Pesticīdu lietošanas drošība ES tirgū

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1107/2009 — augu aizsardzības līdzekļu laišana ES tirgū

KOPSAVILKUMS

ES piešķir lielu nozīmi cilvēku un dzīvnieku veselības, kā arī vides aizsardzībai. Noteikumu standartizēšana attiecībā uz augu aizsardzības produktu pārdošanu palīdz sasniegt šo mērķi, nodrošina vienotā tirgus vienmērīgu darbību un uzlabo lauksaimniecības produkciju.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīti noteikumi attiecībā uz atļauju piešķiršanu augu aizsardzības produktu pārdošanai, izmantošanai un kontrolei ES teritorijā. Tajā ir atzīts piesardzības princips, kuru ES valstis var piemērot, ja nav zinātniski noskaidrots, kādus riskus augu aizsardzības līdzeklis var radīt cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šis tiesību akts attiecas uz produktiem, kuri tiek izmantoti augu aizsardzībai vai saglabāšanai, ietekmē to augšanu vai iznīcina un aptur nevēlamu augu augšanu.

Lai iegūtu apstiprinājumu, darbīgajai vielai (jebkura ķīmiska viela, augu ekstrakts vai mikroorganisms, kas iedarbojas pret kaitēkļiem vai uz augiem) nedrīkst būt nedz kaitīga ietekme uz cilvēku, tostarp mazāk aizsargātu grupu, veselību, nedz arī nevēlama iedarbība uz vidi.

Augu aizsardzības produktiem jābūt efektīviem, tie nedrīkst radīt tūlītēju vai vēlāku kaitīgu ietekmi uz cilvēku veselību, nevēlamu iedarbību uz augiem vai vidi un izraisīt nevajadzīgas ciešanas vai sāpes mugurkaulniekiem.

Apstiprinot pesticīdu*, katras ES valsts kompetentā iestāde var piemērot kritērijus un ierobežojumus, piemēram, minimālo tīrības pakāpi, preparāta tipu un lietošanas veidu un nosacījumus.

Iestāde pirmo apstiprinājumu piešķir uz laikposmu, kas nav ilgāks par desmit gadiem. Apstiprinājuma atjaunojumu var pieprasīt uz laiku līdz 15 gadiem.

Pieteikumi darbīgās vielas apstiprinājumam kopā ar visu nepieciešamo zinātnisko informāciju jāiesniedz valsts iestādēm. Tām jāizskata pieprasījums 12 mēnešu laikā.

Vienā ES valstī izsniegtas atļaujas turētājs drīkst izmantot savstarpējās atzīšanas procedūru, lai pieprasītu atļaujas izmantošanu citā valstī.

GALVENAIS TERMINS

* Pesticīds: viela, kas kavē, iznīcina vai kontrolē kaitīgu organismu (kaitēkļu) vai slimību izplatīšanos, vai aizsargā augus vai augu produktus ražošanas, uzglabāšanas un transportēšanas laikā. Pesticīds ir plašāks termins nekā augu aizsardzības produkts, jo tas ietver arī ar augiem nesaistītu produktu vai kultūraugu aizsardzības līdzekļus, piemēram, biocīdus.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļa, kas veltīta pesticīdiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1.–50. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1107/2009 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (ES) Nr. 283/2013 (2013. gada 1. marts), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū nosaka datu prasības attiecībā uz darbīgajām vielām (OV L 93, 3.4.2013., 1.–84. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (ES) Nr. 284/2013 (2013. gada 1. marts), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū nosaka datu prasības attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem (OV L 93, 3.4.2013., 85.–152. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 26.11.2015