ES globālā stratēģija par palīdzību vēlēšanās un to novērošanu

 

KOPSAVILKUMS

Paziņojums COM(2000) 191 galīgā redakcija) par ES palīdzību vēlēšanās un to novērošanu

Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pants

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA UN LĪGUMA PANTA MĒRĶIS?

Paziņojuma mērķis ir palīdzēt noteikt saskaņotu politikas virzienu attiecībā uz ES palīdzību vēlēšanās* un to novērošanu* ar stratēģisku un metodisku pieeju, ņemot vērā iepriekš iegūto pieredzi.

LES 2. pantā ir noteiktas ES vērtības, proti, cilvēka cieņas ievērošana, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesību, tostarp minoritāšu tiesību, ievērošana.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ikvienas personas tiesības piedalīties savas valsts pārvaldē ir ierakstītas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā. Attiecībā uz vēlēšanām labas pārvaldības nodrošināšanai ir nepieciešams atbilstīgs tiesiskais un normatīvais regulējums. Lai nodrošinātu tiesiskumu, labai pārvaldībai ir vajadzīga arī pārredzama un atbildīga vēlēšanu pārvaldība, jo īpaši neatkarīga uzraudzība un novērošana. Tāpat ļoti svarīgi ir, lai pilsoņi būtu informēti un piedalītos visā vēlēšanu procesā. Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā pieņemtie kritēriji novēroto vēlēšanu apstiprināšanai ir starptautiski atzīti. Vēlēšanām jābūt brīvām, taisnīgām, godīgām, periodiskām un aizklātām.

ES atbalsts cilvēktiesībām, demokrātijai un tiesiskumam ir noteikts ES līgumos. Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā ir skaidri noteikts, ka ES ir dibināta, pamatojoties uz tādiem principiem kā brīvība, demokrātija, cilvēktiesību ievērošana un tiesiskums, kas ir visām ES valstīm kopīgas pamatvērtības. Vēlēšanu misijas ir apstiprinātas kā daļa no ES pilnvarām.

Līdzšinējā pieredze

Paziņojumā ir aplūkota pieredze, kas iegūta ES palīdzības un novērošanas misijās laikposmā no 1993. līdz 2000. gadam:

Ieteikumi nākotnei

Paziņojumā ir uzsvērts, ka ES ir jāpieņem stratēģija par palīdzību vēlēšanās un to novērošanu, kas:

Lēmuma par ES vēlēšanu novērošanas misijas sākšanu pamatā ir jābūt novērtējumam par to, ka misija ir vēlama, iespējama un lietderīga. Padome šim nolūkam ir izveidojusi kritērijus, kas ietverti paziņojuma III pielikumā. Šajā pielikumā ir arī norādīti nosacījumi, kas jāizpilda, lai novērotāji varētu veikt savu darbu.

Turpmāk uzskaitītie kritēriji var kalpot par pamatu, lemjot par palīdzības sniegšanu vēlēšanās:

Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā un Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) izveides EĀDD aktīvi iesaistās vēlēšanu novērošanas misijās ciešā sadarbībā ar kompetentajiem Komisijas dienestiem (Ārpolitikas instrumentu dienestu, kas izvietots kopā ar EĀDD).

Attiecībā uz misiju finansēšanu tiek pētīti dažādi veidi, kā paātrināt un vienkāršot lēmumu pieņemšanu par finansējuma piešķiršanu un izdevumu veikšanu.

Paziņojumā ir norādīts, ka saskaņotie atlases kritēriji (IV pielikums) un ES novērotāju rīcības kodekss (III pielikums) nodrošina labu pamatu novērotāju pieņemšanai darbā.

Pamatnostādnes panākumu gūšanai

Lai vēlēšanu palīdzības un novērošanas misijas izdotos, paziņojumā ir ieteikts ņemt vērā šādus aspektus:

Lai novērtētu vēlēšanu iznākumu, paziņojumā ir ieteikts izmantot III pielikumā sniegtos kritērijus.

Lai uzlabotu ar vēlēšanām saistīto ES pasākumu redzamību, paziņojumā ir ieteikts:

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Palīdzība vēlēšanās: tehnisks un materiāls atbalsts vēlēšanu procesiem, ieskaitot palīdzību vēlēšanu juridiskās sistēmas izveidei, politisko partiju vai vēlētāju reģistrācijai un pilsoniskās izglītības un apmācības nodrošināšanai vietējiem novērotājiem un žurnālistiem. Palīdzība vēlēšanās papildina vēlēšanu novērošanu.
Vēlēšanu novērošana: tās mērķi ir šādi:

Vēlēšanu novērošanas pamatprincipi ir pilnīga kontrole, objektivitāte, pārredzamība un profesionalitāte.

PAMATDOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija, I sadaļa — Kopīgi noteikumi, 2. pants (OV C 202, 7.6.2016., 17. lpp.)

Komisijas paziņojums par ES palīdzību vēlēšanās un to novērošanu (COM(2000) 191 galīgā redakcija, 11.4.2000.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta 2008. gada 8. maija rezolūcija par ES vēlēšanu novērošanas misijām — mērķi, prakse un uzdevumi nākotnē (OV C 271E, 12.11.2009., 31.–38. lpp.)

Padomes secinājumi par palīdzību vēlēšanās un to novērošanu — Attīstības padomes paziņojums presei, I–V lpp., 2001. gada 31. maijs (OV nav publicēts)

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas paziņojumu par ES palīdzību vēlēšanās un to novērošanu (OV C 343, 5.12.2001., 270.–277. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 02.03.2018