Fermentu izmantošana pārtikā (izņemot pārtikas piedevās izmantotos fermentus)

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1332/2008 par pārtikas fermentiem

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to izveido saskaņotus noteikumus par pārtikas fermentiem*. Šādi noteikumi ir nepieciešami, lai aizsargātu cilvēku veselību un ļautu visā Eiropas Savienībā (ES) pievienot pārtikai fermentus.

Šajā tiesību aktā ir iekļauts ES apstiprināto fermentu saraksts, nosacījumi to izmantošanai pārtikā un marķēšanas prasības.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Pārdot un pārtikā izmantot drīkst tikai ES sarakstā iekļautos fermentus.

Apstiprinātie fermenti nedrīkst apdraudēt cilvēku veselību vai maldināt patērētājus. Ir jābūt pamatotai tehnoloģiskai vajadzībai pēc šiem fermentiem ražošanas, pārstrādes, sagatavošanas, apstrādes, iepakošanas, pārvadāšanas vai glabāšanas procesā.

Apstiprinātajā sarakstā ir ietvertas ziņas par fermenta nosaukumu un cita būtiska informācija, pārtikas produkti, kuriem fermentu var pievienot, izmantošanas nosacījumi un jebkādi ierobežojumi vai īpašas prasības.

Fermentiem ir piemērojami īpaši marķēšanas noteikumi atkarībā no tā, vai tos ir paredzēts pārdot publiski.

Informācijai ir jābūt skaidri redzamai, labi salasāmai un neizdzēšamai un saprotamai.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Regula, ar kuru groza iepriekšējos tiesību aktus, stājās spēkā 2009. gada 20. janvārī.

GALVENAIS TERMINS

* Pārtikas ferments ir produkts, ko iegūst no augiem, dzīvniekiem vai mikroorganismiem, kurš spēj katalizēt kādu konkrētu bioķīmisku reakciju un ko pievieno pārtikai tās ražošanas, pārstrādes, sagatavošanas, apstrādes, iepakošanas, pārvadāšanas vai glabāšanas posmā.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1332/2008 (2008. gada 16. decembris) par pārtikas fermentiem un par grozījumiem Padomes Direktīvā 83/417/EEK, Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, Direktīvā 2000/13/EK, Padomes Direktīvā 2001/112/EK un Regulā (EK) Nr. 258/97 (OV L 354, 31.12.2008., 7.–15. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1332/2008 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 11.01.2016