Masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas apkarošana

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums (KĀDP) 2017/809, atbalstot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 1540 (2004) par masu iznīcināšanas ieroču un to nogādes līdzekļu neizplatīšanu īstenošanu

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Saskaņā ar ES 2003. gada Stratēģiju pret masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanu lēmums pamato Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 1540 īstenošanu. Tas ir turpinājums līdzīgiem lēmumiem, kas pieņemti 2006., 2008. un 2013. gadā.

ES stratēģija ir izstrādāta ar nolūku novērst, kavēt, apturēt un, ja iespējams, izskaust masu iznīcināšanas ieroču (MII) programmas visā pasaulē. Kopš stratēģijas uzsākšanas 2003. gadā tās pamatprincipi ir šādi:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Padome pastāvīgi uzrauga stratēģijas īstenošanu, reizi sešos mēnešos saņemot progresa ziņojumus.

Stratēģiju īsteno ar šādu projektu un darbību palīdzību:

2008. gadā ES pieņēma jaunus darbības virzienus attiecībā uz MII izplatīšanas apkarošanu. Tie tika izstrādāti nolūkā padarīt 2003. gada stratēģiju efektīvāku, piemēram, palielinot zinātnisko un akadēmisko aprindu un finanšu iestāžu pārstāvju informētību un izstrādājot pasākumus, lai novērstu ar MII saistītu zināšanu nodošanu nepareizajām pusēm. Tie vairākkārt uzsver 2003. gada stratēģijas nozīmīgumu un principus, kas nosaka ES rīcību (efektīva daudzpusēja sadarbība, novēršana un starptautiskā sadarbība) un tās lomu Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 1540 ieviešanā.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 1540 parakstītāju pienākums ir atturēt nevalstiskus dalībniekus* jebkādā veidā no kodolieroču, ķīmisko vai bioloģisko ierīču un to nogādes sistēmu:

.

2011. gadā Drošības padome pieņēma ANO Rezolūciju 1977, kas vēlreiz apliecina, ka kodolieroču, ķīmisko un bioloģisko ieroču un to nogādes veidu izplatīšana ietver apdraudējumu starptautiskajam mieram un drošībai. Ar to pagarina līdz 2021. gadam 1540 Komitejas, kuras pienākums ir aktīvi sadarboties ar valstu un attiecīgajām starptautiskajām, reģionālajiem un apakšreģionālajām organizācijām, pilnvaras veicināt pieredzes, iegūto zināšanu un efektīvās prakses apmaiņu UNSCR 1540 noteiktajās teritorijās.

Lēmumā norādīta atsauce uz ES atbalstu saskaņā ar tās MII stratēģiju ar mērķi stiprināt ANO Drošības padomes lomu un uzlabot savas zināšanas attiecībā uz izplatīšanas izaicinājumiem. No praktiskā viedokļa šāds atbalsts ietver apakšreģionālos seminārus, valstu apmeklējumus, sapulces, pasākumus, apmācības un sabiedrības informēšanu. ANO Atbruņošanās lietu birojs ir atbildīgs par projektu ieviešanas tehniskajiem jautājumiem, atbilstošu sadarbību ar Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju, Āfrikas Savienību, Amerikas valstu organizāciju un Arābu valstu līgu.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Nevalstiskie dalībnieki: persona vai organizācija ar ievērojamu politisko ietekmi, bet kas nav nevienas valsts sabiedrotais.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/809 (2017. gada 11. maijs), atbalstot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 1540 (2004) par masu iznīcināšanas ieroču un to nogādes līdzekļu neizplatīšanu īstenošanu (OV L 121, 12.5.2017., 39.–44. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/259 (2015. gada 17. februāris) par atbalstu Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas (OPCW) darbībām, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 43, 18.2.2015., 14.–28. lpp.)

Padomes Lēmums 2014/913/KĀDP (2014. gada 15. decembris), ar ko atbalsta Hāgas rīcības kodeksu un ballistisko raķešu neizplatīšanu, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 360, 17.12.2014., 44.–52. lpp.)

Padomes Lēmums 2013/668/KĀDP (2013. gada 18. novembris) atbalstīt Pasaules Veselības organizācijas darbību bioloģiskā drošuma un bioloģiskās drošības jomā saistībā ar Eiropas Savienības Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 310, 20.11.2013., 13.–19. lpp.)

Padomes Lēmums 2013/391/KĀDP (2013. gada 22. jūlijs), atbalstot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 1540 (2004) par masu iznīcināšanas ieroču un to nogādes līdzekļu neizplatīšanu praktisku īstenošanu (OV L 198, 23.7.2013., 40.–44. lpp.)

Lēmuma 2013/391/KĀDP turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Padomes Lēmums 2010/430/KĀDP (2010. gada 26. jūlijs), ar ko izveido neatkarīgu neizplatīšanas “ideju ģeneratoru” Eiropas tīklu, lai atbalstītu to, ka tiek īstenota ES Stratēģija masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 202, 4.8.2010., 5.–9. lpp.)

Padomes Vienotā rīcība 2008/368/KĀDP (2008. gada 14. maijs), atbalstot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 1540 (2004) īstenošanu un īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 127, 15.5.2008., 78.–83. lpp.)

Padomes Vienotā rīcība 2006/419/KĀDP (2006. gada 12. jūnijs), atbalstot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 1540 (2004) īstenošanu un īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 165, 17.6.2006., 30.–34. lpp.)

ES Stratēģija masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai, 2003. gada 10. decembris (dok. 15708/03Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts)

Pēdējo reizi atjaunots: 02.03.2018