Protokols pret cilvēku tirdzniecību

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2006/618/EK par Protokola par cilvēku tirdzniecības, īpaši tirdzniecības ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu, kas papildina Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību, parakstīšanu ES vārdā, ciktāl uz to attiecas Līguma 179. pants un 181.a pants

Lēmums 2006/619/EK par Protokola par cilvēku tirdzniecības, īpaši tirdzniecības ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu, kas papildina Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību, parakstīšanu ES vārdā, ciktāl uz to attiecas Līguma III daļas IV iedaļa

KĀDS IR ŠO LĒMUMU MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Cilvēku tirdzniecības novēršana

Upuru aizsardzība

Informācijas apmaiņa un sadarbība

KOPŠ KURA LAIKA ŠIE LĒMUMI IR PIEMĒROJAMI?

Tie ir piemērojami kopš 2006. gada 24. jūlija.

KONTEKSTS

ANO Konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību, kuru Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja pieņēma 2000. gada 15. novembrī, stājās spēkā 2003. gada 23. septembrī.

To papildina trīs protokoli:

* GALVENIE TERMINI

Cilvēku tirdzniecība: ekspluatācijas nolūkos izdarīta cilvēku savervēšana, pārvadāšana, nodošana, slēpšana vai saņemšana, izmantojot draudus vai spēka pielietošanu vai arī citas piespiešanas, aizvešanas ar varu, krāpšanas, maldināšanas vai viltus formas, izmantojot varas pozīcijas vai arī cilvēku neaizsargātību, vai arī dodot vai saņemot maksājumus vai labumus, lai panāktu kādas tādas personas piekrišanu, kurai ir vara pār citu personu.

Bērni: personas, kas jaunākas par 18 gadiem.

Ekspluatācija: tā ietver citu personu prostitūciju vai citas seksuālās ekspluatācijas formas, piespiedu darbu vai pakalpojumus, verdzību vai verdzībai līdzīgu praksi, kalpību vai orgānu izņemšanu.

PAMATDOKUMENTI

Padomes Lēmums 2006/618/EK (2006. gada 24. jūlijs), ar ko Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Protokolu par cilvēku tirdzniecības, īpaši tirdzniecības ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu, kas papildina Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību attiecībā uz protokola noteikumiem, ciktāl uz šā protokola noteikumiem attiecas Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 179. pants un 181.a pants (OV L 262, 22.9.2006., 44.–50. lpp.)

Padomes Lēmums 2006/619/EK (2006. gada 24. jūlijs), ar ko Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Protokolu par cilvēku tirdzniecības, īpaši tirdzniecības ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu, kas papildina Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību attiecībā uz protokola noteikumiem, ciktāl uz šā protokola noteikumiem attiecas Eiropas Kopienas dibināšanas līguma III daļas IV iedaļa (OV L 262, 22.9.2006., 51.–58. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 13.12.2016