Transplantācijai paredzētu orgānu kvalitāte un drošība

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2010/53/ES par transplantācijai paredzētu cilvēku orgānu kvalitātes un drošības standartiem

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES valstīm jānodrošina, ka:

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2010. gada 26. augustā. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2012. gada 27. augustam.

KONTEKSTS

Orgānu transplantācijas operācijas simtiem tūkstošu cilvēku visā pasaulē šobrīd burtiskā nozīmē izšķir jautājumu par dzīvību vai nāvi. Tās uzlabo pacientu dzīves kvalitāti, bieži vien ir visrentablākā ārstēšanas metode un reizēm vienīgais veids, kā ārstēt aknu, plaušu un sirds mazspēju.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/53/ES (2010. gada 7. jūlijs) par transplantācijai paredzētu cilvēku orgānu kvalitātes un drošības standartiem (OV L 207, 6.8.2010., 14.–29. lpp.)

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/45/ES (2010. gada 7. jūlijs) par transplantācijai paredzētu cilvēku orgānu kvalitātes un drošības standartiem (OV L 243, 16.9.2010., 68. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Īstenošanas Direktīva 2012/25/ES (2012. gada 9. oktobris), ar ko nosaka informēšanas procedūras transplantācijai paredzētu cilvēku orgānu apmaiņai starp dalībvalstīm (OV L 275, 10.10.2012., 27.–32. lpp.)

Komisijas dienestu darba dokuments par vidusposma pārskatu attiecībā uz dokumentu “Rīcības plāns orgānu ziedošanas un transplantācijas jomā (2009–2015). Ciešāka sadarbība starp dalībvalstīm” (SWD(2014) 147 final, 25.4.2014.)

Komisijas Ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Komisijai piešķirto deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaru īstenošanu saskaņā ar 24. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 7. jūlija Direktīvā 2010/53/ES par transplantācijai paredzētu cilvēku orgānu kvalitātes un drošības standartiem (COM(2015) 123 final, 10.3.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 12.01.2016