Apdrošināšana un pārapdrošināšana

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tajā, kas zināms kā Maksātspēja II, ir norādīts, ka apdrošināšanas sabiedrībām ir jāietur pietiekami finanšu resursi. Tajā ir arī noteikti pārvaldības un uzraudzības nosacījumi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīva ietver nedzīvības apdrošināšanas, dzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības.

Licence

Apdrošināšanas sabiedrība var veikt darbības pēc atļaujas saņemšanas no savas valsts uzraudzības iestādes. Licence ir derīga visā ES teritorijā.

Prasības attiecībā uz kapitālu

Apdrošināšanas sabiedrībām ir jāietur kapitāls saistībā ar šādiem riska profiliem, lai garantētu, ka tām ir pietiekami finanšu resursi, lai pārvarētu finanšu grūtības. Prasības attiecībā uz kapitālu:

Ja sabiedrība neievēro šīs divas kapitāla prasības, uzraudzības iestādei ir attiecīgi jārīkojas.

Riska pārvaldības sistēma

Atbilstīga pārvaldības sistēma

Apdrošināšanas sabiedrībām ir jāievieš atbilstīga un pārredzama pārvaldības sistēma ar skaidru atbildības sadalījumu. Tām ir jābūt tādai administratīvajai kapacitātei, lai spētu risināt dažādus jautājumus, tostarp saistībā ar riska pārvaldību, atbilstību tiesību aktiem un iekšējo revīziju.

Riska un maksātspējas pašu novērtējums

Apdrošināšanas sabiedrībām ir regulāri jāveic riska un maksātspējas pašu novērtējums (ORSA). Tas nozīmē maksātspējas vajadzību riska novērtēšanu, ņemot vērā sabiedrību riska profilus, kā arī nepieciešamo finanšu resursu prasību ievērošanu no sabiedrību puses.

Uzraudzība

Uzraudzības pārbaude

Direktīvā ir paredzēts “uzraudzības pārbaudes process”, kas dod iespēju uzraudzības iestādēm pārbaudīt un novērtēt apdrošināšanas sabiedrību atbilstību noteikumiem. Mērķis ir palīdzēt uzraudzības iestādēm atklāt sabiedrības, kurām var rasties grūtības. Apdrošināšanas sabiedrībām informācija ir jāpublisko.

Grupas uzraudzības iestāde

Katrai apdrošināšanas grupai — sabiedrībai ar struktūrvienībām, kas sniedz pakalpojumus vienā vai vairākās Eiropas valstīs — ir jābūt grupas uzraudzības iestādei, kura veic konkrētus pienākumus ciešā sadarbībā ar iesaistītajām valsts uzraudzības iestādēm.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2016. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1.–155. lpp.)

Direktīvas 2009/138/EK turpmākie grozījumi un labojumi iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1542 (2017. gada 8. jūnijs), ar ko attiecībā uz regulamentējošu kapitāla prasību aprēķināšanu konkrētām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību (infrastruktūras komercsubjektu) turēto aktīvu kategorijām groza Deleģēto regulu (ES) 2015/35 (OV L 236, 14.9.2017., 14.–21. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2402 (2017. gada 12. decembris), ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un groza Direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un Regulas (EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 347, 28.12.2017., 35.–80. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/2341 (2016. gada 14. decembris) par arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju (AKUI) darbību un uzraudzību (OV L 354, 23.12.2016., 37.–85. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/35 (2014. gada 10. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 12, 17.1.2015., 1.–797. lpp.).

Deleģētās regulas (ES) Nr. 2015/35 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/51/ES (2014. gada 16. aprīlis), ar ko groza Direktīvu 2003/71/EK un Direktīvu 2009/138/EK un Regulas (EK) Nr. 1060/2009, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 attiecībā uz Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes) un Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām (OV L 153, 22.5.2014., 1.–61. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/58/ES (2013. gada 11. decembris), ar ko groza Direktīvu 2009/138/EK (Maksātspēja II) attiecībā uz tās transponēšanas datumu, tās piemērošanas datumu un dažu direktīvu (Maksātspēja I) atcelšanas datumu (OV L 341, 18.12.2013., 1.–3. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/23/ES (2012. gada 12. septembris), ar ko groza Direktīvu 2009/138/EK (Maksātspēja II) attiecībā uz tās transponēšanas datumu, tās piemērošanas datumu un dažu direktīvu atcelšanas datumu (OV L 249, 14.9.2012, 1.–2. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/89/ES (2011. gada 16. novembris), ar ko attiecībā uz finanšu konglomerātā esošo finanšu sabiedrību papildu uzraudzību groza Direktīvu 98/78/EK, 2002/87/EK, 2006/48/EK un 2009/138/EK (OV L 326, 8.12.2011., 113.–141. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 05.10.2018