Cilvēktiesību aizstāvji — ES atbalsts

 

KOPSAVILKUMS:

Līguma par Eiropas Savienību 2. pants

ES pamatnostādnes par atbalsta sniegšanu cilvēktiesību aizstāvjiem

KĀDS IR LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBU 2. PANTA UN PAMATNOSTĀDŅU PAR ATBALSTA SNIEGŠANU CILVĒKTIESĪBU AIZSTĀVJIEM MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Tālāk aprakstīti pamatnostādņu svarīgākie aspekti.

KONTEKSTS

Cilvēktiesību aizstāvji veic šādus svarīgus uzdevumus:

Tomēr bieži vien paši cilvēktiesību aizstāvji ir kļuvuši par uzbrukumu un draudu mērķiem, tādēļ ir svarīgi nodrošināt viņu drošību un aizsardzību.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Cilvēktiesību aizstāvji: personas, grupas vai organizācijas, kas miermīlīgā veidā veicina un aizsargā vispārēji atzītas cilvēktiesības, proti, pilsoniskās, politiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības, tostarp pamatiedzīvotāju tiesības.
ES misijas: ES valstu vēstniecības un konsulāti un ES delegācijas.

PAMATDOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija, I sadaļa — Kopīgi noteikumi — 2. pants (OV C 202, 7.6.2016., 17. lpp.)

Aizsardzības nodrošināšana — Eiropas Savienības pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem, ES Ārlietu padome, 2008. g.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 235/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko izveido finanšu instrumentu demokrātijai un cilvēktiesībām visā pasaulē (OV L 77, 15.3.2014., 85.–94. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 28.07.2017