Pamatlēmums par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm

Šī pamatlēmuma mērķis ir nodrošināt to, ka par noteiktiem nopietniem rasistiskiem un ksenofobiskiem noziedzīgiem nodarījumiem visā Eiropas Savienībā (ES) piemēro efektīvus, samērīgus un preventīvus kriminālsodus. Turklāt tā mērķis ir arī uzlabot un veicināt tiesu iestāžu sadarbību šajā jomā.

AKTS

Padomes 2008. gada 28. novembra Pamatlēmums 2008/913/TI par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm.

KOPSAVILKUMS

Papildinot Vienoto rīcību 96/443/TI, šajā pamatlēmumā ir paredzēta ES valstu tiesību aktu un noteikumu tuvināšana saistībā ar noteiktiem rasistiskiem un ksenofobiskiem noziedzīgiem nodarījumiem. Noteiktām nopietnām rasistiskām un ksenofobiskām izpausmēm ir jābūt noziedzīgiem nodarījumiem visās ES valstīs, un tām jāpiemēro efektīvi, samērīgi un preventīvi sodi. .

Šis pamatlēmums attiecas uz jebkādiem nodarījumiem:

Naidīgi izteikumi

Noteikti turpmāk tekstā izklāstītās uzvedības veidi ir sodāmi kā kriminālpārkāpumi:

Par iepriekš minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas kūdīšanu, sekmēšanu un atbalstīšanu arī ir paredzēti sodi.

Attiecībā uz minētajiem nodarījumiem ES valstīm jānodrošina, ka tie ir sodāmi ar:

Attiecībā uz juridiskajām personām sodiem jābūt efektīviem, samērīgiem un preventīviem, un tiem jāietver kriminālsodi vai citi sodi. Turklāt juridiskās personas var sodīt ar:

Izmeklēšanu un tiesvedību par rasistiskiem vai ksenofobiskiem nodarījumiem nedrīkst sākt, pamatojoties uz cietušās personas ziņojumu vai apsūdzību.

Naida noziegumi

Jebkurā gadījumā rasistiska vai ksenofobiska motivācija ir uzskatāma par vainu pastiprinošu apstākli, vai arī tiesām šāda motivācija ir jāņem vērā, nosakot piemērojamās sankcijas.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Pamatlēmums 2008/913/TI

6.12.2008.

28.11.2010.

OV L 328, 6.12.2008.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Padomes Pamatlēmuma 2008/913/TI par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm īstenošanu [ COM(2014) 27 final , 27.1.2014.-Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts].

Šajā ziņojumā ir uzsvērts, ka vairākas dalībvalstis nav pilnībā un/vai pareizi transponējušas visus pamatlēmuma noteikumus, jo īpaši attiecībā uz noteiktu starptautisku noziedzīgu nodarījumu noliegšanu, attaisnošanu un rupju banalizēšanu.

Lielākajā daļā ES valstu ir ieviesti noteikumi, ar kuriem kriminalizē publisku aicināšanu uz rasistisku un ksenofobisku vardarbību un naidu, taču vairākās no tām nav pilnībā transponēti pamatlēmumā iekļautie nodarījumi. Palikušas arī nepilnības attiecībā uz attieksmi pret rasistisku un ksenofobisku motivāciju, juridisko personu atbildību un jurisdikciju.

2014. gadā Komisija ir iesaistījusies divpusējos dialogos ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu lēmuma pilnīgu un pareizu transponēšanu.

Pēdējo reizi atjaunots: 15.06.2014