Valsts atbalsts dzelzceļa uzņēmumiem

 

KOPSAVILKUMS:

Kopienas vadlīnijas valsts atbalstam dzelzceļa uzņēmumiem

LESD 93. pants — transporta koordinācija

KĀDS IR ŠO VADLĪNIJU MĒRĶIS?

Šajās Eiropas Komisijas vadlīnijās ir precizēti Eiropas Savienības (ES) līgumu noteikumi par publisko finansējumu, kas paredzēts dzelzceļa uzņēmumiem, un sniegtas pamatnostādnes par dzelzceļa uzņēmumiem piešķirta valsts atbalsta atbilstību ES līgumiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES noteikumi par valsts atbalstu

Darbības joma

Šīs vadlīnijas piemēro dzelzceļa uzņēmumiem, kā arī pilsētas, piepilsētas un reģionālo pasažieru pārvadājumu transporta uzņēmumiem attiecībā uz ritošā sastāva iepirkumiem un atjaunošanu.

Atbalsta pasākumi

Šīs vadlīnijas aptver vairākus atbalsta pasākumu veidus:

Šo atbalsta veidu izvērtē atbilstīgi kopējās ieinteresētības mērķim, kuru šis atbalsts palīdz sasniegt. Noteikumi izstrādāti šādām atbalsta kategorijām:

Noteiktos apstākļos parādu atlaišanu var uzskatīt par atbalstu, kas saderīgs ar vienoto tirgu, ja tā nolūks ir atvieglināt pāreju uz atvērtu dzelzceļa tirgu, neizraisot konkurences un tirdzniecības traucējumus starp ES valstīm.

Grūtībās nonākušu dzelzceļa nozares uzņēmumu pārstrukturēšanai paredzēta valsts atbalsta atbilstību izvērtē, pamatojoties uz 2014. gada pārstrukturēšanas atbalsta pamatnostādnēm.

Publisko iestāžu intervence, kuras nolūks ir orientēt pārvadājumu nozari virzienā, kas atbilst kopējām interesēm, var izpausties vairākos veidos:

Vadlīnijās ir detalizēti aprakstīta pieļaujamo izmaksu noteikšanas metode, kā arī nosacījumi, kas ļautu šim atbalstam atbilst Līgumos minētajiem saderības nosacījumiem.

Noteikumi, kas piemērojami valsts atbalstam garantiju veidā (tai skaitā dzelzceļa transporta nozarē), ir aprakstīti Komisijas paziņojumā par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu (tagad: LESD 107. un 108. pants).

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTI

Komisijas paziņojums — Kopienas vadlīnijas valsts atbalstam dzelzceļa uzņēmumiem (OV C 184, 22.7.2008., 13.–31. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — 3. daļa — Savienības iekšpolitika un rīcība — VI sadaļa — Transports — 93. pants (bijušais EKL 73. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 86. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 10.11.2016