Pierādījumu iegūšana civillietās un komerclietās (līdz 2022. gadam)

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1206/2001 par sadarbību starp ES dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir uzlabot un vienkāršot tiesu iestāžu sadarbību starp ES dalībvalstīm un paātrināt pierādījumu iegūšanu civillietu un komerclietu tiesvedībā.

Regulu (EK) Nr. 1206/2001 atceļ un aizstāj ar Regulu (ES) 2020/1783 (skatīt kopsavilkumu) no 2022. gada 1. jūlija.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Regula ir attiecināma uz civillietām un krimināllietām, kad ES dalībvalsts tiesa:

Pieprasījumu veic, lai iegūtu pierādījumus, kurus paredzēts izmantot sāktā vai apsvērtā tiesas procedūrā.

Tiešā nosūtīšana starp tiesām

Katra dalībvalsts sastāda to tiesu sarakstu, kas ir kompetentas iegūt pierādījumus, un norāda arī šo tiesu teritoriālo vai speciālo jurisdikciju (piemēram, speciālā tiesa, kurai varētu būt tiesības konfiscēt noziedzīgi iegūtos līdzekļus). Pieprasījumus tieši nosūta tiesa pirms tiesvedības sākuma vai tās plānošanas (“pieprasījuma iesniedzēja tiesa”) ES dalībvalsts tiesai, kura iegūst pierādījumus (“pieprasījumu saņēmusī tiesa”).

Katra dalībvalsts izraugās centrālo institūciju, kas ir atbildīga par:

Pieprasījuma forma un saturs

Pieprasījumu noformē, izmantojot veidlapu, kas norādīta šajā tiesību aktā. Tajā ietver šādu informāciju:

Pieprasījumus sastāda ES dalībvalsts pieprasījumu saņēmušās tiesas oficiālajā valodā vai citā valodā, kuru tiesa norāda par pieņemamu.

Izpilde

Pieprasījumi tiek izpildīti saskaņā ar pieprasījumu saņēmušās ES dalībvalsts tiesību aktiem. Pieprasījumus izpilda 90 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

Pieprasījuma izpildi drīkst atteikt tikai tad, ja:

Ja pieprasījumu atsakās izpildīt, pieprasījumu saņēmusī tiesa informē pieprasījuma izsniedzēja tiesu 60 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

Ja pieprasījuma iesniedzējas tiesas valsts tiesību akti pieļauj, attiecīgās valsts tiesas pārstāvji ir tiesīgi būt klāt, kad pieprasījumu saņēmusī valsts izpilda pieprasījumu. Puses un to pārstāvji (ja tādi ir) arī drīkst piedalīties.

Šī regula neizslēdz iespēju 2 vai vairākām ES dalībvalstīm noslēgt un uzturēt nolīgumus, lai paātrinātu vai vienkāršotu pieprasījuma izpildi.

Ziņojums

2007. gadā Eiropas Komisija publicēja ziņojumu par regulas piemērošanu. Tā secināja, ka vēl ir jāizpilda noteikti pasākumi, lai uzlabotu šīs regulas funkcionalitāti. Tie ir šādi:

Sabiedriskā apspriešana

2017. gada decembrī Komisija uzsāka sabiedrisko apspriešanu par ES tiesu iestāžu sadarbības civillietās un komerclietās modernizāciju Eiropas Savienībā. Apspriešanā tika aplūkota gan Regula (EK) Nr. 1393/2007 par dokumentu izsniegšanu, gan regula, kas iekļauta šajā kopsavilkumā.

Atcelšana

Regula (EK) Nr. 1206/2001 tiek atcelta un aizstāta ar Regulu (ES) 2020/1783 no 2022. gada 1. jūlija.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Regula ir piemērojama kopš 2004. gada 1. janvāra, izņemot:

kas visi ir piemērojami kopš 2001. gada 1. jūlija.

Dānija nepiedalās šajā regulā.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 (2001. gada 28. maijs) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (OV L 174, 27.6.2001., 1.–24. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1206/2001 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 (2007. gada 13. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”), un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1348/2000 (OV L 324, 10.12.2007., 79.–120. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 11.12.2020