Ārpussavienības valstu pilsoņu uzņemšana studiju, prakse vai stažēšanās, vai brīvprātīga darba nolūkā

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2004/114/EK — kopīgi noteikumi par ārpussavienības valstu pilsoņu uzņemšanu studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, nesaņemot atalgojumu, vai brīvprātīga darba nolūkā

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu ir paredzēts saskaņot ES valstu tiesību aktus par nosacījumiem attiecībā uz ārpussavienības valstu pilsoņu uzņemšanu studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās bez atalgojuma, vai brīvprātīga darba nolūkā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Uzņemšanas nosacījumi

Uzturēšanās atļauju derīgums un atjaunošana

Uzturēšanās atļauju derīguma termiņš ir atkarīgs no attiecīgās kategorijas:

Ārpussavienības valstu pilsoņu tiesības

Direktīvā norādīts, ka studentiem ir tiesības tikt nodarbinātiem un veikt saimniecisko darbību kā pašnodarbinātām personām. Tomēr uzņēmēja ES valsts var uzlikt ierobežojumus attiecībā uz saimniecisko darbību pirmo uzturēšanās gadu.

Procedūra un pārredzamība

Atcelšana

No 2018. gada 24. maija Direktīvu 2004/114/EK atceļ un aizstāj ar Direktīvu (ES) 2016/801.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2005. gada 12. janvāra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2007. gada 11. janvārim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 2004/114/EK (2004. gada 13. decembris) par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu pilsoņu uzņemšanu studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, nesaņemot atalgojumu, vai brīvprātīga darba nolūkā (OV L 375, 23.12.2004., 12.–18. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/801 (2016. gada 11. maijs) par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā (OV L 132, 21.5.2016., 21.–57. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 15.09.2017