Kompensācija noziedzībā cietušajiem citās ES valstīs

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2004/80/EK — par kompensāciju noziedzībā cietušajiem

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīvai ir divi galvenie elementi.

Atbilstošas kompensācijas garantēšana

Atbilstošas kompensācijas nodrošināšana cietušajiem var būt sarežģīta šādu iemeslu dēļ:

Direktīvā ir noteiktas prasības, lai cietušie:

Sadarbība

Visām ES valstīm līdz 2005. gada 1. jūlijam bija jāizveido valstu sistēmas, kuru ietvaros izmaksā taisnīgas un samērīgas kompensācijas. Ar šo direktīvu izveido valstu iestāžu sadarbības sistēmu, lai cietušajiem nodrošinātu piekļuvi kompensācijām visā ES:

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2004. gada 26. augustā. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2006. gada 1. janvārim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 2004/80/EK (2004. gada 29. aprīlis) par kompensāciju noziedzībā cietušajiem (OV L 261, 6.8.2004., 5.–18. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Lēmums 2006/337/EK (2006. gada 19. aprīlis), ar ko nosaka standarta veidlapas pieteikumu un lēmumu nosūtīšanai saskaņā ar Padomes Direktīvu 2004/80/EK par kompensāciju noziegumos cietušajiem (OV L 125, 12.5.2006., 25.–30. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/29/ES (2012. gada 25. oktobris), ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI (OV L 315, 14.11.2012., 57.–73. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.12.2015