Kravu un pasažieru autopārvadājumu uzņēmumi. Darbības noteikumi

ES valstis nav pietiekami konsekventi piemērojušas Direktīvā 96/26/EK izklāstītos noteikumus par piekļuvi autopārvadātāja (t. i., kravu vai pasažieru pārvadātāja) profesionālās darbības veikšanai. Regulas (EK) Nr. 1071/2009, ar kuru atceļ Direktīvu 96/26/EK, mērķis ir novērst šīs nepilnības.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1071/2009 (2009. gada 21. oktobris), ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK.

KOPSAVILKUMS

ES valstis nav pietiekami konsekventi piemērojušas Direktīvā 96/26/EK izklāstītos noteikumus par piekļuvi autopārvadātāja (t. i., kravu vai pasažieru pārvadātāja) profesionālās darbības veikšanai. Regulas (EK) Nr. 1071/2009, ar kuru atceļ Direktīvu 96/26/EK, mērķis ir novērst šīs nepilnības.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Regulā ir izklāstīti noteikumi, kas jāievēro uzņēmumiem, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību un veikt kravu autopārvadājumus un pasažieru autopārvadājumus.

To piemēro visiem uzņēmumiem, kas ir reģistrēti ES un par samaksu pārvadā (vai plāno pārvadāt) preces vai pasažierus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Uzņēmumiem, kas veic autopārvadātāja profesionālo darbību:

faktiski un stabili jāveic uzņēmējdarbība kādā ES valstī;

jābūt labai reputācijai;

jābūt atbilstīgam finansiālajam stāvoklim;

jābūt nepieciešamajai profesionālajai kompetencei.

Pārvadājumu vadītājs

Katram autopārvadājumu uzņēmumam ir jāizraugās pārvadājumu vadītājs, kurš atbild par uzņēmuma pārvadājumu operāciju pastāvīgu vadīšanu. Šim vadītājam ir jābūt ES pastāvīgajam iedzīvotājam un jābūt faktiski saistītam ar uzņēmumu, piemēram, jābūt tā nodarbinātai personai, pārvaldniekam vai akcionāram.

Kā kļūt par autopārvadātāju

Uzņēmumam, kurš vēlas veikt autopārvadātāja profesionālo darbību, ir jābūt juridiskajai adresei kādā ES valstī ar telpām, kurās tas var glabāt visus tā uzņēmējdarbībai nepieciešamos dokumentus (piemēram, grāmatvedības dokumentus, personālvadības dokumentus un darba un atpūtas laika uzskaites datus). Turklāt uzņēmuma rīcībā ir jābūt vismaz vienam šajā ES valstī reģistrētam transportlīdzeklim (pēc atļaujas piešķiršanas) un šajā valstī esošam saimnieciskās darbības centram, kurā pieejamas transportlīdzekļu ekspluatēšanai piemērotas tehniskas ierīces un aprīkojums.

Papildus tam:

uzņēmums un vadītājs nedrīkst būt notiesāts par noteiktu valsts un ES noteikumu, kas attiecas uz autopārvadājumiem, pārkāpumiem;

uzņēmumam jāspēj pildīt tā finanšu saistības;

vadītājam jānokārto obligāts rakstisks eksāmens, kuru var papildināt ar mutisku eksāmenu.

Atļauju izsniegšana un pārraudzība

ES valstīm ir jānorīko viena vai vairākas kompetentās iestādes, kuras:

izskata uzņēmumu iesniegtos pieteikumus;

izsniedz atļaujas autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai;

atzīst personu par piemērotu/nepiemērotu, lai vadītu uzņēmuma pārvadājumu operācijas;

pārbauda, vai uzņēmums pilda visas attiecīgās prasības.

Kompetentās iestādes ir atbildīgas arī par to, lai uzņēmumu reģistrācijas pieteikumi tiktu izskatīti trīs mēnešu laikā. Tās var arī atzīt uzņēmumu par nepiemērotu pārvadājumu operāciju vadīšanai.

Vienkāršošana un administratīvā sadarbība

Katrai ES valstij ir jāuztur valsts elektroniskais reģistrs, kurā tā reģistrē uzņēmumus, kuriem ir izsniegtas atļaujas autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai. Kompetentās valsts iestādes atbild par šajā reģistrā ietverto datu uzraudzību. Valstu reģistriem jābūt savstarpēji savienotiem, lai ikvienas ES valsts kompetentās iestādes varētu piekļūt jebkuras citas ES valsts elektroniskajam reģistram.

Īstenošanas ziņojums

Savā pirmajā īstenošanas ziņojumā, kas aptver laikposmu līdz 2012. gada beigām, Komisija norādīja, ka sakarā ar datu trūkumu tā nespēj sniegt pilnīgu analīzi par regulas īstenošanu. Tā ierosina, ka nākotnē vajadzētu izveidot standarta ziņojumu sagatavošanas veidlapu. Tā arī mudina ES valstis sagatavot valsts atļaujas izsniegšanas kārtības aprakstu.

KAD ŠĪ REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 2011. gada 4. decembra.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1071/2009

4.12.2009.

-

OV L 300, 14.11.2009., 51.-71. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 613/2012

11.7.2012.

-

OV L 178, 10.7.2012., 6.-6. lpp.

Regula (ES) Nr. 517/2013

1.7.2013.

-

OV L 158, 10.6.2013., 1.-71. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par dažu Regulas (EK) Nr. 1071/2009, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem, noteikumu īstenošanu laikposmā no 2011. gada 4. decembra līdz 2012. gada 31. decembrim (pirmais Komisijas ziņojums par dalībvalstu veiktu dažu noteikumu īstenošanu attiecībā uz piekļuvi autopārvadātāju profesionālās darbības veikšanai) (COM(2014) 592 final, 25.9.2014.).

Pēdējā atjaunināšana: 07.01.2015