ES pārvietošanās un uzturēšanās brīvība

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2004/38/EK par ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties ES

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Visi ES pilsoņi ar derīgu personas apliecību vai pasi var:

Papildus tam:

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2004. gada 30. aprīļa, un tā bija jātransponē ES valstu tiesību aktos līdz 2006. gada 30. aprīlim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

Reaģējot uz vīrusa Covid-19 uzliesmojumu, lai ieviestu pasākumus krīzes ietekmes mazināšanai, Eiropas Komisija pieņēma šādus dokumentus:

2020. gada 13. oktobrī Padome pieņēma ieteikumu par koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai sakarā ar Covid-19 pandēmiju.

GALVENIE TERMINI

ES pilsonis: ikviena persona, kurai ir kādas ES valsts valstiskā piederība.
Ģimenes loceklis: piemēram, laulātais, partneris, ar ko ES pilsonis ir noslēdzis reģistrētas partnerattiecības, un tiešie pēcnācēji vecumā līdz 21 gadam.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV L 158, 30.4.2004., 77.–123. lpp.). Teksts publicēts atkārtoti ar labojumiem (OV L 229, 29.6.2004., 35.–48. lpp.)

Direktīvas 2004/38/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/54/ES (2014. gada 16. aprīlis) par pasākumiem, ar ko veicina darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā (OV L 128, 30.4.2014., 8.–14. lpp.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par norādījumiem, kā labāk transponēt un piemērot Komisijas Direktīvu 2004/38/EK par Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā (COM(2009) 313 galīgā redakcija, 2.7.2009.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu brīva pārvietošanās: piecas darbības, lai panāktu uzlabojumu (COM(2013) 837 final, 25.11.2013.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Palīdzot valsts iestādēm cīnīties pret tiesību brīvi pārvietoties ļaunprātīgu izmantošanu: Rokasgrāmata par to, kā ES tiesību aktu par ES pilsoņu brīvu pārvietošanos ietvaros vērsties pret fiktīvām laulībām starp ES pilsoņiem un trešo valstu valstspiederīgajiem (COM(2014) 604 final 26.9.2014.)

Pēdējo reizi atjaunots: 12.11.2020