ES un Ķīnas partnerības stiprināšana

KOPSAVILKUMS:

ES un Ķīna — ciešāki partneri, arvien lielāki pienākumi (COM(2006) 631 galīgā redakcija)

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Ar to izveido pamatnostādnes ES politikai ar mērķi stiprināt sadarbību starp ES un Ķīnu.

Tās ir vērstas uz šādām tēmām:

Ķīnas virzība uz demokrātiju;

ilgtspējīga attīstība;

tirdzniecības aspekti;

starptautiska sadarbība ciešākai partnerībai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Atbalsts politiskām pārmaiņām — ES un Ķīna uztur regulāru politisko dialogu par cilvēktiesībām, minoritāšu aizsardzību un tiesiskuma stiprināšanu.

Energoefektivitātes un vides aizsardzības veicināšana — ES un Ķīna kā divi no lielākajiem pasaules enerģētikas tirgus dalībniekiem sadarbojas, lai:

uzlabotu enerģētikas nozares pārredzamību un normatīvo vidi;

apmainītos ar metodēm un informāciju par resursu efektīvu izmantošanu un atjaunojamajiem energoresursiem;

sekmētu ieguldījumus un publisko līgumu atvēršanu;

veicinātu starptautisko standartu piemērošanu.

Piemērs sadarbībai šajā jomā ir 2012. gadā pieņemtā ES un Ķīnas Kopīgā deklarācija par enerģētisko drošību.

Ekonomiskās un sociālās attīstības līdzsvarošana — ES un Ķīna sadarbojas, lai izstrādātu un īstenotu līdzsvarotu monetāro un fiskālo politiku, ar mērķi risināt tādas problēmas kā neatbilstoši darba standarti, veselības problēmas un sabiedrības novecošana.

Tirdzniecības un ekonomisko sakaru uzlabošana — ES ir Ķīnas lielākā tirdzniecības partnere, un Ķīna ir Eiropas Savienības otrā lielākā tirdzniecības partnere, tāpēc tās cenšas:

veicināt Ķīnas tirgus atvēršanu ieguldījumiem un eksportam;

noteikt taisnīgus tirdzniecības noteikumus (īpaši saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesībām un atbilstošiem darba standartiem);

atrisināt tirdzniecības strīdus, izmantojot dialogu vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) strīdu izšķiršanas sistēmu.

Starptautiskās sadarbības stiprināšana — ES un Ķīna cenšas stiprināt divpusējo sadarbību

zinātnē un tehnoloģijā;

imigrācijā;

kultūras apmaiņā;

izglītībā.

Drošības un starptautiskās sadarbības veicināšana — ES un Ķīnas dialogs par mieru un drošību pasaules reģionos (it īpaši Austrumāzijā). ES arī atbalsta dialogu starp Ķīnu un citām šī reģiona valstīm, lai veicinātu stabilitāti. Partneru sadarbība ietver arī militāro izdevumu pārredzamību, kodolieroču neizplatīšanu un Eiropas ieroču embargo pakāpenisku atcelšanu.

ES un Ķīnas delegācijas tiekas ik gadu ES un Ķīnas augstākā līmeņa sanāksmē, kas norisinās pamīšus Briselē un Ķīnā. 2013. gada sanāksmē tika panākta vienošanās par ES un Ķīnas sadarbības stratēģisko programmu 2020. gadam. Pašlaik šis dokuments veido pamatu ES un Ķīnas sadarbībai.

KONTEKSTS

ES un Ķīnas diplomātiskās attiecības pirmoreiz tika nodibinātas 1975. gadā, bet pirmo sadarbības tiesisko pamatu veidoja 1985. gada tirdzniecības un sadarbības nolīgums. Kopš tā laika attiecības ir attīstījušās, ietverot ārlietas, drošības jautājumus un citus jautājumus, piemēram, klimata pārmaiņas un pasaules ekonomikas pārvaldību.

ES attiecības ar Ķīnu

AKTS

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam — ES un Ķīna — ciešāki partneri, arvien lielāki pienākumi (COM(2006) 631 galīgā redakcija, 24.10.2006.)

Pēdējo reizi atjaunots: 20.10.2015