Pretterorisma stratēģija

 

KOPSAVILKUMS:

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 83. pants

ES pretterorisma stratēģija

KĀDS IR ES PRETTERORISMA STRATĒĢIJAS MĒRĶIS?

LESD 83. pants sniedz Eiropas Parlamentam un Padomei iespēju paredzēt noteikumu minimumu attiecībā uz īpaši smagiem noziegumiem ar pārrobežu dimensiju, no kuriem piemērs ir terorisms.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Mērķi

Lai efektīvi cīnītos ar terorismu, stratēģija koncentrējas uz šādām 4 prioritātēm (pīlāri):

Starp šiem pīlāriem stratēģija atzīst sadarbības svarīgumu ar ārpussavienības valstīm un starptautiskām institūcijām.

Novēršana

ES galvenais uzdevums ir noskaidrot radikalizācijas un teroristu vervēšanas iemeslus. “Novēršanas” pīlāra mērķis ir apkarot radikalizāciju un teroristu vervēšanu, nosakot teroristu izmantotās metodes, propagandu un instrumentus. ES palīdz koordinēt valstu politikas, noteikt labu praksi un dalīties informācijā.

2014. gadā pieņemtās Pārskatītās ES stratēģijas, lai apkarotu radikalizāciju un teroristu vervēšanu mērķis ir apkarot radikalizāciju un teroristu vervēšanu, vienlaikus ņemot vērā attīstošās tendences, piemēram, vientuļie teroristi, ārvalstu kaujinieki un sociālo tīklu izmantošana teroristu aprindās. Tā ir turpmāk mainīta ar vairākiem Padomes secinājumiem, atbildot uz teroristu uzbrukumiem ES teritorijā.

Aizsardzība

Iedzīvotāju un infrastruktūru aizsardzība un neaizsargātības pret terora aktu draudiem mazināšana ir otrā ES pretterorisma stratēģijas prioritāte. Tas ietver:

Notiekošas darbības piemēri ir šādi:

Vajāšana

Trešā pīlāra mērķis ir vajāt teroristus pāri robežām, ievērojot cilvēktiesības un starptautiskos tiesību aktus. Lai sasniegtu šos mērķus, ES koncentrējas uz:

Notiekošas darbības piemērs ir 2016. gada rīcības plāna ieviešana, lai stiprinātu cīņu pret terorisma finansēšanu.

Reaģēšana

Sagatavošanās teroristu uzrukumiem, to kontrole un seku mazināšana ir ES pretterorisma stratēģijas ceturtais mērķis. Tas tiek paveikts, uzlabojot iespējas:

Šo jomu prioritātes ir šādas:

Notiekošas darbības piemērs ir ES terorisma upuru centra izveide (Eiropas Parlamenta pilotprojekts).

Sadarbība ar starptautiskajiem partneriem

ES drošība ir cieši saistīta ar situāciju citās valstīs, it īpaši kaimiņvalstīs.

2014. gada jūnijā Eiropadome aicināja izveidot efektīvu pretterorisma politiku, integrējot iekšējos un ārējos aspektus. 2015. gada 9. februārī pēc uzbrukumiem Charlie Hebdo redakcijai ES līderi uzsvēra nepieciešamību ES vairāk sadarboties ar ārpussavienības valstīm attiecībā uz drošības jautājumiem un pretterorismu.

Savos secinājumos par ES ārējo rīcību pretterorisma jomā no 2017. gada 19. jūnijs Padome norādīja uz vajadzību pēc:

Tika arī norādīts, ka kopējās drošības un aizsardzības politikas misijām un darbībām ir jāieņem lielāka loma terorisma apkarošanā.

Pretterorisma stratēģija tiek piemērota attiecībām starp ES un ārpussavienības valstīm daudzos veidos, tostarp šādos:

ES sadarbojas pretterorisma jomā ar valstīm:

Sadarbība ar ASV ir ES stratēģijas fundamentāls komponents. Pēdējos gados sadarbības nolīgumi ir noslēgti tādās jomās kā terorisma finansēšana, transports un robežas, abpusējā juridiskā palīdzība un izdošana. ASV iestādes aizvien ciešāk sadarbojas ar Eiropolu un Eurojust.

ES arī cieši sadarbojas ar starptautiskām un reģionālām organizācijām un forumiem, lai sasniegtu starptautisko vienprātību un veicinātu starptautiskos standartus terorisma apkarošanā.

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, trešā daļa — Savienības iekšpolitika un rīcība, V sadaļa — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa, 4. nodaļa — Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās, 83. pants (bijušais EKL 31. pants) (OV C 202, 7.6.2012., 80.–81. lpp.)

Eiropas Savienības Padome, 2005. gada 30. novembris: Eiropas Savienības pretterorisma stratēģija

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Rīcības plāns, ar ko uzlabo sagatavotību pret ķīmiskiem, bioloģiskiem un radioloģiskiem drošības un kodoldrošības riskiem (COM(2017) 610 final, 18.10.2017.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Rīcības plāns sabiedrisku vietu aizsardzības uzlabošanai (COM(2017) 612 final, 18.10.2017.)

Padomes secinājumi par ES ārējo darbību terorisma apkarošanā (2017. gada 19. jūnijs)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/853 (2017. gada 17. maijs), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (OV L 137, 24.5.2017., 22.–39. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/794 (2016. gada 11. maijs) par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 53.–114. lpp.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par rīcības plānu par pastiprinātu cīņu pret teroristu finansēšanu (COM(2016) 50 final, 2.2.2016.)

Padomes Lēmums (EU, Euratom) 2015/457 (2015. gada 17. marts), ar ko atceļ Padomes Lēmumu 2007/124/EK, Euratom, ar ko laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam kā daļu no Vispārējās programmas Drošība un brīvību garantēšana izveido īpašu programmu “Terora aktu un citu ar drošību saistītu risku profilakse, gatavība tiem un to seku pārvarēšana” (OV L 76, 20.3.2015., 1.–2. lpp.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Eiropas Drošības programma (COM(2015) 185 final, 28.4.2015.)

Pārskatīta ES stratēģija, lai apkarotu radikalizāciju un teroristu vervēšanu (2014. gada 19. maijs)

Padomes Lēmums 2010/412/ES (2010. gada 13. jūlijs) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (OV L 195, 27.7.2010., 3.–4. lpp.)

Lēmuma 2010/412/ES turpmāki grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (OV L 195, 27.7.2010., 5.–14. lpp.)

Padomes Regula (EK) Nr. 2580/2001 (2001. gada 27. decembris) par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām (OV L 344, 28.12.2001., 70.–75. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 23.07.2018