Pamattiesību harta

 

KOPSAVILKUMS:

ES Pamattiesību harta

KĀDS IR ŠĪS HARTAS MĒRĶIS?

Ar to Eiropas Savienības (ES) tiesību aktos iekļauj virkni ES pilsoņu un iedzīvotāju personisko, pilsonisko, politisko, ekonomisko un sociālo tiesību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Saturs

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (turpmāk tekstā – “Harta”), ievērojot ES kompetences un uzdevumus, kā arī subsidiaritātes principu, no jauna ir apstiprinātas tiesības, kuru pamatā ir ES valstu konstitucionālās tradīcijas un starptautiskās saistības, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, ES un Eiropas Padomes pieņemtās Sociālās hartas, kā arī Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra. Tagad pamattiesību kopums ir pārredzamāks un plaši zināms, kas savukārt rada tiesisko noteiktību ES.

Pamattiesību hartā ir preambula un 54 panti, kas sagrupēti septiņās nodaļās:

Darbības joma

Hartas noteikumi attiecas uz Eiropas iestādēm, ievērojot subsidiaritātes principu, un ar to nekādā gadījumā netiek paplašinātas kompetences un uzdevumi, kas tām uzticētas ar līgumiem. Harta attiecas arī uz ES valstīm, ja tās īsteno ES tiesību aktus.

Ja kādas tiesības atbilst 1950. gada Eiropas Cilvēktiesību konvencijā garantētajām tiesībām, šo tiesību nozīme un apjoms ir tāds pats kā minētajā Konvencijā noteiktajām tiesībām, tomēr ES tiesībās var paredzēt plašāku aizsardzību.

Gada ziņojumi

Kopš 2010. gada the Eiropas Komisija ik gadu publicē gada ziņojumu. Tādējādi uzrauga Hartas piemērošanas procesa gaitu.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Savienības Pamattiesību harta (OV C 202, 7.6.2016., 389.–405. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — 2015. gada ziņojums par ES Pamattiesību hartas piemērošanu (COM(2016) 265 final, 18.5.2016.)

Pēdējo reizi atjaunots: 17.10.2016