Mehāniskie transportlīdzekļi – ES tipa apstiprināšanas sistēma

 

KOPSAVILKUMS

Direktīva 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to ES valstīm nodrošina kopīgu tiesisko regulējumu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisko vienību apstiprināšanai.

Ar to tipa apstiprināšanu padara obligātu visu kategoriju pabeigtiem transportlīdzekļiem, ieskaitot vairākos posmos izgatavotus transportlīdzekļus. Tajā ir noteikti:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Direktīva ir piemērojama vieglajiem automobiļiem, autofurgoniem un autobusiem, uz kuriem tagad pilnībā attiecas saskaņotās ES prasības.

Procedūra

Tehniskās prasības

Direktīva galvenokārt attiecas uz administratīvo procedūru, kas jāievēro transportlīdzekļu apstiprināšanā. Faktiskās tehniskās prasības, saskaņā ar kurām jātestē transportlīdzekļi, ir ietvertas citos ES dokumentos, kas ir norādīti direktīvas IV pielikumā. Piemēram, šie dokumenti:

2017. gadā Eiropas Komisija pieņēma Regulu (ES) 2017/1151 un (ES) 2017/1154. Tas nodrošina, ka no 2017. gada 1. septembra jaunie automašīnu modeļi atbilst jaunajiem un uzticamākiem emisiju testiem faktiskos braukšanas apstākļos (“faktiskās braukšanas emisijas”).

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Direktīva stājās spēkā 2007. gada 29. oktobrī. Atkarībā no transportlīdzekļa kategorijas direktīvu pakāpeniski sāka piemērot no 2009. gada līdz 2014. gadam. ES valstu tiesību aktos tā bija jātransponē līdz 2009. gada 28. aprīlim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Trešo pušu apstiprinājums: apstiprinājums, kas saņemts no trešās puses, piemēram, akreditēta neatkarīga iestāde, kas apstiprināta visās ES valstīs.
Savstarpējā atzīšana: ES valstis atzīst tipa apstiprināšanas sertifikātus, ko izsniegušas pilnvarotas iestādes citās ES valstīs.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (“pamatdirektīva”) (OV L 263, 9.10.2007., 1.–160. lpp.)

Direktīvas 2007/46/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Regula (ES) 2017/1151 (2017. gada 1. jūnijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1230/2012 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 (OV L 175, 7.7.2017., 1.–643. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (ES) 2017/1154 (2017. gada 7. jūnijs), ar ko groza Regulu (ES) 2017/1151, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1230/2012 un atceļ Regulu (EK) Nr. 692/2008 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK attiecībā uz emisijām reālos braukšanas apstākļos no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 6”) (OV L 175, 7.7.2017., 708.–732. lpp.)

Labojums

Komisijas Regula (ES) 2017/2400 (2017. gada 12. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 595/2009 īsteno attiecībā uz lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju un degvielas patēriņa noteikšanu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK un Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 (OV L 349, 29.12.2017., 1.–247. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 10.04.2018