Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencija

KOPSAVILKUMS:

Padomes Lēmums 2008/801/EK, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvenciju

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to pilnvaro ES parakstīt Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvenciju. Šīs konvencijas mērķi ir atbalstīt cīņu pret korupciju, veicināt atbilstīgu sabiedrisko jautājumu vadību, veicināt starptautisko sadarbību un tehnisko palīdzību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šī konvencija ir piemērojama korupcijas novēršanā, izmeklēšanā un apsūdzības celšanā, un to līdzekļu iesaldēšanā, atsavināšanā, konfiscēšanā un atdošanā, kas iegūti no noziedzīgiem nodarījumiem.

Tā ietver noteikumus attiecībā uz “naudas atmazgāšanas” novēršanu un apkarošanu, kā arī grāmatvedības uzskaites standartiem privātajā sektorā, pārskatāmību un visiem kandidātiem vienlīdzīgu piekļuvi publiskā iepirkuma līgumiem.

Korupcijas novēršana

Konvencija paredz virkni noteikumu korupcijas novēršanai, tostarp:

Tā arī iesaka:

Kriminālatbildības noteikšana

Konvencija iesaka atzīt par noziedzīgiem nodarījumiem virkni darbību, tostarp:

Privātajā sektorā tā aicina atzīt par noziedzīgiem nodarījumiem šādas darbības:

Konvencija iesaka arī citus likumīgos un administratīvos pasākumus, tostarp:

Līdzekļu atgūšana

Konvencijā ir norādīti pasākumi tiešai līdzekļu atgūšanai un izklāstīta kārtība, kādā to var veikt, konfiskācijā izmantojot starptautisko sadarbību. Tajā ir ietverti arī noteikumi par līdzekļu atgūšanas kārtību.

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) atbild par šo pārkāpumu izmeklēšanu, ciktāl tie attiecas uz ES iestādēm. OLAF izmeklē krāpšanu ES budžeta jomā, korupciju un nopietnus pārkāpumus ES iestādēs, kā arī izstrādā krāpšanas apkarošanas politiku Eiropas Komisijai.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2008. gada 25. septembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENAIS TERMINS

* Nelikumīga materiālā stāvokļa uzlabošanās: ja persona gūst labumu uz citas personas rēķina, nedodot pretī neko līdzvērtīgu.

AKTS

Padomes Lēmums 2008/801/EK (2008. gada 25. septembris), lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvenciju (OV L 287, 29.10.2008., 1.–110. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 21.04.2016