Kuģu īpašnieku atbildība nelaimes gadījumos

Pasažieriem, kas iesaistīti nelaimes gadījumos uz jūras, ir jāsaņem atbilstoša kompensācija par visiem viņiem radītajiem zaudējumiem vai kaitējumu. Lai to nodrošinātu, kuģu īpašniekiem ir jābūt noslēgtiem atbilstošiem apdrošināšanas līgumiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 392/2009 (2009. gada 23. aprīlis) par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras

KOPSAVILKUMS

Pasažieriem, kas iesaistīti nelaimes gadījumos uz jūras, ir jāsaņem atbilstoša kompensācija par visiem viņiem radītajiem zaudējumiem vai kaitējumu. Lai to nodrošinātu, kuģu īpašniekiem ir jābūt noslēgtiem atbilstošiem apdrošināšanas līgumiem.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tajā ir paredzēti saskaņoti noteikumi par kuģniecības sabiedrību, kas pārvadā pasažierus pa jūru, atbildību un apdrošināšanu. Ar to Eiropas tiesību aktos iekļauj 1974. gada Atēnu Konvencijas noteikumus par pasažieru un viņu bagāžas pārvadājumiem pa jūru un Starptautiskās Jūrniecības organizācijas pamatnostādnes.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Kopš 2009. gada 29. maija.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē sadaļā, kas veltīta pasažieru tiesībām.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 392/2009

29.5.2009.

-

OV L 131, 28.5.2009., 24.-46. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 30.09.2015