Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva

ES 2010. gadā kodificēja 2007. gada Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu. Tās mērķis ir radīt pamatu pārrobežu audiovizuālo mediju pakalpojumiem, lai stiprinātu iekšzemes programmu veidošanas un izplatīšanas tirgu un nodrošinātu godīgas konkurences apstākļus.

Tajā ir ņemta vērā tehnoloģiju attīstība audiovizuālo mediju nozarē, piemēram, pakalpojumu un tehnoloģiju konverģence, kā arī nelineāru pakalpojumu (piemēram, video pēc pieprasījuma) arvien lielākais nozīmīgums. Tā aizstāja 1989. gada direktīvu “Televīzija bez robežām”.

Direktīvā ir ietverti noteikumi par valstu tiesību aktu saskaņošanu ES mērogā attiecībā uz visiem audiovizuālajiem medijiem (kā uz televīziju, tā pakalpojumiem pēc pieprasījuma). Tajā ietverti tādi aspekti kā nepilngadīgo aizsardzība, naida kurināšanas aizliegums, pieejamības vajadzības cilvēkiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem un noteikumi par reklāmu un produktu izvietošanu.

Kontaktkomitejā darbojas ES valstu pārstāvji, lai uzraudzītu direktīvas īstenošanu un attīstību šajā nozarē.

Eiropas Komisija 2014. gadā izveidoja Eiropas Audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru grupu, kas to konsultē par direktīvas īstenošanu.

SKATĪT ARĪ