Civilās aviācijas drošība: ES mēroga noteikumi

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Kopīgi pamatstandarti civilās aviācijas aizsardzībai

Šie standarti ietver, piemēram:

2015. gada novembrī Eiropas Komisija pieņēma Īstenošanas regulu (ES) Nr. 2015/1998. Ar to nosaka sīki izstrādātus pasākumus šo drošības standartu īstenošanai un atceļ iepriekšējo regulu (Regula (ES) Nr. 185/2010), kura tika grozīta vairāk nekā 20 reižu. Regula (ES) Nr. 2015/1998 kopš tās pieņemšanas ir vairākkārt grozīta.

Ar šiem grozījumiem tiek veiktas izmaiņas to ārpussavienības valstu sarakstā, kas piemēro ES standartiem līdzvērtīgus standartus, un tiek ieviesti jauni noteikumi attiecībā uz:

ES valstu pienākumi un lidostu un ekspluatantu pienākumi

ES valstīm ir:

Lidostām, gaisa pārvadātājiem un tiesību subjektiem ir:

Komisijas pārbaudes

Komisija sadarbībā ar dalībvalstu pilnvarotajām iestādēm veic pārbaudes, tostarp lidostu, gaisa pārvadātāju un citu atbilstošu personu vai uzņēmumu pārbaudes bez iepriekšēja brīdinājuma. Dalībvalsts pilnvarotajai iestādei ir jānovērš visas konstatētās nepilnības. Dalībvalstu pilnvarotās iestādes ir atbildīgas par primāro kvalitātes kontroli un tās īstenošanu, un līdz ar to tām ir jāveic lidostu, gaisa pārvadātāju un citu atbilstošu personu vai uzņēmumu revīzijas un pārbaudes.

Līdzvērtīgu ārpussavienības valstu aviācijas drošības standartu atzīšana

ES var atzīt, ka ārpussavienības valstu aviācijas drošības standarti ir līdzvērtīgi ES standartiem, lai ļautu darboties “one stop security” sistēmai (vienas pieturas drošības sistēma). Tas nozīmē, ka, piemēram, tie pasažieri, kuri ES lidostās ierodas, lai kā transfēra pasažieri dotos uz citiem galamērķiem, vairs nebūtu atkārtoti jāpārbauda. Tas nodrošinātu īsāku gaidīšanas laiku starp lidojumiem, zemākas izmaksas un lielākas ērtības ceļotājiem. “One-stop security” ir viens no ES aviācijas drošības tiesību aktu mērķiem.

Ziņojumi par īstenošanu

Ik gadu Komisija publicē ziņojumu par Regulas (EK) Nr. 300/2008 īstenošanu. Jaunākais ziņojums attiecībā uz 2017. gadu tika publicēts 2019. gadā.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2010. gada 28. aprīļa.

Šie panti stājās spēkā kopā 2008. gada 29. aprīļa:

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 300/2008 (2008. gada 11. marts) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (OV L 97, 9.4.2008., 72.–84. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 300/2008 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1998 (2015. gada 5. novembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (OV L 299, 14.11.2015, 1.–142. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (ES) Nr. 72/2010 (2010. gada 26. janvāris), ar ko nosaka procedūras Komisijas pārbaužu veikšanai aviācijas drošības jomā (OV L 23, 27.1.2010., 1.–5. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (ES) Nr. 1254/2009 (2009. gada 18. decembris), ar ko nosaka kritērijus, lai ļautu dalībvalstīm atkāpties no kopējiem pamatstandartiem civilās aviācijas drošības jomā un pieņemt alternatīvus drošības pasākumus (OV L 338, 19.12.2009., 17. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (EK) Nr. 272/2009 (2009. gada 2. aprīlis), ar ko papildina vispārējos civilās aviācijas drošības pamatstandartus, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 300/2008 pielikumā (OV L 91, 3.4.2009, 7.–13. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Ziņojums

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. 2017. gada ziņojums par to, kā tiek īstenota Regula (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā (COM(2019) 183 final, 16.4.2019.)

Pēdējo reizi atjaunots: 10.07.2019