stratēģiju izstrādē saskaņā ar subsidiaritātes principu. Šīs vispārējās sistēmas ietvaros Komisija uzsver nepieciešamību:

Principi un mērķis

Komisija ir noteikusi 3 galvenos principus:

Pēc RSAP īstenošanas 2003.–2010. gadā Komisija ierosināja turpināt centienus sasniegt mērķi laikā no 2010. līdz 2020. gadam uz pusi samazināt kopējo uz ceļiem bojāgājušo skaitu Eiropas Savienībā. Tas parāda ES ciešo apņemšanos risināt ceļu satiksmes drošības jautājumus, un šāda kopīga mērķa nospraušanas nolūks ir sniegt ES iedzīvotājiem vienmērīgāku ceļu satiksmes drošības līmeni Eiropas Savienībā. Lai sasniegtu šo kopīgo mērķi, Komisija mudina ES valstis dot ieguldījumu ar savām valsts ceļu satiksmes drošības stratēģijām.

Sabiedriskās apspriešanas laikā, kas norisinājās no 2009. gada jūlija līdz decembrim, tika ierosināts ceļu satiksmes negadījumos gūtu smagu traumu samazināšanas mērķis. Tiklīdz būs izstrādāta “smagu traumu” vienota definīcija, Komisija ierosinās šīm Eiropas ceļu satiksmes drošības politikas ievirzēm līdz 2020. gadam pievienot kopēju “traumu samazināšanas mērķi”.

Stratēģiskie mērķi

Komisija ir noteikusi septiņus mērķus, kuru sasniegšanai tiks ierosināti pasākumi, kas jāīsteno gan ES, gan valstu līmenī:

Eiropas ceļu satiksmes drošības politikas ieviržu 2011.–2020. gadam īstenošana

Atklāta sadarbība starp ES valstīm un Komisiju atvieglo ES ceļu satiksmes drošības politikas īstenošanu. Paralēli tam ES valstis ir izstrādājušas ceļu satiksmes drošības valsts plānus, kas iever īpašus valsts mērķus atbilstoši konkrētajai situācijai.

Komisija turpinās uzlabot esošos datu apkopošanas un analīzes instrumentus, piemēram, CARE — ES ceļu satiksmes negadījumu datubāzi, kas izveidota saskaņā ar Padomes Lēmumu 93/704/EK, kā arī Eiropas ceļu satiksmes drošības novērošanas centru (ERSO), kas Eiropas līmenī internetā nodrošina piekļuvi datiem un zināšanām par ceļu satiksmes drošību.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā, kas veltīta ceļu satiksmes drošībai.

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Virzoties uz Eiropas ceļu satiksmes drošības telpu: satiksmes drošības politikas ievirzes 2011.–2020. gadam (COM(2010) 389 final, 2010. gada 20. jūlijs)

Pēdējo reizi atjaunots: 09.05.2016