Vērtspapīru īsā pārdošana

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 236/2012 par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir reglamentēt atsevišķus īsās pārdošanas* un kredītriska mijmaiņas darījumu (CDS)* aspektus Eiropas Savienībā (ES).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Pastāvot finanšu nestabilitātei, atsevišķi finanšu darījumi, piemēram, īsā pārdošana, nesegta īsā pārdošana* un kredītriska mijmaiņas darījumi, var pastiprināt akciju, īpaši banku akciju, cenu lejupvērsto spirāli, tādējādi apdraudot to dzīvotspēju un radot sistēmiskus riskus visā banku sistēmā.

Šāda finanšu tirgu nestabilitāte var ietekmēt arī reālo ekonomiku.

Regulā ir paredzēti stingri noteikumi attiecībā uz īso pārdošanu un atsevišķiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiem, kas ir samērīgi ar risku, kas saistīts ar šiem darījumiem, tostarp:

Informācijas publiskošanas prasības — finanšu iestādēm ir jāinformē banku iestādes par atsevišķiem īsās pārdošanas darījumiem. Darījumiem pārsniedzot noteiktu slieksni, informācija par tiem ir jāpublisko tirgū.

Ārkārtas finanšu nestabilitātes apstākļos jebkuras ES valsts kompetentās iestādes var uz laiku ierobežot īso pārdošanu, ja attiecīgo vērtspapīru cenas kritums ir ievērojams.

Par šādas darījumu apturēšanas ierosinājumu ir jāinformē citu valstu iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde, kurai pēc tam jāsagatavo atzinums par šo jautājumu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2012. gada 1. novembra.

* GALVENIE TERMINI

Īsā pārdošana: darījums, kurā finanšu iestāde pārdod finanšu produktu, kuru tā ir aizņēmusies, lai vēlāk to atpirktu atpakaļ. Iestāde cer, ka starplaikā šī produkta cena būs samazinājusies un būs zemāka par cenu tā pārdošanas brīdī.

Kredītriska mijmaiņas darījumi (CDS): ar ļoti lielu risku saistīti, neregulēti atvasinātie finanšu instrumenti.

Nesegta īsā pārdošana: to uzskata par riskantāku nekā parastā īsā pārdošana — tā ir situācija, kad pārdevējs attiecīgo finanšu produktu nav pat aizņēmies.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 236/2012 (2012. gada 14. marts) par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiem (OV L 86, 24.3.2012., 1.–24. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 236/2012 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1033 (2016. gada 23. jūnijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un Regulu (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā un centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (OV L 175, 30.6.2016., 1.–7. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.11.2016