Korupcijas apkarošana privātajā sektorā

 

KOPSAVILKUMS:

Pamatlēmums 2003/568/TI par korupcijas apkarošanu privātajā sektorā

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Korupcijas jēdziena iekļaušana valsts krimināllikumā

Juridisko un fizisko personu atbildība

Jurisdikcija

Katra Savienības dalībvalsts nosaka tās jurisdikciju attiecībā uz pārkāpumiem, ja attiecīgo pārkāpumu izdara:

Šo pamatlēmumu piemēro Gibraltāram.

Šo pamatlēmumu ietekmē Eiropas Savienības Tiesas spriedums Lietā C-176/03 attiecībā uz pilnvaru sadali krimināllietās starp Eiropas Komisiju un Padomi.

KOPŠ KURA LAIKA LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Savienības dalībvalstīm, lai izpildītu pamatlēmuma noteikumus, nepieciešamie pasākumi ir jāveic līdz 2005. gada 22. jūlijam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Aktīvā korupcija: kukuļa došana personai, lai šī persona prettiesiski veic konkrētu darbību savu dienesta pienākumu ietvaros.
Pasīvā korupcija: kukuļu ņemšana.
Juridiska persona: subjekts, kam šāds statuss ir atbilstīgi piemērojamajiem valsts tiesību aktiem, izņemot valstis vai citas valsts iestādes, kas darbojas, īstenojot valsts varu, un sabiedriskas starptautiskas organizācijas.
Pienākumu nepildīšana: saprot atbilstoši valsts tiesību aktiem. Jēdzienam “pienākumu nepildīšana” valsts tiesību aktos jāattiecas vismaz uz nelojālu rīcību, ko veido likumā noteikto pienākumu nepildīšana vai attiecīgi to profesionālo noteikumu un norādījumu nepildīšana.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Pamatlēmums 2003/568/TI (2003. gada 22. jūlijs) par korupcijas apkarošanu privātajā sektorā (OV L 192, 31.7.2003., 54.–56. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei, kurā novērtē, cik lielā mērā dalībvalstis ir veikušas pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Padomes 2003. gada 22. jūlija Pamatlēmumu 2003/568/TI par korupcijas apkarošanu privātajā sektorā (COM(2019) 355 final, 26.7.2019.)

Pēdējo reizi atjaunots: 18.02.2020