Eiropas genocīda apkarošanas tīkls

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2002/494/TI — sakaru punktu tīkls attiecībā uz personām, kas atbildīgas par genocīdu, noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to izveido valsts sakaru punktu tīklu (pa vienam sakaru punktam katrā ES valstī), lai uzlabotu sadarbību cīņā pret genocīdu*, noziegumiem pret cilvēci* un kara noziegumiem*.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Visās ES valstīs izveido valsts sakaru punktus, lai apmainītos ar informāciju par šādu noziegumu izmeklēšanu. Informācija par katru sakaru punktu jānosūta Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretariātam, kas pēc tam nosūta šo informāciju valsts sakaru punktiem citās ES valstīs.

Valsts sakaru punkti pēc pieprasījuma sniedz citiem sakaru punktiem informāciju, kas nozīmīga, izmeklējot genocīdu, noziegumus pret cilvēci un kara noziegumus.

ES Padome ik gadu ziņo Eiropas Parlamentam par sakaru punktu tīkla darbību.

Tīkls divreiz gadā tiekas Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts sasauktās sanāksmēs, lai saskaņotu centienus ar mērķi izmeklēt un saukt pie atbildības personas, kas tiek turētas aizdomās par genocīdu, nozieguma pret cilvēci vai kara nozieguma izdarīšanu vai līdzdalību tajā.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas stājās spēkā 2002. gada 13. jūnijā.

KONTEKSTS

Visas ES valstis ir ratificējušas 1998. gada 17. jūlija Romas statūtus, ar kuriem izveido Starptautisko Krimināltiesu, lai izmeklētu lietas, kas saistītas ar genocīdu, noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem.

Tomēr par genocīda, noziegumu pret cilvēci un kara noziegumu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu galvenokārt atbild valsts iestādes. Tāpēc ir nepieciešama ciešāka valsts iestāžu sadarbība, lai nodrošinātu sekmīgāku cīņu pret šiem noziegumiem.

GALVENIE TERMINI

* Genocīds ir darbība, kas tiek izdarīta nolūkā pilnīgi vai daļēji iznīcināt kādu nacionālu, etnisku, rasu vai reliģisku grupu.

* Noziegumi pret cilvēci ir darbības, kas veiktas kā daļa no plaša vai sistemātiska uzbrukuma, kas vērsts pret civiliedzīvotājiem.

* Kara noziegumi ir kara tiesību (piemēram, Ženēvas Konvenciju) pārkāpumi. Šādu noziegumu piemēri ir necilvēcīga izturēšanās pret kara gūstekņiem, ķīlnieku nogalināšana un tīša pilsētu vai apdzīvotu vietu iznīcināšana.

AKTS

Padomes lēmums 2002/494/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas sakaru punktu tīklu izveidošanu attiecībā uz personām, kas atbildīgas par genocīdu, noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem (OV L 167, 26.6.2002., 1.–2. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Padomes lēmums 2003/335/TI (2003. gada 8. maijs) par genocīda, noziegumu pret cilvēci un kara noziegumu izmeklēšanu un saukšanu pie atbildības par tiem (OV L 118, 14.5.2003., 12.–14. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 26.11.2015