Banku noregulējuma fondu izveide

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(2010) 254 galīgā redakcija) — Banku noregulējuma fondi

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Tajā ir aprakstīti Eiropas Komisijas nodomi attiecībā uz banku noregulējuma fondu izveidi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Kāds ir banku noregulējuma fondu uzdevums?

Kā var finansēt banku noregulējuma fondus?

Komisija uzskata, ka fonda finansēšanas pasākumiem ir jānodrošina nepieciešamie resursi, vienlaikus stimulējot atbilstošu rīcību.

Aprēķinot iemaksas banku noregulējuma fondos, par pamatu varētu izmantot 3 parametrus:

Kāda veida pārvaldība būtu jāizmanto banku noregulējuma fondiem?

Kā banku noregulējuma fondus var integrēt jaunā finanšu stabilitātes sistēmā?

Kopīgas pieejas definēšana banku noregulējuma fondiem

Attīstība kopš 2010. gada

Pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Komisija izdeva virkni tiesību aktu priekšlikumu ar mērķi risināt banku noregulējuma jautājumus. 2014. gadā ES pieņēma šādus tiesību aktus:

KONTEKSTS

Lai mazinātu 2008. gada oktobra finanšu krīzes izraisīto banku bankrotu sekas, ES valstu valdības nodrošināja valsts atbalstu, lai palīdzētu finanšu sektoram. Šis atbalsts būtiski ietekmēja nodokļu maksātājus, un tas ir palielinājis ES valstu parādus. Noregulējuma fondu izveides mērķis ir nākotnē novērst vajadzību pēc valsts atbalsta finanšu iestāžu grūtību risināšanai.

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Eiropas Centrālajai Bankai. Banku noregulējuma fondi (COM(2010) 254 galīgā redakcija, 26.5.2010.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/49/ES (2014. gada 16. aprīlis) par noguldījumu garantiju sistēmām (pārstrādāta redakcija) (OV L 173, 12.6.2014., 149.–178. lpp.)

Direktīvas 2014/49/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/59/ES (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 190.–348. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 806/2014 (2014. gada 15. jūlijs), ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (OV L 225, 30.7.2014., 1.–90. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 20.02.2017