PTO līgumi

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes Lēmums 94/800/EK par daudzpusējo sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. gada līdz 1994. gadam) panākto nolīgumu slēgšanu ES vārdā — preču tirdzniecības aspekti

Marakešas līgums par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu

Paziņojums par to, ka stājas spēkā Protokols, ar ko groza Marakešas līgumu par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA UN NOLĪGUMA MĒRĶIS?

Ar lēmumu Eiropas Kopienas (tagad Eiropas Savienība) vārdā apstiprina nolīgumu, ar ko izveido Pasaules Tirdzniecības organizāciju (PTO).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Nobeiguma akts, kurā ietverti daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtas rezultāti

Līgums par PTO izveidošanu

Struktūra

Vienošanās par noteikumiem un kārtību, kādā nosaka strīdu izšķiršanu

Tirdzniecības politikas pārraudzības mehānisms

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS UN NOLĪGUMS IR PIEMĒROJAMI?

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama citos kopsavilkumos par šo pašu lēmumu un nolīgumu EUR-Lex vietnē:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums 94/800/EK (1994. gada 22. decembris), par daudzpusējo sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. gada līdz 1994. gadam) panākto nolīgumu slēgšanu Eiropas Kopienas vārdā jautājumos, kas ir tās kompetencē (OV L 336, 23.12.1994., 1.-2. lpp.)

Marakešas līgums par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu — Agreement establishing the World Trade Organization (WTO)(OV L 336, 23.12.1994., 3.-10. lpp.)

Paziņojums par to, ka stājas spēkā Protokols, ar ko groza Marakešas līgumu par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu (OV L 54, 1.3.2017., 1. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 15.05.2017