Veselības aprūpe citās ES valstīs – pacientu tiesības

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Komisija ir pieņēmusi vairākus īstenošanas un deleģētos aktus saistībā ar Direktīvu 2011/24/ES. Tie ir šādi:

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2011. gada 24. aprīļa, un ES dalībvalstu tiesību aktos tā bija jātransponē līdz 2013. gada 25. oktobrim.

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/24/ES (2011. gada 9. marts) par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē (OV L 88, 4.4.2011., 45.–65. lpp.)

Direktīvas 2011/24/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Skatīt konsolidēto versiju.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1023 (2020. gada 15. jūlijs), ar ko attiecībā uz datu pārrobežu apmaiņu starp nacionālajām kontaktu izsekošanas un brīdināšanas mobilajām lietotnēm cīņā pret Covid-19 pandēmiju groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/1765 (OV L 227I, 16.7.2020., 1.–9. lpp.)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2019/1765 (2019. gada 22. oktobris), ar ko paredz par e-veselību atbildīgo valsts iestāžu tīkla izveidošanas, pārvaldības un darbības noteikumus un atceļ Īstenošanas lēmumu 2011/890/ES (OV L 270, 24.10.2019., 83.–93. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā darbojas Direktīva 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē (COM(2018) 651 final, 21.9.2018.)

Komisijas Deleģētais lēmums 2014/286/ES (2014. gada 10. marts), ar ko nosaka kritērijus un nosacījumus, kas jāizpilda Eiropas references tīkliem un veselības aprūpes sniedzējiem, kuri vēlas pievienoties Eiropas references tīklam (O L 147, 17.5.2014., 71.–78. lpp.)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/287/ES (2014. gada 10. marts), ar ko nosaka kritērijus Eiropas references tīklu un to dalībnieku izveidošanai un izvērtēšanai, kā arī informācijas un zināšanu apmaiņas veicināšanai saistībā ar šādu tīklu izveidi un izvērtēšanu (OV L 147, 17.5.2014., 79.–87. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Īstenošanas lēmums 2013/329/ES (2013. gada 26. jūnijs), ar ko paredz noteikumus attiecībā uz tādu valsts iestāžu vai struktūru tīkla izveidošanu, pārvaldību un darbības pārredzamību, kuras atbild par veselības aprūpes tehnoloģijas novērtēšanu (OV L 175, 27.6.2013., 71.–72. lpp.)

Komisijas Īstenošanas direktīva 2012/52/ES (2012. gada 20. decembris), ar kuru paredz pasākumus, kas atvieglotu citā dalībvalstī izsniegtu recepšu atzīšanu (OV L 356, 22.12.2012., 68.–70. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.09.2020