Eiropas standartizācija

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar regulu ievieš noteikumus, kas reglamentē:

Regula attiecas gan uz pakalpojumu standartiem, gan arī uz ražojumu standartiem, turklāt ražojuma vai pakalpojuma nepieciešamajos raksturlielumos ir jāietver arī vides un sabiedrības veselības aizsardzība.

Plaša līdzdalība standartu noteikšanas procesā

Standartizācijas pieprasījumi Eiropas standartizācijas organizācijām

Komisija var pieprasīt, lai viena vai vairākas Eiropas standartizācijas organizācijas izstrādātu Eiropas standarta projektu, kuram jābūt tirgus virzītam un kurā ņemtas vērā sabiedrības intereses un ES politikas mērķi. Komisija nosaka prasības un nepieciešamos termiņus. ES valstis dara Komisijai zināmus visus pieprasījumus standartu institūcijām sagatavot tehniskās specifikācijas vai standartu konkrētam ražojumam, lai izstrādātu tehnisko noteikumu projektu.

Tehnisko specifikāciju atzīšana un izmantošana

Iepērkot aparatūru, programmatūru un informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, publiskā sektora iestādēm būtu labāk jāizmanto viss attiecīgo tehnisko specifikāciju klāsts. Tehniskās specifikācijas ir tirgū pieņemtas, un tās nekaitē sadarbspējai ar spēkā esošajiem ES vai starptautiskajiem standartiem.

Gada darba programma un iebildumi pret saskaņotajiem standartiem

Gada darba programma nosaka stratēģiskās prioritātes, ņemot vērā ES ilgtermiņa stratēģijas izaugsmei. Komisija izveido visām iesaistītajām personām paredzētu paziņošanas sistēmu, ar ko nodrošināt pienācīgu apspriešanos un saistību ar tirgu pirms gada darba programmas vai standartizācijas pieprasījumu pieņemšanas, vai lēmumu pieņemšanas par jebkuriem ES valstu vai Eiropas Parlamenta izteiktajiem iebildumiem pret saskaņotajiem standartiem.

Ziņojumi

Eiropas standartizācijas organizācijas nosūta Komisijai gada ziņojumu par šīs regulas īstenošanu.

Grozījumi kopš publicēšanas

Šajā regulā kopš tās pieņemšanas brīža ir izdarīti grozījumi, lai tajā ietvertu šādus konkrētus standartus:

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2013. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Skatīt arī:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1025/2012 (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 12.–33. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1025/2012 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTAIS DOKUMENTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Eiropas standartu stratēģisks redzējums: virzības mērķis – līdz 2020. gadam sekmēt un paātrināt ilgtspējīgu Eiropas ekonomikas izaugsmi (COM(2011) 311 galīgā redakcija, 1.6.2011.)

Pēdējo reizi atjaunots: 22.05.2019