Konfiskācijas rīkojumu savstarpēja atzīšana un izpilde

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI — savstarpējas atzīšanas principa piemērošana konfiskācijas rīkojumiem

KĀDS IR ŠĪ PAMATLĒMUMA MĒRĶIS?

Tas ļauj tiesu iestādei kādā no Eiropas Savienības (ES) valstīm nepastarpināti nosūtīt rīkojumu iesaldēt vai konfiscēt īpašumu tiesu iestādei kādā citā ES valstī, kur tas tiks atzīts un izpildīts bez papildu formalitātēm.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Kas ir konfiskācijas rīkojums?

Tas ir pastāvīgs pasākums, kura mērķis ir atņemt noziedzniekiem un viņu līdzdalībniekiem nelikumīgi iegūtu īpašumu.

Noziedzīgi nodarījumi

Pārsūtīšana

Atzīšana un izpilde

Neatzīšana vai neizpildīšana

Valsts var atteikties izpildīt rīkojumu, ja apliecinošais dokuments nav sniegts, ir nepilnīgs vai acīmredzami neatbilst rīkojumam. Var attiekties arī vairākās citās situācijās, tostarp:

Izpildes atlikšana

Izpildi var atlikt vairākos gadījumos, tostarp, ja:

Ieinteresētās puses

ES valstis nodrošina, lai jebkurai ieinteresētajai pusei, tostarp ieinteresētām trešām personām, ir tiesiski aizsardzības līdzekļi pret konfiskācijas rīkojuma atzīšanu un izpildi, lai aizsargātu to tiesības.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS PAMATLĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2006. gada 24. novembra. ES valstu tiesību aktos to bija jāiekļauj līdz 2008. gada 24. novembrim.

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTS

Padomes Pamatlēmums 2006/783/TI (2006. gada 6. oktobris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem (OV L 328, 24.11.2006., 59.–78. lpp.)

Pamatlēmuma 2006/783/TI turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla nozīme.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Pamatlēmums 2003/577/TI (2003. gada 22. jūlijs) par to, kā Eiropas Savienībā izpilda īpašuma vai pierādījumu iesaldēšanas rīkojumus (OV L 196, 2.8.2003., 45.–55. lpp.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei, pamatojoties uz 22. pantu Padomes 2006. gada 6. oktobra Pamatlēmumā 2006/783/TI par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem (COM(2010) 428 galīgā redakcija, 23.8.2010.)

Pēdējo reizi atjaunots: 07.12.2016